Husorden for ejendommen Vagtelvrenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for ejendommen Vagtelvrenge"

Transkript

1 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge (Revideret afbestyrelsen den 2. marts 2004) GENERELLE REGLER 2 HUSDYR 2 RADIO, TV M.V VtERKT0J VASKERUM AFFALD 2 LEJLIGHEDEN 2 CENTRALUDSUGNING FRA K0KKEN OG BADEVtERELSER 2 RADIATORVENTlLER HERUNDER TERMOSTATVENTILER 3 HOVEDVENTILER I LEJLIGHEDER TIL CENTRALVARME OG BRUGSVANDSLEDNINGER TAGTERRASSER OG ALTANER 3 T AGTERRASSER 3 ALTANER UDEN (ABNE) OG MED GLASINDDA!KNING: 4 ALTANKASSER.4 BELYSNING.4 GRILL 4 GULV....4 MALING 4 SOLAFSKA!RMNING 5 T0JT0RRlNG 5 SPECIELT FOR ALTANER MED GLASINDDIEKNING 5 EJENDOMMEN 5 ANTENNER TRAPPER OG GANGE.. 5 UDENOORSAREALER.. 5 PARKERING.. 5 SV0MMEBASSIN 6 ADGANG BADNING 6 MAD 00 DRIKKE 6 VEDLIGEHOLDELSE 6 A. FA:LLESUDGIFTER KONSTRUKTIONER. 6 INSTALLATIONER B. EJERENS VEDLIOEHOLDELSESPLIGT. 7 INSTALLATIONER EJENDOMMENS FORSIKRINGER 8 DEKLARATION 9

2 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge Generelle regler Husdyr Det er tiliadt holde husdyr i det omfang. disse ikke er til wtsentlig gene for evrige beboere. Der er forbud mod lufte hunde pa ejendonunens plrener og anlitg. SAfremt hundehold medferer gener for andre, vii det blive palagt den pagreldende hundeejer opmre med hundeholdet. Opnucrksomheden henledes pa de opstillede kurve, som bedes brugt til hundenes efterladenskaber. Radio, TV m.\' Benyttelse skal ske med fomsdent hensyn til de evrige beboere. Va!rktsj Benyttelse afelektriske slagboremaskiner og andet stejende vrerktej rna ikke fmde sted efter kl. 21 :00 Vaskerum Ved benyttelse afejendommens vaskerum er beboeme pligtige til felge de herfor ga:ldende opste regler. Vaskeriet m..l kun benyttes fra kl. 07:00 til kl. 22:00. Terrerum. m..l ikke benyttes samrnenhrengende udover 2 oogn. Afraid Alt afraid, der indkastes i skakteme, ska1 vrere ornhyggeligt indpakket, ligesom lemmen altid skal holdes forsvarligt lukket. Stene grene, papkasser m.v. m..l ikke indkastes i skakteme, men anbringes i container i nr. 45. Swrre papkasser bedes revet itu. Aviser bedes nedlagt i dertil opstillede containere. G1as, flasker 0.1. bedes anbragt i de dertil indrettede containere. Ceotraludsugning fra kbkken og badeva!relser Lejligheden Mange beboere udskifter de oprindelige lglkkenelementer med nye. Blandt de mange tilbud. der findes pa markedet, lwrer bl.a. ernhretter med udsugning. Dette giver anledning til problemer. De greldende regler m..l derfor ubetinget respekteres, for frellesudsugningsanlregget kan fungere. Myndigheders krav til disse anlreg er som felger: Kekkenventilorer f.eks. indbygget i ernhretter mi ikke opsrettes i forbindelse med ejendonunens system. Kontrolventilen ved loft mi ikke fjernes. Emhretter uden ventilor ma opsrettes, men skal vrere forsynet med filter, og indregulering skal udferes omhyggeligt af en fagmand. Luftmrengden i udsugningskanalen ercirka 70 mj/time pr. kfikken,jf. Bygningsreglementet ira Luftmrengden fra emhretteventilor er cirka 150 m J /time. Emhretteventiloren vii derfor skabe et overtryk i udsugningskanalen til gene for Deres under og overboer. Reglerne for k.0kkenemhretter grelder ogsa for tilslutning afudluftning fra telrretumblere, der mte v<ere opstillet pi badevrerelser eller grestetoilet. 2

3 Husorden for ejendommen Vagtelvznge Radiorventiler herunder termostventller Vrelger en ejer lad pasrette termostventiler, skal der srettes termostventiler pa samtlige radiorer j den enkelte lejlighed, da der eilers kornmer ubalance i systemet - ogsa hos naboen. PAsrettes termostventiler pa samtlige radiorer, bar det ingen uheldige effekter pa -andre lejligheder i ejendomrnen, hvis blot termostventileme er den rigtige type. Termostventileme skal v<ere aftypen RAIN. Hovedventiler i lejligheder til centralvarme og brugsvandsledninger (Stopventiler til koldt og varmt vand pa badevrerelser og grestetoilet samt centralvanne). I lejlighederne findes der ventiler, der kan lukke for tilferelsen afkoldt og varmt vand samt for centralvarmen. Ventilerne er placeret bag ved 2 aftagelige lemme pa brreddevreggen i grestetoilettet. Bag lemmen nrermest toiletkummen er der 2 - i nogle lejlighedstyper 3 - ventiler til koldt og varmtvandstilferelsen. Bag den anden lern sidder 2 ventiler til eentralvarmen. For gavllejlighedernes vedkommende er der plaeeret en aftagelig lem i entreen. Bag denne lem er samtlige ventiler tillejligheden anbragt. SUremt ventileme skal kunne fungere, skulle disse have vreret lukket og Abnet mindst 3 gange hligt med passende mellemrum. Vi skriver udtrykkeligt "skulle", da vi i bestyrelsen gh ud fra, det er de fameste afbeboeme, der indtil do bar &jort dette. Vi vii derfor pa det kraftigste fra bestyrelsens side anmode om, beboerne undlader begynde pa foretage denne lukning og Abning afventiler, rned mindre det er strengt noovendigt, da en pludselig vedligeholdelse efter ovennf.evnte retningslinier formentlig vii medfere et hay afvandskader, idet der vii blive en hel del uta:theder ved forpakninger pa ventilerne, nar kalkafsretninger bliver lesnet. Det kan i vrerste fald medfure eirka 200 udskiftninger afventiler, safremt de ikke kan lukke, og i nogle tilfrelde vii det desuden vrere noovendigt afmontere brreddevreggen for komme til udskifte ventilerne. Alt i alt en bekostelig affrere. Skulle en udskiftning afventilerne imidlertid blive oodvendig, kontaktes vannemesteren, der vii serge for, ejendommens blikkenslager udferer arbejdet. Vi benytter lejligheden til gere opmrerksom pa gf.eldende regler vedrerende VVS arbejde: al samtet i lejlighedeme d.s. blandingsbterier, vandhaner, cistemer og aile installiooer, der ikke er fmlles forsyningslinier, vedligeholdes pa lejlighedsindehaverens regning. Ejerforeningen vedligeholder grenrer til og med stopventiler i rerkanaler (bag brreddevltg) og til og med balufixventiler i kekken. Disse ventiler skal i tilf<elde afbehov for vedligeboldelse ogleller reparion vltre frit tilg<engelige. Dette betyder, safremt VVS-arbejdet ikke kan udfl/jres ved Abning af omtalte lemme eller ikke kan udfl/jres, fordi lemmen er fejlplaceret i forbold til ventileme, pahviler del beboerenllejlighedsejeren enten fjeme brreddevltggen euer foranledige denne fjemet for beboerenslejerens regning og risiko. Tagterrasser Tagterrasser 02 altaner Belastningen pa tagterrasseme med beplantning my. rrd twjest vrere 50 kg pc. m 2. I 01 3 jord vejer eirka kg. Plantekasser skal plaeeres mindst 20 em fra murva:rk. Plantekasser skal udferes vandtrette, dledes udsivning afjordholdigt vand hindres, d.s. kasserne skal vrere forsynet med indvendig zink eller plastkasse. Plantekasser skal opklodses med mindst 5 em lregter i kassernes bredde. Lregteme skal sta parallelt med faeaden. 3

4 Husorden for ejendommen VagtelviEnge Behegning med trrefliser og anden form for les overfladebehegning er ikke tilladt. Pergotaer og anden form for afslaermning rna ikke fastgeres til terrassebelregningen. Vanding med slange rna ikke foretages. Terrassen ber fejes jrevnligt. Renholdelse afafleb pahviler ejeren afterrassen. SHremt nedsivningsskader skyldes forstoppelse afafl0b, er ejeren af tagterrassen ansvarlig for skaden. Safremt aflebet bliver forstoppet, tilkaldes varmemesteren omgaende. Safremt der skal ske reparion pa terrassen, er den enkelte ejer pligtig til for egen regning fjeme blomster- og plantekummer m. v., saiedes tll2ldvendige reparioner kan udf0res. Der rna kun opsa::ttes den afbestyrelsen og Frederiksberg kommune godkendte glasinddrekning. ++) Nar en ejer "'nsker et glasinddrekning, skal det bestilles gennem bestyrelsen, der vii S0rge for, leverandf2l1'en fremsender tilbud. Der rna ikke benyttes andre inddrekninger sa sam traclhegn, sikkerbedsnet euer lign. Safremt en ejer etablerer opvarnming afen glasindda!kket terrasse via ejendommens centralvarmeanlreg, er man pligtig meddele dette til administrionen og oplyse am det opvarmede areal, saledes afregning kan ske via varmeregnskabet. ++) Ejer skal indhente byggetilladelseira Frederiksberg Kommune, som udsteder denne mod et gebyr Altaner uden (Abne) og med glasinddtekning: Der rna kun opsrettes den afbestyrelsen og Frederiksberg konunune godkendte glasinddrekning. ++) Nar en ejer 0nsker en glasinddrekning, sk denne bestilles gennem bestyrelsen, der vii S0rge for, leverand0ren fremsender tilbud. Der rna ikke benyttes andre inddrekninger sa sam tradhegn, sikkerhedsnet eller lign. ++) Ejer skal indhente byggetiuadelseira Frederiksberg Kommune, som udsteder denne mod et gebyr Altankasser Pa gnmd afnedstyrtningsfaren frarades del, altankasser anbringes pa altanens yderside. Vanding, plantning og pasning rna ske sa hensynsfuldt sam muligt afhensyn til underboer. Belysning Der rna ikke opsrettes neonlys og ku10rte lamper under nogen form. Grill Der rna ikke grilles pa altaneme eller pa andre steder pa ejendommen end pa grillpladsen Gulv Trepper, mter og lignende ma ikke slet ikke - lregges pa altan- terrassegulvet, da de holder pa fugten og mangedobler nedbrydningen afbetonen. Urtepotter eller plantekasser skal have underskile og vrere pa "ben", sa der kan blrese luft under. Der rna ikke saltes pa altanen. Maling Murvrerk og betonloft ma under ingen omstrendigheder males. Yderside pa altand0r og tnevrerk omkring vindue/vinduer vedligeholdes af ejerforeningen og ovennaling rna ikke finde sted. Eternitplader over vinduelvinduer mi males afejeren i egen valgt farve. Altangulvet mi kun males med diffusionsaben maling Cempexo eller jura - kalkfarve (malmg sam kan Ande) 4

5 Husorden for ejendommen Vagtelvamge (Revideret afbestyrelsen. den 2. marts 2004) Glasindd..aekningens ALU-ramme ml Me overmales. Solafskzrmning Solafskaemming m!}run foretages ved opsi!:tning afmarkiser. Stoffer sk Vim: egentlig markisestofi ensfarvet bu. og ikke afplastik eller Iignende malc:rialer. Markisen m1 ikke afsluttes med nmger. Der rna under ingen omsttendigbeder opba:nges persienner, gardiner eller andre former for lodret ha:ngende afsktmnninger. Tejterring M3 leun foretages pa tejsnore ophamgt under brestningshsjde. Speeielt for altaner med glasinddl!:kning Sam det fremgar afovenstaende, betragtes altanen som en ganske almindelig altan, og der er ikke tale om udvidelse af boligarealet med en udestue. G1askonstruktionen er ikke helt vandta:t og slagregn kan i sma rn.amgder tnenge ind pi altanen. Skader pi glas er ikke omftet afejendomsvedligeholdelsen. Glasforsikring kan tegnes. Ejendommen Antenner Beboeme bar ilcke ret til selv lade op~ antenne for radio, TV euer ander udstyr pi ejendommen. Skilte og reklamer, herunder Iysreklamer m1 ikke anbringes pi ejendommen. Trapper og gauge Skulle nogle beboere have enske om der etableres ~pebellegning pi trappeopgange sk der indhentes tilladelse hos bestyrelsen. Ingen genstande rna hensrettes pi trapper og gange Cykler rna ikke henslilles pi trappegange eller i gennemgange, men kun i cykelkrelder. Udendersarealer Det er tilladt be~de gra:spla:nerne, men anla:ggets evrige beplantning rna ikke betra:des. Det er ikke tilladt bnr:klce grene aftra:ereller buske. Det er ikke tilladt male eller legne med kridt eller Iignende pi ejendommens trz:. og murva:rk eller pi anden made beskadige ejendommen eller dens inventar. Overtr:m.elser afovenna:vnte bestemmelser for udendersarealer medf.erer erstningspligt. Ved sneja/d og jrostvejr skill ejendommens jortovsilrea/er uoph"rligt were jrifor henstillede cykjer. Parkning Motorkilretejer rm kun hensettes i de dertil indrettede garager eller parkeringsfelter, der er sa:rligt markeret Felter med gut af'nuerkning skal a!rid vtere frio Der er en servitut vedrerende henstillingspladser (se Dek1arionen sidst i denne husorden) - herfra denne passus: "Frederiksberg kommune har ti!kendegivet, servitutten skal forstas saledes, der altid skal va:re en henstillingsplads pr. lejlighed, p.t. 217 p!adser. Incl. garageanlregget er der det fomedne antal henstillingspladser til radighed, idet ejendommen udover gamgeanla:ggets 87 garager dder over 137 henstillingspladser. Se ogsa bestyrelsens beretning til genemlforsamlingen afho1dt den 12. marts 1986 samt refer fro generalforsam1ing afholdt den 31. marts 1987." 5

6 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge Svommebassin Adgang Badesresonen er fta ca. 15. maj til ca. 15 september og bassinet ml kun anvendes i tidsrummel kl Kun medlemmer afde husstande, somhar ksbt adgangsd. lgle for sresonen rna frerdes pa sv0mmebassin-omradet. B0m bar kun adgang i f01ge med voksne. LejIigbedsvis er det tiliadt medtage grester, som har tilknytning til husstanden. Husdyr rna ikke medtages pa sv"mmebassin-omradet. O"ren til sv0mmebassin-omradet skal holdes lukket. Dadning Husk tage et brusebad inden der hoppes i bassinet. Brenkene rna ikke bruges som vipper. Sterre gummidyr og gummiflader eller lignende rna ikke benyttes. Under leg i vandet skal der vises hensyn til "vrige badegrester og UIlBdig larm skal undgas. Mad og drikke Aile mad og drikkevarer skal vrere i termokander eller plastemballage, ligesom medbragte tallerkener m v. ogsa skal vrere afmerialer, som ikke kan knuses. Affald skal anbringes i de opstil1ede papirkurve - dog ikke brugte bleer, sam skal bortskaffes pa sredvanlig vis. SIcaI vi have glrede afdette rekreive hj"rne, skal aile, sam bruger del, vrere med til silere disse reglers overholdelse og skride ind over for misbrug og hrervrerk. Husk aflevere ooglen na.r badesresonen slutter. Vedligeholdelse Sondring Mellem frellesudgifter, der afholdes afejerforeningen og udgifter, som den enkelte ejer seiv skal afholde. A. FseJlesudgifter Konstruktioner Beton og murvl'erk, skiferafdiekning pa murvrerk, puds pa undersiden afbetontagplade pa 7. etage, faeader, vinduer, altand0re, terrassed0re samt brystningsvregge pa altaner og tagterrasser, ra:kvrerk pa altaner, brandgange pa 7. etage. Udskiftning afpunklerede termoruder og ruder i altand0re og terrassed0re samt badevrerelse. Malerarbejde pa vinduer og indgangspartier samt brandgange.. InstaJlioner Hovedforsyningsledninger for vand, varme og el. Hovedafl0bsstammer, herunder rensning afsamme. Hovedelinstallioner, berunder elmaler. Ventilionsskakte, udsugningsanlreg (ventiler anbragt i ~kken, badevrerelse og greste toilet). Skjulte rer i vregge og gulve. Udskiftning afmr og ventiler i installionsskakte. D0rtelefonanireg. 6

7 Husorden for ejendommen Vagtelvrenge TV-antenneanlreg. B. Ejerens vedligeholdelsespligt Konstruktioner Ejerens hoveddm, indvendige dljre, gulve, vregge, lofter og vinduer indvendigt. Al vedligeholdelse af glasinddrekning pa altan elier tilsvarende glasinddrekning pa taglejlighed Installioner Vandhaner pa badevrerelse og grestetoilet samt lmkken. Udskiftning afsanitetsgenstande sa som Mndvaske, bidet, klosetskale, badekar og lmkkenvaske. Rensning og vedligeholdelse af guldaflljb i badevrerelse og grestetoilet samt pa altaner og tagterrasser. Rensning og vedligeholdelse afkbkkenvandlase. Radiorer. R Jr- og slangeinstallioner for opvaskemaskiner. Aftapningshane og -slange for vaskemaskiner. Elstikkontakter og -afbrydere. Radiorventiler, herunder termostventiler, henregnes til, hvad den enkelte ejer selv skal SlJrge for. Vrelger en ejer lad pasrette termostventiler, skal der srettes termostventiler pa samtlige radiorer i den enkelte lejlighed, cia der ellers kommer ubalance i systemet - ogsa hos naboen. PAsrettes termostventiler pi samtlige radiorer, har det ingen uheldige effekter pa -andre lejligheder i ejendommen, hvis blot termostventileme er den rigtige type. Termostventileme skal vrere aftypen RAIN. 7

8 Husorden for ejendommen Vagtelv:ieoge Ejendommens forsikringer Ejendommen er forsija:et i Aim. Brand af Forsikringen omfter f"lger: Bygningsbrandforsikring. Hus- og grundejerforsikring. Insekt- og svampeforsikring. Udvidet r"rskadeforsikring. Bestyrelsesansvarsforsikring. 8

9 Husorden for ejendommen VagtelvlImge DEKLARATION mellem ejere afmr. nr.ene 5su Frederiksberg, Aktieselskabet af22/ , mr. nr. 51 Frederiksberg, Vagtelvtenge AJS Frederiksberg og mi'. Dr. 170 Frederiksberg, Saabye & Lerche Holding AlS. Underskrevne ejere afman. nr.ene 5su Frederiksberg, Aktieselskabet af22/ , mt. nr. 51 Frederiksberg, Vagtelvrenge A/S Frederiksberg og mr. nr. 170Frederiksberg, Saabye & Lerche Holding AlS, p!lregger herved for os og efterfelgende ejere afejendommene og parceller herafmr. nr.ene 5su, 5 log 170 Frederiksberg, fulgende DEKLARATION. Ved fremtidig bebyggelse afvore grunde forpligter vi os til (",lge den pa vedha=:ftede tegning, deret 9/91965, af arkitekteme Thorvald Dreyer og Jorgen Maahr angivne bebyggelsesplan, uanset bebyggelsen pa de respektive ejendomme ligger sa tret pa naboskel, de afboligministeriet sredvanligvis krrevede Iysindfaldsvinkler til naboskel ikke er overholdt. Endvidere bestemmes for sa vidt angar fremtidig bebyggelse, udnyttelsesgraden ikke for ejendomme overstiger I, der i bebyggelsen leun indrettes lejligheder, der opfylder de pahvilende servitutters krav om en mindste gulvflade pa 73 m 2 ekskl. trapper, bebyggelse kun indrettes til beboelse, sajedes der heri ikke indrettes syge- og plejehjem, pensionsvirksomhed og klublejligheder, og lejlighedsindehavemes adgang til drive erhverv indskrrenkes saledes, det alene i det enkelte tilfrelde tillooes en lejlighedsindehaver ud0ve virksomhed af en art og i et omfang, som kan godkendes af kommunalbestyrelsen som vrerende uden gene for de omboende og i 0vrigt under forudsretning af, det pagreldende erhverv ud0ves aflejlighedsindehaveren personlig uden medhjrelp, det pagreldende erhverv kan uooves og kun ud"ves i et enkelt rum, der ogsa tjener til beboelsesformal, og det pagreldende erhverv ikke kncver lager af nogen art og ikke er en produktionsvirksomhed eller led i en sadan, bebyggelsen palregges facadecensur, der efier Frederiksberg kommunes tekniske forvaltnings godkendelse tilvejebringes og stedse vedligeholdes det fonwdne opholds- og legeareal pa grundene ved fremtidig bebyggelse mindst svarende til en st0rrelse afhenholdsvis 3 og 5 m 2 pro lejlighed, der ved fremtidig bebyggelse etableres og stedse opretholdes det fol1l0dne antal henstillingspladser l for biler svarende til en plads for hver lejlighed, samt der silcres offentlig adgang over mr. nr. 5 I Frederiksberg til Vandvrerkets arealer, saledes disse eventuelt vii kunne overtages som offentligt anlreg. Nrervrerende deklarion begreres tinglyst pa mr. nr.ene 5su, 5 log 17 0 Frederiksberg forud for al pantegreld og med Frederiksberg kommunalbestyrelse som eneste p!taleberettiget. Deklarionen kan ikke udslettes uden Frederiksberg kommunalbestyrelses samtykke. Med hensyn til de ejendommen pahvilende servitutter og andre byrder henvises til tingbogens udvisende. Frederiksberg, den 1. juli 1966 Frederiksberg kommune har tilkendegivet, servitutten skal forstas saledes, der altid skal vrere en henstil1ingsplads pro lejlighed, p.t. 217 pladser. Inc!. garageanlregget er der det fom0dne antal henstillingspladser til radighed, idet ejendommen udover garageanlreggets 87 garager ruder over 137 henstillingspladser. Se ogsa bestyrelsens beretning til generalforsamlingen afholdt den 12. marts 1986 samt refer fra generalforsamling afholdt den 31. marts

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 INDHOLD AFFALD... 3 1. Affaldsøer... 3 2. Glascontainer (ved Nyvej nr. 29)... 3 3. Papircontainer (ved Nyvej nr. 29)... 3 4. Kompostgård (ved vendepladsen

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej 315 329 Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

OPPENHEJM, LUND & PARTNERE

OPPENHEJM, LUND & PARTNERE OPPENHEJM, LUND & PARTNERE ADVOKAIER SVEND OPPENHEJM PAUL LUND HANS SCHULTZER PALLE HAARGAARD CARSTEN BRINK KELD PARSBERG MADS GIERDING POUL G JENSEN STEFFEN SCHLEIMANN KJELD JØRGENSEN KENT BRIXTOFTE 08.03.90

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM

OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM Godkendt på ekstraordinær generalforsamling 30. september 1992, med ændringer som følge af vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Beboerinformation Juni 2011

Beboerinformation Juni 2011 Besøg også vores webside www.noeddehegnet.com Bestyrelsen har kontortid den første mandag I hver måned kl. 19:00 20:00. I Nøddehegnet nr. 62.. Dog ikke I juli og august. I tilfælde af ALVORLIGE problemer

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 14. september 2012 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere