Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal"

Transkript

1 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk, medmindre andet er anført. Tallene i jobindsats.dk er levende, dvs. tallene bliver opdateret bagud, hvis der sker ændringer i indberetningerne. Derfor kan tallene ændre sig en smule fra afrapportering til afrapportering. Hvor tæt målene kan opdateres er afhængig af jobindsats.dk, og derfor bliver målene afrapporteret med de senest opdaterede og tilgængelige tal inden for det aktuelle kvartal. Hvis den senest tilgængelige opdatering er for en måned, der ligger uforholdsmæssigt lang tid før den aktuelle kvartal, udsættes afrapporteringen af målet. Tallene for mål 1A, 1B, 2D, 3, 4A, 5A og 6A er ikke tilgængelige for marts Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) arbejder på at etablere en ny måling for mål 1A (uddannelsesgrad), der kan anvendes til den løbende opfølgning. Ydermere har STAR også sat målingerne for samarbejdsgrad (mål 4A) og antallet af virksomheder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser (mål 5A) i bero. Baggrunden herfor er Erhvervsstyrelsens modernisering af CVR-registret. STAR har ikke opdateret med aktuelle tal for mål 2D og 6A. Jobcentret arbejder på en opgørelsesmetode for 2D, som vil indgå i de fremadrettede afrapporteringer på Beskæftigelsesplan I denne afrapportering gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. 1

2 Indholdsfortegnelse 1: Flere unge skal have en uddannelse : Færre på førtidspension : Langtidsledighed begrænses : Styrket samarbejde med virksomheder : En høj aktiveringsgrad : Brug af virksomhedsnære redskaber : Begrænse langvarige sygedagpengesager

3 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcenter Hvidovre ønsker, at flere unge skal have en uddannelse, da en kompetencegivende uddannelse har stor betydning for de unges fremtidige muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse. Derfor har jobcentret stor opmærksomhed på at få de ledige unge afklaret, opkvalificeret og motiveret til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Ungeindsatsens målgruppe er unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse, og selvom gruppen både omfatter modtagere af uddannelseshjælp (uddannelses- og aktivitetsparate) og modtagere af a-dagpenge, begrænser målene sig til at omfatte modtagere af uddannelseshjælp. 1 Nulpunkt Status Dec-15 1A: Andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp og har afsluttet forløb i jobcentret med afslutningsårsagen 'ordinær uddannelse, skal stige til x pct. i december x % 1B: Arbejde for, at mindst 85 pct. af alle unge, som modtager uddannelseshjælp, gennemfører en uddannelse % Bemærk: Jobcenter Hvidovre afventer data fra centrale myndigheder til fastsættelse af mål 1A. opfyldelse 1A mangler stadig at defineres, da Jobcenter Hvidovre endnu mangler data til fastsættelse af konkret mål. Der ligger desværre ikke nogen tilgængelige data for hvorvidt unge, der har modtaget uddannelseshjælp, får gennemført en uddannelse. Vurdering af målopfyldelse Indsatsen over for unge har i mange år været prioriteret højt i Jobcenter Hvidovre, og vil fortsat have høj prioritet i Med fokus på tidligt at afdække den enkelte unges evner og kompetencer, og med en udvidelse af det eksisterende mentorkorps, så flere unge får tilbudt dette redskab, forventes det, at flere unge vil afslutte forløb i jobcentret med afslutningsårsagen ordinær uddannelse, og at flere vil gennemføre den uddannelse, de starter på. Der ligger 3

4 desværre ingen aktuel data tilgængelig for mål 1A og 1B, men hvis der gjorde forventes disse at vise, at jobcentret lever op til målsætningerne. 4

5 2: Færre på førtidspension Jobcenter Hvidovre har i mange år haft stort fokus på tilgangen til førtidspension. I dette års beskæftigelsesplan er det også et mål, at tilgangen til førtidspension skal begrænses, og ydermere ønsker jobcentret at begrænse tilgangen til ledighedsydelse. Jobcentret ønsker at prioritere den helhedsorienterede og tværfaglige indsats, og ønsker derfor minimum 100 nytilkendelser til ressourceforløb ved udgangen af Derudover vil jobcentret arbejde for, at mindst 75 pct. at alle arbejdsmarkedsparate handicappede i Hvidovre Kommune får tilknytning til arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse. 2 Status dec -15 Jobcentret vil begrænse tilgangen til målgrupper (2A og 2B) samt sikre et minimum for tilgangen til helhedsorienteret, tværfaglig indsats (2C og 2D) 2A: Førtidspension max. 80 nytilkendelser 30 pers. 80 2B: Ledighedsydelse max 110 forløb 126 pers C: Ressourceforløb, minimum 100 nytilkendelser (påbegyndte forløb) ved udgangen af D: Arbejdsmarkedsparate handicappede mindst 75 pct. skal være i ordinær beskæftigelse 37 pers pct. Bemærk: Til opgørelse af mål 2D bliver handicappede defineret som borgere med ret til handicapkompenserende ordninger. Jobcentret arbejder på en opgørelse af mål 2D. opfyldelse I marts 2015 lever Jobcenter Hvidovre op til 2 af de 3 mål for begrænsning af tilgang til førtidspension (hvor der er tilgængeligt data). 2A er opfyldt, og endda i meget overbevisende grad. 2C bliver opgjort ved udgangen af året, og med den nuværende kadence for nytilkendelser af ressourceforløb bliver målet opfyldt. 2B er ikke opfyldt. Der bliver arbejdet på en opgørelse af mål 2D. 5

6 2A omhandler tilgangen til førtidspension. Jobcenter Hvidovre ønsker maximalt 80 nytilkendelser ved opgørelsen af perioden december 2014 til december 2015, mod 94 nytilkendelser ved opgørelsen af perioden december 2012 til december Figur 2.1: Tilgang til førtidspension (ministermål) Dec A: Tilgangen til førtidspension det seneste år (ministermål) Mar Jun Sep Dec Mar Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar dec 2015 Hvidovre Figur 2.1 viser tilgangen til førtidspension fra december 2013 til marts 2015 sammenholdt med målet. Tilgangen til førtidspension er en opgørelse af antal personer, der de seneste tolv måneder (inklusiv den valgte måned) for første gang fik bevilliget førtidspension. Generelt set har tilgangen været faldende. Fra december 2013 til marts 2014 faldt antallet af nytilkendelser markant fra 94 til 45, hvilket er en konsekvens af reformen for førtidspensions- og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar Herefter har antallet af nytilkendelser været stødt faldende, og i marts 2015 lå antallet således på 30, hvilket er et godt stykke under det fastsatte mål på 80. 6

7 2B omhandler målgruppen for fleksjob og ledighedsydelse. Jobcenter Hvidovre ønsker at begrænse antallet af forløb på ledighedsydelse til maximalt 110 i december Figur 2.2: Ledighedsydelse 2B: Ledighedsydelse (antal forløb) 130 Mar Dec Mar Jun Sep Dec dec Hvido vre 90 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Anm.: Et forløb tæller med, blot det har været i gang én dag inden for den viste periode Figur 2.2 viser udviklingen i ledighedsydelsesforløbene fra december 2013 til marts 2015 sammenholdt med målet. Antallet har været svingende over hele perioden. I december 2013 startede 109 forløb, og efter et mindre fald steg det til 120 i april Måneden efter i maj 2014 var antallet faldet til 111, og herefter steg det igen til 120 i juli og august Fra august 2014 til november 2014 faldt antallet endnu engang, og landede på 106. Med undtagelse af et lille dyk fra januar 2015 til februar 2015 er antallet steget siden november 2014, og i marts 2015 begyndte 126 forløb på ledighedsydelse, hvilket er 16 forløb mere end målet på

8 2C omhandler antallet af ressourceforløb. Jobcenter Hvidovre vil sikre en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og ønsker minimum 100 nytilkendelser (påbegyndt forløb) til ressourceforløb ved udgangen af For at nå målet skal der hver måned i 2015 i gennemsnit påbegyndes 8,3 nye forløb. Tabel 2.3: Ressourceforløb 2C: Ressourceforløb, nytilkendelser Januar 6 9 Februar Marts 8 15 April 5 Maj 4 Juni 10 Juli 10 August 10 September 13 Oktober 12 November 5 December 7 I ALT Gns./ mdr. 8,83 12,33 Figur 2.3: Ressourceforløb C: Ressourceforløb, nytilkendelser Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tabel 2.3 viser, hvor mange nytilkendelser til ressourceforløb der har været hver måned fra januar 2014 til marts I 2014 var der i alt 106 nytilkendelser, svarende til 8,83 pr. måned. I første kvartal af 2015 har der været 37 nytilkendelser, svarende til 12,33 pr. måned, hvilket er 4 procentpoint mere end det, der er nødvendigt for at nå målet. Figur 2.3 illustrerer antallet af nytilkendelser til ressourceforløb for hver måned i 2014 og Af figuren fremgår det, at der i de tre første måneder af 2015 er tilkendt flere ressourceforløb end i de første fire måneder af Vurdering af målopfyldelse ene forventes at blive opfyldt. 8

9 3: Langtidsledighed begrænses Jobcentret har fokus på at nedbringe antallet af langtidsledige i kommunen. Dette sker via opkvalificering og vedligeholdelse af borgernes allerede erhvervede kvalifikationer. Jobcentret arbejder løbende med at udvikle og anvende aktiveringsforløb, der tilgodeser borgernes individuelle udfordringer for at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet samt arbejdsmarkedets behov. Der arbejdes i stort omfang med virksomhedsrettede tilbud til denne målgruppe. 3 Nulpunkt Status dec-15 Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - til 338 personer (antal personer) i december 2015, svarende til et fald på 12,7 pct. fra december 2013 til december Fald på 12,7 pct. 386 pers pers. Bemærk: Senest tilgængelige måned for antallet af langtidsledige er september Jobindsats.dk forventer en opdatering 1. august opfyldelse Det er ikke muligt at sige noget konkret om målopfyldelsen af mål 3, da der kun er opdaterede tal tilgængelige til og med 3. kvartal Vurdering af målopfyldelse 3 forventes opfyldt. 9

10 4: Styrket samarbejde med virksomheder Jobcentret prioriterer virksomhedsrettede forløb, hvilket kræver, at samarbejdet med de private og offentlige virksomheder løbende optimeres for at sikre et tilstrækkeligt antal aktiveringspladser i form af praktik og løntilskud. Jobcentret har som mål at have og videreudbygge et tæt og velfungerende samarbejde med lokale og regionale virksomheder. Derfor vil jobcentret fortsat have fokus på en efterspørgselsorienteret beskæftigelsesindsats og på at servicere virksomhederne i og uden for kommunen. 4 Nulpunkt Status dec-15 Styrket samarbejde med virksomheder 4A Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 37,7 pct. i december 2015 (år til dato), svarende til en stigning på 3 procentpoint fra december 2013 til december B Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner 34,7 pct. - 37,7 pct Bemærk: Senest tilgængelige opdatering for samarbejdsgraden med virksomhederne er for oktober Jobindsats.dk forventer en opdatering 6. august opfyldelse Det er ikke muligt at sige noget konkret om målopfyldelsen af mål 4A, da der kun er opdaterede tal tilgængelige til og med oktober Hvad angår mål 4B arbejder jobcentret per marts 2015 på to virksomhedsrettede kampagner. Den ene kampagne omhandler fleksjob med progression, hvor jobcentret arbejder på mulighederne for at udvikle de fleksjobbere på få timer til at kunne tage flere timer. Og den anden er målrettet AC, hvor jobcentret i samarbejde med afdelingen for Udvikling og Kommunikation og DJØF har fokus på denne gruppe. Der arbejdes yderligere på at få igangsat en tredje kampagne så mål 4B opfyldes. Vurdering af målopfyldelse 4A og 4B forventes begge opfyldt. 10

11 5: En høj aktiveringsgrad Jobcenter Hvidovre har opsat ambitiøse mål for aktiveringen af ledige borgere. Jobcentret mener, at en høj aktiveringsgrad har en stor indflydelse på de ledige og sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og de ambitiøse målsætninger for aktiveringsgraden understøtter således det af beskæftigelsesministeren udmeldte mål om at bekæmpe langtidsledigheden. 5 Status dec-15 Jobcenter Hvidovre vil arbejde for, at de ledige bliver aktiveret 5A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate 30,1 35 pct. og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct 5B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 24,7 30 pct. pct. 5C. Kontanthjælp, jobparat: 30 pct. 20,5 30 pct. 5D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 20 pct. 21,0 20 pct. 5E. A-dagpenge: 20 pct pct. 5F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde). 7,5 8 pct. Bemærk: Senest tilgængelige opdatering for aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere er for januar Jobindsats.dk forventer en opdatering 1. august opfyldelse Af de 5 (af 6) opstillede mål for aktiveringsgraden af ledige, hvor der er tilgængelige tal, er 1 opnået i marts Det drejer sig om mål 5D, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har nået en aktiveringsgrad på 21 pct. mod et mål på 20 pct. Sygedagpengemodtageres aktiveringsgrad ligger på 7,5 pct., og mål 5F om en aktiveringsgrad på 8 pct. er derved næsten nået. 5A, 5B og 5C har lidt længere vej til målet, og endelig er det ikke muligt at sige noget om mål 5E, da tallene endnu ikke er tilgængelige. 11

12 Uddybende forklaringer 5A og 5B omhandler aktiveringsgraden for hhv. uddannelsesparate og aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. Jobcenter Hvidovre ønsker en aktiveringsgrad på 35 pct. for de uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp, og en aktiveringsgrad på 30 pct. for de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp ved udgangen af Figur 5.1: Uddannelseshjælp 5A og 5B: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælp 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 20,9 23,2 24,6 22,6 19,1 dec-14 33,1 26,1 dec-14 26,1 35,0 30,1 30,0 24,7 Alle uddanne lsesparat e uddanne lsesparat e Aktivitet sparate 10,0 5,0 0,0 aktivitets parate Figur 5.1 viser udviklingen af aktiveringsgraden for modtagere af uddannelseshjælp fra januar 2014 til marts 2015 sammenholdt med målene. Udviklingstendensen for de to visitationsgrupper er mere eller mindre den samme. Fra januar 2014 til maj 2014 stiger aktiveringsgraden for begge grupper fra 17,4 pct. til 24,6 pct. (uddannelseparate) og 25,8 pct. (aktivitetsparate). Fra maj 2014 til juli 2014 falder aktiveringsgraden for begge grupper, og stiger herefter. Aktiveringsgraden for de aktivitetsparate stiger i første omgang hurtigere end for de uddannelsesparate og når sit højdepunkt i oktober 2014 (28,7 pct.). Herefter begynder aktiveringsgraden for de aktivitetsparate at falde. Aktiveringsgraden for de uddannelsesparate er i samme efterårsperiode (2014) steget fra 18,6 i august til 37,6 i november. Herefter falder også denne gruppe, og i marts 2015 har de uddannelsesparate en aktiveringsgrad på 30,1 pct (4,9 procentpoint under målet) og de aktivitetsparate har en aktiveringsgrad på 24,7 pct. (5,3 procentpoint under målet). 12

13 5C og 5D omhandler aktiveringsgraden for hhv. jobparate og aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp. Jobcenter Hvidovre ønsker en aktiveringsgrad på 30 pct. for de jobparate kontanthjælpsmodtagere og en aktiveringsgrad på 20 pct. for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ved udgangen af Figur 5.2: Kontanthjælp 5C og 5D: Aktiveringsgrad for kontanthjælp 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 30,8 18,8 23,1 13,5 24,1 15,8 25,9 17,3 dec-14 25,8 dec-14 18, , ,0 Jobparat jobparat Aktivitetsp arat aktivitetsp arat 0,0 Figur 5.2 viser udviklingen af aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere fra januar 2014 til marts 2015 sammenholdt med målene. I perioden fra december 2013 til februar 2015 har aktiveringsgraden for jobparate ligget højere end aktiveringsgraden for aktivitetsparate, men i marts 2015 ligger aktiveringsgraden for aktivitetsparate (21,0 pct.) der er på sit højeste for perioden en smule over den for jobparate (20,5 pct.) der er på sit laveste for perioden. Aktiveringsgraden for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ligger således 1 procentpoint over målsætningen på 20 pct., og aktiveringsgraden for de jobparate ligger 9,5 procentpoint under målsætningen på 30 pct. 13

14 5C og 5D omhandler aktiveringsgraden for hhv. a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. Jobcenter Hvidovre ønsker en aktiveringsgrad på 20 pct. for a- dagpengemodtagere og en aktiveringsgrad på 8 pct. for sygedagpengemodtagere. På jobindsats.dk er den seneste opdatering på aktiveringsgraden for a- dagpengemodtagere fra januar Næste opdatering forventes 1. august Figur 5.3: A-dagpenge og sygedagpenge 25,0 5E og 5F: Aktiveringsgrad for a-dagpenge og sygedagpenge 20,0 15,0 17,8 14,5 17,7 14,7 dec-14 15,9 20 A- dagpenge a- dagpenge 10,0 5,0 0,0 8,9 11,7 12,6 9,8 dec-14 8,0 7,5 8,0 Sygedagpe nge sygedagpe nge Figur 5.3 viser udviklingen af aktiveringsgraden for sygedagpengemodtagere fra december 2013 til marts 2015 og for a-dagpengemodtagere fra december 2013 til december 2014 sammenholdt med målene. Aktiveringsgraden for sygedagpengemodtagere steg fra december 2013 (8,9 pct.) til maj 2014 (13,7 pct.), hvorefter den har været stødt faldende. I marts 2015 var aktiveringsgraden på 7,5 pct. hvilket er en aktiveringsgrad 0,5 procentpoint lavere end målsætningen. Aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere har været stigende i perioden august 2014 til december 2014, men om aktiveringsgraden fortsat har været stigende i 2015 kan ikke siges endnu. Vurdering af målopfyldelse Der er opsat ambitiøse målsætninger for aktiveringsgraden af jobcentrets målgrupper. Jobcentret forventer at opfylde disse mål. 14

15 6: Virksomhedsnære redskaber skal anvendes Jobcenter Hvidovre vil når det er muligt og relevant anvende de virksomhedsnære redskaber for at øge de lediges chancer for at komme i beskæftigelse. De virksomhedsnære redskaber er: virksomhedspraktik, herunder nyttejob, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed. 6 Status dec-15 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes. 6A. A-dagpenge: 80 pct % 6B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 58 pct. 37,5 % 58 % 6C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct. 16,1 %. 30 % 6D. Kontanthjælp, jobparat: 80 pct. 72,9 % 80 % 6E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 40 pct. 31,3 % 40 % 6F. Sygedagpenge: 30 pct. (delvis genoptaget arbejde) 17,7 % 30 % Bemærk: Senest tilgængelige opdatering for brug af virksomhedsnære redskaber for a- dagpengemodtagere er for november Jobindsats.dk forventer en opdatering 1. august opfyldelse generelt Af de 5 (af 6) opstillede mål for brug af de virksomhedsnære redskaber, hvor der er tilgængelige tal, er ingen opnået endnu. 15

16 Uddybende forklaringer 6A og 6F omhandler brugen af virksomhedsrettede tilbud for hhv. a- dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. Jobcenter Hvidovre ønsker, at de virksomhedsrettede tilbud benyttes i 80 pct. af a-dagpengesagerne og i 30 pct. af sygedagpengesagerne. På jobindsats.dk er den seneste opdaterede måned for a-dagpengemodtagere november Næste opdatering forventes 1. august Figur 6.1: A-dagpenge og sygedagpenge 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 59,4 16,2 6A og 6F: A-dagpenge og sygedagpenge 64,0 16,6 62,9 17,5 64,6 nov-14 58,7 12,9 dec-14 15,7 80,0 30,0 17,7 A- dagpenge A- dagpenge Sygedagpe nge sygedagpe nge Figur 6.1 viser, i hvilken grad de virksomhedsrettede tilbud er blevet brugt hos sygedagpengemodtagere i perioden december 2013 til marts 2015 og for a- dagpengemodtagere i perioden december 2013 til november 2014 sammenholdt med målene. Brugen af virksomhedsrettede tilbud til sygedagpengemodtagere har ligget relativt stabilt i hele perioden. I december 2013 blev tilbuddene benyttet i 16,2 pct. af tilfældene, og steg i løbet af 2014 til i april at blive benyttet i 18,0 pct. af tilfældene. Herefter faldt brugen til 12,9 pct. i september 2014 og begyndte herefter at stige igen. I marts 2015 benyttes de virksomhedsrettede tilbud i 17,7 pct. af sygedagpengesagerne, hvilket er 12,3 procentpoint under målsætningen. 16

17 6B og 6C omhandler brugen af virksomhedsrettede tilbud for hhv. uddannelsesparate og aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. Jobcenter Hvidovre ønsker, at de virksomhedsrettede tilbud benyttes af 58 pct. af de uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp og af 30 pct. af de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. Figur 6.2: Uddannelseshjælp 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 41,1 20,8 6B og 6C: Uddannelseshjælp 50,0 22,2 48,7 dec-14 43,8 58,0 37,5 30,0 25,8 dec-14 21,7 16,1 Alle uddannelsesp arate uddannelsesp arate Aktivitetspara t aktivitetsparat Figur 6.2 viser, i hvilken grad de virksomhedsrettede tilbud er blevet brugt hos uddannelsesparate og aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp i perioden januar 2014 til marts 2015 sammenholdt med målene. I den første halvdel af 2014 steg brugen af virksomhedsrettede tilbud for både de uddannelsesparate (58,1 pct. juli 2014) og aktivitetsparate (26,5 pct. i juli 2014) modtagere af uddannelseshjælp. Herefter faldt brugen igen for begge grupper. I marts 2015 benyttes de virksomhedsrettede tilbud således 37,5 pct. i tilfældet med de uddannelsesparate (28 procentpoint under målsætning) og 16,1 pct. i tilfældet med de aktivitetsparate (14,9 procentpoint under målsætningen). 17

18 6D og 6E omhandler brugen af virksomhedsrettede tilbud for hhv. jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcenter Hvidovre ønsker, at de virksomhedsrettede tilbud benyttes af 80 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere og af 40 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Figur 6.3: Kontanthjælp 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 57,5 25,5 80,4 6D og 6E : Kontanthjælp 80,4 42,1 36,0 76,4 33,1 dec-14 78,2 72,9 80,0 dec-14 31,1 40,0 31,3 Jobp arat jobp arat Aktiv itets parat Figur 6.3 viser, i hvilken grad de virksomhedsrettede tilbud er blevet brugt hos jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i perioden december 2013 til marts 2015 sammenholdt med målene. I december 2013 blev virksomhedsrettede tilbud brugt til 57,5 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, og steg i de første måneder af 2014 til 80,4 pct. i marts I efteråret 2014 faldt andelen til 76,4 pct. i september 2014 og lå stabilt til februar I marts 2015 er andelen faldet til 72,9 pct. for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket er 7,1 procentpoint under målet for Brugen af virksomhedsrettede tilbud til de aktivitetsparate steg fra december 2013 (25,5 pct.) til marts 2014 (42,1 pct.). Herefter faldt det til 29,7 pct. i maj 2014, og steg derefter til 39,2 pct. i juli I tiden derfra og til februar 2015 faldt andelen igen til 29,2 pct., og fra februar til marts 2015 steg andelen til 31,3 pct., hvilket er 8,7 procentpoint under målet på 40 pct. 18

19 Vurdering af målopfyldelse Der er opsat ambitiøse målsætninger for brugen af de virksomhedsnære redskaber. Jobcentret forventer at opfylde disse mål. 19

20 Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge : Begrænse langvarige sygedagpengesager 7 Nulpunkt Status dec-15 Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb. Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 30 pct. af det samlede antal sager Uge ,6 % 39,5 % 30 pct. opfyldelse 7 er ikke opfyldt. Andelen af forløb over 26 uger udgør i uge (svarende til marts 2015) 39,5 pct. af det samlede antal sager mod et mål på 30 pct. Uddybende forklaring Figur 7 viser udviklingen i andelen af sygedagpengesager over 26 uger sammenholdt med målet. Figur 7: Langvarige sygedagpengesager 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Langvarige sygedagpengesager 45% 43% 36% 38% 39% 40% 41% 43% 45% 40% 39% 40% 40% 40% 40% 39% 40% 41% 36% 38% 39% 33% 35% 34% 36% 35% 37% 36% 30% Andel sager over 26 uger for sager over 26 uger Fra uge 1 til uge 22 i 2013 har andelen af sager over 26 uger været stigende fra 36 pct. i uge 1 til 45 pct. i uge 22 i Dernæst er den faldet en smule frem til uge 26 og siden steget til 45 pct. i uge 35. Herfra er den faldet støt, til at nå en andel på 33 pct. i uge Herefter er den steget frem til 2014, hvor den i uge 13 til 39 ligger jævnt omkring 40 pct. Herefter er andelen faldet til i 20

21 uge at ligge på 34,8 pct., og er derefter steget for at lande på 39,5 pct. i uge , hvilket er 9,5 procentpoint under målet på 30 pct. Vurdering af målopfyldelse Jobcentret forventer at leve op til mål 7. 21

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-214 november I beskæftigelsesplanen for 214 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 23.11.217 Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 217 et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation September 2014

Ledelsesinformation September 2014 Borgere på overførselsindkomst Målgruppe aug- 13 sep- 13 2013 20 okt-13 nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- 13 13 jun- jul- aug- sep- A-dagpenge 1.866 1.845 1.797 1.768 1.946 1.924 1.882 1.779 1.728 1.631

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra marts 2015 til marts 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere