Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- LOKALPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN"

Transkript

1 Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- LOKALPLAN

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage større fysiske ændringer i de nærmeste omgivelser. Den kan fastlægge detaljerede bestemmelser for fremtidige arealanvendelser, grundstørrelser, bebyggelsesprocenter, bygningshøjder, veje- og stiforløb, friareal m.m. Når en lokalplan er vedtaget, medfører den ikke et krav om handlepligt for grundejerne. Den medfører heller ikke pligt til at realisere de ændringer, planen indeholder. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold f.eks. ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående forhold, må det kun ske i overensstemmelser med intentionerne og bestemmelserne i lokalplanen. 2

3 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål 6 Lokalplanområdet 7 Lokalplanområdets omgivelser 8 Lokalplanens indhold 9 Lokalplanens forhold til anden planlægning 10 Fredning og naturbeskyttelse 11 Servitutter 14 Godkendelsesprocedure 14 BESTEMMELSER 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Aflysning af Lokalplaner Retsvirkninger 18 INDHOLD BILAG Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2: Arealanvendelse Kortbilag 3: Illustrationsplan Bilag 4: Miljøvurdering - screeningsskema

4 4

5 I redegørelsen kan du læse om de forhold i området, der ligger til grund for indholdet i lokalplanen. REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet af Morsø Kommune for at give mulighed for udvikling af faciliteterne omkring Morsø Moto Cross bane i Fårtoft i den nordlige del af Mors. Formålet med lokalplanen er give mulighed for en mindre udvidelse af microbanen på ca m2 og etablering af ryttergård samt parkeringsareal på ca m2. Samtidig indskrænkes det nuværende parkeringsareal med ca m2. Den samlede udvidelse af lokalplanens område er på ca m2 og bliver derved ialt 10,77 ha. Hensigten med lokalplanen er således at give mulighed for etablering af tidssvarende baneanlæg ved udvidelse af microbane. Herudover sker forbedring af forhold for parkering og afog pålæsning af motocrossmaskiner samt nedkørsel til klubfaciliteter. Lokalplanen har til formål at sikre, at de landskabelige, natur- og miljømæssige gener ved aktiviteter fra skydebane og motocrossbane i det pågældende område minimeres mest muligt. I lokalplanen sættes øget fokus på forbedring af miljøforholdene fra klubbens aktiviteter i form af etablering af støjvold og bassin med sandfang inden nedsivning til Kongshøj bæk. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for udformning og anvendelse af arealer til anvendelse for parkering, ryttergård, støjvold samt støjafskærmning. I 2013 blev en mindre del af motocrossbanen omlagt for at forbedre mulighederne for afvikling af motocrossløb i høj sværhedsgrad og for at udnytte det potentiale, som terrænet naturligt giver mulighed for. Det er derved muligt med baneomlægningen at afvikle motocrossløb på internationalt niveau, hvor foreningen bag Morsø Moto Cross Club i 2013 var vært for nordisk mesterskab. Klubben angiver i sin vision for fremtiden at blive et værested for unge og at klubben udfører et stort socialt arbejde. Dette styr- Brunhøjvej Fårtoftvej Morsø Moto Cross bane ved stævne i billedet er udlånt af Morsø Moto Cross Club. Der lejes ekstra parkeringsareal ved afholdelse af arrangementer. Billedet er et luftfoto, og giver et godt indtryk af niveauforskelle mellem det omkringliggende terræn og selve baneanlæggene. 6

7 REDEGØRELSE kes ved, at kommunen og klubben har indledt et samarbejde for at aktiviteterne bliver et socialt aktivitetstilbud for unge i hele kommunen. For området gælder i dag to lokalplaner, lokalplan nr Motocross og skydebane ved Kongens Høj og lokalplan nr Minicrossbane ved Kongens høj, Solbjerg. Disse lokalplaner aflyses ved vedtagelse af nærværende lokalplan. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende på matr. nr. 10a Solbjerg by, Solbjerg og ligger i den nordlige del af Mors ved Fårtoft med udsigt over Limfjorden og Thisted Bredning. Både motocrossbane, skydebane og microcrossbane er ikke synlige fra vandsiden, idet baneanlæggene ligger nede i terrænet. Selve lokalplanområdets størrelse er 10,77 hektar og består idag af selve baneanlægget for motocrossbane med tilhørende klubfaciliteter samt minicrossbane. I motocross banen ligger en skydebane, som benyttes af en lokal skytteforening. Tidligere var skydebanen benyttet af hjemmeværnet, denne aktivitet blev afsluttet i 2013, og anlægget overtages af Solbjerg og Omegns Jagtforening, som planlægger at drive anlægget fremover. Der ændres ikke i lokalplanen for betingelserne for anvendelse af skydebanen. I dag er områdets zonestatus landzone og vil med lokalplanens vedtagelse vedblive at være i landzone. Planloven giver mulighed for at give en landzonelokalplan bonusvirkning. Det betyder, at lokalplanen erstatter en ellers nødvendig landzonetilladelse jf. 15 stk. 4. I lokalplanens bestemmelser er indsat bonusvirkning, som erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Vejadgangen til motocrossbanen sker ad offentlig vej - Fårtoftvej. Motocrossbanen er beliggende i et område med store højdeforskelle og er ikke synlig, selvom det ligger meget højt beliggende i et nærmest dramatisk landskab. Det højeste punkt i nærheden af motocrossbanen er en gravhøj, som er benævnt Kongens høj. Lokalplanområdet grænser mod øst, syd og vest op til arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt. Brunhøjvej Fårtoftvej Lokalplanområdet ( afgrænset med prikker ) og dets omgivelser 7

8 REDEGØRELSE Der ligger en bolig placeret syd for motocrossbanen og af hensyn til nabobeboelsen er placeret en støjvold for at kunne overholde skærpede krav til støjende aktiviteter i form af motocrossbanen. Morsø Kommune skal samtidig med lokalplanprocessen udstede miljøgodkendelse i henhold til Bekendtgørelse nr af om godkendelse af listevirksomhed samt meddele afgørelse om screening i henhold til VVM-bekendtgørelsens regler - bekendtgørelse nr. 764 af Motocrossbaner er omfattet af kravet om screening for VVM-pligt jf. Bilag 2, nr. 12 a. Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer. Lokalplanområdets omgivelser Motocrossbanen er beliggende i det åbne land i et område med store højdeforskelle og er ikke synlig, selvom det ligger meget højt beliggende i et dramatisk landskab. Det højeste punkt i nærheden af motocrossbanen er en gravhøj, som er benævnt Kongens høj. Lokalplanområdet grænser mod øst, syd og vest op til arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt samt et areal med skov. Der ligger en bolig syd for motocrossbanen og af hensyn til nabobeboelsen er placeret en støjvold for at motocrossbanen kan overholde kravene til støjende aktiviteter i form af både motocrossbane og skydebane. Morsø Kommune skal udover lokalplanlægning, meddele miljøgodkendelse efter miljølovgivningen samt afgørelse om screening i henhold til VVM-bekendtgørelsens regler Området ved motocrosbane ses i forhold til gravhøjens beskyttelseszone ( markeret med lilla streg og selve højen med lilla punkt) 8

9 REDEGØRELSE Gravhøjen Kongshøj Gravhøjen er et fredet fortidsminde (140517) med 100 meter beskyttelseslinje omkring. Det er konstateret via besigtigelse fra museets side, at motocrossbanens anlæg respekterer højens 100 m zone. Den nyanlagte vold har, når den vokser til med græs, ingen visuel betydning i forhold til gravhøjen. De planlagte udvidelser af motocrossbanen og tilknyttede anlæg har ingen relevans for 100 meter zonen, da de ligger uden for denne. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet skal fortsat anvendes til særligt støjende aktivitetsanlæg, som skydebane og motocrossbane. Området opdeles i 3 delområder - A, B, og C (se Kortbilag 2). Delområde A er baneanlæg, som indeholder både skydebane og motocrossbane. Motocrossbanen består af baneanlæg til både motocrossbane og microcrossbane. Delområde B er område til parkering og ryttergård. Delområde C er ubebygget areal, hvor der indenfor ikke må ske terrænregulering. Området må således ikke indrettes med baneanlæg. Der kan dog indenfor en mindre del af området ske indretning til støjafskærmning (se kortbilag 3). Området indeholder gravhøjen Kongshøj - hvor der indenfor en 100 meter beskyttelseslinie ikke må ske terrænændringer. I området er placeret en eksisterende vindmølle. Støj fra motocrossbane Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne støj, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner. Den nuværende miljøgodkendelse fastsætter aktiviteten for motocrossbane og minicrossbane, banerne må i sommerhalvåret fortsat benyttes således: Sommerhalvåret fra 1. april 1. november Tidsrum Alle onsdage Kl Højst 3 lørdage pr. måned Kl Højst 5 søn- eller helligdage pr. år Kl I forhold til støj vil en efterfølgende miljøgodkendelse detailregulere forholdet. Støj fra skydebane Inden for lokalplanområdet er der en eksisterende skydebane. I forhold til støj vil en miljøgodkendelse detailregulere forholdet. Der sker ingen ændringer eller udvidelse af aktiviteterne i medfør af denne lokalplan. Miljøforholdet reguleres i forhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1/1995 Støj fra Skydebaner. Lokalplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning / statslige interesser Vandplan 1.2 Limfjorden Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og er omfattet af forslaget til vandplanen for Limfjorden. Nedenstående er redegørelse for planlægning indenfor OSD-området. 9

10 REDEGØRELSE Beliggenhed Lokalplanområdet med motocrossbanen er beliggende i den yderste del af et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD område) og har en størrelse af ca. 11 ha. Hele det pågældende OSD-område har et areal på 3443 ha. Den vestligste del af lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD område). Hele lokalplanområdet ligger uden for vandværkernes indvindingsoplande. Kortlægning og indsatsplan Den statslige kortlægning for Mors er endnu ikke afsluttet og dermed er der endnu ikke udpeget indsatsområder eller udarbejdet nogen indsatsplan for området. I Kommuneplan 2013 for Morsø Kommune har Kommunalbestyrelsen har opstillet følgende mål for drikkevandsressourcen: at sikre husholdninger og erhverv adgang til en stabil og tilstrækkelig forsyning med drikkevand af god kvalitet at grundvandsmagasinerne i kommunen beskyttes mod forurening, der kan true drikkevandsressourcen. I den kommende planperiode forventes Morsø Kommune at skulle udarbejde en ny indsatsplan. Det er i forbindelse med indsatsplaner, at der kan indgås aftaler / stilles krav om grundvandsbeskyttelse. Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved udvidelse af lokalplanområdet Ifølge forslag til Vandplanernes retningslinje 41 bør OSD som hovedregel friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Dog kan der planlægges for bl.a. boliger og mindre grund-vandstruende virksomheder, såfremt der er tale om mindre anlæg, hvor der ikke skønnes at være konflikt mellem den ansøgte arealanvendelse og bevaring af drikkevandsressourcerne. Muligheden for tekniske tiltag til sikring af grundvandet og dannelsen af nyt grundvand vurderes, og alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Plangrundlag i form af kommuneplantillæg, der udelukkende skal udarbejdes for at muliggøre mindre ændringer i forhold til eksisterende udlæg er ikke omfattet af krav om redegørelse i forhold til de statslige udmeldinger. Udvidelsen af lokalplanområdet på i alt 3300 m2 sker i tilknytning til et allerede eksisterende bane-anlæg til motocross, hvor der er et eksisterende plangrundlag i form af to lokalplaner. Der er tale om en mindre udvidelse af henholdsvis kørebaneareal og parkeringsareal samt ryttergård mod en reduktion af eksisterende parkeringsareal. Der er ikke tale om en forøgelse af aktiviteter, der knytter sig til motocrosskørsel. Landskabelige forhold I forhold til udvidelsen af lokalplanområdet, har der været taget hensyn til landskabelige forhold ved tilpasning til omgivelser og hensyn til nærmeste naboer i forhold til minimering af støj. Området er blevet brugt til motocross siden 1951 bortset fra et par pauser. Motocrossbanen er godt integreret i landskabet, ligger nede i landskabet og er ikke synlig fra vandsiden. Der er således vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede for udvidelsen af lokalplanområdet i tilknytning til eksiste-rende baneanlæg. Befæstelse af veje, parkeringsplads og ryttergård I henhold til den eksisterende og den fremtidige miljøgodkendelse anvendes parkeringsplads og ryttergård minimalt, idet der er restriktive vilkår om hvor meget banen må benyttes for at begrænse støjgenerne. Da der er tale om en meget begrænset anvendelse af parkeringsplads og ryttergård, må området ifølge plangrundlagets bestemmelser ikke befæstes i forhold til landskabelige hensyn og tilpasning til det omkringliggende område. Idet veje, parkeringsareal og ryttergård ikke er befæstet, sker der en naturlig gendannelse af grundvandsressourcen i området. Det skal bemærkes, at belastningen fra aktiviteter indenfor om-rådet er af samme karakter som fra alle eksisterende veje og 10

11 REDEGØRELSE parkeringspladser indenfor OSD om-rådet. Endvidere vil nitratbelastningen være betydelig lavere ved motocrossbanen end for de omkringliggende områder der anvendes til landbrug. Miljøgodkendelse Alle aktiviteter vedrørende motocross-kørsel er detailreguleret i en miljøgodkendelse, som erstattes af en ny miljøgodkendelse i henhold til Bekendtgørelse nr. 669 af om godkendelse af listevirksomhed og Bekendtgørelse nr. 682 af om standardvilkår i godkendelse af li-stevirksomhed efter den endelige vedtagelse af plangrundlaget. Til beskyttelse af grundvandet er der i miljøgodkendelsen bl.a. vilkår om: Opbevaring af brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter Opsamling af spild af brændstof, olie og kemikalier og at der til enhver tid skal forefindes opsugningsmaterialer Reparation og vedligehold af køretøjer må kun foregå på tæt belægning eller med spild-bakke Vaskeplads befæstet og med olieudskiller Kommuneplanen 2013 Morsø Kommuneplan gælder for lokalplanområdet og lokalplanen er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: Retningslinje - RL25 Landskab Morsø Kommune ønsker at bevare det varierede og kontrastfulde landskab, som bakkelandskaber, dalstrøg, kystlandskabet og landbrugsfladerne skaber. Lokalplanområdet er omfattet af udpegningen af et landskabeligt beskyttelsesområde. For disse områder gælder, at anlæg og nyt byggeri kun kan placeres i de landskabelige beskyttelsesområder eller således, at det kommer til at påvirke disse, såfremt karakteren, de særlige visuelle oplevelsesmuligheder og tilstanden ikke påvirkes i negativ retning eller forstyrres. Motocrossbanen er beliggende indenfor Karakterområde 5 - Salgjerhøj og Hanklit. På grund af de visuelle sammenhænge i karakterområdet bør der vises størst mulig hensyntagen til landskabet og de kvaliteter, som karakterområdet indeholder. Lokalplanen tager udgangspunkt i omforandringer i baneanlæg, byggeri og støjafskærmning, hvorved indblikket så vidt muligt mindskes til områdets aktiviteter. Lokalplanen er derved i overenstemmelse med retningslinjerne omkring bevaring af landskab. Retningslinje - RL27 Kystnærhedszone Morsø Kommune ønsker at beskytte og forbedre kystlandskabernes natur- og landskabsværdier samt at forbedre offentlighedens adgang til kysterne. Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonens zone 3 - I planlægningszonen kan planlægges for byggeri og større tekniske anlæg, der er afhængigt af en kystnær lokalisering eller nødvendigt for at udnytte allerede foretagne samfundsmæssige investeringer. Der kan meddeles konkrete tilladelser til byggeri og anlæg, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til nationale og regionale interesser. Der er tale om et eksisterende anlæg for motocrossbane og skydebane, hvor den eksisterende lokalplan dels skal ændres af hensyn til regulering af skærpede krav i forhold til miljø og støjforhold dels for at højne kvaliteten af eksisterende baneanlæg, vurderes lokalplanlægningen at være i overenstemmelser med bestemmelserne for lokalplanlægning i kystnærhedszonen. Baneanlægget har været anvendt siden 1951 og baneanlægget har kun for en kortere årrække været ude af funktion som motocrossbane. 11

12 REDEGØRELSE Lokalplanområdet og dens aktiviteter er ikke synlig fra vandsiden. Lokalplanen ses derfor at være i overenstemmelse med retningslinjen om beskyttelse af kystlandskabet. Retningslinje - RL29 Landbrug Det er Morsø Kommunens mål, at jordbrugserhvervene - landbrug, gartneri og skovbrug - sikres de bedst mulige produktionsbetingelser under samtidig hensyntagen til kommuneplanens øvrige mål. Lokalplanområdet er beliggende indenfor et område udpeget som værdifulde jordbrugsområde. En permanent ændret anvendelse af de værdifulde jordbrugsområder til andre formål, skal begrænses mest muligt. Arealerne, der indgår i lokalplanen, er omfattet af en lejeaftale. Såfremt lejemålet ophører, overgår anvendelsen af arealet til tidligere formål - landbrugsmæssige formål. Lokalplanen anses derfor at være i overensstemmelse med kommuneplanen. Rammer Lokalplanen ligger delvist indenfor kommuneplanens rammeområde 60. LA.05, som udlægger området til motocrossbane og skydebane. For området gælder: Områdets anvendelse: Ingen særlige bestemmelser for Landzone øvrige anlæg, Motocrossbane, skydebane, Solbjerg Bebyggelsens art og anvendelse Skydebane og motocrossbane. Motocrossbanen kan udvides og omlægges såfremt det sker under hensyntagen til naturværdierne og det omkringliggende miljø i det hele taget. Infrastruktur Parkeringskrav fremgår af Retningslinje Parkering. Miljøforhold Der må ikke etableres støjfølsomme anvendelser inden for 1,0 km fra banen, med mindre det forinden dokumenteres, at støjbelastningen ikke overstiger et tilfredsstillende niveau. Der henvises i øvrigt til Retningslinje Sport og idræt. Zonestatus Området er ved planens vedtagelse beliggende i landzone Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone Da lokalplanen udvider baneanlægget med 3300 m2 og der sker ændringer i forhold til område med parkering og ryttergårdm, ændres den geografiske afgrænsning for området. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, derfor udarbejdes et tillæg til Kommuneplan i form af Kommuneplantillæg 2. Kommuneplantillæg 2 Rammeområde 60. LA.05 udlægger området til motocrossbane og skydebane. Der ændres ikke ved de eksisterende rammebestemmelser for området. Ændringen, som medfører udarbejdelse af Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan vedrører alene den geografiske afgrænsning, idet området udvides med 12

13 REDEGØRELSE 3300 m2 og der sker ændringer i forhold til ny placering af parkeringsareal og ryttergård. Samtidig udtages et areal af den eksisterende ramme, som tidligere var anvendt til parkering. Fredning og naturbeskyttelse 3 beskyttede områder Indenfor lokalplanområdet ligger et areal - 3 natur af typen overdrev. Arealet er på ialt ca. 1,7 ha og ligger delvist udenfor lokalplanområdet. Udenfor lokalplanområdet ligger en sø udpeget som 3 beskyttet natur - sø ( ca. 80 m), samt i umiddelbar nærhed et vandløb - også udpeget som 3 beskyttet natur. Som en forebyggende indsats i forhold til forbedring af vandkvaliteten i åen, er der etableret bassin med sandfang for at forhindre udvaskning af materiale fra baneanlægget ved regnskyl. Morsø Kommune vurderer, at aktiviteter tilknyttet motocrossbane og skydebane ikke har negativ indflydelse på de beskyttede 3 områder - hverken indenfor lokalplanens område eller udenfor lokalplanområdet. Natura2000 områder Lokalplanområdet ligger godt 7,4 km fra nærmeste Natura 2000-område Dråby Vig, der er udpeget som fuglebeskyttelsesområde, habitatområde samt natur- og vildtreservat.natura2000 område nr. 29 Dråby Vig, består af Fuglebeskyttelsesområde nr. F26 og Habitatområde nr. H29. Det pågældende område er Dråby Vig med Buksør Odde og omgivende strandenge. Det samlede areal er 1678 ha. Dråby vig er udpeget på baggrund af habitatområde med 12 naturtyper, 3 arter (odder, spættet sæl, stavsild) samt fuglebeskyttelsesområde med 4 fuglearter (klyde, hjejle, havterne og lysbuget knortegås) Lokalplanens realisering vil ikke påvirke naturværdier i dette område. Det vurderes, at Natura 2000 område ikke vil påvirkes alene pga. afstanden. Det vurderes, at heller ikke øvrige Natura2000 områder vil påvirkes af skydebane eller motocrossbane. Bilag IV - arter Der er ikke registreret og derfor ikke konkret kendskab til bilag IV arter, eller andre fredede, rødlistede eller sjældne arter indenfor lokalplanens område samt områder i tilknytning hertil. Det vurderes, at eventuelle Bilag IV arter ikke vil blive påvirket af skydebane eller motocrossbane. Tekniske forhold Kloak og spildevand Ny bebyggelse skal tilsluttes eget spildevandssystem. Der findes ingen offentlig spildevandssystem i området. Overfladevand nedsives på egen grund. Vejforhold Indkørsel til området foregår ad offentlig vej Fårtoftvej. Etablering af dræn og bassin med sandfang Der etableres dræn i baneområdet og bassin med sandfang til tilbageholdelse af ler og andet materiale, som ved kraftig regnskyl på grund af store terrænforskelle i området ellers skylles til det laveste punkt i området og herfra videre til Kongshøj Bæk. Lokalplan 44 og lokalplan 44.1 For området gælder idag to lokalplaner, lokalplan nr Motocross og skydebane ved Kongens Høj og lokalplan nr Minicrossbane ved Kongens høj, Solbjerg. Ved den endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves Lokalplan 44 og Lokalplan 44.1 i sin helhed. 13

14 REDEGØRELSE Miljøvurdering og sammenfatning I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af ) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg, vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Før der kan træffes en afgørelse om en plan skal miljøvurderes eller ej, skal myndigheden høre andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget. Derudover skal de oplysninger, der umiddelbart er tilgængelige, inddrages i beslutningsgrundlaget. Planerne gennemgås (screenes) ud fra en tjekliste over emner, som planen eventuel kan påvirke. Emnerne er: 1. By- og kulturmiljø 2. Landskab og geologi 3. Natur og grønne områder 4. Forurening 5. Trafik 6. Befolkning og sundhed Vurdering Det fremgår af miljøvurderingslovens 3 stk.1, at planer og programmer omfattet af bilag 3 og 4, som tilvejebringes inden for bl.a. motocrossbaner og skydebane og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, skal miljøvurderes. Det fremgår af stk. 2, at hvis planerne og programmerne fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer og programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal ved afgørelsen tages hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 2. Kriterierne i bilag 2 er beskrevet og vurderet i lokalplanens bilag 4. I vurderingen er indgået planområdets størrelse samt omfanget og karakteren af de eksisterende forhold samt den påtænkte aktivitet. Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan, og vil derfor kun blive omfattet af reglerne for miljøvurdering, hvis planens gennemførelse må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Ændringen i forhold til eksisterende arealanvendelse: Der sker udvidelse af baneanlægget ved microcrossbanen på i alt 1500 m2. Der sker omfordeling af arealer, som anvendes til parkering og ryttergård, hvor et tidligere udlagt parkeringsareal på i alt 7000 m2 udgår af planlægningen, hvorefter et nyt areal inddrages på i alt 8700 m2 til parkering og ryttergård. Dette sker samlet set under hensyntagen til modernisering af banefaciliteter og baneanlæg samt under hensyntagen til forbedring af miljøtilstanden inde på området og i forhold til omgivelserne specielt med fokus på støj. Sammenfatning Kommunen har gennem screeningen bl.a. påpeget omgivelsernes sårbarhed over for især støj og har på den baggrund inddraget miljøhensyn i udarbejdelsen af planen. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at lokalplanen samlet set fastsætter anvendelsen fra et mindre område på lokalt plan, og at planen herudover ikke indeholder ændringer, der må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er truffet afgørelse om at lokalplan 44.2 ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen kan ankes til Naturklagenævnet inden 4 uger regnet fra den dato lokalplanforslaget er offentliggjort se side 2. 14

15 REDEGØRELSE Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Ifølge museumslovens 27 stk. 2 (LBK nr. 358 af 08/04/2014) skal al arbejde standses, hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, f.eks. grave, gravpladser, bopladser, ruiner o.l.. Fund skal straks anmeldes til Morslands Historiske Museum. Efter museumslovens 24 skal kommunalbestyrelsen underrette Morslands Historiske Museum senest samtidig med, der meddeles byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter 18 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Modtagne anmeldelser af nedrivninger eller andre byggearbejder, der vil medføre afgørende ændring i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn skal også meddeles museet. Morsland Historiske Museum er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen blevet hørt og konkluderer, at der umiddelbart er mange fund i området, og der skal foretages arkæologiske forundersøgelser af de berørte arealer. Landbrugsloven og landbrugspligt Lokalplanen omfatter en del af en landbrugsejendom. Når anvendelsen af en sådan ejendom er i overensstemmelse med en lokalplan, kræver det ikke tilladelse efter landbrugsloven at anvende ejendommen til andet end jordbrugsformål. Ifølge 11 i lov om landbrugsejendomme må ingen del af en landbrugsejendom tages i brug til ikke jordbrugsmæssige formål, medmindre en sådan anvendelse er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om planlægning eller lov om råstoffer. Landbrugspligten ophæves ikke på arealet. Arealerne, der indgår i lokalplanen, er omfattet af en lejeaftale. Såfremt lejemålet ophører, overgår anvendelsen af arealet til tidligere formål - herunder landbrugsmæssige formål. Såfremt der i fremtiden vil ske ændringer i forhold til ejerforhold er der i lokalplanen åbnet en mulighed for, at der kan ske udstykning af arealet til motocross bane. I forbindelse med udstykning af arealet vil der skulle søges om ophævelse af landbrugspligt. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Godkendelsesprocedure Denne lokalplan er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27. maj En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Kommunalbestyrelsen offentliggør forslaget til lokalplanen med mulighed for indsigelse i en periode på mindst 8 uger efter offentliggørelsen. Efter offentlighedsperiodens udløb kan Morsø Kommunalbestyrelse vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Bliver forslaget endeligt vedtaget i Morsø Kommunalbestyrelse, udstedes offentlig bekendtgørelse herom. 15

16 REDEGØRELSE 16

17 I Bestemmelserne kan du finde de forhold, der er gældende for din ejendom. Bestemmelserne regulerer områdets anvendelse og udformning. Lokalplanen og kortbilag indbrettes til det landsdækkende Plansystem.dk og er herefter bindende for grundejerne. BESTEMMELSER

18 BESTEMMELSER Lokalplan nr I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013), fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er beskrevet i Formål Lokalplanens formål er: 1.1 at fastlægge områdets anvendelse til særligt støjende friluftsanlæg og må kun indrettes og anvendes til skydebane og motocrossbane, 1.2 at fastlægge bebyggelsens omfang, udformning og placering, 1.3 at skydebane og motocrossbane i øvrigt indrettes og drives under størst mulig hensyntagen til det omgivende terræn, 1.4 at arealer indenfor lokalplanens område reetableres til jordbrug, såfremt anvendelsen til motocrossbane og skydebane ophører. 2. Lokalplanens afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. : 10a, Solbjerg By, Solbjerg samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 3. Område og zonestatus 3.1 Lokalplanområdet opdeles i i alt tre delområder - se kortbilag 2. Delområde A: Baneanlæg - herunder skydebane, motocrossbane samt microcrossbane. Delområde B: Parkering og Ryttergård. Delområde C: Ubebyggede arealer. 3.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone efter vedtagelsen af den endelige lokalplan. 3.3 Lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser i medfør af planlovens 35, stk. 1, jvf. 15, stk 4 og 36 stk. 1 nr. 5 til udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 4. Arealanvendelse 4.1 Delområde A må kun anvendes til baneanlæg til skydebane, motocrossbane og microcrossbane. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor indenfor delområde A de forskellige baneanlæg skal placeres. Indenfor delområde A må opføres bygninger til anvendelse for skydebane og motocross. 4.2 Der kan i Delområde A tillades at opføre bygninger i form af klubhus på max 120 m2, der herudover også indeholder publikumsfaciliteter, herunder toiletter. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor delområde A byggeri i form af klubhus skal placeres. Herudover kan der i delområde A opføres småbygninger, som er nødvendig for driften af skydebane og motocrosbane. 18

19 BESTEMMELSER 4.4 Delområde B må kun anvendes til parkering og ryttergård. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor indenfor delområde B parkering og ryttergård skal placeres. Indenfor området kan etableres støjvold og anden støjafskærmning til nedbringelse af støjniveauet i forhold til omgivelserne. 4.5 Indenfor område B skal der etableres støjvold til nedbringelse af støj i forhold til nærmeste nabo - volden kan etableres i op til en højde af 5 meter. Det kan ses af kortbilag 3, hvor støjvolden er placeret. 4.3 Delområde C er ubebyggede arealer. Indenfor området må ikke ske anvendelse til baneanlæg, byggeri eller andet. Indenfor området er en eksisterende vindmølle Indenfor delområde C kan etableres jordvolde til støjafskærmning til nedbringelse af støjniveauet i forhold til omgivelserne. Jordvolde skal indgå i beplantningsbælte. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor indenfor delområde C beplantningsbælte og jordvolde skal placeres. Jordvolde må have en højde op til 3 m. Jordvolde skal beplantes med enten græsser eller anden bevoksning. 5. Udstykning 5.1 Udstykning indenfor lokalplanområdets afgrænsning kan kun tillades, såfremt udstykningen sker til formål om anvendelse af areal til motocrossbane og skydebane. 6. Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Bebyggelsen må opføres i maksimalt 1 etage og med en højde på maksimalt 5,5 meter. 7. Bebyggelsens udseende 7.1 Facader skal udføres i træ, stål eller aluminium. 7.2 Facader skal være i farver indenfor jordfarveskalaen, sort eller hvid eller en blanding heraf. 7.3 Til tagbeklædning må anvendes tagpap, eternit eller matte mørke metalplader. 8. Ubebyggede arealer 8.1 For hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende, naturlige terræn så vidt muligt skal bevares. 8.2 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter fra det eksisterende terræn må kun foretages med Morsø Kommunes forudgående tilladelse. 8.3 Terrænet skal til stadighed vedligeholdes, så landskabet ikke nedbrydes eller lider skade. 8.4 Eksisterende beplantningsbælte langs med lokalplanområdets nordlige afgrænsning skal bevares og vedligeholdes ved genplantning. 9. Veje, stier og parkering 9.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra offentlig vej - Fårtofvej. 19

20 BESTEMMELSER 9.2 På interne veje i lokalplanområdet skal belægning bestå af grus. 9.3 Parkeringsareal etableres med græsbelægning - til veje indenfor parkeringsområdet kan etableres grusbelægning. 9.4 Ryttergård kan etableres med græs- eller grusbelægning. Indenfor området kan tillades parkering samt af- og pålæsning af motocrossmaskiner. 10. Tekniske anlæg 10.1 Bebyggelsen skal tilsluttes offentlig vandforsyning og individuelt spildevandsanlæg Ledninger, kabler og lignende skal fremføres under terræn Der kan i tilknytning til bebyggelse og ryttergård etableres belysning. Højden af belysningen må ikke overstige 3,5 meter. Projektører til belysning af baneanlæg må ikke forefindes Indenfor området kan etableres mindre tankanlæg til opbevaring af brændstof, olie, kemikalier mv. Pladsen til tankanlæg skal være udført med tæt belægning, som giver mulighed for opsamling af spild af stoffer. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at det er tilsluttet offentlig vandforsyning og individuelt spildevandsanlæg. 13. Aflysning af gældende lokalplaner 13.1 Lokalplan 44 og lokalplan 44.1 Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 44 og Lokalplan nr. 44.1, som er offentligt bekendtgjort hhv. den og den Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan nr. 44 og 44.1 i sin helhed. 14. Retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer med fl ere, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 20

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere