K K R S Y D D A N M A R K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S Y D D A N M A R K"

Transkript

1 REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 2. juni 2010 Tidspunkt: kl Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre KL s grundlæggende mål Bidrage til at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed KL s tre grundlæggende værdier At være troværdig At vidensdele At vidensgenerere

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Siden sidst Meddelelser Regionalpolitiske sager De nye sundhedsaftaler Årsrapport fra sundhedssekretariatet Forslag om reduktion af takster på det sociale område Regional aftale mellem KKR og Væksthuset Statslige investeringer i infrastrukturen i Syddanmark Kollektiv trafik Fordeling af flygtninge i Natdistribution Udpegninger Udpegning til Social- og Sundhedsskolen Fyn Udpegning til bestyrelsen for DB Syd, Biblioteks- og kulturforening i Region Syddanmark Politisk styregruppe vedrørende Regional Udviklingsplan KKR Sammenlægning af Praktikpladsforum og Sosu- Dimensioneringsudvalg Mødeplan for Punkter til næste møde Punkter til næste møde Eventuelt Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Finn Brunse, Assens Ib Kristensen, Billund Johnny Søtrup, Esbjerg Erik Nørreby, Fanø Jens Chr. Gjesing, Haderslev Bjarne Nielsen, Langeland Steen Dahlstrøm, Middelfart Morten Andersen, Nordfyn Erik Christensen, Nyborg Anker Boye, Odense Aase Nyegaard, Sønderborg Laurids Rudebeck, Tønder Gylling Haahr, Varde Egon Fræhr, Vejen Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Karsten Landro, Ærø Tove Larsen, Aabenraa John Snedker, Esbjerg Peter Christensen, Tønder Uffe Steiner Jensen, Fredericia Torben Elsig-Pedersen, Vejle Frank Schmidt-Hansen, Vejen Inger Nielsen, Fredericia Jan Boye, Odense Helle Waagner, Nordfyn Torben Andersen, Kerteminde Diana Mose Olsen, Esbjerg Ivan Toftgaard, Fredericia Holger Gorm Petersen, Vejle Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyn Susanne Eilersen, Fredericia Anita Kjøng-Rasmussen, Sønderborg Gunnar Nielsen, Haderslev Afbud Lis Ravn Ebbesen, Kolding Sonja Rasmussen, Kerteminde Thomas Banke, Fredericia Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Curt Sørensen, Svendborg Brian Dybro, Odense SIDE 3

4 Jørn Pedersen, Kolding Bente Damhave, Nyborg Fra sekretariatet Chefkonsulent Morten Karlsbjerg (referent) Konsulent Filip Dalengaard (referent) SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat SAG NR.: fda Referatet fra KKR Syddanmarks seneste møde den 10. marts skal godkendes i KKR. Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet. Referatet blev godkendt. SIDE 5

6 2. Siden sidst 2.1. Meddelelser SAG NR.: fda For at sikre en fælles vidensdeling gives der korte meddelelser fra formandskabet og KKR-udpegede repræsentanter i regionale fora. Det indstilles, at KKR tager meddelelserne til efterretning. Egon Fræhr: KKR holdt et introseminar den maj, som forløb rigtigt godt med gode debatter. KKR vil løbende behandle de temaer, som blev taget op på seminaret. Der har været afholdt møde mellem KKR formandskabet og repræsentanter for kommunaldirektørerne den 29. april Det var et godt, konstruktivt møde, som handlede om et tæt samarbejde mellem KKR og kommunaldirektørerne. Det blev bl.a. besluttet, at kredsen af kommunaldirektører skal have alle sager på KKR møderne til drøftelse inden KKR s møder. Johnny Søtrup: Det Syddanske Bruxelles-kontor har oparbejdet et underskud, som primært skyldes mislykkede projekter i Asien, men har ellers været en succes. Kontoret reducerer medarbejderstaben fra 11 til 7 og lukker ned for aktiviteterne i Asien. Jan Boye: Vækstforum holdt konstituerende møde den 7. april 2010, hvor Carl Holst blev genvalgt som formand, og Jan Boye blev valgt som medlem af Vækstforums formandskab. Der afsættes midler til LM Glasfiber, Danfoss og Lindø, som har oplevet store fyringsrunder. Gylling Haahr: SIDE 6

7 Syddansk Turisme har skiftet direktør og bestyrelsesformand. Foreningen har nogle økonomiske udfordringer omkring indeværende års budget. SIDE 7

8 3. Regionalpolitiske sager 3.1. De nye sundhedsaftaler SAG NR.: mtk Den kommunale næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget, rådmand Jane Jegind, Odense, holder oplæg om arbejdet med sundhedsaftalerne. Sundhedsaftalerne er netop udsendt til høring i de 22 kommuner. Formålet med behandlingen af sagen er at give mulighed for en tværkommunal politisk drøftelse inden afgivelse af individuelle høringssvar i juni 2010, og inden de individuelle forhandlinger med regionen starter i efteråret Det indstilles, at KKR drøfter udkastet til sundhedsaftalerne. Jane Jegind kom i sit indlæg bl.a. ind på følgende: Kommunerne står overfor tre overordnede problemstillinger på sundhedsområdet: Øget specialisering Omlægning fra stationær til ambulant behandling Accellererede patientforløb Kommunerne skal blive mere proaktive i tilgangen til sundhedsaftalerne og stå sammen om fælles interesser. Efter høring af grundaftalen skal de politiske aftaler drøftes i efteråret og godkendes i december-januar måned. Der er særligt tre opmærksomhedspunkter for kommunerne: Kommunerne skal aktivt inddrages tidligere i koordineringen af kapaciteten. Kommunerne bør inddrages ikke blot informeres/høres efterfølgende Opgaveoverdragelse frem for opgaveglidning. Udviklingen skal ske i åbenhed som opgaveoverdragelse med økonomiske konsekvensvurderinger SIDE 8

9 Regional samfinansiering af opgaver i kommunalt regi ( 239) bør anvendes i væsentligt større omfang end i dag Regionen forventer at øge de ambulante behandlinger meget markant de næste 10 år. Det vil resultere i, at patienter udskrives hurtigere til kommunal genoptræning og har større behov for støtte end tidligere. Generelt bør gennemsigtigheden i økonomistrømmende på sundhedsområdet forbedres. Kommunerne skal evt. i et koordineret samarbejde være bedre til at dokumentere ufinansierede opgaveglidninger. KKR drøftede de kommunale interesser i forhold til arbejdet med sundhedsaftalerne, og bakkede op om de fokuspunkter. som de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget har primær opmærksomhed på. Det blev bl.a. understreget, at kommunerne skal blive bedre til at dokumentere de økonomiske konsekvenser af opgaveglidningen Årsrapport fra sundhedssekretariatet SAG NR.: mtk Det fælleskommunale sundhedssekretariats første årsrapport indstilles til godkendelse. Det indstilles, at KKR godkender årsrapporten. KKR konstaterede, at det fælleskommunale sundhedssekretariat fungerer særdeles godt. Årsrapporten blev godkendt Forslag om reduktion af takster på det sociale område SAG NR.: fda SIDE 9

10 Kommunerne har de seneste år oplevet betydelige stigninger i udgifterne til det specialiserede socialområde../. KKR Syddanmark besluttede i marts 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe til at komme med et oplæg til, hvordan kommuner og region kan reducere omkostningerne på det specialiserede socialområde. Kredsen af kommunaldirektører besluttede på sit møde den 11. maj 2010 at anbefale KKR, at udbydere for alle tidligere amtstilbud samt nyoprettede specialiserede kommunale tilbud, efter 2007 reducerer sine takster med 5 % fra 1. januar Det indstilles, at KKR Syddanmark tager stilling til, om alle udbydere skal anbefales en reduktion af de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde fra januar 2011 KKR anbefaler en reduktion af taksterne på 5 % Reduktionen omfatter alle tidligere amtstilbud samt nyoprettede specialiserede kommunale tilbud efter 2007 Alle kommuner og regionen melder sin beslutning om takstreduktion tilbage til arbejdsgruppen, således at der kan følges op på sagen på KKR-mødet den 25. August 2010 Der tværkommunalt/regionalt på længere sigt alene følges op på tilbud omfattet af rammeaftalen. Forslaget om en reduktion af taksterne blev drøftet. Der var enighed om, at det er nødvendigt at reducere omkostningerne på det specialiserede socialområde, og at kommunerne gør det i fællesskab. Det er vigtigt, at KKR giver et klart budskab til alle udbydere om, at taksterne på området reduceres, og at kommunerne holder fokus på udviklingen. KKR bakkede op om forslaget og indstillingerne fra kredsen af kommunaldirektører. en om procentsatsen for målet af reduktionen af taksterne blev dog særligt drøftet, idet forslaget om en 5 % takstreduktion fra januar 2011 ikke kunne tiltrædes. Der var bred enighed om et forslag om, at kommunerne skal arbejde for, at taksterne skal nedsættes med 2 % i 2011 og 3 % i SIDE 10

11 KKR formandskabet sender et brev til alle kommuner og regionen og beder om en tilbagemelding på, om hvorvidt kommunerne og regionen følger opfordringen om at reducere taksterne i 2011 og Og en tilbagemelding på, hvordan kommunerne vil gøre dette. Der følges op på sagen på næste møde i KKR den 25. august Regional aftale mellem KKR og Væksthuset SAG NR.: mtk Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg, fremlægger udkast til regional aftale mellem KKR og Væksthuset. Det indstilles, at KKR drøfter og godkender udkastet til regional aftale. Kommunaldirektør Otto Jespersen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen. Væksthusets formand Laurids Rudebeck orienterede om Væksthusets bestyrelses drøftelse af udkastet til aftale mellem Væksthus og KKR. Det er bestyrelsens opfattelse, at aftalen bør være mere forpligtende. Derudover har Væksthuset en række forslag til mere redaktionelle ændringer, som vil blive indarbejdet efterfølgende. Laurids Rudebeck orienterede endvidere om, at han og Væksthusets direktør Henrik Jacobsen vil tage på en besøgsrunde til en række udvalgte kommuner. KKR anerkender at der tale om en 1. generationsaftale, som skal videreudvikles i de kommende år. Der skal bl.a. arbejdes på at gøre aftalen mere gensidigt forpligtende. Der skal også ses på forholdet mellem Væksthuset og Vækstforum. Der er meget store forskelle i de fem regioner på hvor mange midler der tilgår Væksthusene fra Vækstforum. Syddanmark ligger helt i bund i en sammenligning med f.eks. Midt og Nord. SIDE 11

12 Jens Chr. Gjesing bemærkede, at han ønskede, at KKR opfordrede Vækstforum til at betale for udrulningen af CRM systemet og Væksthjulet. I lighed med hvad Vækstforum i Midtjylland har gjort. KKR formandskabet vil tage initiativ til et møde med de kommunale repræsentanter i Vækstforum og Væksthusets bestyrelsesformand. Aftalen drøftes igen på et kommende KKR møde og skal endeligt godkendes den 10. november Statslige investeringer i infrastrukturen i Syddanmark SAG NR.: mtk Borgmestrene og regionsrådsformanden har på møde i Kontaktudvalget den 10. maj 2010 drøftet fælles syddanske initiativer i forbindelse med ønsket om statslige investeringer i infrastrukturen i Syddanmark. Det indstilles, at KKR beslutter at kommunerne skal indgå i et samarbejde med regionen og erhvervslivet om at få gjort opmærksom på de syddanske ønsker til fremtidige statslige investeringer i infrastrukturen i Syddanmark. Herunder at der planlægges en syddansk konference. Der er i KKR enighed om, at det er helt nødvendigt at kommunerne er med til at sætte dagsordenen i forhold til infrastrukturen. Odense kommune har foreslået at afholde en konference om infrastrukturen i Syddanmark. KKR formandskabet tager initiativ til et møde med Odense kommune og Region Syddanmark om planlægningen af en konference om de syddanske behov for statslige investeringer i infrastrukturen. Alle relevante aktører bør inddrages. Det centrale for konferencen er at sætte fokus på, hvad de syddanske kommuner ønsker og står sammen om ikke hvad man ikke ønsker. SIDE 12

13 Fælles fodslag blandt alle de syddanske kommuner er formentligt den eneste mulighed kommunerne har for at få indflydelse på de fremtidige investeringer. På KKR s møde den 25. august 2010 blev det besluttet, at tilføje følgende formulering til referatet af pkt på KKR s møde den 2. juni I forbindelse med drøftelsen af syddanske ønsker til fremtidige statslige investeringer i infrastrukturen i Syddanmark, var KKR enig om at bakke op om følgende fokuspunkter, som blev besluttet på Kontaktudvalgsmødet den 10. maj 2010: Allerede besluttede projekter skal gennemføres Hurtigere og bedre tog En ny nord-syd gående motorvej i Jylland Der skal sikres tilstrækkelig kapacitet over Lillebælt 3.6. Kollektiv trafik SAG NR.: mtk./. 6 kommuner i Sydtrafiks område har udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår at der sker en skævvridning af, hvor mange tilskudsmidler Regionen tildeler trafikselskaberne i Syddanmark. Det indstilles, at KKR drøfter sagen. Samt drøfter forslag fra formandskabet om en bredere drøftelse af området på KKR mødet i august Regionen har lavet et svarnotat til bilaget, som omdeltes på mødet. KKR formandskabet tager initiativ til en dialog med regionen om den kollektive trafik med særligt fokus på fremtiden. Emnet tages op igen på et kommende KKR møde Fordeling af flygtninge i 2011 SAG NR.: fda SIDE 13

14 Udlændingeservice har fastsat landstallet for kvoteflygtninge som påregnes at skulle have opholdstilladelse i 2011til Den samlede kvote for kommunerne i Syddanmark er 595. KKR skal senest den 10. september 2010 oplyse, om kommunerne ønsker at foretage en frivillig fordeling af Syddanmarks andel af flygtninge i Det indstilles, at KKR på vegne af kommunerne meddeler Udlændingeservice, at der er enighed om fordelingen mellem de 22 kommuner i Syddanmark. KKR godkendte fordelingen mellem de 22 kommuner i Syddanmark. Dette meddeles Udlændingeservice Natdistribution SAG NR.: mtk Orientering om forsøgsprojekt vedrørende vareudkørsel i aften-, nat-, og morgentimerne. Det indstilles, at KKR tager sagen til efterretning. Uffe Steiner Jensen orienterede om projektet og opfordrede til at kommunerne tager velvilligt imod henvendelser om det. 4-5 kommuner vil blive spurgt om at deltage i forsøg om natdistribution. Kommunal deltagelse i projektet er afgørende for, om projektet kan blive en succes. KKR tog orienteringen til efterretning. SIDE 14

15 4. Udpegninger 4.1. Udpegning til Social- og Sundhedsskolen Fyn SAG NR.: fda Social- og Sundhedsskolen Fyn har bedt KKR om at udpege et medlem til bestyrelsen. Skolens dækningsområde er på Fyn, hvorfor bestyrelsesmedlemmet foreslås at komme fra Fyn. Det indstilles, at KKR udpeger et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn. KKR udpegede KKR medlem og 2. Viceborgmester i Faaborg-Midtfyn kommune, Anne Møllegaard Mortensen, O, til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn Udpegning til bestyrelsen for DB Syd, Biblioteks- og kulturforening i Region Syddanmark SAG NR.: mtk KKR skal udpege et medlem til bestyrelsen for DB Syd. Det indstilles, at KKR udpeger et medlem til DB Syds bestyrelse. KKR udpegede kommunalbestyrelsesmedlem Jørn Lehmann Petersen, A, Sønderborg kommune, til bestyrelsen for DB Syd Politisk styregruppe vedrørende Regional Udviklingsplan SAG NR.: mtk SIDE 15

16 KKR skal udpege 5 repræsentanter til en politisk styregruppe vedrørende den regionale udviklingsplan (RUP en). På KKR s møde i august 2010 vil der være en drøftelse af de kommunale interesser i forbindelse med udarbejdelsen af en ny RUP. Det indstilles, at KKR udpeger 5 kommunale repræsentanter til den politiske styregruppe. KKR udpeger: Egon Fræhr, V, borgmester i Vejen og formand for KKR Uffe Steiner Jensen, A, 2. Viceborgmester i Fredericia og næstformand for KKR Aase Nyegaard, Fælleslisten, borgmester i Sønderborg Morten Andersen, V, borgmester i Nordfyn Curt Sørensen, A, borgmester i Svendborg SIDE 16

17 5. KKR 5.1. Sammenlægning af Praktikpladsforum og Sosu- Dimensioneringsudvalg SAG NR.: fda I den første valgperiode efter kommunalreformen har der været nedsat to politiske fora på uddannelsesområdet Praktikpladsforum og Sosu- Dimensioneringsudvalg der refererer og indstiller til KKR Syddanmark. Til arbejdet i indeværende valgperiode har det været ønsket at lægge udvalgene sammen. Det indstilles, at Praktikpladsforum og Sosu-Dimensioneringsudvalget under KKR lægges sammen i et Uddannelsesforum Uddannelsesforummet inviterer regionen og sosu-skolerne til drøftelser om udfordringer på sosu- og sygeplejerskeområdet. KKR godkendte sammenlægningen af Praktikpladsforum og Sosu- Dimensioneringsudvalget, samt at der tages eksterne døftelser med regionen og sosu-skolerne om udfordringer på sosu- og sygeplejerskeområdet Mødeplan for 2011 SAG NR.: mtk Der er udarbejdet en foreløbig mødeplan for KKR Syddanmark i Alle møder afholdes på Fredericia Uddannelsescenter. Det indstilles, at KKR godkender mødeplanen. SIDE 17

18 Mødeplanen for KKR i 2011 blev godkendt. SIDE 18

19 6. Punkter til næste møde 6.1. Punkter til næste møde SAG NR.: fda En foreløbig dagsorden til KKR mødet den 2. juni Det indstilles, at KKR tager sagen til efterretning og evt. drøfter yderligere forslag til dagsordenspunkter. KKR tog sagen til efterretning. SIDE 19

20 7. Eventuelt 7.1. Eventuelt SAG NR.: fda SIDE 20

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 25. august 2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10. november 2010 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 15-08-2008 Tidspunkt: 08:45 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 28-01-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 07-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 13-06-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 17-04-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 21-10-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter Mosegårdsvej 20, 7000 Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 22-01-2014 Tidspunkt: 10:30-12:00 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagerfortegnelse Syddanmark Ib Kristensen, Billund Johnny Søtrup, Esbjerg

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 6. juni 2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

2010-2014 KKR SYDDANMARK

2010-2014 KKR SYDDANMARK Blå bog KKR SYDDANMARK November 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 KKR Syddanmark Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...4 Center for Høretab... 9 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS)...

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 25. august 2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 13-04-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011

Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011 Dato: 23.08.2011 Kontaktperson: Lene Kristin Kamp Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9211 2133 9184 E-mail: lkk@vejenkom.dk cfm@vejenkom.dk Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011 Deltagere:

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 15-06-2009 Tidspunkt: 12:15-13:45 Sted: Radisson SAS Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato: 24. august 2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2009 K K R S J Æ L L A N D Dato: 16-06-2009 Tidspunkt: 09:30 Sted: Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør Formøde fra 8.30 til 9.30 og mødet starter 9.30 KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 14-01-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 14-01-2015 13:00:00 PUNKTER

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2013 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 15-04-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 15-04-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato : 08-11-2011 Tidspunkt: 09:30 (Formøde kl. 8.30-9.30) Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering Referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Onsdag den 22. juni 2011 kl. 10.00 11.30 Sted: Politigården i Odense Afbud: Hans Jørgensen, Erik Christensen og Bjarne Nielsen, Curt Sørensen, Anker Boye, Arne

Læs mere

K K R M I D T J Y L L AN D

K K R M I D T J Y L L AN D REFER AT 2011 K K R M I D T J Y L L AN D Dato: 08-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Det Administrative Samarbejdsforum

Det Administrative Samarbejdsforum Område: Det sociale område Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal Afdeling: Sekretariatet for det sociale område E-mail: frank.rejnholt.skovdal@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/67 Telefon: 76631045 Dato:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 17-06-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.).

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). N OTAT Forretningsorden for KKR 2014-2018 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). Ifølge 15 i KL s love består hvert KKR

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID :00:00

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID :00:00 UDVALG Socialdirektørforum MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj 2016 STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID 11-05-2016 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-05-2016 12:00:00 BEMÆRKNING Søren Lück Madsen,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT NOTAT Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ÅRSRAPPORT 2015 Side 1 af 5 Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primære formål og opgaver for de 22 medlemskommuner at: 1. Understøtte Sundhedsstrategisk

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 17-06-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011.

Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011. Socialdirektørforum Region Syddanmark Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011. Til stede: Jim H. Staffensen, Assens, Ib Dam Schultz, Esbjerg, Henning Kjærgaard, Fanø, Karen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Forretningsorden for KKR

Forretningsorden for KKR Forretningsorden for KKR 2018 2022 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region [indsæt navn] (KKR [indsæt navn]). Ifølge 15 i KL s love

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

VALGPROCEDURE. Den 17. juli Sagsnr Dok.nr

VALGPROCEDURE. Den 17. juli Sagsnr Dok.nr VALGPROCEDURE ved elektronisk valg til PLO Syddanmark Den 17. juli 2012 Sagsnr. 2012-2051 2051 Dok.nr. 625623 Tidspunkt for valg PLO-R tager ved hvert valg konkret stilling til tidspunkt for afvikling

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 1. juni 2010 Tidspunkt: kl. 9.30 (Formøder fra kl. 8.30) Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter

Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter Dialogforum Syddanmark Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl. 13.00 15.00 KKR SYDDANMARK Sted: Lokale 102 på Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Deltagere:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 REGIONSHUSET DAMHAVEN VEJLE

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 REGIONSHUSET DAMHAVEN VEJLE ÅBEN REFERAT fra SUNDHEDSDIREKTIONEN ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2006, kl. 15.00-18.00 I MØDEVÆRELSE 4 i REGIONSHUSET DAMHAVEN 12 7100 VEJLE Deltagere: Sundhedsdirektør Jens Elkjær. Direktør Jane Kraglund.

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 28. oktober 2015 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFETR AT 2013 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 30-01-2013 Kl. 10:00 Sted: Hotel Comwell Middelfart, Karensminde 3, 5500 Middelfart KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 7. februar 2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2008 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 14-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Søhuset, Scion DTU, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 27. april 2016 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere