Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- LOKALPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN"

Transkript

1 Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- LOKALPLAN

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage større fysiske ændringer i de nærmeste omgivelser. Den kan fastlægge detaljerede bestemmelser for fremtidige arealanvendelser, grundstørrelser, bebyggelsesprocenter, bygningshøjder, veje- og stiforløb, friareal m.m. Når en lokalplan er vedtaget, medfører den ikke et krav om handlepligt for grundejerne. Den medfører heller ikke pligt til at realisere de ændringer, planen indeholder. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold f.eks. ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående forhold, må det kun ske i overensstemmelser med intentionerne og bestemmelserne i lokalplanen. 2

3 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål 6 Lokalplanområdet 7 Lokalplanområdets omgivelser 8 Lokalplanens indhold 9 Lokalplanens forhold til anden planlægning 10 Fredning og naturbeskyttelse 11 Servitutter 14 Godkendelsesprocedure 14 BESTEMMELSER 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Aflysning af Lokalplaner Retsvirkninger 18 INDHOLD BILAG Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2: Arealanvendelse Kortbilag 3: Illustrationsplan Bilag 4: Miljøvurdering - screeningsskema

4 4

5 I redegørelsen kan du læse om de forhold i området, der ligger til grund for indholdet i lokalplanen. REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet af Morsø Kommune for at give mulighed for udvikling af faciliteterne omkring Morsø Moto Cross bane i Fårtoft i den nordlige del af Mors. Formålet med lokalplanen er give mulighed for en mindre udvidelse af microbanen på ca m2 og etablering af ryttergård samt parkeringsareal på ca m2. Samtidig indskrænkes det nuværende parkeringsareal med ca m2. Den samlede udvidelse af lokalplanens område er på ca m2 og bliver derved ialt 10,77 ha. Hensigten med lokalplanen er således at give mulighed for etablering af tidssvarende baneanlæg ved udvidelse af microbane. Herudover sker forbedring af forhold for parkering og afog pålæsning af motocrossmaskiner samt nedkørsel til klubfaciliteter. Lokalplanen har til formål at sikre, at de landskabelige, natur- og miljømæssige gener ved aktiviteter fra skydebane og motocrossbane i det pågældende område minimeres mest muligt. I lokalplanen sættes øget fokus på forbedring af miljøforholdene fra klubbens aktiviteter i form af etablering af støjvold og bassin med sandfang inden nedsivning til Kongshøj bæk. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for udformning og anvendelse af arealer til anvendelse for parkering, ryttergård, støjvold samt støjafskærmning. I 2013 blev en mindre del af motocrossbanen omlagt for at forbedre mulighederne for afvikling af motocrossløb i høj sværhedsgrad og for at udnytte det potentiale, som terrænet naturligt giver mulighed for. Det er derved muligt med baneomlægningen at afvikle motocrossløb på internationalt niveau, hvor foreningen bag Morsø Moto Cross Club i 2013 var vært for nordisk mesterskab. Klubben angiver i sin vision for fremtiden at blive et værested for unge og at klubben udfører et stort socialt arbejde. Dette styr- Brunhøjvej Fårtoftvej Morsø Moto Cross bane ved stævne i billedet er udlånt af Morsø Moto Cross Club. Der lejes ekstra parkeringsareal ved afholdelse af arrangementer. Billedet er et luftfoto, og giver et godt indtryk af niveauforskelle mellem det omkringliggende terræn og selve baneanlæggene. 6

7 REDEGØRELSE kes ved, at kommunen og klubben har indledt et samarbejde for at aktiviteterne bliver et socialt aktivitetstilbud for unge i hele kommunen. For området gælder i dag to lokalplaner, lokalplan nr Motocross og skydebane ved Kongens Høj og lokalplan nr Minicrossbane ved Kongens høj, Solbjerg. Disse lokalplaner aflyses ved vedtagelse af nærværende lokalplan. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende på matr. nr. 10a Solbjerg by, Solbjerg og ligger i den nordlige del af Mors ved Fårtoft med udsigt over Limfjorden og Thisted Bredning. Både motocrossbane, skydebane og microcrossbane er ikke synlige fra vandsiden, idet baneanlæggene ligger nede i terrænet. Selve lokalplanområdets størrelse er 10,77 hektar og består idag af selve baneanlægget for motocrossbane med tilhørende klubfaciliteter samt minicrossbane. I motocross banen ligger en skydebane, som benyttes af en lokal skytteforening. Tidligere var skydebanen benyttet af hjemmeværnet, denne aktivitet blev afsluttet i 2013, og anlægget overtages af Solbjerg og Omegns Jagtforening, som planlægger at drive anlægget fremover. Der ændres ikke i lokalplanen for betingelserne for anvendelse af skydebanen. I dag er områdets zonestatus landzone og vil med lokalplanens vedtagelse vedblive at være i landzone. Planloven giver mulighed for at give en landzonelokalplan bonusvirkning. Det betyder, at lokalplanen erstatter en ellers nødvendig landzonetilladelse jf. 15 stk. 4. I lokalplanens bestemmelser er indsat bonusvirkning, som erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Vejadgangen til motocrossbanen sker ad offentlig vej - Fårtoftvej. Motocrossbanen er beliggende i et område med store højdeforskelle og er ikke synlig, selvom det ligger meget højt beliggende i et nærmest dramatisk landskab. Det højeste punkt i nærheden af motocrossbanen er en gravhøj, som er benævnt Kongens høj. Lokalplanområdet grænser mod øst, syd og vest op til arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt. Brunhøjvej Fårtoftvej Lokalplanområdet ( afgrænset med prikker ) og dets omgivelser 7

8 REDEGØRELSE Der ligger en bolig placeret syd for motocrossbanen og af hensyn til nabobeboelsen er placeret en støjvold for at kunne overholde skærpede krav til støjende aktiviteter i form af motocrossbanen. Morsø Kommune skal samtidig med lokalplanprocessen udstede miljøgodkendelse i henhold til Bekendtgørelse nr af om godkendelse af listevirksomhed samt meddele afgørelse om screening i henhold til VVM-bekendtgørelsens regler - bekendtgørelse nr. 764 af Motocrossbaner er omfattet af kravet om screening for VVM-pligt jf. Bilag 2, nr. 12 a. Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer. Lokalplanområdets omgivelser Motocrossbanen er beliggende i det åbne land i et område med store højdeforskelle og er ikke synlig, selvom det ligger meget højt beliggende i et dramatisk landskab. Det højeste punkt i nærheden af motocrossbanen er en gravhøj, som er benævnt Kongens høj. Lokalplanområdet grænser mod øst, syd og vest op til arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt samt et areal med skov. Der ligger en bolig syd for motocrossbanen og af hensyn til nabobeboelsen er placeret en støjvold for at motocrossbanen kan overholde kravene til støjende aktiviteter i form af både motocrossbane og skydebane. Morsø Kommune skal udover lokalplanlægning, meddele miljøgodkendelse efter miljølovgivningen samt afgørelse om screening i henhold til VVM-bekendtgørelsens regler Området ved motocrosbane ses i forhold til gravhøjens beskyttelseszone ( markeret med lilla streg og selve højen med lilla punkt) 8

9 REDEGØRELSE Gravhøjen Kongshøj Gravhøjen er et fredet fortidsminde (140517) med 100 meter beskyttelseslinje omkring. Det er konstateret via besigtigelse fra museets side, at motocrossbanens anlæg respekterer højens 100 m zone. Den nyanlagte vold har, når den vokser til med græs, ingen visuel betydning i forhold til gravhøjen. De planlagte udvidelser af motocrossbanen og tilknyttede anlæg har ingen relevans for 100 meter zonen, da de ligger uden for denne. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet skal fortsat anvendes til særligt støjende aktivitetsanlæg, som skydebane og motocrossbane. Området opdeles i 3 delområder - A, B, og C (se Kortbilag 2). Delområde A er baneanlæg, som indeholder både skydebane og motocrossbane. Motocrossbanen består af baneanlæg til både motocrossbane og microcrossbane. Delområde B er område til parkering og ryttergård. Delområde C er ubebygget areal, hvor der indenfor ikke må ske terrænregulering. Området må således ikke indrettes med baneanlæg. Der kan dog indenfor en mindre del af området ske indretning til støjafskærmning (se kortbilag 3). Området indeholder gravhøjen Kongshøj - hvor der indenfor en 100 meter beskyttelseslinie ikke må ske terrænændringer. I området er placeret en eksisterende vindmølle. Støj fra motocrossbane Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne støj, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner. Den nuværende miljøgodkendelse fastsætter aktiviteten for motocrossbane og minicrossbane, banerne må i sommerhalvåret fortsat benyttes således: Sommerhalvåret fra 1. april 1. november Tidsrum Alle onsdage Kl Højst 3 lørdage pr. måned Kl Højst 5 søn- eller helligdage pr. år Kl I forhold til støj vil en efterfølgende miljøgodkendelse detailregulere forholdet. Støj fra skydebane Inden for lokalplanområdet er der en eksisterende skydebane. I forhold til støj vil en miljøgodkendelse detailregulere forholdet. Der sker ingen ændringer eller udvidelse af aktiviteterne i medfør af denne lokalplan. Miljøforholdet reguleres i forhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1/1995 Støj fra Skydebaner. Lokalplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning / statslige interesser Vandplan 1.2 Limfjorden Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og er omfattet af forslaget til vandplanen for Limfjorden. Nedenstående er redegørelse for planlægning indenfor OSD-området. 9

10 REDEGØRELSE Beliggenhed Lokalplanområdet med motocrossbanen er beliggende i den yderste del af et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD område) og har en størrelse af ca. 11 ha. Hele det pågældende OSD-område har et areal på 3443 ha. Den vestligste del af lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD område). Hele lokalplanområdet ligger uden for vandværkernes indvindingsoplande. Kortlægning og indsatsplan Den statslige kortlægning for Mors er endnu ikke afsluttet og dermed er der endnu ikke udpeget indsatsområder eller udarbejdet nogen indsatsplan for området. I Kommuneplan 2013 for Morsø Kommune har Kommunalbestyrelsen har opstillet følgende mål for drikkevandsressourcen: at sikre husholdninger og erhverv adgang til en stabil og tilstrækkelig forsyning med drikkevand af god kvalitet at grundvandsmagasinerne i kommunen beskyttes mod forurening, der kan true drikkevandsressourcen. I den kommende planperiode forventes Morsø Kommune at skulle udarbejde en ny indsatsplan. Det er i forbindelse med indsatsplaner, at der kan indgås aftaler / stilles krav om grundvandsbeskyttelse. Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved udvidelse af lokalplanområdet Ifølge forslag til Vandplanernes retningslinje 41 bør OSD som hovedregel friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Dog kan der planlægges for bl.a. boliger og mindre grund-vandstruende virksomheder, såfremt der er tale om mindre anlæg, hvor der ikke skønnes at være konflikt mellem den ansøgte arealanvendelse og bevaring af drikkevandsressourcerne. Muligheden for tekniske tiltag til sikring af grundvandet og dannelsen af nyt grundvand vurderes, og alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Plangrundlag i form af kommuneplantillæg, der udelukkende skal udarbejdes for at muliggøre mindre ændringer i forhold til eksisterende udlæg er ikke omfattet af krav om redegørelse i forhold til de statslige udmeldinger. Udvidelsen af lokalplanområdet på i alt 3300 m2 sker i tilknytning til et allerede eksisterende bane-anlæg til motocross, hvor der er et eksisterende plangrundlag i form af to lokalplaner. Der er tale om en mindre udvidelse af henholdsvis kørebaneareal og parkeringsareal samt ryttergård mod en reduktion af eksisterende parkeringsareal. Der er ikke tale om en forøgelse af aktiviteter, der knytter sig til motocrosskørsel. Landskabelige forhold I forhold til udvidelsen af lokalplanområdet, har der været taget hensyn til landskabelige forhold ved tilpasning til omgivelser og hensyn til nærmeste naboer i forhold til minimering af støj. Området er blevet brugt til motocross siden 1951 bortset fra et par pauser. Motocrossbanen er godt integreret i landskabet, ligger nede i landskabet og er ikke synlig fra vandsiden. Der er således vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede for udvidelsen af lokalplanområdet i tilknytning til eksiste-rende baneanlæg. Befæstelse af veje, parkeringsplads og ryttergård I henhold til den eksisterende og den fremtidige miljøgodkendelse anvendes parkeringsplads og ryttergård minimalt, idet der er restriktive vilkår om hvor meget banen må benyttes for at begrænse støjgenerne. Da der er tale om en meget begrænset anvendelse af parkeringsplads og ryttergård, må området ifølge plangrundlagets bestemmelser ikke befæstes i forhold til landskabelige hensyn og tilpasning til det omkringliggende område. Idet veje, parkeringsareal og ryttergård ikke er befæstet, sker der en naturlig gendannelse af grundvandsressourcen i området. Det skal bemærkes, at belastningen fra aktiviteter indenfor om-rådet er af samme karakter som fra alle eksisterende veje og 10

11 REDEGØRELSE parkeringspladser indenfor OSD om-rådet. Endvidere vil nitratbelastningen være betydelig lavere ved motocrossbanen end for de omkringliggende områder der anvendes til landbrug. Miljøgodkendelse Alle aktiviteter vedrørende motocross-kørsel er detailreguleret i en miljøgodkendelse, som erstattes af en ny miljøgodkendelse i henhold til Bekendtgørelse nr. 669 af om godkendelse af listevirksomhed og Bekendtgørelse nr. 682 af om standardvilkår i godkendelse af li-stevirksomhed efter den endelige vedtagelse af plangrundlaget. Til beskyttelse af grundvandet er der i miljøgodkendelsen bl.a. vilkår om: Opbevaring af brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter Opsamling af spild af brændstof, olie og kemikalier og at der til enhver tid skal forefindes opsugningsmaterialer Reparation og vedligehold af køretøjer må kun foregå på tæt belægning eller med spild-bakke Vaskeplads befæstet og med olieudskiller Kommuneplanen 2013 Morsø Kommuneplan gælder for lokalplanområdet og lokalplanen er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: Retningslinje - RL25 Landskab Morsø Kommune ønsker at bevare det varierede og kontrastfulde landskab, som bakkelandskaber, dalstrøg, kystlandskabet og landbrugsfladerne skaber. Lokalplanområdet er omfattet af udpegningen af et landskabeligt beskyttelsesområde. For disse områder gælder, at anlæg og nyt byggeri kun kan placeres i de landskabelige beskyttelsesområder eller således, at det kommer til at påvirke disse, såfremt karakteren, de særlige visuelle oplevelsesmuligheder og tilstanden ikke påvirkes i negativ retning eller forstyrres. Motocrossbanen er beliggende indenfor Karakterområde 5 - Salgjerhøj og Hanklit. På grund af de visuelle sammenhænge i karakterområdet bør der vises størst mulig hensyntagen til landskabet og de kvaliteter, som karakterområdet indeholder. Lokalplanen tager udgangspunkt i omforandringer i baneanlæg, byggeri og støjafskærmning, hvorved indblikket så vidt muligt mindskes til områdets aktiviteter. Lokalplanen er derved i overenstemmelse med retningslinjerne omkring bevaring af landskab. Retningslinje - RL27 Kystnærhedszone Morsø Kommune ønsker at beskytte og forbedre kystlandskabernes natur- og landskabsværdier samt at forbedre offentlighedens adgang til kysterne. Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonens zone 3 - I planlægningszonen kan planlægges for byggeri og større tekniske anlæg, der er afhængigt af en kystnær lokalisering eller nødvendigt for at udnytte allerede foretagne samfundsmæssige investeringer. Der kan meddeles konkrete tilladelser til byggeri og anlæg, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til nationale og regionale interesser. Der er tale om et eksisterende anlæg for motocrossbane og skydebane, hvor den eksisterende lokalplan dels skal ændres af hensyn til regulering af skærpede krav i forhold til miljø og støjforhold dels for at højne kvaliteten af eksisterende baneanlæg, vurderes lokalplanlægningen at være i overenstemmelser med bestemmelserne for lokalplanlægning i kystnærhedszonen. Baneanlægget har været anvendt siden 1951 og baneanlægget har kun for en kortere årrække været ude af funktion som motocrossbane. 11

12 REDEGØRELSE Lokalplanområdet og dens aktiviteter er ikke synlig fra vandsiden. Lokalplanen ses derfor at være i overenstemmelse med retningslinjen om beskyttelse af kystlandskabet. Retningslinje - RL29 Landbrug Det er Morsø Kommunens mål, at jordbrugserhvervene - landbrug, gartneri og skovbrug - sikres de bedst mulige produktionsbetingelser under samtidig hensyntagen til kommuneplanens øvrige mål. Lokalplanområdet er beliggende indenfor et område udpeget som værdifulde jordbrugsområde. En permanent ændret anvendelse af de værdifulde jordbrugsområder til andre formål, skal begrænses mest muligt. Arealerne, der indgår i lokalplanen, er omfattet af en lejeaftale. Såfremt lejemålet ophører, overgår anvendelsen af arealet til tidligere formål - landbrugsmæssige formål. Lokalplanen anses derfor at være i overensstemmelse med kommuneplanen. Rammer Lokalplanen ligger delvist indenfor kommuneplanens rammeområde 60. LA.05, som udlægger området til motocrossbane og skydebane. For området gælder: Områdets anvendelse: Ingen særlige bestemmelser for Landzone øvrige anlæg, Motocrossbane, skydebane, Solbjerg Bebyggelsens art og anvendelse Skydebane og motocrossbane. Motocrossbanen kan udvides og omlægges såfremt det sker under hensyntagen til naturværdierne og det omkringliggende miljø i det hele taget. Infrastruktur Parkeringskrav fremgår af Retningslinje Parkering. Miljøforhold Der må ikke etableres støjfølsomme anvendelser inden for 1,0 km fra banen, med mindre det forinden dokumenteres, at støjbelastningen ikke overstiger et tilfredsstillende niveau. Der henvises i øvrigt til Retningslinje Sport og idræt. Zonestatus Området er ved planens vedtagelse beliggende i landzone Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone Da lokalplanen udvider baneanlægget med 3300 m2 og der sker ændringer i forhold til område med parkering og ryttergårdm, ændres den geografiske afgrænsning for området. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, derfor udarbejdes et tillæg til Kommuneplan i form af Kommuneplantillæg 2. Kommuneplantillæg 2 Rammeområde 60. LA.05 udlægger området til motocrossbane og skydebane. Der ændres ikke ved de eksisterende rammebestemmelser for området. Ændringen, som medfører udarbejdelse af Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan vedrører alene den geografiske afgrænsning, idet området udvides med 12

13 REDEGØRELSE 3300 m2 og der sker ændringer i forhold til ny placering af parkeringsareal og ryttergård. Samtidig udtages et areal af den eksisterende ramme, som tidligere var anvendt til parkering. Fredning og naturbeskyttelse 3 beskyttede områder Indenfor lokalplanområdet ligger et areal - 3 natur af typen overdrev. Arealet er på ialt ca. 1,7 ha og ligger delvist udenfor lokalplanområdet. Udenfor lokalplanområdet ligger en sø udpeget som 3 beskyttet natur - sø ( ca. 80 m), samt i umiddelbar nærhed et vandløb - også udpeget som 3 beskyttet natur. Som en forebyggende indsats i forhold til forbedring af vandkvaliteten i åen, er der etableret bassin med sandfang for at forhindre udvaskning af materiale fra baneanlægget ved regnskyl. Morsø Kommune vurderer, at aktiviteter tilknyttet motocrossbane og skydebane ikke har negativ indflydelse på de beskyttede 3 områder - hverken indenfor lokalplanens område eller udenfor lokalplanområdet. Natura2000 områder Lokalplanområdet ligger godt 7,4 km fra nærmeste Natura 2000-område Dråby Vig, der er udpeget som fuglebeskyttelsesområde, habitatområde samt natur- og vildtreservat.natura2000 område nr. 29 Dråby Vig, består af Fuglebeskyttelsesområde nr. F26 og Habitatområde nr. H29. Det pågældende område er Dråby Vig med Buksør Odde og omgivende strandenge. Det samlede areal er 1678 ha. Dråby vig er udpeget på baggrund af habitatområde med 12 naturtyper, 3 arter (odder, spættet sæl, stavsild) samt fuglebeskyttelsesområde med 4 fuglearter (klyde, hjejle, havterne og lysbuget knortegås) Lokalplanens realisering vil ikke påvirke naturværdier i dette område. Det vurderes, at Natura 2000 område ikke vil påvirkes alene pga. afstanden. Det vurderes, at heller ikke øvrige Natura2000 områder vil påvirkes af skydebane eller motocrossbane. Bilag IV - arter Der er ikke registreret og derfor ikke konkret kendskab til bilag IV arter, eller andre fredede, rødlistede eller sjældne arter indenfor lokalplanens område samt områder i tilknytning hertil. Det vurderes, at eventuelle Bilag IV arter ikke vil blive påvirket af skydebane eller motocrossbane. Tekniske forhold Kloak og spildevand Ny bebyggelse skal tilsluttes eget spildevandssystem. Der findes ingen offentlig spildevandssystem i området. Overfladevand nedsives på egen grund. Vejforhold Indkørsel til området foregår ad offentlig vej Fårtoftvej. Etablering af dræn og bassin med sandfang Der etableres dræn i baneområdet og bassin med sandfang til tilbageholdelse af ler og andet materiale, som ved kraftig regnskyl på grund af store terrænforskelle i området ellers skylles til det laveste punkt i området og herfra videre til Kongshøj Bæk. Lokalplan 44 og lokalplan 44.1 For området gælder idag to lokalplaner, lokalplan nr Motocross og skydebane ved Kongens Høj og lokalplan nr Minicrossbane ved Kongens høj, Solbjerg. Ved den endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves Lokalplan 44 og Lokalplan 44.1 i sin helhed. 13

14 REDEGØRELSE Miljøvurdering og sammenfatning I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af ) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg, vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Før der kan træffes en afgørelse om en plan skal miljøvurderes eller ej, skal myndigheden høre andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget. Derudover skal de oplysninger, der umiddelbart er tilgængelige, inddrages i beslutningsgrundlaget. Planerne gennemgås (screenes) ud fra en tjekliste over emner, som planen eventuel kan påvirke. Emnerne er: 1. By- og kulturmiljø 2. Landskab og geologi 3. Natur og grønne områder 4. Forurening 5. Trafik 6. Befolkning og sundhed Vurdering Det fremgår af miljøvurderingslovens 3 stk.1, at planer og programmer omfattet af bilag 3 og 4, som tilvejebringes inden for bl.a. motocrossbaner og skydebane og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, skal miljøvurderes. Det fremgår af stk. 2, at hvis planerne og programmerne fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer og programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal ved afgørelsen tages hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 2. Kriterierne i bilag 2 er beskrevet og vurderet i lokalplanens bilag 4. I vurderingen er indgået planområdets størrelse samt omfanget og karakteren af de eksisterende forhold samt den påtænkte aktivitet. Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan, og vil derfor kun blive omfattet af reglerne for miljøvurdering, hvis planens gennemførelse må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Ændringen i forhold til eksisterende arealanvendelse: Der sker udvidelse af baneanlægget ved microcrossbanen på i alt 1500 m2. Der sker omfordeling af arealer, som anvendes til parkering og ryttergård, hvor et tidligere udlagt parkeringsareal på i alt 7000 m2 udgår af planlægningen, hvorefter et nyt areal inddrages på i alt 8700 m2 til parkering og ryttergård. Dette sker samlet set under hensyntagen til modernisering af banefaciliteter og baneanlæg samt under hensyntagen til forbedring af miljøtilstanden inde på området og i forhold til omgivelserne specielt med fokus på støj. Sammenfatning Kommunen har gennem screeningen bl.a. påpeget omgivelsernes sårbarhed over for især støj og har på den baggrund inddraget miljøhensyn i udarbejdelsen af planen. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at lokalplanen samlet set fastsætter anvendelsen fra et mindre område på lokalt plan, og at planen herudover ikke indeholder ændringer, der må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er truffet afgørelse om at lokalplan 44.2 ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen kan ankes til Naturklagenævnet inden 4 uger regnet fra den dato lokalplanforslaget er offentliggjort se side 2. 14

15 REDEGØRELSE Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Ifølge museumslovens 27 stk. 2 (LBK nr. 358 af 08/04/2014) skal al arbejde standses, hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, f.eks. grave, gravpladser, bopladser, ruiner o.l.. Fund skal straks anmeldes til Morslands Historiske Museum. Efter museumslovens 24 skal kommunalbestyrelsen underrette Morslands Historiske Museum senest samtidig med, der meddeles byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter 18 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Modtagne anmeldelser af nedrivninger eller andre byggearbejder, der vil medføre afgørende ændring i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn skal også meddeles museet. Morsland Historiske Museum er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen blevet hørt og konkluderer, at der umiddelbart er mange fund i området, og der skal foretages arkæologiske forundersøgelser af de berørte arealer. Landbrugsloven og landbrugspligt Lokalplanen omfatter en del af en landbrugsejendom. Når anvendelsen af en sådan ejendom er i overensstemmelse med en lokalplan, kræver det ikke tilladelse efter landbrugsloven at anvende ejendommen til andet end jordbrugsformål. Ifølge 11 i lov om landbrugsejendomme må ingen del af en landbrugsejendom tages i brug til ikke jordbrugsmæssige formål, medmindre en sådan anvendelse er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om planlægning eller lov om råstoffer. Landbrugspligten ophæves ikke på arealet. Arealerne, der indgår i lokalplanen, er omfattet af en lejeaftale. Såfremt lejemålet ophører, overgår anvendelsen af arealet til tidligere formål - herunder landbrugsmæssige formål. Såfremt der i fremtiden vil ske ændringer i forhold til ejerforhold er der i lokalplanen åbnet en mulighed for, at der kan ske udstykning af arealet til motocross bane. I forbindelse med udstykning af arealet vil der skulle søges om ophævelse af landbrugspligt. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Godkendelsesprocedure Denne lokalplan er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27. maj En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Kommunalbestyrelsen offentliggør forslaget til lokalplanen med mulighed for indsigelse i en periode på mindst 8 uger efter offentliggørelsen. Efter offentlighedsperiodens udløb kan Morsø Kommunalbestyrelse vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Bliver forslaget endeligt vedtaget i Morsø Kommunalbestyrelse, udstedes offentlig bekendtgørelse herom. 15

16 REDEGØRELSE 16

17 I Bestemmelserne kan du finde de forhold, der er gældende for din ejendom. Bestemmelserne regulerer områdets anvendelse og udformning. Lokalplanen og kortbilag indbrettes til det landsdækkende Plansystem.dk og er herefter bindende for grundejerne. BESTEMMELSER

18 BESTEMMELSER Lokalplan nr I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013), fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er beskrevet i Formål Lokalplanens formål er: 1.1 at fastlægge områdets anvendelse til særligt støjende friluftsanlæg og må kun indrettes og anvendes til skydebane og motocrossbane, 1.2 at fastlægge bebyggelsens omfang, udformning og placering, 1.3 at skydebane og motocrossbane i øvrigt indrettes og drives under størst mulig hensyntagen til det omgivende terræn, 1.4 at arealer indenfor lokalplanens område reetableres til jordbrug, såfremt anvendelsen til motocrossbane og skydebane ophører. 2. Lokalplanens afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. : 10a, Solbjerg By, Solbjerg samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 3. Område og zonestatus 3.1 Lokalplanområdet opdeles i i alt tre delområder - se kortbilag 2. Delområde A: Baneanlæg - herunder skydebane, motocrossbane samt microcrossbane. Delområde B: Parkering og Ryttergård. Delområde C: Ubebyggede arealer. 3.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone efter vedtagelsen af den endelige lokalplan. 3.3 Lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser i medfør af planlovens 35, stk. 1, jvf. 15, stk 4 og 36 stk. 1 nr. 5 til udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 4. Arealanvendelse 4.1 Delområde A må kun anvendes til baneanlæg til skydebane, motocrossbane og microcrossbane. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor indenfor delområde A de forskellige baneanlæg skal placeres. Indenfor delområde A må opføres bygninger til anvendelse for skydebane og motocross. 4.2 Der kan i Delområde A tillades at opføre bygninger i form af klubhus på max 120 m2, der herudover også indeholder publikumsfaciliteter, herunder toiletter. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor delområde A byggeri i form af klubhus skal placeres. Herudover kan der i delområde A opføres småbygninger, som er nødvendig for driften af skydebane og motocrosbane. 18

19 BESTEMMELSER 4.4 Delområde B må kun anvendes til parkering og ryttergård. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor indenfor delområde B parkering og ryttergård skal placeres. Indenfor området kan etableres støjvold og anden støjafskærmning til nedbringelse af støjniveauet i forhold til omgivelserne. 4.5 Indenfor område B skal der etableres støjvold til nedbringelse af støj i forhold til nærmeste nabo - volden kan etableres i op til en højde af 5 meter. Det kan ses af kortbilag 3, hvor støjvolden er placeret. 4.3 Delområde C er ubebyggede arealer. Indenfor området må ikke ske anvendelse til baneanlæg, byggeri eller andet. Indenfor området er en eksisterende vindmølle Indenfor delområde C kan etableres jordvolde til støjafskærmning til nedbringelse af støjniveauet i forhold til omgivelserne. Jordvolde skal indgå i beplantningsbælte. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor indenfor delområde C beplantningsbælte og jordvolde skal placeres. Jordvolde må have en højde op til 3 m. Jordvolde skal beplantes med enten græsser eller anden bevoksning. 5. Udstykning 5.1 Udstykning indenfor lokalplanområdets afgrænsning kan kun tillades, såfremt udstykningen sker til formål om anvendelse af areal til motocrossbane og skydebane. 6. Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Bebyggelsen må opføres i maksimalt 1 etage og med en højde på maksimalt 5,5 meter. 7. Bebyggelsens udseende 7.1 Facader skal udføres i træ, stål eller aluminium. 7.2 Facader skal være i farver indenfor jordfarveskalaen, sort eller hvid eller en blanding heraf. 7.3 Til tagbeklædning må anvendes tagpap, eternit eller matte mørke metalplader. 8. Ubebyggede arealer 8.1 For hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende, naturlige terræn så vidt muligt skal bevares. 8.2 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter fra det eksisterende terræn må kun foretages med Morsø Kommunes forudgående tilladelse. 8.3 Terrænet skal til stadighed vedligeholdes, så landskabet ikke nedbrydes eller lider skade. 8.4 Eksisterende beplantningsbælte langs med lokalplanområdets nordlige afgrænsning skal bevares og vedligeholdes ved genplantning. 9. Veje, stier og parkering 9.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra offentlig vej - Fårtofvej. 19

20 BESTEMMELSER 9.2 På interne veje i lokalplanområdet skal belægning bestå af grus. 9.3 Parkeringsareal etableres med græsbelægning - til veje indenfor parkeringsområdet kan etableres grusbelægning. 9.4 Ryttergård kan etableres med græs- eller grusbelægning. Indenfor området kan tillades parkering samt af- og pålæsning af motocrossmaskiner. 10. Tekniske anlæg 10.1 Bebyggelsen skal tilsluttes offentlig vandforsyning og individuelt spildevandsanlæg Ledninger, kabler og lignende skal fremføres under terræn Der kan i tilknytning til bebyggelse og ryttergård etableres belysning. Højden af belysningen må ikke overstige 3,5 meter. Projektører til belysning af baneanlæg må ikke forefindes Indenfor området kan etableres mindre tankanlæg til opbevaring af brændstof, olie, kemikalier mv. Pladsen til tankanlæg skal være udført med tæt belægning, som giver mulighed for opsamling af spild af stoffer. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at det er tilsluttet offentlig vandforsyning og individuelt spildevandsanlæg. 13. Aflysning af gældende lokalplaner 13.1 Lokalplan 44 og lokalplan 44.1 Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 44 og Lokalplan nr. 44.1, som er offentligt bekendtgjort hhv. den og den Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan nr. 44 og 44.1 i sin helhed. 14. Retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer med fl ere, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 20

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere