Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl Vanløse. CVR-nr Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl Vanløse CVR-nr Årsrapport 1/1-31/

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige revisors påtegning - 5 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse - 8 Balance Noter Budget Note nøgletal

3 Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl Vanløse CVR-nr Bestyrelse Niels Anton, formand Line Honoré, næstformand Malte Erbs Michael Gad Peter Simonsen Administrator Advokat H. Storm Knudsen Sortedam dossering København N Revisor AsLa Revision ApS H. C. Ørstedsvej 1A, Frederiksberg C 3

4 Bestyrelses- og administratorpåtegning Bestyrelsen og administratoren har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Andelsboligforeningen Skibelunden Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt for foreningens aktivitet i regnskabsåret. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 30. marts 2015 Bestyrelsen Niels Anton, formand Line Honoré, næstformand Malte Erbs Michael Gad Peter Simonsen København, den 30. marts 2015 Administrator Advokat H. Storm Knudsen 4

5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Skibelunden Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Skibelunden for regnskabsåret 1. januar december 2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsrapporten Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for, at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for, at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er, at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på, at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for, at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen valgte anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. København, den 30. marts 2015 AsLa Revision ApS Per Larsen Reg. Revisor 5

6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Skibelunden for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, og vise om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Resultatopgørelsen Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet så den bedst viser foreningens aktivitet i regnskabsåret. Indtægter Boligafgift og lejeindtægter indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra gebyrer indgår i takt med at disse pålignes og er således ikke nødvendigvis fuldt periodiserede i regnskabsperioden. Drift af vaskeri indgår i et særskilt regnskab omhandlende indtægter og udgifter herved. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgifter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat. Balancen Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygninger) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdi på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang dagsværdien falder. I det tilfælde at dagsværdien er lavere end den historiske kostpris nedskrives ejendommen til den lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. 6

7 Egenkapital Under egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. Overført resultat indeholder foreningens akkumulerede resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele samt avancer ved salg af ejendom. Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes til nominel restgæld på afslutningstidspunktet. Øvrig gæld Øvrig gæld indregnes til nominel værdi. 7

8 Resultatopgørelse for 2014 Realiseret 2014 Budget 2014 Realiseret 2013 Indtægter Note Boligafgift Lejeindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Vedligeholdelse Ejendomsskat m.v Administration Omkostninger i alt Resultat før renter Finansielle poster Finansielle indtægter Renteudgifter bank Prioritetsrenter Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Betalte prioritetsafdrag Overført resultat efter afdrag prioritetsgæld

9 Balance pr. 31. december Aktiver Note Anlægsaktiver Ejendommen, matr. nr Brønshøj: (Offentlig kontantværdi 1. oktober 2012 kr ) Saldo 1. januar Værdi af andelsbevis nr. 58 (viceværtlejlighed ejet af Andelsboligforeningen) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende vedr. salgsaftaler Nykredit Bank A/S, konto Nykredit Bank A/S, konto Kassebeholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 Balance pr. 31. december Passiver Note Egenkapital Andelskapital Overført resultat Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Prioritetsgæld Nykredit Bank A/S, konto Skyldig vedr. salgsaftaler Varmeregnskab Skyldige omkostninger Forudbetalt leje og deposita Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Pantsætninger og eventualforpligtigelser 9 10

11 Noter Realiseret 2014 Budget 2014 Realiseret 2013 Note 1 - Øvrige indtægter Vaskeri Antenneafgift Øvrige indtægter i alt Note 2 - Vedligeholdelse Blikkenslager Elinstallatør Murer Snedker/tømrer Maler Kloakarbejder Gårdarbejde Vaskerianlæg Køb af vaskerisystem Antenne, Copy Dan & TV Renholdelse Skaktposer Vicevært Vicevært afløsning Arbejdstøj Udgift varmeanlæg Låseservice og navneskilte Stadsingeniørens Direktorat Vinduespolering Snefejemaskine, brændstof og reparation Værktøj og beslag Energiforbedringer Danborg Byggerådgivning Vedligeholdelse i alt Note 3 - Skatter og afgifter Ejendomsskat m.v Forsikring Selvrisiko forsikring El Vand Skatter og afgifter i alt

12 Noter Realiseret 2014 Budget 2014 Realiseret 2013 Note 4 - Administration Administrationshonorar Kontorartikler, EDB, porto og gebyrer Telefon og internet Revisor Advokat Mødeudgifter ATP og øvrige socialomk. løn Repræsentation, blomster m.v Bestyrelsesgodtgørelse Tilbageført tidligere hensat lønsumsafg Indg. afskrevet tilgodehavende Administration i alt

13 Note 5 - Varmeregnskab Betalt aconto Udgifter Diverse kreditorer i alt Note 6 - Andelskapital Værdi af samtlige andele Samlede aktiver Langfristet gæld Kortfristet gæld Kursregulering prioritetsgæld Hensat til maling af trappeopgange 0 0 Foreningens formue ultimo Samlet nominel andelsværdi ultimo Beregning af andelskrone ultimo 70,90 70, Andelskrone tidligere år: 68,63 67,70 67,23 68,12 Note 7 - Overført resultat Overført resultat fra sidste år Afdrag prioritetsgæld Årets resultat efter afdrag prioritetsgæld Overført resultat ultimo Note 8 - Prioritetsgæld Nominelt Kurs Kontantværdi Nykredit, variabel rente p.t. 0,4639% restløbetid 21 1/2 år , Nykredit, kontantlån, 2,1132%, restløbetid 20 år , Nominel restgæld Kursværdi restgæld Kursregulering

14 Note 9 - Pantsætninger og eventualforpligtigelser Der er lyst pant i ejendommen for prioritetsgælden. Herudover er der lyst ejerpantebrev på kr , som er i foreningens eje. Andelsboligforeningen har i perioden foretaget afskrivning på hjemfaldspligt med i alt kr Hjemfaldspligten er frikøbt i

15 Budget 2015 Indtægter Boligafgift Lejeindtægter Vaskeri Antenneafgift Indtægter i alt Vedligeholdelse Håndværkerudgifter Vaskerianlæg Antenne og Copy Dan Renholdelse Skaktposer Vicevært Vicevært afløsning Udgift varmeanlæg Låseservice og navneskilte Vinduespolering Snefejemaskine, brændstof og reparation m.v Energiforbedringer Danborg Byggerådgivning Skatter og afgifter Ejendomsskat m.v Forsikring El Vand Administration Administrationshonorar Bestyrelsesgodtgørelse Kontorartikler, porto og gebyrer Revisor Advokat 0 Mødeudgifter/sommerfest Lønsumsafgift og ATP Repræsentation, blomster m.v Finansielle poster Finansielle indtægter Prioritetsrenter Årets resultat Betalte prioritetsafdrag Likviditetsresultat

16 Nøgletalsnoter til årsrapporten Ref. Nøgleoplysninger og nøgletal Nøgleoplysningerne er udarbejdet i henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 6 Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen Antal Areal BBR B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele 0 B3 Boliglejemål 0 B4 Erhvervslejemål B5 Øvrige lejemål, kældre, garager m.v. 0 B6 I alt BBR areal Andet areal Indskud C1 Fordelingstal benyttet ved opgørelse af andelsværdien C2 Fordelingstal benyttet ved opgørelse af boligafgiften C3 Anden fordelingsnøgle: D1 Foreningens stiftelsesår 1981 D2 Ejendommens opførelsesår 1940 E1 Hæfter den enkelte andelshaver for mere end det der er betalt for andelen E2 Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen Nej Anskaffel- Valuar Offentlig sesprisen vurdering vurdering F1 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdi x Kr. Gns.kr. kvm. F2 Ejendommens værdi ved det anvendte princip F3 Generalforsamlingsbestemte reserver 0 % F4 Reserver i procent af ejendomsværdi 0 G1 Foreningen har ikke modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning. G2 Foreningens ejendom er ikke pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19/ ) G3 Der er ikke tinglyst tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom. Andelsboligforeningens drift og udlejningsvirksomhed (Gns. kr. pr. andels.kvm. pr. år) H1 Boligafgift 567 H1 Erhvervsafgift H2 Erhvervslejeindtægter 53 H3 Boliglejeindtægter Forrige år Sidste år I år J Årest overskud (før afdrag) gns. kr. pr. andels-kvm

17 Nøgletalsnoter til årsrapporten - fortsat Gns. kr. pr. andels-kvm. K1 Andelsværdi K2 Gæld minus omsætningsaktiver K3 Teknisk andelsværdi (gns. kr. pr. kvm.) Forrige år Sidste år I år M1 Vedligeholdelse, løbende M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering M3 Vedligeholdelse i alt, kr. pr. kvm P Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) % 72 (Gæld er her kun gæld med pant i ejendommen + eventuel værdi af swap-aftale) Forrige år Sidste år I år R Årets afdrag pr. andels-kvm. (sidste 3 år)

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere