Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Beretning fra Amtssygehuset. I den af Amtsraadet udsendte Beretning for Sygehusene oplyser Sygehuslæge Aage Madsen bl. a., at Sygehuset i Nykøbing i 1920 har behandet i alt 609 Patienter. Heraf er udskrevet 536, mens 26 er afgaaet ved Døden. Der er udført i alt 273 Operationer. Gruppevis fordeler Sygdommene sig saaledes: Legemsbeskadigelser 22, acute og kroniske kirurgiske Sygdomme henholdsvis 103 og 188/, Hus og veneriske Sygdomme 74 acute og kroniske medicinske Sygdomme henholdsvis 148 og 44. Sindssygdomme 4. Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad afholdt i Mandags et lille beskedent Møde. Martin Olsen var fraværende. Fra Frederiksberg Kommune forelaa Forslag om en Ændring i Delingen af Arkitekt E. Andersens Skat, der hidtil er afregnet med 2/3 til Nykøbing ig 1/3 til Frederiksberg. Grunden til Delingen er, at Hr. Andersen er blevet gift og hans Familie nu bor paa Frederiksberg, hvorfor denne Kommune ønskede, at Nykøbing for Eftertiden skulde nøjes med 1/3. Ligningskommisionen, der havde haft Sagen til Erklæring, oplyste, at en saa væsentlig Del af Andersens Indtægt hidrører fra hans Virksomhed i Nykøbing, at en eventuel Erhvervsskat vilde indbringe Halvdelen af den nuværende personlige Skat, og indstillede derfor, at Skatten for den resterende Del af Aaret betaltes med Halvdelen til hver af de to Kommuner, hvilken Indstilling Byraadet sluttede sig til. - De i sidste Møde vedtagne Laan paa henholdsvis 150,000 Kr. og 55,000 Kr. vedtoges det at forhøje til 170,000 og 65,000 Kr., idet man i den første Vedtagelse havde undladt at regne med Kurstab, og man ellers nærede Frygt for, at Ministeriet vilde modsætte sig, at Laanet omsattes fra nominelt til reelt Laan. - Efter Indstilling fra Skolekommissionen vedtoges det at ophøje det n uværende Timelærerembede ved Skolen til et fast Lærerembede. Den forøgede Udgift for Kommunen udgør 216 Kr. Aarlig. - Murer Ludvig Mortensen søgte om og fik Dispensation fra Byggeloven for Ombygning af hans Ejendom paa Kalkbrænderivej. Omtale 18/10 (fuldt gengivet) Folkebiblioteket i Nykøbing Fjorten Dage er nu forløbet, siden Folkebiblioteket aabnede sine Læsestuer, og selvfølelig er dette for kort et Spand af Tid til, at man endnu kan fælde nogen Dom over Bibliotekets Betydning; men saa meget er sikkert, at den Brug, der hidtil er gjort af Læsestuerne, vidner om, at det er en Trang, som her er afhjulpen. Da Planen blev rejst var der jo en Del Skeptikere, som mente, at Læsestuerne vilde faa Lov at staa tomme; kun til Pryd for Byen, naar her kom fremmede. Men denne Skepsis er i hvert Fald fra Begyndelsen gjort til Skamme, idet Læsestuerne allerede har været besøgt af i alt 385 læsende. I Dagtimerne er Besøget selvsagt ikke stort. Da gar jo kun de færeste Tid til at sætte sig hen og studere Bøger og Tidsskrifter; men saa snart Kon torer, Butikker og Værksteder lukker, kommer der Liv i Lokalerne, og mere end de nævnte 385 Besøgende i Løbet af 14 Dage kan der jo ikke godt forlanges i en By af Nykøbings Størrelse. Mulig drev Nysgerrigheden de første Aftener en Del derop, men der er dog egsaa navnlig blandt Ungdommen vokset et Kuld Stamgæster op, der foretrækker at fordybe sig i den forhaandenværende Literaturs Indhold, frem for at søge de mere tilfældige Adspredelser uden for; og navnlig er det glædeligt at se, at Haandbibliotekslokalet bliver flittigt benyttet, uagtet Bøgerne i denne Afdeling af mange betragtes som en tør Kost, hvad de dog ingenlunde er for dem, der ønsker at udvikle deres Kundskaber. Den anden Del af Virksomheden, nemlig Bogudlaanet, er nu ogsaa i fuld Gang.

2

3 Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Ildebrand i Snedker A. Nielsens, Købmand L. Olsens og Fru Hedvig Olsens Butiker raseret af Ild. Endelig i Aftes fik Ilden Bugt med den gamle Ejendom paa Hjørnet af Algade og Grundtvigsvej, hvor Snedkermester Nielsen, Cyklehandler L. Olsen og Modehandlerinde Hedvig Olsen har Butiker. Fire Gange før i Løbet af den sidste Snes Aar har der været Ild i denne Ejendom, men hver Gang er den bleven begrænset. Stærkest var der Bud efter den for to Aar siden, da Snedkermester Nielsens Værkstedsbygning gik op i Luer; men ogsaa da lykkedes det at redde de øvrige Bygninger. I Aftes blev hele Komplekset imidlertid saa stærkt raseret, at der ingen Mulighed er for Reparation. Flammehavet kunde ikke begrænses. Ilden opstod Kl. 5½ i Sidebygningen, hvor Cyklehandler Olsen har Værksted, og dette, der var en 2 Etages Bygning, opført af Bindingsværk, og af meget gammelt Dato, var i Løbet af kort Tid et stort Flammehav, overfor hvilket af Redning var umulig. Brandvæsenet koncentrerede da ogsaa sin Opmærksomhed paa at redde Forhuset, men ogsaa dette mislykkedes. Der var aaben Adgang fra Værkstedsbygningen og ind paa Loftet af det Etetages Forhus, og den Vej aad Ilden sig frem, og samtidig sprang Ruderne ud mod Gaarden, saa Ilden tog fat ogsaa i Stueetagen, hvor den fuldstændig raserede Bagværelserne, samt Hedvig Olsens og L. Olsens Butiker. Sidstnævnte Sted, hvor der fandtes en Del Fyrværkerisager og Ammunition, fremkaldte Ilden

4 nogle smaa Eksplosioner. En Beholdning af Krudt lykkedes det at redde. Redningsarbejdet. Saa snart det stod klart, at Ilden ikke var til at holde borte fra Forhuset, blev den store Butiksrude ind til L. Olsens Cykle- og Cigarbutik slaaet i Stykker, og herigennem blev reddet en Del af Varelageret, ligesom det lykkedes Olsen at faa sine Penge og Forretningsbøger ud. Ligeledes blev alt, hvad der fandtes i Snedkermester A. Nielsens Butik baaret ud, men meget af dette selvfølgelig i ramponeret Tilstand. Snedkermester Nielsen har Privatbolig i Sidehuset ud mod Grundtvigsvej, og ogsaa al hans Bohave kom ud. Dette viste sig imidlertid at være overflødigt, thi til denne Bygning naaede Ilden ikke. Derimod blev selve Bygningen en Del ramponeret, idet man for at komme ud med Møblerne maatte slaa nogle Skillerum ned. Motorsprøjtens Ilddaab. Den nye Motorsprøjte var her for første Gang i Ilden, og det viste sig, at den helt igennem svarer til sit Formaal. Mandskabet famlede lidt ved Starten, saa det varede ret længe, inden Sprøjten kom i Funktion; men da først den begyndte at spy sine Vandmasser ind i Ilden, var Virkningen ogsaa kendelig. Til Trods for, at Bygningerne var gamle og letfængelige, lykkedes det at holde Ilden borte fra Facaden ud mod Gaden, og man fik ogsaa slukket Tagbranden, saa Spærværket staar endnu. Men hele Forhuset er dog saa stærkt medtaget, at det nødvendigvis maa rives ned. Ved at Ilden blev dæmpet, lykkedes det at redde Sidebygningen ud mod Grundtvigsvej. Ligeledes blev Faren for, at Ilden skulde brede sig til Købmand L. Hansens nye Ejendom afværget. Ilden var her saa stærk, at Brandgavlen slog et Par Revner. Brandskaden. Bygninger, der tilhørte Banken for Nykøbing og Omegn, var forsikret i Købstædernes alm. Brandforsikring for 42,500 Kr. Banken lider intet Tab ved Branden. Den købte for tre Aar siden Ejendommen for 34,000 Kr. med det for Øje, at alle de gamle Bygninger skulde rives ned og en ny, moderne Bygning opføres paa Grunden, hvortil Banken saa skulde henflytte sine Lokaler. Paa Grund af de abnormt dyre Byggepriser er Planen hidtil stillet i Bero; men nu vil der selvfølgelig blive taget fat paa dette Arbejde, og da Byggeprisen jo nu faktisk er faldet en Del, kommer Branden jo for saa vidt Banken ret belejligt. Købmand L. Olsen havde forsikret Grundejernes Brandforsikring for 32,000 Kr. og Snedker Nielsen i Nye danske Brandforsikring, men da han havde sin Ejendele flere Steder, kan Summen ikke opgøres for den Del, der opbevaredes i den brændte Ejendom. Snedker Nielsen har selv Ejendom, hvorfra han formentlig kan fortsætte Forretningen. Købmand Olsen og Hustru vil derimod lide et betydeligt Tab ved, at deres Forretninger vil blive standset. Ilden skyldes Uforsigtighed. Der blev i Nat afholdt Brandforhør af Statsbetjent Jensen og Politifuldmægtig Thomsen, og ved dette kom man til det Resultat, at Ilden rimeligvis skyldes Uforsigtighed fra Købmand L. Olsen. Han havde nemlig i Mørkningen været ude i Værkstedet for at hente noget og havde da afrevet en Tændstik, som han kastede fra sig uden at forvisse sig om, at den var slukket, og kort efter at han var kommet ind i Butiken, opdagede en af hans Personale, at det brændte i Værkstedet. Han løb ud og forsøgte at slukke samtidig med, at han alarmerede Brandvæsenet, men det var for sent.

5 Genvalg, idet der henvistes til, at ingen af de andre Partier opstillede nogen af de hidtidige Ligningsmedlemmer til Genvalg, og man fremhævede det uheldige i, at Kommissionen skulde blive sammensat af lutter nye Medlemmer, tilmed da vi gaar en Tid i Møde, hvor Ligningsarbejdet vil blive ret vanskeligt. Redaktør Christensen anerkendte disse Grunde og indvilligede derefter i at lade sig genopstille, men henlede samtidig Partiets Opmærksomhed paa, at det kun skete under Forudsætning af, at han kunde slippe for Formandspladsen. Liste fik derefter følgende Sammensætning: Redaktør C. W. Christensen. Plejer L. P. Jensen Avlsbruger Chr. Sørensen, Askehaven. Sadelmager R. Fanth. Dyrlæge Vinding. Økonom J. Nielsen. Sagfører H. P. Toftbøl. han vilde underkaste sig Vilkaarene som Forhandler af Fabrikskrammet. Hvad der udgik fra hans Firma, skulde være forarbejdet paa han Værksted. Derfor gled han over til kun at beskæftige sig med Reparationer, og Arbejdsstyrken svandt ind til kun at omfatte ham selv. Gamle Georg Mørch beklagede sig dog aldrig over sine Kaar. Han var tro mod sit Haandværk, og som den Slider, han var, var han glad ved sit Arbejde. Hans medfødte Sans for Skælmeri fornægtede sig heller aldrig, og i hans nu lille og beskedne Værksted vankede der mangen en munter Passiar. Han var en af de Folk, der kun havde Venner, og dette saa man bedst i Gaar ved hans Baare, hvor et mægtigt Følge var samlet. Ikke alene baade den ældre og yngre Generation af Byens Haandværkerstand var mødt op, men mange, mange andre viste den trofaste Haandværker den sidte Ære. Omtale 8/11 (fuldt gengivet) Ligningsvalget i Nykøbing Den radikale Venstreforening afholdt i Aftes et godt besøgt Medlemsmøde, hvor der foretoges Opstilling af Kandidatliste til Ligningsvalget. Radaktør Christensen indlede med en kort Redegørelse over de hidtil fulgte Ligningsregler og trak Linierne op for demokratisk Ligningsarbejde i sin Helhed. Fra Forsamlingens Side blev der rettet stærke Opfordringer til Radaktør Christensen om at modtage Omtale 14/11 (fuldt gengivet) Jordefærd. I Gaar begravedes fra Nykøbing Kirke en af Byens ældste Haandværksmestre, Skomager Georg Mørch, der efter faa Dages Sygeleje var afgaaet ved Døden. Georg Mørch var en Haandværkertype af den gamle Skole. I sin Tid havde han en stor Forretning med mange Mand paa Værkstedet, men Tid efter anden ebbede det ud. Skomagerhaandværket er jo det, der mere end noget andet har lidt under Fabriksvirksomheden, og Georg Mørch var for stolt en Haandværkernatur til, at

6 Omtale 19/11 (fuldt gengivet) Kolonihavebevægelsen. Forholdene paa Grønnehave Møllegaard er nu bragt i Orden. Endelig naaede Ejeren af Grønnehave Møllegaard nu ministeriel Udstykningstilladelse, saa Handelen om de 26 Parceller, han sidste Foraar solgte til Kolonihaver, kan gaa i Orden. En Del af Køberne havde jo alt taget deres Parcel i Brug til Havebrug, medens andre holdt sig mere forsigtige tilbage, indtil Udstykningstilladelsen forelaa. Paa et Par af Parcellerne, dem nærmest Hovedlandevejen, er de nye Ejere i Færd med at bygge Hus, og mulig vil der med Tiden vokse et Kvarter op der ude. Dog vil det vel nok hovedsagelig blive Kolonihavebevægelsen, der her vil tage Fart, eftersom Vej- og Afløbsforholdene ved de paagældende Ejeres egen Foranstaltning skal bringes i Overensstemmelse med Sundhedskommissionens Fordringer, inden der gives Tilladelse til Bebyggelse. Omtale 19/11 (fuldt gengivet) To Juletog paa Odsherredsbanen. Odsherredsbanen er i Aar saa velfunderet, at Direktionen har kunnet indrømme Handelsforeningen i Nykøbing hele to Juletog, nemlig baade Søndag den 11. og Søndag den 18. December. De vil ankomme hertil ved Firetiden og afgaa igen ved Ottetiden.

7 Omtale 16/12 (fuldt gengivet) Krogen greb fat i Nakken. En uhyggelig Begivenhed i Slagtehuset. Hos Slagtermester H. C. Larsen skete i Gaar et slemt Uheld, idet Larsens Fader styrtede ned af en Stige i Slagtehuset. I Faldet tørnede han mod en Krog til Ophængning af Kød. Denne huggede ind i Nakken paa den gamle Mand, der fik en lang og uhyggelig Flænge i Hovedhuden. Lægen maatte sy Saaret sammen, men heldigvis er Kraniet ikke beskadiget.

8 Omtale 19/12 Fuldt gengivet) Den sidste Stormflod. Ringholmsdæmningen truet. Ved Nykøbing steg Vandet i Løbet af Lørdag Nat 6½ Fod over daglig Vande og havde derved sat en Rekord, saa selv gamle Folk ikke mindes at have set noget lignende. Vandet naaede sin størte Højde Lørdag Morgen ved 9- Tiden, men da var det ogsaa saa galt, at hele Havnepladsen var et fraadende Hav. Saa langt gik Vandet ind, at saavel Slagteriet som Husene langs Egebjergvejen var forvandlede til Øer, og selve Egebjergvejen var fuldstændig ufarbar. Ja, en Overgang truede Vandet endog med at vinde frem til Gasværket. Tømmer og Brædder driver til Søs. Paa Havnepladsen var alt en syndig Forvirring. Netop i disse Dage er der oplosset en del Tømmer og Brædder til Købmændene Hans Hansen og Carl Jens & Søn. Dette var ikke sat i Stabler, men laa paa Pladsen ved den gamle Havn og ventede paa at blive kørt hjem, og her gjorde Bølgerne Indhug, løftede Tømmeret op og kastede det ud i det gamle Havnebassin, hvorfra Vestenvinden drev det i store Flager ud i Fjorden. En Del af det tog Kursen mod Nakke Hage og skyllede op der, men en anden Del drev uden om Pynten og forsvandt i Isefjorden. Et Par Joller slog sig løs, men drev i Land ved Ringholm. Havnefoged Jensen udtaler: I 41 Aar har jeg været Havnefoged ved Nykøbing Havn, men en Vandstand som denne har jeg aldrig set Mage til! Søndag Morgen beredte Havnefogden sig til at flygte til Søs, idet han fik slæbt en Baad og fortøjede den ved sin Gangdør! En Mærkværdighed var det, at Vandstanden i Gaar Formiddags faldt og steg med korte Mellemrum. Adskillige ærede Medborgere, der vovede sig ud for at se Vandflodens Molest, maatte vade gennem ½ Alen Vand for at naa Byen igen. Ringholmsjorderne truet. Den alvorligste Fare, der truede paa denne Egn, var dog, at Dæmningen ind til Ringholmsjorderne stod i Fare for at bloive brudt igennem. Var dette sket, vilde Tdr. Ld. være bleven sat under Vand. Ringholm ejes nu af de kendte Ejendomshandlere Brødrene Jacobsen, Fuglede, og bestyres af Forvalter Reinholdt Hansen. Denne var i Lørdags Aftes flere Gange ude at sondere Terrænet, men ved 11-Tiden mente han ikke, der var Fare paa Færde, og gik til Ro. Da han i Gaar Morges kom ud, opdagede han imidlertid ikke alene, at Vandet var steget Foruroligende, men at Bølgerne brød saa stærkt paa Dæmningen lige ved Gaarden, at de paa et lille Stykke havde ædt sig halvvejs igennem. Ved Hjælp af nogle Læs Sandsække lykkedes det at faa stoppet Huller. Omtale december (fuldt gengivet) Den anden Julesøndag. Trods Storm og Slud havde en Mængde Landboere i Gaar benyttet Ekstratoget til en Sviptur til Nykøbing for at besørge Juleindkøbene. I Tiden mellem Togets Ankomst og Afgang var der et voldsomt Rykind i Butikerne, mest ganske vist hos Galanteri- og Legetøjshandlere; men ogsaa de øvrige Forretninger nød godt af de fremmedes Besøg. I det hele har der i sidste Uge været en Mængde Folk i Byen. Mange skal jo til Fødselsdag, og det har bidraget til gennemgaaende at sætte et godt Præg paa Julehandelen. Omtale 20/12 (fuldt gengivet) Dødsfald. Snedkermester Ferd. Larsen, Nykøbing, er i Dag afgaaet ved Døden, 70 Aar gl. Ved dette Dødsfald har Nykøbing mistet en af sine mest kendte Borgere. Vel har Ferd. Larsen i de senere Aar holdt sig i Baggrunden, men for en Del Aar siden var han en kendt Mand i det offentlige Liv. Han var et virksomt Medlem af Haandværkerforeningens Bestyrelse. Medstifter af Nykøbing Spare- pg Laanekasse, ligesom

9 han i en Aarrække havde Sæde i Ligningskommissionen og Byraadet. Den sidstnævnte Virksomhed faldt paa den Tid, hvor den kongevalgte Borgmester følte sig som enevældig Regent, og skønt Fred. Larsen var yderst konservativ, stødte dette Forhold ham dog, og megen Kraft satte han ind paa at hæve de valgte Byraadsmedlemmers Indflydelse. Indtil sin Død var han Skyldvurderingsmand for Nykøbing Købstad.

10 Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle N. P. Jensen, Bagermester, M. Ring, Chr. Larsen, Drejer, J. C. Larsen, Crome & Goldschmidts Udsalg, Harald Nielsen, Axel Rasmussen, Isenkræmmer, L. Hansen, Ekviperingshandler, Jensen & Gunnarsen, Skomagermestre, M. Lauritsen, (H. Dørrs Eftfl.), Jul. Petersen, Slagter, J. Hansen, Blikkenslager, Odsherreds Ægforretning, NYKØBING. j. Bertelsen Jensen, Ostehuset, C. N. Andersen, Skomager, Arne Faxholm, Bogtrykker, Poul Helms Boghandel, Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle Laur. Olsen, Restauratør, Nykøbing Wilh. Nielsen, Hotelejer, H. J. Petersen, Skræderforretning, J. Hansen, Bagermester, J. Larsen, Chauffør, Viggo Hansen, Nykøbing Fiskeforretning. H. L. Hansen, Tuborg Øl-Depot, Fr. Rasmussen, Brøndborer, Havnevej 14. Tlf. 284, J. Danielsens Cykelforretning, Th. Henriksen, Konditor, Anton Hansen, Bager og Konditor, K. Svensson, Skræderforretning, H. Windeløw, Cafe & Restaurant, Odsherreds Andelssvineslagteri, F. S. Hansen, Murermester, N. Frandsen, Tømrermester, Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle C. H. Andersen, Rebslageri, Skibs- og Træhandel, J. V. Clausen, Vogn og Beslagsmed, C. Madsen, Barber & Frisør, A. Nielsen, Møbel- og Ligkistemagasin, C. Bendixen, Snedkermester, Jacob Malthesen, Tricotagefabriken Odsherred s Udsalg, J. Guldbrandsens Skræderetablissement, Hans Hansen, Købmand, Frederik Rodian, Engelsk Beklædnings-Magasin, Sofie Mentze, Fotograf, Johs. Hansen, Cigar- og Hatteforretning, Chr. M. Jacobsen, Bogtrykkeri, Svendborg Støbegods, Carl Jensen & Søn, Johan Nielsen, Cafe du West, TH. Kjeldsen, Smede- og Maskinværksted, Niels Maltesen,

11 Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle Alfr. Jensen, Maskinforhandler, Nykøbing P. A. Rasmussen, Møller, Grønnehave Mølle. H. C. Larsen, Banken for Nykøbing Sj. Og Omegn A/S Nykøbing Sj. Foderstof- Kul- og Trælastforretning Viggo Petersen. Gunnar Rasmussen, Boghandler, Ernst Olsen, aut. Elektrisk installatør, C. M. Petersen, Skomager, Egebjergvej, Alfr. Olsen, Malemester, Laurits J. Larsen, Børstenbinder, Ahlgade 42, Billesborg Andelsmejeri, A. Jensen, aut. Kloakmester, Rørvigvej 8, Brødrene Hansen, Nykøbing og Vig C. C. Andkilde, Alfr. Bendtsen, Blikkenslager, H. L. Olsen, Restauratør, Vesterbro, Vi ønsker vore Kunder et glædeligt Nytaar med Tak for det gamle Aug. Petersen, Murermester - Dampvaskeri, N. P. Madsen, Maler, Madsen & Mørch, Snedkermestre, C. N. P. Larsen, Snedker- og Indramningsforretning, J. Nielsen, aut. Kloakmester, H. Andersen, Købmand, Nordvestvej, P. Schultz, Glarmester, E. Bendix Hansen, Cigar- og Tobaksforretning, C. Andersen, Tømrermester, H. W. Andersen, Murermester, Billesvej, Jens Johansen, Staldforpagter, Skindhandler, P. M. Christoffersen, Malermester,

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. )

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. ) Avisartikler om blikkenslagermester Chr. Olsen i Vejen fra Folkebladet 14. maj 1943, Tidens Tegn 13. maj 1948, Folkebladet 13. maj 1948 og 11. februar 1950 ( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af H. C. TERSLIN REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af Rebslager Frederik Jensen Den største Oplevelse i hans Skoletid var Skolens Brand. Den gjorde

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 9/7 (fuldt gengivet) En Bankfilial i Højby. Efter at Højby Haandværker- og Handelsforening forgæves har forhandlet med Bankerne i Nykøbing om Oprettelse af et Kontor derude, er der blevet sluttet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/1 (fuldt gengivet) Fhv. Skatteopkræver Jordening død. Atter i Lørdags har Døden indhentet en af Nykøbing kendte Borgere, nemlig fhv. Skatteopkræver Edv. Jordening, Den Afdøde, der blev 76 Aar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Omtale 27/10 (fuldt gengivet)

Omtale 27/10 (fuldt gengivet) Omtale oktober (fuldt gengivet) 5 nye Svende i Nykøbing. Forleden Aften afholdtes de sædvanlige Festligheder paa Teknisk Skole i Anledning af at 5 Nykøbingensere rykkede op i Svenderækken. Haandværkerforenings

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Kommunekontoret i Nykøbing er lukket i Morgen (Lørdag) hele Dagen paa Grund af Flytning. De nye Lokaler, som Kontoret skal tage i Besiddelse i den forhenværende Realskole, er

Læs mere

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Tyfusepidemien i Nykøbing. For om muligt at komme paa Spor efter Smittekilden til den opstaaede Tyfus, var Sundhedsstyrelsens Epidemiolog Dr. Ahrend Larsen fra Statens Seruminstitut

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tølløsevej 17 17. august 2015

Tølløsevej 17 17. august 2015 Tølløsevej 17 17. august 2015 Det er adressen på Else Agnete Larsen, John Milo Larsen og Axel Augustinus Larsens hjem igennem rigtig mange år. Efter min kære fætter Johns alt for tidlige død, så har jeg

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Nykøbing 1925 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1925 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/10 (fuldt gengivet) En ny Hotelvirksomhed Paabegyndes fra i Dag i Ja, ny er den ikke i en vis Forstand, eftersom det drejer sig om Hotel Frederik 7., men de hidtige ret indskrænkede Lokaleforhold

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere