Generelle vilkår TJENESTEN. 1. Generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår TJENESTEN. 1. Generelt"

Transkript

1 Generelle vilkår izettle AB, , ("izettle"), Kungsgatan 9, Stockholm, Sverige, leverer en tjeneste, der gør det muligt at modtage konto- og kreditkortbetalinger via mobiltelefon og tablet ("Tjenesten"). I det følgende beskrives de vilkår, der gælder for Tjenesten ("Vilkårene"). Ved at registrere en konto hos izettle ("Kontoen") og acceptere Vilkårene indgår betalingstjenestebrugeren ("Brugeren") og izettle på betingelse af izettles godkendelse som beskrevet i punkt 3.5 nedenfor en aftale ("Aftalen"), som berettiger Brugeren til at anvende Tjenesten. izettle er registreret hos og under kontrol af de svenske finansmyndigheder samt har under den svenske lov om betalingskort (2011:755) og svenske lov om betalingstjenester (2010:751) tilladelse til at udstede elektroniske penge og yde betalingstjenester. Tjenesten reguleres af den for denne type av tjenester gældende lovgivning samt af de regler, som izettles indløsende bank og/eller kortnetværk, inklusive MasterCard og VISA (i det efterfølgende samlet kaldet "Netværket"), anvender fra tid til anden. izettle overholder endvidere gældende regler om markedsføring af Tjenesten. Når Brugeren på det dertil beregnede sted har indikeret, at Brugeren har læst Vilkårene og godkender dem, accepterer Brugeren, at Vilkårene gælder for Brugerens rettigheder og forpligtelser i relation til Tjenesten og Brugeren forpligter sig til at følge dem. Brugeren accepterer endvidere ansvar for, at de af Brugeren ansatte, der benytter Tjenesten på Brugerens vegne, har læst, accepteret og overholder Vilkårene. Brugeren er ansvarlig for enhver brug af Tjenesten i forbindelse med Kontoen, uanset hvem, der faktisk har benyttet Tjenesten. Brugeren accepterer endvidere, at oplysninger, som kræves iht. lovgivningen, og andre oplysninger om Brugerens rettigheder og forpligtelser kan sendes til Brugeren elektronisk, og at Brugerens elektroniske signatur i aftaler og dokumenter har samme virkning, som hvis Brugeren underskrev i fysisk form. TJENESTEN 1. Generelt

2 1.1. Med Tjenesten kan Brugeren modtage betalinger foretaget med konto- og kreditkort ("Kort") via mobiltelefon og tablet, dog cf. punkt I henhold til Vilkårene vil izettle på Brugerens konto registrere beløb, der modtages af izettle ved betalingstransaktioner, som gennemføres via Tjenesten, og udbetale beløbet til den bankkonto, som Brugeren har angivet (efter fradrag af de i punkt 9 nedenfor anførte vederlag). Kontoen er registreret på en central server hos izettle placeret i Sverige. Et beløb modsvarende saldoen på Kontoen holdes for Brugerens regning adskilt fra izettles midler i banken (men sammen med midler opbevaret for andre kunder) på en dedikeret klientkonto i henhold til kravene i den svenske lov (1944:181) Brugeren får adgang til Tjenesten og Kontoen via izettles mobile software applikation ("Applikationen") og hjemmeside ("Hjemmesiden"). Tjenesten kan anvendes enten via en kredit- og betalingskortlæser, som izettle leverer, eller ved at betalerens konto- eller kreditkortoplysninger indtastes manuelt i Applikationen izettle kan når som helst revidere eller ændre Tjenesten. izettle forsøger altid at underrette Brugeren om eventuelle ændringer med rimelig varsel på Hjemmesiden, via til den af Brugeren oplyste adresse eller via Applikationen. izettle forbeholder sig dog ret til at gennemføre sådanne ændringer med umiddelbar virkning for at opretholde sikkerheden i sit system eller for at overholde love, bestemmelser eller regler fastsat af izettles bank eller Netværket. 2. Forudsætninger for og begrænsninger i brug af Tjenesten 2.1. Ved at acceptere Vilkårene bekræfter Brugeren: (i) at Brugeren hvis denne er en fysisk person, og enhver der benytter Tjenesten på Brugerens vegne, er mindst 18 år, at Brugeren har bopæl i Danmark, og (ii) at indbetalinger, som gennemføres via Tjenesten, overholder de gældende love og bestemmelser Brugeren må ikke anvende Tjenesten til at opnå betaling for varer og tjenester, som (i) indeholder tobak, og som er blevet erhvervet via internet, (ii) vedrører pornografi, inklusive sexklubber, escortservice, aviser, film eller billeder med pornografisk indhold samt sexhjælpemidler, hvis de er de eneste produkter, der forhandles, (iii) vedrører såkaldt timesharing, (iv) udgør

3 receptpligtige lægemidler og fjernforhandles (forudsat at sælgeren ikke har indhentet tilladelse til at forhandle sådanne lægemidler iht. gældende love og bestemmelser) eller narkotika, (v) vedrører dating (inklusive sexdating), (vi) udgør våben, (vii) vedrører spil, væddemål, lotteri, bingo og andre kasinotjenester (dette gælder dog ikke spille- og lotterivirksomhed, som har tilladelse fra de relevante myndigheder), (viii) vedrører såkaldte anonymitetstjenester, (ix) vedrørende værdibeviser med en varighed på mere end 36 måneder, (x) vedrørende virtuel valuta, (xi) vedrører erotisk dans eller lignende tjenester, (xii) udgør finansielle tjenester eller (xiii) er forbudt i henhold til lovgivningen eller i øvrigt er tvivlsomme set ud fra et risiko-, reklamations- eller renomméperspektiv. izettle forbeholder sig ret til at vurdere Brugerens anvendelse af Tjenesten som hørende under et at de anførte punkter og dermed som værende uforeneligt med Vilkårene Brugeren må ikke (i) anvende beløbsgrænser for accept af et Kort, (ii) anvende en højere pris eller tillægge vederlag for brug af et Kort i forbindelse med en betalingstransaktion eller (iii) give kontantrabat ved betalingstransaktionen, (iv) udføre betalingstransaktionen i et andet land end Danmark eller i anden valuta end DKK, (v) diskriminere mellem forskellige typer af Kort, (vi) direkte eller indirekte behandle en betalingstransaktion, der ikke forløber direkte mellem Brugeren og kortindehaveren, eller hvor Brugerne ved eller burde vide, at transaktionen er ulovlig eller uautoriseret af kortindehaveren, (vii) udgør refinansiering af en eksisterende forpligtelse for kortindehaveren, (viii) forudsætter kortindehaverens afkald på ret til at anfægte betalingstransaktionen, (ix) kræver at kortindehaveren afslører sin hemmelige kode på noget tidspunkt i forbindelse med transaktionen, (x) hvor kortindeholder skal benytte en chip eller hemmelig kode eller kvittering til fornyelse af hemmelig kode eller kvittering, eller (xi) udføre betaling for et enkelt køb af vare eller serviceydelse ved hjælp af flere betalingstransaktioner Brugeren må ikke anvende Tjenesten til at udføre betalingstransaktioner med Kort, der er udstedt til Brugeren For at kunne levere Tjenesten har izettle indgået aftaler med den indløsende bank og med netværk. Den indløsende bank og de pågældende netværk sætter visse grænser med hensyn til Brugerens årlige transaktions volumen på Kort fra MasterCard og VISA i forbindelse med Tjenesten. Grænsen for henholdsvis MasterCard og VISA er USD Hvis de

4 samlede årlige transaktioner vedrørende Kontoen via Kort udstedt af MasterCard eller VISA overstiger en værdi på USD (eller tilsvarende beløb i DKK), vil izettle meddele Brugeren dette, og give Brugeren mulighed for i stedet at indgå en udvidet aftale (en Premium izettle Merchant Agreement ), hvor den indløsende bank indgår som part, hvilket vil muliggøre fortsat brug af Tjenesten. Hvis Brugeren ikke kan acceptere betingelserne i Premium izettle Merchant Agreement, vil izettle ikke være i stand til lade Brugeren gennemføre transaktioner med brug af Tjenesten, når den pågældende grænse er overskredet. I så fald vil izettle eventuelt ophører helt med levering af Tjenesten til Brugeren, jf. herved punkt Brugeren skal give izettle besked, straks Brugeren bliver opmærksom på, at transaktions volumen muligvis vil overskride den anførte grænse Hvis Brugeren er oprettet hos izettle som en fysisk person, og den årlige omsætning i forhold til Kontoen, eller antallet af modtagene betalinger ved brug af Tjenesten, eller andre forhold i øvrigt, efter izettles rimelige skøn tyder på, at Tjenesten rent faktisk benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, skal Brugeren efter påkrav fra izettle anmode izettle om overgang til registrering som erhvervsdrivende. Afslår Brugeren dette, kan izettle bringe Aftalen til ophør jf. punkt Brugeren må hverken bruge izettle, izettles indløsende bank eller Netværket som reference eller til akkreditering i forhold til Brugerens varer eller tjenester. 3. Kontoen og tilmelding til Tjenesten 3.1. For at anvende Tjenesten skal Brugeren oprette en Konto. Ved registrering har Brugeren pligt til at oplyse korrekte og fuldstændige oplysninger. Så længe Brugeren er tilmeldt Tjenesten, har Brugeren også pligt til straks at opdatere oplysningerne, hvis de ændres. Hvis Brugeren ikke angiver korrekt, fuldstændig og opdateret information, kan izettle være afskåret fra levering af Tjenesten og opfylde Vilkårene. Brugeren anerkender izettles ret til spærring af Kontoen, suspension af Tjenesten og ophør efter punkt 26.3, såfremt Brugeren ikke har leveret korrekt, fuldstændig og opdateret information Som led i kontrol af Brugerens ret til den i punkt 7.1 anførte konto, har

5 izettle ret til at rekvirere information fra den pågældende bank. Brugeren anerkender denne ret til indhentelse af information, og vil yde izettle enhver rimelig assistance i forbindelse dermed Hvis izettle konstaterer, at modtaget information vedrørende den i punkt 7.1 nævnte konto på nogen som helst vis er forkert eller utilstrækkelig, forbeholder izettle sig ret til ikke at indbetale beløb på den pågældende konto, indtil korrekt og fyldestgørende information er modtaget og verificeret af izettle. For en god ordens skyld præciseres det, at izettle intet ansvar har for beløb, der indbetales til forkert konto som følge af forkert eller utilstrækkelig information fra Brugeren Når Brugeren tilmelder sig Tjenesten og accepterer Vilkårene, gennemfører izettle kontrol i overensstemmelse med lovgivningen om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (lovbekendtgørelse nr. 389 af 26. april 2011 med tilhørende bekendtgørelser og senere ændringer), samt sådanne andre kontroller lovgivningen måtte forpligte izettle til at udføre. izettle indhenter eventuelt supplerende kreditoplysninger om Brugeren. Brugeren giver sit samtykke til, at izettle indhenter sådanne kreditoplysninger og foretager sådanne kontroller samt forpligter sig til i nødvendigt omfang at bistå dertil. Se endvidere punkt izettle afgør efter eget skøn, om Brugeren skal have adgang til Tjenesten. Først når izettle har besluttet at give Brugeren adgang til Tjenesten, er izettle bundet af Vilkårene De tekniske krav, som izettle stiller til Brugerens mobiltelefon og tablet, kan findes på Hjemmesiden Det er ikke tilladt at benytte Tjenesten med en mobiltelefon eller tablet hvis tekniske beskyttelse/blokering er omgået, eksempelvis ved foretagelse af et jailbreak eller cracking Brugerens adgang til Tjenesten via mobiltelefon eller tablet afhænger af tjenester, som Brugeren får leveret fra tredjepart. Disse tredjeparter kan eventuelt afkræve Brugeren betaling for at få adgang til Tjenesten (f.eks. for adgang til Internettet eller for overførsel af data via Internettet). Brugeren er ansvarlig for betaling deraf. Brugerens anvendelse af Tjenesten kan også være omfattet af Vilkårene for Brugerens aftale med sin leverandør af mobiltelefonitjenester.

6 3.8. Hvis Brugeren er en forbruger, kan Aftalen frit bringes til ophør ved Brugerens skriftlige meddelelse herom til izettle indenfor en frist på 14 dage regnet fra Aftalens indgåelse. Bringer Brugeren Aftalen til ophør efter denne bestemmelse om fortrydelselsret, betaler izettle Brugerens tilgodehavende senest 30 dage efter modtagelse af besked om sådan udnyttelse af fortrydelsesretten. izettle refunderer i så fald det fulde beløb, der måtte være betalt for Tjenesten. izettle vil normalt benytte samme betalingsmetode, som Brugeren benyttede ved sin oprindelige betaling. izettle skal dog ikke refundere eventuelle beløb betalt for transaktioner udført ved hjælp af Tjenesten. 4. Udformning og beskyttelse af login-data osv Brugeren er forpligtet til at følge izettles til hver en tid gældende rutiner og sikkerhedsinstruktioner vedrørende adgangskode og andre login-data, som beskrives på Hjemmesiden Det er Brugerens ansvar at sørge for, at kontonummeret og adgangskoden samt de øvrige login-data til Tjenesten ("Kontooplysningerne") opbevares sikkert, og at andre ikke får adgang til dem. Brugeren forpligter sig til at opbevare kontooplysningerne, så de er utilgængelige for uvedkommende. Kontooplysningerne er personlige og må ikke af Brugeren overlades til andre eller anvendes af andre end Brugeren izettle antager, at det er Brugeren, som er afsender af betalingsordrer og andre instruktioner, når de sendes vha. Brugerens login-data og adgangskode. Brugeren skal derfor straks underrette izettle via Hjemmesiden eller ændre login-data, hvis der er grund til at antage, at uvedkommende har fået adgang til eller kendskab til dem. 5. Brugerens forpligtelser i forbindelse med brug af Tjenesten 5.1. Ud over det, der er angivet i punkt 3.1 ovenfor, er Brugeren forpligtet til at forudsat at Brugeren ikke anvender Tjenesten i egenskab af forbruger oplyse izettle om adresser på alle sine kontorer og forretningssteder, samtlige firmaer, der anvendes, og en fuldstændig beskrivelse af de produkter og tjenester, som Brugeren leverer. Så længe Brugeren er tilsluttet Tjenesten, skal Brugeren uden unødigt ophold opdatere oplysningerne, såfremt disse

7 ændres. Ved fejlagtige oplysninger har izettle ret til at nedlægge kontoen og afbryde Brugerens adgang til brug af Tjenesten Brugeren skal overholde lovgivningen og skal på rimelig anfordring fra izettle bistå izettle i forhold til overholdelse af gældende lovgivning, regler og anvisninger fra izettles indløsende bank eller Netværket samt øvrige forpligtelser i forbindelse med Tjenesten, Brugeren vil endvidere følge de anvisninger vedrørende Tjenesten, som izettle måtte udstede fra tid til anden Brugeren er forpligtet til at holde izettle skadesløs i forbindelse med ethvert krav fra tredjeparter over for izettle som følge af Brugerens anvendelse af Tjenesten i strid med (i) Vilkårene, (ii) gældende lovgivning eller bestemmelser eller (iii) i strid med de regler, der fastlægges af eller på anden vis gælder for izettles indløsende bank eller for brug af Netværket Brugeren skal straks meddele izettle om eventuel konkurs, fogedforretning, arrest, tvangsakkord, rekonstruktion eller lignende skridt mod Brugeren eller mod nogen af Brugerens eventuelle ejere. Brugeren skal endvidere underrette izettle om enhver lovovertrædelse eller krænkelse af disse vilkår, som Brugeren måtte blive opmærksom på i forbindelse med Aftalen eller Tjenesten Brugeren garanterer, at Tjenesten kun benyttes af Brugeren til Bona Fide transaktioner. 6. Licens 6.1. izettle giver Brugeren en uoverdragelig licens til Applikationen, og ret til at anvende sådanne andre former for software og internetbaserede tjenester, som er nødvendige for at benytte Tjenesten. Brugeren har også på de vilkår, der specifikt angives i forbindelse dermed ret til at downloade og installere opdateringer af Tjenesten Brugeren har ikke ret til at (i) overdrage, udstede licens til, kopiere, publicere eller distribuere Tjenesten, (ii) tillade tredjepart at anvende Tjenesten, (in) overdrage rettigheder, som Brugeren har opnået iht. Vilkårene, eller (iv) omgå nogen af de tekniske begrænsninger af Tjenesten eller dekompilere eller på anden vis ændre Tjenesten, medmindre andet følger af gældende præceptiv lovgivning.

8 7. Kontoen 7.1. Midler, som indbetales til Brugeren på izettles klientkonto, udbetales til en af Brugeren oplyst bankkonto i henhold til punkt 22 nedenfor Midler, som izettle tilbageholder for Brugerens regning, opbevares i på en eller flere klientkonti i banker valgt til dette formål af izettle under overholdelse af kravene i den svenske lov (1944:181) om redovisningsmedel ("Klientkontoen"). izettle alene har bestemmelsesret over oprettelse og vedligeholdelse af alle klientkonti. 8. Hvilende konto 8.1. Hvis der ikke forekommer nogen aktivitet på Kontoen i mindst to sammenhængende år, og Brugeren har en positiv saldo på sin konto, vil izettle underrette Brugeren herom pr. til Brugerens registrerede adresse og give Brugeren mulighed for at beholde Kontoen eller hæve Brugerens indestående saldo på Klientkonti og lukke Kontoen. Hvis Brugerens svar ikke kommer izettle i hænde inden for 30 dage fra den dag, hvor meddelelsen afsendes, lukker izettle automatisk Kontoen, og Brugerens adgang behandles iht. gældende lovgivning og tilfalder i den udstrækning, det er tilladt izettle. 9. Betalingsvilkår 9.1. For brug af Tjenesten gælder de vederlag, der er angivet på Hjemmesiden Samtlige vederlag er angivet ekskl. moms og andre skatter og afgifter. izettle har ret til at ændre vederlag i henhold til punkt 31 nedenfor izettle har til enhver tid ret til i indestående på Brugerens konto at modregne forfaldne fordringer, som izettle har over for Brugeren Alle vederlag debiteres Brugeren, når det aktuelle beløb overføres fra izettles Klientkonto til Brugerens bankkonto i henhold til punkt 22 nedenfor. 10. Vekselkurser På Hjemmesiden er angivet de vekselkurser, som til hver en tid

9 anvendes ved betaling, som sker i anden valuta end DKK. Før hver betalingstransaktion skal Brugeren informere kunden om, at der foretages en veksling samt om den anvendte vekselkurs. 11. Levering af Tjenesten Tjenesten leveres normalt 24 timer i døgnet, alle ugens dage. izettle garanterer imidlertid ikke, at Tjenesten er fri for fejl eller udfald i dette tidsrum Fra tid til anden udfører izettle vedligeholdelse af og opgradering af Tjenesten, hvilket kan medføre afbrud, forsinkelser eller fejl i den. izettle forsøger altid at annoncere planlagt vedligeholdelse på forhånd, men kan ikke garantere, at det altid vil blive meddelt. Desuden kan Tjenesten indeholde fejl og bugs, som kan medføre afbrud og fejl. Brugeren er indforstået med dette og accepterer, at izettle kan kontakte Brugeren med henblik på at hjælpe Brugeren med Tjenesten og anmode om oplysninger til brug for at identificere og afhjælpe fejl Brugerens adgang til Tjenesten afhænger desuden af tjenester fra tredjepart (såsom mobiltelefonitjenester). izettle har intet ansvar for sådanne tjenesters udførelse. 12. Reklamationer og pligt til at påtale uautoriserede transaktioner Hvis Brugeren (i) vil påberåbe sig fejl i Tjenesten, eller (ii) formoder at der er begået en fejl eller foretaget en uautoriseret transaktion i forhold til Kontoen, skal kunden underrette izettle herom unden unødig ophold, efter at Brugeren har opdaget eller burde have opdaget dette, ved at kontakte izettle via Hjemmesiden 13. izettles ansvar for Tjenesten Med de begrænsninger, der er angivet i punkt 14 nedenfor, er izettle ansvarlig for, at betalingstransaktioner, der gennemføres via Tjenesten, udføres korrekt, at betalingsinstrukser, der formidles via Tjenesten, overføres korrekt til kortindehaverens betalingsformidler, samt at midler krediteret Brugeren betales som anført i punkt 22, med mindre andet fremgår af

10 Vilkårene. Udføres en betalingstransaktion ikke korrekt, eller udføres den slet ikke, skal izettle på anmodning fra Brugeren, forsøge at spore betalingstransaktionen og meddele Brugeren resultatet heraf Hvis Brugeren er en forbruger, er izettle ansvarlig for sådanne gebyrer og renter, som Brugeren måtte skulle betale som resultat af en fejlagtig betaling, såfremt izettle er ansvarlig for den pågældende fejl. Er Brugeren ikke en forbruger, har izettle intet ansvar for sådanne renter, gebyrer eller andre tab ved fejlagtig betaling izettle er ikke ansvarlig for (i) andre brister eller fejl i forbindelse med udførelsen af Tjenesten, (ii) at Tjenesten altid er tilgængelig til gennemførelse af betalingstransaktioner eller (iii) uautoriseret adgang til eller brug af kontooplysninger gemt på izettles server, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning Såfremt izettle opnår kendskab vedrørende uberettiget adgang til Kontooplysninger på izettles server, skal izettle straks oplyse Brugeren herom samt, i det omfang dette måtte være muligt, om hvilke kontooplysninger dette vedrører. 14. Ansvarsbegrænsning izettle er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab og følgeskader såsom udebleven indtjening, tab af data og andre tab i forbindelse med brugen af eller manglende brug af Tjenesten, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning izettles fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller undladelse fra tredjemand samt følgerne deraf. izettle fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for forhold, der følger af izettles bestræbelser på overholdelse af gældende lovgivning, pålæg fra offentlig myndighed, krig, uheld, naturkatastrofer, strejke, blokade og tilsvarende begivenheder, uanset om izettle er årsag til, deltager i eller genstand for sådanne begivenheder. BETALINGSTRANSAKTIONER 15. Accepterede betalingskort osv.

11 15.1. Inden for Tjenestens rammer kan betalingstransaktioner kun ske med de betalingskort, der er angivet på Hjemmesiden Det udvalg af Kort, der accepteres, kan ændres når som helst og uden foregående varsel. Brugeren skal i forhold til hele sit sortiment af varer og tjenesteydelser acceptere alle sådanne Kort, der er angivet på Hjemmesiden Kortet skal desuden være forsynet med en EMV-chip (såkaldt EMVchipteknologi). Ellers skal Brugeren manuelt oplyse de påkrævede oplysninger i forbindelse med Kortet. 16. Kontrol i forbindelse med en betalingstransaktion Brugeren skal i forbindelse med betaling udføre den nedenfor angivne kontrol: Kortet Brugeren skal gennem visuel kontrol sikre, at (i) Kortet ikke er udløbet, (ii) eventuelt kontonummer angivet på forsiden stemmer overens med eventuelt kontonummer angivet på Kortets bagside, (iii) Kortet er forsynet med kortindehaverens underskrift, (iv) at underskriften på Kortet svarer til underskrift givet i forbindelse med brug af Tjenesten, (v) Kortet ikke bærer spor af ændringer, (vi) information på Kortet, som f.eks. angivelse af kortindehaverens køn harmonerer med Brugerens konstateringer, og (vii) at navnet på Kortet svarer til kortindehaverens identitetskort. Hvis ovenstående ikke overholdes, må Kortet ikke accepteres som betalingsmiddel. Identitetskort Hvis det betalte beløb overstiger det beløb, som izettle til enhver tid måtte fastsætte, og annoncere via Applikationen eller på anden vis, skal kortholderen via sådan gyldig legitimation, der generelt accepteres af pengeinstitutter, dokumentere sig som kortindehaver. Kan sådan legitimation ikke præsteres, må Kortet ikke accepteres som betalingsmiddel. Underskrift Brugeren skal sammenligne kortindehaverens underskrift med underskriften på betalingskortet og på legitimationen. Hvis det ikke stemmer overens, må Kortet ikke accepteres som betalingsmiddel.

12 16.2. Ved brug af chip eller PIN kode skal der ikke kræves dokumentation, medmindre sådant krav om legitimation følger af lovgivningen. 17. Godkendelse af betalingstransaktionen Kortindehaveren godkender betalingstransaktionen og at beløbet trækkes fra dennes konto ved på det angivne sted i Applikationen at underskrive den elektroniske signaturkvittering med sit navn, medmindre Applikationen i stedet anmoder om angivelse af PIN. 18. Kvittering izettle udsteder kun elektroniske kvitteringer pr. eller sms På anmodning herom fra kortindehaveren skal Brugeren udstede en skriftlig kvittering vedrørende den udførte betalingstransaktion izettle herved påminder Brugeren om overholdelse af eventuelle forpligtelser i henhold til momsloven (lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011 med tilhørende bekendtgørelser og senere ændringer). 19. Tilbagekaldelse af betalingsordre Betalingsordren må ikke tilbagekaldes sendere end den dag, hvor kortindehaveren har gennemført ordren eller har givet godkendelse til at gennemføre transaktionen. 20. Bekræftelse af transaktioner Når der foretages en indbetaling til Brugeren, opdaterer izettle dennes kontohistorik på Hjemmesiden og i Applikationen. Opdateringen af kontohistorikken udgør transaktionens kvittering. Ved opsigelse af aftalen er izettle, ud over det, som loven foreskriver, ikke forpligtet til at gemme eller udlevere dokumentation eller anden form for information i forbindelse med transaktioner, der gennemføres via Tjenesten. 21. Tilbagebetaling til kortindehaver Brugeren skal (i) opretholder rimelige regler for returnering og afbestilling

13 af varer eller tjenester og regulering af kortbetalinger, (ii) udleverer sine regler for returnering og afbestilling til sine kunder i købssituationen, (iii) ikke refunderer en kunde med kontanter og (iv) ikke modtager kontanter eller anden godtgørelse for at gennemføre en tilbagebetaling Tilbagebetalinger skal kunne henføres til en tidligere gennemført transaktion og skal ske med det betalingskort, der anvendes til at udføre betalingstransaktionen. Tilbagebetalingens størrelse må ikke overstige den oprindelige betalingstransaktion Hvis Brugeren accepterer at bytte en vare, som medfører difference i forhold til købsbeløbet, skal Brugeren tilbagebetale det samlede beløb for varerne, som returneres, og registrere et nyt køb for de nye varer. 22. Betaling til brugerens bankkonto Midler, som indbetales til Brugeren ved en betalingstransaktion indbetales ikke til Brugerens bankkonto, før transaktionen er endelig gennemført. I den forbindelse anses en transaktion for gennemført, når izettle har modtaget midlerne på Klientkontoen, Når izettle har verificeret Brugerens konto, vil izettle automatisk, på den første bankdag efter betalingen er indgået på izettles Klientkonto, initiere en betaling til Brugerens konto, med mindre andet følger af Aftalen. Alt afhængig af anvendt kortlæser type, af hvorvidt Kortets information er modtaget via kortlæseren eller indtastet manuelt samt af hvorvidt Brugerens kunde har godkendt betalingstransaktionen manuelt, med underskrift eller ved brug af PIN, vil tidspunkt for betaling til Brugerens bankkonto være forskellig, og følge de tidsfrister og perioder, der fra tid til anden måtte være meddelt til Brugeren. Information om gældende tidsrammer og frister for betaling til Brugerens konto kan findes på Hjemmesiden eller via Applikationen. Via Applikationen vil Brugeren få information om betalinger foretaget til Brugerens konto izettle forbeholder sig dog for Brugerens regning ret til at tilbageholde midler, som modtages på Kontoen, i den udstrækning, det er nødvendigt, for at izettle kan få afsluttet iværksatte undersøgelser eller løse en pågående tvist, eller hvis det kræves iht. loven eller på grund af en retsordre eller på anden vis begæres af politiet eller anden offentlig myndighed.

14 23. Tilbageførsel og transaktioner, der bestrides Et beløb, der kan henføres til en transaktion, kan tilbageføres fra Klientkonti, hvis transaktionen (i) bestrides, (ii) af nogen årsag trækkes tilbage af Netværket, den indløsende bank eller kortindehaveren, (iii) ikke er tilladt, eller izettle har anledning til at tro, at transaktionen ikke er godkendt, eller (iv) påstås at være ulovlig, tvivlagtig eller i strid med Vilkårene eller den indløsende banks eller Netværkets regler. Brugeren må ikke gentage betalinger, der har været genstand for tilbageførsel Før hver transaktion, som kan resultere i tilbageførsel, har izettle ret til på Klientkontoen at tilbageholde et beløb, som modsvarer den mulige tilbageførsel. izettle har ret til at trække et beløb fra Klientkontoen svarende til tilbageførslen og vederlag, afgifter eller bøder, der kan henføres til tilbageførslen eller generelt til tilbageførsler vedrørende Brugeren Hvis der ikke er tilstrækkeligt med midler på Klientkontoen til at dække tilbageførslen, skal Brugeren straks erstatte izettle for det (inklusive izettles omkostninger i forbindelse med tilbageførslen) Hvis izettle vurderer, at der forekommer en hyppig tilbageførsel på Brugerens konto, forbeholder izettle sig ret til at gennemføre kontrol eller fastsætte vilkår for brug af Kontoen og Tjenesten, inklusive at fastsætte nye vederlag for bearbejdning af transaktioner, afkræve et rimeligt reservebeløb til dækning af kommende tilbageførsler og afgifter, begrænse mulighederne for udtog fra Klientkontoen samt opsige aftalen og afslutte Tjenesten Brugeren forpligter sig til på rimelig begæring at hjælpe izettle i forhold til omtvistede betalingstransaktioner samt med at kontrollere transaktioner, som gennemføres via Tjenesten. izettle kan kræve nødvendig information fra Brugeren med det formål at bestride tilbageførsler Brugeren friholder izettle fra enhver form for tab, udgift og ansvar, der måtte skyldes krav mod izettle som følge af Ydelsens levering, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav vedrørende mangler ved produkter eller ydelser købt med betalingskort eller transaktioner behandlet af izettle. ØVRIGE BESTEMMELSER

15 24. Tavshedspligt og lagring af data Brugeren er forpligtet til at beskytte og undgå uautoriseret afsløring af betalingskortoplysninger og enhver anden oplysning om kortindehaveren, som Brugeren får adgang til ved gennemførelse af betalingstransaktioner, med mindre andet følger af Aftalen. Hvis Brugeren bliver opmærksom på, eller får mistanke om, sådan eventuel uautoriseret afsløring, skal Brugeren straks informere izettle herom, og give izettle sådan dokumentation eller anden assistance, og følge sådanne instrukser, som izettle måtte anmode om eller give i den forbindelse. Brugeren er desuden forpligtet til at håndtere betalingskortsoplysninger i henhold til de standarder og retningslinjer, som PCI DSS stipulerer fra tid til anden, og som er tilgængelige på Den i 24.1 nævnte information må af Brugeren kun benyttes som led i brug af Tjenesten samt i overensstemmelse med Aftalen og lovgivningen, herunder skal Brugeren overholde lovgivningen om beskyttelse af persondata Brugeren anerkender, at izettle må videregive enhver information formidlet til izettle eller den indløsende bank eller Netværket som led i verifikation af enkeltpersoners identitet, herunder identitet af kortindehavere, i henhold til regler gældende for Netværket og gældende lovgivning i øvrigt, jf. herved punkt Synspunkter angående Tjenesten Brugeren kan pr. mail til adressen eller direkte til den ansvarlige hos izettle på adressen komme med synspunkter om eller forslag til Tjenesten. izettle påtager sig ikke noget ansvar for sådanne synspunkter og ideer. Brugeren har ikke ret til erstatning for synspunkter og ideer, som fremsættes der, og izettle kan frit anvende dem og udnytte alle rettigheder i forbindelse med dem. 26. Aftaletid og opsigelse Aftalen gælder indtil den bringes til ophør i overensstemmelse med Vilkårene. Brugeren har ret til når som helst at opsige Aftalen og afslutte sin konto med umiddelbar virkning ved at kontakte izettle via Hjemmesiden

16 izettle har ret til at opsige Aftalen med et opsigelsesvarsel på to måneder Denne aftale ophører straks med at gælde, hvis izettles indløsningsaftale ophører med at gælde, eller hvis izettle ikke længere er registreret hos Netværket izettle har ret til at spærre Brugerens konto, nægte Brugeren adgang til Tjenesten og ophæve Aftalen med omgående virkning, hvis (i) det kommer til izettles kendskab, eller hvis izettle på anden vis har rimelig grund til at antage, at Brugeren anvender eller vil anvende Tjenesten i strid med Vilkårene eller på anden vis i strid med gældende lovgivning eller regler fastsat af izettles indløsende bank eller Netværket, (ii) der er fremkommet oplysninger om tekniske eller administrative forhold, som giver rimelig grund til frygt for, at Brugerens konto vil blive misbrugt, eller (iii) der findes anden rimelig grund til at antage, at Brugerens konto er blevet misbrugt eller vil blive misbrugt, (iv) Brugeren trækker sit tilsagn om behandling af persondate, jf. punkt 27.9, tilbage, (v) hvis en garanti ikke udstedes på begæring fra izettle, jf. punkt 33.1, (vi) hvis den årlige omsætning på Brugerens MasterCard eller VISA Kort overstiger beløbet angivet i punkt 2.5, og/eller Brugeren ikke kan accepteres under en Premium izettle Merchant Agreement eller (vii) hvis Brugeren ikke følger en begæring fra izettle, jf. punkt Ved Aftalens ophør skal izettle i overensstemmelse med god skik uden ugrundet ophold over for Brugeren redegøre for eventuelle midler, som holdes adskilt for Brugerens regning, med fradrag af eventuelle forfaldne vederlag. Efter Aftalens ophør har Brugeren ikke længere ret til at anvende Tjenesten, og den udstedte licens til brug af Applikationen gælder ikke længere Bestemmelserne i punkt 13, 14 og 23 ovenfor gælder fortsat efter Aftalens ophør. 27. Behandling af Persondata og kreditvurderinger izettle tilbyder en finansiel tjeneste, der skal gøre det enklere, tryggere og lettere for vore kunder at foretage betalinger. For at gøre dette skal izettle behandle Brugerens persondata samt data om hvorledes Brugeren benytter Tjenesten ( Persondata ). izettle behandler Persondata i henhold til bestemmelserne i den svenske persondatalov (personuppgiftslagen 1998:204)

17 og kapitel 6 i den svenske lov om betalingstjenester (lagen om betaltjänster 2010:751) Formålet med behandling af personoplysninger er at kontrollere disse i forbindelse med administration og opfyldelse af Aftalen samt levering af Tjenesten, håndtere risiko, kreditvurdering, forebygge kortbedrageri, håndtere og validere reklamationer, markedsføringsformål (f.eks. udsendelse af nyhedsbreve, fremsende tilbud og reklame til Brugerens og/eller SMS til Brugerens mobiltelefon eller tablet via SMS, MMS eller lignende kommunikationssystem, tilpasse indholdet af annoncer og tilbud, som izettle fremsætter til Brugeren, forbedre Tjenesten eller kontakte Brugeren i forbindelse med Tjenestens brug), metode- forretnings- og produktudvikling (f.eks. for at studere Tjenestens brug) samt for at opfylde izettles forpligtelser i henhold til lovgivning samt regler fra izettles indløsende bank eller Netværket. Oplysningerne kan endvidere blive benyttet i forbindelse med direct marketing Brugeren giver samtykke til at izettle behandler følgende kategorier af Persondata: (i) Basisoplysninger, f.eks. navn, adresser, og telefonnummer. (ii) Øvrige afgivne oplysninger, som f.eks. indlogningsdata, organisationsnummer, personnummer, bankkontonummer, bankdata samt enhver anden information, som angives på izettles websider og/eller Applikationen og/eller på anden vis sendes eller formidles til izettle, dets filialer, datterselskaber, repræsentanter i forbindelse med Aftalen. (iii) I visse tilfælde har izettle behov for kreditdata om Brugeren. Finder izettle det nødvendigt, vil izettle behandle kreditoplysningsinformation (f.eks. oplysninger om eventuelle restancer, eventuel gæld til det offentlige, indkomstoplysninger, folkeregisteroplysninger, klassificering i risikogruppe, risikoanalyse, kreditgrænser og tilsvarende data) som indhentes fra kreditoplysningsvirksomheder. (iv) Data hentet fra sociale netværk, f.eks. Facebook, som Brugeren hermed har givet izettle tilladelse til at indsamle. Den pågældende information fra sociale netværk er information fra Brugerens offentlige profil eller anden almindeligt tilgængelig information, oplysning om antal kontakter eller venner

18 samt eventuelt profilbillede af Brugeren på det aktuelle sociale netværk. (v) Data om betalingstransaktioner så som beløb, beskrivelse af hvad transaktionen vedrører, antal varer, stykpris for visse varer, rabat, GPSposition ved transaktionen, oplysninger om hardware anvendt ved transaktionen samt øvrige tekniske data i forbindelse med transaktionen. Eksempler på behandlede tekniske data er telefonmodel, version af operativsystem, ip-adresse eller anden unik identificering af computer, mobiltelefon, tablet samt anden enhed anvendt ved Tjenestens brug. Ved indlogning på web-siden eller i Applikationen behandles også information om Brugerens navigering på websiden eller i Applikationen, information om browser og operativsystem, samt data om tilbragt tid og udførte opgaver på websiden eller i Applikationen. Hvis Brugeren kontakter izettle via post, , telefon eller på anden vis kommer izettle tilsvarende til at behandle information om henvendelsens indhold og formål Persondata kan blive overgivet til izettles leverandører, filialer, datterselskaber, izettles indløsende bank og/eller kortnetværk så som Mastercard og VISA, til myndigheder (som f.eks. SKAT og Finanstilsynet) samt til andre banker og virksomheder i den finansielle sektor og til andre tredjemænd som beskrevet i Aftalen, hvilket kan omfattet brug til markedsføring af sådanne modtageres produkter og serviceydelser. Persondata kan endvidere overlades til tredjemand som led i forhindring af Tjenestens misbrug eller bedrageri. I forbindelse med Brugerens oprettelse hos izettle kan personoplysninger blive udleveret til kreditoplysningsvirksomheder i forbindelse med izettles verifikation af Brugerens identitet. Udlevering af Persondata kan endvidere ske til de af Brugerens kontakter ( venner ) på sociale netværk, som ligeledes er kunder hos izettle. Sådan udlevering kommer kun til at vedrøre Persondata i kategorien basisoplysninger jf. punkt 27.3(i) Persondata overgivet til izettle kan overføres til lande, som ikke har beskyttelse af persondata svarende til beskyttelsen indenfor EU/EØS, selv til USA og tredjelande med begrænset eller slet ingen beskyttelse af persondata, Ved at acceptere Vilkårene samtykker Brugeren specifikt til at oplysninger kan overføres til et tredjeland som angivet i Vilkårene izettle opbevarer kun Persondata i den tid, der måtte være nødvendig

19 for opfyldelse af Aftalen samt overholdelse af gældende lovgivning Brugeren har ret til op til én gang månedligt vederlagsfrit at modtage information om hvilken persondata izettle behandler, hvor oplysningerne kommer fra, hvorfor oplysningerne behandles samt om hvilke modtagere eller kategorier af modtagere oplysningerne er udleveret til. Ansøgning om en sådan oversigt skal af Brugeren fremsendes skriftligt til izettle med Brugerens personlige fysiske underskrift. Viser det sig, at fejlagtige oplysninger behandles, skal Brugeren kontakte izettle med konkret anmodning om berigtigelse For at beskytte Brugerens kontooplysninger mod utilsigtet tab og uautoriseret adgang anvender og følger izettle den globalt anerkendte datasikkerhedsstandard PCI DSS (www.pcisecuritystandards.org), hvilket indebærer krav til administration, politikker, procedurer, netværksarkitektur, software og andre kritiske initiativer. izettle kan dog ikke garantere, at uvedkommende tredjeparter aldrig vil kunne omgås disse sikkerhedsforanstaltninger eller anvende Brugerens kontooplysninger til uautoriserede formål. Brugeren bekræfter, at denne opgiver sine Persondata på egen risiko Ved at acceptere Vilkårene accepterer Brugeren izettles behandling og udlevering af Persondata som beskrevet i Vilkårene. Brugeren acceptere endvidere, at izettle og den indløsende bank må benytte persondata til rapportering af information, og til opfyldelse af forpligtelser i forhold til VMAS og MATCH oversigter i henhold til Netværkets regler, Brugeren kan når som helst henvende sig til izettle med spørgsmål vedrørende databehandlingen i forbindelse med berigtigelse af oplysninger. Brugeren kan når som helst, helt eller delvis, tilbagekalde sit samtykke til behandling af Persondata, herunder vedrørende modtagelse af direct marketing, ved at kontakte izettle via til eller almindelig post til adressen anført i begyndelsen af disse Vilkår. Brugeren accepterer, at sådan tilbagekaldelse kan indebære, at Brugeren ikke længere kan benytte Tjenesten eller dele deraf, og det kan medføre opsigelse af Aftalen jf. pkt. 26 ovenfor. 28. Meddelelser Skriftlige meddelelser fra izettle til Brugeren forfattes på dansk eller

20 engelsk og sendes pr. til den adresse, Brugeren har oplyst, eller via Applikationen. Meddelelser, som sendes til Brugeren på denne vis, anses for at være Brugeren i hænde senest den følgende dag Information som izettle efter lovgivningen skal levere til Brugeren er til rådighed via Hjemmesiden. Brugeren har ret til en skriftlig version af disse Vilkår. Anmodning herom skal skriftligt sendes til adressen anført først i disse Vilkår. 29. Overdragelse Brugeren har ikke ret til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med Tjenesten eller sin konto til andre uden izettles skriftlige godkendelse. izettle har ret til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Aftalen uden Brugerens samtykke. 30. Tillæg og ændringer izettle har ret til fra tid til anden at tilføje tillæg til og foretage ændringer af Vilkårene. Sådanne ændringer foretages på dansk. Hvis Brugeren er en forbruger, underrettes Brugeren om ændringerne, og ændringerne træder i kraft 2 måneder efter sådan underretning. Hvis Brugeren ikke accepterer de annoncerede ændringer eller tillæg, har Brugeren ret til at opsige Aftalen som angivet i pkt. 26. Hvis Brugeren ikke har opsagt overfor izettle før ændringerne træder i kraft, anses Brugeren for at have godkendt ændringerne. Hvis Brugeren ikke er en forbruger, træder ændringerne i kraft straks de er offentliggjort af izettle ved angivelse på Hjemmesiden eller på anden vis izettle har altid ret til med øjeblikkelig virkning at vedtage ændringer (inklusive prisændringer), som kræves i henhold til lovgivning, bestemmelser eller beslutninger fra offentlige myndigheder eller bestemmelser og regler fastsat af izettles indløsende bank eller Netværket. 31. Tvister og lovvalg Tvist angående tolkning og anvendelse af Aftalen, som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, skal afgøres ved svensk domstol i Stockholm i henhold til svensk ret. Hvis Brugeren i henhold til gældende

21 ufravigelig dansk lov skal anses for en forbruger i forhold til brug af Tjenesten og anvendelsen af disse Vilkår, skal tvister med Brugeren dog afgøres ved dansk domstol i København i henhold til dansk ret, hvor dette måtte følge af præceptive danske regler, inklusiv sådanne dele af dansk international privatret, der måtte foreskrive eller tillade anvendelse af svensk ret, selvom Brugeren anses for en forbruger. Da izettle er etableret i Sverige, gælder således den svenske implementering af reglerne om beskyttelse af persondata, jf. Personuppgiftslagen Er Brugeren en forbruger, kan Brugeren kontakte Forbrugerklagenævnet i forbindelse med en tvist mellem Brugeren og izettle Ved eventuel uoverensstemmelse mellem disse Vilkår og regler fra Netværket, skal Netværkets regler have forrang i det omfang sådan forrang ikke strider mod gældende præceptiv lovgivning. 32. Tredjeparts hjemmesider Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, der ikke er under izettles kontrol. izettle påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider. Brugeren er selv ansvarlig for enhver brug af tredjemands hjemmesider. Brugeren bør nøje læse eventuelle vilkår gældende for sådanne hjemmesider samt vurdere sidernes persondata politik. 33. Personlig garanti Hvis Brugeren ikke er en fysisk person, har izettle efter eget frie skøn ret til at afkræve den eller de relevante direktør(er), partner(e) eller anden person en personlig garanti over for izettle til sikkerhed for Brugerens forpligtelser under Aftalen. Betingelserne i en sådan garanti skal være med en form og et indhold, der kan accepteres af izettle og garantien skal afgives indenfor den af izettle fastsatte frist. 34. Audit Brugeren anerkender, at izettle har ret til selv eller gennem tredjemand at udføre enhver form for audit af Brugerens virksomhed (herunder on-site audit), som izettle måtte finde fornøden, til at sikre overholdelse af Aftalen, gældende lovgivning, regler fra izettles indløsende bank eller Netværket.

22 Disse Vilkårene gælder fra , og indtil videre. Brugeren giver hermed samtykke til izettles behandling og udlevering af persondata som beskrevet i pkt 27. Brugeren accepterer, at izettle anvender de oplysninger brugeren har givet izettle om adresser og telefonnumre til at sende nyhedsbreve og anden markedsføring fra izettle via , SMS og lignende til brugeren, jf. punkt 27.

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet).

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet). BAMBORA ONE ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Baggrund, definitioner m.v. 1.1 Disse almindelige betingelser (de "Almindelige Betingelser") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), som er indgået af og mellem Euroline

Læs mere

AV GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KORTTRANSAKTIONER

AV GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KORTTRANSAKTIONER 1(5) 1. GENERELT 1.1 Generelle Vilkår m.m. De definerede begreber findes i bilaget Definitioner. De Generelle Vilkår, tilhørende forskrifter og definitioner kan ændres af Card Services. Ændringer meddeles

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort Bestemmelser nr. 12 JYC, februar 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. februar 2015. Indhold Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Ordforklaringer

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015.

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015. Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015. Indhold Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Ordforklaringer

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for GlobeCard

Læs mere

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA SAS EuroBonus World MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 10 EC, september 2012. Disse

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank Side 1 af 18 Dokumentnummer 2014-11-11-09.42.01.956363 Aftale om Webbank Kunden og Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup, post@froerupandelskasse.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Definitioner og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for Diners Club

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus MasterCard Bestemmelser nr. 08 EB, august 2009 Indhold Disse bestemmelser gælder fra den 20. september 2009 for

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Kortbestemmelser for Eurocard.

Kortbestemmelser for Eurocard. Kortbestemmelser for Eurocard. Oktober 2012 3 KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 10 EC, oktober 2012. Disse bestemmelser er gældende fra 1. oktober 2012. 103 83 Stockholm, Sverige Telefon:

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere