NOTAT KOMMUNALE GARANTIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT KOMMUNALE GARANTIER"

Transkript

1 Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr marts 2016 NOTAT KOMMUNALE GARANTIER BEHANDLING AF GARANTIER EFTER STATSTØTTEREGLERNE 1. INDLEDNING Assens Kommune har anmodet om et notat, der beskriver, hvordan Assens Kommune bør behandle fremtidige, samt allerede stiftede lånegarantier, som er omfattet af statsstøttereglerne. Det er kommunens forventning, at der efterfølgende skal foretages en vurdering af kommunens konkrete garantier. Assens Kommune ønsker en vurdering af, i hvilket omfang kommunen kan lovliggøre lånegarantier, som er stillet i strid statsstøttereglerne, samt hvordan det kan gennemføres i praksis. Assens Kommune ønsker endvidere en vurdering af, hvordan kommunen i fremtiden bør stille kommunale garantier for virksomheder, som er omfattet af statsstøttereglerne. Assens Kommunes eksisterende garantiforpligtelser vedrører primært garantier til lokale forsyningsselskaber samt til almenboligsektoren. Baggrunden er, at Assens Kommunen ønsker at vurdere kommunens praksis for kommunal garantistillelse, efter Vestre Landsrets dom af 25. januar 2016 i sag V.L.B (herefter "Sønderborg-sagen"). I Sønderborg-sagen tog retten stilling til, hvorvidt statsstøttereglerne finder anvendelse på kommunale lånegarantier til fjernvarmeselskaber. Retten fastslog, at Sønderborg Kommunes vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber udgjorde ulovlig statsstøtte, og at kommunens afgørelser om at meddele garantierne derfor var ugyldige. I notatet følger indledningsvis vores konklusion og anbefaling til Assens Kommune i afsnit 2. Herefter følger i afsnit 3 en kort gennemgang af de statsstøtteretlige regler, herunder reglerne om tilbagebetaling. I afsnit 4 gennemgås, hvordan der kan stilles garantier i overensstemmelse med statsstøttereglerne, og i afsnit 5, hvordan garantier, som ikke er i overensstemmelse med statsstøttereglerne, lovliggøres. Afslutningsvist følger i afsnit 6 de forvaltningsretlige sagsbehandlingskrav ved ændring af lånegarantier. Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 2. KONKLUSION OG ANBEFALING Side Kommunal garantistillelse i overensstemmelse med statsstøttereglerne Kommunale lånegarantier, som ikke giver en virksomhed nogen fordele, betragtes som hovedregel ikke som statsstøtte. Ved kommunal garantistillelse for lån til aktiviteter omfattet af statsstøttereglerne, bør garantien stilles på markedsvilkår for at sikre, at låntager ikke får en fordel ved garantistillelse. I kommunens vurdering af dette bør følgende forhold inddrages: 1. Låntagers økonomi. I vurderingen af, om garantien stilles på markedsvilkår, skal låntagerens økonomiske og finansielle forudsætninger vurderes for at fastslå, at låntager ikke er en kriseramt virksomhed. 2. Garantiens størrelse skal kunne måles. Det er et krav, at garantien kan kvantificeres og måles korrekt. Det skal derfor vurderes, om det lån, der stilles garanti for, er kvantificeret, for så vidt angår den beløbs- og tidsmæssige udstrækning. 3. Garantien stilles for en public service-aktivitet. Hvis garantien stilles for en public service-opgave, hvilket formentlig er tilfældet, for så vidt angår de fleste forsyningsaktiviteter, så er det uproblematisk at stille garanti for 100 pct. af det udestående lån. Hvis det ikke er tilfældet, så skal forholdene i afsnit 4.4 inddrages i vurderingen. 4. Garantiprovision på markedsvilkår. Garantiprovisionen skal svare til de vilkår, låntager kan få på kapitalmarkedet. Fastsættelsen af markedsprisen er uddybet i afsnit 4.5. Såfremt ovenstående forhold er iagttaget i kommunens vurdering ved garantistillelse og fastsættelse af garantiprovisionen, vil garantien som udgangspunkt være i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Assens Kommune skal i tillæg hertil være opmærksom på de kommunalretlige rammer for kommunal garantistillelse. 2.2 Lovliggørelse af lånegarantier, som ikke er i overensstemmelse med statsstøttereglerne Såfremt lånegarantien ikke er stillet på markedsvilkår, er der tale om ulovlig statsstøtte og som en følge heraf en ugyldig afgørelse. En ugyldig afgørelse kan som udgangspunkt ikke opretholdes. Kommunen er derfor forpligtet til at søge forholdene bragt i overensstemmelse med de gældende regler. Assens Kommune skal opkræve en markedsmæssig provision af lånegarantier, som er omfattet af statsstøttereglerne, fra stiftelsestidspunktet. Garantiprovisionen skal fastsættes i overensstemmelse med de principper, der er redegjort for i afsnit 4.5 om fastsættelse af markedspris. Hvis ikke er opkrævet en markedsmæssig provision fra stiftelsen, anbefaler vi, at Assens Kommune søger at bringe lånegarantierne i overensstemmelse med statsstøttereglerne ved at træffe afgørelse om opkrævning af en markedsmæssig garantiprovision, herunder

3 betaling af den manglende provision inklusiv renter heraf. Det er vores vurdering, at det vil føre til, at prisfastsættelsen for lånegarantien i sin helhed er bragt i overensstemmelse med statsstøttereglerne og dermed lovliggjort. Side 3 Såfremt opkrævning af garantiprovision fra stiftelsestidspunktet ikke kan gennemføres eller kun meget vanskeligt kan gennemføres, er det vores anbefaling, at kommunen som det mindre i det mere bør opkræve en markedsmæssig garantiprovision fremadrettet. Det er vores vurdering, at det vil føre til, at den ulovlige praksis bringes til ophør og ikke videreføres for garantistillelsen fremadrettet. Det sikrer endvidere, at det ulovlige støttebeløb ikke øges yderligere, men indebærer dog en risiko for, at støttemodtager kan blive påbudt at tilbagebetale støttebeløbet, såfremt sagen vurderes af Kommissionen eller af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Idet kommunen dog har bragt garantistillelsen i overensstemmelse med reglerne fremadrettet, er det dog vores vurdering, at risikoen for et påbud om tilbagebetaling er lavere. 2.3 Sagsbehandlingskrav ved ændring af eksisterende lånegarantier Det er vores vurdering, at Assens Kommunes beslutning om at ændre de eksisterende lånegarantier og opkræve garantiprovision må anses som en forvaltningsretlig afgørelse. En følge heraf er, at kommunen er forpligtet til at iagttage visse sagsbehandlingskrav af hensyn til parten. Assens Kommune er forpligtet til at parthøre om sagens nye omstændigheder, og en følge heraf er, at kommunen opkræver garantiprovision. Derudover skal selve garantiprovisionens indhold indgå i partshøringen. Assens Kommune har også en begrundelsespligt, når den træffer endelig afgørelse om opkrævning af garantiprovision. Kommunen skal i sin begrundelse angive, hvilke konkrete hensyn og faktiske omstændigheder, der ved afgørelsen er lagt til grund, ligesom der skal henvises til det juridiske grundlag for afgørelsen. Assens Kommune er ved sin afgørelse ikke forpligtet til at give klagevejledning, da kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse i sagen. Der er dog ikke noget til hinder for at oplyse, at den eneste mulighed for at få prøvet afgørelsen er ved de almindelige domstole. 3. STATSSTØTTERETLIGE REGLER OG RAMMER FOR TILBAGEBETALING 3.1 Overordnet gennemgang af de statsstøtteretlige regler Statsstøttereglernes anvendelse for den enkelte garantistillelse afhænger af, om betingelserne herfor er opfyldt. Statsstøtte er reguleret i konkurrencelovens 11a og i TEUF art. 107, stk. 1. Begge regelsæt indeholder forbud mod ulovlig statsstøtte.

4 Reglerne indeholder en række kumulative betingelser for, hvornår der er tale om statsstøtte. Det følger sammenfattende af reglerne, at statsstøtte er, når der 1) ydes støtte 2) ved hjælp af offentlige midler, 3) som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen og 4) ved at begunstige visse virksomheder. Side 4 Efter TEUF artikel 107 gælder endvidere et krav om, at støtten påvirker samhandlen mellem medlemsstater. Efter konkurrencelovens 11 a, stk. 2, nr. 2, gælder tilsvarende en yderligere betingelse om, at støtten ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering (dette kaldes "det dobbelte hjemmelskrav"). Der er ikke tale om parallelle regelsæt, hvorfor en lånegaranti godt kan være i overensstemmelse med de danske regler, men i strid med EU-reglerne. Kommuner kan som udgangspunkt lovligt stille garantier for fjernvarmeselskaber og andre forsyningsaktiviteter, når der er tale om aktiviteter, som kommunen lovligt kan varetage, eller hvis kommunen har udtrykkelig hjemmel til det (fx vandsektorloven). En kommunal garantistillelse uden krav om garantiprovision indebærer et støtteelement til det selskab, kommunen stiller lånegaranti for, da kommunen påtager sig risikoen for selskabets lån uden beregning. Hvis garantistillelsen er omfattet af de statsstøtteretlige regler, bør garantien stilles på vilkår, som er forenelig med reglerne. 3.2 Tilbagebetaling efter konkurrencelovens 11a Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan i medfør af konkurrencelovens 11a, stk. 1, påbyde modtageren af støtte i strid med de danske statsstøtteregler tilbagebetales til statskassen, jf. konkurrencelovens 11a, stk. 9. Beløbet, der skal tilbagebetales, er støttebeløbet samt en forrentning heraf. Da tilbagebetaling af ulovlig støtte skal ske til statskassen, kommer støttebeløbet hverken støttemodtager eller støttegiver til gode. 3.3 Tilbagebetaling efter TEUF art. 107, stk. 1 Kommissionen kan gribe ind over for støtte i strid med TEUF artikel 107 og kræve støtten tilbagebetalt til støttegiver inklusive renter. Dette fortolkes i Danmark således, at tilbagebetaling skal ske til den offentlige myndighed, som har givet en økonomisk støtte eller anden fordel. Dette forventes dog ændret ved en ændring af konkurrenceloven inden for kort tid. Et forslag til en lovændring har været i høring, men er endnu ikke fremsat i Folketinget. Efter ændringen forventes det, at tilbagebetaling skal ske til statskassen med det formål at give offentlige myndigheder et yderligere incitament til at handle i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Den forventede ændring medfører således en harmonisering af tilbagebetalingskravet efter konkurrencelovens 11a og TEUF artikel 107. Uanset om ulovlig statsstøtte påbydes tilbagebetalt af Kommissionen eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så vil tilbagebetalingen forventeligt i fremtiden skulle ske til statskassen og dermed hverken komme støttemodtager eller støttegiver til gode.

5 4. KOMMUNAL GARANTISTILLELSE I OVERENSSTEMMELSE MED STATSSTØTTEREGLERNE Side 5 En kommunal lånegaranti udgør ikke ulovlig støtte, når garantien stilles til rådighed på betingelser, som ville være acceptable for en privat investor, der opererer under markedsøkonomiske forhold. Det kaldes "det markedsøkonomiske investorprincip". 1 Hvis en individuel lånegaranti ikke giver en virksomhed nogen fordele, skal den ikke betragtes som statsstøtte. 4.1 Kommissionens vejledning for statsstøtte i form af garantier 2 Det følger af Kommissionens vejledning for statsstøtte i form af garantier, at det er Kommissionens vurdering, at det kan udelukkes, at en individuel garanti udgør statsstøtte, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Låntageren er ikke en kriseramt virksomhed (konkurstruet). 2) Garantiens størrelse kan måles korrekt på det tidspunkt, hvor garantien ydes. 3) Garantien dækker højest 80 pct. af de enkelte udestående lån. 4) Der opkræves en markedspris for garantien til betaling for at bære risikoen for lånet. 4.2 Låntager er ikke kriseramt Låntager betragtes efter Kommissionens vejledning som kriseramt, når virksomheden ikke med egne finansielle midler eller med de midler, som virksomheden kan opnå fra ejeren eller fra aktionærer og kreditorer, er i stand til at standse de tab, som uden de offentlige myndigheders indgriben næsten med sikkerhed vil medføre virksomhedens ophør på kort eller mellemlang sigt. 3 Dette skal vurderes under hensyntagen til virksomhedens selskabsform, men er under alle omstændigheder tilfældet, hvis den potentielle låntager opfylder betingelserne for konkursbehandling. En virksomhed, som befinder sig i en sådan situation, opfylder ikke betingelserne for, at der lovligt kan stilles kommunal garanti for virksomhedens lån. Låntagers økonomiske og finansielle forudsætninger skal således vurderes i forbindelse med garantistillelsen. 4.3 Garantiens størrelse skal kunne måles Garantiens størrelse skal kunne måles, hvilket vil sige, at garantien skal være knyttet til en bestemt finansiel transaktion, være fastsat til et bestemt maksimumsbeløb og være tidsbegrænset. Der kan således ikke stilles kommunal garanti i overensstemmelse med statsstøttereglerne for en 1 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02), afsnit Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02), afsnit Kommissionens meddelelse om fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (2004/C 244/02), afsnit 2.1, jf. Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02), afsnit 3.2 (a).

6 forpligtelse, som ikke kan kvantificeres med hensyn til den beløbs- og tidsmæssige rækkevidde. Side 6 Dette vil ikke give anledning til konkrete undersøgelser, når der stilles garanti for et lån på et bestemt beløb, hvor samtlige betingelser for lånet, herunder løbetid, er fastlagt i låneaftalen. 4.4 Garantien dækker højest 80 pct. Garantien må som udgangspunkt maksimalt dække 80 pct. af de enkelte udestående lån. Dette gælder i hele lånets løbetid, således at det garanterede beløb nedsættes gradvist, som lånet falder. Baggrund for kravet er hensynet til at sikre, at den, som yder lånet, fortsat skal være motiveret til at sikre de bedst mulige lånebetingelser samt foretage en ordentlig kreditvurdering af låntageren. Dermed sikres, at den kommercielle risiko ikke øges som følge af garantien. Denne maksimumsgrænse på 80 pct. gælder dog ikke for en offentlig garanti, der ydes for at finansiere en virksomhed, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (public serviceopgaver), når disse udgør dens eneste aktiviteter, og når garantien stilles af den offentlige myndighed, som har overdraget virksomheden at udføre disse tjenesteydelser. Det fremgår af retspraksis fra EU-Domstolen, at med undtagelse af de sektorer, hvor der findes fællesskabsregler på området, har medlemsstaterne vide skønsbeføjelser, hvad angår arten af de tjenesteydelser, der kan betegnes som værende af almindelig økonomisk interesse. Det skal således vurderes, om den aktivitet, der stilles garanti for, er en aktivitet af almindelig økonomisk interesse, en public service-opgave. Såfremt det ikke er tilfældet, skal den kommunale garanti begrænses til en dækning på 80 pct. af det udestående lån. Forsyningsvirksomhed vil formentlig i de fleste tilfælde være at betragte som tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, hvor kommunen kan stille garanti for 100 % af lånet. For så vidt angår garantier for områder, som ikke kan betragtes som en public service-opgave, er det endvidere vores vurdering, at støtteelementet kan afhjælpes ved at tage højde for det forhold, at der er tale om en garanti for 100 pct. af en låneforpligtelse, når markedsprisen for garantien fastsættes. I vurderingen af markedsprisen skal det således lægges til grund, at den kommercielle risiko ved garantistillelsen er højere end ved en garantistillelse for 80 pct. af låneforpligtelsen, hvilket som udgangspunkt må føre til en højere garantiprovision. 4.5 Fastsættelse af markedspris Fastsættelse af garantiprovisionen til markedspris bør som udgangspunkt ske på vilkår svarende til dem, låntager kunne få på kapitalmarkedet. Til brug for vurdering og efterlevelse af dette kan en kommune indhente oplysninger om prisniveauet for tilsvarende garantier.

7 Denne fremgangsmåde kan dog ikke anvendes direkte ved lån gennem Kommunekredit, idet lånevilkårene ved lån hos Kommunekredit ikke svarer til vilkårene på kapitalmarkedet, ligesom et lån ved Kommunekredit kræver en kommunal garanti. Når der ikke findes tilsvarende garantipræmier på de finansielle markeder, så skal de samlede finansielle omkostninger ved det lån, der garanteres for, herunder rentesats og garantiprovision, sammenlignes med markedsprisen for et tilsvarende lån uden garanti. I denne vurdering indgår også kreditvurderingen af låntager. Side 7 Det skal således vurderes, hvad markedsprisen er for lånerenten uden lånegaranti og lånerenten med lånegaranti. Værdien af garantien udgøres som udgangspunkt af forskellen mellem de to beløb. Til brug for fastsættelsen af garantiprovisionen kan det også overvejes at indhente en revisorvurdering af provisionsfastsættelsen. 4.6 Delkonklusion: Den kommunale vurdering af garantistillelse og fastsættelse af garantiprovision I kommunens vurdering af garantiprovision skal Assens Kommune indledningsvist vurdere låntagerens økonomiske og finansielle forudsætninger med henblik på at fastslå, at låntager ikke er en kriseramt virksomhed. Herefter skal kommunen vurdere, om det lån, der stilles garanti for, er tilstrækkeligt kvantificeret for så vidt angår den beløbs- og tidsmæssige udstrækning. Såfremt låntager og låneforpligtelsen opfylder disse betingelser, kan en kommune efter statsstøttereglerne stille garanti for lånet. Assens Kommune skal i tillæg hertil være opmærksom på de kommunalretlige rammer for kommunal garantistillelse. Såfremt garantien stilles for en aktivitet, som kan betragtes som en public service-opgave, hvilket formentlig er tilfældet, for så vidt angår de fleste forsyningsaktiviteter, så er det uproblematisk at stille garanti for 100 pct. af det udestående lån. Hvis der ikke er tale om en sådan aktivitet, eller hvis det er tvivlsomt, om der er tale om en public service-opgave, så bør kommunen enten begrænse garantistillelsen til 80 pct. af det udestående lån eller fastsætte markedsprisen for garantien (garantiprovisionen) under hensyntagen til den øgede risiko ved garantiforpligtelsen. Afslutningsvis skal kommunen opkræve en garantiprovision for garantien på markedsvilkår. Garantprovisionen skal svarer til de vilkår, låntager kan få på kapitalmarkedet. Når der ikke findes tilsvarende garantipræmier på de finansielle markeder, så skal det i stedet vurderes, hvad markedsprisen er for lånerenten uden lånegaranti og lånerenten med lånegaranti. Værdien af garantien udgøres som udgangspunkt af forskellen mellem de to beløb. Ved fastsættelsen kan der endvidere tages hensyn til kreditvurderingen af låntager, samt om der stilles garanti for 100 pct. af et lån for en aktivitet, som ikke kan betragtes som en public service-opgave. Det kan overvejes at indhente en revisorvurdering af provisionsfastsættelsen til brug for vurderingen. 5. LOVLIGGØRELSE AF LÅNEGARANTIER, SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED STATSSTØTTEREGLERNE Når en støtteforanstaltning i form af en kommunal lånegaranti er omfattet af statsstøttereglerne, skal garantien stilles på markedsvilkår ved stiftelsen.

8 Såfremt lånegarantien ikke er stillet på markedsvilkår, er der som udgangspunkt tale om ulovlig statsstøtte. Side Relevante ændringer med henblik på lovliggørelsen Det følger af Vestre Landsrets dom i Sønderborg-sagen, at en kommunes beslutning om at stille en lånegaranti i strid med statsstøttereglerne er en ugyldig afgørelse. En ugyldig afgørelse kan som udgangspunkt ikke opretholdes, og kommunen er derfor forpligtet til at søge forholdene bragt i overensstemmelse med de gældende regler Markedspris for garantistillelsen Den afgørende foranstaltning ved kommunens ændringer med henblik på at bringe garantien i overensstemmelse med statsstøttereglerne er, at der skal betales markedspris for garantistillelsen. Den betingelse kan kun overholdes, hvis kommunen opkræver garantiprovision tilbage fra stiftelsen og frem. For den del af garantiprovisionen, der knytter sig til perioden fra stiftelsestidspunktet og frem til opkrævning, skal kommunen beregne renter. For en væsentlig del af de kommunale garantier inden for forsyningssektoren vil det være vanskeligt at opkræve en bagudrettet provision for lånegarantier. Det skyldes, at virksomhedernes forsyningsaktiviteter finansieres gennem brugerbetaling og fastsættes på baggrund af regulerede takster. I det omfang der er tale om en nødvendig omkostning, som det enkelte forsyningsselskab er forpligtet til at betale, vil de fleste forsyningsvirksomheder have mulighed for at indregne det i priserne, selvom det vedrører en tidligere perioder. Det kan eventuelt være ved et tillæg i indtægtsrammen for ekstraordinære udgifter. Hvis det ikke er muligt at opkræve garantiprovisionen bagudrettet, må kommunen opkræve en markedsmæssig garantiprovision fremadrettet. Det sikrer, at det ulovlige støttebeløb ikke øges yderligere. Fremgangsmåden indebærer dog en risiko for, at støttemodtager bliver påbudt at tilbagebetale støttebeløbet for den periode, hvor kommunen ikke har opkrævet garantiprovision, såfremt sagen vurderes af Kommissionen eller af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Idet kommunen i den situation har bragt de aktuelle forhold i overensstemmelse med reglerne, er det vores vurdering, at risikoen for, at myndighederne vil pålægge en tilbagebetaling, er lavere Øvrige vurderingskriterier Det kan endvidere kun udelukkes, at en garanti udgør statsstøtte, når den virksomhed, der stilles garanti for, ikke er en kriseramt virksomhed, når det lån, der stilles garanti for, kan kvantificeres og måles korrekt, og når garantien ikke dækker mere end 80 pct. af det udestående lån, såfremt der ikke er tale om en public service-opgave. Alternativt, at der tages højde herfor i fastsættelsen af garantiprovisionen. Det er vores opfattelse, at det som udgangspunkt ikke bør give anledning til konkrete overvejelser om, hvorvidt garantimodtager var kriseramt ved garantistillelsen, samt om garantien stilles for et kvantificerbart beløb, idet betingelserne som altovervejende hovedregel antages at være opfyldt. Det skyldes, dels at låntager fortsat eksisterer, hvilket må tale for, at

9 virksomheden har været økonomisk stabil, dels at det forventes, at de kommunale garantier er stillet for lån, hvor de beløb- og tidsmæssige forudsætninger er fastlagt i låneaftalen. Side 9 Den omstændighed, at garantien ikke må dækkes mere end 80 pct. af det udestående lån, giver imidlertid anledning til overvejelser, såfremt der er garanteret for det fulde lån for en aktivitet, som ikke kan betragtes som en public service-opgave. En ændring af garantidækning vil som hovedregel være en ændring af en bærende forudsætning for det lån, der er stillet garanti for, og dermed have betydning for muligheden for at opretholde lånet. Derfor anbefaler vi, at der i stedet tages højde for den øgede risiko ved, at garantistillelsen omfatter den fulde låneforpligtelse ved fastsættelsen af garantiprovisionen. 5.2 Delkonklusion: Lovliggørelse af lånegarantier i strid med statsstøttereglerne Det er vores vurdering, at der fra stiftelsestidspunktet skal opkræves en markedsmæssig provision af lånegarantier, som er omfattet af statsstøttereglerne. Garantiprovisionen skal fastsættes i overensstemmelse med de principper, der er redegjort for i afsnit 4.5 om fastsættelse af markedspris. Såfremt dette ikke kan gennemføres eller kun meget vanskeligt kan gennemføres, er det vores anbefaling, at kommunen som det mindre i det mere bør opkræve en markedsmæssig garantiprovision fremadrettet. Det sikrer, at det ulovlige støttebeløb ikke øges yderligere, men indebærer en risiko for, at støttemodtager bliver påbudt at tilbagebetale støttebeløbet, såfremt sagen vurderes af Kommissionen eller af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Idet kommunen dog har bragt garantistillelsen i overensstemmelse med reglerne fremadrettet, er det vores vurdering, at risikoen for et påbud om tilbagebetaling er lavere. Det skal endvidere overvejes, om den aktivitet, der stilles garanti for, kan betragtes som en public service-opgave. Såfremt det ikke er tilfældet, eller hvis det er tvivlsomt, så anbefaler vi, at der tages højde for det i fastsættelsen af garantiprovisionen. 6. SAGSBEHANDLINGSKRAV VED ÆNDRING AF LÅNEGARANTIER 6.1 Forvaltningsafgørelse Hvilke krav, der stilles til kommunens sagsbehandling, afhænger af, om der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse. Der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse, når en offentlig myndighed træffer en ensidig beslutning om, hvad der er eller skal være gældende for en privat borger, virksomhed eller lignende i et konkret tilfælde. Assens Kommune har i flere tilfælde truffet beslutning om at stille lånegarantier til kommunale forsyningsselskaber. Disse beslutninger er truffet på baggrund af ansøgning fra forsyningsselskaberne og fastsætter ensidigt, hvad der skal gælde for den enkelte forsyning i et konkret tilfælde. Det er derfor vores vurdering, at disse beslutninger er forvaltningsretlige afgørelser. Dette stemmer overens med, at Vestre Landsret i "Sønderborg-sagen" lægger til grund, at Sønderborg Kommunes beslutning om at stille

10 vederlagsfrie garantier for de lokale fjernvarmeselskaber er en forvaltningsafgørelse. Side 10 Det må derfor lægges til grund, at en kommunal beslutning om garantistillelse er at betragte som en forvaltningsretlig afgørelse. Assens Kommunes beslutninger om at omgøre disse afgørelser om at stille garanti på bestemte vilkår og sætte en ny i stedet, hvor der kræves garantiprovision i overensstemmelse med statsstøttereglerne, må derfor ligeledes anses som en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, jf. forvaltningslovens 2, stk. 1. Afgørelsen skal derfor træffes i overensstemmelse med de almindelige krav til kommunens sagsbehandling i afgørelsessager m.v. 6.2 Partshøring Forvaltningslovens 19, stk. 1, fastsætter betingelserne for, hvornår Assens Kommune har pligt til at høre modtageren af en afgørelse om ændring af vilkår for garantistillelse, før kommunen træffer afgørelse om opkrævning af garantiprovision. Assens Kommune har pligt til at partshøre, om faktiske oplysninger eller eksterne faglige vurderinger, hvis parten ikke kan anses for at være bekendt med disse oplysninger, hvis disse oplysninger må anses for at være til ugunst for parten og af væsentlig betydning for afgørelsen. Det er vores vurdering, at Assens Kommune har partshøringspligt, hvor kommunen vil træffe afgørelse om opkrævning af garantiprovision eller forhøje størrelsen af den eksisterende garantiprovision. Partshøringspligten vedrører de faktiske omstændigheder og indholdet af garantiprovisionen. Vedlagt som bilag 1 er et eksempel på, hvordan et standardbrev vedrørende partshøring kan se ud. Med afsendelsen af dette brev vil partshøringspligten automatisk blive opfyldt. Herefter vil der kun være en partshøringspligt, hvis Assens Kommune indhenter yderligere oplysninger til brug for behandlingen af sagen, som parten ikke er bekendt med. Har sagsbehandleren f.eks. foretaget notater af telefonsamtaler eller lignende fra andre and parten, og dette materiale indgår i sagen, vil der typisk være partshøringspligt i henhold til sådanne oplysninger. 6.3 Begrundelseskrav Skriftlige afgørelser, der ikke giver den pågældende part fuldt ud medhold, skal være ledsaget af en begrundelse, jf. forvaltningslovens 22. Myndighedens begrundelse skal indeholde en forklaring på, hvorfor vurderingen af den konkrete sag er endt, som den er. Derudover følger det af forvaltningslovens 24, at begrundelsen for en afgørelse skal henvise til retskilden, og den eller de bestemmelser (paragraf, stykke og evt. nummer), der i den konkrete sag udgør hjemmelsgrundlaget for den garantiprovision, som opkræves. Når afgørelsen som i dette tilfælde er truffet på grundlag af et skøn, skal begrundelsen angive hovedhensynene bag skønsudøvelsen, herunder

11 fortolkningsbidrag fra praksis eller interne regler. I denne forbindelse skal Assens Kommune angive de hensyn, der ligger til grund for den fastsatte garantiprovision. Side 11 Begrundelsen bør endvidere indeholde en kort redegørelse for oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning. I bilag 2 er et eksempel på, hvordan en standardafgørelse, der opfylder begrundelseskravet, kan se ud. Assens Kommune skal dog være opmærksom på, at begrundelsen altid skal være konkret, og kommunen skal derfor overveje, om andre omstændigheder bør inddrages i begrundelsen. 6.4 Klagevejledning Ifølge forvaltningslovens 25, stk. 1, skal afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang. Vejledningen skal oplyse om fremgangsmåde ved indgivelse af klage, herunder oplysninger om en eventuel klagefrist. Assens Kommunes afgørelse i denne sag kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kommunen behøver derfor ikke give klagevejledning. Nogle kommuner vælger i disse tilfælde at oplyse om det det kommunale tilsyn, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1, og om muligheden for at indbringe afgørelsen for de almindelige domstole. 6.5 Delkonklusion: Sagsbehandlingskrav Som følge af, at Assens Kommunes beslutning om at opkræve garantiprovision må anses som en forvaltningsretlig afgørelse, er der visse sagsbehandlingskrav, kommunen skal opfylde. Assens Kommune er forpligtet til at gennemføre partshøring og begrunde afgørelsen. Kommunen er imidlertid ikke forpligtet til at give klagevejledning, da kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse i sagen.

NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER

NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 171150 7. april 2016 NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER Egedal Kommune har anmodet om en statsstøtteretlig

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

TEMADAG OM GARANTIPROVISION

TEMADAG OM GARANTIPROVISION TEMADAG OM GARANTIPROVISION 13. november 2017 1 AGENDA Status hvor er vi nu? De kommunalretlige rammer for lånegarantier Varmeforsyningsloven Statsstøttereglernes anvendelse på kommunale garantier Pause

Læs mere

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade Aalborg. Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade Aalborg. Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade 12 9000 Aalborg 2016-28237 Dato: 01-09-2017 HjulmandKaptains sagsnr. 125-198219 nva Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision

Læs mere

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1 SV_ Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr garantiprovision af eksisterenede veder 1.TXT Emne: SV: Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr. garantiprovision af eksisterenede veder ----Oprindelig meddelelse----

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser:

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Nye garantiprovisionssatser for HOFOR Borgerrepræsentationen vedtog den 25. august 2011 (BR 2011-60665) indførslen af betaling af garantiprovision

Læs mere

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 BILAG 1 J.nr. 173339 RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS STATSSTØTTERETLIG VURDERING 1. STATSSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse

Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse Notat Sagsnr.: 2012/0014308 Dato: 30. maj 2017 Titel: Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent I juli 2010 fastlagde et notat fra By-og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013).

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013). D O M afsagt den 25. januar 2015 af Vestre Landsrets 16. afdeling (dommerne Hanne Harritz Pedersen, Annette Dellgren og Niels Klitgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1704 14 Sønderborg Kommune (advokat Andreas

Læs mere

Det gøres gældende, at nu har Silkeborg kommune truffet afgørelser i forhold til klager i medfør af vejloven.

Det gøres gældende, at nu har Silkeborg kommune truffet afgørelser i forhold til klager i medfør af vejloven. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 www.horten.dk Vejdirektoratet Sendt pr. mail til Ivan Skaaning Hansen og Tom Løvstrand Mortensen Poul Hvilsted Dir +45 3334

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. CS' ansøgning om delebilsparkering i København

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. CS' ansøgning om delebilsparkering i København Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15819-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr.

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Statsstøtte på affaldsområdet 8. april Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun

Statsstøtte på affaldsområdet 8. april Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun Statsstøtte på affaldsområdet 8. april 2014 Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun Agenda 09.30-09.35: Velkomst og introduktion til emnet 09.35-10.50: Generel introduktion til statsstøttereglerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde, hvor der træffes tusindvis af afgørelser.

Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde, hvor der træffes tusindvis af afgørelser. VEJFORUM 2014 NYT PÅ PARKERINGSOMRÅDET Advokat Anders Valentiner-Branth og advokat Henrik Sauer 3. december 2014 side 2 Hvorfor have et administrationsgrundlag? Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS Tommi Hjelmdal Ahrenholt (Advokat, partner) KOMMUNER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER HVORFOR SELVEJENDE INSTITUTIONER? Historie

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER 21. april 2016 Sagsnr. 525-190808 Sekr. Helle Højer Tel. 7221 1723, mail hho@70151000.dk Frederikshavnsvej 215 Postboks 120 DK-9800 Hjørring Tel. + 45 7015 1000 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163050 HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune

Læs mere