GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (April 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (April 2014)"

Transkript

1 GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (April 2014) 1. Baggrund og definitioner 1.1 Euroline AB ("Euroline") er et helejet datterselskab af SEB Kort Bank AB, som igen er et helejet datterselskab af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB"). Euroline er det selskab i SEB-koncernen, hvor koncernens primære virksomhed på området for indløsning af kontokorttransaktioner finder sted. Euroline er et betalingsinstitut, som har tilladelse til at levere betalingstjenester, og som er underlagt Finanstilsynets kontrol. 1.2 På baggrund af Aftalen skal Euroline kunne indløse Transaktioner, der er foretaget med Kontokort hos Forretningsstedet. 1.3 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse generelle vilkår og en Instruktion har Instruktionen forrang. 1.4 Alle angivne definitioner nedenfor gælder i både 1) singularis og pluralis og 2) den bestemte såvel som den ubestemte form af den pågældende definition. Der findes også definitioner andre steder i Aftalen "Aftalen" er Forretningsstedets ansøgning om indløsning af kontotransaktioner, Eurolines skriftlige imødekommelse af ansøgningen, disse generelle vilkår og de til enhver tid gældende Instruktioner, bilag etc., som udtrykkeligt angives at høre til disse generelle vilkår "Bankdag" er den dag i ugen, hvor banker i almindelighed holder åbent (dvs. ikke lørdage og helligdage) Finansiel eksponering er risikoen for Chargeback for betalte, men ikke ikke-leverede varer eller tjenester "Forretningssted" er den virksomhed, som har fået bevilget tilknytning til Eurolines system til indløsning af Transaktioner i henhold til Aftalen "Instruktioner er forskrifter, anvisninger, rutinebeskrivelser etc., som Euroline til enhver tid formidler skriftligt og/eller mundtligt "Kontokort" er et kontokort, som er korrekt udstedt af en autoriseret og/eller licenseret kortudgiver, og som er forsynet med et varemærke, som Parterne skriftligt er blevet enige om skal omfattes af Aftalen. De aftalte varemærker fremgår af ansøgningen "Kortindehaver" er en fysisk person, i hvis navn der er udstedt et Kontokort "Netværksregler" er de forskrifter, regler, vilkår etc., som udfærdiges af MasterCard og/eller Visa "Salgsmetode" er den eller de salgsmetoder, som Forretningsstedet anvender til at sælge sine varer og/eller tjenester. Som eksempler på Salgsmetode kan nævnes salg i butikker, salg via internettet og salg via post- og/eller telefonordre. Der findes Instruktioner, som kompletterer disse generelle vilkår for de respektive Salgsmetoder "Terminal" er en hardwareenhed, der indlæser data, som er lagret på Kontokortets magnetstribe eller chip, med henblik på at oprette en Transaktion. 1

2 "Transaktion" bruges om både 1) købstransaktioner med Kontokort som betalingsmiddel og 2) returtransaktioner/krediteringer af tilsvarende købstransaktioner. 2. Forholdet mellem Parterne m.m. 2.1 Aftalens Parter er Euroline og Forretningsstedet. Euroline og Forretningsstedet omtales under ét i Aftalen som "Parterne". 2.2 Netværksreglerne er de overordnede bestemmelser i Aftalen. Partnerne er således informeret om og godkender, at samarbejdet i henhold til Aftalen altid skal ske i overensstemmelse med Netværksreglerne. 2.3 Hvis det på noget tidspunkt viser sig, at samarbejdet ikke sker i henhold til Netværksreglerne, skal Euroline straks informere Forretningsstedet om dette, hvorefter Parterne omgående skal indlede drøftelser med henblik på at nå til enighed om, hvordan omstændighederne påvirker Parternes samarbejde. Hvis Parterne under drøftelserne ikke kan blive enige inden for ti (10) Bankdage beregnet fra den dag, hvor drøftelserne blev indledt, har hver Part ret til at opsige Aftalen til ophør med tredive (30) kalenderdages varsel. 2.4 I tilfælde af, at Visa og/eller MasterCard påtaler, at samarbejdet ikke sker i overensstemmelse med Netværksreglerne, og på baggrund heraf kræver, at der bliver rettet op på dette inden for en bestemt periode, gælder følgende. De respektive Parter har altid (dvs. uanset hvad Aftalen i øvrigt foreskriver om opsigelsesfrister) ret til at opsige Aftalen til ophør på dagen inden den dag, hvor der skulle have været rettet op på misligholdelsen ifølge Visa og/eller MasterCard, hvis den pågældende Part med god grund antager, at misligholdelsen ikke kan eller vil blive bragt i orden inden det foreskrevne tidspunkt. 3. Omfang m.m. 3.1 Aftalen regulerer Parternes mellemværender med hensyn til indløsning af Transaktioner og rutiner, som er forbundet med dem. Transaktioner kan kun ske i de valutaer, der er blevet reguleret i Aftalen. 3.2 Det, der er foreskrevet i Aftalen om købstransaktioner, gælder også for returtransaktioner/krediteringer af købstransaktioner, hvor det er relevant. 3.3 Euroline skal sørge for, at Forretningsstedet har de entydige kundenumre til de respektive Salgsmetoder, som Parterne er blevet enige om for Aftalen. Disse kundenumre, som altid skal anvendes ved Forretningsstedets regnskabsføring af Transaktioner til Euroline, må ikke anvendes til andre Salgsmetoder eller til andre varer eller tjenester inden for den angivne branche end dem, der er aftalt mellem Euroline og Forretningsstedet. 3.4 Salg af værdienheder må kun ske med Eurolines skriftlige samtykke. Med "salg af værdienheder" menes på nuværende tidspunkt i Aftalen 1) køb af virtuel valuta og 2) overførsler til andre betalingsløsninger, herunder gavekort med en længere gyldighed end seksogtredive (36) måneder. 3.5 Salg af tobak via internettet og spil må kun finde sted med Eurolines skriftlige samtykke. Med "spil" menes på nuværende tidspunkt i Aftalen væddemål, lotteri, bingo, kasino og køb af værdienheder osv., som kan bruges til at betale deltagerne i spillet. 4. Forretningsstedets forpligtelser 4.1 Forretningsstedet forpligter sig til 2

3 at følge Aftalen og eventuelle anvisninger i forbindelse med Aftalen fra Euroline eller fra en part, som Euroline samarbejder med, herunder instruktioner, der gives som svar fra en Terminal eller anden form for autorisationssystem, inklusive talsvar at acceptere alle Kontokort uanset korttype og beløb ved betaling af alle Forretningsstedets varer og tjenester. Euroline har ret til at registrere og markedsføre, at Forretningsstedet accepterer Kontokort som betalingsmiddel at behandle og modtage Transaktioner, som Kortindehaver har reklameret over, i henhold til Netværksreglerne (såkaldt "Chargeback") ikke at opfordre til eller acceptere Kontokort 1) til noget bedragerisk formål, 2) på nogen måde, som er i strid med den tilladte anvendelse af Kontokort, eller 3) på nogen måde, som Kortindehaveren ikke har godkendt ved betaling med Kontokort, forudsat at der ikke er aftalt andet skriftligt, at 1) udlevere kontanter med undtagelse af, hvad der måtte være tilladt i henhold til Instruktionerne, 2) udstede check eller anden betalingsanvisning eller 3) tilegne sig betaling for andre krav end betaling for Forretningsstedets varer og/eller tjenester ikke at anvende varemærket Euroline til andet end det, der skriftligt er aftalt mellem Parterne at følge den til enhver tid gældende lovgivning og myndigheds forskrifter ikke at oprette flere købstransaktioner med samme Kontokort på én gang for samme køb og ikke at overføre Transaktioner til Euroline, som er foretaget hos andre end Forretningsstedet. 4.2 Returtransaktioner/krediteringer skal vedrøre en tidligere foretaget købstransaktion. Beløbet for returtransaktionen/krediteringen må ikke overstige beløbet for købstransaktionen. Returtransaktionen/krediteringen skal ske ved hjælp af det Kontokort, der er anvendt til købstransaktionen. Beløbet må ikke tilbagebetales med kontanter, hvis dette ikke skriftligt er aftalt mellem Parterne. Ved returtransaktioner/krediteringer skal signaturkvittering eller tilsvarende dokumentation for Transaktionen underskrives af Forretningsstedet. 4.3 Hvis Forretningsstedet har sit eget Kontokort, må det ikke anvendes til betaling hos Forretningsstedet, hvis Forretningsstedet drives som enkeltmandsfirma, interessentskab, kommanditselskab eller aktieselskab, som er såkaldte små virksomheder. Ved indehaver af Kontokort forstås, at Kortindehaveren og Forretningsstedet er identiske, dvs. har samme person- eller virksomhedsnummer, eller at Kortindehaveren er ejer af eller partner i Forretningsstedet. 4.4 Med henblik på dels at bevare et højt sikkerhedsniveau i de globale kortbetalingssystemer, dels at styrke tilliden til Kontokort som betalingsmiddel er det yderst vigtigt at alle, som håndterer Kontokortoplysningerne, gør det forsvarligt. Med "Kontokortoplysninger" menes oplysninger, som er præget eller trykt på Kontokortets for- og/eller bagside, herunder oplysninger, som er lagret på Kontokortets magnetstribe eller chip. I denne forbindelse er man i kortbranchen blevet enige om en fælles standard for håndtering af Kontokortoplysninger. Standarden kaldes Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) og er udviklet af bl.a. Visa og MasterCard. 4.5 Forretningsstedet påtager sig at følge standarden PCI DSS i den til enhver tid gældende ordlyd. Standarden findes på I Instruktionerne findes yderligere oplysninger om PCI DSS i form af en beskrivelse af, hvordan Forretningsstedet generelt skal forholde sig med hensyn til håndtering af Kontokortoplysninger. Euroline skal regelmæssigt informere Forretningsstedet om de vigtigste nyheder og ændringer i PCI DSS på en måde og så ofte, som Euroline anser det for nødvendigt. 4.6 Når Forretningsstedet tilbyder varer og/eller tjenester, må Forretningsstedet ikke anvende en højere pris ved betaling med Kontokort, end hvad Forretningsstedet anvender ved andre former for betaling, og heller ikke anvende en højere pris eller beregne nogen ekstra afgift for betaling med Kontokort. Dette gælder imidlertid ikke, hvis det er tilladt i henhold til lovgivningen eller Forskrifter. 3

4 Hvis Forretningsstedet beregner en afgift eller tilbyder en reduktion af afgiften i forbindelse med anvendelse af et bestemt Kontokort, skal Forretningsstedet oplyse Kortindehaveren om dette, inden Transaktionen gennemføres. Afgiften, som Forretningsstedet beregner, skal være rimelig og i overensstemmelse med lovgivningen og Netværksreglerne. 4.7 Hvis Forretningsstedet senere vil debitere Kortindehaveren for omkostninger, som er opstået i forbindelse med en serviceydelse e.l. (f.eks. et hotelophold, leje af bil etc.), skal Forretningsstedet oplyse Kortindehaveren om det og indhente hans eller hendes godkendelse til det, inden debiteringen finder sted. Forretningsstedet skal om muligt gennemføre Transaktionen i to (2) omgange, dvs. at Forretningsstedet omgående skal debitere Kortindehaveren for den del af transaktionsbeløbet, som er kendt på transaktionstidspunktet, og derefter debitere Kortindehaveren den del af transaktionsbeløbet, som ikke er kendt på transaktionstidspunktet. 4.8 Hvis Forretningsstedet får oplysninger om en fejlagtigt udført Transaktion, skal Forretningsstedet straks og senest inden for femogfyrre (45) kalenderdage underrette Euroline om det og kræve fejlen rettet. 5. Eurolines forpligtelser 5.1 Euroline forpligter sig til at betale til den anviste konto for købstransaktioner, der er foretaget med Kontokort, under forudsætning af, 1) at købstransaktionen er leveret til Euroline inden for den tidsramme, der er angivet i Instruktionerne, 2) at købstransaktionen opfylder de krav, der er foreskrevet i Aftalen, og 3) at Forretningsstedet i øvrigt opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen. 5.2 Eurolines ansvar i henhold til Aftalen omfatter kun Transaktioner, som faktisk er leveret til Euroline. Dette betyder bl.a., at hvis Forretningsstedet benytter en tredjepart til levering af Transaktioner til Euroline, har Euroline ikke noget ansvar for eventuelle krav, foranstaltninger eller tilsidesættelser i forbindelse med samarbejdet mellem Forretningsstedet og den pågældende tredjepart. Euroline har heller ikke noget ansvar for fejl o.l. i Transaktioner, som leveres til Euroline, for så vidt fejlen skyldes omstændigheder, der kan henføres til tredjeparten. 5.3 Euroline skal levere oplysninger om gennemførte Transaktioner, nærmere bestemt oplysninger om beløbet for de forskellige Transaktioner, afgifter og eventuelle vekselkurser, til Forretningsstedet. Oplysningerne skal leveres med den periodicitet og på den måde, som Parterne aftaler særskilt. 5.4 Euroline er kun ansvarlig over for Forretningsstedet for tab, som er opstået i andre tilfælde, end dem, der er nævnt i punkt 5.1 og 5.2 ovenfor, hvis der er tale om grov forsømmelighed fra Eurolines side. Euroline bærer dog ikke under nogen omstændigheder ansvaret for indirekte skader, følgeskader eller skader, som kan henføres til, at en kortudsteder ikke tillader eller gennemfører en Transaktion. 6. Forretningsstedets ansvar 6.1 Forretningsstedet har ansvaret over for Kortindehaver for alle fejl og afvigelser med hensyn til kvaliteten, beskaffenheden og udførelsen af solgte varer og tjenester. Sådanne fejl og afvigelser samt udebleven eller mangelfuld levering af varer og/eller tjenester til Kortindehaver eller anden part, som Kortindehaver måtte have anvist, skal altid anses for at udgøre en sådan tilsidesættelse af Forretningsstedets forpligtelser, som er nævnt nedenfor i det fjerde underpunkt i punkt 6.3 og i punkt Forretningsstedets ansvar i henhold til punkt 6.1 ovenfor gælder, uanset hvad Forretningsstedet måtte have aftalt med indehaveren af Kontokortet, køberen eller andre. Dette gælder også, hvis Forretningsstedet 1) driver virksomhed som agent/mellemmand e.l. og derigennem sælger/formidler en anden parts/underleverandørs varer/tjenester eller 2) sælger/formidler varer/tjenester for anden parts/underleverandørs regning, og der derigennem kan være andre end 4

5 Forretningsstedet, som skal udføre den handling (f.eks. levering af en vare/tjeneste eller gennemførelse af et arrangement, en rejse etc.), som Transaktionen vedrører. 6.3 Forretningsstedet skal på Eurolines begæring godtgøre Euroline alle beløb, herunder renter og ekspeditionsomkostninger, som Euroline har lagt ud/tilbagebetalt til en kortudsteder, Kortindehaver eller andre, f.eks. Visa eller MasterCard, i forbindelse med: Forretningsstedets ansvar i henhold til punkt 6.1 og 6.2 ovenfor en kortudsteders endelige debitering af Euroline for en Transaktion, der er reklameret over, i overensstemmelse med Visa og/eller MasterCards Chargeback-regler at Forretningsstedet, uden at udvise almindelig agtpågivenhed, har accepteret et ugyldigt eller forfalsket Kontokort eller uautoriseret anvendelse af et Kontokort at Forretningsstedet har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til, eller på anden måde har ageret i strid med, Aftalen eller lovgivning eller myndighedsforskrifter. 6.4 Forretningsstedet skal desuden, uanset om Forretningsstedet har gjort sig skyldig i forsømmelighed, aftalebrud eller anden handling, på Eurolines forlangende udbetale godtgørelse for beløb (f.eks. afgifter og andre økonomiske sanktioner), som Euroline er blevet tvunget til betale til Visa eller MasterCard, i det omfang det udbetalte beløb kan henføres til Aftalen og til 1) Transaktioner, der er reklameret over, eller 2) bedrageri, ond tro eller forsætlig handling. 6.5 Hvis Euroline, inden forpligtelsen til at udbetale beløb i henhold til punkt 6.3 eller 6.4 ovenfor indtræffer, modtager en advarsel, krav eller lignende (f.eks. fra Visa eller MasterCard), skal Euroline snarest muligt underrette Forretningsstedet om, hvilke foranstaltninger eller lignende Forretningsstedet skal iværksætte for om muligt at undgå, at Eurolines forpligtelse til at udbetale beløbet indtræffer. 6.6 Hvis antallet af reklamationsbehæftede købstransaktioner under hver løbende tredivedagesperiode overstiger 0,25 % af det samlede antal købstransaktioner, har Euroline ret til at debitere Forretningsstedet i henhold til den til enhver tid gældende pris. Hvis Visa og/eller MasterCard mener, at Forretningsstedet i forhold til Forretningsstedets samlede antal købstransaktioner, har et uacceptabelt højt niveau af reklamationer, som vedrører bedragerier, uautoriserede køb eller klagemål fra Kortindehaver, har Euroline ret til straks at opsige Aftalen. 7. Betalingsvilkår Betaling af de aftalte priser og afgifter skal finde sted ved hævning på den konto, som Forretningsstedet har anvist, eller ved, at Euroline i forbindelse med den udbetalingsrutine, der gælder mellem Parterne, fratrækker beløbet. Hvis likviditetsbetalingen ikke dækker Eurolines fordring, skal Forretningsstedet kreditere Eurolines konto med det resterende beløb. 7.1 Hvis Euroline på noget tidspunkt registrerer, at dets Finansielle eksponering eller kreditrisikovurdering over for Forretningsstedet er øget, har Euroline ret til med omgående virkning at ændre betalingsvilkårene for at sørge for, at de svarer til den højere finansielle risiko eller kreditrisiko. Euroline skal endvidere have ret til at kræve yderligere sikkerhed, hvis Euroline finder det nødvendigt. 7.2 Hvis nettoværdien er mindre end nul (0), skal Forretningsstedet på Eurolines anmodning udligne beløbet ved at kreditere Eurolines bankkonto. Euroline skal dog først og fremmest forsøge at opnå betaling til dækning af underskuddet gennem afbetaling af beløbet i overensstemmelse med Aftalens relevante betalingsrutiner. Euroline kan også debitere den angivne konto, hvis nettoværdien er mindre end nul (0). 8. Eurolines ret til at indeholde betaling og/eller forhale udbetalinger og udligningsret 5

6 8.1 Hvis Euroline vurderer, at Forretningsstedets kreditrisiko eller finansielle eksponering er vokset, hvis Forretningsstedet ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller når Euroline med god grund kan drage Forretningsstedets solvens i tvivl, eller når der er sendt en opsigelse af Aftalen, har Euroline ret til med omgående virkning at indeholde eller forhale udbetalinger til Forretningsstedet, som minimum frem til reklamationsfristens udløb. Betalinger, som indeholdes eller forhales i overensstemmelse med det foregående afsnit, må anvendes af Euroline i forbindelse med samtlige Forretningsstedets forpligtelser over for Euroline i henhold til Aftalen. Det foregående gælder også forpligtelser, som opstår i forbindelse med opsigelsen af Aftalen, frem til den dag, hvor Euroline udbetaler de indeholdte midler. 8.2 Ud over det, der er fastsat ovenfor, har Euroline ret til at indeholde og/eller forhale udbetaling til Forretningsstedet, hvis Euroline anser det for sandsynligt, at en Transaktion vil blive genstand for en såkaldt Chargeback. I en sådan situation skal Euroline have ret til at indeholde og/eller forhale udbetaling op til et beløb, som modsvarer den forventede Chargeback. 8.3 Hvis Aftalen er opsagt (uanset grunden hertil), eller hvis Forretningsstedet holder op med at sende Transaktioner til Euroline, skal udbetalingerne ophøre på den dato, hvor opsigelsen har fundet sted, og udbetalingen af de midler, der er indeholdt af Euroline, skal ske i overensstemmelse med punkt 8.1 ovenfor. 8.4 Som en forudsætning for, at Euroline skal udbetale de indeholdte midler til Forretningsstedet, skal Forretningsstedet på Eurolines begæring levere dokumentation, som viser dato for levering af solgte varer og/eller tjenester, til Euroline. Udbetalingerne skal finde sted månedligt eller på en anden måde, som Euroline afgør, forudsat at Forretningsstedet har leveret oplysninger til Euroline, som Euroline vurderer som tilstrækkelige. Euroline har ret til at indeholde midler op til et beløb, som modsvarer den udestående værdi for varer og/eller tjenester, som endnu ikke er leveret af Forretningsstedet. Vurderingen foretages på grundlag af de oplysninger, der er modtaget fra Forretningsstedet. 8.5 Udbetalinger, som har været indeholdt eller forhalet i overensstemmelse med ovenstående, må anvendes af Euroline i forbindelse med samtlige Forretningsstedets forpligtelser over for Euroline i henhold til Aftalen. Dette gælder også forpligtelser, som opstår i forbindelse med opsigelsen af Aftalen, frem til den dag, hvor Euroline udbetaler det samlede beløb af de indeholdte midler eller forhalede udbetalinger. 8.6 Udligning i henhold til punkt 6.3 og 6.4 kan finde sted ved, at der hæves på den konto, som Forretningsstedet har anvist (dvs. den Anviste konto eller en anden konto), eller gennem fradrag i det beløb, som Euroline skal udbetale i forbindelse med den udbetalingsrutine, der gælder mellem Parterne. Forretningsstedet har pligt til at sørge for, at der er dækning på den anviste konto. 9. Priser Euroline skal uden ubegrundet forsinkelse oplyse Forretningsstedet om årsagen til Forretningsstedets godtgørelsespligt. Hvis Forretningsstedet ikke vedkender sig sin godtgørelsespligt, skal Forretningsstedet straks meddele Euroline dette og angive årsagen dertil. Punkt 8.6 gælder i hele den reklamationsperiode, som til enhver tid er gældende i henhold til Netværksreglernes Chargeback-bestemmelser. For de tjenester, som Euroline leverer i henhold til Aftalen, skal Forretningsstedet betale de priser og afgifter, som Euroline til enhver tid generelt benytter, og som findes i ansøgningen om tilknytning til Euroline-systemet til indløsning af kontokorttransaktioner eller i de oplysninger, som Euroline sender Forretningsstedet, om at ansøgningen er bevilget. Euroline har ret til når som helst at ændre sine priser og afgifter. Sådanne ændringer træder i kraft tidligst tredive (30) kalenderdage efter, at Forretningsstedet skriftligt er blevet informeret om ændringen. 6

7 10. Udløbsdato 10.1 Aftalen betragtes som indgået den dag, hvor Euroline imødekommer en ansøgning om tilknytning til Eurolines system til indløsning af kontokorttransaktioner. Euroline underretter skriftligt Forretningsstedet om, at ansøgningen er imødekommet, og at Aftalen således er trådt i kraft. Aftalen gælder indtil videre med tredive (30) kalenderdages gensidig opsigelsesfrist Hvis en af Parterne væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til Aftalen, har den anden Part ret til at opsige Aftalen med omgående virkning. I overensstemmelse hermed har Euroline bl.a. ret til at opsige Aftalen med omgående virkning, hvis debitering ikke kan finde sted jf. punkt 6 ovenfor, eller hvis betaling ikke kan beregnes jf. punkt 9 ovenfor Euroline har endvidere ret til at opsige Aftalen til omgående ophør 1) ved væsentlige ændringer i Forretningsstedets ejerforhold, 2) hvis Forretningsstedet eller en person med tilknytning til Forretningsstedet er eller bliver registreret i et register som det, der omtales i punkt 13.3 nedenfor, eller der indtræffer omstændigheder, som giver grund til en sådan registrering, 3) hvis Euroline ved en samlet bedømmelse sandsynliggør, at Forretningsstedet må anses for at være delagtig i eller på anden måde have forbindelse med kriminel virksomhed, 4) hvis antallet eller arten af reklamationsbehæftede Transaktioner efter Eurolines velbegrundede opfattelse afviger fra, hvad Euroline betragter som normalt, 5) hvis Forretningsstedet har leveret fejlagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger, 6) hvis Forretningsstedets virksomhed, branchetilhørsforhold eller karakter efter Eurolines velbegrundede bedømmelse er ændret eller vil blive ændret sammenlignet med forholdene ved Aftalens indgåelse, 7) hvis der ud fra Eurolines bedømmelse kan sættes spørgsmålstegn ved Forretningsstedets betalingsevne, 8) hvis Forretningsstedet ifølge Eurolines velbegrundede bedømmelse kan forventes at blive insolvent, 9) hvis Forretningsstedet undlader at i væsentlig grad overholde nogle af sine forpligtelser over for Kortindehaverne, 10) hvis Forretningsstedet ikke accepterer alle Kontokort, som er omfattet af Aftalen, eller 11) hvis Forretningsstedet efter Eurolines velunderbyggede bedømmelse gennem sine handlinger/sin virksomhed kan skade eller skader Eurolines anseelse Euroline afstemmer løbende, hvordan de oplysninger, som Forretningsstedet har angivet til Euroline, f.eks. angående den tid, som går mellem tidspunktet for betaling med Kontokort hos Forretningsstedet og tidspunktet for leveringen/udførelsen af den vare/tjeneste, som betalingen dækker, stemmer overens med de til enhver tid faktisk gældende forhold. Det påligger Forretningsstedet i rimeligt omfang at medvirke til at lette denne afstemning. Den afstemning, der omtales i det foregående afsnit, sker først og fremmest for at sikre, at de udbetalingsvilkår, der gælder mellem Parterne, eventuelle sikkerheder, som stilles for at sikre Eurolines ret til betaling etc., til enhver tid 1) svarer til de faktiske forhold og 2) også i øvrigt er i overensstemmelse med Eurolines retningslinjer og policies. Hvis de oplysninger, som Forretningsstedet har leveret, afviger fra de faktiske forhold, har Euroline ret til at træffe de foranstaltninger, der efter Eurolines opfattelse er nødvendige for at kompensere for afvigelsen. En sådan foranstaltning kan f.eks. bestå i, at Euroline kræver, 1) at Forretningsstedet præsterer en ny eller ændret sikkerhed for at sikre Eurolines ret til betaling, eller 2) at udbetalingsvilkårene ændres. Hvis Forretningsstedet ikke accepterer de foranstaltninger, som Euroline kræver i henhold til det foregående afsnit, har Euroline ret til at opsige Aftalen til omgående ophør Euroline har ret til at ændre og udfærdige nye Instruktioner uden i forvejen at indhente Forretningsstedets godkendelse. Sådanne ændringer eller nye Instruktioner træder tidligst i kraft tredive (30) kalenderdage efter, at Forretningsstedet skriftligt er blevet informeret om det. I tilfælde af at Forretningsstedet ikke accepterer sådanne ændringer 7

8 eller nye Instruktioner, skal Forretningsstedet straks meddele Euroline dette skriftligt sammen med en skriftlig opsigelse af Aftalen Opsigelse af Aftalen skal ske skriftligt. En opsigelse, som sendes via fax eller , betragtes som en skriftlig opsigelse. Bestemmelsen i punkt 15.8 skal være relevant for en opsigelse af Aftalen Hvis Aftalen, uanset grunden hertil, er blevet opsagt, skal Forretningsstedet samtidig indstille salg mod betaling med Kontokort, som understøttes i Aftalen, og det betyder igen bl.a., at Euroline ikke længere hverken har ret eller pligt til at modtage Transaktioner fra Forretningsstedet Hvis Aftalen er opsagt, uanset grunden til det, har Parterne i henhold til Aftalen ansvaret for Transaktioner, som med udgangspunkt i Aftalen er foretaget forinden. 11. Rapportering 11.1 Forretningsstedet skal fra og med Aftalens indgåelse på Eurolines anmodning levere sit seneste årsregnskab til Euroline på på svensk/norsk/dansk eller på engelsk, hvis ikke andet er aftalt. Sådanne oplysninger skal leveres uden forsinkelse og senest to (2) uger fra det tidspunkt, hvor handlingen blev offentliggjort og afsluttet. Endvidere skal Forretningsstedet på Eurolines anmodning uden forsinkelse og inden for to (2) uger fra Eurolines anmodning levere interimrapporter (f.eks. halvårs- og kvartalsrapporter) og andre oplysninger, som kan være af betydning for Parternes samarbejde inden for rammerne af Aftalen Forretningsstedet skal skriftligt og omgående oplyse Euroline om ændringer af bestyrelsens sammensætning, administrerende direktør, firma, ejerforhold, adresse, telefon- og telefaxnummer, adresse, kontonummer, ændret branchetilhørsforhold eller virksomhed og andre forhold, som kan være af betydning for Aftalen Den ene Part skal straks informere den anden Part om hændelser, som kan antages at påvirke eller ville påvirke hele eller dele af samarbejdet i henhold til Aftalen. Det er af især vigtigt, at alle planlagte ændringer i Partens datasystem, som i nogle sammenhænge kan antages at ville påvirke samarbejdet, bliver meddelt den anden Part i umiddelbar forbindelse med, at planlægningen af ændringen påbegyndes. 12. Force majeure 12.1 Euroline kan i henhold til Aftalen tilsidesætte visse forpligtelser, uden at det har konsekvenser for Euroline, hvis årsagen til tilsidesættelsen skal findes i omstændigheder, der ligger uden for Eurolines kontrol og forhindrer eller mærkbart vanskeliggør fuldførelsen af forpligtelserne til rette tid ("Force majeure"). Til Force majeure hører bl.a. krig, krigslignende hændelser, terroraktioner, indførselseller udførselsforbud, naturkatastrofer, indskrænkninger i den almindelige samfærdsel, svigt eller forsinkelse i energiforsyning eller telefonforbindelser, handlinger eller forsømmelighed fra myndighedernes side, ny eller ændret lovgivning, myndigheders påbud eller foranstaltninger, arbejdsmarkedskonflikter, blokade, brand eller oversvømmelse, omfattende tab eller ødelæggelse af ejendom eller større ulykkestilfælde samt fejl eller forsinkelse i produkter eller tjenester fra underleverandør på grund af omstændigheder som de angivne. Konflikter på arbejdsmarkedet skal betragtes som Force majeure, uanset om Euroline er genstand for eller selv iværksætter en sådan foranstaltning. Hvis Euroline påberåber sig fritagelse i henhold til punkt 12.1, skal Euroline om muligt og uden ubegrundet forsinkelse underrette Forretningsstedet om det Hvis Aftalens opfyldelse i væsentligt omfang forhindres i længere tid end femten (15) Bankdage på grund af Force majeure, har Parterne hver især ret til, uden godtgørelsespligt, skriftligt at hæve Aftalen med tredive (30) kalenderdages varsel. 8

9 13. Hemmeligholdelse og registrering 13.1 Indholdet i Aftalen er fortroligt, og Parterne må ikke afsløre noget af Aftalens indhold over for tredjepart. Parterne hver især må heller ikke over for andre afsløre noget om den anden Parts virksomhed, som skal betragtes som en forretningshemmelighed. Forretningsstedet medgiver dog, at Euroline i overensstemmelse med gældende bankhemmelighedsregler gerne må overføre oplysninger som dem, der er nævnt i det foregående afsnit, til 1) virksomheder, som er en del af samme koncern som Euroline, 2) Visa og/eller MasterCard samt 3) virksomheder, som Euroline samarbejder med om at sikre Aftalens opfyldelse med hensyn til f.eks. PCI/DSS og andre sikkerhedsspørgsmål. Forretningsstedet giver sit samtykke til, at Euroline udleverer oplysninger, f.eks. virksomhedens navn, virksomhedsnummer, kontaktoplysninger, kundenummer og MCC-kode, til terminalleverandører, Payment Service Provider (PSP) og andre leverandører af betalingstjenester, som er nødvendige for, at den tjeneste, der ansøges om, kan tilknyttes Registrering i Særlige registre kan komme på tale, hvis Aftalen opsiges på grund af Forretningsstedets aftalebrud eller på grund af, at Forretningsstedet har leveret fejlagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger f.eks. ved Aftalens indgåelse Eksempelvis Visa og/eller MasterCard fører i perioder registre som de nævnte i punkt I Aftalen ligestilles Visa og/eller MasterCards forskellige overvågningssystemer for indløsningsaftaler, som er opsagt på grund af aftalebrud eller lignende, med "Særlige registre". 14. Overdragelse 15. Andet Parterne har hver især ikke ret til at overdrage nogen af deres rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen til andre uden den anden Parts skriftlige samtykke, hvilket ikke uden grund må afvises, forhales eller gøres afhængigt af vilkår. Euroline må dog uden Forretningsstedets samtykke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser til virksomheder, som er en del af samme koncern som Euroline Til den daglige, løbende koordinering i henhold til Aftalen skal de respektive Parter udpege hver sin kontaktperson, hvis navn og kontaktoplysninger skal meddeles den anden Part Hvis det ikke fremgår af Aftalen, hvordan en omkostning, som opstår i forbindelse med samarbejdet, skal bæres eller fordeles, skal Parterne samtidig med, at der træffes beslutning om, at en sådan aktivitet skal gennemføres, også beslutte, hvordan den skal bekostes. Hvis der ikke er truffet en sådan beslutning, og hvis Parterne heller ikke kan enes om, hvordan omkostningerne skal bæres eller fordeles, men aktiviteten alligevel gennemføres, skal den Part, som gennemfører aktiviteten, selv bekoste den Ud over det, der følger af Aftalen, har Parterne ikke ret til at repræsentere hinanden eller udnytte hinandens varemærker, firmaer eller knowhow uden den anden Parts skriftlige samtykke. En sådan anvendelsesret medfører ikke, at der opstår nogen rettighed, og den skal med omgående virkning ophøre samtidig med Aftalens ophør Hensigten med Aftalens overskrifter er udelukkende at lette læsningen, og ikke at påvirke tolkningen af Aftalen Parterne må hver især bruge underleverandør eller tredjeparter uden den anden Parts samtykke med undtagelse af det, der er angivet nedenfor. Forretningsstedet skal dog snarest underrette Euroline, hvis en sådan brug påvirker eller vil kunne påvirke samarbejdet i henhold til Aftalen. 9

10 Hvis Forretningsstedet har til hensigt at bruge en underleverandør eller tredjepart som på nogen måde kommer til at behandle data om Kontokort (såkaldte kortdata), skal denne underleverandør eller tredjepart dog på forhånd godkendes af Euroline. Parterne har hver især ansvaret for alle underleverandørens eller tredjeparts aktiviteter eller handlinger og tilsidesættelser, som hvis den pågældende Part selv havde udført handlingen eller aktiviteten eller havde undladt at udføre en handling eller aktivitet Hver Part bekræfter, at Aftalen (samt de dokumenter, der henvises til i Aftalen) udgør Parternes fuldstændige regulering af de spørgsmål, som Aftalen vedrører. Alle mundtlige eller skriftlige forpligtelser og løfter, som går forud for Aftalen, erstattes af Aftalen Hvis ikke andet er nævnt særskilt heri, skal alle ændringer af og tillæg til Aftalen være skriftlige og underskrives af Parterne for at være bindende Alle meddelelser i henhold til Aftalen skal være skriftlige og på svensk/norsk/dansk eller på engelsk, hvis ikke andet er aftalt, og skal overbringes personligt eller via et internationalt anerkendt budfirma, sendes som fax eller som vedhæftet pdf-fil i en e- mail til den relevante adresse eller det tidligere angivne faxnummer. En skriftlig meddelelse, som er sendt til en Part, skal anses for at have nået den anden Part ved levering, dog forudsat at meddelelsen, når en levering sker efter arbejdstid, anses for at være ankommet til den modtagende Part i begyndelsen af den ordinære arbejdstid den følgende Bankdag. I denne sammenhæng er den ordinære arbejdstid kl. 9:00 til kl Hver Part er ansvarlig for at informere de relevante medarbejdere om indholdet af Aftalen. 16. Gældende lovgivning og tvister 16.1 Dansk lovgivning gælder for Aftalen Tvister angående Aftalen, dens håndhævelse, tolkning og/eller anvendelse eller andre retsforhold, som har forbindelse med Aftalen, skal først og fremmest løses gennem forhandlinger mellem Parterne Tvister, som ikke har kunnet løses inden for tredive (30) kalenderdage i henhold til p ovenfor, skal i sidste instans afgøres gennem voldgift i henhold til Regler for Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("Instituttet") Instituttets Regler for Förenklat Skiljeförfarande gælder, hvis ikke Instituttet med tanke på sagens sværhedsgrad, værdien af genstanden for tvisten og øvrige omstændigheder bestemmer, at Reglerne for Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skal anvendes proceduremæssigt. I sidstnævnte tilfælde bestemmer Instituttet desuden, om voldgiften skal bestå af én (1) eller tre (3) voldgiftsmænd. Ved voldgiftsprocessen, som skal finde sted i egne lokaler i Stockholm og foregå på svensk, skal svensk lovgivning anvendes. 10

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR INDLØSNING AF KORTTRANSAKTIONER (Maj 2015)

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR INDLØSNING AF KORTTRANSAKTIONER (Maj 2015) GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR INDLØSNING AF KORTTRANSAKTIONER (Maj 2015) 1. Baggrund og definitioner 1.1 Euroline Kortindlösning Danmark, Filial Af Euroline AB Sverige ("Euroline") CVRnummer 34215480

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (Juli 2010)

GENERELLE BETINGELSER FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (Juli 2010) GENERELLE BETINGELSER FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (Juli 2010) 1. Baggrund og definitioner 1.1 Euroline AB ( Euroline ) og Diners Club Nordic AB ( Diners Club ) er begge 100 % ejede datterselskaber

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Disse bestemmelser Bestemmelser om Distancehandel, gælder for salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel.

Læs mere

Finanstilsynet). Bambora primære virksomhed består i at indløse

Finanstilsynet). Bambora primære virksomhed består i at indløse BAMBORA ONE ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Baggrund, definitioner m.v. 1.1 Disse almindelige betingelser (de "Almindelige Betingelser") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), som er indgået af og mellem Bambora

Læs mere

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet).

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet). BAMBORA ONE ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Baggrund, definitioner m.v. 1.1 Disse almindelige betingelser (de "Almindelige Betingelser") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), som er indgået af og mellem Euroline

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015) Disse bestemmelser, "Butiksbestemmelserne", gælder for salg mod betaling med Kontokort ved anvendelse af Terminal.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) Disse bestemmelser "Bestemmelser om Kontanthævning", gælder ved kontanthævning over skranken med Kontokort

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Juli 2010)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) Disse bestemmelser, Butiksbestemmelserne gælder for salg mod betaling med Kontokort med anvendelse af Terminal eller

Læs mere

1. Generelt om salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel

1. Generelt om salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Maj 2015) Disse bestemmelser, "Bestemmelser om Distancehandel", gælder for salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1. FORRETNINGSSTEDETS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED ACCEPT AF BETALING MED KORT

1. FORRETNINGSSTEDETS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED ACCEPT AF BETALING MED KORT Disse Generelle vilkår er bindende i forholdet mellem Forretningsstedet og Virksomheden samt gælder for den eller de Forretningssteder, der er angivet i ansøgningen. "Aftalen" betyder disse generelle vilkår,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende Clearingmedlem (i det følgende kaldet Medlemmet) KUNDEAFTALE A Sagsbehandler Integreret handels- og clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB Der kan ikke tilknyttes yderligere handelskonti til en Integreret

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

PS AUCTION DENMARK APS ALMINDELIGE VILKÅR FOR AUKTION ONLINE FOR ERHVERVSDRIVENDE

PS AUCTION DENMARK APS ALMINDELIGE VILKÅR FOR AUKTION ONLINE FOR ERHVERVSDRIVENDE PS AUCTION DENMARK APS ALMINDELIGE VILKÅR FOR AUKTION ONLINE FOR ERHVERVSDRIVENDE 1. Baggrund 1.1 Disse almindelige vilkår for køb via auktioner online ( Vilkårene ) gælder, når en erhvervsdrivende eller

Læs mere