Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Beretning fra Amtssygehuset. I den af Amtsraadet udsendte Beretning for Sygehusene oplyser Sygehuslæge Aage Madsen bl. a., at Sygehuset i Nykøbing i 1920 har behandet i alt 609 Patienter. Heraf er udskrevet 536, mens 26 er afgaaet ved Døden. Der er udført i alt 273 Operationer. Gruppevis fordeler Sygdommene sig saaledes: Legemsbeskadigelser 22, acute og kroniske kirurgiske Sygdomme henholdsvis 103 og 188/, Hus og veneriske Sygdomme 74 acute og kroniske medicinske Sygdomme henholdsvis 148 og 44. Sindssygdomme 4. Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad afholdt i Mandags et lille beskedent Møde. Martin Olsen var fraværende. Fra Frederiksberg Kommune forelaa Forslag om en Ændring i Delingen af Arkitekt E. Andersens Skat, der hidtil er afregnet med 2/3 til Nykøbing ig 1/3 til Frederiksberg. Grunden til Delingen er, at Hr. Andersen er blevet gift og hans Familie nu bor paa Frederiksberg, hvorfor denne Kommune ønskede, at Nykøbing for Eftertiden skulde nøjes med 1/3. Ligningskommisionen, der havde haft Sagen til Erklæring, oplyste, at en saa væsentlig Del af Andersens Indtægt hidrører fra hans Virksomhed i Nykøbing, at en eventuel Erhvervsskat vilde indbringe Halvdelen af den nuværende personlige Skat, og indstillede derfor, at Skatten for den resterende Del af Aaret betaltes med Halvdelen til hver af de to Kommuner, hvilken Indstilling Byraadet sluttede sig til. - De i sidste Møde vedtagne Laan paa henholdsvis 150,000 Kr. og 55,000 Kr. vedtoges det at forhøje til 170,000 og 65,000 Kr., idet man i den første Vedtagelse havde undladt at regne med Kurstab, og man ellers nærede Frygt for, at Ministeriet vilde modsætte sig, at Laanet omsattes fra nominelt til reelt Laan. - Efter Indstilling fra Skolekommissionen vedtoges det at ophøje det n uværende Timelærerembede ved Skolen til et fast Lærerembede. Den forøgede Udgift for Kommunen udgør 216 Kr. Aarlig. - Murer Ludvig Mortensen søgte om og fik Dispensation fra Byggeloven for Ombygning af hans Ejendom paa Kalkbrænderivej. Omtale 18/10 (fuldt gengivet) Folkebiblioteket i Nykøbing Fjorten Dage er nu forløbet, siden Folkebiblioteket aabnede sine Læsestuer, og selvfølelig er dette for kort et Spand af Tid til, at man endnu kan fælde nogen Dom over Bibliotekets Betydning; men saa meget er sikkert, at den Brug, der hidtil er gjort af Læsestuerne, vidner om, at det er en Trang, som her er afhjulpen. Da Planen blev rejst var der jo en Del Skeptikere, som mente, at Læsestuerne vilde faa Lov at staa tomme; kun til Pryd for Byen, naar her kom fremmede. Men denne Skepsis er i hvert Fald fra Begyndelsen gjort til Skamme, idet Læsestuerne allerede har været besøgt af i alt 385 læsende. I Dagtimerne er Besøget selvsagt ikke stort. Da gar jo kun de færeste Tid til at sætte sig hen og studere Bøger og Tidsskrifter; men saa snart Kon torer, Butikker og Værksteder lukker, kommer der Liv i Lokalerne, og mere end de nævnte 385 Besøgende i Løbet af 14 Dage kan der jo ikke godt forlanges i en By af Nykøbings Størrelse. Mulig drev Nysgerrigheden de første Aftener en Del derop, men der er dog egsaa navnlig blandt Ungdommen vokset et Kuld Stamgæster op, der foretrækker at fordybe sig i den forhaandenværende Literaturs Indhold, frem for at søge de mere tilfældige Adspredelser uden for; og navnlig er det glædeligt at se, at Haandbibliotekslokalet bliver flittigt benyttet, uagtet Bøgerne i denne Afdeling af mange betragtes som en tør Kost, hvad de dog ingenlunde er for dem, der ønsker at udvikle deres Kundskaber. Den anden Del af Virksomheden, nemlig Bogudlaanet, er nu ogsaa i fuld Gang.

2

3 Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Ildebrand i Snedker A. Nielsens, Købmand L. Olsens og Fru Hedvig Olsens Butiker raseret af Ild. Endelig i Aftes fik Ilden Bugt med den gamle Ejendom paa Hjørnet af Algade og Grundtvigsvej, hvor Snedkermester Nielsen, Cyklehandler L. Olsen og Modehandlerinde Hedvig Olsen har Butiker. Fire Gange før i Løbet af den sidste Snes Aar har der været Ild i denne Ejendom, men hver Gang er den bleven begrænset. Stærkest var der Bud efter den for to Aar siden, da Snedkermester Nielsens Værkstedsbygning gik op i Luer; men ogsaa da lykkedes det at redde de øvrige Bygninger. I Aftes blev hele Komplekset imidlertid saa stærkt raseret, at der ingen Mulighed er for Reparation. Flammehavet kunde ikke begrænses. Ilden opstod Kl. 5½ i Sidebygningen, hvor Cyklehandler Olsen har Værksted, og dette, der var en 2 Etages Bygning, opført af Bindingsværk, og af meget gammelt Dato, var i Løbet af kort Tid et stort Flammehav, overfor hvilket af Redning var umulig. Brandvæsenet koncentrerede da ogsaa sin Opmærksomhed paa at redde Forhuset, men ogsaa dette mislykkedes. Der var aaben Adgang fra Værkstedsbygningen og ind paa Loftet af det Etetages Forhus, og den Vej aad Ilden sig frem, og samtidig sprang Ruderne ud mod Gaarden, saa Ilden tog fat ogsaa i Stueetagen, hvor den fuldstændig raserede Bagværelserne, samt Hedvig Olsens og L. Olsens Butiker. Sidstnævnte Sted, hvor der fandtes en Del Fyrværkerisager og Ammunition, fremkaldte Ilden

4 nogle smaa Eksplosioner. En Beholdning af Krudt lykkedes det at redde. Redningsarbejdet. Saa snart det stod klart, at Ilden ikke var til at holde borte fra Forhuset, blev den store Butiksrude ind til L. Olsens Cykle- og Cigarbutik slaaet i Stykker, og herigennem blev reddet en Del af Varelageret, ligesom det lykkedes Olsen at faa sine Penge og Forretningsbøger ud. Ligeledes blev alt, hvad der fandtes i Snedkermester A. Nielsens Butik baaret ud, men meget af dette selvfølgelig i ramponeret Tilstand. Snedkermester Nielsen har Privatbolig i Sidehuset ud mod Grundtvigsvej, og ogsaa al hans Bohave kom ud. Dette viste sig imidlertid at være overflødigt, thi til denne Bygning naaede Ilden ikke. Derimod blev selve Bygningen en Del ramponeret, idet man for at komme ud med Møblerne maatte slaa nogle Skillerum ned. Motorsprøjtens Ilddaab. Den nye Motorsprøjte var her for første Gang i Ilden, og det viste sig, at den helt igennem svarer til sit Formaal. Mandskabet famlede lidt ved Starten, saa det varede ret længe, inden Sprøjten kom i Funktion; men da først den begyndte at spy sine Vandmasser ind i Ilden, var Virkningen ogsaa kendelig. Til Trods for, at Bygningerne var gamle og letfængelige, lykkedes det at holde Ilden borte fra Facaden ud mod Gaden, og man fik ogsaa slukket Tagbranden, saa Spærværket staar endnu. Men hele Forhuset er dog saa stærkt medtaget, at det nødvendigvis maa rives ned. Ved at Ilden blev dæmpet, lykkedes det at redde Sidebygningen ud mod Grundtvigsvej. Ligeledes blev Faren for, at Ilden skulde brede sig til Købmand L. Hansens nye Ejendom afværget. Ilden var her saa stærk, at Brandgavlen slog et Par Revner. Brandskaden. Bygninger, der tilhørte Banken for Nykøbing og Omegn, var forsikret i Købstædernes alm. Brandforsikring for 42,500 Kr. Banken lider intet Tab ved Branden. Den købte for tre Aar siden Ejendommen for 34,000 Kr. med det for Øje, at alle de gamle Bygninger skulde rives ned og en ny, moderne Bygning opføres paa Grunden, hvortil Banken saa skulde henflytte sine Lokaler. Paa Grund af de abnormt dyre Byggepriser er Planen hidtil stillet i Bero; men nu vil der selvfølgelig blive taget fat paa dette Arbejde, og da Byggeprisen jo nu faktisk er faldet en Del, kommer Branden jo for saa vidt Banken ret belejligt. Købmand L. Olsen havde forsikret Grundejernes Brandforsikring for 32,000 Kr. og Snedker Nielsen i Nye danske Brandforsikring, men da han havde sin Ejendele flere Steder, kan Summen ikke opgøres for den Del, der opbevaredes i den brændte Ejendom. Snedker Nielsen har selv Ejendom, hvorfra han formentlig kan fortsætte Forretningen. Købmand Olsen og Hustru vil derimod lide et betydeligt Tab ved, at deres Forretninger vil blive standset. Ilden skyldes Uforsigtighed. Der blev i Nat afholdt Brandforhør af Statsbetjent Jensen og Politifuldmægtig Thomsen, og ved dette kom man til det Resultat, at Ilden rimeligvis skyldes Uforsigtighed fra Købmand L. Olsen. Han havde nemlig i Mørkningen været ude i Værkstedet for at hente noget og havde da afrevet en Tændstik, som han kastede fra sig uden at forvisse sig om, at den var slukket, og kort efter at han var kommet ind i Butiken, opdagede en af hans Personale, at det brændte i Værkstedet. Han løb ud og forsøgte at slukke samtidig med, at han alarmerede Brandvæsenet, men det var for sent.

5 Genvalg, idet der henvistes til, at ingen af de andre Partier opstillede nogen af de hidtidige Ligningsmedlemmer til Genvalg, og man fremhævede det uheldige i, at Kommissionen skulde blive sammensat af lutter nye Medlemmer, tilmed da vi gaar en Tid i Møde, hvor Ligningsarbejdet vil blive ret vanskeligt. Redaktør Christensen anerkendte disse Grunde og indvilligede derefter i at lade sig genopstille, men henlede samtidig Partiets Opmærksomhed paa, at det kun skete under Forudsætning af, at han kunde slippe for Formandspladsen. Liste fik derefter følgende Sammensætning: Redaktør C. W. Christensen. Plejer L. P. Jensen Avlsbruger Chr. Sørensen, Askehaven. Sadelmager R. Fanth. Dyrlæge Vinding. Økonom J. Nielsen. Sagfører H. P. Toftbøl. han vilde underkaste sig Vilkaarene som Forhandler af Fabrikskrammet. Hvad der udgik fra hans Firma, skulde være forarbejdet paa han Værksted. Derfor gled han over til kun at beskæftige sig med Reparationer, og Arbejdsstyrken svandt ind til kun at omfatte ham selv. Gamle Georg Mørch beklagede sig dog aldrig over sine Kaar. Han var tro mod sit Haandværk, og som den Slider, han var, var han glad ved sit Arbejde. Hans medfødte Sans for Skælmeri fornægtede sig heller aldrig, og i hans nu lille og beskedne Værksted vankede der mangen en munter Passiar. Han var en af de Folk, der kun havde Venner, og dette saa man bedst i Gaar ved hans Baare, hvor et mægtigt Følge var samlet. Ikke alene baade den ældre og yngre Generation af Byens Haandværkerstand var mødt op, men mange, mange andre viste den trofaste Haandværker den sidte Ære. Omtale 8/11 (fuldt gengivet) Ligningsvalget i Nykøbing Den radikale Venstreforening afholdt i Aftes et godt besøgt Medlemsmøde, hvor der foretoges Opstilling af Kandidatliste til Ligningsvalget. Radaktør Christensen indlede med en kort Redegørelse over de hidtil fulgte Ligningsregler og trak Linierne op for demokratisk Ligningsarbejde i sin Helhed. Fra Forsamlingens Side blev der rettet stærke Opfordringer til Radaktør Christensen om at modtage Omtale 14/11 (fuldt gengivet) Jordefærd. I Gaar begravedes fra Nykøbing Kirke en af Byens ældste Haandværksmestre, Skomager Georg Mørch, der efter faa Dages Sygeleje var afgaaet ved Døden. Georg Mørch var en Haandværkertype af den gamle Skole. I sin Tid havde han en stor Forretning med mange Mand paa Værkstedet, men Tid efter anden ebbede det ud. Skomagerhaandværket er jo det, der mere end noget andet har lidt under Fabriksvirksomheden, og Georg Mørch var for stolt en Haandværkernatur til, at

6 Omtale 19/11 (fuldt gengivet) Kolonihavebevægelsen. Forholdene paa Grønnehave Møllegaard er nu bragt i Orden. Endelig naaede Ejeren af Grønnehave Møllegaard nu ministeriel Udstykningstilladelse, saa Handelen om de 26 Parceller, han sidste Foraar solgte til Kolonihaver, kan gaa i Orden. En Del af Køberne havde jo alt taget deres Parcel i Brug til Havebrug, medens andre holdt sig mere forsigtige tilbage, indtil Udstykningstilladelsen forelaa. Paa et Par af Parcellerne, dem nærmest Hovedlandevejen, er de nye Ejere i Færd med at bygge Hus, og mulig vil der med Tiden vokse et Kvarter op der ude. Dog vil det vel nok hovedsagelig blive Kolonihavebevægelsen, der her vil tage Fart, eftersom Vej- og Afløbsforholdene ved de paagældende Ejeres egen Foranstaltning skal bringes i Overensstemmelse med Sundhedskommissionens Fordringer, inden der gives Tilladelse til Bebyggelse. Omtale 19/11 (fuldt gengivet) To Juletog paa Odsherredsbanen. Odsherredsbanen er i Aar saa velfunderet, at Direktionen har kunnet indrømme Handelsforeningen i Nykøbing hele to Juletog, nemlig baade Søndag den 11. og Søndag den 18. December. De vil ankomme hertil ved Firetiden og afgaa igen ved Ottetiden.

7 Omtale 16/12 (fuldt gengivet) Krogen greb fat i Nakken. En uhyggelig Begivenhed i Slagtehuset. Hos Slagtermester H. C. Larsen skete i Gaar et slemt Uheld, idet Larsens Fader styrtede ned af en Stige i Slagtehuset. I Faldet tørnede han mod en Krog til Ophængning af Kød. Denne huggede ind i Nakken paa den gamle Mand, der fik en lang og uhyggelig Flænge i Hovedhuden. Lægen maatte sy Saaret sammen, men heldigvis er Kraniet ikke beskadiget.

8 Omtale 19/12 Fuldt gengivet) Den sidste Stormflod. Ringholmsdæmningen truet. Ved Nykøbing steg Vandet i Løbet af Lørdag Nat 6½ Fod over daglig Vande og havde derved sat en Rekord, saa selv gamle Folk ikke mindes at have set noget lignende. Vandet naaede sin størte Højde Lørdag Morgen ved 9- Tiden, men da var det ogsaa saa galt, at hele Havnepladsen var et fraadende Hav. Saa langt gik Vandet ind, at saavel Slagteriet som Husene langs Egebjergvejen var forvandlede til Øer, og selve Egebjergvejen var fuldstændig ufarbar. Ja, en Overgang truede Vandet endog med at vinde frem til Gasværket. Tømmer og Brædder driver til Søs. Paa Havnepladsen var alt en syndig Forvirring. Netop i disse Dage er der oplosset en del Tømmer og Brædder til Købmændene Hans Hansen og Carl Jens & Søn. Dette var ikke sat i Stabler, men laa paa Pladsen ved den gamle Havn og ventede paa at blive kørt hjem, og her gjorde Bølgerne Indhug, løftede Tømmeret op og kastede det ud i det gamle Havnebassin, hvorfra Vestenvinden drev det i store Flager ud i Fjorden. En Del af det tog Kursen mod Nakke Hage og skyllede op der, men en anden Del drev uden om Pynten og forsvandt i Isefjorden. Et Par Joller slog sig løs, men drev i Land ved Ringholm. Havnefoged Jensen udtaler: I 41 Aar har jeg været Havnefoged ved Nykøbing Havn, men en Vandstand som denne har jeg aldrig set Mage til! Søndag Morgen beredte Havnefogden sig til at flygte til Søs, idet han fik slæbt en Baad og fortøjede den ved sin Gangdør! En Mærkværdighed var det, at Vandstanden i Gaar Formiddags faldt og steg med korte Mellemrum. Adskillige ærede Medborgere, der vovede sig ud for at se Vandflodens Molest, maatte vade gennem ½ Alen Vand for at naa Byen igen. Ringholmsjorderne truet. Den alvorligste Fare, der truede paa denne Egn, var dog, at Dæmningen ind til Ringholmsjorderne stod i Fare for at bloive brudt igennem. Var dette sket, vilde Tdr. Ld. være bleven sat under Vand. Ringholm ejes nu af de kendte Ejendomshandlere Brødrene Jacobsen, Fuglede, og bestyres af Forvalter Reinholdt Hansen. Denne var i Lørdags Aftes flere Gange ude at sondere Terrænet, men ved 11-Tiden mente han ikke, der var Fare paa Færde, og gik til Ro. Da han i Gaar Morges kom ud, opdagede han imidlertid ikke alene, at Vandet var steget Foruroligende, men at Bølgerne brød saa stærkt paa Dæmningen lige ved Gaarden, at de paa et lille Stykke havde ædt sig halvvejs igennem. Ved Hjælp af nogle Læs Sandsække lykkedes det at faa stoppet Huller. Omtale december (fuldt gengivet) Den anden Julesøndag. Trods Storm og Slud havde en Mængde Landboere i Gaar benyttet Ekstratoget til en Sviptur til Nykøbing for at besørge Juleindkøbene. I Tiden mellem Togets Ankomst og Afgang var der et voldsomt Rykind i Butikerne, mest ganske vist hos Galanteri- og Legetøjshandlere; men ogsaa de øvrige Forretninger nød godt af de fremmedes Besøg. I det hele har der i sidste Uge været en Mængde Folk i Byen. Mange skal jo til Fødselsdag, og det har bidraget til gennemgaaende at sætte et godt Præg paa Julehandelen. Omtale 20/12 (fuldt gengivet) Dødsfald. Snedkermester Ferd. Larsen, Nykøbing, er i Dag afgaaet ved Døden, 70 Aar gl. Ved dette Dødsfald har Nykøbing mistet en af sine mest kendte Borgere. Vel har Ferd. Larsen i de senere Aar holdt sig i Baggrunden, men for en Del Aar siden var han en kendt Mand i det offentlige Liv. Han var et virksomt Medlem af Haandværkerforeningens Bestyrelse. Medstifter af Nykøbing Spare- pg Laanekasse, ligesom

9 han i en Aarrække havde Sæde i Ligningskommissionen og Byraadet. Den sidstnævnte Virksomhed faldt paa den Tid, hvor den kongevalgte Borgmester følte sig som enevældig Regent, og skønt Fred. Larsen var yderst konservativ, stødte dette Forhold ham dog, og megen Kraft satte han ind paa at hæve de valgte Byraadsmedlemmers Indflydelse. Indtil sin Død var han Skyldvurderingsmand for Nykøbing Købstad.

10 Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle N. P. Jensen, Bagermester, M. Ring, Chr. Larsen, Drejer, J. C. Larsen, Crome & Goldschmidts Udsalg, Harald Nielsen, Axel Rasmussen, Isenkræmmer, L. Hansen, Ekviperingshandler, Jensen & Gunnarsen, Skomagermestre, M. Lauritsen, (H. Dørrs Eftfl.), Jul. Petersen, Slagter, J. Hansen, Blikkenslager, Odsherreds Ægforretning, NYKØBING. j. Bertelsen Jensen, Ostehuset, C. N. Andersen, Skomager, Arne Faxholm, Bogtrykker, Poul Helms Boghandel, Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle Laur. Olsen, Restauratør, Nykøbing Wilh. Nielsen, Hotelejer, H. J. Petersen, Skræderforretning, J. Hansen, Bagermester, J. Larsen, Chauffør, Viggo Hansen, Nykøbing Fiskeforretning. H. L. Hansen, Tuborg Øl-Depot, Fr. Rasmussen, Brøndborer, Havnevej 14. Tlf. 284, J. Danielsens Cykelforretning, Th. Henriksen, Konditor, Anton Hansen, Bager og Konditor, K. Svensson, Skræderforretning, H. Windeløw, Cafe & Restaurant, Odsherreds Andelssvineslagteri, F. S. Hansen, Murermester, N. Frandsen, Tømrermester, Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle C. H. Andersen, Rebslageri, Skibs- og Træhandel, J. V. Clausen, Vogn og Beslagsmed, C. Madsen, Barber & Frisør, A. Nielsen, Møbel- og Ligkistemagasin, C. Bendixen, Snedkermester, Jacob Malthesen, Tricotagefabriken Odsherred s Udsalg, J. Guldbrandsens Skræderetablissement, Hans Hansen, Købmand, Frederik Rodian, Engelsk Beklædnings-Magasin, Sofie Mentze, Fotograf, Johs. Hansen, Cigar- og Hatteforretning, Chr. M. Jacobsen, Bogtrykkeri, Svendborg Støbegods, Carl Jensen & Søn, Johan Nielsen, Cafe du West, TH. Kjeldsen, Smede- og Maskinværksted, Niels Maltesen,

11 Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle Alfr. Jensen, Maskinforhandler, Nykøbing P. A. Rasmussen, Møller, Grønnehave Mølle. H. C. Larsen, Banken for Nykøbing Sj. Og Omegn A/S Nykøbing Sj. Foderstof- Kul- og Trælastforretning Viggo Petersen. Gunnar Rasmussen, Boghandler, Ernst Olsen, aut. Elektrisk installatør, C. M. Petersen, Skomager, Egebjergvej, Alfr. Olsen, Malemester, Laurits J. Larsen, Børstenbinder, Ahlgade 42, Billesborg Andelsmejeri, A. Jensen, aut. Kloakmester, Rørvigvej 8, Brødrene Hansen, Nykøbing og Vig C. C. Andkilde, Alfr. Bendtsen, Blikkenslager, H. L. Olsen, Restauratør, Vesterbro, Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle Aug. Petersen, Murermester - Dampvaskeri, N. P. Madsen, Maler, Madsen & Mørch, Snedkermestre, C. N. P. Larsen, Snedker- og Indramningsforretning, J. Nielsen, aut. Kloakmester, H. Andersen, Købmand, Nordvestvej, P. Schultz, Glarmester, E. Bendix Hansen, Cigar- og Tobaksforretning, C. Andersen, Tømrermester, H. W. Andersen, Murermester, Billesvej, Jens Johansen, Staldforpagter, Skindhandler, P. M. Christoffersen, Malermester,

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev

Læs mere

Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918.

Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918. Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918. Vivild byhistorie fortalt af: Rasmus Nielsen BEBYGGELSE OG JORDBUNDSFORHOLD Dersom man fra Udløbet af Randers Fjord, ved Udbyhøj

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN

KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN Med Begyndelsen af det nittende Aarhundrede syntes Forholdene at tegne sig paa en særlig gunstig Maade for Borgerne i Thisted. Det sidst forløbne

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG

Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG 1955 Der er tusinde Øer i sølvblanke Søer, med Græsstepper, Skovland og frodige Pur; men de rager os ikke, vi lader dem ligge, kun Møgelø er det, der batter

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN DER BLEV HER I AARBOGEN 1949 og 1950 meddelt lidt om de to Færgesteder, der danner Bindeled mellem Mors og Thy. Der skal nu i det følgende fortælles lidt om Oddesund

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD:

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: Kommentar side 34 Da brændevinsbrænderiet brændte side 35 Skole- og læreår i Løgstør. Af E. Fredberg. (fortsat)..

Læs mere

1898-21. 3uft - 1923

1898-21. 3uft - 1923 5 o r c x i t t x g C É D 1898-21. 3uft - 1923 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il *** o (PS K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN

Læs mere

MAGASIN. S o 9. 6> & VI. / x Z. fap Jjjr KØBENHAVNS RAADHUS- BIBLIOTEK

MAGASIN. S o 9. 6> & VI. / x Z. fap Jjjr KØBENHAVNS RAADHUS- BIBLIOTEK MAGASIN S o 9. 6> & VI / x Z EX LIBRI3 fap Jjjr Tu M im p mw KØBENHAVNS RAADHUS- BIBLIOTEK EH En Eg vokser op... Jens Villadsens Fabriker gennem 50 Aar København 1944 Stadsingeniørens Oirektomt Kai mhaon

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere