Generelle vilkår TJENESTEN. 1. Generelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår TJENESTEN. 1. Generelt"

Transkript

1 Generelle vilkår izettle AB, , ("izettle"), Kungsgatan 9, Stockholm, Sverige, leverer en tjeneste, der gør det muligt at modtage konto- og kreditkortbetalinger via mobiltelefon og tablet ("Tjenesten"). I det følgende beskrives de vilkår, der gælder for Tjenesten ("Vilkårene"). Ved at registrere en konto hos izettle ("Kontoen") og acceptere Vilkårene indgår betalingstjenestebrugeren ("Brugeren") og izettle på betingelse af izettles godkendelse som beskrevet i punkt 3.5 nedenfor en aftale ("Aftalen"), som berettiger Brugeren til at anvende Tjenesten. izettle er registreret hos og under kontrol af de svenske finansmyndigheder samt har under den svenske lov om betalingskort (2011:755) og svenske lov om betalingstjenester (2010:751) tilladelse til at udstede elektroniske penge og yde betalingstjenester. Tjenesten reguleres af den for denne type av tjenester gældende lovgivning samt af de regler, som izettles indløsende bank og/eller kortnetværk, inklusive MasterCard og VISA (i det efterfølgende samlet kaldet "Netværket"), anvender fra tid til anden. izettle overholder endvidere gældende regler om markedsføring af Tjenesten. Når Brugeren på det dertil beregnede sted har indikeret, at Brugeren har læst Vilkårene og godkender dem, accepterer Brugeren, at Vilkårene gælder for Brugerens rettigheder og forpligtelser i relation til Tjenesten og Brugeren forpligter sig til at følge dem. Brugeren accepterer endvidere ansvar for, at de af Brugeren ansatte, der benytter Tjenesten på Brugerens vegne, har læst, accepteret og overholder Vilkårene. Brugeren er ansvarlig for enhver brug af Tjenesten i forbindelse med Kontoen, uanset hvem, der faktisk har benyttet Tjenesten. Brugeren accepterer endvidere, at oplysninger, som kræves iht. lovgivningen, og andre oplysninger om Brugerens rettigheder og forpligtelser kan sendes til Brugeren elektronisk, og at Brugerens elektroniske signatur i aftaler og dokumenter har samme virkning, som hvis Brugeren underskrev i fysisk form. TJENESTEN 1. Generelt

2 1.1. Med Tjenesten kan Brugeren modtage betalinger foretaget med konto- og kreditkort ("Kort") via mobiltelefon og tablet, dog cf. punkt I henhold til Vilkårene vil izettle på Brugerens konto registrere beløb, der modtages af izettle ved betalingstransaktioner, som gennemføres via Tjenesten, og udbetale beløbet til den bankkonto, som Brugeren har angivet (efter fradrag af de i punkt 9 nedenfor anførte vederlag). Kontoen er registreret på en central server hos izettle placeret i Sverige. Et beløb modsvarende saldoen på Kontoen holdes for Brugerens regning adskilt fra izettles midler i banken (men sammen med midler opbevaret for andre kunder) på en dedikeret klientkonto i henhold til kravene i den svenske lov (1944:181) Brugeren får adgang til Tjenesten og Kontoen via izettles mobile software applikation ("Applikationen") og hjemmeside ("Hjemmesiden"). Tjenesten kan anvendes enten via en kredit- og betalingskortlæser, som izettle leverer, eller ved at betalerens konto- eller kreditkortoplysninger indtastes manuelt i Applikationen izettle kan når som helst revidere eller ændre Tjenesten. izettle forsøger altid at underrette Brugeren om eventuelle ændringer med rimelig varsel på Hjemmesiden, via til den af Brugeren oplyste adresse eller via Applikationen. izettle forbeholder sig dog ret til at gennemføre sådanne ændringer med umiddelbar virkning for at opretholde sikkerheden i sit system eller for at overholde love, bestemmelser eller regler fastsat af izettles bank eller Netværket. 2. Forudsætninger for og begrænsninger i brug af Tjenesten 2.1. Ved at acceptere Vilkårene bekræfter Brugeren: (i) at Brugeren hvis denne er en fysisk person, og enhver der benytter Tjenesten på Brugerens vegne, er mindst 18 år, at Brugeren har bopæl i Danmark, og (ii) at indbetalinger, som gennemføres via Tjenesten, overholder de gældende love og bestemmelser Brugeren må ikke anvende Tjenesten til at opnå betaling for varer og tjenester, som (i) indeholder tobak, og som er blevet erhvervet via internet, (ii) vedrører pornografi, inklusive sexklubber, escortservice, aviser, film eller billeder med pornografisk indhold samt sexhjælpemidler, hvis de er de eneste produkter, der forhandles, (iii) vedrører såkaldt timesharing, (iv) udgør

3 receptpligtige lægemidler og fjernforhandles (forudsat at sælgeren ikke har indhentet tilladelse til at forhandle sådanne lægemidler iht. gældende love og bestemmelser) eller narkotika, (v) vedrører dating (inklusive sexdating), (vi) udgør våben, (vii) vedrører spil, væddemål, lotteri, bingo og andre kasinotjenester (dette gælder dog ikke spille- og lotterivirksomhed, som har tilladelse fra de relevante myndigheder), (viii) vedrører såkaldte anonymitetstjenester, (ix) vedrørende værdibeviser med en varighed på mere end 36 måneder, (x) vedrørende virtuel valuta, (xi) vedrører erotisk dans eller lignende tjenester, (xii) udgør finansielle tjenester eller (xiii) er forbudt i henhold til lovgivningen eller i øvrigt er tvivlsomme set ud fra et risiko-, reklamations- eller renomméperspektiv. izettle forbeholder sig ret til at vurdere Brugerens anvendelse af Tjenesten som hørende under et at de anførte punkter og dermed som værende uforeneligt med Vilkårene Brugeren må ikke (i) anvende beløbsgrænser for accept af et Kort, (ii) anvende en højere pris eller tillægge vederlag for brug af et Kort i forbindelse med en betalingstransaktion eller (iii) give kontantrabat ved betalingstransaktionen, (iv) udføre betalingstransaktionen i et andet land end Danmark eller i anden valuta end DKK, (v) diskriminere mellem forskellige typer af Kort, (vi) direkte eller indirekte behandle en betalingstransaktion, der ikke forløber direkte mellem Brugeren og kortindehaveren, eller hvor Brugerne ved eller burde vide, at transaktionen er ulovlig eller uautoriseret af kortindehaveren, (vii) udgør refinansiering af en eksisterende forpligtelse for kortindehaveren, (viii) forudsætter kortindehaverens afkald på ret til at anfægte betalingstransaktionen, (ix) kræver at kortindehaveren afslører sin hemmelige kode på noget tidspunkt i forbindelse med transaktionen, (x) hvor kortindeholder skal benytte en chip eller hemmelig kode eller kvittering til fornyelse af hemmelig kode eller kvittering, eller (xi) udføre betaling for et enkelt køb af vare eller serviceydelse ved hjælp af flere betalingstransaktioner Brugeren må ikke anvende Tjenesten til at udføre betalingstransaktioner med Kort, der er udstedt til Brugeren For at kunne levere Tjenesten har izettle indgået aftaler med den indløsende bank og med netværk. Den indløsende bank og de pågældende netværk sætter visse grænser med hensyn til Brugerens årlige transaktions volumen på Kort fra MasterCard og VISA i forbindelse med Tjenesten. Grænsen for henholdsvis MasterCard og VISA er USD Hvis de

4 samlede årlige transaktioner vedrørende Kontoen via Kort udstedt af MasterCard eller VISA overstiger en værdi på USD (eller tilsvarende beløb i DKK), vil izettle meddele Brugeren dette, og give Brugeren mulighed for i stedet at indgå en udvidet aftale (en Premium izettle Merchant Agreement ), hvor den indløsende bank indgår som part, hvilket vil muliggøre fortsat brug af Tjenesten. Hvis Brugeren ikke kan acceptere betingelserne i Premium izettle Merchant Agreement, vil izettle ikke være i stand til lade Brugeren gennemføre transaktioner med brug af Tjenesten, når den pågældende grænse er overskredet. I så fald vil izettle eventuelt ophører helt med levering af Tjenesten til Brugeren, jf. herved punkt Brugeren skal give izettle besked, straks Brugeren bliver opmærksom på, at transaktions volumen muligvis vil overskride den anførte grænse Hvis Brugeren er oprettet hos izettle som en fysisk person, og den årlige omsætning i forhold til Kontoen, eller antallet af modtagene betalinger ved brug af Tjenesten, eller andre forhold i øvrigt, efter izettles rimelige skøn tyder på, at Tjenesten rent faktisk benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, skal Brugeren efter påkrav fra izettle anmode izettle om overgang til registrering som erhvervsdrivende. Afslår Brugeren dette, kan izettle bringe Aftalen til ophør jf. punkt Brugeren må hverken bruge izettle, izettles indløsende bank eller Netværket som reference eller til akkreditering i forhold til Brugerens varer eller tjenester. 3. Kontoen og tilmelding til Tjenesten 3.1. For at anvende Tjenesten skal Brugeren oprette en Konto. Ved registrering har Brugeren pligt til at oplyse korrekte og fuldstændige oplysninger. Så længe Brugeren er tilmeldt Tjenesten, har Brugeren også pligt til straks at opdatere oplysningerne, hvis de ændres. Hvis Brugeren ikke angiver korrekt, fuldstændig og opdateret information, kan izettle være afskåret fra levering af Tjenesten og opfylde Vilkårene. Brugeren anerkender izettles ret til spærring af Kontoen, suspension af Tjenesten og ophør efter punkt 26.3, såfremt Brugeren ikke har leveret korrekt, fuldstændig og opdateret information Som led i kontrol af Brugerens ret til den i punkt 7.1 anførte konto, har

5 izettle ret til at rekvirere information fra den pågældende bank. Brugeren anerkender denne ret til indhentelse af information, og vil yde izettle enhver rimelig assistance i forbindelse dermed Hvis izettle konstaterer, at modtaget information vedrørende den i punkt 7.1 nævnte konto på nogen som helst vis er forkert eller utilstrækkelig, forbeholder izettle sig ret til ikke at indbetale beløb på den pågældende konto, indtil korrekt og fyldestgørende information er modtaget og verificeret af izettle. For en god ordens skyld præciseres det, at izettle intet ansvar har for beløb, der indbetales til forkert konto som følge af forkert eller utilstrækkelig information fra Brugeren Når Brugeren tilmelder sig Tjenesten og accepterer Vilkårene, gennemfører izettle kontrol i overensstemmelse med lovgivningen om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (lovbekendtgørelse nr. 389 af 26. april 2011 med tilhørende bekendtgørelser og senere ændringer), samt sådanne andre kontroller lovgivningen måtte forpligte izettle til at udføre. izettle indhenter eventuelt supplerende kreditoplysninger om Brugeren. Brugeren giver sit samtykke til, at izettle indhenter sådanne kreditoplysninger og foretager sådanne kontroller samt forpligter sig til i nødvendigt omfang at bistå dertil. Se endvidere punkt izettle afgør efter eget skøn, om Brugeren skal have adgang til Tjenesten. Først når izettle har besluttet at give Brugeren adgang til Tjenesten, er izettle bundet af Vilkårene De tekniske krav, som izettle stiller til Brugerens mobiltelefon og tablet, kan findes på Hjemmesiden Det er ikke tilladt at benytte Tjenesten med en mobiltelefon eller tablet hvis tekniske beskyttelse/blokering er omgået, eksempelvis ved foretagelse af et jailbreak eller cracking Brugerens adgang til Tjenesten via mobiltelefon eller tablet afhænger af tjenester, som Brugeren får leveret fra tredjepart. Disse tredjeparter kan eventuelt afkræve Brugeren betaling for at få adgang til Tjenesten (f.eks. for adgang til Internettet eller for overførsel af data via Internettet). Brugeren er ansvarlig for betaling deraf. Brugerens anvendelse af Tjenesten kan også være omfattet af Vilkårene for Brugerens aftale med sin leverandør af mobiltelefonitjenester.

6 3.8. Hvis Brugeren er en forbruger, kan Aftalen frit bringes til ophør ved Brugerens skriftlige meddelelse herom til izettle indenfor en frist på 14 dage regnet fra Aftalens indgåelse. Bringer Brugeren Aftalen til ophør efter denne bestemmelse om fortrydelselsret, betaler izettle Brugerens tilgodehavende senest 30 dage efter modtagelse af besked om sådan udnyttelse af fortrydelsesretten. izettle refunderer i så fald det fulde beløb, der måtte være betalt for Tjenesten. izettle vil normalt benytte samme betalingsmetode, som Brugeren benyttede ved sin oprindelige betaling. izettle skal dog ikke refundere eventuelle beløb betalt for transaktioner udført ved hjælp af Tjenesten. 4. Udformning og beskyttelse af login-data osv Brugeren er forpligtet til at følge izettles til hver en tid gældende rutiner og sikkerhedsinstruktioner vedrørende adgangskode og andre login-data, som beskrives på Hjemmesiden Det er Brugerens ansvar at sørge for, at kontonummeret og adgangskoden samt de øvrige login-data til Tjenesten ("Kontooplysningerne") opbevares sikkert, og at andre ikke får adgang til dem. Brugeren forpligter sig til at opbevare kontooplysningerne, så de er utilgængelige for uvedkommende. Kontooplysningerne er personlige og må ikke af Brugeren overlades til andre eller anvendes af andre end Brugeren izettle antager, at det er Brugeren, som er afsender af betalingsordrer og andre instruktioner, når de sendes vha. Brugerens login-data og adgangskode. Brugeren skal derfor straks underrette izettle via Hjemmesiden eller ændre login-data, hvis der er grund til at antage, at uvedkommende har fået adgang til eller kendskab til dem. 5. Brugerens forpligtelser i forbindelse med brug af Tjenesten 5.1. Ud over det, der er angivet i punkt 3.1 ovenfor, er Brugeren forpligtet til at forudsat at Brugeren ikke anvender Tjenesten i egenskab af forbruger oplyse izettle om adresser på alle sine kontorer og forretningssteder, samtlige firmaer, der anvendes, og en fuldstændig beskrivelse af de produkter og tjenester, som Brugeren leverer. Så længe Brugeren er tilsluttet Tjenesten, skal Brugeren uden unødigt ophold opdatere oplysningerne, såfremt disse

7 ændres. Ved fejlagtige oplysninger har izettle ret til at nedlægge kontoen og afbryde Brugerens adgang til brug af Tjenesten Brugeren skal overholde lovgivningen og skal på rimelig anfordring fra izettle bistå izettle i forhold til overholdelse af gældende lovgivning, regler og anvisninger fra izettles indløsende bank eller Netværket samt øvrige forpligtelser i forbindelse med Tjenesten, Brugeren vil endvidere følge de anvisninger vedrørende Tjenesten, som izettle måtte udstede fra tid til anden Brugeren er forpligtet til at holde izettle skadesløs i forbindelse med ethvert krav fra tredjeparter over for izettle som følge af Brugerens anvendelse af Tjenesten i strid med (i) Vilkårene, (ii) gældende lovgivning eller bestemmelser eller (iii) i strid med de regler, der fastlægges af eller på anden vis gælder for izettles indløsende bank eller for brug af Netværket Brugeren skal straks meddele izettle om eventuel konkurs, fogedforretning, arrest, tvangsakkord, rekonstruktion eller lignende skridt mod Brugeren eller mod nogen af Brugerens eventuelle ejere. Brugeren skal endvidere underrette izettle om enhver lovovertrædelse eller krænkelse af disse vilkår, som Brugeren måtte blive opmærksom på i forbindelse med Aftalen eller Tjenesten Brugeren garanterer, at Tjenesten kun benyttes af Brugeren til Bona Fide transaktioner. 6. Licens 6.1. izettle giver Brugeren en uoverdragelig licens til Applikationen, og ret til at anvende sådanne andre former for software og internetbaserede tjenester, som er nødvendige for at benytte Tjenesten. Brugeren har også på de vilkår, der specifikt angives i forbindelse dermed ret til at downloade og installere opdateringer af Tjenesten Brugeren har ikke ret til at (i) overdrage, udstede licens til, kopiere, publicere eller distribuere Tjenesten, (ii) tillade tredjepart at anvende Tjenesten, (in) overdrage rettigheder, som Brugeren har opnået iht. Vilkårene, eller (iv) omgå nogen af de tekniske begrænsninger af Tjenesten eller dekompilere eller på anden vis ændre Tjenesten, medmindre andet følger af gældende præceptiv lovgivning.

8 7. Kontoen 7.1. Midler, som indbetales til Brugeren på izettles klientkonto, udbetales til en af Brugeren oplyst bankkonto i henhold til punkt 22 nedenfor Midler, som izettle tilbageholder for Brugerens regning, opbevares i på en eller flere klientkonti i banker valgt til dette formål af izettle under overholdelse af kravene i den svenske lov (1944:181) om redovisningsmedel ("Klientkontoen"). izettle alene har bestemmelsesret over oprettelse og vedligeholdelse af alle klientkonti. 8. Hvilende konto 8.1. Hvis der ikke forekommer nogen aktivitet på Kontoen i mindst to sammenhængende år, og Brugeren har en positiv saldo på sin konto, vil izettle underrette Brugeren herom pr. til Brugerens registrerede adresse og give Brugeren mulighed for at beholde Kontoen eller hæve Brugerens indestående saldo på Klientkonti og lukke Kontoen. Hvis Brugerens svar ikke kommer izettle i hænde inden for 30 dage fra den dag, hvor meddelelsen afsendes, lukker izettle automatisk Kontoen, og Brugerens adgang behandles iht. gældende lovgivning og tilfalder i den udstrækning, det er tilladt izettle. 9. Betalingsvilkår 9.1. For brug af Tjenesten gælder de vederlag, der er angivet på Hjemmesiden Samtlige vederlag er angivet ekskl. moms og andre skatter og afgifter. izettle har ret til at ændre vederlag i henhold til punkt 31 nedenfor izettle har til enhver tid ret til i indestående på Brugerens konto at modregne forfaldne fordringer, som izettle har over for Brugeren Alle vederlag debiteres Brugeren, når det aktuelle beløb overføres fra izettles Klientkonto til Brugerens bankkonto i henhold til punkt 22 nedenfor. 10. Vekselkurser På Hjemmesiden er angivet de vekselkurser, som til hver en tid

9 anvendes ved betaling, som sker i anden valuta end DKK. Før hver betalingstransaktion skal Brugeren informere kunden om, at der foretages en veksling samt om den anvendte vekselkurs. 11. Levering af Tjenesten Tjenesten leveres normalt 24 timer i døgnet, alle ugens dage. izettle garanterer imidlertid ikke, at Tjenesten er fri for fejl eller udfald i dette tidsrum Fra tid til anden udfører izettle vedligeholdelse af og opgradering af Tjenesten, hvilket kan medføre afbrud, forsinkelser eller fejl i den. izettle forsøger altid at annoncere planlagt vedligeholdelse på forhånd, men kan ikke garantere, at det altid vil blive meddelt. Desuden kan Tjenesten indeholde fejl og bugs, som kan medføre afbrud og fejl. Brugeren er indforstået med dette og accepterer, at izettle kan kontakte Brugeren med henblik på at hjælpe Brugeren med Tjenesten og anmode om oplysninger til brug for at identificere og afhjælpe fejl Brugerens adgang til Tjenesten afhænger desuden af tjenester fra tredjepart (såsom mobiltelefonitjenester). izettle har intet ansvar for sådanne tjenesters udførelse. 12. Reklamationer og pligt til at påtale uautoriserede transaktioner Hvis Brugeren (i) vil påberåbe sig fejl i Tjenesten, eller (ii) formoder at der er begået en fejl eller foretaget en uautoriseret transaktion i forhold til Kontoen, skal kunden underrette izettle herom unden unødig ophold, efter at Brugeren har opdaget eller burde have opdaget dette, ved at kontakte izettle via Hjemmesiden 13. izettles ansvar for Tjenesten Med de begrænsninger, der er angivet i punkt 14 nedenfor, er izettle ansvarlig for, at betalingstransaktioner, der gennemføres via Tjenesten, udføres korrekt, at betalingsinstrukser, der formidles via Tjenesten, overføres korrekt til kortindehaverens betalingsformidler, samt at midler krediteret Brugeren betales som anført i punkt 22, med mindre andet fremgår af

10 Vilkårene. Udføres en betalingstransaktion ikke korrekt, eller udføres den slet ikke, skal izettle på anmodning fra Brugeren, forsøge at spore betalingstransaktionen og meddele Brugeren resultatet heraf Hvis Brugeren er en forbruger, er izettle ansvarlig for sådanne gebyrer og renter, som Brugeren måtte skulle betale som resultat af en fejlagtig betaling, såfremt izettle er ansvarlig for den pågældende fejl. Er Brugeren ikke en forbruger, har izettle intet ansvar for sådanne renter, gebyrer eller andre tab ved fejlagtig betaling izettle er ikke ansvarlig for (i) andre brister eller fejl i forbindelse med udførelsen af Tjenesten, (ii) at Tjenesten altid er tilgængelig til gennemførelse af betalingstransaktioner eller (iii) uautoriseret adgang til eller brug af kontooplysninger gemt på izettles server, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning Såfremt izettle opnår kendskab vedrørende uberettiget adgang til Kontooplysninger på izettles server, skal izettle straks oplyse Brugeren herom samt, i det omfang dette måtte være muligt, om hvilke kontooplysninger dette vedrører. 14. Ansvarsbegrænsning izettle er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab og følgeskader såsom udebleven indtjening, tab af data og andre tab i forbindelse med brugen af eller manglende brug af Tjenesten, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning izettles fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller undladelse fra tredjemand samt følgerne deraf. izettle fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for forhold, der følger af izettles bestræbelser på overholdelse af gældende lovgivning, pålæg fra offentlig myndighed, krig, uheld, naturkatastrofer, strejke, blokade og tilsvarende begivenheder, uanset om izettle er årsag til, deltager i eller genstand for sådanne begivenheder. BETALINGSTRANSAKTIONER 15. Accepterede betalingskort osv.

11 15.1. Inden for Tjenestens rammer kan betalingstransaktioner kun ske med de betalingskort, der er angivet på Hjemmesiden Det udvalg af Kort, der accepteres, kan ændres når som helst og uden foregående varsel. Brugeren skal i forhold til hele sit sortiment af varer og tjenesteydelser acceptere alle sådanne Kort, der er angivet på Hjemmesiden Kortet skal desuden være forsynet med en EMV-chip (såkaldt EMVchipteknologi). Ellers skal Brugeren manuelt oplyse de påkrævede oplysninger i forbindelse med Kortet. 16. Kontrol i forbindelse med en betalingstransaktion Brugeren skal i forbindelse med betaling udføre den nedenfor angivne kontrol: Kortet Brugeren skal gennem visuel kontrol sikre, at (i) Kortet ikke er udløbet, (ii) eventuelt kontonummer angivet på forsiden stemmer overens med eventuelt kontonummer angivet på Kortets bagside, (iii) Kortet er forsynet med kortindehaverens underskrift, (iv) at underskriften på Kortet svarer til underskrift givet i forbindelse med brug af Tjenesten, (v) Kortet ikke bærer spor af ændringer, (vi) information på Kortet, som f.eks. angivelse af kortindehaverens køn harmonerer med Brugerens konstateringer, og (vii) at navnet på Kortet svarer til kortindehaverens identitetskort. Hvis ovenstående ikke overholdes, må Kortet ikke accepteres som betalingsmiddel. Identitetskort Hvis det betalte beløb overstiger det beløb, som izettle til enhver tid måtte fastsætte, og annoncere via Applikationen eller på anden vis, skal kortholderen via sådan gyldig legitimation, der generelt accepteres af pengeinstitutter, dokumentere sig som kortindehaver. Kan sådan legitimation ikke præsteres, må Kortet ikke accepteres som betalingsmiddel. Underskrift Brugeren skal sammenligne kortindehaverens underskrift med underskriften på betalingskortet og på legitimationen. Hvis det ikke stemmer overens, må Kortet ikke accepteres som betalingsmiddel.

12 16.2. Ved brug af chip eller PIN kode skal der ikke kræves dokumentation, medmindre sådant krav om legitimation følger af lovgivningen. 17. Godkendelse af betalingstransaktionen Kortindehaveren godkender betalingstransaktionen og at beløbet trækkes fra dennes konto ved på det angivne sted i Applikationen at underskrive den elektroniske signaturkvittering med sit navn, medmindre Applikationen i stedet anmoder om angivelse af PIN. 18. Kvittering izettle udsteder kun elektroniske kvitteringer pr. eller sms På anmodning herom fra kortindehaveren skal Brugeren udstede en skriftlig kvittering vedrørende den udførte betalingstransaktion izettle herved påminder Brugeren om overholdelse af eventuelle forpligtelser i henhold til momsloven (lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011 med tilhørende bekendtgørelser og senere ændringer). 19. Tilbagekaldelse af betalingsordre Betalingsordren må ikke tilbagekaldes sendere end den dag, hvor kortindehaveren har gennemført ordren eller har givet godkendelse til at gennemføre transaktionen. 20. Bekræftelse af transaktioner Når der foretages en indbetaling til Brugeren, opdaterer izettle dennes kontohistorik på Hjemmesiden og i Applikationen. Opdateringen af kontohistorikken udgør transaktionens kvittering. Ved opsigelse af aftalen er izettle, ud over det, som loven foreskriver, ikke forpligtet til at gemme eller udlevere dokumentation eller anden form for information i forbindelse med transaktioner, der gennemføres via Tjenesten. 21. Tilbagebetaling til kortindehaver Brugeren skal (i) opretholder rimelige regler for returnering og afbestilling

13 af varer eller tjenester og regulering af kortbetalinger, (ii) udleverer sine regler for returnering og afbestilling til sine kunder i købssituationen, (iii) ikke refunderer en kunde med kontanter og (iv) ikke modtager kontanter eller anden godtgørelse for at gennemføre en tilbagebetaling Tilbagebetalinger skal kunne henføres til en tidligere gennemført transaktion og skal ske med det betalingskort, der anvendes til at udføre betalingstransaktionen. Tilbagebetalingens størrelse må ikke overstige den oprindelige betalingstransaktion Hvis Brugeren accepterer at bytte en vare, som medfører difference i forhold til købsbeløbet, skal Brugeren tilbagebetale det samlede beløb for varerne, som returneres, og registrere et nyt køb for de nye varer. 22. Betaling til brugerens bankkonto Midler, som indbetales til Brugeren ved en betalingstransaktion indbetales ikke til Brugerens bankkonto, før transaktionen er endelig gennemført. I den forbindelse anses en transaktion for gennemført, når izettle har modtaget midlerne på Klientkontoen, Når izettle har verificeret Brugerens konto, vil izettle automatisk, på den første bankdag efter betalingen er indgået på izettles Klientkonto, initiere en betaling til Brugerens konto, med mindre andet følger af Aftalen. Alt afhængig af anvendt kortlæser type, af hvorvidt Kortets information er modtaget via kortlæseren eller indtastet manuelt samt af hvorvidt Brugerens kunde har godkendt betalingstransaktionen manuelt, med underskrift eller ved brug af PIN, vil tidspunkt for betaling til Brugerens bankkonto være forskellig, og følge de tidsfrister og perioder, der fra tid til anden måtte være meddelt til Brugeren. Information om gældende tidsrammer og frister for betaling til Brugerens konto kan findes på Hjemmesiden eller via Applikationen. Via Applikationen vil Brugeren få information om betalinger foretaget til Brugerens konto izettle forbeholder sig dog for Brugerens regning ret til at tilbageholde midler, som modtages på Kontoen, i den udstrækning, det er nødvendigt, for at izettle kan få afsluttet iværksatte undersøgelser eller løse en pågående tvist, eller hvis det kræves iht. loven eller på grund af en retsordre eller på anden vis begæres af politiet eller anden offentlig myndighed.

14 23. Tilbageførsel og transaktioner, der bestrides Et beløb, der kan henføres til en transaktion, kan tilbageføres fra Klientkonti, hvis transaktionen (i) bestrides, (ii) af nogen årsag trækkes tilbage af Netværket, den indløsende bank eller kortindehaveren, (iii) ikke er tilladt, eller izettle har anledning til at tro, at transaktionen ikke er godkendt, eller (iv) påstås at være ulovlig, tvivlagtig eller i strid med Vilkårene eller den indløsende banks eller Netværkets regler. Brugeren må ikke gentage betalinger, der har været genstand for tilbageførsel Før hver transaktion, som kan resultere i tilbageførsel, har izettle ret til på Klientkontoen at tilbageholde et beløb, som modsvarer den mulige tilbageførsel. izettle har ret til at trække et beløb fra Klientkontoen svarende til tilbageførslen og vederlag, afgifter eller bøder, der kan henføres til tilbageførslen eller generelt til tilbageførsler vedrørende Brugeren Hvis der ikke er tilstrækkeligt med midler på Klientkontoen til at dække tilbageførslen, skal Brugeren straks erstatte izettle for det (inklusive izettles omkostninger i forbindelse med tilbageførslen) Hvis izettle vurderer, at der forekommer en hyppig tilbageførsel på Brugerens konto, forbeholder izettle sig ret til at gennemføre kontrol eller fastsætte vilkår for brug af Kontoen og Tjenesten, inklusive at fastsætte nye vederlag for bearbejdning af transaktioner, afkræve et rimeligt reservebeløb til dækning af kommende tilbageførsler og afgifter, begrænse mulighederne for udtog fra Klientkontoen samt opsige aftalen og afslutte Tjenesten Brugeren forpligter sig til på rimelig begæring at hjælpe izettle i forhold til omtvistede betalingstransaktioner samt med at kontrollere transaktioner, som gennemføres via Tjenesten. izettle kan kræve nødvendig information fra Brugeren med det formål at bestride tilbageførsler Brugeren friholder izettle fra enhver form for tab, udgift og ansvar, der måtte skyldes krav mod izettle som følge af Ydelsens levering, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav vedrørende mangler ved produkter eller ydelser købt med betalingskort eller transaktioner behandlet af izettle. ØVRIGE BESTEMMELSER

15 24. Tavshedspligt og lagring af data Brugeren er forpligtet til at beskytte og undgå uautoriseret afsløring af betalingskortoplysninger og enhver anden oplysning om kortindehaveren, som Brugeren får adgang til ved gennemførelse af betalingstransaktioner, med mindre andet følger af Aftalen. Hvis Brugeren bliver opmærksom på, eller får mistanke om, sådan eventuel uautoriseret afsløring, skal Brugeren straks informere izettle herom, og give izettle sådan dokumentation eller anden assistance, og følge sådanne instrukser, som izettle måtte anmode om eller give i den forbindelse. Brugeren er desuden forpligtet til at håndtere betalingskortsoplysninger i henhold til de standarder og retningslinjer, som PCI DSS stipulerer fra tid til anden, og som er tilgængelige på Den i 24.1 nævnte information må af Brugeren kun benyttes som led i brug af Tjenesten samt i overensstemmelse med Aftalen og lovgivningen, herunder skal Brugeren overholde lovgivningen om beskyttelse af persondata Brugeren anerkender, at izettle må videregive enhver information formidlet til izettle eller den indløsende bank eller Netværket som led i verifikation af enkeltpersoners identitet, herunder identitet af kortindehavere, i henhold til regler gældende for Netværket og gældende lovgivning i øvrigt, jf. herved punkt Synspunkter angående Tjenesten Brugeren kan pr. mail til adressen eller direkte til den ansvarlige hos izettle på adressen komme med synspunkter om eller forslag til Tjenesten. izettle påtager sig ikke noget ansvar for sådanne synspunkter og ideer. Brugeren har ikke ret til erstatning for synspunkter og ideer, som fremsættes der, og izettle kan frit anvende dem og udnytte alle rettigheder i forbindelse med dem. 26. Aftaletid og opsigelse Aftalen gælder indtil den bringes til ophør i overensstemmelse med Vilkårene. Brugeren har ret til når som helst at opsige Aftalen og afslutte sin konto med umiddelbar virkning ved at kontakte izettle via Hjemmesiden

16 izettle har ret til at opsige Aftalen med et opsigelsesvarsel på to måneder Denne aftale ophører straks med at gælde, hvis izettles indløsningsaftale ophører med at gælde, eller hvis izettle ikke længere er registreret hos Netværket izettle har ret til at spærre Brugerens konto, nægte Brugeren adgang til Tjenesten og ophæve Aftalen med omgående virkning, hvis (i) det kommer til izettles kendskab, eller hvis izettle på anden vis har rimelig grund til at antage, at Brugeren anvender eller vil anvende Tjenesten i strid med Vilkårene eller på anden vis i strid med gældende lovgivning eller regler fastsat af izettles indløsende bank eller Netværket, (ii) der er fremkommet oplysninger om tekniske eller administrative forhold, som giver rimelig grund til frygt for, at Brugerens konto vil blive misbrugt, eller (iii) der findes anden rimelig grund til at antage, at Brugerens konto er blevet misbrugt eller vil blive misbrugt, (iv) Brugeren trækker sit tilsagn om behandling af persondate, jf. punkt 27.9, tilbage, (v) hvis en garanti ikke udstedes på begæring fra izettle, jf. punkt 33.1, (vi) hvis den årlige omsætning på Brugerens MasterCard eller VISA Kort overstiger beløbet angivet i punkt 2.5, og/eller Brugeren ikke kan accepteres under en Premium izettle Merchant Agreement eller (vii) hvis Brugeren ikke følger en begæring fra izettle, jf. punkt Ved Aftalens ophør skal izettle i overensstemmelse med god skik uden ugrundet ophold over for Brugeren redegøre for eventuelle midler, som holdes adskilt for Brugerens regning, med fradrag af eventuelle forfaldne vederlag. Efter Aftalens ophør har Brugeren ikke længere ret til at anvende Tjenesten, og den udstedte licens til brug af Applikationen gælder ikke længere Bestemmelserne i punkt 13, 14 og 23 ovenfor gælder fortsat efter Aftalens ophør. 27. Behandling af Persondata og kreditvurderinger izettle tilbyder en finansiel tjeneste, der skal gøre det enklere, tryggere og lettere for vore kunder at foretage betalinger. For at gøre dette skal izettle behandle Brugerens persondata samt data om hvorledes Brugeren benytter Tjenesten ( Persondata ). izettle behandler Persondata i henhold til bestemmelserne i den svenske persondatalov (personuppgiftslagen 1998:204)

17 og kapitel 6 i den svenske lov om betalingstjenester (lagen om betaltjänster 2010:751) Formålet med behandling af personoplysninger er at kontrollere disse i forbindelse med administration og opfyldelse af Aftalen samt levering af Tjenesten, håndtere risiko, kreditvurdering, forebygge kortbedrageri, håndtere og validere reklamationer, markedsføringsformål (f.eks. udsendelse af nyhedsbreve, fremsende tilbud og reklame til Brugerens og/eller SMS til Brugerens mobiltelefon eller tablet via SMS, MMS eller lignende kommunikationssystem, tilpasse indholdet af annoncer og tilbud, som izettle fremsætter til Brugeren, forbedre Tjenesten eller kontakte Brugeren i forbindelse med Tjenestens brug), metode- forretnings- og produktudvikling (f.eks. for at studere Tjenestens brug) samt for at opfylde izettles forpligtelser i henhold til lovgivning samt regler fra izettles indløsende bank eller Netværket. Oplysningerne kan endvidere blive benyttet i forbindelse med direct marketing Brugeren giver samtykke til at izettle behandler følgende kategorier af Persondata: (i) Basisoplysninger, f.eks. navn, adresser, og telefonnummer. (ii) Øvrige afgivne oplysninger, som f.eks. indlogningsdata, organisationsnummer, personnummer, bankkontonummer, bankdata samt enhver anden information, som angives på izettles websider og/eller Applikationen og/eller på anden vis sendes eller formidles til izettle, dets filialer, datterselskaber, repræsentanter i forbindelse med Aftalen. (iii) I visse tilfælde har izettle behov for kreditdata om Brugeren. Finder izettle det nødvendigt, vil izettle behandle kreditoplysningsinformation (f.eks. oplysninger om eventuelle restancer, eventuel gæld til det offentlige, indkomstoplysninger, folkeregisteroplysninger, klassificering i risikogruppe, risikoanalyse, kreditgrænser og tilsvarende data) som indhentes fra kreditoplysningsvirksomheder. (iv) Data hentet fra sociale netværk, f.eks. Facebook, som Brugeren hermed har givet izettle tilladelse til at indsamle. Den pågældende information fra sociale netværk er information fra Brugerens offentlige profil eller anden almindeligt tilgængelig information, oplysning om antal kontakter eller venner

18 samt eventuelt profilbillede af Brugeren på det aktuelle sociale netværk. (v) Data om betalingstransaktioner så som beløb, beskrivelse af hvad transaktionen vedrører, antal varer, stykpris for visse varer, rabat, GPSposition ved transaktionen, oplysninger om hardware anvendt ved transaktionen samt øvrige tekniske data i forbindelse med transaktionen. Eksempler på behandlede tekniske data er telefonmodel, version af operativsystem, ip-adresse eller anden unik identificering af computer, mobiltelefon, tablet samt anden enhed anvendt ved Tjenestens brug. Ved indlogning på web-siden eller i Applikationen behandles også information om Brugerens navigering på websiden eller i Applikationen, information om browser og operativsystem, samt data om tilbragt tid og udførte opgaver på websiden eller i Applikationen. Hvis Brugeren kontakter izettle via post, , telefon eller på anden vis kommer izettle tilsvarende til at behandle information om henvendelsens indhold og formål Persondata kan blive overgivet til izettles leverandører, filialer, datterselskaber, izettles indløsende bank og/eller kortnetværk så som Mastercard og VISA, til myndigheder (som f.eks. SKAT og Finanstilsynet) samt til andre banker og virksomheder i den finansielle sektor og til andre tredjemænd som beskrevet i Aftalen, hvilket kan omfattet brug til markedsføring af sådanne modtageres produkter og serviceydelser. Persondata kan endvidere overlades til tredjemand som led i forhindring af Tjenestens misbrug eller bedrageri. I forbindelse med Brugerens oprettelse hos izettle kan personoplysninger blive udleveret til kreditoplysningsvirksomheder i forbindelse med izettles verifikation af Brugerens identitet. Udlevering af Persondata kan endvidere ske til de af Brugerens kontakter ( venner ) på sociale netværk, som ligeledes er kunder hos izettle. Sådan udlevering kommer kun til at vedrøre Persondata i kategorien basisoplysninger jf. punkt 27.3(i) Persondata overgivet til izettle kan overføres til lande, som ikke har beskyttelse af persondata svarende til beskyttelsen indenfor EU/EØS, selv til USA og tredjelande med begrænset eller slet ingen beskyttelse af persondata, Ved at acceptere Vilkårene samtykker Brugeren specifikt til at oplysninger kan overføres til et tredjeland som angivet i Vilkårene izettle opbevarer kun Persondata i den tid, der måtte være nødvendig

19 for opfyldelse af Aftalen samt overholdelse af gældende lovgivning Brugeren har ret til op til én gang månedligt vederlagsfrit at modtage information om hvilken persondata izettle behandler, hvor oplysningerne kommer fra, hvorfor oplysningerne behandles samt om hvilke modtagere eller kategorier af modtagere oplysningerne er udleveret til. Ansøgning om en sådan oversigt skal af Brugeren fremsendes skriftligt til izettle med Brugerens personlige fysiske underskrift. Viser det sig, at fejlagtige oplysninger behandles, skal Brugeren kontakte izettle med konkret anmodning om berigtigelse For at beskytte Brugerens kontooplysninger mod utilsigtet tab og uautoriseret adgang anvender og følger izettle den globalt anerkendte datasikkerhedsstandard PCI DSS (www.pcisecuritystandards.org), hvilket indebærer krav til administration, politikker, procedurer, netværksarkitektur, software og andre kritiske initiativer. izettle kan dog ikke garantere, at uvedkommende tredjeparter aldrig vil kunne omgås disse sikkerhedsforanstaltninger eller anvende Brugerens kontooplysninger til uautoriserede formål. Brugeren bekræfter, at denne opgiver sine Persondata på egen risiko Ved at acceptere Vilkårene accepterer Brugeren izettles behandling og udlevering af Persondata som beskrevet i Vilkårene. Brugeren acceptere endvidere, at izettle og den indløsende bank må benytte persondata til rapportering af information, og til opfyldelse af forpligtelser i forhold til VMAS og MATCH oversigter i henhold til Netværkets regler, Brugeren kan når som helst henvende sig til izettle med spørgsmål vedrørende databehandlingen i forbindelse med berigtigelse af oplysninger. Brugeren kan når som helst, helt eller delvis, tilbagekalde sit samtykke til behandling af Persondata, herunder vedrørende modtagelse af direct marketing, ved at kontakte izettle via til eller almindelig post til adressen anført i begyndelsen af disse Vilkår. Brugeren accepterer, at sådan tilbagekaldelse kan indebære, at Brugeren ikke længere kan benytte Tjenesten eller dele deraf, og det kan medføre opsigelse af Aftalen jf. pkt. 26 ovenfor. 28. Meddelelser Skriftlige meddelelser fra izettle til Brugeren forfattes på dansk eller

20 engelsk og sendes pr. til den adresse, Brugeren har oplyst, eller via Applikationen. Meddelelser, som sendes til Brugeren på denne vis, anses for at være Brugeren i hænde senest den følgende dag Information som izettle efter lovgivningen skal levere til Brugeren er til rådighed via Hjemmesiden. Brugeren har ret til en skriftlig version af disse Vilkår. Anmodning herom skal skriftligt sendes til adressen anført først i disse Vilkår. 29. Overdragelse Brugeren har ikke ret til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med Tjenesten eller sin konto til andre uden izettles skriftlige godkendelse. izettle har ret til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Aftalen uden Brugerens samtykke. 30. Tillæg og ændringer izettle har ret til fra tid til anden at tilføje tillæg til og foretage ændringer af Vilkårene. Sådanne ændringer foretages på dansk. Hvis Brugeren er en forbruger, underrettes Brugeren om ændringerne, og ændringerne træder i kraft 2 måneder efter sådan underretning. Hvis Brugeren ikke accepterer de annoncerede ændringer eller tillæg, har Brugeren ret til at opsige Aftalen som angivet i pkt. 26. Hvis Brugeren ikke har opsagt overfor izettle før ændringerne træder i kraft, anses Brugeren for at have godkendt ændringerne. Hvis Brugeren ikke er en forbruger, træder ændringerne i kraft straks de er offentliggjort af izettle ved angivelse på Hjemmesiden eller på anden vis izettle har altid ret til med øjeblikkelig virkning at vedtage ændringer (inklusive prisændringer), som kræves i henhold til lovgivning, bestemmelser eller beslutninger fra offentlige myndigheder eller bestemmelser og regler fastsat af izettles indløsende bank eller Netværket. 31. Tvister og lovvalg Tvist angående tolkning og anvendelse af Aftalen, som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, skal afgøres ved svensk domstol i Stockholm i henhold til svensk ret. Hvis Brugeren i henhold til gældende

21 ufravigelig dansk lov skal anses for en forbruger i forhold til brug af Tjenesten og anvendelsen af disse Vilkår, skal tvister med Brugeren dog afgøres ved dansk domstol i København i henhold til dansk ret, hvor dette måtte følge af præceptive danske regler, inklusiv sådanne dele af dansk international privatret, der måtte foreskrive eller tillade anvendelse af svensk ret, selvom Brugeren anses for en forbruger. Da izettle er etableret i Sverige, gælder således den svenske implementering af reglerne om beskyttelse af persondata, jf. Personuppgiftslagen Er Brugeren en forbruger, kan Brugeren kontakte Forbrugerklagenævnet i forbindelse med en tvist mellem Brugeren og izettle Ved eventuel uoverensstemmelse mellem disse Vilkår og regler fra Netværket, skal Netværkets regler have forrang i det omfang sådan forrang ikke strider mod gældende præceptiv lovgivning. 32. Tredjeparts hjemmesider Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, der ikke er under izettles kontrol. izettle påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider. Brugeren er selv ansvarlig for enhver brug af tredjemands hjemmesider. Brugeren bør nøje læse eventuelle vilkår gældende for sådanne hjemmesider samt vurdere sidernes persondata politik. 33. Personlig garanti Hvis Brugeren ikke er en fysisk person, har izettle efter eget frie skøn ret til at afkræve den eller de relevante direktør(er), partner(e) eller anden person en personlig garanti over for izettle til sikkerhed for Brugerens forpligtelser under Aftalen. Betingelserne i en sådan garanti skal være med en form og et indhold, der kan accepteres af izettle og garantien skal afgives indenfor den af izettle fastsatte frist. 34. Audit Brugeren anerkender, at izettle har ret til selv eller gennem tredjemand at udføre enhver form for audit af Brugerens virksomhed (herunder on-site audit), som izettle måtte finde fornøden, til at sikre overholdelse af Aftalen, gældende lovgivning, regler fra izettles indløsende bank eller Netværket.

22 Disse Vilkårene gælder fra , og indtil videre. Brugeren giver hermed samtykke til izettles behandling og udlevering af persondata som beskrevet i pkt 27. Brugeren accepterer, at izettle anvender de oplysninger brugeren har givet izettle om adresser og telefonnumre til at sende nyhedsbreve og anden markedsføring fra izettle via , SMS og lignende til brugeren, jf. punkt 27.

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015) Disse bestemmelser, "Butiksbestemmelserne", gælder for salg mod betaling med Kontokort ved anvendelse af Terminal.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere