Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Beretning fra Amtssygehuset. I den af Amtsraadet udsendte Beretning for Sygehusene oplyser Sygehuslæge Aage Madsen bl. a., at Sygehuset i Nykøbing i 1920 har behandet i alt 609 Patienter. Heraf er udskrevet 536, mens 26 er afgaaet ved Døden. Der er udført i alt 273 Operationer. Gruppevis fordeler Sygdommene sig saaledes: Legemsbeskadigelser 22, acute og kroniske kirurgiske Sygdomme henholdsvis 103 og 188/, Hus og veneriske Sygdomme 74 acute og kroniske medicinske Sygdomme henholdsvis 148 og 44. Sindssygdomme 4. Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad afholdt i Mandags et lille beskedent Møde. Martin Olsen var fraværende. Fra Frederiksberg Kommune forelaa Forslag om en Ændring i Delingen af Arkitekt E. Andersens Skat, der hidtil er afregnet med 2/3 til Nykøbing ig 1/3 til Frederiksberg. Grunden til Delingen er, at Hr. Andersen er blevet gift og hans Familie nu bor paa Frederiksberg, hvorfor denne Kommune ønskede, at Nykøbing for Eftertiden skulde nøjes med 1/3. Ligningskommisionen, der havde haft Sagen til Erklæring, oplyste, at en saa væsentlig Del af Andersens Indtægt hidrører fra hans Virksomhed i Nykøbing, at en eventuel Erhvervsskat vilde indbringe Halvdelen af den nuværende personlige Skat, og indstillede derfor, at Skatten for den resterende Del af Aaret betaltes med Halvdelen til hver af de to Kommuner, hvilken Indstilling Byraadet sluttede sig til. - De i sidste Møde vedtagne Laan paa henholdsvis 150,000 Kr. og 55,000 Kr. vedtoges det at forhøje til 170,000 og 65,000 Kr., idet man i den første Vedtagelse havde undladt at regne med Kurstab, og man ellers nærede Frygt for, at Ministeriet vilde modsætte sig, at Laanet omsattes fra nominelt til reelt Laan. - Efter Indstilling fra Skolekommissionen vedtoges det at ophøje det n uværende Timelærerembede ved Skolen til et fast Lærerembede. Den forøgede Udgift for Kommunen udgør 216 Kr. Aarlig. - Murer Ludvig Mortensen søgte om og fik Dispensation fra Byggeloven for Ombygning af hans Ejendom paa Kalkbrænderivej. Omtale 18/10 (fuldt gengivet) Folkebiblioteket i Nykøbing Fjorten Dage er nu forløbet, siden Folkebiblioteket aabnede sine Læsestuer, og selvfølelig er dette for kort et Spand af Tid til, at man endnu kan fælde nogen Dom over Bibliotekets Betydning; men saa meget er sikkert, at den Brug, der hidtil er gjort af Læsestuerne, vidner om, at det er en Trang, som her er afhjulpen. Da Planen blev rejst var der jo en Del Skeptikere, som mente, at Læsestuerne vilde faa Lov at staa tomme; kun til Pryd for Byen, naar her kom fremmede. Men denne Skepsis er i hvert Fald fra Begyndelsen gjort til Skamme, idet Læsestuerne allerede har været besøgt af i alt 385 læsende. I Dagtimerne er Besøget selvsagt ikke stort. Da gar jo kun de færeste Tid til at sætte sig hen og studere Bøger og Tidsskrifter; men saa snart Kon torer, Butikker og Værksteder lukker, kommer der Liv i Lokalerne, og mere end de nævnte 385 Besøgende i Løbet af 14 Dage kan der jo ikke godt forlanges i en By af Nykøbings Størrelse. Mulig drev Nysgerrigheden de første Aftener en Del derop, men der er dog egsaa navnlig blandt Ungdommen vokset et Kuld Stamgæster op, der foretrækker at fordybe sig i den forhaandenværende Literaturs Indhold, frem for at søge de mere tilfældige Adspredelser uden for; og navnlig er det glædeligt at se, at Haandbibliotekslokalet bliver flittigt benyttet, uagtet Bøgerne i denne Afdeling af mange betragtes som en tør Kost, hvad de dog ingenlunde er for dem, der ønsker at udvikle deres Kundskaber. Den anden Del af Virksomheden, nemlig Bogudlaanet, er nu ogsaa i fuld Gang.

2

3 Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Ildebrand i Snedker A. Nielsens, Købmand L. Olsens og Fru Hedvig Olsens Butiker raseret af Ild. Endelig i Aftes fik Ilden Bugt med den gamle Ejendom paa Hjørnet af Algade og Grundtvigsvej, hvor Snedkermester Nielsen, Cyklehandler L. Olsen og Modehandlerinde Hedvig Olsen har Butiker. Fire Gange før i Løbet af den sidste Snes Aar har der været Ild i denne Ejendom, men hver Gang er den bleven begrænset. Stærkest var der Bud efter den for to Aar siden, da Snedkermester Nielsens Værkstedsbygning gik op i Luer; men ogsaa da lykkedes det at redde de øvrige Bygninger. I Aftes blev hele Komplekset imidlertid saa stærkt raseret, at der ingen Mulighed er for Reparation. Flammehavet kunde ikke begrænses. Ilden opstod Kl. 5½ i Sidebygningen, hvor Cyklehandler Olsen har Værksted, og dette, der var en 2 Etages Bygning, opført af Bindingsværk, og af meget gammelt Dato, var i Løbet af kort Tid et stort Flammehav, overfor hvilket af Redning var umulig. Brandvæsenet koncentrerede da ogsaa sin Opmærksomhed paa at redde Forhuset, men ogsaa dette mislykkedes. Der var aaben Adgang fra Værkstedsbygningen og ind paa Loftet af det Etetages Forhus, og den Vej aad Ilden sig frem, og samtidig sprang Ruderne ud mod Gaarden, saa Ilden tog fat ogsaa i Stueetagen, hvor den fuldstændig raserede Bagværelserne, samt Hedvig Olsens og L. Olsens Butiker. Sidstnævnte Sted, hvor der fandtes en Del Fyrværkerisager og Ammunition, fremkaldte Ilden

4 nogle smaa Eksplosioner. En Beholdning af Krudt lykkedes det at redde. Redningsarbejdet. Saa snart det stod klart, at Ilden ikke var til at holde borte fra Forhuset, blev den store Butiksrude ind til L. Olsens Cykle- og Cigarbutik slaaet i Stykker, og herigennem blev reddet en Del af Varelageret, ligesom det lykkedes Olsen at faa sine Penge og Forretningsbøger ud. Ligeledes blev alt, hvad der fandtes i Snedkermester A. Nielsens Butik baaret ud, men meget af dette selvfølgelig i ramponeret Tilstand. Snedkermester Nielsen har Privatbolig i Sidehuset ud mod Grundtvigsvej, og ogsaa al hans Bohave kom ud. Dette viste sig imidlertid at være overflødigt, thi til denne Bygning naaede Ilden ikke. Derimod blev selve Bygningen en Del ramponeret, idet man for at komme ud med Møblerne maatte slaa nogle Skillerum ned. Motorsprøjtens Ilddaab. Den nye Motorsprøjte var her for første Gang i Ilden, og det viste sig, at den helt igennem svarer til sit Formaal. Mandskabet famlede lidt ved Starten, saa det varede ret længe, inden Sprøjten kom i Funktion; men da først den begyndte at spy sine Vandmasser ind i Ilden, var Virkningen ogsaa kendelig. Til Trods for, at Bygningerne var gamle og letfængelige, lykkedes det at holde Ilden borte fra Facaden ud mod Gaden, og man fik ogsaa slukket Tagbranden, saa Spærværket staar endnu. Men hele Forhuset er dog saa stærkt medtaget, at det nødvendigvis maa rives ned. Ved at Ilden blev dæmpet, lykkedes det at redde Sidebygningen ud mod Grundtvigsvej. Ligeledes blev Faren for, at Ilden skulde brede sig til Købmand L. Hansens nye Ejendom afværget. Ilden var her saa stærk, at Brandgavlen slog et Par Revner. Brandskaden. Bygninger, der tilhørte Banken for Nykøbing og Omegn, var forsikret i Købstædernes alm. Brandforsikring for 42,500 Kr. Banken lider intet Tab ved Branden. Den købte for tre Aar siden Ejendommen for 34,000 Kr. med det for Øje, at alle de gamle Bygninger skulde rives ned og en ny, moderne Bygning opføres paa Grunden, hvortil Banken saa skulde henflytte sine Lokaler. Paa Grund af de abnormt dyre Byggepriser er Planen hidtil stillet i Bero; men nu vil der selvfølgelig blive taget fat paa dette Arbejde, og da Byggeprisen jo nu faktisk er faldet en Del, kommer Branden jo for saa vidt Banken ret belejligt. Købmand L. Olsen havde forsikret Grundejernes Brandforsikring for 32,000 Kr. og Snedker Nielsen i Nye danske Brandforsikring, men da han havde sin Ejendele flere Steder, kan Summen ikke opgøres for den Del, der opbevaredes i den brændte Ejendom. Snedker Nielsen har selv Ejendom, hvorfra han formentlig kan fortsætte Forretningen. Købmand Olsen og Hustru vil derimod lide et betydeligt Tab ved, at deres Forretninger vil blive standset. Ilden skyldes Uforsigtighed. Der blev i Nat afholdt Brandforhør af Statsbetjent Jensen og Politifuldmægtig Thomsen, og ved dette kom man til det Resultat, at Ilden rimeligvis skyldes Uforsigtighed fra Købmand L. Olsen. Han havde nemlig i Mørkningen været ude i Værkstedet for at hente noget og havde da afrevet en Tændstik, som han kastede fra sig uden at forvisse sig om, at den var slukket, og kort efter at han var kommet ind i Butiken, opdagede en af hans Personale, at det brændte i Værkstedet. Han løb ud og forsøgte at slukke samtidig med, at han alarmerede Brandvæsenet, men det var for sent.

5 Genvalg, idet der henvistes til, at ingen af de andre Partier opstillede nogen af de hidtidige Ligningsmedlemmer til Genvalg, og man fremhævede det uheldige i, at Kommissionen skulde blive sammensat af lutter nye Medlemmer, tilmed da vi gaar en Tid i Møde, hvor Ligningsarbejdet vil blive ret vanskeligt. Redaktør Christensen anerkendte disse Grunde og indvilligede derefter i at lade sig genopstille, men henlede samtidig Partiets Opmærksomhed paa, at det kun skete under Forudsætning af, at han kunde slippe for Formandspladsen. Liste fik derefter følgende Sammensætning: Redaktør C. W. Christensen. Plejer L. P. Jensen Avlsbruger Chr. Sørensen, Askehaven. Sadelmager R. Fanth. Dyrlæge Vinding. Økonom J. Nielsen. Sagfører H. P. Toftbøl. han vilde underkaste sig Vilkaarene som Forhandler af Fabrikskrammet. Hvad der udgik fra hans Firma, skulde være forarbejdet paa han Værksted. Derfor gled han over til kun at beskæftige sig med Reparationer, og Arbejdsstyrken svandt ind til kun at omfatte ham selv. Gamle Georg Mørch beklagede sig dog aldrig over sine Kaar. Han var tro mod sit Haandværk, og som den Slider, han var, var han glad ved sit Arbejde. Hans medfødte Sans for Skælmeri fornægtede sig heller aldrig, og i hans nu lille og beskedne Værksted vankede der mangen en munter Passiar. Han var en af de Folk, der kun havde Venner, og dette saa man bedst i Gaar ved hans Baare, hvor et mægtigt Følge var samlet. Ikke alene baade den ældre og yngre Generation af Byens Haandværkerstand var mødt op, men mange, mange andre viste den trofaste Haandværker den sidte Ære. Omtale 8/11 (fuldt gengivet) Ligningsvalget i Nykøbing Den radikale Venstreforening afholdt i Aftes et godt besøgt Medlemsmøde, hvor der foretoges Opstilling af Kandidatliste til Ligningsvalget. Radaktør Christensen indlede med en kort Redegørelse over de hidtil fulgte Ligningsregler og trak Linierne op for demokratisk Ligningsarbejde i sin Helhed. Fra Forsamlingens Side blev der rettet stærke Opfordringer til Radaktør Christensen om at modtage Omtale 14/11 (fuldt gengivet) Jordefærd. I Gaar begravedes fra Nykøbing Kirke en af Byens ældste Haandværksmestre, Skomager Georg Mørch, der efter faa Dages Sygeleje var afgaaet ved Døden. Georg Mørch var en Haandværkertype af den gamle Skole. I sin Tid havde han en stor Forretning med mange Mand paa Værkstedet, men Tid efter anden ebbede det ud. Skomagerhaandværket er jo det, der mere end noget andet har lidt under Fabriksvirksomheden, og Georg Mørch var for stolt en Haandværkernatur til, at

6 Omtale 19/11 (fuldt gengivet) Kolonihavebevægelsen. Forholdene paa Grønnehave Møllegaard er nu bragt i Orden. Endelig naaede Ejeren af Grønnehave Møllegaard nu ministeriel Udstykningstilladelse, saa Handelen om de 26 Parceller, han sidste Foraar solgte til Kolonihaver, kan gaa i Orden. En Del af Køberne havde jo alt taget deres Parcel i Brug til Havebrug, medens andre holdt sig mere forsigtige tilbage, indtil Udstykningstilladelsen forelaa. Paa et Par af Parcellerne, dem nærmest Hovedlandevejen, er de nye Ejere i Færd med at bygge Hus, og mulig vil der med Tiden vokse et Kvarter op der ude. Dog vil det vel nok hovedsagelig blive Kolonihavebevægelsen, der her vil tage Fart, eftersom Vej- og Afløbsforholdene ved de paagældende Ejeres egen Foranstaltning skal bringes i Overensstemmelse med Sundhedskommissionens Fordringer, inden der gives Tilladelse til Bebyggelse. Omtale 19/11 (fuldt gengivet) To Juletog paa Odsherredsbanen. Odsherredsbanen er i Aar saa velfunderet, at Direktionen har kunnet indrømme Handelsforeningen i Nykøbing hele to Juletog, nemlig baade Søndag den 11. og Søndag den 18. December. De vil ankomme hertil ved Firetiden og afgaa igen ved Ottetiden.

7 Omtale 16/12 (fuldt gengivet) Krogen greb fat i Nakken. En uhyggelig Begivenhed i Slagtehuset. Hos Slagtermester H. C. Larsen skete i Gaar et slemt Uheld, idet Larsens Fader styrtede ned af en Stige i Slagtehuset. I Faldet tørnede han mod en Krog til Ophængning af Kød. Denne huggede ind i Nakken paa den gamle Mand, der fik en lang og uhyggelig Flænge i Hovedhuden. Lægen maatte sy Saaret sammen, men heldigvis er Kraniet ikke beskadiget.

8 Omtale 19/12 Fuldt gengivet) Den sidste Stormflod. Ringholmsdæmningen truet. Ved Nykøbing steg Vandet i Løbet af Lørdag Nat 6½ Fod over daglig Vande og havde derved sat en Rekord, saa selv gamle Folk ikke mindes at have set noget lignende. Vandet naaede sin størte Højde Lørdag Morgen ved 9- Tiden, men da var det ogsaa saa galt, at hele Havnepladsen var et fraadende Hav. Saa langt gik Vandet ind, at saavel Slagteriet som Husene langs Egebjergvejen var forvandlede til Øer, og selve Egebjergvejen var fuldstændig ufarbar. Ja, en Overgang truede Vandet endog med at vinde frem til Gasværket. Tømmer og Brædder driver til Søs. Paa Havnepladsen var alt en syndig Forvirring. Netop i disse Dage er der oplosset en del Tømmer og Brædder til Købmændene Hans Hansen og Carl Jens & Søn. Dette var ikke sat i Stabler, men laa paa Pladsen ved den gamle Havn og ventede paa at blive kørt hjem, og her gjorde Bølgerne Indhug, løftede Tømmeret op og kastede det ud i det gamle Havnebassin, hvorfra Vestenvinden drev det i store Flager ud i Fjorden. En Del af det tog Kursen mod Nakke Hage og skyllede op der, men en anden Del drev uden om Pynten og forsvandt i Isefjorden. Et Par Joller slog sig løs, men drev i Land ved Ringholm. Havnefoged Jensen udtaler: I 41 Aar har jeg været Havnefoged ved Nykøbing Havn, men en Vandstand som denne har jeg aldrig set Mage til! Søndag Morgen beredte Havnefogden sig til at flygte til Søs, idet han fik slæbt en Baad og fortøjede den ved sin Gangdør! En Mærkværdighed var det, at Vandstanden i Gaar Formiddags faldt og steg med korte Mellemrum. Adskillige ærede Medborgere, der vovede sig ud for at se Vandflodens Molest, maatte vade gennem ½ Alen Vand for at naa Byen igen. Ringholmsjorderne truet. Den alvorligste Fare, der truede paa denne Egn, var dog, at Dæmningen ind til Ringholmsjorderne stod i Fare for at bloive brudt igennem. Var dette sket, vilde Tdr. Ld. være bleven sat under Vand. Ringholm ejes nu af de kendte Ejendomshandlere Brødrene Jacobsen, Fuglede, og bestyres af Forvalter Reinholdt Hansen. Denne var i Lørdags Aftes flere Gange ude at sondere Terrænet, men ved 11-Tiden mente han ikke, der var Fare paa Færde, og gik til Ro. Da han i Gaar Morges kom ud, opdagede han imidlertid ikke alene, at Vandet var steget Foruroligende, men at Bølgerne brød saa stærkt paa Dæmningen lige ved Gaarden, at de paa et lille Stykke havde ædt sig halvvejs igennem. Ved Hjælp af nogle Læs Sandsække lykkedes det at faa stoppet Huller. Omtale december (fuldt gengivet) Den anden Julesøndag. Trods Storm og Slud havde en Mængde Landboere i Gaar benyttet Ekstratoget til en Sviptur til Nykøbing for at besørge Juleindkøbene. I Tiden mellem Togets Ankomst og Afgang var der et voldsomt Rykind i Butikerne, mest ganske vist hos Galanteri- og Legetøjshandlere; men ogsaa de øvrige Forretninger nød godt af de fremmedes Besøg. I det hele har der i sidste Uge været en Mængde Folk i Byen. Mange skal jo til Fødselsdag, og det har bidraget til gennemgaaende at sætte et godt Præg paa Julehandelen. Omtale 20/12 (fuldt gengivet) Dødsfald. Snedkermester Ferd. Larsen, Nykøbing, er i Dag afgaaet ved Døden, 70 Aar gl. Ved dette Dødsfald har Nykøbing mistet en af sine mest kendte Borgere. Vel har Ferd. Larsen i de senere Aar holdt sig i Baggrunden, men for en Del Aar siden var han en kendt Mand i det offentlige Liv. Han var et virksomt Medlem af Haandværkerforeningens Bestyrelse. Medstifter af Nykøbing Spare- pg Laanekasse, ligesom

9 han i en Aarrække havde Sæde i Ligningskommissionen og Byraadet. Den sidstnævnte Virksomhed faldt paa den Tid, hvor den kongevalgte Borgmester følte sig som enevældig Regent, og skønt Fred. Larsen var yderst konservativ, stødte dette Forhold ham dog, og megen Kraft satte han ind paa at hæve de valgte Byraadsmedlemmers Indflydelse. Indtil sin Død var han Skyldvurderingsmand for Nykøbing Købstad.

10 Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle N. P. Jensen, Bagermester, M. Ring, Chr. Larsen, Drejer, J. C. Larsen, Crome & Goldschmidts Udsalg, Harald Nielsen, Axel Rasmussen, Isenkræmmer, L. Hansen, Ekviperingshandler, Jensen & Gunnarsen, Skomagermestre, M. Lauritsen, (H. Dørrs Eftfl.), Jul. Petersen, Slagter, J. Hansen, Blikkenslager, Odsherreds Ægforretning, NYKØBING. j. Bertelsen Jensen, Ostehuset, C. N. Andersen, Skomager, Arne Faxholm, Bogtrykker, Poul Helms Boghandel, Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle Laur. Olsen, Restauratør, Nykøbing Wilh. Nielsen, Hotelejer, H. J. Petersen, Skræderforretning, J. Hansen, Bagermester, J. Larsen, Chauffør, Viggo Hansen, Nykøbing Fiskeforretning. H. L. Hansen, Tuborg Øl-Depot, Fr. Rasmussen, Brøndborer, Havnevej 14. Tlf. 284, J. Danielsens Cykelforretning, Th. Henriksen, Konditor, Anton Hansen, Bager og Konditor, K. Svensson, Skræderforretning, H. Windeløw, Cafe & Restaurant, Odsherreds Andelssvineslagteri, F. S. Hansen, Murermester, N. Frandsen, Tømrermester, Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle C. H. Andersen, Rebslageri, Skibs- og Træhandel, J. V. Clausen, Vogn og Beslagsmed, C. Madsen, Barber & Frisør, A. Nielsen, Møbel- og Ligkistemagasin, C. Bendixen, Snedkermester, Jacob Malthesen, Tricotagefabriken Odsherred s Udsalg, J. Guldbrandsens Skræderetablissement, Hans Hansen, Købmand, Frederik Rodian, Engelsk Beklædnings-Magasin, Sofie Mentze, Fotograf, Johs. Hansen, Cigar- og Hatteforretning, Chr. M. Jacobsen, Bogtrykkeri, Svendborg Støbegods, Carl Jensen & Søn, Johan Nielsen, Cafe du West, TH. Kjeldsen, Smede- og Maskinværksted, Niels Maltesen,

11 Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle Alfr. Jensen, Maskinforhandler, Nykøbing P. A. Rasmussen, Møller, Grønnehave Mølle. H. C. Larsen, Banken for Nykøbing Sj. Og Omegn A/S Nykøbing Sj. Foderstof- Kul- og Trælastforretning Viggo Petersen. Gunnar Rasmussen, Boghandler, Ernst Olsen, aut. Elektrisk installatør, C. M. Petersen, Skomager, Egebjergvej, Alfr. Olsen, Malemester, Laurits J. Larsen, Børstenbinder, Ahlgade 42, Billesborg Andelsmejeri, A. Jensen, aut. Kloakmester, Rørvigvej 8, Brødrene Hansen, Nykøbing og Vig C. C. Andkilde, Alfr. Bendtsen, Blikkenslager, H. L. Olsen, Restauratør, Vesterbro, Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle Aug. Petersen, Murermester - Dampvaskeri, N. P. Madsen, Maler, Madsen & Mørch, Snedkermestre, C. N. P. Larsen, Snedker- og Indramningsforretning, J. Nielsen, aut. Kloakmester, H. Andersen, Købmand, Nordvestvej, P. Schultz, Glarmester, E. Bendix Hansen, Cigar- og Tobaksforretning, C. Andersen, Tømrermester, H. W. Andersen, Murermester, Billesvej, Jens Johansen, Staldforpagter, Skindhandler, P. M. Christoffersen, Malermester,

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering.

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering. Omtale 19/10 (fuldt gengivet) S. N. S. faar Automat-Telefoner. Telefonselskabet installere for Tiden et moderne fuldautomatisk Anlæg paa Sindssygehospitalet i Nykøbing. Der opstilles spredt over samtlige

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske,

Læs mere

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Boghandlerne Rasmussen og Helms, der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Omtale 4/4 (fuldt gengivet)

Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr død. I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Minder fra Halvfjerdsernes Nykøbing. (Af pens. Lokomotivfører Carl Bønnelykke Andersen) (Uddrag fra Det skønne Odsherred 1945)

Minder fra Halvfjerdsernes Nykøbing. (Af pens. Lokomotivfører Carl Bønnelykke Andersen) (Uddrag fra Det skønne Odsherred 1945) Minder fra Halvfjerdsernes Nykøbing. (Af pens. Lokomotivfører Carl Bønnelykke Andersen) (Uddrag fra Det skønne Odsherred 1945) Naar jeg i denne Artikel vil forsøge at fremdrage mine Erindringer og Minder

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58.

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58. Omtale 1/7 (fuldt gengivet) Politibetjent Hansen blev Overbetjent. Ved den nye Politiordning blev det besluttet, at der skulde stationeres en Overbetjent for Ordenspolitiet i Nykøbing, og til denne Stilling

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere