Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis"

Transkript

1 Bilag Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

2 SIDE 2 BILAG 1A Indhold Bilag 1A Caseudvælgelse og metode til gennemførelse af kvalitative casestudier... 3 Bilag 1B Casebeskrivelser... 4 Casebeskrivelse for Ballerup Kommune... 4 Casebeskrivelse for Danmarks Radio Casebeskrivelse for Fredericia Kommune Casebeskrivelse for Frederiksberg Kommune Casebeskrivelse for Holbæk Kommune Casebeskrivelse for Region Nordjylland Bilag 2A Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale og regionale indkøbschefer Spørgsmål stillet til de kommunale og regionale indkøbschefer Bilag 2B Tabeller der ikke fremgår i analysen Resultater for kommunerne Resultater for regionerne... 40

3 SIDE 3 EFFEKTER AF OPRUSTNING OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS Bilag 1A Caseudvælgelse og metode til gennemførelse af kvalitative casestudier Denne analyse er baseret på både kvalitative og kvantitative metoder. Dels er der gennemført seks casestudier baseret på kvalitative interviews, dels er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale og regionale indkøbschefer. I dette bilag beskrives metoden for gennemførelsen af casestudierne og baggrunden for caseudvælgelsen. Formålet med den kvalitative del af analysen er at skabe et mere nuanceret billede af, hvordan forskellige offentlige ordregivere har arbejdet med at opruste deres indkøbsfunktion og hvilke effekter, der er opnået som følge af oprustningen. Casestudierne fungerer i analysen som gode eksempler på, hvordan offentlige ordregivere har arbejdet med at opruste deres indkøbsfunktion. Caseudvælgelse De seks cases, som indgår i analysen, er udvalgt, da de alle er eksempler på offentlige ordregivere, der over tid har oprustet deres indkøbsfunktioner og på baggrund heraf har opnået konkrete effekter. Alle seks cases fungerer således som gode eksempler på, hvordan man som offentlig myndighed med succes kan arbejde med at opruste sin indkøbsfunktion. Endvidere er casene udvalgt, således at de repræsenterer forskellige strategier til og måder at angribe arbejdet med at opruste en indkøbsfunktion. Dette for at synliggøre, at der kan opnås konkrete resultater og effekter ved at prioritere forskellige indsatsområder i sin indkøbsfunktion og sin organisation mere generelt. I caseudvælgelsen er der yderligere taget hensyn til ønsket om ikke at reproducere materiale, som er belyst i andre undersøgelser. Casene er Ballerup Kommune, Danmarks Radio, Fredericia Kommune, Frederiksberg Kommune, Holbæk Kommune og Region Nordjylland. Casestudier A-2 har gennemført casestudierne for sekretariatet for Rådet for Offentlig Privat Samarbejde. Der er i alt gennemført seks casestudier i forbindelse med analysen. Der er for hver case gennemført to kvalitative, dybdegående interviews med henholdsvis indkøbschefen og den direktør eller chef, der er ansvarlig for indkøbsområdet i myndigheden. Interviewene er gennemført i september Forud for interviewene har indkøbschefen udfyldt et spørgeskema med henblik på at afdække en række faktuelle ting om casens indkøbsfunktion. Dette for at kvalificere de spørgsmål, der blev stillet under interviewet. Der er udarbejdet en spørgeguide til interviewet med indkøbschefen og en spørgeguide til interviewet med direktøren/chefen med ansvar for indkøbsområdet. Begge spørgeguides er struktureret om temaerne motivation for ønsket om at ruste op, centrale indsatser i forbindelse med oprustningen og effekter opnået som følge af oprustningen. Disse temaer afspejler den forklaringsmodel, som ligger til grund for analysen. Indholdet i de enkelte cases er godkendt af de offentlige ordregivere, der har medvirket.

4 SIDE 4 BILAG 2B Bilag 2B Casebeskrivelser Alle casebeskrivelser er udarbejdet af A-2 for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Casebeskrivelse for Ballerup Kommune Boks 2.1 Fakta om Ballerup Kommune Total indkøbsvolumen: 958 mio. kr. Volumen håndteret af indkøbsfunktionen: Ca. 500 mio. kr. Antal medarbejdere i 2013: 2,5-3,5 Indkøbsfællesskab: Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) Ballerup Kommune har i perioden fra 2010 til 2013 opnået følgende effekt på indkøbs- og udbudsområdet: Der er opnået besparelser for ca. 47 mio. kr. Effekten er opnået ved at: Samarbejde med andre kommuner i tværkommunalt indkøbsfællesskab Fastlægge og følge en godkendt udbudsstrategi og -plan Sikre indkøbsdata via systemunderstøttelse Øge dialogen og samarbejdet internt i organisationen Øge dialogen med markedet Kompetenceudvikle medarbejdere Udbud og Kontraktstyring i Ballerup Kommune er organiseret under Center for Økonomi og Personale. Indkøbschefen er 1 ud af 4 afdelingsledere i centeret og refererer til Centerchefen. Udbud og Kontraktstyring og Økonomi har et tæt samarbejde, da det er økonomichefen, som varetager rapporteringen af kommunens økonomi til direktionen. Motivationen for at ruste op I 2009 blev der ansat en indkøbschef, som første skridt i professionalisering af indkøbsfunktionen. I 2010 blev der ansat yderligere en medarbejder i Udbud og Kontraktstyring.

5 SIDE 5 EFFEKTER AF OPRUSTNING OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS Ballerup Kommune stod før oprustningen i 2010 i en situation, hvor der skulle hentes mange besparelser for at få økonomien til at hænge sammen. Kommunen var nødt til at tænke anderledes - også i forhold til indkøbs- og udbudsområdet. Blandt andet fordi indkøbsopgaverne udført ude i fagområderne ikke blev håndteret med de nødvendige kompetencer. Kommunen udarbejdede en generel plan for effektiviseringer over en fireårig periode på i alt 360 mio. kr. Konkurrenceudsættelse af opgaver, som på daværende tidspunkt blev løst af kommunen, var en del af planen for at hente besparelserne. Byrådet havde stor opmærksomhed på denne del af planen. Fordi Udbud og Kontraktstyring allerede havde oprustet kunne afdelingen hurtigt bidrage til, at realisere opgaverne i kommunens sparekatalog, herunder særligt håndtering af konkurrenceudsættelserne. I 2011 blev der udarbejdet en business case for yderligere oprustning med én medarbejder i I forbindelse med oprustningen på indkøbs- og udbudsområdet var der i Ballerup Kommune særligt fokus på, at den første konkurrenceudsættelse af en opgave, som hidtil havde været løst internt i kommunen, skulle være en succes. Dette var en prioritet for at sikre forståelse og opbakning i organisationen til, at opprioritere arbejdet med indkøb og udbud. Det var derfor vigtigt, at Udbud og Kontraktstyring var åben omkring processen for gennemførelsen af udbuddet, og at indhold og omfang af udbuddet var tydeligt beskrevet. De berørte fagområder skulle have et grundlag for at sammenligne ydelser og omkostninger før og efter udbuddet. Formålet var, at der i fagområderne skulle skabes en forståelse for, at konkurrenceudsættelse er et middel til at undgå besparelser og serviceforringelser på ydelser leveret til borgerne. Den opnåede effekt på indkøbs- og udbudsområdet Fra 2010 til 2013 har kommunen opnået besparelser for 47 mio. kr. En stor andel af besparelserne er opnået via de fælleskommunale udbud gennemført i samarbejde med de andre kommuner, primært i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (herefter benævnt IN). Kommunens sparekatalog indeholder effektiviseringsmål for Udbud og kontraktstyring og afdelingen rapporterer på de besparelsesmål, som direktionen opstiller for de konkrete udbud og konkurrenceudsættelser, der gennemføres. Prioriterede indsatsområder Ballerup Kommune har haft særligt fokus på nedenstående indsatsområder i forbindelse med oprustningen af Udbud og Kontraktstyring: Samarbejde med andre kommuner i tværkommunalt indkøbsfællesskab Fastlægge og følge en godkendt udbudsstrategi og -plan Sikre indkøbsdata via systemunderstøttelse Øge dialogen og samarbejdet internt i organisationen Øge dialogen med markedet Kompetenceudvikle medarbejderne Samarbejde med andre kommuner i tværkommunalt indkøbsfællesskab Kommunen har i perioden 2010 til 2013 gennemført en stor del af sine udbud i regi af det tværkommunale samarbejde. De fælleskommunale udbuds andel af kommunens samlede besparelser udgør 16 pct. i 2010, 32 pct. i 2011, 14 pct. i 2012 og 15 pct. i 2013.

6 SIDE 6 BILAG 2B Chefen for Økonomi og Personale påpeger nødvendigheden af, at kommunen på indkøbssiden deltager i samarbejde med andre og nævner specifikt det tværkommunale samarbejde, som et samarbejde der har givet værdi til kommunen. Den ledelsesmæssige opbakning til samarbejdet om indkøb og udbud med andre kommuner er vigtig, hvis man ønsker at skabe resultater gennem samarbejdet. Ifølge indkøbschefen har det været særligt vigtigt at have opbakning fra chefen for Økonomi og Personale til at anvende ressourcer til at deltage i og gennemføre udbud i det tværkommunale samarbejde. Indkøbschefen påpeger, at en meget væsentlig værdi i indkøbsfællesskabet også er, at det er de samlede kompetencer der bringes i spil. Derved suppleres den enkelte kommunes udbudsfunktion fagligt. IN drives af et forum med repræsentanter for hver deltagerkommune. Den kommune, som har formandsskabet i IN har også sekretariatsfunktionen og varetager blandt andet forberedelse og koordinering af møder. Deltagerkommunerne påtager sig på skift formandsskabet for en periode på 2 år ad gangen. Inden igangsættelse af et udbud vælges en tovholder, som har ansvaret for, at udbuddet gennemføres i overensstemmelse med lovgivningen, samarbejdsaftalen iblandt deltagerkommunerne og de gældende skabeloner, metoder og retningslinjer. På et styregruppemøde i IN besluttes, hvilke specifikke forhold, der skal udfordres i pågældende udbud. Og det vurderes om tovholdernes kompetencer er tilstrækkelige eller skal suppleres. Deltagerkommunerne i et udbud stiller efter aftale de nødvendige medarbejdere til rådighed. Den tidsplan, som udarbejdes af tovholderen, skal tilrettelægges således, at deltagerkommunerne kan nå at sikre sig den nødvendige ledelsesmæssige opbakning og nå at opsige eventuelt eksisterende kontrakter. Eksempler på varer og ydelser som er udbudt i regi af IN og som har givet Ballerup Kommune væsentlige besparelser er kropsbårne hjælpemidler, diabetes produkter, indkøbs- og vaskeordninger til borgere i eget hjem. Fastlægge og følge en godkendt udbudsstrategi og -plan Ballerup Kommune gennemførte i 2010 potentialeberegninger, som indikerede, at der var mange muligheder for at opnå besparelser i fagområderne gennem udbud. På den baggrund besluttede kommunen, at de tre væsentligste fokusområder i kommunens indkøbs- og udbudsstrategi var; 1. At varekategorierne med den største økonomiske værdi for kommunen skulle udbydes først. For øvrige varekategorier skulle mulighederne for forlængelse udnyttes eller ad hoc aftaler etableres indtil varekategorien kom i udbud. 2. At Udbud og Kontraktstyring skulle bruge ressourcer på, at indgå i samarbejde med andre kommuner og på, at deltage i IN med henblik på, at få større volumen og videndeling bag udbuddene. Udbud som gennemføres i samarbejde med andre kommuner skulle prioriteres. 3. At kommunens anvendelse af nye og eksisterende aftaler skulle øges. Opgaverne for Udbud og Kontraktstyring var, at afdelingen skulle have mere fokus på implementering af aftaler, kommunikation til organisationen omkring nye aftaler, og monitorering af og opfølgning på compliance på anvendelse af aftalerne. Ifølge chefen for Økonomi og Personale er kommunen lykkedes med at gennemføre indkøbsog udbudsstrategien. På baggrund af potentialeberegningerne udarbejdede Udbud og Kontraktstyring en række værktøjer til at understøtte den interne indkøbs- og udbudsstrategi:

7 SIDE 7 EFFEKTER AF OPRUSTNING OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS Udbudslandkortet som kortlægger de områder, som kommunen skal udbyde, og de eksisterende aftaler kommunen har Udbudsplanen som fortæller hvilke kontrakter, der skal i udbud A-Z vejledninger som anviser, hvordan udbudsstrategien gennemføres, herunder rolle- og opgavefordelingen, som fastlægger roller og ansvar mellem Udbud og Kontraktstyring og fagområderne for henholdsvis udbud af varer og tjenesteydelser og for kontraktoverdragelse Sikre indkøbsdata via systemunderstøttelse Ballerup Kommune har igennem lang tid anvendt systemunderstøttede indkøbsanalyseværktøjer til at bearbejde indkøbsdata. Det første indkøbsanalysesystem blev blandt andet anvendt til at identificere kommunes indkøbsvolumen indenfor relevante hovedkategorier af råmaterialer, industriudstyr, varer og tjenesteydelser. På den baggrund etablerede kommunen udbudslandkortet. Kommunen anvender systemet til at analysere indkøbsdata indenfor hovedkategorierne og identificere potentialerne for besparelser. Efter gennemførelsen af udbuddet beregnes den forventede effekt af de indgåede aftaler. Medio 2012 anskaffede Udbud og Kontraktstyring et nyt indkøbsanalysesystem, som udover ovennævnte analyser på en let tilgængelig måde understøtter opfølgning på fagområdernes compliance på kontrakterne. Opfølgning på compliance i Udbud og Kontraktstyring omfatter analyse af indkøbsdata om både køb hos rette leverandør, på rette aftale og køb af de aftalte varer og ydelser. Systemunderstøttelsen af compliance opfølgning betyder, at Udbud og Kontraktstyring nu kan opnå viden om, i hvilket omfang de besparelser, som rapporteres til direktionen, reelt bliver realiseret ved, at aftalerne anvendes. Dette arbejde udvides løbende. Øge dialogen og samarbejdet internt i organisationen Det første udbud, som blev gennemført efter oprustningen, blev af ledelsen, de berørte fagområder og Udbud og Kontraktstyring betragtet som en succes. Det betyder, at Udbud og Kontraktstyring har opnået en stor goodwill i organisationen. Fagområderne har set værdien i at samarbejde med Udbud og Kontraktstyring og gennemfører ikke længere udbud selv. Udbud og Kontraktstyring vurderer, at gennemsigtighed i procesforløbet og i indholdet af udbuddene var vigtige parametre for at skabe det gode resultat og undgå problemer i den efterfølgende implementering. Udbud og Kontraktstyring er meget aktiv i dialogen med fagområderne. Dialogen er afgørende for en succesfuld gennemførelse af udbuddene og giver sammen med fokus på implementering og opfølgning de største muligheder for at opnå høj compliance. Samarbejdet omkring konkurrenceudsættelser og dialogen med direktionen og organisationen er forankret i Udbudsgruppen, som består af medarbejdere fra det tekniske område, ejendomme, IT, personalejura og jurister. Indkøbschefen er koordinator for Udbudsgruppen. I forbindelse med udbud af konkrete opgaver er fagområderne ansvarlige for det faglige indhold. Udbud og Kontraktstyring er ansvarlig for at udarbejde tidsplanen for forløbet og sikre gensidig forståelse, således at fagområderne kender opgaven og deres roller og ansvar.

8 SIDE 8 BILAG 2B Opgaver og forventet tidsforbrug ved udbud synliggøres ved at udarbejde en projektbeskrivelse med tids- og faseplan, organisering og opgavefordeling. Denne projektbeskrivelse godkendes af ledelsen. Øge dialog med markedet Øget dialog med markedet er et prioriteret indsatsområde, både i Ballerup Kommune og i IN. Som en konsekvens af den øgede markedsdialog gennemfører Udbud og Kontraktstyring/IN ikke nye udbud og genudbud af eksisterende aftaler, uden at nytænke designet af udbuddet og inddrage markedet i dialogen med den hensigt at forbedre konkurrencen. Udbud og Kontraktstyring/IN gennemfører i stigende grad høringer som en del af dialogen med markedet før offentliggørelse af udbudsmaterialer. Som en del af udbudsforberedelsen planlægger Udbud og Kontraktstyring ligeledes, hvordan kontrakterne med de tildelte leverandører skal implementeres. Derudover har Udbud og Kontraktstyring sikret at samarbejdet med leverandørerne er blevet professionaliseret, og der afholdes statusmøder efter kontraktindgåelse, særligt med de store tjenesteydelsesleverandører. Udbud og Kontraktstyring/IN inddrager derudover leverandørerne i forbindelse med markedsanalyse af nye udbudsområder med stor volumen. Kompetenceudvikle medarbejdere Kompetenceudvikling af medarbejderne i Udbud og Kontraktstyring har været et vigtigt indsatsområde i Ballerup Kommune i forbindelse med oprustningen af Udbud og Kontraktstyring. Særligt har man prioriteret at udvikle medarbejdernes kompetencer indenfor projektledelse, i opbygning af relationer og løbende opdatere deres juridiske kompetencer. Det betyder, at medarbejderne i Udbud og Kontraktstyring nu har meget kvalificerede samarbejdskompetencer, hvilket blandt andet har ført til, at resten af organisationen opfatter Udbud og Kontraktstyring som en hjælp til at omsætte organisationens faglige viden til muligheder for at hente effektiviseringer. Medarbejderne i Udbud og Kontraktstyring har fokus på dialog, rettidig planlægning af udbud og anvendelse af de forskellige fagligheder i fagområderne og i Udbud og Kontraktstyring. Udbud og Kontraktstyring har fået kompetencerne til at vurdere potentialet, og fagområderne fokuserer på mulighederne for at opnå effektiviseringer indenfor deres områder. Udbud og Kontraktstyring understøtter således, at udbud og indkøb handler om helhedsbetragtninger og ikke kun er en sparerøvelse. Næste skridt for Ballerup Kommune Som de næste skridt i udviklingen af Udbud og Kontraktstyring overvejer Ballerup Kommune, at: Fastholde organisationen i at se mulighederne i løbende at skabe konkurrence om kommunens opgaver. Organisationen skal fortsat udfordres på, om det er den rigtige vare i bred forstand, der leveres til borgerne. Fastsætte effektiviseringsmål i forhold til markedspotentialet, hvilket forudsætter markedsvurderinger leveret af Udbud og Kontraktstyring. Fremskaffe ressourcer til at implementere kontraktstyring dækkende alle indkøbsaftaler. Opbygge kompetencer hos indkøbsmedarbejderne i forhold til udarbejdelse af markedsanalyser og analyse af forbrugsdata.

9 SIDE 9 EFFEKTER AF OPRUSTNING OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS Anvende og perspektivere den indsamlede viden til at fastlægge snitfladerne for udbuddet Se nye muligheder i markedet og følge op på compliance ved at tage ved lære af erfaringerne fra de gennemførte udbud. Gode råd Indkøbschefen og chefen for Økonomi og Personale giver følgende gode råd til andre, som ønsker at opnå effekter på indkøbs- og udbudsområdet. Ifølge indkøbschefen i Ballerup Kommune er det afgørende, at gennemførelsen af udbud og konkurrenceudsættelser er ordentligt forberedt. Det kræver, at organisationen bruger den nødvendige tid på at analysere og forberede udbud. For indkøbsfunktionen er det vigtigt, at være orienteret om, hvad der sker i omverden; i andre kommuner, i indkøbsfællesskaberne, hos leverandørerne og i brancheforeningerne. Ligeledes er det vigtigt, at forventningerne til opgaveløsningen i fagområderne afstemmes i forberedelsesfasen. Ved større udbud kan man med fordel udarbejde en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen skal være gennemtænkt, før udbuddet igangsættes Indkøbschefen i Ballerup Kommune fremhæver endvidere, at roller og ansvar mellem Udbud og Kontraktstyring og fagområderne skal være tydelige fx ved at beskrive disse i procesvejledninger. Anbefalingen fra indkøbschefen er derudover, at der udarbejdes et udbudslandkort, som kortlægger de områder, som kommunen skal udbyde, og de eksisterende aftaler kommunen har. På den måde sikres et godt grundlag for, i samarbejde med direktionen, at træffe beslutninger om de indsatser Udbud og Kontraktstyring skal prioritere. Indkøbschefen giver udtryk for, at det handler om, at turde sætte en dagsorden, og at andre organisationer kan opnå den samme effekt på indkøbs- og udbudsområdet som Ballerup Kommune, hvis der er en brændende platform.

10 SIDE 10 BILAG 2B Casebeskrivelse for Danmarks Radio Boks 2.2 Fakta om Danmarks Radio Total indkøbsvolumen: 1,6 mia. kr. Volumen håndteret af Koncernindkøb: ca. 800 mio. kr. Antal medarbejdere i 2013: 15 DR har i perioden 2010 til 2012 opnået følgende resultater og effekter på indkøbs- og udbudsområdet: Der er i perioden opnået besparelser for samlet 150 mio. kr. Mere tid til at løse flere og nye opgaver Effekter og resultater er opnået ved at: Optimere processer og skabeloner Øge dialogen og samarbejdet internt i organisationen Kompetenceudvikle medarbejdere DR Koncernindkøb er organisatorisk placeret som en afdeling under DR Økonomi. Koncernindkøbschefen refererer til underdirektøren for Økonomi, Teknologi og Medieproduktion. Koncernindkøb har fra 2010 og frem gennemført i alt 6 effektiviseringsbølger med det formål at realisere effektiviseringspotentialerne i de forskellige planer, som direktionen har vedtaget. Derfor har Koncernindkøb siden 2009 været en del af DR Økonomi. Koncernindkøb er organiseret i tre teams, to strategiske indkøbsteams med strategiske indkøbskonsulenter samt et operationelt team med ansvar for operationelt indkøb, DRs indkøbssystem og håndtering af forbrugsdata. Koncernindkøb er ansvarlig for kontraktstyring, mens de forskellige afdelinger i DR har ansvaret for den operationelle og økonomiske kontrakthåndtering. Motivationen for at ruste op Direktionen i DR stiller krav om, at Koncernindkøb medvirker til at realisere de konkrete besparelser, der løbende træffes beslutning om. En stigning i 2010 i antallet af udbudsopgaver fra afdelingerne samt et ønske i Koncernindkøb om at professionalisere strategisk indkøb i DR, motiverede afdelingen til at gennemføre en standardisering af processer og skabeloner. Målet med denne standardisering var, at medarbejderne i Koncernindkøb skulle blive mere effektive til at gennemføre udbud og dermed frigøre tid til at udføre andre typer indkøbsopgaver af mere forretningsorienteret og strategisk karakter. Antallet af medarbejdere i Koncernindkøb har været konstant i perioden 2010 til 2013.

11 SIDE 11 EFFEKTER AF OPRUSTNING OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS Opnåede effekter og resultater på indkøbs- og udbudsområdet Koncernindkøb varetager nu alle udbudsopgaver indenfor broadcast, IT, tele, services, tjenesteydelser, administration og rejser og håndterer i dag ca. 50 pct. af DR s samlede indkøbsvolumen. Opnåede besparelser Koncernindkøb har i perioden 2010 til 2013 opnået besparelser svarende til 150 mio. kr. Der er opnået besparelser for 40 mio. kr. alene på ét udbud indenfor Facility management området i Der er tilsvarende opnået store besparelser på udbud af PC er, telefoni og forskellige former for produktionsteknisk udstyr. Mere tid til flere og nye opgaver Koncernindkøb har siden 2010 effektiviseret udbudsprocessen således, at indkøbsmedarbejderne i dag bruger mindre tid på at gennemføre udbud. Den tid som medarbejderne derved har fået til rådighed, anvender de på, at yde rådgivning til organisationen og på strategisk indkøbsarbejde. Det er primært standardiseringen af følgende processer og skabeloner som har medvirket til, at reducere Koncernindkøbs samlede tidsforbrug på udbud: Standard udbudsbetingelser Standard evalueringsskabeloner Standard kontraktskabeloner 1 Ved at standardisere processer og skabeloner som Koncernindkøb anvender i forbindelse med forberedelsen af et udbud har afdelingen reduceret medarbejdernes samlede tidsforbrug anvendt på forberedelse og gennemførelse af udbud. Dermed er der frigjort tid til at medarbejderne kan udføre flere og nye opgaver. Nedenfor er konkrete eksempler på opgaver, som Koncernindkøb har opnået at skabe tid til: flere rådgivningsopgaver ude i organisationen, f.eks. vedr. valg af sourcing- og indkøbsstrategi og sikring af effektiviseringer via tværgående aftaleindkøbet og aftaleanvendelse og at fokusere mere på strategisk indkøbsarbejde og at arbejde mere med kontrakt- og leverandørstyring. Koncernindkøb arbejder kontinuerligt på, at gøre processer og skabeloner endnu mere effektive. Prioriterede indsatsområder DR har særligt haft fokus på følgende indsatsområder i forbindelse med oprustningen på indkøbs- og udbudsområdet: Optimere processer og skabeloner Øge dialogen og samarbejdet internt i organisationen Kompetenceudvikle medarbejdere 1 Opgaven med standardisering af kontraktskabeloner er fortsat under udarbejdelse

12 SIDE 12 BILAG 2B Optimere processer og skabeloner I DR har der været fokus på at udvikle og standardisere de processer og skabeloner, som anvendes ved forberedelse og gennemførelse af EU-udbud og annonceringer. I Koncernindkøb er udbudsprocessen yderligere effektivisereret ved, at den i 2009 blev IT understøttet via et udbudssystem. Det er koncernindkøbschefens målsætning, at alle medarbejdere i afdelingen har adgang til en værktøjskasse af processer og standarddokumenter, som er gennemprøvede, indholdsmæssigt fuldt opdaterede og tilpasset til Koncernindkøbs behov. Anvendelsen af de processer og skabeloner, som allerede er udarbejdet og implementeret i afdelingen, har medført, at indkøbsmedarbejderne sparer tid i forbindelse med gennemførelsen af udbudsprocessen og derved får mere tid til for eksempel strategiske indkøbsanalyser og opgaver indenfor kontrakt- og leverandørstyring. Udviklingen af afdelingens processer og skabeloner fortsætter, og det er koncernindkøbschefens ønske, at alle medarbejderne fortsat prioriterer tid til at bidrage til udviklingen og generelt er motiverede for at deltage i tværgående udviklingsopgaver. Øge dialogen og samarbejdet internt i organisationen For Koncernindkøb er et godt internt samarbejde og en tidlig involvering i et udbud eller en indkøbsopgave centralt for, at DR opnår et godt resultat. Derfor har Koncernindkøb iværksat følgende indsatser for at øge dialogen og understøtte samarbejdet imellem Koncernindkøb og afdelingerne i DR. Indsatsen har indtil videre være koncentreret omkring det største interne samarbejdsområde, som er forankret i afdelingen Teknologi. For at understøtte samarbejdet og dialogen imellem Koncernindkøb og Teknologi, er der etableret tværorganisatoriske kontraktfora, og Koncernindkøb er derudover involveret i planlægningen af investeringsporteføljen. Der er etableret syv kontraktfora, som repræsenterer størstedelen af den tekniske drift. I et kontraktforum besluttes opfølgningsaktiviteter på eksisterende kontrakter. Kontraktforaene refererer til et Kontraktstyrings Board, der understøtter og koordinerer samarbejdet imellem Koncernindkøb og resten af den tekniske organisation, og har ansvaret for hele kontraktporteføljen. Kontraktstyrings Boardet træffer endvidere beslutninger om prioritering af ledelsens krav til driftsbesparelser. Koncernindkøb deltager også i planlægningen af DR s investeringsportefølje ved at levere input til indkøbsstrategien. Dette vil på sigt give Koncernindkøb mulighed for at optimere planlægningen og prioriteringen af ressourcer. Koncernindkøb har endnu ikke etableret et tilsvarende tæt samarbejde med andre afdelinger i DR. Koncernindkøb har dog øget dialogen med alle afdelinger og samarbejdet har nu en sådan karakter, at Koncernindkøb løbende bliver orienteret om afdelingernes fokusområder, behov og planer. Kompetenceudvikle medarbejdere Koncernindkøb stræber efter at være en effektiv og resultatskabende enhed med de rette kompetencer og motivation. Udover overordnede besparelsesmål, sætter Koncernindkøb i høj grad sine egne mål, så drivkraften kommer indefra og medarbejderne skal brænde for at være med til at sætte sine egne mål og nå dem. Målene sættes dels i forhold til udviklingen af professionelt indkøb, og dels i de enkelte kategoristrategier i samarbejde med forretningen.

13 SIDE 13 EFFEKTER AF OPRUSTNING OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS Kompetenceudvikling har været og er fortsat et vigtigt indsatsområde og alle indkøbsmedarbejdere kompetenceudvikles løbende. Koncernindkøb har haft særlig fokus på at udvikle kompetencer inden for udbudsret. Alle holdes løbende opdateret på udviklingen indenfor det udbudsjuridiske område ved medarbejderafholdte orienteringsmøder. For at understøtte en mere effektiv gennemførelse af udbud og for at kunne varetage indkøbsopgaver i relation til kontraktstyring og -opfølgning har Koncernindkøb yderligere fokus på at kompetence udvikle medarbejderne indenfor projektledelse og styring af IT kontrakter. Koncernindkøb rekrutterer primært nyuddannede kandidater, som man videreuddanner internt. Vigtige kompetencer ved rekruttering er en god kommerciel forretningsforståelse, gerne kombineret med en kommerciel-juridisk baggrund samt medarbejderens personlige og sociale kompetencer. Næste skridt for DR De næste skridt for DR er at udarbejde en strategi for Koncernindkøb. Det indbefatter blandt andet: En opdateret indkøbsstrategi og -plan for de kommende 3 år Godkendelse og implementering af en indkøbspolitik Yderligere fokus på strategisk arbejde med indkøbsanalyser og sourcing- og indkøbsstrategier Fortsat optimering af effektiviteten og nedbringelse af DR s omkostninger ved at identificere muligheder for yderligere effektivisering af processer og optimering af behovsstyring At synliggøre den værditilvækst som Koncernindkøb bidrager med ved en mere forretningsorienteret tilgang til indkøb. Værditilvæksten betyder, at Koncernindkøb udover besparelser og effektiviseringer realiseret ved udbud, også skaber værdi blandt andet gennem; rådgivning af afdelingerne, tidlig involvering i indkøbsopgaver, projektledelse af indkøbsprocessen, styring af afdelingernes kontraktporteføljer og opnåelse af højere compliance på kontrakter og aftaler. Optimering af Procure-to-Pay processer fra rekvisition til fakturabetaling Bedre ledelsesrapportering, herunder fastlæggelse af relevante indkøbsnøgletal Fortsat udvikling og tilpasning af processer, systemer og skabeloner Gode råd Koncernindkøbschefen og underdirektøren for Økonomi, Teknologi og Medieproduktion giver følgende gode råd til andre, som ønsker at opnå effekter og resultater på indkøbsområdet. Indkøbsfunktionen skal prioritere, at afsætte ressourcer og tid til at udvikle medarbejdere, systemer, værktøjer og processer som led i professionaliseringen af indkøb. I relation til samarbejdet internt i organisationen anbefales, at man starter med en politik og en strategi for indkøb, som giver indkøbsfunktionen et mandat og som fastlægger rammerne for opgaver og ansvar. Indkøbsfunktionen skal understøtte forretningen og forretningens levering af produkter og ydelser. Det betyder, at indkøberne skal være tæt på forretningen, og forstå de behov forretningen har og omsætte dem til markedsmæssige muligheder. Derudover er det DRs erfaring,

14 SIDE 14 BILAG 2B at man med fordel kan starte med et lille fokusområde, få succes med det og skabe små effektiviseringer og bygge videre derfra. Indkøbsfunktionen anlægger en holistisk tilgang til indkøbsopgaverne. Indkøbsfunktionen skal levere værdi til resten af organisationen via markedsviden og kategoristrategier. Indkøbsfunktionen skal have fokus på at skabe effektiviseringer, value-for-money og sikre rettidige leverancer.

15 SIDE 15 EFFEKTER AF OPRUSTNING OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS Casebeskrivelse for Fredericia Kommune Boks 2.3 Fakta om Fredericia Kommune Total indkøbsvolumen: 1,1 mia. kr. Volumen håndteret af indkøbsfunktionen: 600 mio. kr. Antal medarbejdere i 2013: 10 Indkøbsfællesskab: KomUdbud (15 jysk-fynske kommuner) Fredericia Kommune har i perioden fra 2010 til 2012 opnået følgende effekter og resultater på indkøbs- og udbudsområdet: Der er opnået besparelser på 61 mio. kr. Antal udbud pr. år er næsten fordoblet Effekter og resultater er opnået ved at: Øge dialogen og samarbejdet internt i organisationen Øge dialogen med markedet Centralisere indkøbsopgaver og kontraktstyring Øge antallet af medarbejdere i Team Udbud og Indkøb Team Udbud og Indkøb i Fredericia Kommune er placeret som en stabsfunktion under Byrådsog Ledelsessekretariatet, som refererer til direktøren for Teknik og Miljø. Motivationen for at ruste op Der er særligt to forhold, som har givet anledning til oprustningen af Team Udbud og Indkøb i Fredericia Kommune. Først og fremmest gennemførte kommunen i 2008 en analyse af indkøbs- og udbudsområdet, som viste, at der var et stort potentiale for besparelser. For at realisere disse besparelsespotentialer besluttede direktionen at øge antallet af medarbejdere i Team Udbud og Indkøb. Fra 2008 til 2009 blev kravet til besparelser øget fra 6 mio. kr. til 12 mio. kr. pr. år. Da kommunen i 2009 stod overfor økonomiske udfordringer, var der behov for at hente endnu flere besparelser på indkøbs- og udbudsområdet. Kravet til besparelser blev igen øget fra 12 mio. kr. til 16 mio. kr. pr. år. Som det andet forhold blev indkøb i 2009 et valgtema i kommunen, og dermed kom indkøb på den politiske dagsorden. Politikernes interesse for indkøbs- og udbudsområdet har givet Team Udbud og Indkøb opbakning til at fastsætte ambitiøse besparelsesmål.

16 SIDE 16 BILAG 2B Opnåede effekter og resultater på indkøbs- og udbudsområdet Besparelser Team Udbud og Indkøb i Fredericia Kommune har fra 2010 til 2012 hentet besparelser på 61 mio. kr. via udbud. Besparelserne er blandt andet hentet ved at tilføre yderligere medarbejdere til Team Udbud og Indkøb og øget dialog og samarbejde internt i organisationen og med markedet. Der er også hentet besparelser ved at centralisere indkøbsopgaverne og samle kontrakterne i Team Udbud og Indkøb. Direktionens krav til besparelser er i perioden øget fra 16 mio. kr. til 25. mio. kr. Øget antal udbud Det estimerede antal gennemførte udbud i Fredericia Kommune var i , mens antallet af gennemførte udbud i 2012 er steget til 47. Stigningen er et udtryk for, at Team Udbud og Indkøb i perioden har udbudt flere nye områder. Blandt andet har centraliseringen af indkøbsopgaverne i Team Udbud og Indkøb medført en stigning i antallet af udbud på områder, som hidtil ikke har været aftaledækket. De øgede krav til besparelser har ligeledes forudsat, at der gennemføres flere udbud. Prioriterede indsatsområder Fredericia Kommune har særligt haft fokus på følgende indsatsområder i forbindelse med oprustningen på indkøbs- og udbudsområdet: Øge dialogen og samarbejdet internt i organisationen Øge dialogen med markedet Centralisere indkøbsopgaver og kontraktstyring Øge antallet af medarbejdere i Team Udbud og Indkøb Øge dialogen og samarbejdet internt i organisationen Der er i forhold til indkøbs- og udbudsområdet sket et kulturskifte i organisationen, blandt andet som resultat af, at Team Udbud og Indkøb har skabt et godt vidensflow. Dette er skabt ved, at Team Udbud og Indkøb er på forkant med dialogen, f.eks. ved at orientere fagområderne om udbudsplaner og aktuelle aktiviteter på indkøbs- og udbudsområdet. Team Udbud og Indkøb har dedikeret én medarbejder til hvert fagområde. Indkøbsmedarbejderen mødes med fagområdet én gang om måneden og drøfter status på kontrakter, udbudsaktiviteter og kravspecifikationer. Dette skaber en dialog om indkøbsaktiviteterne i fagområderne, og Team Udbud og Indkøb modtager viden fra fagområderne, som indarbejdes i udbudsplanen for de enkelte fagområder. Dialogen med fagområderne har givet en gensidig forståelse og et tættere samarbejde. Dette har medført, at fagområderne nu selv henvender sig til Team Udbud og Indkøb med nye udbudsegnede områder. Ifølge kommunen er dialogen det største og vigtigste fokusområde i oprustningen af Team Udbud og Indkøb. Dialogen indebærer, at organisationen bliver orienteret om indsatserne, og at Team Udbud og Indkøb møder mindre modstand. Dialogen internt i organisationen skabes blandt andet ved, at beslutninger og planer på indkøbs- og udbudsområdet sendes ud i de enkelte fagområder gennem afrapportering til Lederforum. Lederforum er et forum, hvor direktion, stabschefer og fagchefer mødes for at behand-

17 SIDE 17 EFFEKTER AF OPRUSTNING OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS le strategiske beslutninger, herunder beslutninger og planer på indkøbs- og udbudsområdet som skal formidles ud i organisationen. Øge dialogen med markedet Team Udbud og Indkøb er ansvarlig for at sikre dialogen mellem kommunen og de eksterne samarbejdspartnere. Kommunens samarbejde med eksterne samarbejdspartnere er mere professionelt nu end før oprustningen. Dette som følge af, at et bedre datagrundlag og en større fælles viden imellem fagområderne og Team Udbud og Indkøb, har reduceret sagsbehandlingstiden. En anden væsentlig årsag er, at udbudsmaterialerne er blevet sprogligt forbedret således, at kommunens krav og formalia i udbudsmaterialet er formuleret så tilbudsgiverne bedre kan forstå dem. Kommunen har også indført en abonnementsordning, således, at potentielle tilbudsgivere kan modtage advis om nye udbud fra kommunen. På baggrund af en konkret vurdering sender Team Udbud og Indkøb udbudsmaterialet i høring hos leverandørerne forud for udbud. Desuden prioriterer Team Udbud og Indkøb at fastholde dialogen efter udbuddet. Alle tilbudsgivere bliver kontaktet af Team Udbud og Indkøb telefonisk såvel som på skrift i forbindelse med, at der gives tilbagemelding på tilbud. På den måde sørger Team Udbud og Indkøb for at værne om relationen til leverandørerne og sørger samtidig for at sikre en dialog, hvor man får udnyttet leverandørernes viden bedst muligt. Centralisere indkøbsopgaver og kontraktstyring Som en del at oprustningen på indkøbs- og udbudsområdet i Fredericia Kommune er alle kontrakter samlet i Team Udbud og Indkøb. Dette har man valgt med henblik på at opbygge et fagligt videncenter og lette arbejdet med kontraktopfølgning. På nuværende tidspunkt er pct. af alle kontrakter indsamlet og registreret hos Team Udbud og Indkøb. Central registrering af kontrakterne giver Team Udbud og Indkøb et detaljeret overblik over kontraktdækkede og ikke-kontraktdækkede områder. Dette danner grundlag for prioritering og analyse af udbud på nye områder. Samtidig fremstår Fredericia Kommune udadtil som én kunde, og der kan opnås bedre samhandelsbetingelser. Overblikket og den centrale registrering af kontrakter, bruger Team Udbud og Indkøb, som indgang til at implementere standard-kontraktskabeloner. Ifølge indkøbschefen eksisterer der i dag standardskabeloner på stort set alt, herunder på: kontrakter, udbud af konsulentydelser, tjenesteydelser generelt samt varekøb. Når alle standardskabeloner er fuldt implementeret, forventer indkøbschefen, at de vil give mulighed for synergigevinster på tværs i organisationen. For at sikre en ensartet indkøbsadfærd er målsætningen i kommunen, at alle indkøb af vareog tjenesteydelser i kommunen som udgangspunkt skal være omfattet af fælles obligatoriske indkøbsaftaler. Øge antal medarbejdere Team Udbud og Indkøb har i perioden 2008 til 2013 øget antallet af medarbejdere fra 4 til 10. Baggrunden for at øge antallet af medarbejdere skyldes både ledelsens krav til besparelser og en prioritering i Team Udbud og Indkøb af nye fokusområder. I takt med oprustningen af Team Udbud og Indkøb, har man løbende prioriteret at rette fokus mod nye indsatsområder, som giver mulighed for at øge potentialet for effektivisering og besparelser. I 2009 og 2010

18 SIDE 18 BILAG 2B blev antallet af medarbejdere således øget fra 4 til 5 blandt andet som følge af det nye fokusområde E-handel. Controlling opgaver blev tilføjet Team Udbud og Indkøb i 2011, og antallet af medarbejdere blev øget fra 5 til 7. Fra 2012 til 2013 er antallet af medarbejdere øget fra 7 til 10, og indkøbs- og udbudsrådgivning er kommet til som nyt fokusområde. Team Udbud og Indkøb ser et besparelsespotentiale i, at fagområderne kan modtage intern rådgivning som alternativ til at kontrahere med en ekstern virksomhed. Næste skridt for Fredericia kommune Som de næste skridt i udviklingen af Team Udbud og Indkøb overvejer Fredericia Kommune at: Skabe mere synlighed omkring indkøbs- og udbudsområdet i organisationen Nedbringe antallet af leverandører over de kommende år Øge mængden af indkøb som foretages via E-handel Derudover vil Team Udbud og Indkøb arbejde med omvendt kontraktstyring, således, at leverandørerne fremover skal levere data vedrørende den samhandel de har med kommunen. Gode råd Indkøbschefen og lederen af Byråds- og Ledelsessekretariatet giver følgende gode råd til andre, som ønsker at opnå effekter og resultater på indkøbs- og udbudsområdet. Det er ifølge indkøbschefen afgørende for Fredericia Kommunes succes med oprustningen af Team Udbud og Indkøb, at der har været en fornuftig prioritering af afdelingens opgaver. Man er ikke nødvendigvis startet med de opgaver, der havde størst volumen, men i stedet med opgaver, som havde stort indkøbspotentiale. På den måde kunne man hurtigt fremvise et besparelsespotentiale for organisationen. Indkøbschefen giver udtryk for, at den ønskede adfærdsændring nemmere kan opnås ved at skabe en forståelse for indkøbs- og udbudsområdet i organisationen. Det betyder, at Indkøbsfunktionen overfor fagområderne skal evne, at redegøre for de besparelsespotentialer der er, og hvad der skal til for at realisere dem under de forudsætninger der gælder for det enkelte fagområde. Ledelsen i Fredericia Kommune er af den overbevisning, at andre kommuner kan gøre det samme, som man har gjort i Fredericia. Det handler om at prioritere indkøbs- og udbudsområdet, og man vil opdage, at det er en indsats, som kan svare sig.

19 SIDE 19 EFFEKTER AF OPRUSTNING OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS Casebeskrivelse for Frederiksberg Kommune Boks 2.4 Fakta om Frederiksberg Kommune Total indkøbsvolumen: 1,4 mia. kr. Volumen håndteret af indkøbsfunktionen: ca mio. kr. Antal medarbejdere i 2013: 9 Indkøbsfællesskab: Spar5 Frederiksberg Kommune har i perioden 2011 til 2013 opnået følgende effekter og resultater på indkøbs- og udbudsområdet: Der er opnået besparelser for ca. 82 mio. kr. Antallet af leverandører er reduceret med skønsmæssigt pct. Antallet af udbud pr. år er øget med mellem pct. Effekter og resultater er opnået ved at: Fastlægge og følge en godkendt udbudsstrategi og -plan Skabe ledelsesfokus og -opbakning Øge dialogen med markedet Øge systemunderstøttelsen af indkøbsprocesserne Optimere processer og skabeloner Udbud & Indkøb i Frederiksberg Kommune er en stabsfunktion i Serviceområdet, som er et af fem direktørområder i kommunen. Afdelingschefen for Udbud & Indkøb refererer til direktøren for Serviceområdet, der er vicekommunaldirektør. Motivationen for at ruste op Frederiksberg Kommune havde i 2010 en strukturel ubalance, da kommunen igennem en årrække havde haft en befolkningstilvækst og dermed øgede udgifter til levering af service. Da kommunen ønskede at fastholde serviceniveauet, var det nødvendigt at reducere udgifterne via effektiviseringer. Frederiksberg Kommune etablerede en plan for effektiviseringer for i alt 250 mio. kr., som skulle realiseres i perioden indenfor en række områder, blandt andet digitalisering, administration og indkøbs- og udbudsområdet. Udbud & Indkøb skulle hente effektiviseringsgevinster ved at varetage nye opgaver i relation til konkurrenceudsættelse af opgaveområder, som hidtil har været udført af kommunen selv. Udbud & Indkøb skulle varetage de nye opgaver i tillæg til de eksisterende opgaver med systematisk håndtering af udbud af varer og tjenesteydelser. På den baggrund prioriterede direktionen i 2010 at øge antallet af medarbejdere i Udbud & Indkøb fra 6 til 9.

20 SIDE 20 BILAG 2B Opnåede effekter og resultater på indkøbs- og udbudsområdet Ifølge direktøren for Serviceområdet har Udbud & Indkøb i perioden været et af de mest succesfulde områder til at opnå effektiviseringer i kommunen. Effektiviseringerne er gennemført uden, at det har forringet servicen for kommunens borgere. Det har altså handlet om at opnå bedre priser på et uforandret kvalitets- og serviceniveau. Besparelser Udbud & Indkøb har til og med 2013 hentet besparelser for ca. 82 mio. kr. primært via konkurrenceudsættelse af nye områder. De opnåede besparelser høstes 100 pct. centralt, og indgår som en del af Frederiksberg Kommunes samlede budgetlægning. Det pointeres af direktøren for Serviceområdet, at dette synliggør den samlede effekt af indsatserne på indkøbsområdet og ansporer andre afdelinger til at samarbejde med Udbud & Indkøb. For 1. gangs udbud og konkurrenceudsættelser anslår Udbud & Indkøb i øvrigt, at der generelt er et potentiale for effektiviseringsgevinster på minimum 10 pct. Antallet af leverandører er reduceret Den oparbejdede erfaring hos Udbud & Indkøb har medført, at indkøb af varer og tjenesteydelser udenfor kontrakterne er blevet reduceret som følge af et øget fokus på kontraktopfølgning. Udbud & Indkøb anfører, at der yderligere er sket en indsnævring af varesortimentet på aftalerne gennem standardisering, ligesom antallet af leverandører er reduceret med skønsmæssigt pct. over de seneste par år. Antallet af udbud er øget Antallet af udbud pr. år er som følge af den øgede indsats steget fra 20 til mellem Denne stigning er et udtryk for, at Udbud & Indkøb nu varetager udbud af flere nye områder. Derudover er der fra såvel direktionen som politisk et ønske om at fastholde og udvide indsatsen på området. Det betyder, at Udbud & Indkøb tænker i og planlægger udbud på tværs af organisationen og gennemfører flere og større udbud med tilsvarende større gevinstpotentiale. Prioriterede indsatsområder Frederiksberg Kommune har særligt haft fokus på følgende indsatsområder i forbindelse med indsatsen på indkøbs- og udbudsområdet: Fastlægge og følge en godkendt udbudsstrategi og plan Skabe ledelsesfokus og -opbakning Øge dialogen med markedet Øge systemunderstøttelsen af indkøbsprocesserne Optimere processer og skabeloner Fastlægge og følge en godkendt udbudsstrategi og -plan Indkøbs- og udbudsplanerne i Frederiksberg Kommune godkendes hvert år af politikkerne. Ifølge afdelingschefen for Udbud & Indkøb fastholder dette det politiske fokus på indkøbs- og udbudsområdet og de ambitioner, kommunen har om at opnå effektiviseringer ved at skærpe konkurrencen om de opgaver, som kommunen udbyder.

21 SIDE 21 EFFEKTER AF OPRUSTNING OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS På baggrund af udbudsstrategien og den godkendte indkøbs- og udbudsplan fastsættes besparelsesmålene en gang om året. De besparelsesmål, som direktionen stiller til fagområderne, er ambitiøse og nedbrudt på de enkelte fagområder, så de er synlige og relevante for områderne. De mål, som bliver vedtaget, indarbejdes i budgettet, da det er med til at få startet en dialog i organisationen om, hvordan besparelsesmålene indfries. Ifølge direktøren for Serviceområdet er denne procedure for fastlæggelse og implementering af besparelsesmål med til at sikre en høj målopfyldelse. I forhold til budget og besparelser benytter kommunen en metode til udmøntning af besparelsesmålene, hvor de estimerede vedtagne effekter udmøntes i det enkelte fagområdes budget fra budgetårets start, dvs. før de enkelte udbud er gennemført. Fastsættelsen og udmøntningen af besparelsesmålene betyder, at pengene ikke er brugt i fagområdet, når besparelsen realiseres. Opnås konkret en effekt, der adskiller sig fra den estimerede, korrigeres de respektive budgetter. Ifølge afdelingschefen har Udbud & Indkøb vedvarende fokus på blandt andet besparelsesmålene, fordi der løbende afrapporteres status til direktionen og det politiske niveau. Det betyder også, at Udbud & Indkøb opretholder en høj produktivitet, således at de aftalte tidsplaner overholdes. Skabe ledelsesfokus og -opbakning Udbud & Indkøb er ude i organisationen og tager dialogen med fagområderne om, hvordan indkøbs- og udbudsplaner og besparelsesmål skal gennemføres og udmøntes. Afdelingschefen konstaterer, at det øgede ledelsesfokus har medført et generelt øget fokus på indkøbs- og udbudsområdet i organisationen. Det betyder blandt andet, at fagområderne i dag henvender sig til Udbud & Indkøb, når de har indkøbsopgaver. Derved centraliseres indkøbsopgaverne i højere grad i Udbud & Indkøb. Udbud & Indkøb har i dag et tæt samarbejde med fagområderne, som deltager i alle nye udbud og konkurrenceudsættelser. Øge dialogen med markedet Markedsdialogen er ifølge direktøren for Serviceområdet en af vejene til at hente flere effektiviseringer. Frederiksberg Kommune har inden for de sidste par år været aktive i opbygning af markedet med det formål, at få flere private leverandører til at byde ind på de opgaver kommunen udbyder. Servicedirektøren pointerer, at leverandørerne er vigtige interessenter i udviklingen af indkøbs- og udbudsområdet. Kommunen prioriterer derfor at signalere samarbejde ved at være aktive og opsøgende i forhold til de private leverandører. Blandt andet giver Udbud & Indkøb løbende leverandørerne information om kommende udbud. Leverandørerne inviteres også med tidligt i udbudsprocessen, således at misforståelser i udbudsmaterialet kan blive identificeret og tilrettet. Derudover afholder kommunen før offentliggørelse af større og nye udbud høringsrunder med eller tager kontakt til potentielle leverandører. Særligt i forbindelse med udbud af nye områder, ex. kommunens IT-afdeling og udbud af vej- og parkopgaver tilfører høringsrunden værdi for kommunen. Udbud & Indkøb prioriterer generelt at fastholde en konstruktiv dialog med de leverandører, som ikke vinder udbuddet. Det sker f.eks. ved efterfølgende at invitere til dialog omkring forløbet. Dette for at give leverandøren mulighed for at få kommunens vurdering af tilbuddet og for at fastholde interessen for at deltage i kommunens kommende udbud.

22 SIDE 22 BILAG 2B Øge systemunderstøttelsen af indkøbsprocesserne Udbud & Indkøb har valgt, at IT-understøtte de indkøbsprocesser, som er højest prioriteret og vigtigst for at nå effektiviseringsmålet. Det drejer sig konkret om processerne: forberedelse og gennemførelse af udbud, opfølgning og rapportering på indkøb/udbud samt implementering af kontrakter. Ved at understøtte disse indkøbsprocesser får Udbud & Indkøb ifølge afdelingschefen overblik over følgende nøgletal, data og snitflader: Nøgletal, som blandt andet viser antal leverandører, indkøb på hovedkategorier, prisbenchmark og lignende Data om indkøbsvolumen på de produktområder, der er indeholdt i udbudsmaterialet Snitfladerne som handler om at afdække, hvilke af de leverandører, som kommunen har kontrakt med, der sælger produkter udenfor aftalen og dermed overlapper andre kontrakter. Derudover har Udbud & Indkøb etableret et overblik over alle centrale aftaler. Af kontraktoversigten fremgår de væsentligste kontraktdatoer, muligheder for forlængelse, leverandørinformation og hvilke indkøbsmedarbejdere, der har ansvaret for aftalerne. Optimere processer og skabeloner Kommunen har haft fokus på, at Udbud & Indkøb og fagområderne i fællesskab har udarbejdet en proces- og projektplan. På den måde involveres fagområderne i udbudsprocessen, og de påtager sig medansvar for gennemførelsen af processen. Det sker blandt andet ved, at der i en proces- og projektplan fastlægges rammer for levering af det nødvendige input til kravspecifikationen. Derudover har Udbud & Indkøb udarbejdet en særlig køreplan for konkurrenceudsættelse af de opgaver, som kommunen hidtil har varetaget selv. Formålet er her navnlig at sikre fordeling af ansvar for de opgaver, der vedrører virksomhedsoverdragelse af kommunalt ansat personale og som foruden Udbud & Indkøb involverer fagområdet, HR-Afdelingen samt kommunens eksterne lønadministrator. De fælles spilleregler er medvirkende til at øge Udbud & Indkøbs integration i organisationen, ligesom retningslinjerne i øvrigt medvirker til at synliggøre formålet med og resultatet af udbudsprocessen. Udbud & Indkøb er ansvarlig for at understøtte kommunikationen med fagområderne, herunder løbende at afholde møder med lederne af fagområderne. Indkøbsmedarbejderne er tovholdere på udbudsprocessen og agerer i det daglige som interne konsulenter for organisationen. En positiv konsekvens ved dette tætte samarbejde er, at Udbud & Indkøb meget tidligt i udbudsprocessen kan introducere kommunens egne kontraktparadigmer og igangsætte en dialog om indhold og udformning af kravspecifikationen knyttet til de konkrete udbud. Det betyder ifølge afdelingschefen for Udbud & Indkøb, at der gradvist opbygges rutiner for samarbejdet som bidrager til gensidig forventningsafstemning.

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Opgørelse og udmøntning af konkrete besparelser ved udbud

Opgørelse og udmøntning af konkrete besparelser ved udbud Idékatalog Idekatalog Opgørelse og udmøntning af konkrete besparelser ved udbud Arbejdsgruppe under Ditte Nicolajsen Region Syddanmark IKA/SKI/KL I Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. FUNDAMENT FOR OPGØRELSE

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Statens it-driftsomkostninger

Statens it-driftsomkostninger Statens it-driftsomkostninger Baggrund I flere lande er der i de senere år igangsat en række nye tiltag, der har til formål at omstrukturere centraladministrationens arbejde med drift af de statslige itsystemer

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere