Husorden for ejendommen Vagtelvrenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for ejendommen Vagtelvrenge"

Transkript

1 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge (Revideret afbestyrelsen den 2. marts 2004) GENERELLE REGLER 2 HUSDYR 2 RADIO, TV M.V VtERKT0J VASKERUM AFFALD 2 LEJLIGHEDEN 2 CENTRALUDSUGNING FRA K0KKEN OG BADEVtERELSER 2 RADIATORVENTlLER HERUNDER TERMOSTATVENTILER 3 HOVEDVENTILER I LEJLIGHEDER TIL CENTRALVARME OG BRUGSVANDSLEDNINGER TAGTERRASSER OG ALTANER 3 T AGTERRASSER 3 ALTANER UDEN (ABNE) OG MED GLASINDDA!KNING: 4 ALTANKASSER.4 BELYSNING.4 GRILL 4 GULV....4 MALING 4 SOLAFSKA!RMNING 5 T0JT0RRlNG 5 SPECIELT FOR ALTANER MED GLASINDDIEKNING 5 EJENDOMMEN 5 ANTENNER TRAPPER OG GANGE.. 5 UDENOORSAREALER.. 5 PARKERING.. 5 SV0MMEBASSIN 6 ADGANG BADNING 6 MAD 00 DRIKKE 6 VEDLIGEHOLDELSE 6 A. FA:LLESUDGIFTER KONSTRUKTIONER. 6 INSTALLATIONER B. EJERENS VEDLIOEHOLDELSESPLIGT. 7 INSTALLATIONER EJENDOMMENS FORSIKRINGER 8 DEKLARATION 9

2 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge Generelle regler Husdyr Det er tiliadt holde husdyr i det omfang. disse ikke er til wtsentlig gene for evrige beboere. Der er forbud mod lufte hunde pa ejendonunens plrener og anlitg. SAfremt hundehold medferer gener for andre, vii det blive palagt den pagreldende hundeejer opmre med hundeholdet. Opnucrksomheden henledes pa de opstillede kurve, som bedes brugt til hundenes efterladenskaber. Radio, TV m.\' Benyttelse skal ske med fomsdent hensyn til de evrige beboere. Va!rktsj Benyttelse afelektriske slagboremaskiner og andet stejende vrerktej rna ikke fmde sted efter kl. 21 :00 Vaskerum Ved benyttelse afejendommens vaskerum er beboeme pligtige til felge de herfor ga:ldende opste regler. Vaskeriet m..l kun benyttes fra kl. 07:00 til kl. 22:00. Terrerum. m..l ikke benyttes samrnenhrengende udover 2 oogn. Afraid Alt afraid, der indkastes i skakteme, ska1 vrere ornhyggeligt indpakket, ligesom lemmen altid skal holdes forsvarligt lukket. Stene grene, papkasser m.v. m..l ikke indkastes i skakteme, men anbringes i container i nr. 45. Swrre papkasser bedes revet itu. Aviser bedes nedlagt i dertil opstillede containere. G1as, flasker 0.1. bedes anbragt i de dertil indrettede containere. Ceotraludsugning fra kbkken og badeva!relser Lejligheden Mange beboere udskifter de oprindelige lglkkenelementer med nye. Blandt de mange tilbud. der findes pa markedet, lwrer bl.a. ernhretter med udsugning. Dette giver anledning til problemer. De greldende regler m..l derfor ubetinget respekteres, for frellesudsugningsanlregget kan fungere. Myndigheders krav til disse anlreg er som felger: Kekkenventilorer f.eks. indbygget i ernhretter mi ikke opsrettes i forbindelse med ejendonunens system. Kontrolventilen ved loft mi ikke fjernes. Emhretter uden ventilor ma opsrettes, men skal vrere forsynet med filter, og indregulering skal udferes omhyggeligt af en fagmand. Luftmrengden i udsugningskanalen ercirka 70 mj/time pr. kfikken,jf. Bygningsreglementet ira Luftmrengden fra emhretteventilor er cirka 150 m J /time. Emhretteventiloren vii derfor skabe et overtryk i udsugningskanalen til gene for Deres under og overboer. Reglerne for k.0kkenemhretter grelder ogsa for tilslutning afudluftning fra telrretumblere, der mte v<ere opstillet pi badevrerelser eller grestetoilet. 2

3 Husorden for ejendommen Vagtelvznge Radiorventiler herunder termostventller Vrelger en ejer lad pasrette termostventiler, skal der srettes termostventiler pa samtlige radiorer j den enkelte lejlighed, da der eilers kornmer ubalance i systemet - ogsa hos naboen. PAsrettes termostventiler pa samtlige radiorer, bar det ingen uheldige effekter pa -andre lejligheder i ejendomrnen, hvis blot termostventileme er den rigtige type. Termostventileme skal v<ere aftypen RAIN. Hovedventiler i lejligheder til centralvarme og brugsvandsledninger (Stopventiler til koldt og varmt vand pa badevrerelser og grestetoilet samt centralvanne). I lejlighederne findes der ventiler, der kan lukke for tilferelsen afkoldt og varmt vand samt for centralvarmen. Ventilerne er placeret bag ved 2 aftagelige lemme pa brreddevreggen i grestetoilettet. Bag lemmen nrermest toiletkummen er der 2 - i nogle lejlighedstyper 3 - ventiler til koldt og varmtvandstilferelsen. Bag den anden lern sidder 2 ventiler til eentralvarmen. For gavllejlighedernes vedkommende er der plaeeret en aftagelig lem i entreen. Bag denne lem er samtlige ventiler tillejligheden anbragt. SUremt ventileme skal kunne fungere, skulle disse have vreret lukket og Abnet mindst 3 gange hligt med passende mellemrum. Vi skriver udtrykkeligt "skulle", da vi i bestyrelsen gh ud fra, det er de fameste afbeboeme, der indtil do bar &jort dette. Vi vii derfor pa det kraftigste fra bestyrelsens side anmode om, beboerne undlader begynde pa foretage denne lukning og Abning afventiler, rned mindre det er strengt noovendigt, da en pludselig vedligeholdelse efter ovennf.evnte retningslinier formentlig vii medfere et hay afvandskader, idet der vii blive en hel del uta:theder ved forpakninger pa ventilerne, nar kalkafsretninger bliver lesnet. Det kan i vrerste fald medfure eirka 200 udskiftninger afventiler, safremt de ikke kan lukke, og i nogle tilfrelde vii det desuden vrere noovendigt afmontere brreddevreggen for komme til udskifte ventilerne. Alt i alt en bekostelig affrere. Skulle en udskiftning afventilerne imidlertid blive oodvendig, kontaktes vannemesteren, der vii serge for, ejendommens blikkenslager udferer arbejdet. Vi benytter lejligheden til gere opmrerksom pa gf.eldende regler vedrerende VVS arbejde: al samtet i lejlighedeme d.s. blandingsbterier, vandhaner, cistemer og aile installiooer, der ikke er fmlles forsyningslinier, vedligeholdes pa lejlighedsindehaverens regning. Ejerforeningen vedligeholder grenrer til og med stopventiler i rerkanaler (bag brreddevltg) og til og med balufixventiler i kekken. Disse ventiler skal i tilf<elde afbehov for vedligeboldelse ogleller reparion vltre frit tilg<engelige. Dette betyder, safremt VVS-arbejdet ikke kan udfl/jres ved Abning af omtalte lemme eller ikke kan udfl/jres, fordi lemmen er fejlplaceret i forbold til ventileme, pahviler del beboerenllejlighedsejeren enten fjeme brreddevltggen euer foranledige denne fjemet for beboerenslejerens regning og risiko. Tagterrasser Tagterrasser 02 altaner Belastningen pa tagterrasseme med beplantning my. rrd twjest vrere 50 kg pc. m 2. I 01 3 jord vejer eirka kg. Plantekasser skal plaeeres mindst 20 em fra murva:rk. Plantekasser skal udferes vandtrette, dledes udsivning afjordholdigt vand hindres, d.s. kasserne skal vrere forsynet med indvendig zink eller plastkasse. Plantekasser skal opklodses med mindst 5 em lregter i kassernes bredde. Lregteme skal sta parallelt med faeaden. 3

4 Husorden for ejendommen VagtelviEnge Behegning med trrefliser og anden form for les overfladebehegning er ikke tilladt. Pergotaer og anden form for afslaermning rna ikke fastgeres til terrassebelregningen. Vanding med slange rna ikke foretages. Terrassen ber fejes jrevnligt. Renholdelse afafleb pahviler ejeren afterrassen. SHremt nedsivningsskader skyldes forstoppelse afafl0b, er ejeren af tagterrassen ansvarlig for skaden. Safremt aflebet bliver forstoppet, tilkaldes varmemesteren omgaende. Safremt der skal ske reparion pa terrassen, er den enkelte ejer pligtig til for egen regning fjeme blomster- og plantekummer m. v., saiedes tll2ldvendige reparioner kan udf0res. Der rna kun opsa::ttes den afbestyrelsen og Frederiksberg kommune godkendte glasinddrekning. ++) Nar en ejer "'nsker et glasinddrekning, skal det bestilles gennem bestyrelsen, der vii S0rge for, leverandf2l1'en fremsender tilbud. Der rna ikke benyttes andre inddrekninger sa sam traclhegn, sikkerbedsnet euer lign. Safremt en ejer etablerer opvarnming afen glasindda!kket terrasse via ejendommens centralvarmeanlreg, er man pligtig meddele dette til administrionen og oplyse am det opvarmede areal, saledes afregning kan ske via varmeregnskabet. ++) Ejer skal indhente byggetilladelseira Frederiksberg Kommune, som udsteder denne mod et gebyr Altaner uden (Abne) og med glasinddtekning: Der rna kun opsrettes den afbestyrelsen og Frederiksberg konunune godkendte glasinddrekning. ++) Nar en ejer 0nsker en glasinddrekning, sk denne bestilles gennem bestyrelsen, der vii S0rge for, leverand0ren fremsender tilbud. Der rna ikke benyttes andre inddrekninger sa sam tradhegn, sikkerhedsnet eller lign. ++) Ejer skal indhente byggetiuadelseira Frederiksberg Kommune, som udsteder denne mod et gebyr Altankasser Pa gnmd afnedstyrtningsfaren frarades del, altankasser anbringes pa altanens yderside. Vanding, plantning og pasning rna ske sa hensynsfuldt sam muligt afhensyn til underboer. Belysning Der rna ikke opsrettes neonlys og ku10rte lamper under nogen form. Grill Der rna ikke grilles pa altaneme eller pa andre steder pa ejendommen end pa grillpladsen Gulv Trepper, mter og lignende ma ikke slet ikke - lregges pa altan- terrassegulvet, da de holder pa fugten og mangedobler nedbrydningen afbetonen. Urtepotter eller plantekasser skal have underskile og vrere pa "ben", sa der kan blrese luft under. Der rna ikke saltes pa altanen. Maling Murvrerk og betonloft ma under ingen omstrendigheder males. Yderside pa altand0r og tnevrerk omkring vindue/vinduer vedligeholdes af ejerforeningen og ovennaling rna ikke finde sted. Eternitplader over vinduelvinduer mi males afejeren i egen valgt farve. Altangulvet mi kun males med diffusionsaben maling Cempexo eller jura - kalkfarve (malmg sam kan Ande) 4

5 Husorden for ejendommen Vagtelvamge (Revideret afbestyrelsen. den 2. marts 2004) Glasindd..aekningens ALU-ramme ml Me overmales. Solafskzrmning Solafskaemming m!}run foretages ved opsi!:tning afmarkiser. Stoffer sk Vim: egentlig markisestofi ensfarvet bu. og ikke afplastik eller Iignende malc:rialer. Markisen m1 ikke afsluttes med nmger. Der rna under ingen omsttendigbeder opba:nges persienner, gardiner eller andre former for lodret ha:ngende afsktmnninger. Tejterring M3 leun foretages pa tejsnore ophamgt under brestningshsjde. Speeielt for altaner med glasinddl!:kning Sam det fremgar afovenstaende, betragtes altanen som en ganske almindelig altan, og der er ikke tale om udvidelse af boligarealet med en udestue. G1askonstruktionen er ikke helt vandta:t og slagregn kan i sma rn.amgder tnenge ind pi altanen. Skader pi glas er ikke omftet afejendomsvedligeholdelsen. Glasforsikring kan tegnes. Ejendommen Antenner Beboeme bar ilcke ret til selv lade op~ antenne for radio, TV euer ander udstyr pi ejendommen. Skilte og reklamer, herunder Iysreklamer m1 ikke anbringes pi ejendommen. Trapper og gauge Skulle nogle beboere have enske om der etableres ~pebellegning pi trappeopgange sk der indhentes tilladelse hos bestyrelsen. Ingen genstande rna hensrettes pi trapper og gange Cykler rna ikke henslilles pi trappegange eller i gennemgange, men kun i cykelkrelder. Udendersarealer Det er tilladt be~de gra:spla:nerne, men anla:ggets evrige beplantning rna ikke betra:des. Det er ikke tilladt bnr:klce grene aftra:ereller buske. Det er ikke tilladt male eller legne med kridt eller Iignende pi ejendommens trz:. og murva:rk eller pi anden made beskadige ejendommen eller dens inventar. Overtr:m.elser afovenna:vnte bestemmelser for udendersarealer medf.erer erstningspligt. Ved sneja/d og jrostvejr skill ejendommens jortovsilrea/er uoph"rligt were jrifor henstillede cykjer. Parkning Motorkilretejer rm kun hensettes i de dertil indrettede garager eller parkeringsfelter, der er sa:rligt markeret Felter med gut af'nuerkning skal a!rid vtere frio Der er en servitut vedrerende henstillingspladser (se Dek1arionen sidst i denne husorden) - herfra denne passus: "Frederiksberg kommune har ti!kendegivet, servitutten skal forstas saledes, der altid skal va:re en henstillingsplads pr. lejlighed, p.t. 217 p!adser. Incl. garageanlregget er der det fomedne antal henstillingspladser til radighed, idet ejendommen udover gamgeanla:ggets 87 garager dder over 137 henstillingspladser. Se ogsa bestyrelsens beretning til genemlforsamlingen afho1dt den 12. marts 1986 samt refer fro generalforsam1ing afholdt den 31. marts 1987." 5

6 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge Svommebassin Adgang Badesresonen er fta ca. 15. maj til ca. 15 september og bassinet ml kun anvendes i tidsrummel kl Kun medlemmer afde husstande, somhar ksbt adgangsd. lgle for sresonen rna frerdes pa sv0mmebassin-omradet. B0m bar kun adgang i f01ge med voksne. LejIigbedsvis er det tiliadt medtage grester, som har tilknytning til husstanden. Husdyr rna ikke medtages pa sv"mmebassin-omradet. O"ren til sv0mmebassin-omradet skal holdes lukket. Dadning Husk tage et brusebad inden der hoppes i bassinet. Brenkene rna ikke bruges som vipper. Sterre gummidyr og gummiflader eller lignende rna ikke benyttes. Under leg i vandet skal der vises hensyn til "vrige badegrester og UIlBdig larm skal undgas. Mad og drikke Aile mad og drikkevarer skal vrere i termokander eller plastemballage, ligesom medbragte tallerkener m v. ogsa skal vrere afmerialer, som ikke kan knuses. Affald skal anbringes i de opstil1ede papirkurve - dog ikke brugte bleer, sam skal bortskaffes pa sredvanlig vis. SIcaI vi have glrede afdette rekreive hj"rne, skal aile, sam bruger del, vrere med til silere disse reglers overholdelse og skride ind over for misbrug og hrervrerk. Husk aflevere ooglen na.r badesresonen slutter. Vedligeholdelse Sondring Mellem frellesudgifter, der afholdes afejerforeningen og udgifter, som den enkelte ejer seiv skal afholde. A. FseJlesudgifter Konstruktioner Beton og murvl'erk, skiferafdiekning pa murvrerk, puds pa undersiden afbetontagplade pa 7. etage, faeader, vinduer, altand0re, terrassed0re samt brystningsvregge pa altaner og tagterrasser, ra:kvrerk pa altaner, brandgange pa 7. etage. Udskiftning afpunklerede termoruder og ruder i altand0re og terrassed0re samt badevrerelse. Malerarbejde pa vinduer og indgangspartier samt brandgange.. InstaJlioner Hovedforsyningsledninger for vand, varme og el. Hovedafl0bsstammer, herunder rensning afsamme. Hovedelinstallioner, berunder elmaler. Ventilionsskakte, udsugningsanlreg (ventiler anbragt i ~kken, badevrerelse og greste toilet). Skjulte rer i vregge og gulve. Udskiftning afmr og ventiler i installionsskakte. D0rtelefonanireg. 6

7 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge TV-antenneanlreg. B. Ejerens vedligeholdelsespligt Konstruktioner Ejerens hoveddm, indvendige dljre, gulve, vregge, lofter og vinduer indvendigt. Al vedligeholdelse af glasinddrekning pa altan elier tilsvarende glasinddrekning pa taglejlighed Installioner Vandhaner pa badevrerelse og grestetoilet samt lmkken. Udskiftning afsanitetsgenstande sa som Mndvaske, bidet, klosetskale, badekar og lmkkenvaske. Rensning og vedligeholdelse af guldaflljb i badevrerelse og grestetoilet samt pa altaner og tagterrasser. Rensning og vedligeholdelse afkbkkenvandlase. Radiorer. R Jr- og slangeinstallioner for opvaskemaskiner. Aftapningshane og -slange for vaskemaskiner. Elstikkontakter og -afbrydere. Radiorventiler, herunder termostventiler, henregnes til, hvad den enkelte ejer selv skal SlJrge for. Vrelger en ejer lad pasrette termostventiler, skal der srettes termostventiler pa samtlige radiorer i den enkelte lejlighed, cia der ellers kommer ubalance i systemet - ogsa hos naboen. PAsrettes termostventiler pi samtlige radiorer, har det ingen uheldige effekter pa -andre lejligheder i ejendommen, hvis blot termostventileme er den rigtige type. Termostventileme skal vrere aftypen RAIN. 7

8 Husorden for ejendommen Vagtelv:ieoge Ejendommens forsikringer Ejendommen er forsija:et i Aim. Brand af Forsikringen omfter f"lger: Bygningsbrandforsikring. Hus- og grundejerforsikring. Insekt- og svampeforsikring. Udvidet r"rskadeforsikring. Bestyrelsesansvarsforsikring. 8

9 Husorden for ejendommen VagtelvlImge DEKLARATION mellem ejere afmr. nr.ene 5su Frederiksberg, Aktieselskabet af22/ , mr. nr. 51 Frederiksberg, Vagtelvtenge AJS Frederiksberg og mi'. Dr. 170 Frederiksberg, Saabye & Lerche Holding AlS. Underskrevne ejere afman. nr.ene 5su Frederiksberg, Aktieselskabet af22/ , mt. nr. 51 Frederiksberg, Vagtelvrenge A/S Frederiksberg og mr. nr. 170Frederiksberg, Saabye & Lerche Holding AlS, p!lregger herved for os og efterfelgende ejere afejendommene og parceller herafmr. nr.ene 5su, 5 log 170 Frederiksberg, fulgende DEKLARATION. Ved fremtidig bebyggelse afvore grunde forpligter vi os til (",lge den pa vedha=:ftede tegning, deret 9/91965, af arkitekteme Thorvald Dreyer og Jorgen Maahr angivne bebyggelsesplan, uanset bebyggelsen pa de respektive ejendomme ligger sa tret pa naboskel, de afboligministeriet sredvanligvis krrevede Iysindfaldsvinkler til naboskel ikke er overholdt. Endvidere bestemmes for sa vidt angar fremtidig bebyggelse, udnyttelsesgraden ikke for ejendomme overstiger I, der i bebyggelsen leun indrettes lejligheder, der opfylder de pahvilende servitutters krav om en mindste gulvflade pa 73 m 2 ekskl. trapper, bebyggelse kun indrettes til beboelse, sajedes der heri ikke indrettes syge- og plejehjem, pensionsvirksomhed og klublejligheder, og lejlighedsindehavemes adgang til drive erhverv indskrrenkes saledes, det alene i det enkelte tilfrelde tillooes en lejlighedsindehaver ud0ve virksomhed af en art og i et omfang, som kan godkendes af kommunalbestyrelsen som vrerende uden gene for de omboende og i 0vrigt under forudsretning af, det pagreldende erhverv ud0ves aflejlighedsindehaveren personlig uden medhjrelp, det pagreldende erhverv kan uooves og kun ud"ves i et enkelt rum, der ogsa tjener til beboelsesformal, og det pagreldende erhverv ikke kncver lager af nogen art og ikke er en produktionsvirksomhed eller led i en sadan, bebyggelsen palregges facadecensur, der efier Frederiksberg kommunes tekniske forvaltnings godkendelse tilvejebringes og stedse vedligeholdes det fonwdne opholds- og legeareal pa grundene ved fremtidig bebyggelse mindst svarende til en st0rrelse afhenholdsvis 3 og 5 m 2 pro lejlighed, der ved fremtidig bebyggelse etableres og stedse opretholdes det fol1l0dne antal henstillingspladser l for biler svarende til en plads for hver lejlighed, samt der silcres offentlig adgang over mr. nr. 5 I Frederiksberg til Vandvrerkets arealer, saledes disse eventuelt vii kunne overtages som offentligt anlreg. Nrervrerende deklarion begreres tinglyst pa mr. nr.ene 5su, 5 log 17 0 Frederiksberg forud for al pantegreld og med Frederiksberg kommunalbestyrelse som eneste p!taleberettiget. Deklarionen kan ikke udslettes uden Frederiksberg kommunalbestyrelses samtykke. Med hensyn til de ejendommen pahvilende servitutter og andre byrder henvises til tingbogens udvisende. Frederiksberg, den 1. juli 1966 Frederiksberg kommune har tilkendegivet, servitutten skal forstas saledes, der altid skal vrere en henstil1ingsplads pro lejlighed, p.t. 217 pladser. Inc!. garageanlregget er der det fom0dne antal henstillingspladser til radighed, idet ejendommen udover garageanlreggets 87 garager ruder over 137 henstillingspladser. Se ogsa bestyrelsens beretning til generalforsamlingen afholdt den 12. marts 1986 samt refer fra generalforsamling afholdt den 31. marts

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6)

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Hensigt: Promenadebyen er et af de mest spændende byggerier i Odense, og med denne husorden vil vi gerne være med

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen

Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen Indhold Affald 1 Afløb 1 Altaner 1 Antenne/parabol 1 Beboelsesområdet 1 Carporte 1 Døre 1 Fællesanlæg 1 Garager/Carport 1 Hvidevarer 2 Husdyr 2 Knallert-/bilkørsel

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 4

HUSORDEN PILEPARKEN 4 HUSORDEN PILEPARKEN 4 2 HUSORDEN FOR PILEPARKEN 4 VELKOMMEN TIL PILEPARKEN 4 Bebyggelsen, der blev opført i 1952, består af fire blokke i tre etager med i alt 120 lejligheder. Blok A Pilebro 2-8 Blok B

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 03-Stenlunden Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere