Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? Föredrag av advokat Mette Klingsten (Danmark)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? Föredrag av advokat Mette Klingsten (Danmark)"

Transkript

1 Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? Föredrag av advokat Mette Klingsten (Danmark)

2

3 Torsdagen den 18. augusti 2005 kl. 15:30 Föredrag Grænseoverskridende arbejdskraft og internationale entrepriser Föredrag av advokat Mette Klingsten, Danmark 1. Indledning Nærværende er et resume af et foredrag, som jeg holdt på Island i august 2005, med overskriften Grænseoverskridende arbejdskraft og internationale entrepriser. Foredraget fokuserede særligt på forhold omkring aflønning og især mindsteløn. For at afgrænse emnet koncentrerede jeg mig om den situation, hvor en tjenesteyder fra et land byder ind på en opgave. Det kunne være en entreprenør, der byder ind på en entrepriseopgave, der skal udføres i et andet land. I den forbindelse ville entreprenøren som oftest ønske at tage sine egne medarbejdere med for at løse opgaven. 2. Grundlæggende retsakter Det er en af de grundlæggende tanker bag den Europæiske Union, at ydelser af forskellig slags skal kunne bevæge sig frit mellem medlemslandene. Derfor indeholder Traktaten om det Europæiske Fællesskab (EFT) regler om, at varer (Art. 28), personer (Art. 39), kapital (Art. 43) og tjenesteydelser (Art. 49) i princippet skal kunne bevæge sig frit mellem landene. Personer, der udstationeres af en arbejdsgiver med virksomhed i et EU/EØS land er hverken arbejdstagere eller tjenesteydere i traktatens forstand. Disse personer har alligevel mulighed for at arbejde som udstationeret i en medlemsstat som led i leveringen af en tjenesteydelse. Det er især reglerne om fri bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydere, der har været i fokus i forbindelse med udvidelsen af EU med 10 nye lande den 1. maj I forbindelse med denne optagelse blev der åbnet mulighed for at indføre en tidsbegrænset overgangsordning med restriktioner for arbejdskraftens frie bevægelighed for 8 af disse lande, nemlig Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Formålet hermed har bl.a. været at sikre balance og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked herunder at ansættelse af borgere fra de nye EU-lande sker på samme løn- og

4 120 Mette Klingsten arbejdsvilkår, som gælder for indenlandsk arbejdskraft, at sikre de danske velfærdsordninger mod misbrug og at forstærke indsatsen mod illegal arbejdskraft og andre omgåelsesmuligheder. Som udgangspunkt bortfalder overgangsordningen 1. maj Rumænien og Bulgarien forventes optaget som nye medlemsstater i EU pr. 1. januar 2007, og der vil i forbindelse hermed også være mulighed for at iværksætte lignende overgangsordninger for disse lande som beskrevet ovenfor. For tjenesteydelser gælder udgangspunktet om den frie udveksling heraf efter EFT Art. 49. Denne grundlæggende ret giver bl.a. en tjenesteyder, der er etableret i én medlemsstat, ret til midlertidigt at udstationere arbejdere i en anden medlemsstat for at levere tjenesteydelser dér. EF-Domstolen har fået forelagt en række sager, som kommenteres nedenfor, angående retten til at medbringe egen arbejdskraft som led i udførelsen af tjenesteydelser i udlandet, samt om muligheden for, at værtslandet kan indføre restriktioner for det personale, som tjenesteyderen medbringer. Det følger af denne praksis fra EF-Domstolen, at arbejdstagere, der midlertidigt udstationeres til et andet EU-land som led i udveksling af tjenesteydelser, ikke er omfattet af traktatens bestemmelser om arbejdskraftens fri bevægelighed, fordi de ikke tager til det andet land med det formål at få adgang til arbejdsmarkedet dér. Værtslandet har derfor ikke en pligt til at give disse arbejdstagere ligebehandling med egne borgere med hensyn til social sikring og løn og ansættelsesvilkår, jf. Rådets Forordning nr. 1408/71, Art. 14, stk. 1, litra a, nr. i. Tjenesteyderen har på den anden side ret til at tage sine ansatte med, uden at der kan stilles krav om arbejds- og opholdstilladelse, således som det er tilfældet for arbejdstagere fra de nye EU-lande efter overgangsreglerne. 2.1 Grænseoverskridende entrepriser kontrolforanstaltninger EF-Domstolen har i en række domme taget stilling til arbejdstageres retstilling i forbindelse med grænseoverskridende tjenesteydelser. Med dommene C- 113/89, Rush Portuguesa og C-43/93 Vander Elst, fastslås det, at arbejdstagere, der lovligt og fast er ansat hos én tjenesteyder i en medlemsstat (etableringsstaten), kan udstationeres i en anden stat (værtsstaten), uden, at der kan stilles krav om iagttagelse af administrative tilladelser, f.eks. arbejdstilladelse. I Rush Portuguesa-dommen siger Domstolen i præmis 12: 12. Traktatens artikler 59 og 60 indeholder [dermed] et forbud mod, at en medlemsstat opstiller hindringer for, at en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat, til medlemsstaten kan medbringe hele sit personale, ligesom medlemsstaten ikke med hensyn til personalet kan opstille restriktive betingelser som f.eks. betingelser om ansættelse af

5 Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? 121 personale på stedet eller om arbejdstilladelser. Såfremt det kræves af en sådan tjenesteyder fra en anden medlemsstat, at sådanne betingelser opfyldes, sker der en forskelsbehandling i forhold til konkurrenterne i selve medlemsstaten, der frit kan benytte deres eget personale, hvortil kommer, at sådanne betingelser påvirker tjenesteyderens evne til at præstere tjenesteydelserne. Det er dog stadig muligt for medlemsstaterne at iværksætte kontrolforanstaltninger for at hindre misbrug af reglerne om levering af tjenesteydelser. Disse må ikke diskriminere mellem udenlandske og indenlandske arbejdstagere eller være i strid med proportionalitetsprincippet. Domstolen har derfor i en række sager censureret i medlemsstaternes kontrolforanstaltninger: 1) Krav om en repræsentant med bopæl i værtsstaten Sag C-376/96, Arblade Sagen vedrørte en fransk entreprenør, der havde medbragt sin egen arbejdskraft i forbindelse med opførelse af et siloanlæg i Belgien. Art. 49 EF er ikke til hinder for, at entreprenør skal betale udstationerede arbejdstagere overenskomstmæssig mindsteløn, forudsat at bestemmelserne er præcise og tilgængelige. For så vidt angår pligten til at føre et medarbejderregister, så havde den franske arbejdsgiver allerede sådan en pligt i hjemlandet. Hvis der også kunne stilles krav om yderligere et register i Belgien, så udgjorde dette en yderligere byrde. I Belgien havde man blandt andet krævet, at dokumenterne skulle findes hos en repræsentant, og at dokumenterne skulle opbevares i 5 år. Det kunne derimod godt kræves, at dokumenterne var til rådighed var byggepladsen. Det var proportionalt og tilstrækkeligt for at kontrollere, at de belgiske regler blev overholdt. 2) Krav om forhåndsoptagelse i et register Sag C-215/01, Schnitzer, Krav om, at en udenlandsk entreprenør skal optages i håndværksregister i modtagerlandet, i strid med art 49, når kravet forsinker, vanskeliggør eller fordyrer udførelsen af ydelserne i værtsmedlemsstaten, og når de betingelser, som er fastsat i det direktiv om anerkendelse af erhvervsuddannelser, der finder anvendelse for udøvelsen af denne virksomhed i den pågældende medlemsstat, er opfyldt.

6 122 Mette Klingsten 3) Arbejdstilladelser Sag C-445/03, Kommissionen mod Luxembourg, dom af 21. oktober 2004: Art 49 var til hinder for, at Luxembourg kunne stille krav om individuel arbejdstilladelse eller kollektiv arbejdstilladelse betinget af, at arbejdstageren var knyttet til tjenesteyderen på tidsubegrænset kontrakt i mindst seks måneder. Sag C-168/04 Kommissionen mod Østrige, dom af 21. september 2006 Østrig havde tilsidesat sine forpligtelser efter artikel 49 ved at kræve, at tredjestatsborgere, der var udstationeret af en EU-tjenesteyder fik en arbejdstilladelse. Det var et krav for tilladelsen, at de pågældende personer havde været ansat mindst 1 år hos tjenesteyderen eller havde en tidsubegrænset kontrakt Udstationeringsdirektivet Direktiv 96/71/EF Udstationeringsdirektivet præciserer nogle ufravigelige regler, som i værtsstaten skal anvendes på udstationerede arbejdstagere. Disse regler hænger sammen med direktivets formål, der er at sikre fair konkurrence i forbindelse med udveksling af tjenesteydelser, og forholdsregler, der garanterer, at arbejdstagernes rettigheder respekteres. Direktivet skal altså skabe sammenhæng mellem retten til at levere grænseoverskridende tjenesteydelser i EFT Art. 49 og rettighederne for de arbejdstagere, der midlertidigt udstationeres. Det normale anvendelsesområde er tilfælde, hvor en tjenesteyder medbringer sit eget personale i forbindelse med udførelse af en entrepriseopgave. Direktivet dækker herudover følgende situationer: Når en virksomhed udfører opgaver for en virksomhed i en anden medlemsstat Når en virksomhed udstationerer medarbejdere i en filial eller selskab i samme koncern i en anden medlemsstat Når et vikarbureau eller en virksomhed stiller en arbejdstager til rådighed for en virksomhed, der udfører arbejde eller ydelser i et andet medlemsland. Direktivet forpligter udenlandske arbejdsgivere til at give deres udstationerede ansatte en række nærmere bestemte arbejdsvilkår med hensyn til arbejdstid, betalt ferie, ligebehandling og mindsteløn. Ud over at sikre arbejdstagerne skal direktivet også modvirke social dumping, hvor tjenesteydere fra lande med et lavt lønniveau udfører opgaver i lande med et højt lønniveau ved hjælp af billig udstationeret arbejdskraft, og således være med til at sikre fair konkurrence.

7 Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? Kerne af rettigheder Direktivet medfører ikke en materiel ændring af medlemslandenes lovgivning, men en harmonisering af lovvalgsreglerne, der fastsætter områder, hvor arbejdsgiveren skal overholde værtslandets lovgivning. Direktivet gør med andre ord anvendelsen af udstationeringsstedets lov præceptiv i visse situationer, hvilket resulterer i, at der er visse minimumsregler, der finder anvendelse på de udstationerede arbejdstagere, uanset hvilket lands ret der i øvrigt finder anvendelse på ansættelsesforholdet (for eksempelvis i kraft af en aftale mellem tjenesteyderen og den udstationerede arbejdstager) eller i kraft af Romkonventionens regler om nærmeste tilknytning Sikring af bestemte ansættelsesvilkår Det fastslås i direktivets præambel 13. betragtning, at der skal ske en koordinering af medlemsstaternes lovgivning, således at der kan fastsættes en kerne af ufravigelige regler for minimumsbeskyttelse, som skal overholdes i værtslandet af arbejdsgivere, der sætter arbejdstagere til at udføre midlertidigt arbejde på den medlemsstats område, hvor ydelserne præsteres. I forlængelse heraf bestemmer direktivets artikel 3, at medlemslandene skal sikre, at arbejdstagere, der er midlertidigt udstationeret på deres område, bliver sikret de arbejds- og ansættelsesvilkår, der gælder i værtslandet vedrørende: maksimal arbejdstid og minimal hviletid (artikel 3, stik. 1, litra a), mindste antal betalte feriedage pr. år, (artikel 3, stik. 1, litra b) mindsteløn, (artikel 3, stik. 1, litra c) betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer (artikel 3, stik. 1, litra d) sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen (artikel 3, stik. 1, litra e) beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født samt for børn og unge, ligebehandling af mænd og kvinder (artikel 3, stik. 1, litra f) samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling (artikel 3, stik. 1, litra g) Alle disse rettigheder er ganske grundlæggende for ethvert ansættelsesforhold. Mindsteløn er en af disse grundlæggende rettigheder, og den har i praksis givet problemer i forhold til det nordiske aftalesystem, der bygger på kollektive overenskomster og ikke på en lovbestemt mindsteløn. 3. Mindsteløn 3.1 Fastsættelse af mindsteløn Efter direktivet skal de udstationerede arbejdstagere sikres en mindsteløn, hvis der findes nærmere bestemte regler i værtslandet. Direktivets artikel 3, stk. 1

8 124 Mette Klingsten nævner som udgangspunkt to muligheder for fastsættelse af mindsteløn. Dette kan ske enten ved lov eller administrative bestemmelser og/eller ved kollektive aftaler og voldgiftskendelser, der finder generel anvendelse. Anvendes disse muligheder, vil det betyde, at udstationeret arbejdskraft er berettiget til en mindsteløn efter de regler, der gælder i værtslandet. Dette modificeres i artikel 3) stk. 8, som bl.a. giver mulighed for, at medlemsstater, som ikke har lovgivet om mindsteløn, og som ikke har et system, hvor kollektive overenskomster finder generel anvendelse, kan beslutte, at de kollektive aftaler, der er gældende for tilsvarende virksomheder i det berørte geografiske område og i den pågældende sektor eller erhvervsgren, kan lægges til grund. 3.2 Definitionen af mindsteløn Det fremgår af direktivets artikel 3, stk. 1, at mindsteløn defineres i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis i den medlemsstat, på hvis område arbejdstageren er udstationeret. Dette er dog senere blevet modificeret i et par domme fra EF-Domstolen. Til eksempel kan nævnes sag C-341/02, Kommissionen mod Tyskland, hvor Tyskland blev dømt for traktatbrud ved at have tilsidesat sine forpligtigelser efter udstationeringsdirektivet ved ikke at anerkende visse løntillæg og supplerende ydelser som en del af mindstelønnen. 3.3 Løn i Norden Som nævnt ovenfor følger det af udstationeringsdirektivet, at udstationerede arbejdstagere skal sikres mindsteløn i overensstemmelse med reglerne i den medlemsstat, som de er udstationeret til. Ingen af de nordiske lande har lovfæstede regler om mindsteløn, hvilket betyder, at der ikke i den relevante lovgivning i Finland, Norge, Sverige og Danmark har kunnet henvises til lovfæstede regler om mindsteløn. I Norge og Finland findes der regler, der gør kollektive overenskomster obligatoriske at følge, også for parter, der ikke har tiltrådt overenskomsten, heriblandt udenlandske arbejdsgivere. Især i Finland er der en lang praksis for at gøre kollektive overenskomster almengyldige. En almengyldig overenskomst bliver derved en del af det nationale retsgrundlag, som udenlandske arbejdsgivere skal overholde i medfør af udstationeringsdirektivet. I Sverige og Danmark anvender man derimod ikke almengyldige kollektive overenskomster. De faglige organisationer forsøger således i høj grad at få udenlandske arbejdsgivere til at indgå kollektive overenskomster med de relevante fagforbund. Hvis ikke dette lykkes ved forhandling, kan der iværksættes kollektive kampskridt i form af strejke, sympatistrejke og blokade. I Sverige og Danmark er det fagforeningerne, der har eksklusiv ret til at sikre løn- og arbejdsvilkår. Som arbejdsgiver kan man blive part i en aftale om løn-

9 Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? 125 og ansættelsesvilkår ved at melde sig ind i en arbejdsgiverorganisation. Herved omfattes man af de pligter, der udspringer af aftalen mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisation, herunder også bestemmelser om mindsteløn. Ved aktuelle konflikter med visse fagforbund og uorganiserede virksomheder, er der særlige problemer med arbejdsgiverorganisationens adgang til at optage virksomheden som medlem, i det der i almindelighed gælder et støtteforbud,j f. Hovedaftalens 2, stk. 6. Dette støtteforbud gælder dog typisk ikke for udenlandske virksomheder. På LO/DA området gælder en lempelse af støtteforbudet i de særlige situationer, hvor en udenlandsk virksomhed, der har udstationeret arbejdstagere i Danmark, modtager et konfliktvarsel. I sådanne situationer er arbejdsgiverorganisationerne garanteret en periode, hvor der kan arbejdes aktivt for at få den udenlandske virksomhed overenskomstdækket. Det er også muligt for en virksomhed blot at tiltræde overenskomsten uden at blive medlem af en arbejdsgiverorsganisation. Herved bindes virksomheden af af overenskomstens regler overfor de ansatte. Både i Danmark og Sverige er systemet imidlertid sådan indrettet, at selvom der indgås en kollektiv overenskomst, så er der alene tale om den minimalløn, der er direkte fastsat i den kollektive overenskomst. Minimallønnen er kun tænkt til helt unge arbejdere uden nogen erfaring eller kun med meget lille erfaring. Der skal derfor under alle omstændigheder forhandles individuelle lønninger. Inden for byggefaget er det også sædvanligt, at der forhandles en akkord på den enkelte byggeplads Den danske model Fra dansk side har man haft den opfattelse, at regulering af mindsteløn ville være et principielt indgreb i den danske model og parternes aftalefrihed, og at eventuelle problemer med underbetaling af udenlandske arbejdstagere (social dumping) måtte overlades til fagforeningerne. Det betyder også, at udenlandske arbejdsgivere, der udfører tjenesteydelser i Danmark, ikke er underlagt et ved lov fastsat krav om mindsteløn, jf. ovenfor. Især for fagbevægelsen syntes det såkaldte erga omnes-princip med almengørelse af forhandlede aftaler at kunne føre til en undergravning af aftalesystemet. De faglige organisationer var derfor ikke interesserede i denne mulighed og afviste den. Den danske model fortsætter således uændret uden noget lovfast krav om mindsteløn. Danmark har notificeret Kommissionen om, at reglerne om mindsteløn er reguleret ved forhandlede kollektive overenskomster, uden at dette indtil videre har givet anledning til bemærkninger Den svenske model Hvis en udenlandsk arbejdsgiver ikke vil indgå kollektiv overenskomst eller ikke vil følge vilkårene i en almengyldig overenskomst, er der i alle landene mulighed

10 126 Mette Klingsten for at anvende kollektive kampskridt. For så vidt angår adgangen til at iværksætte kollektive kampskridt, er der nogle forskelle imellem de nordiske lande. Især Sverige skiller sig ud, da Sverige har lovfæstet muligheden for at iværksætte kollektive kampskridt overfor arbejdsgivere, der ikke har indgået en overenskomst, som Medbestämmandelagen er direkte anvendelig på. Det betyder, at udenlandske arbejdsgivere med en udenlandsk overenskomst ikke er omfattet af den praksis, der er blevet udledt af Medbestämmandelagen 42, stk.1, hvorefter kollektive kampskridt med det formål at tilsidesætte eller ændre en allerede eksisterende overenskomst, selvom den konfliktsøgende organisation ikke er bundet af den berørte overenskomst, er ulovlige. Efter svenske regler kan der således strejkes overfor en udenlandsk arbejdsgiver, der er omfattet af en kollektiv overenskomst i hjemlandet, hvorimod der ikke tilsvarende ville kunne strejkes overfor en arbejdsgiver med en svensk overenskomst på det relevante område i samme situation. 4. Problemerne i praksis Vaxholmsagen, C-341/05 Den mest markante arbejdsretssag vedrørende udstationerede arbejdstagere er den svenske Vaxholm-sag. Sagen vedrørervaxholms kommunes udbud af en ombygning af en nedlagt kaserne til skole. Kommunen valgte bedste og billigste bud, og det blev en lettisk entreprenør, der blev lavestbydende. De svenske fagforbund havde krævet, at der skulle indgås svenske kollektive overenskomster og svenske lønninger på arbejdspladsen. Den lettiske virksomhed meddelte på den anden side, at man har en lettisk kollektiv overenskomst, der omfattede de ansatte, og at der derfor ikke var nogen grund til at indgå en yderligere kollektiv overenskomst. Der var imidlertid en væsentlig forskel på lønnen pr. arbejdstime mellem de to aftaler. Et svensk fagforbund erklærede arbejdspladsen i blokade, selv om det ikke havde nogen umiddelbar effekt, idet det svenske forbund ikke havde medlemmer blandt de lettiske bygningsarbejdere. Men da de svenske elektrikere blokerede byggeriet i sympati, gik ombygningen i stå. De lettiske arbejdere tog hjem i julen 2004, og er ikke senere vendt tilbage. Arbejdsdomstolen i Sverige fandt, at bygningsarbejdere og elektrikere har ret til at blokere for den lettiske virksomhed Laval un Partneri i forbindelse med udførelsen af arbejdet i Vaxholm, men sagen er nu forelagt EF-Domstolen til præjudiciel afgørelse. EF-Domstolen skal vurdere, om de svenske regler i Medbestämmandelagen er i overensstemmelse med EU-retten. Såfremt Domstolen kommer frem til, at dette ikke er tilfældet, vil det give problemer i Sverige i forhold til reguleringen af, hvilket lands regler om mindsteløn, der skal finde anvendelse ved udstationering til Sverige og hele den svenske aftalemodel.

11 Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? 127 Det som EF-Domstolen i den forbindelse skal tage stilling til, er: 1. Er det i overensstemmelse med fællesskabsrettens regler om den frie bevægelighed for tjenesteydelser, forbuddet mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet samt udstationeringsdirektivet, at faglige organisationer gennem arbejdskonflikter i form af blokader forsøger at få en den udenlandske virksomhed, der leverer tjenesteydelser, til at indgå kollektive overenskomstaftaler i værtslandet vedrørende arbejds- og ansættelsesvilkår? 2. I den svenske Medbestämmandelagen findes et forbud mod strejke, når der allerede er en kollektiv overenskomst. Forbuddet gælder dog kun, når der er tale om et arbejdsforhold, som Medbestämmandelagen finder direkte anvendelse på (lex brittania). I praksis indebærer dette, at forbuddet mod strejke ikke finder anvendelse ved arbejdskonflikter mod udenlandske virksomheder, der medbringer egen arbejdskraft. Spørgsmålet er, om EF-traktatens regler om den frie bevægelighed er til hinder for, at svenske overenskomster og retten til strejke for at få en kollektiv overenskomst, har forrang frem for allerede indgåede udenlandske kollektive overenskomster? 5. Yderligere bemærkninger om reglerne i Norden Udgangspunktet i Norden er den såkaldte aftalemodel, hvor arbejdsmarkedets parter frit aftaler og regulerer løn- og ansættelsesforhold. Der er dog forskellige modifikationer i forhold hertil i de respektive lande, der vil blive gennemgået nedenfor. 5.1 Danmark Konfliktretten er bl.a. udviklet i den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Det fremgår udtrykkeligt af EF-traktatens artikel 6, stk. 2, at EU udtrykkeligt respekterer en sådan grundrettighed. Det er derfor den danske regerings opfattelse, at reglerne om den fri udveksling af tjenesteydelser må vige for retten til at konflikte. Det danske arbejdsmarked er ligesom det svenske kendetegnet ved, at arbejdsmarkedets parter har autonomi og frihed til ved aftale at regulere løn- og arbejdsvilkår uden indblanding fra staten. Parternes ret til at konflikte i forsøget på at blive enige om en aftale er et helt afgørende og grundlæggende element i den danske aftalemodel. Det er den danske regerings opfattelse, at der må lægges afgørende vægt på, at konfliktretten er en anerkendt grundrettighed. I Danmark er retten til at etablere en lovlig arbejdskonflikt over for en arbejdsgiver en integreret del af den måde, som det danske arbejdsmarked fungerer på. Principperne om aftalefrihed, konfliktret og fredspligt er tre grundlæggende, integrerede og indbyrdes afhængige principper. Efter dansk opfattelse er arbejdsmarkedets parter inden for de forskellige brancher nærmest og bedst til selv at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår for

12 128 Mette Klingsten arbejdstagerne. Organisationerne i Danmark har en fremtrædende rolle på grund af den store medlemstilslutning. Cirka 80% af de danske arbejdstagere er omfattet af en kollektiv overenskomst. I Danmark gælder overenskomster kun for de virksomheder, der enten selv eller via deres organisation har tiltrådt dem. En dansk arbejdsgiver er ikke forpligtet til at indgå kollektiv overenskomst med en fagforening. Fagforeninger i Danmark har således ikke krav på at få overenskomst med en arbejdsgiver, men de kan forsøge på at få en overenskomst ved at etablere strejke eller blokade. Den samme ret til sympatikonflikter er også fastslået af den danske Arbejdsretten, ved dom af 10. november 2005 (nr. A ). Sagen vedrørte tre indklagede virksomheder, der havde iværksat hovedkonflikter over for tre udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark. De tre virksomheder var hjemmehørende i henholdsvis Letland, Polen og Litauen. Dansk Metal varslede en sympatikonflikt. Sympatikonflikten indebar blandt andet, at medlemmerne af Dansk Metalarbejderforbund ikke måtte udføre noget arbejde, der hidrørte fra eller var bestemt for den konfliktramte virksomhed. Arbejdsretten udtalte følgende: Det er karakteristisk for den danske arbejdsmarkedsregulering, at lønniveauet mv. sikres gennem de kollektive overenskomster, ikke gennem lovgivning. Arbejdstagerorganisationernes konfliktret til opnåelse af kollektiv overenskomst er således af afgørende betydning for opnåelse af mindsteløn osv. her i landet. En udenlandsk virksomhed, der udstationerer sine ansatte i Danmark, må, som tingene ser ud i dag, være forberedt på, at danske fagforeninger vil forsøge at indgå en kollektiv overenskomst med virksomheden. Reglerne for faglig konflikt er ikke fastsat i lovgivningen, men er baseret på en mangeårig praksis fra den danske Arbejdsret. Udgangspunktet er, at der er konfliktret i Danmark. Der er en vidtgående ret til at iværksætte hovedkonflikt og sympatikonflikt. Ifølge dansk retspraksis gælder der dog den indskrænkning, at en arbejdsgiver ikke skal acceptere et sådant krav, hvis den første overenskomst er indgået med en fagforening, der er medlem af den samme hovedorganisation som den fagforening, der nu rejser kravet. Hvis der er en overenskomst med et andet forbund, er konflikten som udgangspunkt kun lovlig, såfremt den anden overenskomst er med et forbund uden for samme hovedorganisation som det konfliktende forbund. 5.2 Sverige I Sverige reguleres konfliktretten i medbestämmandelagen.

13 Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? 129 Heri fastslås udgangspunktet om autonomi mellem arbejdsmarkedets parter, hvorefter løn- og ansættelsesforhold baseres på en skriftlig aftale mellem arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer. Ved indgåelse af en sådan kollektiv aftale opstår der fredspligt mellem parterne og hverken arbejdsgivere eller arbejdstagerorganisationer, som er bundet af denne kollektive aftale, må foretage kampskridt, så længe de er bundet af aftalen. Bryder arbejdsgiver, arbejdstagere eller organisationerne denne fredspligt, overenskomsten eller medbestämmandelagen, ifalder man bodsansvar. 5.3 Norge Norge har regler, der kan gøre kollektive overenskomster obligatoriske at følge, også for parter der ikke har tiltrådt overenskomsten, heriblandt udenlandske arbejdsgivere. For Norges vedkommende findes disse regler i Lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Formålet med loven fremgår af 1: Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. Dette for å hindre at arbeidstakere utfører arbeid på vilkår som samlet sett er påviselig dårligere enn hva som er fastsatt i gjeldende landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler trådte i kraft samtidig med EØS-avtalen i 1994 for at sikre, at udenlandske arbejdstagere arbejder i Norge på samme vilkår som norske arbejdstagere. Der nedsættes derfor efter 2 et særligt udvalg Tariffnemnda, der med hjemmel i 3 kan vedtage at en landsdækkende kollektiv overenskomst helt eller delvist kan udvides til at omfatte alle som udfører arbejde af en bestemt art, indenfor en bestemt branche eller en del af en bestemt branche. Som et eksempel kan nævnes Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen Reglerne er fastsat af Tariffnemnda sidste år med hjemmel i loven om allmenngjøring av tariffavtaler. Med forskriften er bestemte overenskomster indenfor byggeområdet gjort almengyldige for faglærte og ufaglærte arbejdstagere på byggepladser som udfører: Bygningsarbeid i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold og Installasjon, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg i fylkene Oslo og Akershus.

14 130 Mette Klingsten De kollektive aftaler sættes i kraft for bestemte typer af arbejde for bestemte typer arbejdstagere, der arbejder i bestemte geografiske områder, hvilket for os uden for Norge kan synes lidt specielt. Men systemet er meget effektivt, og så vidt jeg har kunnet konstatere, så findes der på nuværende tidspunkt en hel del kollektive overenskomster, der har fået almengyldig virkning, ikke mindst i Oslo-området og på Vestlandet. 5.4 Finland I Finland findes erga omnes-reglen i lov om ansættelseskontrakter (Employment Contracts Act, kapitel 2, sektion 7). Herefter underlægges alle arbejdsgivere vilkårene i den for arbejdet nærmest sammenlignelige kollektive overenskomst. Såfremt en ansættelsesaftale ikke er i overensstemmelse hermed, bliver den helt eller delvist ugyldig. 6 Lovgivning/almengyldige overenskomster contra aftalefrihed I Danmark og Sverige har pligten til at følge overenskomsternes regler om mindsteløn ikke hjemmel i udstationeringsdirektivet. Det er op til arbejdsmarkedets parter at sikre udstationerede arbejdstagere, at værtslandets lønvilkår overholdes. Dette kan medføre en vis usikkerhed, og kan i forbindelse med kortere udstationeringer give problemer, hvis den udenlandske arbejdsgiver ikke vil indgå overenskomst efter forhandling. Men i princippet betyder reglerne, at udenlandske firmaer, som sender medarbejdere til Danmark, skal sikre, at danske love overholdes, og de pågældende firmaer vil blive mødt med et krav fra fagbevægelsen om at tegne overenskomst. Såfremt lovene ikke overholdes, vil de blive straffet som enhver dansk virksomhed, og såfremt de ikke vil tegne overenskomst, risikerer de faglig konflikt. De norske og de finske regler på området giver muligvis en bedre løsning på spørgsmålet, om hvordan mindsteløn skal reguleres. De medfører en mulighed for at anvende almengyldige overenskomster, som de udenlandske arbejdsgivere vil skulle følge. På den anden ville dette system være et væsentligt angreb på den dansk/svenske model. Man skal nok være forsigtig med at spå om, hvilken afgørelse EF-Domstolen kommer til i Vaxholm-sagen. Hvis den svenske fagbevægelse får medhold, kan status quo opretholdes som hidtil både i Sverige og i Danmark. Hvis EF-Domstolen måtte nå til det resultat, at den lettiske overenskomst hindrede de kollektive kampskridt, så er det p.t. ret uoverskueligt, hvorledes aftalemodellen skal fungere i praksis. Det forventes, at EF-Domstolen afsiger dom i Vaxholm-sagen i løbet af Professor, jur.dr. Anders Agell, Sverige, professor Stein Evju, Norge, och hæstaréttarlögmaður, fyrrv. hæstaréttardómari Hjörtur Torfason, Island, gjorde inlägg efter föredraget.

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008 UDENRIGSMINISTERIET Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere Asiatisk Plads 2 DK-1448 København 1K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http:/ /www.um.dk

Læs mere

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Social dumping. Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen. Kædeansvar og andre ansvarsformer. 29. september 2010 ISBN 978-87-91833-52-6

Social dumping. Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen. Kædeansvar og andre ansvarsformer. 29. september 2010 ISBN 978-87-91833-52-6 112 Social dumping Kædeansvar og andre ansvarsformer Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen 29. september 2010 ISBN 978-87-91833-52-6 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v.

Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v. Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v. Denmark 1. Indledning Eksklusivbestemmelser har eksisteret på det danske

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 (*)

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 (*) DOMSTOLENS DOM 11. december 2007 (*)»Søtransport etableringsret grundlæggende rettigheder formålene med Fællesskabets socialpolitik kollektive kampskridt, som en fagforening eller et fagforbund indleder

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 *

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 * Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt DOMSTOLENS DOM 11. december 2007 *»Søtransport etableringsret grundlæggende rettigheder formålene med Fællesskabets socialpolitik

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

BAT Nr. 2 marts 2006. Ansæt de ledige bygningsarbejdere!

BAT Nr. 2 marts 2006. Ansæt de ledige bygningsarbejdere! BAT Nr. 2 marts 2006 Dommedagsprofetier om flaskehalse på arbejdsmarkedet og overophedning af økonomien. Side 3 Fortsat mange nedslidningsskader, overhyppighed af kræftsygdomme og lungesygdomme efter udsættelse

Læs mere

Monti II er vingeskudt men problemet består

Monti II er vingeskudt men problemet består Finn Sørensen: Oplæg 18. juni 2012 på konference hos Alternativer til dagens EØS-aftale : Monti II er vingeskudt men problemet består En stor tak til arrangørerne for invitationen til at komme med et oplæg

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009

HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009 vikarbranchen.dk HVAD SKER DER NÅR ØSTAFTALEN BORTFALDER? Temamøde 20. april 2009 Program 14.00 Velkomst 14.10 Når Østaftalen bortfalder et overblik 14.25 Når udlændinge udstationeres til Danmark 15.10

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel. Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret

Europa og den nordiske aftalemodel. Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret Europa og den nordiske aftalemodel Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret Europa og den nordiske aftalemodel Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret

Læs mere