Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- LOKALPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN"

Transkript

1 Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- LOKALPLAN

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage større fysiske ændringer i de nærmeste omgivelser. Den kan fastlægge detaljerede bestemmelser for fremtidige arealanvendelser, grundstørrelser, bebyggelsesprocenter, bygningshøjder, veje- og stiforløb, friareal m.m. Når en lokalplan er vedtaget, medfører den ikke et krav om handlepligt for grundejerne. Den medfører heller ikke pligt til at realisere de ændringer, planen indeholder. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold f.eks. ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående forhold, må det kun ske i overensstemmelser med intentionerne og bestemmelserne i lokalplanen. 2

3 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål 6 Lokalplanområdet 7 Lokalplanområdets omgivelser 8 Lokalplanens indhold 9 Lokalplanens forhold til anden planlægning 10 Fredning og naturbeskyttelse 11 Servitutter 14 Godkendelsesprocedure 14 BESTEMMELSER 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Aflysning af Lokalplaner Retsvirkninger 18 INDHOLD BILAG Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2: Arealanvendelse Kortbilag 3: Illustrationsplan Bilag 4: Miljøvurdering - screeningsskema

4 4

5 I redegørelsen kan du læse om de forhold i området, der ligger til grund for indholdet i lokalplanen. REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet af Morsø Kommune for at give mulighed for udvikling af faciliteterne omkring Morsø Moto Cross bane i Fårtoft i den nordlige del af Mors. Formålet med lokalplanen er give mulighed for en mindre udvidelse af microbanen på ca m2 og etablering af ryttergård samt parkeringsareal på ca m2. Samtidig indskrænkes det nuværende parkeringsareal med ca m2. Den samlede udvidelse af lokalplanens område er på ca m2 og bliver derved ialt 10,77 ha. Hensigten med lokalplanen er således at give mulighed for etablering af tidssvarende baneanlæg ved udvidelse af microbane. Herudover sker forbedring af forhold for parkering og afog pålæsning af motocrossmaskiner samt nedkørsel til klubfaciliteter. Lokalplanen har til formål at sikre, at de landskabelige, natur- og miljømæssige gener ved aktiviteter fra skydebane og motocrossbane i det pågældende område minimeres mest muligt. I lokalplanen sættes øget fokus på forbedring af miljøforholdene fra klubbens aktiviteter i form af etablering af støjvold og bassin med sandfang inden nedsivning til Kongshøj bæk. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for udformning og anvendelse af arealer til anvendelse for parkering, ryttergård, støjvold samt støjafskærmning. I 2013 blev en mindre del af motocrossbanen omlagt for at forbedre mulighederne for afvikling af motocrossløb i høj sværhedsgrad og for at udnytte det potentiale, som terrænet naturligt giver mulighed for. Det er derved muligt med baneomlægningen at afvikle motocrossløb på internationalt niveau, hvor foreningen bag Morsø Moto Cross Club i 2013 var vært for nordisk mesterskab. Klubben angiver i sin vision for fremtiden at blive et værested for unge og at klubben udfører et stort socialt arbejde. Dette styr- Brunhøjvej Fårtoftvej Morsø Moto Cross bane ved stævne i billedet er udlånt af Morsø Moto Cross Club. Der lejes ekstra parkeringsareal ved afholdelse af arrangementer. Billedet er et luftfoto, og giver et godt indtryk af niveauforskelle mellem det omkringliggende terræn og selve baneanlæggene. 6

7 REDEGØRELSE kes ved, at kommunen og klubben har indledt et samarbejde for at aktiviteterne bliver et socialt aktivitetstilbud for unge i hele kommunen. For området gælder i dag to lokalplaner, lokalplan nr Motocross og skydebane ved Kongens Høj og lokalplan nr Minicrossbane ved Kongens høj, Solbjerg. Disse lokalplaner aflyses ved vedtagelse af nærværende lokalplan. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende på matr. nr. 10a Solbjerg by, Solbjerg og ligger i den nordlige del af Mors ved Fårtoft med udsigt over Limfjorden og Thisted Bredning. Både motocrossbane, skydebane og microcrossbane er ikke synlige fra vandsiden, idet baneanlæggene ligger nede i terrænet. Selve lokalplanområdets størrelse er 10,77 hektar og består idag af selve baneanlægget for motocrossbane med tilhørende klubfaciliteter samt minicrossbane. I motocross banen ligger en skydebane, som benyttes af en lokal skytteforening. Tidligere var skydebanen benyttet af hjemmeværnet, denne aktivitet blev afsluttet i 2013, og anlægget overtages af Solbjerg og Omegns Jagtforening, som planlægger at drive anlægget fremover. Der ændres ikke i lokalplanen for betingelserne for anvendelse af skydebanen. I dag er områdets zonestatus landzone og vil med lokalplanens vedtagelse vedblive at være i landzone. Planloven giver mulighed for at give en landzonelokalplan bonusvirkning. Det betyder, at lokalplanen erstatter en ellers nødvendig landzonetilladelse jf. 15 stk. 4. I lokalplanens bestemmelser er indsat bonusvirkning, som erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Vejadgangen til motocrossbanen sker ad offentlig vej - Fårtoftvej. Motocrossbanen er beliggende i et område med store højdeforskelle og er ikke synlig, selvom det ligger meget højt beliggende i et nærmest dramatisk landskab. Det højeste punkt i nærheden af motocrossbanen er en gravhøj, som er benævnt Kongens høj. Lokalplanområdet grænser mod øst, syd og vest op til arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt. Brunhøjvej Fårtoftvej Lokalplanområdet ( afgrænset med prikker ) og dets omgivelser 7

8 REDEGØRELSE Der ligger en bolig placeret syd for motocrossbanen og af hensyn til nabobeboelsen er placeret en støjvold for at kunne overholde skærpede krav til støjende aktiviteter i form af motocrossbanen. Morsø Kommune skal samtidig med lokalplanprocessen udstede miljøgodkendelse i henhold til Bekendtgørelse nr af om godkendelse af listevirksomhed samt meddele afgørelse om screening i henhold til VVM-bekendtgørelsens regler - bekendtgørelse nr. 764 af Motocrossbaner er omfattet af kravet om screening for VVM-pligt jf. Bilag 2, nr. 12 a. Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer. Lokalplanområdets omgivelser Motocrossbanen er beliggende i det åbne land i et område med store højdeforskelle og er ikke synlig, selvom det ligger meget højt beliggende i et dramatisk landskab. Det højeste punkt i nærheden af motocrossbanen er en gravhøj, som er benævnt Kongens høj. Lokalplanområdet grænser mod øst, syd og vest op til arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt samt et areal med skov. Der ligger en bolig syd for motocrossbanen og af hensyn til nabobeboelsen er placeret en støjvold for at motocrossbanen kan overholde kravene til støjende aktiviteter i form af både motocrossbane og skydebane. Morsø Kommune skal udover lokalplanlægning, meddele miljøgodkendelse efter miljølovgivningen samt afgørelse om screening i henhold til VVM-bekendtgørelsens regler Området ved motocrosbane ses i forhold til gravhøjens beskyttelseszone ( markeret med lilla streg og selve højen med lilla punkt) 8

9 REDEGØRELSE Gravhøjen Kongshøj Gravhøjen er et fredet fortidsminde (140517) med 100 meter beskyttelseslinje omkring. Det er konstateret via besigtigelse fra museets side, at motocrossbanens anlæg respekterer højens 100 m zone. Den nyanlagte vold har, når den vokser til med græs, ingen visuel betydning i forhold til gravhøjen. De planlagte udvidelser af motocrossbanen og tilknyttede anlæg har ingen relevans for 100 meter zonen, da de ligger uden for denne. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet skal fortsat anvendes til særligt støjende aktivitetsanlæg, som skydebane og motocrossbane. Området opdeles i 3 delområder - A, B, og C (se Kortbilag 2). Delområde A er baneanlæg, som indeholder både skydebane og motocrossbane. Motocrossbanen består af baneanlæg til både motocrossbane og microcrossbane. Delområde B er område til parkering og ryttergård. Delområde C er ubebygget areal, hvor der indenfor ikke må ske terrænregulering. Området må således ikke indrettes med baneanlæg. Der kan dog indenfor en mindre del af området ske indretning til støjafskærmning (se kortbilag 3). Området indeholder gravhøjen Kongshøj - hvor der indenfor en 100 meter beskyttelseslinie ikke må ske terrænændringer. I området er placeret en eksisterende vindmølle. Støj fra motocrossbane Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne støj, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner. Den nuværende miljøgodkendelse fastsætter aktiviteten for motocrossbane og minicrossbane, banerne må i sommerhalvåret fortsat benyttes således: Sommerhalvåret fra 1. april 1. november Tidsrum Alle onsdage Kl Højst 3 lørdage pr. måned Kl Højst 5 søn- eller helligdage pr. år Kl I forhold til støj vil en efterfølgende miljøgodkendelse detailregulere forholdet. Støj fra skydebane Inden for lokalplanområdet er der en eksisterende skydebane. I forhold til støj vil en miljøgodkendelse detailregulere forholdet. Der sker ingen ændringer eller udvidelse af aktiviteterne i medfør af denne lokalplan. Miljøforholdet reguleres i forhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1/1995 Støj fra Skydebaner. Lokalplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning / statslige interesser Vandplan 1.2 Limfjorden Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og er omfattet af forslaget til vandplanen for Limfjorden. Nedenstående er redegørelse for planlægning indenfor OSD-området. 9

10 REDEGØRELSE Beliggenhed Lokalplanområdet med motocrossbanen er beliggende i den yderste del af et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD område) og har en størrelse af ca. 11 ha. Hele det pågældende OSD-område har et areal på 3443 ha. Den vestligste del af lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD område). Hele lokalplanområdet ligger uden for vandværkernes indvindingsoplande. Kortlægning og indsatsplan Den statslige kortlægning for Mors er endnu ikke afsluttet og dermed er der endnu ikke udpeget indsatsområder eller udarbejdet nogen indsatsplan for området. I Kommuneplan 2013 for Morsø Kommune har Kommunalbestyrelsen har opstillet følgende mål for drikkevandsressourcen: at sikre husholdninger og erhverv adgang til en stabil og tilstrækkelig forsyning med drikkevand af god kvalitet at grundvandsmagasinerne i kommunen beskyttes mod forurening, der kan true drikkevandsressourcen. I den kommende planperiode forventes Morsø Kommune at skulle udarbejde en ny indsatsplan. Det er i forbindelse med indsatsplaner, at der kan indgås aftaler / stilles krav om grundvandsbeskyttelse. Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved udvidelse af lokalplanområdet Ifølge forslag til Vandplanernes retningslinje 41 bør OSD som hovedregel friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Dog kan der planlægges for bl.a. boliger og mindre grund-vandstruende virksomheder, såfremt der er tale om mindre anlæg, hvor der ikke skønnes at være konflikt mellem den ansøgte arealanvendelse og bevaring af drikkevandsressourcerne. Muligheden for tekniske tiltag til sikring af grundvandet og dannelsen af nyt grundvand vurderes, og alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Plangrundlag i form af kommuneplantillæg, der udelukkende skal udarbejdes for at muliggøre mindre ændringer i forhold til eksisterende udlæg er ikke omfattet af krav om redegørelse i forhold til de statslige udmeldinger. Udvidelsen af lokalplanområdet på i alt 3300 m2 sker i tilknytning til et allerede eksisterende bane-anlæg til motocross, hvor der er et eksisterende plangrundlag i form af to lokalplaner. Der er tale om en mindre udvidelse af henholdsvis kørebaneareal og parkeringsareal samt ryttergård mod en reduktion af eksisterende parkeringsareal. Der er ikke tale om en forøgelse af aktiviteter, der knytter sig til motocrosskørsel. Landskabelige forhold I forhold til udvidelsen af lokalplanområdet, har der været taget hensyn til landskabelige forhold ved tilpasning til omgivelser og hensyn til nærmeste naboer i forhold til minimering af støj. Området er blevet brugt til motocross siden 1951 bortset fra et par pauser. Motocrossbanen er godt integreret i landskabet, ligger nede i landskabet og er ikke synlig fra vandsiden. Der er således vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede for udvidelsen af lokalplanområdet i tilknytning til eksiste-rende baneanlæg. Befæstelse af veje, parkeringsplads og ryttergård I henhold til den eksisterende og den fremtidige miljøgodkendelse anvendes parkeringsplads og ryttergård minimalt, idet der er restriktive vilkår om hvor meget banen må benyttes for at begrænse støjgenerne. Da der er tale om en meget begrænset anvendelse af parkeringsplads og ryttergård, må området ifølge plangrundlagets bestemmelser ikke befæstes i forhold til landskabelige hensyn og tilpasning til det omkringliggende område. Idet veje, parkeringsareal og ryttergård ikke er befæstet, sker der en naturlig gendannelse af grundvandsressourcen i området. Det skal bemærkes, at belastningen fra aktiviteter indenfor om-rådet er af samme karakter som fra alle eksisterende veje og 10

11 REDEGØRELSE parkeringspladser indenfor OSD om-rådet. Endvidere vil nitratbelastningen være betydelig lavere ved motocrossbanen end for de omkringliggende områder der anvendes til landbrug. Miljøgodkendelse Alle aktiviteter vedrørende motocross-kørsel er detailreguleret i en miljøgodkendelse, som erstattes af en ny miljøgodkendelse i henhold til Bekendtgørelse nr. 669 af om godkendelse af listevirksomhed og Bekendtgørelse nr. 682 af om standardvilkår i godkendelse af li-stevirksomhed efter den endelige vedtagelse af plangrundlaget. Til beskyttelse af grundvandet er der i miljøgodkendelsen bl.a. vilkår om: Opbevaring af brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter Opsamling af spild af brændstof, olie og kemikalier og at der til enhver tid skal forefindes opsugningsmaterialer Reparation og vedligehold af køretøjer må kun foregå på tæt belægning eller med spild-bakke Vaskeplads befæstet og med olieudskiller Kommuneplanen 2013 Morsø Kommuneplan gælder for lokalplanområdet og lokalplanen er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: Retningslinje - RL25 Landskab Morsø Kommune ønsker at bevare det varierede og kontrastfulde landskab, som bakkelandskaber, dalstrøg, kystlandskabet og landbrugsfladerne skaber. Lokalplanområdet er omfattet af udpegningen af et landskabeligt beskyttelsesområde. For disse områder gælder, at anlæg og nyt byggeri kun kan placeres i de landskabelige beskyttelsesområder eller således, at det kommer til at påvirke disse, såfremt karakteren, de særlige visuelle oplevelsesmuligheder og tilstanden ikke påvirkes i negativ retning eller forstyrres. Motocrossbanen er beliggende indenfor Karakterområde 5 - Salgjerhøj og Hanklit. På grund af de visuelle sammenhænge i karakterområdet bør der vises størst mulig hensyntagen til landskabet og de kvaliteter, som karakterområdet indeholder. Lokalplanen tager udgangspunkt i omforandringer i baneanlæg, byggeri og støjafskærmning, hvorved indblikket så vidt muligt mindskes til områdets aktiviteter. Lokalplanen er derved i overenstemmelse med retningslinjerne omkring bevaring af landskab. Retningslinje - RL27 Kystnærhedszone Morsø Kommune ønsker at beskytte og forbedre kystlandskabernes natur- og landskabsværdier samt at forbedre offentlighedens adgang til kysterne. Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonens zone 3 - I planlægningszonen kan planlægges for byggeri og større tekniske anlæg, der er afhængigt af en kystnær lokalisering eller nødvendigt for at udnytte allerede foretagne samfundsmæssige investeringer. Der kan meddeles konkrete tilladelser til byggeri og anlæg, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til nationale og regionale interesser. Der er tale om et eksisterende anlæg for motocrossbane og skydebane, hvor den eksisterende lokalplan dels skal ændres af hensyn til regulering af skærpede krav i forhold til miljø og støjforhold dels for at højne kvaliteten af eksisterende baneanlæg, vurderes lokalplanlægningen at være i overenstemmelser med bestemmelserne for lokalplanlægning i kystnærhedszonen. Baneanlægget har været anvendt siden 1951 og baneanlægget har kun for en kortere årrække været ude af funktion som motocrossbane. 11

12 REDEGØRELSE Lokalplanområdet og dens aktiviteter er ikke synlig fra vandsiden. Lokalplanen ses derfor at være i overenstemmelse med retningslinjen om beskyttelse af kystlandskabet. Retningslinje - RL29 Landbrug Det er Morsø Kommunens mål, at jordbrugserhvervene - landbrug, gartneri og skovbrug - sikres de bedst mulige produktionsbetingelser under samtidig hensyntagen til kommuneplanens øvrige mål. Lokalplanområdet er beliggende indenfor et område udpeget som værdifulde jordbrugsområde. En permanent ændret anvendelse af de værdifulde jordbrugsområder til andre formål, skal begrænses mest muligt. Arealerne, der indgår i lokalplanen, er omfattet af en lejeaftale. Såfremt lejemålet ophører, overgår anvendelsen af arealet til tidligere formål - landbrugsmæssige formål. Lokalplanen anses derfor at være i overensstemmelse med kommuneplanen. Rammer Lokalplanen ligger delvist indenfor kommuneplanens rammeområde 60. LA.05, som udlægger området til motocrossbane og skydebane. For området gælder: Områdets anvendelse: Ingen særlige bestemmelser for Landzone øvrige anlæg, Motocrossbane, skydebane, Solbjerg Bebyggelsens art og anvendelse Skydebane og motocrossbane. Motocrossbanen kan udvides og omlægges såfremt det sker under hensyntagen til naturværdierne og det omkringliggende miljø i det hele taget. Infrastruktur Parkeringskrav fremgår af Retningslinje Parkering. Miljøforhold Der må ikke etableres støjfølsomme anvendelser inden for 1,0 km fra banen, med mindre det forinden dokumenteres, at støjbelastningen ikke overstiger et tilfredsstillende niveau. Der henvises i øvrigt til Retningslinje Sport og idræt. Zonestatus Området er ved planens vedtagelse beliggende i landzone Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone Da lokalplanen udvider baneanlægget med 3300 m2 og der sker ændringer i forhold til område med parkering og ryttergårdm, ændres den geografiske afgrænsning for området. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, derfor udarbejdes et tillæg til Kommuneplan i form af Kommuneplantillæg 2. Kommuneplantillæg 2 Rammeområde 60. LA.05 udlægger området til motocrossbane og skydebane. Der ændres ikke ved de eksisterende rammebestemmelser for området. Ændringen, som medfører udarbejdelse af Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan vedrører alene den geografiske afgrænsning, idet området udvides med 12

13 REDEGØRELSE 3300 m2 og der sker ændringer i forhold til ny placering af parkeringsareal og ryttergård. Samtidig udtages et areal af den eksisterende ramme, som tidligere var anvendt til parkering. Fredning og naturbeskyttelse 3 beskyttede områder Indenfor lokalplanområdet ligger et areal - 3 natur af typen overdrev. Arealet er på ialt ca. 1,7 ha og ligger delvist udenfor lokalplanområdet. Udenfor lokalplanområdet ligger en sø udpeget som 3 beskyttet natur - sø ( ca. 80 m), samt i umiddelbar nærhed et vandløb - også udpeget som 3 beskyttet natur. Som en forebyggende indsats i forhold til forbedring af vandkvaliteten i åen, er der etableret bassin med sandfang for at forhindre udvaskning af materiale fra baneanlægget ved regnskyl. Morsø Kommune vurderer, at aktiviteter tilknyttet motocrossbane og skydebane ikke har negativ indflydelse på de beskyttede 3 områder - hverken indenfor lokalplanens område eller udenfor lokalplanområdet. Natura2000 områder Lokalplanområdet ligger godt 7,4 km fra nærmeste Natura 2000-område Dråby Vig, der er udpeget som fuglebeskyttelsesområde, habitatområde samt natur- og vildtreservat.natura2000 område nr. 29 Dråby Vig, består af Fuglebeskyttelsesområde nr. F26 og Habitatområde nr. H29. Det pågældende område er Dråby Vig med Buksør Odde og omgivende strandenge. Det samlede areal er 1678 ha. Dråby vig er udpeget på baggrund af habitatområde med 12 naturtyper, 3 arter (odder, spættet sæl, stavsild) samt fuglebeskyttelsesområde med 4 fuglearter (klyde, hjejle, havterne og lysbuget knortegås) Lokalplanens realisering vil ikke påvirke naturværdier i dette område. Det vurderes, at Natura 2000 område ikke vil påvirkes alene pga. afstanden. Det vurderes, at heller ikke øvrige Natura2000 områder vil påvirkes af skydebane eller motocrossbane. Bilag IV - arter Der er ikke registreret og derfor ikke konkret kendskab til bilag IV arter, eller andre fredede, rødlistede eller sjældne arter indenfor lokalplanens område samt områder i tilknytning hertil. Det vurderes, at eventuelle Bilag IV arter ikke vil blive påvirket af skydebane eller motocrossbane. Tekniske forhold Kloak og spildevand Ny bebyggelse skal tilsluttes eget spildevandssystem. Der findes ingen offentlig spildevandssystem i området. Overfladevand nedsives på egen grund. Vejforhold Indkørsel til området foregår ad offentlig vej Fårtoftvej. Etablering af dræn og bassin med sandfang Der etableres dræn i baneområdet og bassin med sandfang til tilbageholdelse af ler og andet materiale, som ved kraftig regnskyl på grund af store terrænforskelle i området ellers skylles til det laveste punkt i området og herfra videre til Kongshøj Bæk. Lokalplan 44 og lokalplan 44.1 For området gælder idag to lokalplaner, lokalplan nr Motocross og skydebane ved Kongens Høj og lokalplan nr Minicrossbane ved Kongens høj, Solbjerg. Ved den endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves Lokalplan 44 og Lokalplan 44.1 i sin helhed. 13

14 REDEGØRELSE Miljøvurdering og sammenfatning I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af ) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg, vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Før der kan træffes en afgørelse om en plan skal miljøvurderes eller ej, skal myndigheden høre andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget. Derudover skal de oplysninger, der umiddelbart er tilgængelige, inddrages i beslutningsgrundlaget. Planerne gennemgås (screenes) ud fra en tjekliste over emner, som planen eventuel kan påvirke. Emnerne er: 1. By- og kulturmiljø 2. Landskab og geologi 3. Natur og grønne områder 4. Forurening 5. Trafik 6. Befolkning og sundhed Vurdering Det fremgår af miljøvurderingslovens 3 stk.1, at planer og programmer omfattet af bilag 3 og 4, som tilvejebringes inden for bl.a. motocrossbaner og skydebane og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, skal miljøvurderes. Det fremgår af stk. 2, at hvis planerne og programmerne fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer og programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal ved afgørelsen tages hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 2. Kriterierne i bilag 2 er beskrevet og vurderet i lokalplanens bilag 4. I vurderingen er indgået planområdets størrelse samt omfanget og karakteren af de eksisterende forhold samt den påtænkte aktivitet. Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan, og vil derfor kun blive omfattet af reglerne for miljøvurdering, hvis planens gennemførelse må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Ændringen i forhold til eksisterende arealanvendelse: Der sker udvidelse af baneanlægget ved microcrossbanen på i alt 1500 m2. Der sker omfordeling af arealer, som anvendes til parkering og ryttergård, hvor et tidligere udlagt parkeringsareal på i alt 7000 m2 udgår af planlægningen, hvorefter et nyt areal inddrages på i alt 8700 m2 til parkering og ryttergård. Dette sker samlet set under hensyntagen til modernisering af banefaciliteter og baneanlæg samt under hensyntagen til forbedring af miljøtilstanden inde på området og i forhold til omgivelserne specielt med fokus på støj. Sammenfatning Kommunen har gennem screeningen bl.a. påpeget omgivelsernes sårbarhed over for især støj og har på den baggrund inddraget miljøhensyn i udarbejdelsen af planen. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at lokalplanen samlet set fastsætter anvendelsen fra et mindre område på lokalt plan, og at planen herudover ikke indeholder ændringer, der må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er truffet afgørelse om at lokalplan 44.2 ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen kan ankes til Naturklagenævnet inden 4 uger regnet fra den dato lokalplanforslaget er offentliggjort se side 2. 14

15 REDEGØRELSE Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Ifølge museumslovens 27 stk. 2 (LBK nr. 358 af 08/04/2014) skal al arbejde standses, hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, f.eks. grave, gravpladser, bopladser, ruiner o.l.. Fund skal straks anmeldes til Morslands Historiske Museum. Efter museumslovens 24 skal kommunalbestyrelsen underrette Morslands Historiske Museum senest samtidig med, der meddeles byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter 18 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Modtagne anmeldelser af nedrivninger eller andre byggearbejder, der vil medføre afgørende ændring i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn skal også meddeles museet. Morsland Historiske Museum er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen blevet hørt og konkluderer, at der umiddelbart er mange fund i området, og der skal foretages arkæologiske forundersøgelser af de berørte arealer. Landbrugsloven og landbrugspligt Lokalplanen omfatter en del af en landbrugsejendom. Når anvendelsen af en sådan ejendom er i overensstemmelse med en lokalplan, kræver det ikke tilladelse efter landbrugsloven at anvende ejendommen til andet end jordbrugsformål. Ifølge 11 i lov om landbrugsejendomme må ingen del af en landbrugsejendom tages i brug til ikke jordbrugsmæssige formål, medmindre en sådan anvendelse er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om planlægning eller lov om råstoffer. Landbrugspligten ophæves ikke på arealet. Arealerne, der indgår i lokalplanen, er omfattet af en lejeaftale. Såfremt lejemålet ophører, overgår anvendelsen af arealet til tidligere formål - herunder landbrugsmæssige formål. Såfremt der i fremtiden vil ske ændringer i forhold til ejerforhold er der i lokalplanen åbnet en mulighed for, at der kan ske udstykning af arealet til motocross bane. I forbindelse med udstykning af arealet vil der skulle søges om ophævelse af landbrugspligt. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Godkendelsesprocedure Denne lokalplan er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27. maj En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Kommunalbestyrelsen offentliggør forslaget til lokalplanen med mulighed for indsigelse i en periode på mindst 8 uger efter offentliggørelsen. Efter offentlighedsperiodens udløb kan Morsø Kommunalbestyrelse vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Bliver forslaget endeligt vedtaget i Morsø Kommunalbestyrelse, udstedes offentlig bekendtgørelse herom. 15

16 REDEGØRELSE 16

17 I Bestemmelserne kan du finde de forhold, der er gældende for din ejendom. Bestemmelserne regulerer områdets anvendelse og udformning. Lokalplanen og kortbilag indbrettes til det landsdækkende Plansystem.dk og er herefter bindende for grundejerne. BESTEMMELSER

18 BESTEMMELSER Lokalplan nr I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013), fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er beskrevet i Formål Lokalplanens formål er: 1.1 at fastlægge områdets anvendelse til særligt støjende friluftsanlæg og må kun indrettes og anvendes til skydebane og motocrossbane, 1.2 at fastlægge bebyggelsens omfang, udformning og placering, 1.3 at skydebane og motocrossbane i øvrigt indrettes og drives under størst mulig hensyntagen til det omgivende terræn, 1.4 at arealer indenfor lokalplanens område reetableres til jordbrug, såfremt anvendelsen til motocrossbane og skydebane ophører. 2. Lokalplanens afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. : 10a, Solbjerg By, Solbjerg samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 3. Område og zonestatus 3.1 Lokalplanområdet opdeles i i alt tre delområder - se kortbilag 2. Delområde A: Baneanlæg - herunder skydebane, motocrossbane samt microcrossbane. Delområde B: Parkering og Ryttergård. Delområde C: Ubebyggede arealer. 3.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone efter vedtagelsen af den endelige lokalplan. 3.3 Lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser i medfør af planlovens 35, stk. 1, jvf. 15, stk 4 og 36 stk. 1 nr. 5 til udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 4. Arealanvendelse 4.1 Delområde A må kun anvendes til baneanlæg til skydebane, motocrossbane og microcrossbane. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor indenfor delområde A de forskellige baneanlæg skal placeres. Indenfor delområde A må opføres bygninger til anvendelse for skydebane og motocross. 4.2 Der kan i Delområde A tillades at opføre bygninger i form af klubhus på max 120 m2, der herudover også indeholder publikumsfaciliteter, herunder toiletter. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor delområde A byggeri i form af klubhus skal placeres. Herudover kan der i delområde A opføres småbygninger, som er nødvendig for driften af skydebane og motocrosbane. 18

19 BESTEMMELSER 4.4 Delområde B må kun anvendes til parkering og ryttergård. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor indenfor delområde B parkering og ryttergård skal placeres. Indenfor området kan etableres støjvold og anden støjafskærmning til nedbringelse af støjniveauet i forhold til omgivelserne. 4.5 Indenfor område B skal der etableres støjvold til nedbringelse af støj i forhold til nærmeste nabo - volden kan etableres i op til en højde af 5 meter. Det kan ses af kortbilag 3, hvor støjvolden er placeret. 4.3 Delområde C er ubebyggede arealer. Indenfor området må ikke ske anvendelse til baneanlæg, byggeri eller andet. Indenfor området er en eksisterende vindmølle Indenfor delområde C kan etableres jordvolde til støjafskærmning til nedbringelse af støjniveauet i forhold til omgivelserne. Jordvolde skal indgå i beplantningsbælte. Det fremgår mere detaljeret af kortbilag 3, hvor indenfor delområde C beplantningsbælte og jordvolde skal placeres. Jordvolde må have en højde op til 3 m. Jordvolde skal beplantes med enten græsser eller anden bevoksning. 5. Udstykning 5.1 Udstykning indenfor lokalplanområdets afgrænsning kan kun tillades, såfremt udstykningen sker til formål om anvendelse af areal til motocrossbane og skydebane. 6. Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Bebyggelsen må opføres i maksimalt 1 etage og med en højde på maksimalt 5,5 meter. 7. Bebyggelsens udseende 7.1 Facader skal udføres i træ, stål eller aluminium. 7.2 Facader skal være i farver indenfor jordfarveskalaen, sort eller hvid eller en blanding heraf. 7.3 Til tagbeklædning må anvendes tagpap, eternit eller matte mørke metalplader. 8. Ubebyggede arealer 8.1 For hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende, naturlige terræn så vidt muligt skal bevares. 8.2 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter fra det eksisterende terræn må kun foretages med Morsø Kommunes forudgående tilladelse. 8.3 Terrænet skal til stadighed vedligeholdes, så landskabet ikke nedbrydes eller lider skade. 8.4 Eksisterende beplantningsbælte langs med lokalplanområdets nordlige afgrænsning skal bevares og vedligeholdes ved genplantning. 9. Veje, stier og parkering 9.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra offentlig vej - Fårtofvej. 19

20 BESTEMMELSER 9.2 På interne veje i lokalplanområdet skal belægning bestå af grus. 9.3 Parkeringsareal etableres med græsbelægning - til veje indenfor parkeringsområdet kan etableres grusbelægning. 9.4 Ryttergård kan etableres med græs- eller grusbelægning. Indenfor området kan tillades parkering samt af- og pålæsning af motocrossmaskiner. 10. Tekniske anlæg 10.1 Bebyggelsen skal tilsluttes offentlig vandforsyning og individuelt spildevandsanlæg Ledninger, kabler og lignende skal fremføres under terræn Der kan i tilknytning til bebyggelse og ryttergård etableres belysning. Højden af belysningen må ikke overstige 3,5 meter. Projektører til belysning af baneanlæg må ikke forefindes Indenfor området kan etableres mindre tankanlæg til opbevaring af brændstof, olie, kemikalier mv. Pladsen til tankanlæg skal være udført med tæt belægning, som giver mulighed for opsamling af spild af stoffer. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at det er tilsluttet offentlig vandforsyning og individuelt spildevandsanlæg. 13. Aflysning af gældende lokalplaner 13.1 Lokalplan 44 og lokalplan 44.1 Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 44 og Lokalplan nr. 44.1, som er offentligt bekendtgjort hhv. den og den Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan nr. 44 og 44.1 i sin helhed. 14. Retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer med fl ere, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 20

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 2 for Kommuneplan 2013-2015 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Forslag - Juli 2014 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg?

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan17.130 Genbrugscenter og materielgård - Nykøbing M. Oktober 2014 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan17.130 Genbrugscenter og materielgård - Nykøbing M. Oktober 2014 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan17.130 Genbrugscenter og materielgård - Nykøbing M. Oktober 2014 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere