Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune"

Transkript

1 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr Lejre Lærerforening i sommerferien. Sygemelding i ferien Løntræk ved manglende ferieoptjening. Ændring af arbejdssted / fraktionsændring Tak for jeres store indsats i dette skoleår. At være formand for lærere, børnehaveklasseledere, psykologer, konsulenter og tale-/ hørelærerne har også i dette skoleår været en stor fornøjelse. På trods af den utryghed og usikkerhed I har været i og stadig er, har I formået at levere den daglige undervisning til eleverne, samtidig med at I har medvirket med jeres faglighed i forhold til Folkeskolereformen indenfor de rammer og muligheder som Lejre Kommune og den enkelte arbejdsplads har givet jer. Det er flot og fortjener stor anerkendelse. Nu står ferien for døren og vel og mærke en normaliseret ferie. Ingen forberedelse af næste skoleår. Du har nået, hvad du kunne og skulle, når ferien begynder. Næste skoleår begynder ikke før 4. august. Jeg har tidligere citeret Leonardo da Vinci, der sagde: Gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage, vil din dømmekræft være sikrere, eftersom det at blive ved at arbejde hele tiden vil bevirke, at du mister dømmekraften. Se det var kloge ord, og jeg vil opfordre dig til at efterleve dem - hele året. Rigtig god sommerferie til alle Marianne Lund Lønforhandlinger. Lejre kommune opsagde pr. 29. januar 2014 samtlige lønaftaler, der var indgået med Lejre Lærerforening med virkining fra Det drejer sig om nedenstående funktionslønstillæg, som fremgår af bagsiden på din lønseddel: Fleksibilitet A08: kr. til lærere 3450 kr. til børnehaveklasseledere Lejretillæg 3622 kr. Udvidet teamsamarbejde: 6500 kr. / 1 løntrin til tjenestemænd Der har siden været ført forhandlinger, da der i ovenstående tillæg indgår lokallønsmidler, som kommunen er forpligtet til at genforhandle. Fleksibiliet A08- tillægget, der omhandlede overgangen til A08- aftalen, blev dog fjernet via lovindgrebet.

2 Løn pr Lokalt aftalt: Afventer lønforhandling torsdag d meddelelse vil blive sendt til dig via din TR fredag Øvrige tillæg: Undervisningstillæg udbetales efter de takster og grænser, som er gældende for dette skoleår. Som noget nyt skal der i undervisningstimetallet medregnes den understøttende undervisning og det udvidede undervisningsbegreb. Det udvidede undervisningsbegreb er i tidligere overenskomst beskrevet således: Undervisning er, at læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetence. Undervisningen er derfor ikke altid skemalagt og struktureret i klasser eller på hold. Det betyder, at undervisning i princippet også finder sted ved alle aktiviteter sammen med eleven/eleverne, f.eks. i forbindelse med ud-af huset arrangementer og andre sociale arrangementer. Eksempelvis skal teaterbesøg, skolefester, lejrskoler, elevsamtaler og skolebibliotekarens rådgivning og sparring af elever i åbningstiden medregnes i de timer, der udløser undervisningstimetillæg. Undervisningstillægget skal være på plads til første lønudbetaling, da det udbetales månedligt for de planlagte undervisningstimer. Det er arbejdsgiverens ansvar, at du får udbetalt den korrekte løn. Derudover blev der via lovindgrebet ensidigt fastlagt et centralt tillæg som kompensation for udfasning af aldersreduktion. Alle lærer og børnehaveklasseledere får et tillæg på: 2800 kr. pr. år for overenskomstansatte pensionsgivende kr. pr. år for tjenestemænd, da beløbet ikke er pensionsgivende Alle beløb er i niveau dvs. de skal ganges med ca. 1,28 for at blive omregnet til nutidskroner. Kredskontoret i skolernes sommerferie. Har du brug for hjælp fra Lejre Lærerforening, har du mulighed for at ringe til kredskontoret på alle hverdage mellem 10 og 13 på telefon Du er også velkommen til at sende en mail på Mailhenvendelser vil blive besvaret indenfor en uge. Mariane Lund Formand Lejre Lærerforening Erstatningsferie ved sygdom under ferie Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. Ændringen er sket som følge af den sidste praksis fra EU-domstolen. Den fastslår, at alle har krav på minimum 4 ugers ferie i hvert ferieår, hvis der har været beskæftigelse i hele optjeningsåret. De ændrede regler betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og som bliver syge under ferie har ret til erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 sygedage under 2

3 ferie for en fuldtidsansat ikke giver ret til erstatningsferie. Det hænger sammen med, at EU kravet om ferie kun vedrører 4 uger. Har du optjent mindre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage. Er der fx optjent 20 feriedage indtræder retten efter 4 sygedage i ferieåret (20 * 1/5). For at få ret til erstatningsferie skal du dokumentere sygdommen. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Du skal selv afholde udgiften hertil. Kommunen kan undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie. Sygemelding i ferien. Hvis du bliver syg i ferien, skal du hurtigst muligt meddele det til din skoleleder, eller Lejre Kommunes løn og personaleafdeling. På denne adresse: eller på telefon til Randi: Afholdelse af ferie i forbindelse med skift af arbejdssted Hvis du tænker på at skifte arbejdssted eller til et arbejde uden for skoleverdenen, skal du være opmærksom på, i Lejre Kommune holdes der 4 ugers ferie i juli måned. Hvis du skifter arbejde til en anden skole indenfor kommunen, skal du være opmærksom på, om du har nogle feriedage til gode jf. ferieaftalen mellem kreds 42 og Lejre kommune. Du kan spørge din TR, eller ringe til kredskontoret Hvis du går på pension eller skifter job udenfor Lejre Kommune, skal du være opmærksom på at du kan have nogle feriedage til gode. Du kan finde aftalen via linket. Nyansat og ferieafholdelse Hvis du er nyansat i Lejre Kommune, skal du være opmærksom på, at du evt. kan blive trukket i løn i forbindelse med ferieafholdelse. Tal med TR eller ring til kredskontoret for at spørge hvordan du skal forholde dig. Løntræk ved manglende ferieoptjening: Som jeg skrev i sidste kredsinformation, så optjener man ikke feriedage under en konflikt på arbejdsmarkedet. Det betyder at de lærer/børnehaveklasseledere som var lockoutet kan blive trukket i løn. Vi har ret til at holde 5 ugers ferie Reglerne er sådan, først afholder man den optjente ferie, og derefter ferie uden løn. Det vil sige at løntrækket vil ske i forbindelse med efterårsferien. Det drejer sig om 16,04 time, svarende til 2,17 dage. Hvis du er medlem af a-kassen kan du søge feriedagpenge der. Jeg har tidligere skrevet at, hvis man ikke var medlems af a-kassen, kunne søge dagpenge på jobcenteret i sin bopælskommune. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at det ikke er muligt, men at man skal melde sig ledig på jobcenteret, hvis man søger feriedagpenge I kan se mere om, hvordan I skal gøre via nedenstående link Lejre kommune følger de gældende regler om optjening af ferie under en konflikt på arbejdsmarkedet. I den forbindelse har Lejre Lærerforening og Lejre Kommune indgået en aftale om håndtering af den manglede ferieoptjening. Aftalen fremgår af nedenstående. 3

4 Som konsekvens af konflikten i april 2013, hvor de lærere, der var omfattet af konflikten ikke optjente ferietimer, svarende til 16,04 time /2,17 dage, har Lejre Kommune og Lejre Lærerforening drøftet, hvordan den manglende ferie håndteres i dette ferieår. Lærere og børnehaveklasseledere der var omfattet af konflikten, kan vælge at blive trukket i lønnen for oktober måned 2014, eller få tillagt den manglende ferieoptjening i arbejdstiden, således at arbejdstiden øges. Hvis en lærer/børnehaveklasseleder vælger at få tillagt timerne til sin arbejdstid, skal man give skolelederen besked senest i forbindelse med drøftelsen af den opgaveoversigt, som finder sted på skolen inden udgangen af juni måned. Hvilke opgaver der skal løses i forbindelse med den øgede arbejdstid, drøftes på mødet. Dette gælder også for nyansatte, der var omfattet af konflikten. Ændrede regler ved deltidsansættelse EU-kommissionen har henvendt sig til Danmark om manglende korrekt implementering af deltidsdirektivet. På KL s område er den 25. april 2014 opnået enighed med LC om at ændre reglerne for ansættelse på månedsløn- og timeløn. Til og med 31. juli 2014 skal ansatte, der har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer eller er ansat til højst en måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn 8 timers grænsen mv. bortfalder pr. 1. august 2014, således at alle ansatte med under en måneds beskæftigelse aflønnes med timeløn. Dette omfatter også tilkaldevikarer. Hvis der ansættes til mere end en måneds beskæftigelse med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer, kan den ansatte fremover selv vælge, om den pågældende vil være omfattet af overenskomstens bestemmelser for månedsløn eller timeløn. Hvis beskæftigelsesgraden er over 8 timer ugentligt, og der ansættes i mere end en måned, skal der som hidtil ansættes på månedsløn. Allerede ansatte med en beskæftigelsesgrad på under 8 timer ugentligt og med længere end en måned ansættelse skal inden udgangen af juni måned 2014 vælge, om de vil overgå til ansættelse efter overenskomstens bestemmelser for månedslønnede med virkning fra den 1. august Hvis der f.eks. ansættes en lærer til at varetage undervisningen i sløjd i tre lektioner om ugen, kan læreren ved ansættelsen drøfte med skolelederen, hvor meget forberedelse, der er nødvendig for en sikring af, at undervisningen lever op til folkeskolelovens krav. Hvis det skønnes, at der afsættes den nødvendige forberedelsestid, kan læreren vælge at blive aflønnet med månedsløn. Derved bliver læreren også sikret løn under sygdom, løn under barselsorlov samt opsigelsesvarsel. Hvis læreren skønner, at det er bedre at bevare ansættelsen på timeløn med forberedelsen afregnet i timelønnen, kan læreren vælge det. 4

5 Vi er opmærksomme på at det er meget kort tid, at skulle beslutte sig på, så hvis du er omfattet af de nye regler, er du velkommen til at kontakte kredskontoret. Lejre Lærerforening har desuden rettet henvendelse til Lejre Kommune for at gøre dem opmærksomme på problematikken. Per Brinckmann Næstformand Skift af arbejdssted eller fraktionsskift. Skifter du arbejdsplads skal du gå på DLF-Min side og udfylde de ændringer der er - link: Skifter du fraktion, fx går på pension og vil være medlem af fraktion 4, så gør du det samme. Du kan også spørge din TR om at være behjælpelig. Læs også oplysninger under: Afholdelse af ferie i forbindelse med skift af arbejdssted. Torben Johannesen Kredskasserer Til din mødekalender: Jubilæumsarrangement d kl. 16:00-17:30 på kredskontoret Møde for Børnehaveklasseledere 18. november 2014 Medlemskursus på Røsnæs d. 30. og 31. januar 2015 Generalforsamling 9. marts

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Konflikt ABC OK-2013. Danmarks Lærerforening www.dlf.org

Konflikt ABC OK-2013. Danmarks Lærerforening www.dlf.org Danmarks Lærerforening www.dlf.org Konflikt ABC OK-2013 Denne konflikt ABC er tænkt som et redskab til tillidsrepræsentanter, skoleledere og øvrige medlemmer om forskellige forhold, der gælder i forbindelse

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel

Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel Opdateret 21. marts 2013 - Tilføjelser siden sidste opdatering den 19. marts er fremhævet med gult i oversigten Oversigt Hvem er omfattet af lockoutvarslet?...

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere