lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde"

Transkript

1 lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien marts 2012, Baseret på 4. kvartal Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 14 Operatør-, monterings- og transportarbejde 20 Andet manuelt arbejde 25 Værkførere mv. 36 Lønfordeling og statistiske mål

2 DI lønstatistik 2012 MMI lønbegreber SIDE 2 Lønbegreber LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE Med statistikken for 2012 har udvalgte lønbegreber fået nye navne. De nye navne for statistikkens lønbegreber fremgår af figuren neden for. Lønbegrebet Direkte løn er et lønbegreb, der kommer tæt på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. Direkte løn indeholder IKKE arbejdsgivers bidrag til pension, overtidsbetaling, skifteholdstillæg samt løn under ferie og andet fravær. Til gengæld er betaling ved akkordarbejde og andre produktivitetsfremmende lønsystemer med i lønbegrebet. Se figuren, der viser indholdet og sammenhængen imellem de forskellige lønbegreber for hhv. månedsløn og timeløn. Direkte løn inkl. pension m.v. Lønbegrebet Direkte løn inkl. pension m.v. fremkommer ved at trække løn under sygdom mv. samt Ferie-, Fritvalgsog SH-betalinger fra Fortjeneste ekskl. genetillæg. Ændringer i Direkte løn inkl. pension m.v., som blev foretaget i 2008, har haft den konsekvens, at Direkte løn inkl. pension m.v., løn under sygdom mv. samt ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger ikke kan summeres præcist til fortjenesten ekskl. genetillæg. Der vil være en lille forskel, som kan tilskrives afvigelsen mellem standardtimerne og de præsterede timer. Læs evt. mere via NetStat Løn/Tema/2007/ Lønbegreber. PENSION Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til:»» ATP (lovbunden)»» Arbejdsmarkedspension inkl. bidrag overført fra Fritvalgs Lønkonto (overenskomstaftale)»» Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet)»» Privat (lønmodtagers egen, men administreret via arbejdsgiver). For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. Direkte løn Lønbegrebet Direkte løn fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger, som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikkeafholdte feriefridage mv. fra Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn indeholder således lønmodtagerens grundløn samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. Direkte løn er det smalleste lønbegreb i DI s online-statistik NetStat Løn. PERSONALEGODER Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes Samlede medarbejderomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens arbejdsomkostninger går til andre end lønmodtageren og kaldes øvrige arbejdsomkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offentlige kasser samt udgifter til forsikring af medarbejdere. Øvrige arbejdsomkostninger kan som følge af refusioner være negative. Timeløn Samlede medarbejderomkostninger» Øvrige medarbejderomkostninger Månedsløn Fortjenste» Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg,» Løn under sygdom m.v.» Ferie-, Fritvalgs- og SH-betaling Direkte løn inkl. pension m.v.» Personalegoder» Uregelmæssige betalinger» Arbejdsgivers pensionsbidrag Samlet månedsløn ekskl. genetillæg» Ferietillæg Direkte løn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk) Direkte månedsløn inkl. pension m.v.» Personalegoder» Uregelmæssige betalinger» Arbejdsgivers pensionsbidrag Direkte månedsløn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk)

3 DI lønstatistik 2012 MMI sådan bruges statistikken SIDE 3 sådan bruges statistikken Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI og foreningen. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/ NetStat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DI's shop. Gennemsnit viser ikke lønnen Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de personer, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2 /3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1 /3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. Den typiske løn I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af personerne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af personerne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af personerne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold:»» Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale lønforhandlinger»» Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pen sionsbidrag mv.»» Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer herunder bonus»» Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken»» Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken. Eksemplet på næste side viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 1,5 pct. fra 2011 til 2012, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 2,7 pct. Pas på andre statistikker, hitlister mv. Som arbejdsgiver kan man i en løn for hand lings situa tion ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks., om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk, at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. Vær varsom med selv at beregne stigninger Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal

4 DI lønstatistik 2012 MMI sådan bruges statistikken SIDE 4 Eksempel: Hvordan 1,5 pct. bliver til 2,7 pct. Lønstatistik 2011 Lønstatistik 2012 Lønstigning Ansatte Løn Ansatte Løn Virksomhed , ,18 1,5 Virksomhed , ,25 1,5 Virksomhed , ,10 1,5 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,86 2,7 Regioner REGION NORDJYLLAND REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. Region Hovedstaden København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune Region Sjælland Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Nord Midt Regioner I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner:»» Region Hovedstaden»» Region Sjælland»» Region Syddanmark»» Region Midtjylland»» Region Nordjylland Syd Sjælland Hovedstad Region Syddanmark Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa Region Midtjylland Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Region Nordjylland Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg

5 DI lønstatistik 2012 MMI skøn over omkostninger SIDE 5» skøn over personaleomkostninger samlede arbejdsomkostninger Aktuel sats Produktionsarbejde gns. Egne tal Pct. af løn Kr. pr. time Pct. af løn Løn for arbejde inden for normal arbejdst Kr./time 167,26 Genetillæg Kr./time 100 7,13 Løn for arbejdet tid i alt 174,39 Aftalebestemte omkostninger Feriepenge 12,5 Pct. 13,4 23,40 Fritvalgs Lønkonto 5 Pct. 5,4 9,36 Arbejdsmarkedspension (arbejdsgiverbidrag) 8 Pct. 10,1 17,59 Bidrag til Industriens Barselsfond 0,29 Pct. 0,4 0,64 Refusioner fra Industriens Barselsfond -0,3-0,54 Sygefravær mv. med bet. (kun arb.g.bet. ifb. med fravær) 4,8 Pct. 4,8 8,42 refusioner ved fravær -0,4-0,77 Bidrag til uddannelsesfonde 66 Øre/time 0,4 0,66 Kompetenceudviklingsfond 520 Kr./år 0,2 0,34 Kontingent til DI 0,28 Pct. 0,4 0,62 Kontingent til DIʼs konfliktfond 0,00 Pct. 0,0 0,00 Frihed ifb. med barns 1. sygedag 174,39 Kr./time 0,1 0,18 Feriefridage 174,39 Kr./time 2,4 4,17 Lovpligtige omkostninger Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 47,40 Kr./uge 0,8 1,44 (arbejdsgiverbetalingen) (180 Kr./md.) Betaling af dagpengegodtgørelse ved 1., 2. og 3. ledighedsdag 670 Kr./dag 0,2 0,28 (kun til berettigede). Højst 16 gange i løbet af et kalenderår (ved ledighed over 4 timer) (G-dage) ** Finansieringsbidrag: ved ledighed og sygdom mv. * 415 Kr./år 0,2 0,27 Lønmodtagernes Garantifond * 693 Kr./år 0,3 0,45 AER-bidrag Kr./år 0,9 1,59 refusioner fra AER Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring AES ** 690 Kr./år 0,3 0,45 Arbejdsskadeforsikring ** Kr./år 0,9 1,63 Hent omkostningsberegninger for timelønnede på di.dk/personale/loen/statistik/pages/personaleomkostninger.aspx Frivillige- inkl. lokalt aftalte omkostninger Personalegoder (værdi af bil samt værdi af fri kost og logi) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fuld løn ifb. med efteruddannelse 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Rejsesyge- og rejseulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fritidsulykkesforsikring/heltidsulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Forsikring for mindre arbejdsgivere (0,88 pct.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Øvrige personaleomkostninger, (personaleforening eller lign.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Samlede personaleomkostninger 140,5 244,57 * Opkræves samlet ** Arbejdsskadeforsikring og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer fra virksomhed til virksomhed. NB: De aktuelle satser i tabellen er de pt. gældende satser, som kan blive ændret i løbet af året.

6 SIDE 6» Håndværkspræget arbejde Fordeling Andel af lønninger, pct. 15 Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartil Median Gennemsnit Fremregnet Direkte løn, kroner pr. time Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger Gennemsnit, kalenderåret 2010 heraf Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg heraf Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde Hele landet 254,54 6,59 7,23 240,72 8,47 33,30 0,18 28,79 198,08 176,74 Region Hovedstaden 241,90 6,15 1,35 234,40 8,90 32,34 1,07 27,43 190,85 172,23 Region Sjælland 233,28 7,68 7,88 217,71 6,80 30,95 0,22 24,09 178,24 162,32 Region Syddanmark 272,78 6,43 7,54 258,81 8,02 34,73 0,09 30,28 214,59 192,23 Region Midtjylland 249,18 6,46 8,25 234,47 9,43 33,41 0,17 29,01 191,70 168,99 Region Nordjylland 231,37 6,91 5,62 218,85 8,21 30,66 0,20 26,91 179,46 160,59

7 SIDE 7» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde 71 Håndværksp. arb. byggeri, undt. el.arb. 711 Bygningsarb., ekskl. medhjælp basis Hele landet ,19 170,66 186,73 180,89 Region Hovedstaden ,38 177,36 196,17 176,86 Region Sjælland ,06 164,69 179,61 166,06 Region Syddanmark ,33 177,72 198,73 196,59 Region Midtjylland ,57 169,91 181,80 172,91 Region Nordjylland ,88 163,03 173,76 164,69 Hele landet ,46 172,85 193,04 178,01 Region Hovedstaden ,61 181,43 204,30 190,24 Region Sjælland Region Syddanmark ,33 167,72 189,81 173,97 Region Midtjylland ,80 179,74 199,15 182,35 Region Nordjylland ,46 167,64 173,65 165,89 Hele landet ,38 163,51 167,41 160,10 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Tømrer- og snedk.arb., byggeri Bygningssnedker, Hele landet ,06 159,46 167,20 159,48 bygningssnedkermester, bygningstømrer, hustømrer, Region Hovedstaden..... inventarsnedker, Region Sjælland parketsnedker, snedker, tømrer, tømrer- og snedkerarbejde, Region Syddanmark byggeri Region Midtjylland Region Nordjylland Frem. af bygningskonstrukt. i stål Drivhusbygger, drivhusmontør, Hele landet fremstilling af bygningskonstruktioner i Region Hovedstaden..... stål, stilladsbygger Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland..... Region Nordjylland Bygningsarb., ekskl. medhjælp finish Hele landet ,09 185,29 202,57 188,74 Region Hovedstaden ,61 181,43 204,30 190,24 Region Sjælland..... Region Syddanmark ,22 193,21 204,22 192,17 Region Midtjylland ,41 189,91 205,38 193,48 Region Nordjylland ,81 172,25 173,99 169,34

8 SIDE 8» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal VVS-arb. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Aut. gas og vandmester, Hele landet ,67 177,57 197,46 188,24 blikkenslager, blikkenslagermester, Region Hovedstaden blytækker, gasmester, Region Sjælland..... gasmontør, kedelmontør, oliefyrsmontør, Region Syddanmark oliemontør, pejsemontør, Region Midtjylland rørlægger, rørlæggermester, rørskærer, rørsmed, Region Nordjylland varmemontør, varmesmed, ventilatormontør, vvs montør, vvs rørsmed, vvs smed, vvs svend, vvs-arbejde Montørarb. klima- og køleteknik Kølemekaniker, kølemontør, Hele landet ,85 186,45 204,22 189,72 montørar- bejde inden for klima- og Region Hovedstaden køletekni Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland ,44 189,80 205,38 191,68 Region Nordjylland ,47 173,96 174,19 172, Malere og arb. rensning af bygninger Hele landet ,64 162,88 173,06 164,73 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark ,99 173,06 189,75 168,66 Region Midtjylland ,63 158,80 164,20 159,79 Region Nordjylland Sprøjtelakererarb. Autolakerer, autolakerermester, Hele landet ,14 162,88 172,62 163,61 automaler, autosprøjtelakerer, Region Hovedstaden..... cykellakerer, lakmester, Region Sjælland maskinmaler, møbelmaler, sprøjtearbejder, Region Syddanmark ,98 173,06 189,75 165,49 sprøjtelakerer, Region Midtjylland ,64 159,21 164,20 160,54 sprøjtelakererarbejde, sprøjtemaler, vognlakerer, Region Nordjylland vognmaler Kemisk og mekanisk rensn. bygningsoverf. Graffitirenser, kemisk Hele landet ,05 169,98 175,29 173,03 og mekanisk rensning af bygningsoverflader, Region Hovedstaden..... sandblæser, sandsliber Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Metal- og maskinarb. Hele landet ,51 171,09 186,59 182,93 Region Hovedstaden ,77 168,99 185,77 171,54 Region Sjælland ,44 170,94 181,92 170,91 Region Syddanmark ,79 180,00 203,38 201,43 Region Midtjylland ,47 169,20 181,08 171,95 Region Nordjylland ,13 161,67 172,02 163,01

9 SIDE 9» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 721 Pladearb., svejsning og beslægt. funkt. Hele landet ,19 170,03 188,73 191,50 Region Hovedstaden ,00 167,02 184,58 165,89 Region Sjælland ,68 164,69 179,00 165,59 Region Syddanmark ,41 180,96 221,62 213,36 Region Midtjylland ,79 168,35 181,06 173,11 Region Nordjylland ,41 161,36 168,08 160, Formning og støbning af emner i metal Bronzestøber, formdrejer, Hele landet ,86 156,33 171,39 156,72 formmager, formning og støbning af emner Region Hovedstaden ,50 155,20 171,39 153,96 i metal, formsmed, Region Sjælland ,86 176,97 184,45 178,06 formstøber, gørtler, gørtlermester, håndformer, Region Syddanmark ,34 150,47 164,93 152,98 kærnemager, maskinformer, metalformer, me- Region Midtjylland ,93 172,18 173,45 170,79 talstøber, støbemester, Region Nordjylland ,87 144,02 164,23 145,78 støber Svejsearb. og skærebrænding El-svejser, håndsvejser, Hele landet ,28 185,44 242,34 224,45 kedelsvejser, maskinsvejser, punktsvejser, Region Hovedstaden ,77 178,09 184,42 166,39 rørsvejser, skibssvejser, Region Sjælland svejsearbejde og skærebrænding, svejsemester, Region Syddanmark ,06 200,90 312,67 248,99 svejser, welder (offshore) Region Midtjylland ,25 181,07 184,12 183,21 Region Nordjylland ,69 164,95 173,99 169, Pladesmedarb. Autoopretter, autopladesmed, Hele landet ,22 164,60 176,38 166,66 autosmed, karosseriarbejder, karosseribygger, Region Hovedstaden karosseri- Region Sjælland mager, karosserismed, kedelsmed, kedelsmedemester, Region Syddanmark ,82 171,84 186,23 168,75 kobbersmed, Region Midtjylland ,74 164,07 169,40 168,01 kobbersmedemester, møntarbejder, pladesmed, Region Nordjylland ,75 162,84 167,01 161,26 pladesmedarbejde, pladesmedemester, pladestøber Stålkonstruktionsarb. Konstruktionssmed, nitter, Hele landet ,46 164,28 174,92 176,60 nittermester, skibs- bygger, stålkonstruktionsarbejde, Region Hovedstaden..... stålmester, Region Sjælland stålmontør Region Syddanmark ,17 165,11 180,57 184,73 Region Midtjylland ,75 164,36 170,79 169,86 Region Nordjylland ,53 152,79 163,83 158, Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt. Hele landet ,13 171,89 183,98 174,36 Region Hovedstaden ,17 177,85 201,39 183,53 Region Sjælland ,44 172,52 181,66 171,63 Region Syddanmark ,07 178,15 194,87 183,36 Region Midtjylland ,74 170,74 180,59 170,16 Region Nordjylland ,09 161,52 172,14 164,18

10 SIDE 10» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Smedearb. Beslagsmed, bygningssmed, Hele landet ,19 177,41 186,65 176,27 grovsmed, grovsmedemester, Region Hovedstaden landbrugssmed, smed, Region Sjælland ,30 158,81 163,23 153,97 smedearbejde, smedemester, støberismed, Region Syddanmark ,59 182,66 196,27 188,89 vognsmed Region Midtjylland ,86 173,53 180,02 165,06 Region Nordjylland ,05 174,08 200,40 176, Værktøjsmagerarb. Bøssemager, kleinsmed, Hele landet ,97 170,39 188,33 173,13 kleinsmedemester, knivmager, låsesmed, Region Hovedstaden ,56 179,65 201,39 187,62 modelsmed, vægtsmed, Region Sjælland ,23 176,19 183,04 176,87 værktøjsarbejder, værktøjsmager, Region Syddanmark ,50 177,72 200,45 174,48 værktøjsmagerarbejde, værktøjsmagermester, Region Midtjylland ,39 167,91 182,69 171,89 værktøjssmed Region Nordjylland ,83 155,40 170,39 163, Operatørarb. mv. metalforarb.maskiner Autoklavørsmed, drejer, Hele landet ,23 169,28 181,15 174,40 fræser, maskinarbejder, maskinbygger, maskinfræser, Region Hovedstaden ,66 169,43 180,41 170,00 maskinhøvler, Region Sjælland ,57 173,87 200,81 182,91 maskinmekaniker, maskinmontør, maskinopstiller, Region Syddanmark ,29 175,54 191,85 185,58 maskinsmed, Region Midtjylland ,13 173,61 181,40 174,26 maskinsmedemester, metaldrejer, operatør- og Region Nordjylland ,95 160,39 166,70 158,51 opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner, opstiller, plastmager, værkstedsfræser Arb. polering og slibning emner i metal Arbejde med polering Hele landet ,32 167,59 172,79 166,51 og slibning af emner i metal, formsliber, Region Hovedstaden metalsliber, slibemester, Region Sjælland sliber, værktøjssliber Region Syddanmark Region Midtjylland ,93 167,59 170,05 162,63 Region Nordjylland Mekanikerarb. Hele landet ,48 174,18 205,52 194,00 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,91 192,12 361,42 245,13 Region Midtjylland ,48 181,80 203,88 178,44 Region Nordjylland Mek.arb., lastvogne Automekaniker (lastvogne), Hele landet ,24 174,18 178,35 173,75 lastbilmekaniker, lastvognsmekaniker, Region Hovedstaden..... mekaniker (lastvogne), Region Sjælland..... mekanikerarbejde, lastvogne Region Syddanmark ,91 171,94 184,21 173,35 Region Midtjylland..... Region Nordjylland 6....

11 SIDE 11» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Mek.arb., and. omr. Knallertmekaniker, knallertmontør, Hele landet ,21 167,61 205,52 179,41 mekaniker- arbejde, andre områder, Region Hovedstaden motorcykelmekaniker Region Sjælland Region Syddanmark ,08 182,63 285,99 218,25 Region Midtjylland ,13 194,25 205,52 183,05 Region Nordjylland Mek.arb., landbrugs- og industrimaskiner Kranmekaniker, kranmontør, Hele landet ,00 199,47 361,42 250,87 kranreparatør, landbrugsmekaniker, Region Hovedstaden..... landbrugsmontør, mechanic (offshore), Region Sjælland..... mekanikerarbejde, landbrugs- Region Syddanmark og industrimaski- ner, servicemekaniker, Region Midtjylland ,18 164,00 184,37 166,03 skibsmontør Region Nordjylland Præcisionshåndv. og grafisk arb. Hele landet ,35 161,32 166,77 160,74 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark ,13 163,57 169,84 162,70 Region Midtjylland Region Nordjylland Præcisionshåndv. Hele landet ,86 161,32 166,16 157,47 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. el og elektron. omr. Hele landet ,01 163,03 186,72 167,64 Region Hovedstaden ,77 201,37 205,52 195,01 Region Sjælland ,37 140,14 152,66 148,70 Region Syddanmark ,66 157,29 179,38 161,12 Region Midtjylland ,37 171,50 196,04 173,57 Region Nordjylland ,79 168,64 190,68 178, Install.- og rep. af el udstyr Hele landet ,35 164,07 186,73 168,40 Region Hovedstaden ,03 203,62 208,23 199,61 Region Sjælland Region Syddanmark ,10 152,93 171,53 156,65 Region Midtjylland ,90 166,01 183,66 166,16 Region Nordjylland ,79 168,17 190,68 178,44

12 SIDE 12» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Elektrikerarb. Belysningsmontør, elektriker, elektrikerarbejde, elektrikermester, industrielektriker, relætekniker, serviceelektriker, sikrikringsleder, skibselektriker, stærkstrømselektriker Elektromekanikerarb. Autoelektriker, autoelektromekaniker, autoelektromester, automatikmekaniker elektronik, elektromekaniker, elektromekanikerarbejde, elmekaniker, elmekanikermester, signalmekaniker, signalmontør, sikringsmekaniker, sikringsmester, sikringsmontør, støvsugerreparatør, vægtmekaniker, vægtmontør Hele landet ,37 164,76 186,72 170,24 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark ,98 171,53 188,81 168,95 Region Midtjylland ,27 164,05 177,42 165,28 Region Nordjylland ,65 152,79 190,68 176,21 Hele landet ,96 164,07 186,73 167,62 Region Hovedstaden ,03 203,62 208,23 199,61 Region Sjælland Region Syddanmark ,64 149,23 157,76 151,52 Region Midtjylland ,90 167,79 187,66 166,65 Region Nordjylland ,55 168,64 191,41 179, Elektronikmek.arb. Alarmmontør, antennemekaniker, antennemester, antennemontør, automatmekaniker, automatmester, automatmontør, edb-montør, elektronikmekanikerarbejde, elektronikreparatør, radioreparatør, tvreparatør, videotekniker Hele landet ,30 158,51 185,58 165,86 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,78 178,78 183,17 177,58 Region Midtjylland ,05 200,59 224,01 198,63 Region Nordjylland Fødev.frem., snedk.arb. og bekl. håndv. Hele landet ,89 173,23 184,45 168,54 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland ,10 173,61 179,39 176,89 Region Nordjylland Tekstil- og bekl.arb. Hele landet Region Hovedstaden..... Region Sjælland..... Region Syddanmark..... Region Midtjylland Region Nordjylland Andet håndværksp. arb. Hele landet ,29 172,84 184,56 159,00 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 1....

13 SIDE 13» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Kval.kontrol mv. produkt., ej nær.midl. Kvalitetskontrol og Hele landet ,29 172,84 184,56 159,52 testarbejde af produkter (undtagen nærings- og Region Hovedstaden nydelsesmidler) Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 1....

14 SIDE 14» Operatør-, monterings- og transportarbejde Fordeling Andel af lønninger, pct. 15 Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartil Median Gennemsnit Fremregnet Direkte løn, kroner pr. time Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger Gennemsnit, kalenderåret 2010 heraf Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg heraf Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 8 Operatør-, monterings- og transportarbejde Hele landet 221,20 6,54 8,18 206,48 9,10 29,02 0,14 25,69 167,36 149,83 Region Hovedstaden 208,15 6,04 2,36 199,76 7,12 27,99 0,14 22,47 163,11 147,31 Region Sjælland 214,38 6,53 3,63 204,21 7,01 28,03 0,42 24,03 168,23 151,44 Region Syddanmark 219,26 6,29 8,73 204,24 9,55 27,84 0,05 25,71 165,49 148,76 Region Midtjylland 225,42 6,76 9,51 209,15 9,79 30,33 0,14 26,36 167,96 150,08 Region Nordjylland 227,75 6,84 10,31 210,60 8,18 29,25 0,06 27,21 174,52 152,88

15 SIDE 15» Operatør-, monterings- og transportarbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 8 Operatør-,monterings- og transportarb. 81 Operatørarb. ved anlæg og maskiner 812 Operatørarb. forarb. og færdigg. metal Hele landet ,67 149,50 166,72 153,37 Region Hovedstaden ,28 153,12 166,62 151,31 Region Sjælland ,08 145,51 170,48 154,93 Region Syddanmark ,64 149,21 165,58 152,18 Region Midtjylland ,17 149,17 165,67 153,58 Region Nordjylland ,79 159,36 169,65 156,81 Hele landet ,09 148,76 164,67 153,39 Region Hovedstaden ,40 155,63 172,94 155,84 Region Sjælland ,23 147,42 176,55 160,67 Region Syddanmark ,49 149,72 162,11 152,61 Region Midtjylland ,55 146,35 160,59 151,14 Region Nordjylland ,79 161,83 170,14 156,93 Hele landet ,66 147,83 161,13 151,65 Region Hovedstaden ,89 159,91 172,94 158,16 Region Sjælland ,46 145,90 172,26 159,21 Region Syddanmark ,99 149,69 159,55 148,77 Region Midtjylland ,93 146,35 160,59 151,10 Region Nordjylland ,00 146,70 149,76 139, Operatørarb. forarb. metal Formbygger, hærdemester, Hele landet ,75 147,19 159,96 152,23 hærder, jernstøber, operatørarbejde ved Region Hovedstaden ,09 155,10 172,94 156,30 forarbejdning af metal, Region Sjælland ,70 139,54 173,98 162,85 ovnbrænder, ovnpasser, ovnsætter, ovnsættermester, Region Syddanmark ,09 149,01 157,15 148,21 støberiarbejder, Region Midtjylland ,23 146,05 159,66 151,71 stålarbejder, stålvalser, stålværksarbejder, Region Nordjylland ,00 141,99 149,76 140,20 trykstøber, valsemester, valser, valseværkarbejder Operatørarb. overfladebehandl. metal Hele landet ,22 148,84 164,03 150,39 Region Hovedstaden Region Sjælland ,59 147,95 169,54 154,61 Region Syddanmark ,32 150,22 163,25 149,36 Region Midtjylland ,51 146,92 162,74 149,10 Region Nordjylland Oper. af maskiner frem. af gummi mv. Hele landet ,08 144,15 152,66 146,81 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,67 143,80 152,24 146,10 Region Midtjylland Region Nordjylland 4....

16 SIDE 16» Operatør-, monterings- og transportarbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Operatørarb. frem. gummiprodukt. Gummiarbejder, Hele landet ,24 133,36 157,16 138,17 operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter, Region Hovedstaden..... vulkanisør, Region Sjælland..... vulkanisørmester Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Operatørarb. frem. plastprodukt. Bådestøber plast, Hele landet ,20 144,93 152,66 147,61 operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter, Region Hovedstaden plasticstøber, Region Sjælland plasticsvejser, sprøjtestøber, sprøjtetekniker Region Syddanmark ,87 144,19 152,66 147,27 Region Midtjylland Region Nordjylland Operatørarb. symaskiner Bandagesyer, Hele landet beklædningsarbejder, broderiassistent, broderimontør, Region Hovedstaden..... industrisyer, Region Sjælland..... konfektionsarbejder, konfektionssyerske, maskinsyerske, Region Syddanmark..... operatør- Region Midtjylland arbejde af symaskiner, skindsyerske, sydame, Region Nordjylland..... syer, syerske, syoperatør, systueassistent, systuemedhjælper, trikotagesyer, tæppesyerske 818 Andet operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,39 166,21 185,78 167,63 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,21 164,51 194,86 170,61 Region Midtjylland Region Nordjylland ,39 166,18 172,43 161, Operatørarb. damp- og kedelanlæg Belysningsarbejder, Hele landet elarbejder, elværksarbejder, elværksassistent, Region Hovedstaden..... operatørarbejde ved Region Sjælland..... dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri, Region Syddanmark transformator- arbejder Region Midtjylland..... Region Nordjylland And. operatørarb. stationære anlæg mv. Andet operatørarbejde Hele landet ,39 165,73 188,19 167,22 ved stationære anlæg og maskiner, bådestøber Region Hovedstaden glasfiber, glasfiberstøber, Region Sjælland glasstøber, jernbukker, stanse Region Syddanmark ,05 162,53 191,93 168,69 Region Midtjylland Region Nordjylland ,75 165,73 169,06 160,72

17 SIDE 17» Operatør-, monterings- og transportarbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 821 Monteringsarb. Hele landet ,51 151,59 170,62 152,39 Region Hovedstaden ,55 156,97 159,80 154,40 Region Sjælland ,78 134,15 155,11 137,76 Region Syddanmark ,64 139,45 166,29 147,43 Region Midtjylland ,38 156,29 170,89 158,96 Region Nordjylland ,06 158,86 169,09 156, Monteringsarb. mek. maskiner Fotomontrice, kameramontør, Hele landet ,41 153,42 169,58 156,09 monterings- arbejde af mekaniske Region Hovedstaden maskiner Region Sjælland ,15 160,54 172,77 158,83 Region Syddanmark ,24 157,77 173,08 160,62 Region Midtjylland ,23 151,59 155,94 151,89 Region Nordjylland ,44 163,09 181,45 168, Monteringsarb. el og elektron. udstyr El-montrice, Hele landet ,29 138,06 157,58 141,28 elektronikarbejder, elektrooperatør, elektrovikler, Region Hovedstaden lampemontør, Region Sjælland monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk Region Syddanmark udstyr, målermontør, måleropsætter, svagstrømsassistent Region Midtjylland Region Nordjylland ,67 138,06 160,47 143, Andet monteringsarbejde Andet monteringsarbejde, Hele landet ,43 149,50 170,71 152,44 finersamler, isværksarbejder, klichemontør, Region Hovedstaden kontrolsorterer, Region Sjælland ,55 134,10 134,57 131,77 møbelmontør, påfylder, rammesamler Region Syddanmark ,65 133,22 164,63 146,14 Region Midtjylland ,42 170,52 172,32 164,40 Region Nordjylland Chaufførarb. og førere af køretøjer mv. Hele landet ,00 153,12 181,33 156,86 Region Hovedstaden ,17 135,87 148,12 139,42 Region Sjælland ,91 162,84 190,65 162,87 Region Syddanmark ,48 171,03 186,12 165,08 Region Midtjylland ,56 152,48 167,13 160,27 Region Nordjylland Chauff. af biler, varev. og motorcykler Hele landet ,47 141,04 148,23 140,37 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland.....

18 SIDE 18» Operatør-, monterings- og transportarbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Varev.chauff.arb. Postkører, torvechauffør, Hele landet ,47 138,52 148,12 138,40 varevognschauffør farligt gods internationalt, Region Hovedstaden varevognschauffør Region Sjælland..... farligt gods nationalt, varevognschauffør flytteopgaver, Region Syddanmark varevogns- Region Midtjylland chauffør international transport, varevognschauffør Region Nordjylland..... national trans- port, varevognschaufførarbejde, vaskerichauffør varevogn 833 Chauff. af busser og lastbiler Hele landet ,19 152,48 166,42 155,84 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland ,04 152,48 158,88 152,51 Region Nordjylland Lastbilchauff., national transport Avisvognmand, betonchauffør, Hele landet ,24 153,12 158,88 155,52 bogbuschauffør, fragtmand, kølevognschauffør Region Hovedstaden national Region Sjælland..... transport, lastbilchauffør national transport, lastvognchauffør Region Syddanmark..... national Region Midtjylland transport, medicinchauffør lastbil, postchauffør Region Nordjylland lastbil, tankchauffør Lastbilchauff. salgs- og repræs.opg. Brødkusk lastbil, Hele landet engroschauffør lastbil, lastbilchauffør salg og Region Hovedstaden..... repræsentation, lastbilchauffører med salgs- og Region Sjælland repræsentationsopgaver, Region Syddanmark lastvognchauffør salg Region Midtjylland og repræsentation, mejerichauffør, mælkekusk, Region Nordjylland..... salgschauffør lastbil, ølkusk 834 Førere af mobile maskiner Hele landet ,48 162,84 186,12 160,99 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,24 183,85 187,17 174,50 Region Midtjylland ,41 167,13 203,07 169,44 Region Nordjylland Kran- og liftførerarb. mobile enh. Kran- og liftførerarbejde Hele landet ,00 174,49 203,07 164,67 ved mobile enheder, kranfører mobilkran, Region Hovedstaden kranmester mobilkran Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland.....

19 SIDE 19» Operatør-, monterings- og transportarbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Truckførerarb. Truckchauffør, truckchef, truckfører, truckførerarbejde, truckførerformand Hele landet ,38 165,57 186,07 161,68 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,57 183,99 187,17 175,11 Region Midtjylland ,92 146,63 164,54 150,71 Region Nordjylland 2....

20 SIDE 20» Andet manuelt arbejde Fordeling Andel af lønninger, pct. 15 Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartil Median Gennemsnit Fremregnet Direkte løn, kroner pr. time Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger Gennemsnit, kalenderåret 2010 heraf Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg heraf Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 9 Andet manuelt arbejde Hele landet 207,17 6,56 4,65 195,96 6,71 27,86 0,17 23,02 160,37 144,60 Region Hovedstaden 199,84 6,17 1,05 192,62 6,27 28,86 0,01 21,81 155,94 142,18 Region Sjælland 207,28 6,70 3,69 196,88 8,73 26,94 0,03 22,28 161,68 144,75 Region Syddanmark 205,98 6,54 3,61 195,83 6,76 27,82 0,18 22,76 159,82 145,36 Region Midtjylland 209,97 6,44 6,59 196,94 5,75 28,10 0,25 23,84 162,30 144,87 Region Nordjylland 205,44 7,35 3,58 194,51 9,27 26,81 0,07 22,07 156,70 143,49

21 SIDE 21» Andet manuelt arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 9 Andet manuelt arbejde 91 Rengøringsarb. 911 Rengøringsarb. i priv. hjem, hotel. mv. Hele landet ,08 144,02 159,28 148,18 Region Hovedstaden ,48 141,94 157,36 146,18 Region Sjælland ,27 140,34 161,53 148,24 Region Syddanmark ,19 141,51 161,03 148,83 Region Midtjylland ,71 146,56 159,81 148,39 Region Nordjylland ,27 144,49 157,86 147,30 Hele landet ,79 134,15 148,71 141,41 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,07 142,80 161,03 141,81 Region Midtjylland ,71 132,54 148,06 131,59 Region Nordjylland ,26 139,47 148,71 139,50 Hele landet ,79 135,87 148,79 141,87 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,07 142,80 161,03 141,81 Region Midtjylland ,71 132,54 148,06 131,59 Region Nordjylland ,91 139,47 148,71 141, Rengøring af kontorer og beboelsesomr. Rengøring af kontorer og Hele landet ,79 139,47 148,71 138,28 beboelsesområder, rengøringsassistent kontor- Region Hovedstaden..... og beboelseslokaler, Region Sjælland rengøringsmedhjælper kontor- og beboelsesområder, Region Syddanmark ,07 142,80 161,03 141,08 sanitør kontor og beboelsesområder Region Midtjylland Region Nordjylland Rengøring af industrilokaliteter Auditorieassistent, Hele landet ,01 137,70 151,27 149,60 rengøring af industrilokaliteter, rengøringsassistent Region Hovedstaden fabrikslokaler Region Sjælland o.l., rengøringsmedhjælper fabrikslokaler o.l., Region Syddanmark sanitør fabrikslokaler Region Midtjylland Region Nordjylland Manuelt arb. råstofudv., byggesekt. mv. Hele landet ,17 144,15 159,22 148,30 Region Hovedstaden ,23 140,23 157,02 142,42 Region Sjælland ,27 142,27 169,05 149,30 Region Syddanmark ,21 140,19 156,51 147,36 Region Midtjylland ,51 147,18 160,32 149,54 Region Nordjylland ,38 147,26 161,08 150,95

22 SIDE 22» Andet manuelt arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 931 Manuelt arb. råstofudv. og byggesekt. Hele landet ,27 156,70 160,08 156,54 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland ,09 152,79 161,08 165, Beton- jernbeton og montagearb. Beton- jernbeton og Hele landet montagearbejde, elementarbejder, stålbetonarbejde Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark..... Region Midtjylland..... Region Nordjylland Medhj. and. bygningsarb. Blikkenslagermedhjælper, Hele landet ,32 157,19 160,08 155,23 bygningsarbejder, destruktør, gulvpolerer, Region Hovedstaden..... malermedhjælper, Region Sjælland..... medhjælp ved andet bygningsarbejde, nedriver, Region Syddanmark persiennemontør, snedkermedhjælper, Region Midtjylland tømrermedhjælper Region Nordjylland Manuelt produktionsarb. Hele landet ,39 141,66 156,35 144,92 Region Hovedstaden ,60 133,83 154,22 138,65 Region Sjælland ,12 138,49 154,78 143,65 Region Syddanmark ,77 134,96 156,69 140,70 Region Midtjylland ,65 145,36 157,85 148,45 Region Nordjylland ,56 141,72 150,19 143, Pakkeriarb. Avispakker, pakkearbejder, Hele landet ,24 144,76 156,35 141,59 pakkedame, pakker, pakkeriarbejde, Region Hovedstaden..... pakkeriarbejder, speditionsmedhjælper Region Sjælland ,99 122,24 138,42 126,97 Region Syddanmark Region Midtjylland ,06 155,28 163,58 153,63 Region Nordjylland And. manuelt prod.arb. Andet manuelt produktionsarbejde, Hele landet ,72 141,15 156,51 145,48 kedelrenser, kemigrafmedhjælper, Region Hovedstaden ,60 133,83 154,22 138,65 litografmedhjælper, Region Sjælland ,93 158,70 179,22 166,22 lystrykmedhjælper, maskinsmører, offsetmedhjælper, Region Syddanmark ,82 135,35 156,69 142,18 påfyldningsassi- stent, rotationsmedhjælper, Region Midtjylland ,89 143,97 154,65 147,55 serigrafmedhjælper, skrotarbejder, sorterer, trykkerimedhjælper, typografmedhjælper, vognsmører, værkstedsmedhjælper, ætserimedhjælper Region Nordjylland ,56 143,02 152,09 144,45

23 SIDE 23» Andet manuelt arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 933 Trp.- og lagerarb Lager- og pakhusarb. Hele landet ,76 145,74 164,20 151,30 Region Hovedstaden ,94 151,08 164,20 150,62 Region Sjælland ,43 146,07 180,32 156,50 Region Syddanmark ,90 143,44 156,28 150,32 Region Midtjylland ,55 146,30 163,06 148,97 Region Nordjylland ,26 157,86 196,32 167,30 Depotarbejder, Hele landet ,61 145,74 164,30 151,29 depotmedhjælper, frysehusarbejder, kølearbejder, Region Hovedstaden ,94 151,08 164,20 150,62 kølehusarbejder, Region Sjælland ,43 146,07 180,32 156,50 lager- og pakhusarbejde, lager og pakhusarbejder, Region Syddanmark ,90 143,44 156,28 150,32 lagerarbejder, lagerbetjent, lagermedarbejder, Region Midtjylland ,76 146,30 163,06 148,90 lagermedhjælper, Region Nordjylland ,26 157,86 196,32 167,30 materielbetjent, pakhusarbejder, pakhusbetjent, trælastarbejder 941 Manuelt arb. tilberedn. af mad Hele landet ,77 153,09 170,74 154,46 Region Hovedstaden..... Region Sjælland..... Region Syddanmark ,77 155,44 170,74 155,93 Region Midtjylland Region Nordjylland Medhj. i køkken Anretningsassistent, Hele landet ,77 153,09 170,74 154,88 buffetmedhjælper, buffist, cafeassistent, cafemedhjælper, Region Hovedstaden..... cafeteriaarbejder, Region Sjælland..... cafeteriamedarbejder, cafeteriamedhjælper, Region Syddanmark ,77 170,37 170,78 157,53 cateringassistent, grillarbejder, kabysmedhjælper, Region Midtjylland kaffejomfru, medhjælp i Region Nordjylland..... køkken, pantryassistent, pantryjomfru, rejepiller, restaurationsassistent, restaurationsmedhjælper, serveringsassistent, smørrebrødsmedhjælper 96 Renovationsarb. og andet manuelt arb. Hele landet ,69 144,49 171,89 152,82 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland ,52 146,56 171,89 148,57 Region Nordjylland Andet manuelt arb. Hele landet ,63 144,49 171,89 146,91 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland ,52 146,56 171,89 148,57 Region Nordjylland 9....

24 SIDE 24» Andet manuelt arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal Kurérarb. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Avisbud, bankbud, biblioteksbud, bladbud, bladomdeler, bud, bybud, bydreng, cykelbud, distributionsmedarbejder, distriktsomdeler, ekspresbud, elevatorfører, kontorbud, kontorpiccolo, kurer, kurérarbejde, piccoline, piccolo, postombærer, reklameuddeler Hele landet ,78 146,56 175,67 145,85 Region Hovedstaden..... Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Forefaldende arb. Forefaldende arbejde Hele landet ,69 144,49 171,89 148,11 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 5....

25 DI lønstatistik 2012 MMI månedslønninger SIDE 25» værkførere mv. ledelse i øvrigt Fordeling Andel af lønninger, pct Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartil Median Gennemsnit Fremregnet Direkte månedsløn inkl. pension m.v., kroner pr. måned

26 DI lønstatistik 2012 MMI månedslønninger SIDE 26» værkførere mv. ledelse i øvrigt Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger Gennemsnit, kalenderåret 2010 heraf Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg heraf Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde Hele landet 302,97 12,47 2,87 287,64 3,30 36,69 4,56 35,47 242,40 219,94 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark 319,53 6,87 0,12 312,54 3,13 39,43 7,37 37,97 263,65 237,83 Region Midtjylland 283,47 7,91 8,22 267,34 3,41 35,08 2,41 36,32 225,14 203,74 Region Nordjylland 309,64 41,28 0,28 268,08 4,44 34,70 4,10 26,95 223,30 201,68 8 Operatør-, monterings- og transportarb. Hele landet 328,16 8,00 0,34 319,82 1,60 39,73 0,38 38,84 272,28 246,20 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark 311,18 7,87 0,00 303,30 2,11 37,73 0,29 37,10 257,49 232,60 Region Midtjylland 307,77 8,44 0,98 298,35 0,29 35,33 0,17 43,00 255,33 226,61 Region Nordjylland Andet manuelt arbejde Hele landet 294,44 8,10 0,04 286,30 6,26 34,91 3,86 34,87 238,00 214,42 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland PRODUKTIONSAnsvar I ALT Hele landet 310,13 10,70 1,84 297,59 3,02 37,49 3,20 36,47 251,38 227,69 Region Hovedstaden 260,76 7,52 0,01 253,23 3,39 32,19 0,82 34,22 212,96 198,39 Region Sjælland 415,92 7,36 0,65 407,91 1,85 49,93 3,22 39,46 349,07 320,49 Region Syddanmark 314,38 7,33 0,07 306,98 2,69 38,55 4,46 37,08 259,62 234,56 Region Midtjylland 295,47 8,05 5,13 282,29 3,22 35,61 2,37 38,56 238,07 213,63 Region Nordjylland 306,84 34,90 0,48 271,46 4,02 35,26 3,32 28,11 227,01 205,92

27 DI lønstatistik 2012 MMI månedslønninger SIDE 27» værkførere mv. ledelse i øvrigt Direkte månedsløn inkl. pension m.v Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 7 Håndværkspræget arbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Operatør-, monterings- og transportarb. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet manuelt arbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland..... PRODUKTIONSANSVAR I ALT Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

LØNSTATISTIK 2013. Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 12 16 21 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2014. Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2014 Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 12 16 20 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR,-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2015 Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 9 OPERATØR-, MONTERINGS-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Danske Energi- og Forsyningsselskaber FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Danske Energi- og Forsyningsselskaber FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Danske Energi- og Forsyningsselskaber FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 10 13 18 HÅNDVÆRKSPRÆGET

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 9 13 19 HÅNDVÆRKSPRÆGET

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL

FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2014 Bilbranchen FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 15 VÆRKSTED/LAGER 20 LEDELSE 24

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL

MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2015 Bilbranchen MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 14 VÆRKSTED/LAGER 19 LEDELSE 23 MEDARBEJDERE

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 22 36 49 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2014 Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 15 26 35 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere