lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde"

Transkript

1 lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien marts 2012, Baseret på 4. kvartal Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 14 Operatør-, monterings- og transportarbejde 20 Andet manuelt arbejde 25 Værkførere mv. 36 Lønfordeling og statistiske mål

2 DI lønstatistik 2012 MMI lønbegreber SIDE 2 Lønbegreber LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE Med statistikken for 2012 har udvalgte lønbegreber fået nye navne. De nye navne for statistikkens lønbegreber fremgår af figuren neden for. Lønbegrebet Direkte løn er et lønbegreb, der kommer tæt på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. Direkte løn indeholder IKKE arbejdsgivers bidrag til pension, overtidsbetaling, skifteholdstillæg samt løn under ferie og andet fravær. Til gengæld er betaling ved akkordarbejde og andre produktivitetsfremmende lønsystemer med i lønbegrebet. Se figuren, der viser indholdet og sammenhængen imellem de forskellige lønbegreber for hhv. månedsløn og timeløn. Direkte løn inkl. pension m.v. Lønbegrebet Direkte løn inkl. pension m.v. fremkommer ved at trække løn under sygdom mv. samt Ferie-, Fritvalgsog SH-betalinger fra Fortjeneste ekskl. genetillæg. Ændringer i Direkte løn inkl. pension m.v., som blev foretaget i 2008, har haft den konsekvens, at Direkte løn inkl. pension m.v., løn under sygdom mv. samt ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger ikke kan summeres præcist til fortjenesten ekskl. genetillæg. Der vil være en lille forskel, som kan tilskrives afvigelsen mellem standardtimerne og de præsterede timer. Læs evt. mere via NetStat Løn/Tema/2007/ Lønbegreber. PENSION Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til:»» ATP (lovbunden)»» Arbejdsmarkedspension inkl. bidrag overført fra Fritvalgs Lønkonto (overenskomstaftale)»» Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet)»» Privat (lønmodtagers egen, men administreret via arbejdsgiver). For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. Direkte løn Lønbegrebet Direkte løn fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger, som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikkeafholdte feriefridage mv. fra Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn indeholder således lønmodtagerens grundløn samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. Direkte løn er det smalleste lønbegreb i DI s online-statistik NetStat Løn. PERSONALEGODER Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes Samlede medarbejderomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens arbejdsomkostninger går til andre end lønmodtageren og kaldes øvrige arbejdsomkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offentlige kasser samt udgifter til forsikring af medarbejdere. Øvrige arbejdsomkostninger kan som følge af refusioner være negative. Timeløn Samlede medarbejderomkostninger» Øvrige medarbejderomkostninger Månedsløn Fortjenste» Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg,» Løn under sygdom m.v.» Ferie-, Fritvalgs- og SH-betaling Direkte løn inkl. pension m.v.» Personalegoder» Uregelmæssige betalinger» Arbejdsgivers pensionsbidrag Samlet månedsløn ekskl. genetillæg» Ferietillæg Direkte løn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk) Direkte månedsløn inkl. pension m.v.» Personalegoder» Uregelmæssige betalinger» Arbejdsgivers pensionsbidrag Direkte månedsløn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk)

3 DI lønstatistik 2012 MMI sådan bruges statistikken SIDE 3 sådan bruges statistikken Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI og foreningen. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/ NetStat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DI's shop. Gennemsnit viser ikke lønnen Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de personer, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2 /3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1 /3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. Den typiske løn I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af personerne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af personerne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af personerne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold:»» Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale lønforhandlinger»» Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pen sionsbidrag mv.»» Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer herunder bonus»» Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken»» Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken. Eksemplet på næste side viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 1,5 pct. fra 2011 til 2012, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 2,7 pct. Pas på andre statistikker, hitlister mv. Som arbejdsgiver kan man i en løn for hand lings situa tion ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks., om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk, at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. Vær varsom med selv at beregne stigninger Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal

4 DI lønstatistik 2012 MMI sådan bruges statistikken SIDE 4 Eksempel: Hvordan 1,5 pct. bliver til 2,7 pct. Lønstatistik 2011 Lønstatistik 2012 Lønstigning Ansatte Løn Ansatte Løn Virksomhed , ,18 1,5 Virksomhed , ,25 1,5 Virksomhed , ,10 1,5 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,86 2,7 Regioner REGION NORDJYLLAND REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. Region Hovedstaden København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune Region Sjælland Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Nord Midt Regioner I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner:»» Region Hovedstaden»» Region Sjælland»» Region Syddanmark»» Region Midtjylland»» Region Nordjylland Syd Sjælland Hovedstad Region Syddanmark Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa Region Midtjylland Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Region Nordjylland Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg

5 DI lønstatistik 2012 MMI skøn over omkostninger SIDE 5» skøn over personaleomkostninger samlede arbejdsomkostninger Aktuel sats Produktionsarbejde gns. Egne tal Pct. af løn Kr. pr. time Pct. af løn Løn for arbejde inden for normal arbejdst Kr./time 167,26 Genetillæg Kr./time 100 7,13 Løn for arbejdet tid i alt 174,39 Aftalebestemte omkostninger Feriepenge 12,5 Pct. 13,4 23,40 Fritvalgs Lønkonto 5 Pct. 5,4 9,36 Arbejdsmarkedspension (arbejdsgiverbidrag) 8 Pct. 10,1 17,59 Bidrag til Industriens Barselsfond 0,29 Pct. 0,4 0,64 Refusioner fra Industriens Barselsfond -0,3-0,54 Sygefravær mv. med bet. (kun arb.g.bet. ifb. med fravær) 4,8 Pct. 4,8 8,42 refusioner ved fravær -0,4-0,77 Bidrag til uddannelsesfonde 66 Øre/time 0,4 0,66 Kompetenceudviklingsfond 520 Kr./år 0,2 0,34 Kontingent til DI 0,28 Pct. 0,4 0,62 Kontingent til DIʼs konfliktfond 0,00 Pct. 0,0 0,00 Frihed ifb. med barns 1. sygedag 174,39 Kr./time 0,1 0,18 Feriefridage 174,39 Kr./time 2,4 4,17 Lovpligtige omkostninger Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 47,40 Kr./uge 0,8 1,44 (arbejdsgiverbetalingen) (180 Kr./md.) Betaling af dagpengegodtgørelse ved 1., 2. og 3. ledighedsdag 670 Kr./dag 0,2 0,28 (kun til berettigede). Højst 16 gange i løbet af et kalenderår (ved ledighed over 4 timer) (G-dage) ** Finansieringsbidrag: ved ledighed og sygdom mv. * 415 Kr./år 0,2 0,27 Lønmodtagernes Garantifond * 693 Kr./år 0,3 0,45 AER-bidrag Kr./år 0,9 1,59 refusioner fra AER Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring AES ** 690 Kr./år 0,3 0,45 Arbejdsskadeforsikring ** Kr./år 0,9 1,63 Hent omkostningsberegninger for timelønnede på di.dk/personale/loen/statistik/pages/personaleomkostninger.aspx Frivillige- inkl. lokalt aftalte omkostninger Personalegoder (værdi af bil samt værdi af fri kost og logi) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fuld løn ifb. med efteruddannelse 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Rejsesyge- og rejseulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fritidsulykkesforsikring/heltidsulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Forsikring for mindre arbejdsgivere (0,88 pct.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Øvrige personaleomkostninger, (personaleforening eller lign.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Samlede personaleomkostninger 140,5 244,57 * Opkræves samlet ** Arbejdsskadeforsikring og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer fra virksomhed til virksomhed. NB: De aktuelle satser i tabellen er de pt. gældende satser, som kan blive ændret i løbet af året.

6 SIDE 6» Håndværkspræget arbejde Fordeling Andel af lønninger, pct. 15 Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartil Median Gennemsnit Fremregnet Direkte løn, kroner pr. time Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger Gennemsnit, kalenderåret 2010 heraf Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg heraf Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde Hele landet 254,54 6,59 7,23 240,72 8,47 33,30 0,18 28,79 198,08 176,74 Region Hovedstaden 241,90 6,15 1,35 234,40 8,90 32,34 1,07 27,43 190,85 172,23 Region Sjælland 233,28 7,68 7,88 217,71 6,80 30,95 0,22 24,09 178,24 162,32 Region Syddanmark 272,78 6,43 7,54 258,81 8,02 34,73 0,09 30,28 214,59 192,23 Region Midtjylland 249,18 6,46 8,25 234,47 9,43 33,41 0,17 29,01 191,70 168,99 Region Nordjylland 231,37 6,91 5,62 218,85 8,21 30,66 0,20 26,91 179,46 160,59

7 SIDE 7» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde 71 Håndværksp. arb. byggeri, undt. el.arb. 711 Bygningsarb., ekskl. medhjælp basis Hele landet ,19 170,66 186,73 180,89 Region Hovedstaden ,38 177,36 196,17 176,86 Region Sjælland ,06 164,69 179,61 166,06 Region Syddanmark ,33 177,72 198,73 196,59 Region Midtjylland ,57 169,91 181,80 172,91 Region Nordjylland ,88 163,03 173,76 164,69 Hele landet ,46 172,85 193,04 178,01 Region Hovedstaden ,61 181,43 204,30 190,24 Region Sjælland Region Syddanmark ,33 167,72 189,81 173,97 Region Midtjylland ,80 179,74 199,15 182,35 Region Nordjylland ,46 167,64 173,65 165,89 Hele landet ,38 163,51 167,41 160,10 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Tømrer- og snedk.arb., byggeri Bygningssnedker, Hele landet ,06 159,46 167,20 159,48 bygningssnedkermester, bygningstømrer, hustømrer, Region Hovedstaden..... inventarsnedker, Region Sjælland parketsnedker, snedker, tømrer, tømrer- og snedkerarbejde, Region Syddanmark byggeri Region Midtjylland Region Nordjylland Frem. af bygningskonstrukt. i stål Drivhusbygger, drivhusmontør, Hele landet fremstilling af bygningskonstruktioner i Region Hovedstaden..... stål, stilladsbygger Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland..... Region Nordjylland Bygningsarb., ekskl. medhjælp finish Hele landet ,09 185,29 202,57 188,74 Region Hovedstaden ,61 181,43 204,30 190,24 Region Sjælland..... Region Syddanmark ,22 193,21 204,22 192,17 Region Midtjylland ,41 189,91 205,38 193,48 Region Nordjylland ,81 172,25 173,99 169,34

8 SIDE 8» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal VVS-arb. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Aut. gas og vandmester, Hele landet ,67 177,57 197,46 188,24 blikkenslager, blikkenslagermester, Region Hovedstaden blytækker, gasmester, Region Sjælland..... gasmontør, kedelmontør, oliefyrsmontør, Region Syddanmark oliemontør, pejsemontør, Region Midtjylland rørlægger, rørlæggermester, rørskærer, rørsmed, Region Nordjylland varmemontør, varmesmed, ventilatormontør, vvs montør, vvs rørsmed, vvs smed, vvs svend, vvs-arbejde Montørarb. klima- og køleteknik Kølemekaniker, kølemontør, Hele landet ,85 186,45 204,22 189,72 montørar- bejde inden for klima- og Region Hovedstaden køletekni Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland ,44 189,80 205,38 191,68 Region Nordjylland ,47 173,96 174,19 172, Malere og arb. rensning af bygninger Hele landet ,64 162,88 173,06 164,73 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark ,99 173,06 189,75 168,66 Region Midtjylland ,63 158,80 164,20 159,79 Region Nordjylland Sprøjtelakererarb. Autolakerer, autolakerermester, Hele landet ,14 162,88 172,62 163,61 automaler, autosprøjtelakerer, Region Hovedstaden..... cykellakerer, lakmester, Region Sjælland maskinmaler, møbelmaler, sprøjtearbejder, Region Syddanmark ,98 173,06 189,75 165,49 sprøjtelakerer, Region Midtjylland ,64 159,21 164,20 160,54 sprøjtelakererarbejde, sprøjtemaler, vognlakerer, Region Nordjylland vognmaler Kemisk og mekanisk rensn. bygningsoverf. Graffitirenser, kemisk Hele landet ,05 169,98 175,29 173,03 og mekanisk rensning af bygningsoverflader, Region Hovedstaden..... sandblæser, sandsliber Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Metal- og maskinarb. Hele landet ,51 171,09 186,59 182,93 Region Hovedstaden ,77 168,99 185,77 171,54 Region Sjælland ,44 170,94 181,92 170,91 Region Syddanmark ,79 180,00 203,38 201,43 Region Midtjylland ,47 169,20 181,08 171,95 Region Nordjylland ,13 161,67 172,02 163,01

9 SIDE 9» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 721 Pladearb., svejsning og beslægt. funkt. Hele landet ,19 170,03 188,73 191,50 Region Hovedstaden ,00 167,02 184,58 165,89 Region Sjælland ,68 164,69 179,00 165,59 Region Syddanmark ,41 180,96 221,62 213,36 Region Midtjylland ,79 168,35 181,06 173,11 Region Nordjylland ,41 161,36 168,08 160, Formning og støbning af emner i metal Bronzestøber, formdrejer, Hele landet ,86 156,33 171,39 156,72 formmager, formning og støbning af emner Region Hovedstaden ,50 155,20 171,39 153,96 i metal, formsmed, Region Sjælland ,86 176,97 184,45 178,06 formstøber, gørtler, gørtlermester, håndformer, Region Syddanmark ,34 150,47 164,93 152,98 kærnemager, maskinformer, metalformer, me- Region Midtjylland ,93 172,18 173,45 170,79 talstøber, støbemester, Region Nordjylland ,87 144,02 164,23 145,78 støber Svejsearb. og skærebrænding El-svejser, håndsvejser, Hele landet ,28 185,44 242,34 224,45 kedelsvejser, maskinsvejser, punktsvejser, Region Hovedstaden ,77 178,09 184,42 166,39 rørsvejser, skibssvejser, Region Sjælland svejsearbejde og skærebrænding, svejsemester, Region Syddanmark ,06 200,90 312,67 248,99 svejser, welder (offshore) Region Midtjylland ,25 181,07 184,12 183,21 Region Nordjylland ,69 164,95 173,99 169, Pladesmedarb. Autoopretter, autopladesmed, Hele landet ,22 164,60 176,38 166,66 autosmed, karosseriarbejder, karosseribygger, Region Hovedstaden karosseri- Region Sjælland mager, karosserismed, kedelsmed, kedelsmedemester, Region Syddanmark ,82 171,84 186,23 168,75 kobbersmed, Region Midtjylland ,74 164,07 169,40 168,01 kobbersmedemester, møntarbejder, pladesmed, Region Nordjylland ,75 162,84 167,01 161,26 pladesmedarbejde, pladesmedemester, pladestøber Stålkonstruktionsarb. Konstruktionssmed, nitter, Hele landet ,46 164,28 174,92 176,60 nittermester, skibs- bygger, stålkonstruktionsarbejde, Region Hovedstaden..... stålmester, Region Sjælland stålmontør Region Syddanmark ,17 165,11 180,57 184,73 Region Midtjylland ,75 164,36 170,79 169,86 Region Nordjylland ,53 152,79 163,83 158, Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt. Hele landet ,13 171,89 183,98 174,36 Region Hovedstaden ,17 177,85 201,39 183,53 Region Sjælland ,44 172,52 181,66 171,63 Region Syddanmark ,07 178,15 194,87 183,36 Region Midtjylland ,74 170,74 180,59 170,16 Region Nordjylland ,09 161,52 172,14 164,18

10 SIDE 10» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Smedearb. Beslagsmed, bygningssmed, Hele landet ,19 177,41 186,65 176,27 grovsmed, grovsmedemester, Region Hovedstaden landbrugssmed, smed, Region Sjælland ,30 158,81 163,23 153,97 smedearbejde, smedemester, støberismed, Region Syddanmark ,59 182,66 196,27 188,89 vognsmed Region Midtjylland ,86 173,53 180,02 165,06 Region Nordjylland ,05 174,08 200,40 176, Værktøjsmagerarb. Bøssemager, kleinsmed, Hele landet ,97 170,39 188,33 173,13 kleinsmedemester, knivmager, låsesmed, Region Hovedstaden ,56 179,65 201,39 187,62 modelsmed, vægtsmed, Region Sjælland ,23 176,19 183,04 176,87 værktøjsarbejder, værktøjsmager, Region Syddanmark ,50 177,72 200,45 174,48 værktøjsmagerarbejde, værktøjsmagermester, Region Midtjylland ,39 167,91 182,69 171,89 værktøjssmed Region Nordjylland ,83 155,40 170,39 163, Operatørarb. mv. metalforarb.maskiner Autoklavørsmed, drejer, Hele landet ,23 169,28 181,15 174,40 fræser, maskinarbejder, maskinbygger, maskinfræser, Region Hovedstaden ,66 169,43 180,41 170,00 maskinhøvler, Region Sjælland ,57 173,87 200,81 182,91 maskinmekaniker, maskinmontør, maskinopstiller, Region Syddanmark ,29 175,54 191,85 185,58 maskinsmed, Region Midtjylland ,13 173,61 181,40 174,26 maskinsmedemester, metaldrejer, operatør- og Region Nordjylland ,95 160,39 166,70 158,51 opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner, opstiller, plastmager, værkstedsfræser Arb. polering og slibning emner i metal Arbejde med polering Hele landet ,32 167,59 172,79 166,51 og slibning af emner i metal, formsliber, Region Hovedstaden metalsliber, slibemester, Region Sjælland sliber, værktøjssliber Region Syddanmark Region Midtjylland ,93 167,59 170,05 162,63 Region Nordjylland Mekanikerarb. Hele landet ,48 174,18 205,52 194,00 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,91 192,12 361,42 245,13 Region Midtjylland ,48 181,80 203,88 178,44 Region Nordjylland Mek.arb., lastvogne Automekaniker (lastvogne), Hele landet ,24 174,18 178,35 173,75 lastbilmekaniker, lastvognsmekaniker, Region Hovedstaden..... mekaniker (lastvogne), Region Sjælland..... mekanikerarbejde, lastvogne Region Syddanmark ,91 171,94 184,21 173,35 Region Midtjylland..... Region Nordjylland 6....

11 SIDE 11» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Mek.arb., and. omr. Knallertmekaniker, knallertmontør, Hele landet ,21 167,61 205,52 179,41 mekaniker- arbejde, andre områder, Region Hovedstaden motorcykelmekaniker Region Sjælland Region Syddanmark ,08 182,63 285,99 218,25 Region Midtjylland ,13 194,25 205,52 183,05 Region Nordjylland Mek.arb., landbrugs- og industrimaskiner Kranmekaniker, kranmontør, Hele landet ,00 199,47 361,42 250,87 kranreparatør, landbrugsmekaniker, Region Hovedstaden..... landbrugsmontør, mechanic (offshore), Region Sjælland..... mekanikerarbejde, landbrugs- Region Syddanmark og industrimaski- ner, servicemekaniker, Region Midtjylland ,18 164,00 184,37 166,03 skibsmontør Region Nordjylland Præcisionshåndv. og grafisk arb. Hele landet ,35 161,32 166,77 160,74 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark ,13 163,57 169,84 162,70 Region Midtjylland Region Nordjylland Præcisionshåndv. Hele landet ,86 161,32 166,16 157,47 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. el og elektron. omr. Hele landet ,01 163,03 186,72 167,64 Region Hovedstaden ,77 201,37 205,52 195,01 Region Sjælland ,37 140,14 152,66 148,70 Region Syddanmark ,66 157,29 179,38 161,12 Region Midtjylland ,37 171,50 196,04 173,57 Region Nordjylland ,79 168,64 190,68 178, Install.- og rep. af el udstyr Hele landet ,35 164,07 186,73 168,40 Region Hovedstaden ,03 203,62 208,23 199,61 Region Sjælland Region Syddanmark ,10 152,93 171,53 156,65 Region Midtjylland ,90 166,01 183,66 166,16 Region Nordjylland ,79 168,17 190,68 178,44

12 SIDE 12» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Elektrikerarb. Belysningsmontør, elektriker, elektrikerarbejde, elektrikermester, industrielektriker, relætekniker, serviceelektriker, sikrikringsleder, skibselektriker, stærkstrømselektriker Elektromekanikerarb. Autoelektriker, autoelektromekaniker, autoelektromester, automatikmekaniker elektronik, elektromekaniker, elektromekanikerarbejde, elmekaniker, elmekanikermester, signalmekaniker, signalmontør, sikringsmekaniker, sikringsmester, sikringsmontør, støvsugerreparatør, vægtmekaniker, vægtmontør Hele landet ,37 164,76 186,72 170,24 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark ,98 171,53 188,81 168,95 Region Midtjylland ,27 164,05 177,42 165,28 Region Nordjylland ,65 152,79 190,68 176,21 Hele landet ,96 164,07 186,73 167,62 Region Hovedstaden ,03 203,62 208,23 199,61 Region Sjælland Region Syddanmark ,64 149,23 157,76 151,52 Region Midtjylland ,90 167,79 187,66 166,65 Region Nordjylland ,55 168,64 191,41 179, Elektronikmek.arb. Alarmmontør, antennemekaniker, antennemester, antennemontør, automatmekaniker, automatmester, automatmontør, edb-montør, elektronikmekanikerarbejde, elektronikreparatør, radioreparatør, tvreparatør, videotekniker Hele landet ,30 158,51 185,58 165,86 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,78 178,78 183,17 177,58 Region Midtjylland ,05 200,59 224,01 198,63 Region Nordjylland Fødev.frem., snedk.arb. og bekl. håndv. Hele landet ,89 173,23 184,45 168,54 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland ,10 173,61 179,39 176,89 Region Nordjylland Tekstil- og bekl.arb. Hele landet Region Hovedstaden..... Region Sjælland..... Region Syddanmark..... Region Midtjylland Region Nordjylland Andet håndværksp. arb. Hele landet ,29 172,84 184,56 159,00 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 1....

13 SIDE 13» Håndværkspræget arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Kval.kontrol mv. produkt., ej nær.midl. Kvalitetskontrol og Hele landet ,29 172,84 184,56 159,52 testarbejde af produkter (undtagen nærings- og Region Hovedstaden nydelsesmidler) Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 1....

14 SIDE 14» Operatør-, monterings- og transportarbejde Fordeling Andel af lønninger, pct. 15 Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartil Median Gennemsnit Fremregnet Direkte løn, kroner pr. time Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger Gennemsnit, kalenderåret 2010 heraf Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg heraf Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 8 Operatør-, monterings- og transportarbejde Hele landet 221,20 6,54 8,18 206,48 9,10 29,02 0,14 25,69 167,36 149,83 Region Hovedstaden 208,15 6,04 2,36 199,76 7,12 27,99 0,14 22,47 163,11 147,31 Region Sjælland 214,38 6,53 3,63 204,21 7,01 28,03 0,42 24,03 168,23 151,44 Region Syddanmark 219,26 6,29 8,73 204,24 9,55 27,84 0,05 25,71 165,49 148,76 Region Midtjylland 225,42 6,76 9,51 209,15 9,79 30,33 0,14 26,36 167,96 150,08 Region Nordjylland 227,75 6,84 10,31 210,60 8,18 29,25 0,06 27,21 174,52 152,88

15 SIDE 15» Operatør-, monterings- og transportarbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 8 Operatør-,monterings- og transportarb. 81 Operatørarb. ved anlæg og maskiner 812 Operatørarb. forarb. og færdigg. metal Hele landet ,67 149,50 166,72 153,37 Region Hovedstaden ,28 153,12 166,62 151,31 Region Sjælland ,08 145,51 170,48 154,93 Region Syddanmark ,64 149,21 165,58 152,18 Region Midtjylland ,17 149,17 165,67 153,58 Region Nordjylland ,79 159,36 169,65 156,81 Hele landet ,09 148,76 164,67 153,39 Region Hovedstaden ,40 155,63 172,94 155,84 Region Sjælland ,23 147,42 176,55 160,67 Region Syddanmark ,49 149,72 162,11 152,61 Region Midtjylland ,55 146,35 160,59 151,14 Region Nordjylland ,79 161,83 170,14 156,93 Hele landet ,66 147,83 161,13 151,65 Region Hovedstaden ,89 159,91 172,94 158,16 Region Sjælland ,46 145,90 172,26 159,21 Region Syddanmark ,99 149,69 159,55 148,77 Region Midtjylland ,93 146,35 160,59 151,10 Region Nordjylland ,00 146,70 149,76 139, Operatørarb. forarb. metal Formbygger, hærdemester, Hele landet ,75 147,19 159,96 152,23 hærder, jernstøber, operatørarbejde ved Region Hovedstaden ,09 155,10 172,94 156,30 forarbejdning af metal, Region Sjælland ,70 139,54 173,98 162,85 ovnbrænder, ovnpasser, ovnsætter, ovnsættermester, Region Syddanmark ,09 149,01 157,15 148,21 støberiarbejder, Region Midtjylland ,23 146,05 159,66 151,71 stålarbejder, stålvalser, stålværksarbejder, Region Nordjylland ,00 141,99 149,76 140,20 trykstøber, valsemester, valser, valseværkarbejder Operatørarb. overfladebehandl. metal Hele landet ,22 148,84 164,03 150,39 Region Hovedstaden Region Sjælland ,59 147,95 169,54 154,61 Region Syddanmark ,32 150,22 163,25 149,36 Region Midtjylland ,51 146,92 162,74 149,10 Region Nordjylland Oper. af maskiner frem. af gummi mv. Hele landet ,08 144,15 152,66 146,81 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,67 143,80 152,24 146,10 Region Midtjylland Region Nordjylland 4....

16 SIDE 16» Operatør-, monterings- og transportarbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Operatørarb. frem. gummiprodukt. Gummiarbejder, Hele landet ,24 133,36 157,16 138,17 operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter, Region Hovedstaden..... vulkanisør, Region Sjælland..... vulkanisørmester Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Operatørarb. frem. plastprodukt. Bådestøber plast, Hele landet ,20 144,93 152,66 147,61 operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter, Region Hovedstaden plasticstøber, Region Sjælland plasticsvejser, sprøjtestøber, sprøjtetekniker Region Syddanmark ,87 144,19 152,66 147,27 Region Midtjylland Region Nordjylland Operatørarb. symaskiner Bandagesyer, Hele landet beklædningsarbejder, broderiassistent, broderimontør, Region Hovedstaden..... industrisyer, Region Sjælland..... konfektionsarbejder, konfektionssyerske, maskinsyerske, Region Syddanmark..... operatør- Region Midtjylland arbejde af symaskiner, skindsyerske, sydame, Region Nordjylland..... syer, syerske, syoperatør, systueassistent, systuemedhjælper, trikotagesyer, tæppesyerske 818 Andet operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,39 166,21 185,78 167,63 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,21 164,51 194,86 170,61 Region Midtjylland Region Nordjylland ,39 166,18 172,43 161, Operatørarb. damp- og kedelanlæg Belysningsarbejder, Hele landet elarbejder, elværksarbejder, elværksassistent, Region Hovedstaden..... operatørarbejde ved Region Sjælland..... dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri, Region Syddanmark transformator- arbejder Region Midtjylland..... Region Nordjylland And. operatørarb. stationære anlæg mv. Andet operatørarbejde Hele landet ,39 165,73 188,19 167,22 ved stationære anlæg og maskiner, bådestøber Region Hovedstaden glasfiber, glasfiberstøber, Region Sjælland glasstøber, jernbukker, stanse Region Syddanmark ,05 162,53 191,93 168,69 Region Midtjylland Region Nordjylland ,75 165,73 169,06 160,72

17 SIDE 17» Operatør-, monterings- og transportarbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 821 Monteringsarb. Hele landet ,51 151,59 170,62 152,39 Region Hovedstaden ,55 156,97 159,80 154,40 Region Sjælland ,78 134,15 155,11 137,76 Region Syddanmark ,64 139,45 166,29 147,43 Region Midtjylland ,38 156,29 170,89 158,96 Region Nordjylland ,06 158,86 169,09 156, Monteringsarb. mek. maskiner Fotomontrice, kameramontør, Hele landet ,41 153,42 169,58 156,09 monterings- arbejde af mekaniske Region Hovedstaden maskiner Region Sjælland ,15 160,54 172,77 158,83 Region Syddanmark ,24 157,77 173,08 160,62 Region Midtjylland ,23 151,59 155,94 151,89 Region Nordjylland ,44 163,09 181,45 168, Monteringsarb. el og elektron. udstyr El-montrice, Hele landet ,29 138,06 157,58 141,28 elektronikarbejder, elektrooperatør, elektrovikler, Region Hovedstaden lampemontør, Region Sjælland monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk Region Syddanmark udstyr, målermontør, måleropsætter, svagstrømsassistent Region Midtjylland Region Nordjylland ,67 138,06 160,47 143, Andet monteringsarbejde Andet monteringsarbejde, Hele landet ,43 149,50 170,71 152,44 finersamler, isværksarbejder, klichemontør, Region Hovedstaden kontrolsorterer, Region Sjælland ,55 134,10 134,57 131,77 møbelmontør, påfylder, rammesamler Region Syddanmark ,65 133,22 164,63 146,14 Region Midtjylland ,42 170,52 172,32 164,40 Region Nordjylland Chaufførarb. og førere af køretøjer mv. Hele landet ,00 153,12 181,33 156,86 Region Hovedstaden ,17 135,87 148,12 139,42 Region Sjælland ,91 162,84 190,65 162,87 Region Syddanmark ,48 171,03 186,12 165,08 Region Midtjylland ,56 152,48 167,13 160,27 Region Nordjylland Chauff. af biler, varev. og motorcykler Hele landet ,47 141,04 148,23 140,37 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland.....

18 SIDE 18» Operatør-, monterings- og transportarbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Varev.chauff.arb. Postkører, torvechauffør, Hele landet ,47 138,52 148,12 138,40 varevognschauffør farligt gods internationalt, Region Hovedstaden varevognschauffør Region Sjælland..... farligt gods nationalt, varevognschauffør flytteopgaver, Region Syddanmark varevogns- Region Midtjylland chauffør international transport, varevognschauffør Region Nordjylland..... national trans- port, varevognschaufførarbejde, vaskerichauffør varevogn 833 Chauff. af busser og lastbiler Hele landet ,19 152,48 166,42 155,84 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland ,04 152,48 158,88 152,51 Region Nordjylland Lastbilchauff., national transport Avisvognmand, betonchauffør, Hele landet ,24 153,12 158,88 155,52 bogbuschauffør, fragtmand, kølevognschauffør Region Hovedstaden national Region Sjælland..... transport, lastbilchauffør national transport, lastvognchauffør Region Syddanmark..... national Region Midtjylland transport, medicinchauffør lastbil, postchauffør Region Nordjylland lastbil, tankchauffør Lastbilchauff. salgs- og repræs.opg. Brødkusk lastbil, Hele landet engroschauffør lastbil, lastbilchauffør salg og Region Hovedstaden..... repræsentation, lastbilchauffører med salgs- og Region Sjælland repræsentationsopgaver, Region Syddanmark lastvognchauffør salg Region Midtjylland og repræsentation, mejerichauffør, mælkekusk, Region Nordjylland..... salgschauffør lastbil, ølkusk 834 Førere af mobile maskiner Hele landet ,48 162,84 186,12 160,99 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,24 183,85 187,17 174,50 Region Midtjylland ,41 167,13 203,07 169,44 Region Nordjylland Kran- og liftførerarb. mobile enh. Kran- og liftførerarbejde Hele landet ,00 174,49 203,07 164,67 ved mobile enheder, kranfører mobilkran, Region Hovedstaden kranmester mobilkran Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland.....

19 SIDE 19» Operatør-, monterings- og transportarbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Truckførerarb. Truckchauffør, truckchef, truckfører, truckførerarbejde, truckførerformand Hele landet ,38 165,57 186,07 161,68 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,57 183,99 187,17 175,11 Region Midtjylland ,92 146,63 164,54 150,71 Region Nordjylland 2....

20 SIDE 20» Andet manuelt arbejde Fordeling Andel af lønninger, pct. 15 Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartil Median Gennemsnit Fremregnet Direkte løn, kroner pr. time Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger Gennemsnit, kalenderåret 2010 heraf Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg heraf Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 9 Andet manuelt arbejde Hele landet 207,17 6,56 4,65 195,96 6,71 27,86 0,17 23,02 160,37 144,60 Region Hovedstaden 199,84 6,17 1,05 192,62 6,27 28,86 0,01 21,81 155,94 142,18 Region Sjælland 207,28 6,70 3,69 196,88 8,73 26,94 0,03 22,28 161,68 144,75 Region Syddanmark 205,98 6,54 3,61 195,83 6,76 27,82 0,18 22,76 159,82 145,36 Region Midtjylland 209,97 6,44 6,59 196,94 5,75 28,10 0,25 23,84 162,30 144,87 Region Nordjylland 205,44 7,35 3,58 194,51 9,27 26,81 0,07 22,07 156,70 143,49

21 SIDE 21» Andet manuelt arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 9 Andet manuelt arbejde 91 Rengøringsarb. 911 Rengøringsarb. i priv. hjem, hotel. mv. Hele landet ,08 144,02 159,28 148,18 Region Hovedstaden ,48 141,94 157,36 146,18 Region Sjælland ,27 140,34 161,53 148,24 Region Syddanmark ,19 141,51 161,03 148,83 Region Midtjylland ,71 146,56 159,81 148,39 Region Nordjylland ,27 144,49 157,86 147,30 Hele landet ,79 134,15 148,71 141,41 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,07 142,80 161,03 141,81 Region Midtjylland ,71 132,54 148,06 131,59 Region Nordjylland ,26 139,47 148,71 139,50 Hele landet ,79 135,87 148,79 141,87 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,07 142,80 161,03 141,81 Region Midtjylland ,71 132,54 148,06 131,59 Region Nordjylland ,91 139,47 148,71 141, Rengøring af kontorer og beboelsesomr. Rengøring af kontorer og Hele landet ,79 139,47 148,71 138,28 beboelsesområder, rengøringsassistent kontor- Region Hovedstaden..... og beboelseslokaler, Region Sjælland rengøringsmedhjælper kontor- og beboelsesområder, Region Syddanmark ,07 142,80 161,03 141,08 sanitør kontor og beboelsesområder Region Midtjylland Region Nordjylland Rengøring af industrilokaliteter Auditorieassistent, Hele landet ,01 137,70 151,27 149,60 rengøring af industrilokaliteter, rengøringsassistent Region Hovedstaden fabrikslokaler Region Sjælland o.l., rengøringsmedhjælper fabrikslokaler o.l., Region Syddanmark sanitør fabrikslokaler Region Midtjylland Region Nordjylland Manuelt arb. råstofudv., byggesekt. mv. Hele landet ,17 144,15 159,22 148,30 Region Hovedstaden ,23 140,23 157,02 142,42 Region Sjælland ,27 142,27 169,05 149,30 Region Syddanmark ,21 140,19 156,51 147,36 Region Midtjylland ,51 147,18 160,32 149,54 Region Nordjylland ,38 147,26 161,08 150,95

22 SIDE 22» Andet manuelt arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 931 Manuelt arb. råstofudv. og byggesekt. Hele landet ,27 156,70 160,08 156,54 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland ,09 152,79 161,08 165, Beton- jernbeton og montagearb. Beton- jernbeton og Hele landet montagearbejde, elementarbejder, stålbetonarbejde Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark..... Region Midtjylland..... Region Nordjylland Medhj. and. bygningsarb. Blikkenslagermedhjælper, Hele landet ,32 157,19 160,08 155,23 bygningsarbejder, destruktør, gulvpolerer, Region Hovedstaden..... malermedhjælper, Region Sjælland..... medhjælp ved andet bygningsarbejde, nedriver, Region Syddanmark persiennemontør, snedkermedhjælper, Region Midtjylland tømrermedhjælper Region Nordjylland Manuelt produktionsarb. Hele landet ,39 141,66 156,35 144,92 Region Hovedstaden ,60 133,83 154,22 138,65 Region Sjælland ,12 138,49 154,78 143,65 Region Syddanmark ,77 134,96 156,69 140,70 Region Midtjylland ,65 145,36 157,85 148,45 Region Nordjylland ,56 141,72 150,19 143, Pakkeriarb. Avispakker, pakkearbejder, Hele landet ,24 144,76 156,35 141,59 pakkedame, pakker, pakkeriarbejde, Region Hovedstaden..... pakkeriarbejder, speditionsmedhjælper Region Sjælland ,99 122,24 138,42 126,97 Region Syddanmark Region Midtjylland ,06 155,28 163,58 153,63 Region Nordjylland And. manuelt prod.arb. Andet manuelt produktionsarbejde, Hele landet ,72 141,15 156,51 145,48 kedelrenser, kemigrafmedhjælper, Region Hovedstaden ,60 133,83 154,22 138,65 litografmedhjælper, Region Sjælland ,93 158,70 179,22 166,22 lystrykmedhjælper, maskinsmører, offsetmedhjælper, Region Syddanmark ,82 135,35 156,69 142,18 påfyldningsassi- stent, rotationsmedhjælper, Region Midtjylland ,89 143,97 154,65 147,55 serigrafmedhjælper, skrotarbejder, sorterer, trykkerimedhjælper, typografmedhjælper, vognsmører, værkstedsmedhjælper, ætserimedhjælper Region Nordjylland ,56 143,02 152,09 144,45

23 SIDE 23» Andet manuelt arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 933 Trp.- og lagerarb Lager- og pakhusarb. Hele landet ,76 145,74 164,20 151,30 Region Hovedstaden ,94 151,08 164,20 150,62 Region Sjælland ,43 146,07 180,32 156,50 Region Syddanmark ,90 143,44 156,28 150,32 Region Midtjylland ,55 146,30 163,06 148,97 Region Nordjylland ,26 157,86 196,32 167,30 Depotarbejder, Hele landet ,61 145,74 164,30 151,29 depotmedhjælper, frysehusarbejder, kølearbejder, Region Hovedstaden ,94 151,08 164,20 150,62 kølehusarbejder, Region Sjælland ,43 146,07 180,32 156,50 lager- og pakhusarbejde, lager og pakhusarbejder, Region Syddanmark ,90 143,44 156,28 150,32 lagerarbejder, lagerbetjent, lagermedarbejder, Region Midtjylland ,76 146,30 163,06 148,90 lagermedhjælper, Region Nordjylland ,26 157,86 196,32 167,30 materielbetjent, pakhusarbejder, pakhusbetjent, trælastarbejder 941 Manuelt arb. tilberedn. af mad Hele landet ,77 153,09 170,74 154,46 Region Hovedstaden..... Region Sjælland..... Region Syddanmark ,77 155,44 170,74 155,93 Region Midtjylland Region Nordjylland Medhj. i køkken Anretningsassistent, Hele landet ,77 153,09 170,74 154,88 buffetmedhjælper, buffist, cafeassistent, cafemedhjælper, Region Hovedstaden..... cafeteriaarbejder, Region Sjælland..... cafeteriamedarbejder, cafeteriamedhjælper, Region Syddanmark ,77 170,37 170,78 157,53 cateringassistent, grillarbejder, kabysmedhjælper, Region Midtjylland kaffejomfru, medhjælp i Region Nordjylland..... køkken, pantryassistent, pantryjomfru, rejepiller, restaurationsassistent, restaurationsmedhjælper, serveringsassistent, smørrebrødsmedhjælper 96 Renovationsarb. og andet manuelt arb. Hele landet ,69 144,49 171,89 152,82 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland ,52 146,56 171,89 148,57 Region Nordjylland Andet manuelt arb. Hele landet ,63 144,49 171,89 146,91 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland ,52 146,56 171,89 148,57 Region Nordjylland 9....

24 SIDE 24» Andet manuelt arbejde Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal Kurérarb. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Avisbud, bankbud, biblioteksbud, bladbud, bladomdeler, bud, bybud, bydreng, cykelbud, distributionsmedarbejder, distriktsomdeler, ekspresbud, elevatorfører, kontorbud, kontorpiccolo, kurer, kurérarbejde, piccoline, piccolo, postombærer, reklameuddeler Hele landet ,78 146,56 175,67 145,85 Region Hovedstaden..... Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Forefaldende arb. Forefaldende arbejde Hele landet ,69 144,49 171,89 148,11 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 5....

25 DI lønstatistik 2012 MMI månedslønninger SIDE 25» værkførere mv. ledelse i øvrigt Fordeling Andel af lønninger, pct Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartil Median Gennemsnit Fremregnet Direkte månedsløn inkl. pension m.v., kroner pr. måned

26 DI lønstatistik 2012 MMI månedslønninger SIDE 26» værkførere mv. ledelse i øvrigt Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger Gennemsnit, kalenderåret 2010 heraf Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg heraf Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde Hele landet 302,97 12,47 2,87 287,64 3,30 36,69 4,56 35,47 242,40 219,94 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark 319,53 6,87 0,12 312,54 3,13 39,43 7,37 37,97 263,65 237,83 Region Midtjylland 283,47 7,91 8,22 267,34 3,41 35,08 2,41 36,32 225,14 203,74 Region Nordjylland 309,64 41,28 0,28 268,08 4,44 34,70 4,10 26,95 223,30 201,68 8 Operatør-, monterings- og transportarb. Hele landet 328,16 8,00 0,34 319,82 1,60 39,73 0,38 38,84 272,28 246,20 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark 311,18 7,87 0,00 303,30 2,11 37,73 0,29 37,10 257,49 232,60 Region Midtjylland 307,77 8,44 0,98 298,35 0,29 35,33 0,17 43,00 255,33 226,61 Region Nordjylland Andet manuelt arbejde Hele landet 294,44 8,10 0,04 286,30 6,26 34,91 3,86 34,87 238,00 214,42 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland PRODUKTIONSAnsvar I ALT Hele landet 310,13 10,70 1,84 297,59 3,02 37,49 3,20 36,47 251,38 227,69 Region Hovedstaden 260,76 7,52 0,01 253,23 3,39 32,19 0,82 34,22 212,96 198,39 Region Sjælland 415,92 7,36 0,65 407,91 1,85 49,93 3,22 39,46 349,07 320,49 Region Syddanmark 314,38 7,33 0,07 306,98 2,69 38,55 4,46 37,08 259,62 234,56 Region Midtjylland 295,47 8,05 5,13 282,29 3,22 35,61 2,37 38,56 238,07 213,63 Region Nordjylland 306,84 34,90 0,48 271,46 4,02 35,26 3,32 28,11 227,01 205,92

27 DI lønstatistik 2012 MMI månedslønninger SIDE 27» værkførere mv. ledelse i øvrigt Direkte månedsløn inkl. pension m.v Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 7 Håndværkspræget arbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Operatør-, monterings- og transportarb. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet manuelt arbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland..... PRODUKTIONSANSVAR I ALT Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2014 Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 15 26 35 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau

lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde februar 2011, Baseret på 3. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau Arbejde, der består i anvendelse af viden

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere