GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (April 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (April 2014)"

Transkript

1 GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (April 2014) 1. Baggrund og definitioner 1.1 Euroline AB ("Euroline") er et helejet datterselskab af SEB Kort Bank AB, som igen er et helejet datterselskab af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB"). Euroline er det selskab i SEB-koncernen, hvor koncernens primære virksomhed på området for indløsning af kontokorttransaktioner finder sted. Euroline er et betalingsinstitut, som har tilladelse til at levere betalingstjenester, og som er underlagt Finanstilsynets kontrol. 1.2 På baggrund af Aftalen skal Euroline kunne indløse Transaktioner, der er foretaget med Kontokort hos Forretningsstedet. 1.3 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse generelle vilkår og en Instruktion har Instruktionen forrang. 1.4 Alle angivne definitioner nedenfor gælder i både 1) singularis og pluralis og 2) den bestemte såvel som den ubestemte form af den pågældende definition. Der findes også definitioner andre steder i Aftalen "Aftalen" er Forretningsstedets ansøgning om indløsning af kontotransaktioner, Eurolines skriftlige imødekommelse af ansøgningen, disse generelle vilkår og de til enhver tid gældende Instruktioner, bilag etc., som udtrykkeligt angives at høre til disse generelle vilkår "Bankdag" er den dag i ugen, hvor banker i almindelighed holder åbent (dvs. ikke lørdage og helligdage) Finansiel eksponering er risikoen for Chargeback for betalte, men ikke ikke-leverede varer eller tjenester "Forretningssted" er den virksomhed, som har fået bevilget tilknytning til Eurolines system til indløsning af Transaktioner i henhold til Aftalen "Instruktioner er forskrifter, anvisninger, rutinebeskrivelser etc., som Euroline til enhver tid formidler skriftligt og/eller mundtligt "Kontokort" er et kontokort, som er korrekt udstedt af en autoriseret og/eller licenseret kortudgiver, og som er forsynet med et varemærke, som Parterne skriftligt er blevet enige om skal omfattes af Aftalen. De aftalte varemærker fremgår af ansøgningen "Kortindehaver" er en fysisk person, i hvis navn der er udstedt et Kontokort "Netværksregler" er de forskrifter, regler, vilkår etc., som udfærdiges af MasterCard og/eller Visa "Salgsmetode" er den eller de salgsmetoder, som Forretningsstedet anvender til at sælge sine varer og/eller tjenester. Som eksempler på Salgsmetode kan nævnes salg i butikker, salg via internettet og salg via post- og/eller telefonordre. Der findes Instruktioner, som kompletterer disse generelle vilkår for de respektive Salgsmetoder "Terminal" er en hardwareenhed, der indlæser data, som er lagret på Kontokortets magnetstribe eller chip, med henblik på at oprette en Transaktion. 1

2 "Transaktion" bruges om både 1) købstransaktioner med Kontokort som betalingsmiddel og 2) returtransaktioner/krediteringer af tilsvarende købstransaktioner. 2. Forholdet mellem Parterne m.m. 2.1 Aftalens Parter er Euroline og Forretningsstedet. Euroline og Forretningsstedet omtales under ét i Aftalen som "Parterne". 2.2 Netværksreglerne er de overordnede bestemmelser i Aftalen. Partnerne er således informeret om og godkender, at samarbejdet i henhold til Aftalen altid skal ske i overensstemmelse med Netværksreglerne. 2.3 Hvis det på noget tidspunkt viser sig, at samarbejdet ikke sker i henhold til Netværksreglerne, skal Euroline straks informere Forretningsstedet om dette, hvorefter Parterne omgående skal indlede drøftelser med henblik på at nå til enighed om, hvordan omstændighederne påvirker Parternes samarbejde. Hvis Parterne under drøftelserne ikke kan blive enige inden for ti (10) Bankdage beregnet fra den dag, hvor drøftelserne blev indledt, har hver Part ret til at opsige Aftalen til ophør med tredive (30) kalenderdages varsel. 2.4 I tilfælde af, at Visa og/eller MasterCard påtaler, at samarbejdet ikke sker i overensstemmelse med Netværksreglerne, og på baggrund heraf kræver, at der bliver rettet op på dette inden for en bestemt periode, gælder følgende. De respektive Parter har altid (dvs. uanset hvad Aftalen i øvrigt foreskriver om opsigelsesfrister) ret til at opsige Aftalen til ophør på dagen inden den dag, hvor der skulle have været rettet op på misligholdelsen ifølge Visa og/eller MasterCard, hvis den pågældende Part med god grund antager, at misligholdelsen ikke kan eller vil blive bragt i orden inden det foreskrevne tidspunkt. 3. Omfang m.m. 3.1 Aftalen regulerer Parternes mellemværender med hensyn til indløsning af Transaktioner og rutiner, som er forbundet med dem. Transaktioner kan kun ske i de valutaer, der er blevet reguleret i Aftalen. 3.2 Det, der er foreskrevet i Aftalen om købstransaktioner, gælder også for returtransaktioner/krediteringer af købstransaktioner, hvor det er relevant. 3.3 Euroline skal sørge for, at Forretningsstedet har de entydige kundenumre til de respektive Salgsmetoder, som Parterne er blevet enige om for Aftalen. Disse kundenumre, som altid skal anvendes ved Forretningsstedets regnskabsføring af Transaktioner til Euroline, må ikke anvendes til andre Salgsmetoder eller til andre varer eller tjenester inden for den angivne branche end dem, der er aftalt mellem Euroline og Forretningsstedet. 3.4 Salg af værdienheder må kun ske med Eurolines skriftlige samtykke. Med "salg af værdienheder" menes på nuværende tidspunkt i Aftalen 1) køb af virtuel valuta og 2) overførsler til andre betalingsløsninger, herunder gavekort med en længere gyldighed end seksogtredive (36) måneder. 3.5 Salg af tobak via internettet og spil må kun finde sted med Eurolines skriftlige samtykke. Med "spil" menes på nuværende tidspunkt i Aftalen væddemål, lotteri, bingo, kasino og køb af værdienheder osv., som kan bruges til at betale deltagerne i spillet. 4. Forretningsstedets forpligtelser 4.1 Forretningsstedet forpligter sig til 2

3 at følge Aftalen og eventuelle anvisninger i forbindelse med Aftalen fra Euroline eller fra en part, som Euroline samarbejder med, herunder instruktioner, der gives som svar fra en Terminal eller anden form for autorisationssystem, inklusive talsvar at acceptere alle Kontokort uanset korttype og beløb ved betaling af alle Forretningsstedets varer og tjenester. Euroline har ret til at registrere og markedsføre, at Forretningsstedet accepterer Kontokort som betalingsmiddel at behandle og modtage Transaktioner, som Kortindehaver har reklameret over, i henhold til Netværksreglerne (såkaldt "Chargeback") ikke at opfordre til eller acceptere Kontokort 1) til noget bedragerisk formål, 2) på nogen måde, som er i strid med den tilladte anvendelse af Kontokort, eller 3) på nogen måde, som Kortindehaveren ikke har godkendt ved betaling med Kontokort, forudsat at der ikke er aftalt andet skriftligt, at 1) udlevere kontanter med undtagelse af, hvad der måtte være tilladt i henhold til Instruktionerne, 2) udstede check eller anden betalingsanvisning eller 3) tilegne sig betaling for andre krav end betaling for Forretningsstedets varer og/eller tjenester ikke at anvende varemærket Euroline til andet end det, der skriftligt er aftalt mellem Parterne at følge den til enhver tid gældende lovgivning og myndigheds forskrifter ikke at oprette flere købstransaktioner med samme Kontokort på én gang for samme køb og ikke at overføre Transaktioner til Euroline, som er foretaget hos andre end Forretningsstedet. 4.2 Returtransaktioner/krediteringer skal vedrøre en tidligere foretaget købstransaktion. Beløbet for returtransaktionen/krediteringen må ikke overstige beløbet for købstransaktionen. Returtransaktionen/krediteringen skal ske ved hjælp af det Kontokort, der er anvendt til købstransaktionen. Beløbet må ikke tilbagebetales med kontanter, hvis dette ikke skriftligt er aftalt mellem Parterne. Ved returtransaktioner/krediteringer skal signaturkvittering eller tilsvarende dokumentation for Transaktionen underskrives af Forretningsstedet. 4.3 Hvis Forretningsstedet har sit eget Kontokort, må det ikke anvendes til betaling hos Forretningsstedet, hvis Forretningsstedet drives som enkeltmandsfirma, interessentskab, kommanditselskab eller aktieselskab, som er såkaldte små virksomheder. Ved indehaver af Kontokort forstås, at Kortindehaveren og Forretningsstedet er identiske, dvs. har samme person- eller virksomhedsnummer, eller at Kortindehaveren er ejer af eller partner i Forretningsstedet. 4.4 Med henblik på dels at bevare et højt sikkerhedsniveau i de globale kortbetalingssystemer, dels at styrke tilliden til Kontokort som betalingsmiddel er det yderst vigtigt at alle, som håndterer Kontokortoplysningerne, gør det forsvarligt. Med "Kontokortoplysninger" menes oplysninger, som er præget eller trykt på Kontokortets for- og/eller bagside, herunder oplysninger, som er lagret på Kontokortets magnetstribe eller chip. I denne forbindelse er man i kortbranchen blevet enige om en fælles standard for håndtering af Kontokortoplysninger. Standarden kaldes Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) og er udviklet af bl.a. Visa og MasterCard. 4.5 Forretningsstedet påtager sig at følge standarden PCI DSS i den til enhver tid gældende ordlyd. Standarden findes på I Instruktionerne findes yderligere oplysninger om PCI DSS i form af en beskrivelse af, hvordan Forretningsstedet generelt skal forholde sig med hensyn til håndtering af Kontokortoplysninger. Euroline skal regelmæssigt informere Forretningsstedet om de vigtigste nyheder og ændringer i PCI DSS på en måde og så ofte, som Euroline anser det for nødvendigt. 4.6 Når Forretningsstedet tilbyder varer og/eller tjenester, må Forretningsstedet ikke anvende en højere pris ved betaling med Kontokort, end hvad Forretningsstedet anvender ved andre former for betaling, og heller ikke anvende en højere pris eller beregne nogen ekstra afgift for betaling med Kontokort. Dette gælder imidlertid ikke, hvis det er tilladt i henhold til lovgivningen eller Forskrifter. 3

4 Hvis Forretningsstedet beregner en afgift eller tilbyder en reduktion af afgiften i forbindelse med anvendelse af et bestemt Kontokort, skal Forretningsstedet oplyse Kortindehaveren om dette, inden Transaktionen gennemføres. Afgiften, som Forretningsstedet beregner, skal være rimelig og i overensstemmelse med lovgivningen og Netværksreglerne. 4.7 Hvis Forretningsstedet senere vil debitere Kortindehaveren for omkostninger, som er opstået i forbindelse med en serviceydelse e.l. (f.eks. et hotelophold, leje af bil etc.), skal Forretningsstedet oplyse Kortindehaveren om det og indhente hans eller hendes godkendelse til det, inden debiteringen finder sted. Forretningsstedet skal om muligt gennemføre Transaktionen i to (2) omgange, dvs. at Forretningsstedet omgående skal debitere Kortindehaveren for den del af transaktionsbeløbet, som er kendt på transaktionstidspunktet, og derefter debitere Kortindehaveren den del af transaktionsbeløbet, som ikke er kendt på transaktionstidspunktet. 4.8 Hvis Forretningsstedet får oplysninger om en fejlagtigt udført Transaktion, skal Forretningsstedet straks og senest inden for femogfyrre (45) kalenderdage underrette Euroline om det og kræve fejlen rettet. 5. Eurolines forpligtelser 5.1 Euroline forpligter sig til at betale til den anviste konto for købstransaktioner, der er foretaget med Kontokort, under forudsætning af, 1) at købstransaktionen er leveret til Euroline inden for den tidsramme, der er angivet i Instruktionerne, 2) at købstransaktionen opfylder de krav, der er foreskrevet i Aftalen, og 3) at Forretningsstedet i øvrigt opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen. 5.2 Eurolines ansvar i henhold til Aftalen omfatter kun Transaktioner, som faktisk er leveret til Euroline. Dette betyder bl.a., at hvis Forretningsstedet benytter en tredjepart til levering af Transaktioner til Euroline, har Euroline ikke noget ansvar for eventuelle krav, foranstaltninger eller tilsidesættelser i forbindelse med samarbejdet mellem Forretningsstedet og den pågældende tredjepart. Euroline har heller ikke noget ansvar for fejl o.l. i Transaktioner, som leveres til Euroline, for så vidt fejlen skyldes omstændigheder, der kan henføres til tredjeparten. 5.3 Euroline skal levere oplysninger om gennemførte Transaktioner, nærmere bestemt oplysninger om beløbet for de forskellige Transaktioner, afgifter og eventuelle vekselkurser, til Forretningsstedet. Oplysningerne skal leveres med den periodicitet og på den måde, som Parterne aftaler særskilt. 5.4 Euroline er kun ansvarlig over for Forretningsstedet for tab, som er opstået i andre tilfælde, end dem, der er nævnt i punkt 5.1 og 5.2 ovenfor, hvis der er tale om grov forsømmelighed fra Eurolines side. Euroline bærer dog ikke under nogen omstændigheder ansvaret for indirekte skader, følgeskader eller skader, som kan henføres til, at en kortudsteder ikke tillader eller gennemfører en Transaktion. 6. Forretningsstedets ansvar 6.1 Forretningsstedet har ansvaret over for Kortindehaver for alle fejl og afvigelser med hensyn til kvaliteten, beskaffenheden og udførelsen af solgte varer og tjenester. Sådanne fejl og afvigelser samt udebleven eller mangelfuld levering af varer og/eller tjenester til Kortindehaver eller anden part, som Kortindehaver måtte have anvist, skal altid anses for at udgøre en sådan tilsidesættelse af Forretningsstedets forpligtelser, som er nævnt nedenfor i det fjerde underpunkt i punkt 6.3 og i punkt Forretningsstedets ansvar i henhold til punkt 6.1 ovenfor gælder, uanset hvad Forretningsstedet måtte have aftalt med indehaveren af Kontokortet, køberen eller andre. Dette gælder også, hvis Forretningsstedet 1) driver virksomhed som agent/mellemmand e.l. og derigennem sælger/formidler en anden parts/underleverandørs varer/tjenester eller 2) sælger/formidler varer/tjenester for anden parts/underleverandørs regning, og der derigennem kan være andre end 4

5 Forretningsstedet, som skal udføre den handling (f.eks. levering af en vare/tjeneste eller gennemførelse af et arrangement, en rejse etc.), som Transaktionen vedrører. 6.3 Forretningsstedet skal på Eurolines begæring godtgøre Euroline alle beløb, herunder renter og ekspeditionsomkostninger, som Euroline har lagt ud/tilbagebetalt til en kortudsteder, Kortindehaver eller andre, f.eks. Visa eller MasterCard, i forbindelse med: Forretningsstedets ansvar i henhold til punkt 6.1 og 6.2 ovenfor en kortudsteders endelige debitering af Euroline for en Transaktion, der er reklameret over, i overensstemmelse med Visa og/eller MasterCards Chargeback-regler at Forretningsstedet, uden at udvise almindelig agtpågivenhed, har accepteret et ugyldigt eller forfalsket Kontokort eller uautoriseret anvendelse af et Kontokort at Forretningsstedet har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til, eller på anden måde har ageret i strid med, Aftalen eller lovgivning eller myndighedsforskrifter. 6.4 Forretningsstedet skal desuden, uanset om Forretningsstedet har gjort sig skyldig i forsømmelighed, aftalebrud eller anden handling, på Eurolines forlangende udbetale godtgørelse for beløb (f.eks. afgifter og andre økonomiske sanktioner), som Euroline er blevet tvunget til betale til Visa eller MasterCard, i det omfang det udbetalte beløb kan henføres til Aftalen og til 1) Transaktioner, der er reklameret over, eller 2) bedrageri, ond tro eller forsætlig handling. 6.5 Hvis Euroline, inden forpligtelsen til at udbetale beløb i henhold til punkt 6.3 eller 6.4 ovenfor indtræffer, modtager en advarsel, krav eller lignende (f.eks. fra Visa eller MasterCard), skal Euroline snarest muligt underrette Forretningsstedet om, hvilke foranstaltninger eller lignende Forretningsstedet skal iværksætte for om muligt at undgå, at Eurolines forpligtelse til at udbetale beløbet indtræffer. 6.6 Hvis antallet af reklamationsbehæftede købstransaktioner under hver løbende tredivedagesperiode overstiger 0,25 % af det samlede antal købstransaktioner, har Euroline ret til at debitere Forretningsstedet i henhold til den til enhver tid gældende pris. Hvis Visa og/eller MasterCard mener, at Forretningsstedet i forhold til Forretningsstedets samlede antal købstransaktioner, har et uacceptabelt højt niveau af reklamationer, som vedrører bedragerier, uautoriserede køb eller klagemål fra Kortindehaver, har Euroline ret til straks at opsige Aftalen. 7. Betalingsvilkår Betaling af de aftalte priser og afgifter skal finde sted ved hævning på den konto, som Forretningsstedet har anvist, eller ved, at Euroline i forbindelse med den udbetalingsrutine, der gælder mellem Parterne, fratrækker beløbet. Hvis likviditetsbetalingen ikke dækker Eurolines fordring, skal Forretningsstedet kreditere Eurolines konto med det resterende beløb. 7.1 Hvis Euroline på noget tidspunkt registrerer, at dets Finansielle eksponering eller kreditrisikovurdering over for Forretningsstedet er øget, har Euroline ret til med omgående virkning at ændre betalingsvilkårene for at sørge for, at de svarer til den højere finansielle risiko eller kreditrisiko. Euroline skal endvidere have ret til at kræve yderligere sikkerhed, hvis Euroline finder det nødvendigt. 7.2 Hvis nettoværdien er mindre end nul (0), skal Forretningsstedet på Eurolines anmodning udligne beløbet ved at kreditere Eurolines bankkonto. Euroline skal dog først og fremmest forsøge at opnå betaling til dækning af underskuddet gennem afbetaling af beløbet i overensstemmelse med Aftalens relevante betalingsrutiner. Euroline kan også debitere den angivne konto, hvis nettoværdien er mindre end nul (0). 8. Eurolines ret til at indeholde betaling og/eller forhale udbetalinger og udligningsret 5

6 8.1 Hvis Euroline vurderer, at Forretningsstedets kreditrisiko eller finansielle eksponering er vokset, hvis Forretningsstedet ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller når Euroline med god grund kan drage Forretningsstedets solvens i tvivl, eller når der er sendt en opsigelse af Aftalen, har Euroline ret til med omgående virkning at indeholde eller forhale udbetalinger til Forretningsstedet, som minimum frem til reklamationsfristens udløb. Betalinger, som indeholdes eller forhales i overensstemmelse med det foregående afsnit, må anvendes af Euroline i forbindelse med samtlige Forretningsstedets forpligtelser over for Euroline i henhold til Aftalen. Det foregående gælder også forpligtelser, som opstår i forbindelse med opsigelsen af Aftalen, frem til den dag, hvor Euroline udbetaler de indeholdte midler. 8.2 Ud over det, der er fastsat ovenfor, har Euroline ret til at indeholde og/eller forhale udbetaling til Forretningsstedet, hvis Euroline anser det for sandsynligt, at en Transaktion vil blive genstand for en såkaldt Chargeback. I en sådan situation skal Euroline have ret til at indeholde og/eller forhale udbetaling op til et beløb, som modsvarer den forventede Chargeback. 8.3 Hvis Aftalen er opsagt (uanset grunden hertil), eller hvis Forretningsstedet holder op med at sende Transaktioner til Euroline, skal udbetalingerne ophøre på den dato, hvor opsigelsen har fundet sted, og udbetalingen af de midler, der er indeholdt af Euroline, skal ske i overensstemmelse med punkt 8.1 ovenfor. 8.4 Som en forudsætning for, at Euroline skal udbetale de indeholdte midler til Forretningsstedet, skal Forretningsstedet på Eurolines begæring levere dokumentation, som viser dato for levering af solgte varer og/eller tjenester, til Euroline. Udbetalingerne skal finde sted månedligt eller på en anden måde, som Euroline afgør, forudsat at Forretningsstedet har leveret oplysninger til Euroline, som Euroline vurderer som tilstrækkelige. Euroline har ret til at indeholde midler op til et beløb, som modsvarer den udestående værdi for varer og/eller tjenester, som endnu ikke er leveret af Forretningsstedet. Vurderingen foretages på grundlag af de oplysninger, der er modtaget fra Forretningsstedet. 8.5 Udbetalinger, som har været indeholdt eller forhalet i overensstemmelse med ovenstående, må anvendes af Euroline i forbindelse med samtlige Forretningsstedets forpligtelser over for Euroline i henhold til Aftalen. Dette gælder også forpligtelser, som opstår i forbindelse med opsigelsen af Aftalen, frem til den dag, hvor Euroline udbetaler det samlede beløb af de indeholdte midler eller forhalede udbetalinger. 8.6 Udligning i henhold til punkt 6.3 og 6.4 kan finde sted ved, at der hæves på den konto, som Forretningsstedet har anvist (dvs. den Anviste konto eller en anden konto), eller gennem fradrag i det beløb, som Euroline skal udbetale i forbindelse med den udbetalingsrutine, der gælder mellem Parterne. Forretningsstedet har pligt til at sørge for, at der er dækning på den anviste konto. 9. Priser Euroline skal uden ubegrundet forsinkelse oplyse Forretningsstedet om årsagen til Forretningsstedets godtgørelsespligt. Hvis Forretningsstedet ikke vedkender sig sin godtgørelsespligt, skal Forretningsstedet straks meddele Euroline dette og angive årsagen dertil. Punkt 8.6 gælder i hele den reklamationsperiode, som til enhver tid er gældende i henhold til Netværksreglernes Chargeback-bestemmelser. For de tjenester, som Euroline leverer i henhold til Aftalen, skal Forretningsstedet betale de priser og afgifter, som Euroline til enhver tid generelt benytter, og som findes i ansøgningen om tilknytning til Euroline-systemet til indløsning af kontokorttransaktioner eller i de oplysninger, som Euroline sender Forretningsstedet, om at ansøgningen er bevilget. Euroline har ret til når som helst at ændre sine priser og afgifter. Sådanne ændringer træder i kraft tidligst tredive (30) kalenderdage efter, at Forretningsstedet skriftligt er blevet informeret om ændringen. 6

7 10. Udløbsdato 10.1 Aftalen betragtes som indgået den dag, hvor Euroline imødekommer en ansøgning om tilknytning til Eurolines system til indløsning af kontokorttransaktioner. Euroline underretter skriftligt Forretningsstedet om, at ansøgningen er imødekommet, og at Aftalen således er trådt i kraft. Aftalen gælder indtil videre med tredive (30) kalenderdages gensidig opsigelsesfrist Hvis en af Parterne væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til Aftalen, har den anden Part ret til at opsige Aftalen med omgående virkning. I overensstemmelse hermed har Euroline bl.a. ret til at opsige Aftalen med omgående virkning, hvis debitering ikke kan finde sted jf. punkt 6 ovenfor, eller hvis betaling ikke kan beregnes jf. punkt 9 ovenfor Euroline har endvidere ret til at opsige Aftalen til omgående ophør 1) ved væsentlige ændringer i Forretningsstedets ejerforhold, 2) hvis Forretningsstedet eller en person med tilknytning til Forretningsstedet er eller bliver registreret i et register som det, der omtales i punkt 13.3 nedenfor, eller der indtræffer omstændigheder, som giver grund til en sådan registrering, 3) hvis Euroline ved en samlet bedømmelse sandsynliggør, at Forretningsstedet må anses for at være delagtig i eller på anden måde have forbindelse med kriminel virksomhed, 4) hvis antallet eller arten af reklamationsbehæftede Transaktioner efter Eurolines velbegrundede opfattelse afviger fra, hvad Euroline betragter som normalt, 5) hvis Forretningsstedet har leveret fejlagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger, 6) hvis Forretningsstedets virksomhed, branchetilhørsforhold eller karakter efter Eurolines velbegrundede bedømmelse er ændret eller vil blive ændret sammenlignet med forholdene ved Aftalens indgåelse, 7) hvis der ud fra Eurolines bedømmelse kan sættes spørgsmålstegn ved Forretningsstedets betalingsevne, 8) hvis Forretningsstedet ifølge Eurolines velbegrundede bedømmelse kan forventes at blive insolvent, 9) hvis Forretningsstedet undlader at i væsentlig grad overholde nogle af sine forpligtelser over for Kortindehaverne, 10) hvis Forretningsstedet ikke accepterer alle Kontokort, som er omfattet af Aftalen, eller 11) hvis Forretningsstedet efter Eurolines velunderbyggede bedømmelse gennem sine handlinger/sin virksomhed kan skade eller skader Eurolines anseelse Euroline afstemmer løbende, hvordan de oplysninger, som Forretningsstedet har angivet til Euroline, f.eks. angående den tid, som går mellem tidspunktet for betaling med Kontokort hos Forretningsstedet og tidspunktet for leveringen/udførelsen af den vare/tjeneste, som betalingen dækker, stemmer overens med de til enhver tid faktisk gældende forhold. Det påligger Forretningsstedet i rimeligt omfang at medvirke til at lette denne afstemning. Den afstemning, der omtales i det foregående afsnit, sker først og fremmest for at sikre, at de udbetalingsvilkår, der gælder mellem Parterne, eventuelle sikkerheder, som stilles for at sikre Eurolines ret til betaling etc., til enhver tid 1) svarer til de faktiske forhold og 2) også i øvrigt er i overensstemmelse med Eurolines retningslinjer og policies. Hvis de oplysninger, som Forretningsstedet har leveret, afviger fra de faktiske forhold, har Euroline ret til at træffe de foranstaltninger, der efter Eurolines opfattelse er nødvendige for at kompensere for afvigelsen. En sådan foranstaltning kan f.eks. bestå i, at Euroline kræver, 1) at Forretningsstedet præsterer en ny eller ændret sikkerhed for at sikre Eurolines ret til betaling, eller 2) at udbetalingsvilkårene ændres. Hvis Forretningsstedet ikke accepterer de foranstaltninger, som Euroline kræver i henhold til det foregående afsnit, har Euroline ret til at opsige Aftalen til omgående ophør Euroline har ret til at ændre og udfærdige nye Instruktioner uden i forvejen at indhente Forretningsstedets godkendelse. Sådanne ændringer eller nye Instruktioner træder tidligst i kraft tredive (30) kalenderdage efter, at Forretningsstedet skriftligt er blevet informeret om det. I tilfælde af at Forretningsstedet ikke accepterer sådanne ændringer 7

8 eller nye Instruktioner, skal Forretningsstedet straks meddele Euroline dette skriftligt sammen med en skriftlig opsigelse af Aftalen Opsigelse af Aftalen skal ske skriftligt. En opsigelse, som sendes via fax eller , betragtes som en skriftlig opsigelse. Bestemmelsen i punkt 15.8 skal være relevant for en opsigelse af Aftalen Hvis Aftalen, uanset grunden hertil, er blevet opsagt, skal Forretningsstedet samtidig indstille salg mod betaling med Kontokort, som understøttes i Aftalen, og det betyder igen bl.a., at Euroline ikke længere hverken har ret eller pligt til at modtage Transaktioner fra Forretningsstedet Hvis Aftalen er opsagt, uanset grunden til det, har Parterne i henhold til Aftalen ansvaret for Transaktioner, som med udgangspunkt i Aftalen er foretaget forinden. 11. Rapportering 11.1 Forretningsstedet skal fra og med Aftalens indgåelse på Eurolines anmodning levere sit seneste årsregnskab til Euroline på på svensk/norsk/dansk eller på engelsk, hvis ikke andet er aftalt. Sådanne oplysninger skal leveres uden forsinkelse og senest to (2) uger fra det tidspunkt, hvor handlingen blev offentliggjort og afsluttet. Endvidere skal Forretningsstedet på Eurolines anmodning uden forsinkelse og inden for to (2) uger fra Eurolines anmodning levere interimrapporter (f.eks. halvårs- og kvartalsrapporter) og andre oplysninger, som kan være af betydning for Parternes samarbejde inden for rammerne af Aftalen Forretningsstedet skal skriftligt og omgående oplyse Euroline om ændringer af bestyrelsens sammensætning, administrerende direktør, firma, ejerforhold, adresse, telefon- og telefaxnummer, adresse, kontonummer, ændret branchetilhørsforhold eller virksomhed og andre forhold, som kan være af betydning for Aftalen Den ene Part skal straks informere den anden Part om hændelser, som kan antages at påvirke eller ville påvirke hele eller dele af samarbejdet i henhold til Aftalen. Det er af især vigtigt, at alle planlagte ændringer i Partens datasystem, som i nogle sammenhænge kan antages at ville påvirke samarbejdet, bliver meddelt den anden Part i umiddelbar forbindelse med, at planlægningen af ændringen påbegyndes. 12. Force majeure 12.1 Euroline kan i henhold til Aftalen tilsidesætte visse forpligtelser, uden at det har konsekvenser for Euroline, hvis årsagen til tilsidesættelsen skal findes i omstændigheder, der ligger uden for Eurolines kontrol og forhindrer eller mærkbart vanskeliggør fuldførelsen af forpligtelserne til rette tid ("Force majeure"). Til Force majeure hører bl.a. krig, krigslignende hændelser, terroraktioner, indførselseller udførselsforbud, naturkatastrofer, indskrænkninger i den almindelige samfærdsel, svigt eller forsinkelse i energiforsyning eller telefonforbindelser, handlinger eller forsømmelighed fra myndighedernes side, ny eller ændret lovgivning, myndigheders påbud eller foranstaltninger, arbejdsmarkedskonflikter, blokade, brand eller oversvømmelse, omfattende tab eller ødelæggelse af ejendom eller større ulykkestilfælde samt fejl eller forsinkelse i produkter eller tjenester fra underleverandør på grund af omstændigheder som de angivne. Konflikter på arbejdsmarkedet skal betragtes som Force majeure, uanset om Euroline er genstand for eller selv iværksætter en sådan foranstaltning. Hvis Euroline påberåber sig fritagelse i henhold til punkt 12.1, skal Euroline om muligt og uden ubegrundet forsinkelse underrette Forretningsstedet om det Hvis Aftalens opfyldelse i væsentligt omfang forhindres i længere tid end femten (15) Bankdage på grund af Force majeure, har Parterne hver især ret til, uden godtgørelsespligt, skriftligt at hæve Aftalen med tredive (30) kalenderdages varsel. 8

9 13. Hemmeligholdelse og registrering 13.1 Indholdet i Aftalen er fortroligt, og Parterne må ikke afsløre noget af Aftalens indhold over for tredjepart. Parterne hver især må heller ikke over for andre afsløre noget om den anden Parts virksomhed, som skal betragtes som en forretningshemmelighed. Forretningsstedet medgiver dog, at Euroline i overensstemmelse med gældende bankhemmelighedsregler gerne må overføre oplysninger som dem, der er nævnt i det foregående afsnit, til 1) virksomheder, som er en del af samme koncern som Euroline, 2) Visa og/eller MasterCard samt 3) virksomheder, som Euroline samarbejder med om at sikre Aftalens opfyldelse med hensyn til f.eks. PCI/DSS og andre sikkerhedsspørgsmål. Forretningsstedet giver sit samtykke til, at Euroline udleverer oplysninger, f.eks. virksomhedens navn, virksomhedsnummer, kontaktoplysninger, kundenummer og MCC-kode, til terminalleverandører, Payment Service Provider (PSP) og andre leverandører af betalingstjenester, som er nødvendige for, at den tjeneste, der ansøges om, kan tilknyttes Registrering i Særlige registre kan komme på tale, hvis Aftalen opsiges på grund af Forretningsstedets aftalebrud eller på grund af, at Forretningsstedet har leveret fejlagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger f.eks. ved Aftalens indgåelse Eksempelvis Visa og/eller MasterCard fører i perioder registre som de nævnte i punkt I Aftalen ligestilles Visa og/eller MasterCards forskellige overvågningssystemer for indløsningsaftaler, som er opsagt på grund af aftalebrud eller lignende, med "Særlige registre". 14. Overdragelse 15. Andet Parterne har hver især ikke ret til at overdrage nogen af deres rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen til andre uden den anden Parts skriftlige samtykke, hvilket ikke uden grund må afvises, forhales eller gøres afhængigt af vilkår. Euroline må dog uden Forretningsstedets samtykke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser til virksomheder, som er en del af samme koncern som Euroline Til den daglige, løbende koordinering i henhold til Aftalen skal de respektive Parter udpege hver sin kontaktperson, hvis navn og kontaktoplysninger skal meddeles den anden Part Hvis det ikke fremgår af Aftalen, hvordan en omkostning, som opstår i forbindelse med samarbejdet, skal bæres eller fordeles, skal Parterne samtidig med, at der træffes beslutning om, at en sådan aktivitet skal gennemføres, også beslutte, hvordan den skal bekostes. Hvis der ikke er truffet en sådan beslutning, og hvis Parterne heller ikke kan enes om, hvordan omkostningerne skal bæres eller fordeles, men aktiviteten alligevel gennemføres, skal den Part, som gennemfører aktiviteten, selv bekoste den Ud over det, der følger af Aftalen, har Parterne ikke ret til at repræsentere hinanden eller udnytte hinandens varemærker, firmaer eller knowhow uden den anden Parts skriftlige samtykke. En sådan anvendelsesret medfører ikke, at der opstår nogen rettighed, og den skal med omgående virkning ophøre samtidig med Aftalens ophør Hensigten med Aftalens overskrifter er udelukkende at lette læsningen, og ikke at påvirke tolkningen af Aftalen Parterne må hver især bruge underleverandør eller tredjeparter uden den anden Parts samtykke med undtagelse af det, der er angivet nedenfor. Forretningsstedet skal dog snarest underrette Euroline, hvis en sådan brug påvirker eller vil kunne påvirke samarbejdet i henhold til Aftalen. 9

10 Hvis Forretningsstedet har til hensigt at bruge en underleverandør eller tredjepart som på nogen måde kommer til at behandle data om Kontokort (såkaldte kortdata), skal denne underleverandør eller tredjepart dog på forhånd godkendes af Euroline. Parterne har hver især ansvaret for alle underleverandørens eller tredjeparts aktiviteter eller handlinger og tilsidesættelser, som hvis den pågældende Part selv havde udført handlingen eller aktiviteten eller havde undladt at udføre en handling eller aktivitet Hver Part bekræfter, at Aftalen (samt de dokumenter, der henvises til i Aftalen) udgør Parternes fuldstændige regulering af de spørgsmål, som Aftalen vedrører. Alle mundtlige eller skriftlige forpligtelser og løfter, som går forud for Aftalen, erstattes af Aftalen Hvis ikke andet er nævnt særskilt heri, skal alle ændringer af og tillæg til Aftalen være skriftlige og underskrives af Parterne for at være bindende Alle meddelelser i henhold til Aftalen skal være skriftlige og på svensk/norsk/dansk eller på engelsk, hvis ikke andet er aftalt, og skal overbringes personligt eller via et internationalt anerkendt budfirma, sendes som fax eller som vedhæftet pdf-fil i en e- mail til den relevante adresse eller det tidligere angivne faxnummer. En skriftlig meddelelse, som er sendt til en Part, skal anses for at have nået den anden Part ved levering, dog forudsat at meddelelsen, når en levering sker efter arbejdstid, anses for at være ankommet til den modtagende Part i begyndelsen af den ordinære arbejdstid den følgende Bankdag. I denne sammenhæng er den ordinære arbejdstid kl. 9:00 til kl Hver Part er ansvarlig for at informere de relevante medarbejdere om indholdet af Aftalen. 16. Gældende lovgivning og tvister 16.1 Dansk lovgivning gælder for Aftalen Tvister angående Aftalen, dens håndhævelse, tolkning og/eller anvendelse eller andre retsforhold, som har forbindelse med Aftalen, skal først og fremmest løses gennem forhandlinger mellem Parterne Tvister, som ikke har kunnet løses inden for tredive (30) kalenderdage i henhold til p ovenfor, skal i sidste instans afgøres gennem voldgift i henhold til Regler for Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("Instituttet") Instituttets Regler for Förenklat Skiljeförfarande gælder, hvis ikke Instituttet med tanke på sagens sværhedsgrad, værdien af genstanden for tvisten og øvrige omstændigheder bestemmer, at Reglerne for Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skal anvendes proceduremæssigt. I sidstnævnte tilfælde bestemmer Instituttet desuden, om voldgiften skal bestå af én (1) eller tre (3) voldgiftsmænd. Ved voldgiftsprocessen, som skal finde sted i egne lokaler i Stockholm og foregå på svensk, skal svensk lovgivning anvendes. 10

GENERELLE BETINGELSER FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (Juli 2010)

GENERELLE BETINGELSER FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (Juli 2010) GENERELLE BETINGELSER FOR INDLØSNING AF KONTOKORTTRANSAKTIONER (Juli 2010) 1. Baggrund og definitioner 1.1 Euroline AB ( Euroline ) og Diners Club Nordic AB ( Diners Club ) er begge 100 % ejede datterselskaber

Læs mere

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet).

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet). BAMBORA ONE ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Baggrund, definitioner m.v. 1.1 Disse almindelige betingelser (de "Almindelige Betingelser") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), som er indgået af og mellem Euroline

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Disse bestemmelser Bestemmelser om Distancehandel, gælder for salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) Disse bestemmelser "Bestemmelser om Kontanthævning", gælder ved kontanthævning over skranken med Kontokort

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Juli 2010)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) Disse bestemmelser, Butiksbestemmelserne gælder for salg mod betaling med Kontokort med anvendelse af Terminal eller

Læs mere

1. Generelt om salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel

1. Generelt om salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Maj 2015) Disse bestemmelser, "Bestemmelser om Distancehandel", gælder for salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås under 'selskabet' European Diesel Card Limited og dens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere