Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør"

Transkript

1 BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Industriens Fællesudvalg, jf. lovens 38, stk. 2, fastsættes: Formål og opdeling 1. Erhvervsuddannelsen til industrioperatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Varetagelse af manuelle og automatiserede operatørfunktioner samt overvågning og betjening af industrielle maskiner og anlæg under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. 2) Fejlfinding, reparation og vedligehold af industrielle maskiner og anlæg samt varetage interne transport- og lagerfunktioner. 3) Rapportering og udarbejdelse af teknisk dokumentation samt planlægning og udførelse af produktionsopgaver og serviceydelser. 4) Branchekendskab inden for et eller flere af følgende områder: a) Procesindustrien. b) Emballageindustrien. c) Jernindustrien. d) Metalindustrien. e) Forsyningssektoren. f) Plastindustrien. g) Træindustrien. h) Genvindingsindustrien. i) Serviceområdet, herunder de respektive branchers særlige energi- og miljøforhold. Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller specialet, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt. Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, industrioperatør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med trin 2, specialet industrioperatør - produktivitet, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Varighed 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 3 år og 2 måneder, inklusive grundforløbet. Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, industrioperatør, 1 år og 6 måneder år, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens speciale varer yderligere 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 11 uger fordelt på mindst to skoleperioder. 1

2 Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, industrioperatør, 1½ år, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger. Uddannelsens speciale varer yderligere 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 10 uger. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder, jf. 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Forskellige enkle industrielle anlæg og maskiner. 2) Forskellige enkle produktionsformer og -processer inden for industrien. 3) Produktionsflow med tilhørende lager og logistik. 4) Instruktioner og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø i industrien, herunder almindeligt forekommende risici samt forsvarlig adfærd i produktion og værksteder. 5) Almindeligt forekommende rå- og færdigvarer inden for industrien. 6) Almindeligt forekommende hånd- og specialværktøj ved brug i industrien. 7) Brug af almindeligt forekommende måleværktøj og måleudstyr til mekanisk og elektriske målinger i industrien. 8) Systematisk fejlfinding på mekaniske og enkle elektriske anlæg. 9) Kvalitetssikringssystemers formål og industrioperatørens rolle i forbindelse med dokumentations- og kvalitetssikringsarbejde. 10) Grundlæggende LEAN terminologi og enkle effektiviseringsværktøjer samt typiske indsatsområder for en effektiv og optimeret industriel produktion. 11) Organisering og tilrettelæggelse af sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde i industrien. 12) Energi- og miljøforhold i industrien. 13) Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien. 14) Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde. 15) It-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation. 16) Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde. Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Klargøring, opstart, drift og nedlukning af forskellige maskiner og anlæg. 2) Reparation og vedligehold i samarbejde med andre. 3) Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger. 4) Udførelse af enkle produktionstekniske beregninger samt enkle beregninger og estimater af energiog ressourceforbrug. 5) Anvendelse af gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder anvendelse af korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr ved forskellige produktionsformer. 6) Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og miljøforskrifter. 7) Rapportering af fejl og mangler ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg. 8) Anvendelse af udvalgte måleværktøjer og -udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav og procedurer. 9) Anvendelse af miljøforskrifter ved produktion samt ved bortskaffelse produktionsaffald. 10) Anvendelse af instruktioner og procedurer for kvalitet, herunder håndtering af udvalgte rå- og færdigvarer efter kvalitetsforskrifter. 11) Indgåelse i teambaseret produktion og projektarbejde. 2

3 12) Anvendelse af enkle værktøjer til produktionseffektivisering, herunder udarbejdelse af enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning. 13) Planlægning og gennemførelse af enkle produktionsopgaver. 14) Kommunikation i samarbejde bl.a. ved hjælp af enkle konflikthåndteringsværktøjer. 15) Anvendelse af it som redskab til bearbejdning af produktionsdata. 16) Anvendelse af it som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde. Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) medvirke ved klargøring, opstart, drift og nedlukning af maskiner og anlæg, 2) udføre arbejdet efter arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger, 3) udarbejde enkle produktionstekniske beregninger herunder enkle beregninger og estimater af energiog ressourceforbrug, 4) udføre produktionsopgaver forsvarligt i henhold til gældende sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøregler, herunder udvælge og anvende korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr, 5) håndtere rå- og færdigvarer i tilknytning til produktionsflow, lager og logistik, 6) anvende instruktioner og procedurer for kvalitet, 7) medvirke ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg, herunder rapportering af fejl og mangler, 8) udvælge og anvende måleværktøjer og udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav og procedurer, 9) anvende it til bearbejdning af produktionsdata, 10) udarbejde enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning, 11) indgå aktivt i planlægning og koordinering af afgrænsede operatøropgaver, 12) forklare, skelne og vurdere de faktorer, som er nødvendige for udvikling i en given produktion samt udvælge og anvende enkle værktøjer til effektivisering, 13) sortere og bortskaffe produktionsaffald miljømæssigt korrekt, 14) kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og 15) anvende it som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde. Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau: 1) Naturfag på F-niveau. 2) Informationsteknologi på F-niveau. Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september ) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Kompetencer i hovedforløbet 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål: 1) Eleven kan overvåge og betjene industrielle anlæg og maskiner samt udføre forebyggende vedligehold. 2) Eleven kan identificere, lokalisere og udbedre driftsfejl samt udføre mindre reparationsopgaver. 3) Eleven kan anvende principperne for lager og logistik samt optimering af disse. 4) Eleven kan anvende teknisk dokumentation og planlægningsværktøjer som grundlag for produktionen. 5) Eleven kan arbejde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter for hygiejne. 3

4 6) Eleven kan indgå i teamorganiseret produktion samt deltage i projekt- og udviklingsarbejde sammen med andre faggrupper. 7) Eleven kan udvælge og anvende forbedringsværktøjer ved produktivitetsfremmende aktiviteter i produktionssammenhænge. 8) Eleven kan anvende kvalitetsstyringssystemer i forbindelse med den daglige produktion. 9) Eleven kan deltage ved planlægning og effektivisering af logistik flow ved interne transport- og lageropgaver. 10) Eleven kan udvise økonomi- og forretningsforståelse med baggrund i viden om virksomhedens produktions- og markedsvilkår. 11) Eleven kan kommunikere og rapportere i anvendte it-systemer i tilknytning til industrioperatørens jobfunktioner. 12) Eleven kan anvende dansk og fremmedsprogede manualer samt informationsteknologi til faglig vidensøgning. 13) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i virksomheden. 14) Eleven kan arbejde miljø og energibevidst med arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder med fokus på sænkelse af miljøbelastning. 15) Eleven kan udvikle og gennemføre aktiviteter for at fremme innovative processer i teams. 16) Eleven kan planlægge og udvikle arbejdsmiljøledelse inden for et team gennem analyse og vurdering af områdets problemstillinger. 17) Eleven kan udvikle og gennemføre aktiviteter inden for arbejdsmiljøkortlægning og risikovurdering. 18) Eleven kan optimere logistik i produktionen gennem anvendelse af Supply Chain Management (SCM). 19) Eleven kan kombinere TPM-værktøjer i vedligeholdelsesfunktionen til optimering af ressourcer. 20) Eleven kan vurdere kvaliteten af forskellige kvalitetsstyringssystemer. 21) Eleven kan vurdere forskellige produktionsmetoder ud fra et miljø- og energioptimerende perspektiv. 22) Eleven kan etablere og fastholde god kommunikation mellem kolleger og ledere. 23) Eleven kan udvælge problemløsningsværktøjer fra forskellige produktionsstyringsfilosofier til forbedringsaktiviteter af produktionsmetoder. Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-13, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet. Stk. 3. Kompetencemålene nr , jf. stk. 1, gælder for specialet. Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Godskrivning og merit 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1. Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor. Afsluttende prøve 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1 afholder skolen i samråd med det faglige udvalg en afsluttende prøve, som består af en skriftlig opgave og en praktisk opgave. Prøven udgør en svendeprøve. Den skriftlige opgave løses individuelt inden for en varighed af 2 klokketimer. Opgaven består af et antal skriftlige spørgsmål inden for de uddannelsesspecifikke fag. Den praktiske opgave løses inden for en varighed af 6 klokketimer. Eleven løser en praktisk orienteret opgave inden for industriel produktion. Den praktiske opgave udføres af eleven som part i løsningen af en gruppeopgave. Grupperne 4

5 sammensættes ved lodtrækning. Eleverne bedømmes individuelt. Ved beregning af den endelige prøvekarakter vægtes karakteren for den skriftlige opgave med 40 pct., og karakteren for den praktiske opgave vægtes med 60 pct. Eleven skal bestå den praktiske opgave. Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialet. Prøven udgør en svendeprøve. Prøven består af en mundtlig prøve på baggrund af et udarbejdet projekt, jf. stk. 3. Den mundtlige prøves indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Den mundtlige prøve har en varighed af 30 minutter inklusive votering. Eleven har 30 minutters forberedelse. Den mundtlige prøve består af to dele. Første del er en uddybning og et forsvar af både problemformulering for projektet og selve projektet. Anden del af den mundtlige prøve er en opgave tildelt ved lodtrækning. Opgaven skal stilles, så eleven har mulighed for at tydeliggøre sin viden inden for de af uddannelsens mål, der ikke er benyttet til spørgsmål om projektet. Der gives en delkarakter for de to dele af den mundtlige prøve. Stk. 3. Projektets problemformulering udarbejdes i elevens næstsidste skoleperiode og godkendes af både skole og praktikvirksomhed. Projektet skal omfatte praktikvirksomhedsresearch, problemanalyse og anbefalinger af problemløsningsaktiviteter inden for uddannelsens kompetencemål. Projektet udarbejdes inden for en varighed på 2 sammenhængende undervisningsuger i elevens sidste skoleperiode. Stk. 4. Ved beregning af karakteren vægter de to delkarakter ligeligt. Hver af delene af den mundtlige prøve skal være bestået. Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet. Stk. 6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, industrioperatør, skal prøven være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med specialet produktivitet, skal hver af de i stk. 3 og 4 nævnte delprøver være bestået. Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven. Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen Bestået/ Ikke bestået. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse. Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv). Undervisningsministeriet, den 22. april 2015 P.M.V. LARS MORTENSEN AFDELINGSCHEF / Gert Nielsen 5

6 Kriterier for godskrivning Bilag 1 1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Erfaringen skal være opnået seneste 5 år før uddannelsens start. Erhvervserfaringen skal omfatte de i 3, stk. 6, omfattede certifikater. Erfaringen skal have omfattet regelmæssig varetagelse af følgende jobfunktioner i mindst 2 år: Produktion og håndværk Selvstændigt planlægning, klargøring, opstart og gennemførsel af produktion med tilhørende transport og lageropgaver. Overvågning af produktion via styrings-, regulerings- og overvågningssystemer ud fra faglig viden inden for operatørens område. Selvstændigt nedlukning, rengøring og produktskift af produktion. Reparation og vedligehold Selvstændigt varetage løbende og forebyggende vedligehold på operatørniveau. Selvstændigt foretage fejlfinding, fejlretning og fejlmelding af enkle tekniske fejl på anlæg og maskiner teknisk, håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt. Kvalitets kontrol og dokumentation Kvalitetskontrol af produktion herunder prøveudtagning, målinger og analyser af driftsprøver ud fra faglig viden og enkle beregninger samt vurdering af resultater i forhold til behov for korrigerende handlinger. Kommunikation og samarbejde Gennemførsel af team-baseret produktion med løbende forbedringer i overensstemmelse med virksomhedens instruktioner, procedurer og systemer for produktion, dokumentation, sikkerhed, kvalitet, hygiejne, miljø mv. Rapportering og kommunikation i produktionen på dansk og engelsk samt anvendelse og revision/ udarbejdelse af teknisk dokumentation. For specialet gælder inden for samme tidsramme endvidere, at eleven skal have erfaringer med: Produktionsforståelse og udvikling Gennemføre udvikling af produktionsplanlægning samt medvirke ved forbedringsaktiviteter af operatørernes arbejdsområder. Deltage i produktivitetsfremmende initiativer inden for operatørens arbejdsområde. Selvstændigt vurdere og udvikle produktionsmetoderne ud fra et miljø- og energioptimerende perspektiv inden for operatørens arbejdsområde. Kvalitetskontrol og dokumentation Medvirke ved optimering af kvalitetsstyringssystemer inden for operatørens arbejdsområde. Lager & logistik Udvikling, implementering og anvendelse af logistik optimerende initiativer (f.eks. Supply Chain Management). Sikkerhed & miljø Selvstændigt kortlægge og gennemføre aktiviteter inden for sikkerhed- og arbejdsmiljøvurdering. Kommunikation & samarbejde Effektivisering og optimering af produktion og ressourceforbrug selvstændigt, i teams og som del af tværgående arbejdsgrupper/-projekter. 6

7 2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever Relevant erhvervserfaring Varighed Afkortning (skoleuger) Afkortning (praktik måneder) Produktion og håndværk 6 måneder - 2 Selvstændig planlægning, klargøring, opstart og gennemførsel af produktion med tilhørende transport og lageropgaver Overvågning af produktion via styrings-, reguleringsog overvågningssystemer ud fra faglig viden inden for operatørens område Selvstændig nedlukning, rengøring og produktskift af produktion Reparation og vedligehold 3 måneder - 1 Selvstændigt varetage løbende og forebyggende vedligehold på operatørniveau Selvstændigt foretage fejlfinding, fejlretning og fejlmelding af enkle tekniske fejl på anlæg og maskiner teknisk, håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt Kvalitets kontrol og dokumentation Kvalitetskontrol af produktion herunder prøveudtagning, målinger og analyser af driftsprøver ud fra faglig viden og enkle beregninger samt vurdering af resultater i forhold til behov for korrigerende handlinger 2 måneder - 1 Afkortning efter tabel 2 kan ikke kombineres med afkortning efter tabel 3 på baggrund af en gennemført erhvervsuddannelse eller med afkortning efter tabel Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever Uddannelse Titel Udd. kode Afkortning (skoleuger) Afkortning (praktik måneder) Eud Maskinsnedker: Produktionsassistent (døre og vinduer) Eud Maskinsnedker: Produktionsassistent (møbel) Eud Procesoperatør: Procesarbejder Eud Smed AMU Betjening af procesanlæg under GMP og Samlet 1 Samlet 1 ISOregler 7

8 Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr Sikringsteknisk dokumentation på sikringsanlæg Lean værktøjsanvendelse for operatører Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean support i produktionen AMU Betjening af procesanlæg under GMP og Samlet 1 Samlet 1 ISOregler Anvendelse af emballage for operatører Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Effektivisering for operatører i procesindustrien Instruktion og oplæring på procesanlæg Sikringsteknisk dokumentation på sikringsanlæg Lean værktøjsanvendelse for operatører Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean support i produktionen AMU Produktionshygiejne - operatører i fødevareindustri Samlet 2 - HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat Styringsteknik for operatører, procesindustri AMU Laserskæring for operatører Samlet 2 1 It-baseret Statistisk Proces Control (SPC) Operatør ved CNC-styret revolverstanser Manuel Statistisk Proces Control (SPC) Pladeudfoldning klippe-, bukke- og valsemaskiner

9 Afkortning efter tabel 3 på baggrund af AMU kurser kan maksimalt udgøre to skoleuger og to praktik måneder. 4. Erhvervserfaring og uddannelse i kombination, der giver grundlag for godskrivning Uddannelse/ kurser AMU: Medicooperatør - Basis AMU: Medicooperatør - Pak&påfyld Udd. kode Erhvervserfaring Afkortning (skoleuger) måneders fuldtidsbeskæftigelse som produktionsmedarbejder (operatør) med produktion, kvalitetskontrol, fejlfinding/ retning, dokumentation og vedligehold i medicinalindustrielle virksomheder. 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse som produktionsmedarbejder (operatør) med produktion, kvalitetskontrol, fejlfinding/ retning, dokumentation og vedligehold i medicinalindustrielle virksomheder. Kurserne og erhvervserfaringen skal være opnået inden for de seneste tre år. Afkortning (praktik måneder) De forskellige afkortningsmuligheder kan ikke kombineres dog med den undtagelse, at afkortning på baggrund af erhvervserfaring efter tabel 2 kan kombineres med hinanden og med én af afkortningsmulighederne på baggrund af AMU efter tabel 3. 9

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker BEK nr 495 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.64T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker BEK nr 496 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.98T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker BEK nr 366 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.27T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Processkolen i Kalundborg.

Processkolen i Kalundborg. EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 1 Undervisningsplan for Industrioperatør Særligt tilrettelagt voksenforløb på 2 x 8 uger Procesindustri Efter bekendtgørelse

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart februar 2010 Revision nr.

Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart februar 2010 Revision nr. Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart februar 2010 Revision nr. 4 1 Denne studieordning beskriver maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere