Husorden for ejendommen Vagtelvrenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for ejendommen Vagtelvrenge"

Transkript

1 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge (Revideret afbestyrelsen den 2. marts 2004) GENERELLE REGLER 2 HUSDYR 2 RADIO, TV M.V VtERKT0J VASKERUM AFFALD 2 LEJLIGHEDEN 2 CENTRALUDSUGNING FRA K0KKEN OG BADEVtERELSER 2 RADIATORVENTlLER HERUNDER TERMOSTATVENTILER 3 HOVEDVENTILER I LEJLIGHEDER TIL CENTRALVARME OG BRUGSVANDSLEDNINGER TAGTERRASSER OG ALTANER 3 T AGTERRASSER 3 ALTANER UDEN (ABNE) OG MED GLASINDDA!KNING: 4 ALTANKASSER.4 BELYSNING.4 GRILL 4 GULV....4 MALING 4 SOLAFSKA!RMNING 5 T0JT0RRlNG 5 SPECIELT FOR ALTANER MED GLASINDDIEKNING 5 EJENDOMMEN 5 ANTENNER TRAPPER OG GANGE.. 5 UDENOORSAREALER.. 5 PARKERING.. 5 SV0MMEBASSIN 6 ADGANG BADNING 6 MAD 00 DRIKKE 6 VEDLIGEHOLDELSE 6 A. FA:LLESUDGIFTER KONSTRUKTIONER. 6 INSTALLATIONER B. EJERENS VEDLIOEHOLDELSESPLIGT. 7 INSTALLATIONER EJENDOMMENS FORSIKRINGER 8 DEKLARATION 9

2 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge Generelle regler Husdyr Det er tiliadt holde husdyr i det omfang. disse ikke er til wtsentlig gene for evrige beboere. Der er forbud mod lufte hunde pa ejendonunens plrener og anlitg. SAfremt hundehold medferer gener for andre, vii det blive palagt den pagreldende hundeejer opmre med hundeholdet. Opnucrksomheden henledes pa de opstillede kurve, som bedes brugt til hundenes efterladenskaber. Radio, TV m.\' Benyttelse skal ske med fomsdent hensyn til de evrige beboere. Va!rktsj Benyttelse afelektriske slagboremaskiner og andet stejende vrerktej rna ikke fmde sted efter kl. 21 :00 Vaskerum Ved benyttelse afejendommens vaskerum er beboeme pligtige til felge de herfor ga:ldende opste regler. Vaskeriet m..l kun benyttes fra kl. 07:00 til kl. 22:00. Terrerum. m..l ikke benyttes samrnenhrengende udover 2 oogn. Afraid Alt afraid, der indkastes i skakteme, ska1 vrere ornhyggeligt indpakket, ligesom lemmen altid skal holdes forsvarligt lukket. Stene grene, papkasser m.v. m..l ikke indkastes i skakteme, men anbringes i container i nr. 45. Swrre papkasser bedes revet itu. Aviser bedes nedlagt i dertil opstillede containere. G1as, flasker 0.1. bedes anbragt i de dertil indrettede containere. Ceotraludsugning fra kbkken og badeva!relser Lejligheden Mange beboere udskifter de oprindelige lglkkenelementer med nye. Blandt de mange tilbud. der findes pa markedet, lwrer bl.a. ernhretter med udsugning. Dette giver anledning til problemer. De greldende regler m..l derfor ubetinget respekteres, for frellesudsugningsanlregget kan fungere. Myndigheders krav til disse anlreg er som felger: Kekkenventilorer f.eks. indbygget i ernhretter mi ikke opsrettes i forbindelse med ejendonunens system. Kontrolventilen ved loft mi ikke fjernes. Emhretter uden ventilor ma opsrettes, men skal vrere forsynet med filter, og indregulering skal udferes omhyggeligt af en fagmand. Luftmrengden i udsugningskanalen ercirka 70 mj/time pr. kfikken,jf. Bygningsreglementet ira Luftmrengden fra emhretteventilor er cirka 150 m J /time. Emhretteventiloren vii derfor skabe et overtryk i udsugningskanalen til gene for Deres under og overboer. Reglerne for k.0kkenemhretter grelder ogsa for tilslutning afudluftning fra telrretumblere, der mte v<ere opstillet pi badevrerelser eller grestetoilet. 2

3 Husorden for ejendommen Vagtelvznge Radiorventiler herunder termostventller Vrelger en ejer lad pasrette termostventiler, skal der srettes termostventiler pa samtlige radiorer j den enkelte lejlighed, da der eilers kornmer ubalance i systemet - ogsa hos naboen. PAsrettes termostventiler pa samtlige radiorer, bar det ingen uheldige effekter pa -andre lejligheder i ejendomrnen, hvis blot termostventileme er den rigtige type. Termostventileme skal v<ere aftypen RAIN. Hovedventiler i lejligheder til centralvarme og brugsvandsledninger (Stopventiler til koldt og varmt vand pa badevrerelser og grestetoilet samt centralvanne). I lejlighederne findes der ventiler, der kan lukke for tilferelsen afkoldt og varmt vand samt for centralvarmen. Ventilerne er placeret bag ved 2 aftagelige lemme pa brreddevreggen i grestetoilettet. Bag lemmen nrermest toiletkummen er der 2 - i nogle lejlighedstyper 3 - ventiler til koldt og varmtvandstilferelsen. Bag den anden lern sidder 2 ventiler til eentralvarmen. For gavllejlighedernes vedkommende er der plaeeret en aftagelig lem i entreen. Bag denne lem er samtlige ventiler tillejligheden anbragt. SUremt ventileme skal kunne fungere, skulle disse have vreret lukket og Abnet mindst 3 gange hligt med passende mellemrum. Vi skriver udtrykkeligt "skulle", da vi i bestyrelsen gh ud fra, det er de fameste afbeboeme, der indtil do bar &jort dette. Vi vii derfor pa det kraftigste fra bestyrelsens side anmode om, beboerne undlader begynde pa foretage denne lukning og Abning afventiler, rned mindre det er strengt noovendigt, da en pludselig vedligeholdelse efter ovennf.evnte retningslinier formentlig vii medfere et hay afvandskader, idet der vii blive en hel del uta:theder ved forpakninger pa ventilerne, nar kalkafsretninger bliver lesnet. Det kan i vrerste fald medfure eirka 200 udskiftninger afventiler, safremt de ikke kan lukke, og i nogle tilfrelde vii det desuden vrere noovendigt afmontere brreddevreggen for komme til udskifte ventilerne. Alt i alt en bekostelig affrere. Skulle en udskiftning afventilerne imidlertid blive oodvendig, kontaktes vannemesteren, der vii serge for, ejendommens blikkenslager udferer arbejdet. Vi benytter lejligheden til gere opmrerksom pa gf.eldende regler vedrerende VVS arbejde: al samtet i lejlighedeme d.s. blandingsbterier, vandhaner, cistemer og aile installiooer, der ikke er fmlles forsyningslinier, vedligeholdes pa lejlighedsindehaverens regning. Ejerforeningen vedligeholder grenrer til og med stopventiler i rerkanaler (bag brreddevltg) og til og med balufixventiler i kekken. Disse ventiler skal i tilf<elde afbehov for vedligeboldelse ogleller reparion vltre frit tilg<engelige. Dette betyder, safremt VVS-arbejdet ikke kan udfl/jres ved Abning af omtalte lemme eller ikke kan udfl/jres, fordi lemmen er fejlplaceret i forbold til ventileme, pahviler del beboerenllejlighedsejeren enten fjeme brreddevltggen euer foranledige denne fjemet for beboerenslejerens regning og risiko. Tagterrasser Tagterrasser 02 altaner Belastningen pa tagterrasseme med beplantning my. rrd twjest vrere 50 kg pc. m 2. I 01 3 jord vejer eirka kg. Plantekasser skal plaeeres mindst 20 em fra murva:rk. Plantekasser skal udferes vandtrette, dledes udsivning afjordholdigt vand hindres, d.s. kasserne skal vrere forsynet med indvendig zink eller plastkasse. Plantekasser skal opklodses med mindst 5 em lregter i kassernes bredde. Lregteme skal sta parallelt med faeaden. 3

4 Husorden for ejendommen VagtelviEnge Behegning med trrefliser og anden form for les overfladebehegning er ikke tilladt. Pergotaer og anden form for afslaermning rna ikke fastgeres til terrassebelregningen. Vanding med slange rna ikke foretages. Terrassen ber fejes jrevnligt. Renholdelse afafleb pahviler ejeren afterrassen. SHremt nedsivningsskader skyldes forstoppelse afafl0b, er ejeren af tagterrassen ansvarlig for skaden. Safremt aflebet bliver forstoppet, tilkaldes varmemesteren omgaende. Safremt der skal ske reparion pa terrassen, er den enkelte ejer pligtig til for egen regning fjeme blomster- og plantekummer m. v., saiedes tll2ldvendige reparioner kan udf0res. Der rna kun opsa::ttes den afbestyrelsen og Frederiksberg kommune godkendte glasinddrekning. ++) Nar en ejer "'nsker et glasinddrekning, skal det bestilles gennem bestyrelsen, der vii S0rge for, leverandf2l1'en fremsender tilbud. Der rna ikke benyttes andre inddrekninger sa sam traclhegn, sikkerbedsnet euer lign. Safremt en ejer etablerer opvarnming afen glasindda!kket terrasse via ejendommens centralvarmeanlreg, er man pligtig meddele dette til administrionen og oplyse am det opvarmede areal, saledes afregning kan ske via varmeregnskabet. ++) Ejer skal indhente byggetilladelseira Frederiksberg Kommune, som udsteder denne mod et gebyr Altaner uden (Abne) og med glasinddtekning: Der rna kun opsrettes den afbestyrelsen og Frederiksberg konunune godkendte glasinddrekning. ++) Nar en ejer 0nsker en glasinddrekning, sk denne bestilles gennem bestyrelsen, der vii S0rge for, leverand0ren fremsender tilbud. Der rna ikke benyttes andre inddrekninger sa sam tradhegn, sikkerhedsnet eller lign. ++) Ejer skal indhente byggetiuadelseira Frederiksberg Kommune, som udsteder denne mod et gebyr Altankasser Pa gnmd afnedstyrtningsfaren frarades del, altankasser anbringes pa altanens yderside. Vanding, plantning og pasning rna ske sa hensynsfuldt sam muligt afhensyn til underboer. Belysning Der rna ikke opsrettes neonlys og ku10rte lamper under nogen form. Grill Der rna ikke grilles pa altaneme eller pa andre steder pa ejendommen end pa grillpladsen Gulv Trepper, mter og lignende ma ikke slet ikke - lregges pa altan- terrassegulvet, da de holder pa fugten og mangedobler nedbrydningen afbetonen. Urtepotter eller plantekasser skal have underskile og vrere pa "ben", sa der kan blrese luft under. Der rna ikke saltes pa altanen. Maling Murvrerk og betonloft ma under ingen omstrendigheder males. Yderside pa altand0r og tnevrerk omkring vindue/vinduer vedligeholdes af ejerforeningen og ovennaling rna ikke finde sted. Eternitplader over vinduelvinduer mi males afejeren i egen valgt farve. Altangulvet mi kun males med diffusionsaben maling Cempexo eller jura - kalkfarve (malmg sam kan Ande) 4

5 Husorden for ejendommen Vagtelvamge (Revideret afbestyrelsen. den 2. marts 2004) Glasindd..aekningens ALU-ramme ml Me overmales. Solafskzrmning Solafskaemming m!}run foretages ved opsi!:tning afmarkiser. Stoffer sk Vim: egentlig markisestofi ensfarvet bu. og ikke afplastik eller Iignende malc:rialer. Markisen m1 ikke afsluttes med nmger. Der rna under ingen omsttendigbeder opba:nges persienner, gardiner eller andre former for lodret ha:ngende afsktmnninger. Tejterring M3 leun foretages pa tejsnore ophamgt under brestningshsjde. Speeielt for altaner med glasinddl!:kning Sam det fremgar afovenstaende, betragtes altanen som en ganske almindelig altan, og der er ikke tale om udvidelse af boligarealet med en udestue. G1askonstruktionen er ikke helt vandta:t og slagregn kan i sma rn.amgder tnenge ind pi altanen. Skader pi glas er ikke omftet afejendomsvedligeholdelsen. Glasforsikring kan tegnes. Ejendommen Antenner Beboeme bar ilcke ret til selv lade op~ antenne for radio, TV euer ander udstyr pi ejendommen. Skilte og reklamer, herunder Iysreklamer m1 ikke anbringes pi ejendommen. Trapper og gauge Skulle nogle beboere have enske om der etableres ~pebellegning pi trappeopgange sk der indhentes tilladelse hos bestyrelsen. Ingen genstande rna hensrettes pi trapper og gange Cykler rna ikke henslilles pi trappegange eller i gennemgange, men kun i cykelkrelder. Udendersarealer Det er tilladt be~de gra:spla:nerne, men anla:ggets evrige beplantning rna ikke betra:des. Det er ikke tilladt bnr:klce grene aftra:ereller buske. Det er ikke tilladt male eller legne med kridt eller Iignende pi ejendommens trz:. og murva:rk eller pi anden made beskadige ejendommen eller dens inventar. Overtr:m.elser afovenna:vnte bestemmelser for udendersarealer medf.erer erstningspligt. Ved sneja/d og jrostvejr skill ejendommens jortovsilrea/er uoph"rligt were jrifor henstillede cykjer. Parkning Motorkilretejer rm kun hensettes i de dertil indrettede garager eller parkeringsfelter, der er sa:rligt markeret Felter med gut af'nuerkning skal a!rid vtere frio Der er en servitut vedrerende henstillingspladser (se Dek1arionen sidst i denne husorden) - herfra denne passus: "Frederiksberg kommune har ti!kendegivet, servitutten skal forstas saledes, der altid skal va:re en henstillingsplads pr. lejlighed, p.t. 217 p!adser. Incl. garageanlregget er der det fomedne antal henstillingspladser til radighed, idet ejendommen udover gamgeanla:ggets 87 garager dder over 137 henstillingspladser. Se ogsa bestyrelsens beretning til genemlforsamlingen afho1dt den 12. marts 1986 samt refer fro generalforsam1ing afholdt den 31. marts 1987." 5

6 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge Svommebassin Adgang Badesresonen er fta ca. 15. maj til ca. 15 september og bassinet ml kun anvendes i tidsrummel kl Kun medlemmer afde husstande, somhar ksbt adgangsd. lgle for sresonen rna frerdes pa sv0mmebassin-omradet. B0m bar kun adgang i f01ge med voksne. LejIigbedsvis er det tiliadt medtage grester, som har tilknytning til husstanden. Husdyr rna ikke medtages pa sv"mmebassin-omradet. O"ren til sv0mmebassin-omradet skal holdes lukket. Dadning Husk tage et brusebad inden der hoppes i bassinet. Brenkene rna ikke bruges som vipper. Sterre gummidyr og gummiflader eller lignende rna ikke benyttes. Under leg i vandet skal der vises hensyn til "vrige badegrester og UIlBdig larm skal undgas. Mad og drikke Aile mad og drikkevarer skal vrere i termokander eller plastemballage, ligesom medbragte tallerkener m v. ogsa skal vrere afmerialer, som ikke kan knuses. Affald skal anbringes i de opstil1ede papirkurve - dog ikke brugte bleer, sam skal bortskaffes pa sredvanlig vis. SIcaI vi have glrede afdette rekreive hj"rne, skal aile, sam bruger del, vrere med til silere disse reglers overholdelse og skride ind over for misbrug og hrervrerk. Husk aflevere ooglen na.r badesresonen slutter. Vedligeholdelse Sondring Mellem frellesudgifter, der afholdes afejerforeningen og udgifter, som den enkelte ejer seiv skal afholde. A. FseJlesudgifter Konstruktioner Beton og murvl'erk, skiferafdiekning pa murvrerk, puds pa undersiden afbetontagplade pa 7. etage, faeader, vinduer, altand0re, terrassed0re samt brystningsvregge pa altaner og tagterrasser, ra:kvrerk pa altaner, brandgange pa 7. etage. Udskiftning afpunklerede termoruder og ruder i altand0re og terrassed0re samt badevrerelse. Malerarbejde pa vinduer og indgangspartier samt brandgange.. InstaJlioner Hovedforsyningsledninger for vand, varme og el. Hovedafl0bsstammer, herunder rensning afsamme. Hovedelinstallioner, berunder elmaler. Ventilionsskakte, udsugningsanlreg (ventiler anbragt i ~kken, badevrerelse og greste toilet). Skjulte rer i vregge og gulve. Udskiftning afmr og ventiler i installionsskakte. D0rtelefonanireg. 6

7 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge TV-antenneanlreg. B. Ejerens vedligeholdelsespligt Konstruktioner Ejerens hoveddm, indvendige dljre, gulve, vregge, lofter og vinduer indvendigt. Al vedligeholdelse af glasinddrekning pa altan elier tilsvarende glasinddrekning pa taglejlighed Installioner Vandhaner pa badevrerelse og grestetoilet samt lmkken. Udskiftning afsanitetsgenstande sa som Mndvaske, bidet, klosetskale, badekar og lmkkenvaske. Rensning og vedligeholdelse af guldaflljb i badevrerelse og grestetoilet samt pa altaner og tagterrasser. Rensning og vedligeholdelse afkbkkenvandlase. Radiorer. R Jr- og slangeinstallioner for opvaskemaskiner. Aftapningshane og -slange for vaskemaskiner. Elstikkontakter og -afbrydere. Radiorventiler, herunder termostventiler, henregnes til, hvad den enkelte ejer selv skal SlJrge for. Vrelger en ejer lad pasrette termostventiler, skal der srettes termostventiler pa samtlige radiorer i den enkelte lejlighed, cia der ellers kommer ubalance i systemet - ogsa hos naboen. PAsrettes termostventiler pi samtlige radiorer, har det ingen uheldige effekter pa -andre lejligheder i ejendommen, hvis blot termostventileme er den rigtige type. Termostventileme skal vrere aftypen RAIN. 7

8 Husorden for ejendommen Vagtelv:ieoge Ejendommens forsikringer Ejendommen er forsija:et i Aim. Brand af Forsikringen omfter f"lger: Bygningsbrandforsikring. Hus- og grundejerforsikring. Insekt- og svampeforsikring. Udvidet r"rskadeforsikring. Bestyrelsesansvarsforsikring. 8

9 Husorden for ejendommen VagtelvlImge DEKLARATION mellem ejere afmr. nr.ene 5su Frederiksberg, Aktieselskabet af22/ , mr. nr. 51 Frederiksberg, Vagtelvtenge AJS Frederiksberg og mi'. Dr. 170 Frederiksberg, Saabye & Lerche Holding AlS. Underskrevne ejere afman. nr.ene 5su Frederiksberg, Aktieselskabet af22/ , mt. nr. 51 Frederiksberg, Vagtelvrenge A/S Frederiksberg og mr. nr. 170Frederiksberg, Saabye & Lerche Holding AlS, p!lregger herved for os og efterfelgende ejere afejendommene og parceller herafmr. nr.ene 5su, 5 log 170 Frederiksberg, fulgende DEKLARATION. Ved fremtidig bebyggelse afvore grunde forpligter vi os til (",lge den pa vedha=:ftede tegning, deret 9/91965, af arkitekteme Thorvald Dreyer og Jorgen Maahr angivne bebyggelsesplan, uanset bebyggelsen pa de respektive ejendomme ligger sa tret pa naboskel, de afboligministeriet sredvanligvis krrevede Iysindfaldsvinkler til naboskel ikke er overholdt. Endvidere bestemmes for sa vidt angar fremtidig bebyggelse, udnyttelsesgraden ikke for ejendomme overstiger I, der i bebyggelsen leun indrettes lejligheder, der opfylder de pahvilende servitutters krav om en mindste gulvflade pa 73 m 2 ekskl. trapper, bebyggelse kun indrettes til beboelse, sajedes der heri ikke indrettes syge- og plejehjem, pensionsvirksomhed og klublejligheder, og lejlighedsindehavemes adgang til drive erhverv indskrrenkes saledes, det alene i det enkelte tilfrelde tillooes en lejlighedsindehaver ud0ve virksomhed af en art og i et omfang, som kan godkendes af kommunalbestyrelsen som vrerende uden gene for de omboende og i 0vrigt under forudsretning af, det pagreldende erhverv ud0ves aflejlighedsindehaveren personlig uden medhjrelp, det pagreldende erhverv kan uooves og kun ud"ves i et enkelt rum, der ogsa tjener til beboelsesformal, og det pagreldende erhverv ikke kncver lager af nogen art og ikke er en produktionsvirksomhed eller led i en sadan, bebyggelsen palregges facadecensur, der efier Frederiksberg kommunes tekniske forvaltnings godkendelse tilvejebringes og stedse vedligeholdes det fonwdne opholds- og legeareal pa grundene ved fremtidig bebyggelse mindst svarende til en st0rrelse afhenholdsvis 3 og 5 m 2 pro lejlighed, der ved fremtidig bebyggelse etableres og stedse opretholdes det fol1l0dne antal henstillingspladser l for biler svarende til en plads for hver lejlighed, samt der silcres offentlig adgang over mr. nr. 5 I Frederiksberg til Vandvrerkets arealer, saledes disse eventuelt vii kunne overtages som offentligt anlreg. Nrervrerende deklarion begreres tinglyst pa mr. nr.ene 5su, 5 log 17 0 Frederiksberg forud for al pantegreld og med Frederiksberg kommunalbestyrelse som eneste p!taleberettiget. Deklarionen kan ikke udslettes uden Frederiksberg kommunalbestyrelses samtykke. Med hensyn til de ejendommen pahvilende servitutter og andre byrder henvises til tingbogens udvisende. Frederiksberg, den 1. juli 1966 Frederiksberg kommune har tilkendegivet, servitutten skal forstas saledes, der altid skal vrere en henstil1ingsplads pro lejlighed, p.t. 217 pladser. Inc!. garageanlregget er der det fom0dne antal henstillingspladser til radighed, idet ejendommen udover garageanlreggets 87 garager ruder over 137 henstillingspladser. Se ogsa bestyrelsens beretning til generalforsamlingen afholdt den 12. marts 1986 samt refer fra generalforsamling afholdt den 31. marts

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen Ordensregler Afdeling 13 - Ørehøj Afdelingsbestyrelsen 2015 Forord Afd. 13, Ørehøj, er opført i årene 1953-1955. bebyggelsen består af boligblokke med 40 lejemål. Disse ordensregler og praktiske råd er

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Husorden 1-1036 Midgård

Husorden 1-1036 Midgård Husorden 1-1036 Midgård Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 11. december 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Husorden. Egeparken 1

Husorden. Egeparken 1 Husorden Egeparken 1 Indholdsfortegnelse Husorden... 3 Ansvar... 3 Klageadgang... 3 Støj og musikudøvelse... 3 Rygning... 3 Fællesarealer... 4 Haver... 4 Trafik... 4 Affald... 4 Husdyr... 5 Vask... 5 Leg...

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ordensreglement. Røgfrit lejemål: Husdyrhold: Affald: Anlæggene:

Ordensreglement. Røgfrit lejemål: Husdyrhold: Affald: Anlæggene: Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 01 91 Skovbrynet Ordensreglement Følgende regler er givet for at skabe de bedst mulige forhold for alle beboere, i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres.

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres. Husorden Indledning Nærværende husorden har gyldighed som et tillæg til huslejekontrakten og er udformet i beboernes og selskabets interesse med henblik på at opretholde rolige og ordentlige forhold i

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN For beboere i Vordingborg Boligselskab, Afdeling 424, Egelyparken, Præstø Under henvisning til husleje kontraktens

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 21. februar 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN

90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN 90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN GODE RÅD OG ANVISNINGER Vi lever ret tæt sammen i en boligafdeling og vi er forskellige. Det kan være spændende og udviklende, samt give et varmt menneskeligt fællesskab.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Husorden. Afd. 300 - Falken

Husorden. Afd. 300 - Falken Husorden Afd. 300 - Falken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund. Man

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016.

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. Randkløvehuse Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. 1 2 Fra afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingsmødet bemyndiger afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Antenner... 3 Tekniske installationer... 3 Bad - toilet... 3 Vandhaner - cisterner... 4 Vask - tørring... 4 Boremaskine... 4 Musik... 4 Altaner... 4

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

Marienlyst Boligselskab Marienlyst Park 1 og Marienlyst Park 2 HUSMAPPE HUSORDEN

Marienlyst Boligselskab Marienlyst Park 1 og Marienlyst Park 2 HUSMAPPE HUSORDEN HUSORDEN INDLEDNING Det skaber tryghed og tilfredshed, når vi som beboere og naboer vælger at tage hensyn til hinanden. Her er husordenen og andre regler en del af de fælles beboerbestræbelser på at beskytte

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Supplerende beboervejledning

Supplerende beboervejledning Udarbejdet af : US / KEL oktober 2007 Side 1 af 6 Supplerende beboervejledning Indholdsfortegnelse Side 1. Generelle oplysninger.. 2 Postkasser Nøgler Skiltning Altaner, max. belastning Depotrum Parkering

Læs mere

Husorden. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark

Husorden. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Husorden 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Ændret på generalforsamlingen d. 18. maj 2011 (se under husdyr) Ændret på generalforsamlingen d. 29. maj 2013 (se

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene.

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene. Affald Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Husorden Glas skal afleveres i en af de 2 glascontainere, der er anbragt ved nordgavlen af blok 62 og 66 (v/nr 89 og 121).

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Affald: Antenner: Da der er fælles antenneanlæg, må der ikke opsættes nogen form for antenner, ved eller på foreningens.

Affald: Antenner: Da der er fælles antenneanlæg, må der ikke opsættes nogen form for antenner, ved eller på foreningens. Affald: Ved boliger med kommunale papirsække i stativer henvises til kommunens reglement. I afdelinger, hvor der er opstillet husholdningscontainere skal affaldet være indpakket i tætsluttende plasticpose.

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Andelsboligforeningen Dahlerup

Andelsboligforeningen Dahlerup 27.04.2016 Side 1 af 5 HUSORDEN AKUT OPSTÅEDE SKADER UDENFOR NORMAL ARBEJDSTID Ved akutte problemer eller skader i andelsforeningen i weekenden, hvor varmemesteren ikke kan kontaktes, bedes bestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Affald:... 2. Fodring af fugle:... 2. Antenner:... 2. Leg og boldspil:... 2. Cykling og knallertkørsel:... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE: Affald:... 2. Fodring af fugle:... 2. Antenner:... 2. Leg og boldspil:... 2. Cykling og knallertkørsel:... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Affald:... 2 Fodring af fugle:... 2 Antenner:... 2 Leg og boldspil:... 2 Cykling og knallertkørsel:... 2 Have- og fællesanlæg:... 3 Parkering:... 3 Bad og toilet:... 3 Musik:... 3

Læs mere

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden revideret på ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2008. Omdelt til samtlige beboere oktober 2009. Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes

Læs mere

Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116

Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116 Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116 Administration: Aars Boligforening Kirkegade 3 9600 Aars Tlf.: 98 62 24 13 Kontor- og telefontid: Mandag - onsdag 09.00-16.00 Torsdag onsdag 10.00-17.00 Fredag g onsdai

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 200 Lyngens/ Revlingens/Engens Kvarter Godkendt på afdelingsmøde den 04.09.2014 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009

Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009 Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009 Indledning: En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting og derfor

Læs mere

Derfor er husordenen også en hjælp til dig, så vi sammen kan passe godt på vores omgivelser.

Derfor er husordenen også en hjælp til dig, så vi sammen kan passe godt på vores omgivelser. HUSORDEN VELKOMMEN HOS AAB S AFDELING 42 SKOVVÆNGET/SKOVVEJEN Vi glæder os til at have dig som beboer. En husorden handler ikke kun om løftede pegefingre og begrænsninger i din færden. Når du er beboer

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 016 - Sjællandsparken Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler. 3 Affald... 3 Altaner og altankasser.. 3 Barnevogne, cykler,

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

D E K L A R A T I O N =======================

D E K L A R A T I O N ======================= Anmelder: --------- Ejerlauget Slettebjerget 1-20, 3400 Hillerød v/ formanden, Steen Jensen, Slettebjerget 15, 3400 Hillerød PÅTEGNING TIL DEKLARATION AF 16/6 1976. ---------------------------------------

Læs mere

Husorden. For. Emil Pipers Have. Lyngby Boligselskab. Lyngby Boligselskab 4306-8 Emil Pipers Have Godkendt på afdelingsmødet den 13.

Husorden. For. Emil Pipers Have. Lyngby Boligselskab. Lyngby Boligselskab 4306-8 Emil Pipers Have Godkendt på afdelingsmødet den 13. For Emil Pipers Have Lyngby Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN jf. vedtægterne 13

HUSORDEN jf. vedtægterne 13 A/B KNASTEN - Husorden side 1 Andelsboligforeningen KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13 Senest revideret 29. april 2015 Indledning Andelsboligforeningen Knasten s husorden består af nogle regler og retningslinier,

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække:

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» «Lejekontrakt_CO» «Lejekontrakt_Adresse» Generelt Dato DAB Ordensregler for Afdeling 19 Baunevej 8-54 Bække: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Husorden. For. Firkløverparken. Vallensbæk Boligselskab

Husorden. For. Firkløverparken. Vallensbæk Boligselskab Husorden For Firkløverparken Vallensbæk Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord)

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) Indholdsfortegnelse 1 Husorden... 2 2 Affald... 2 3 Altaner, vinduer og facader... 3 4 Arbejdsdag... 3 5 Cykler, barnevogne og lignende... 3 6 Cykling og knallertkørsel...

Læs mere

Februar 2015. Husreglement for Andelsboligforeningen Krusågade 13-27

Februar 2015. Husreglement for Andelsboligforeningen Krusågade 13-27 Februar 2015 Husreglement for Andelsboligforeningen Krusågade 13-27 Enhver andelshaver/lejer og dennes husstand må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Foreløbig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Foreløbig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 28. januar 2014 Foreløbig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og

Læs mere

UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken

UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken 12/1-2012 - 1 - UDKAST til Ordensreglement 12/1-2012 Som beboer i en almen boligorganisation er man andelshaver i ejendommen og dermed fælles

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Husorden. for. Skolevænget. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Skolevænget. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Skolevænget Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Til overholdelse af god orden i ejendommen påhviler det enhver lejer at overholde de bestemmelser, som boligselskabet og afdelingsbestyrelsen træffer, herunder nedenstående

Læs mere