LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE"

Transkript

1 LOKALPLAN for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDOVRE PARKVEJ RØDOVREVEJ HØJNÆSVEJ TÅRNVEJ RØDAGER ALLE RØDOVRE KOMMUNE

2 Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse, eller før større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Forslag til lokalplan skal fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger, for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser, inden Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplanen endeligt. Såfremt der fremsættes indsigelser, kan lokalplanen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Planloven arbejder med 3 slags planer: Regionplanen omfatter hele Amtet og udstikker retningslinier for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land. Regionplanen udstikker rammerne for beliggenheden af større offentlige institutioner, større butiksenheder, de store veje og for placeringen af virksomheder med særlige miljøkrav. Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens mål for udvikling og arealanvendelse i Rødovre. I Kommuneplanen fastlægges, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder, veje osv. Samtidig indeholder den rammer for lokalplanernes indhold. Kommuneplan for Rødovre Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj Lokalplanen gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området i fremtiden skal bruges og se ud. Lokalplanen skal holde sig inden for kommuneplanens rammer. Lokalplanen bliver tinglyst på de ejendomme, der er omfattet af planen, og er som sådan juridisk bindende for fremtidige dispositioner på ejendommen. Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. REDEGØRELSE 1. Indledning side 5 2. Lokalplanens område side 7 3. Lokalplanens baggrund side 7 4. Lokalplanens formål side 8 5. Lokalplanens indhold side 8 6. Vejforhold side Lokalplanens forhold til anden planlægning side Lokalplanens forhold til anden lovgivning side Byggelinier side Vejudvidelseslinier side Materialevalg ved nybyggeri side Skema over eksisterende anvendelser side 17 B. LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 19 2 Område og zonestatus side 19 3 Områdets anvendelse side 19 4 Udstykninger side 20 5 Vej- og stiforhold side 20 6 Parkeringsforhold side 21 7 Bebyggelsens omfang og placering side 22 8 Udendør opholdsarealer side 22 9 Bebyggelsens ydre fremtræden side Skiltning side Tekniske anlæg, varmeforsyning og antenner side Støjforhold side Bevaring af bebyggelse side Ubebyggede arealers udseende, oplag og hegning side Forudsætninger for ibrugtagning af (ny) bebyggelse side Forhold til hidtidig planlægning side Ophævelse af servitutter side Lokalplanens retsvirkninger side Vedtagelsespåtegning side 28 Kortbilag 1: Matrikelkort Kortbilag 2: Delområder Kortbilag 3: Byggelinier m.m. Side 3

4 Luftfoto, eksisterende forhold, fotograferet 2003 Side 4

5 A. Redegørelse for lokalplan 71, for et integreret bykvarter ved Højnæsvej 1. Indledning Rødovre Kommunalbestyrelse har den endeligt vedtaget Lokalplan 71. Lokalplanen omfatter området omkring Højnæsvej og fastlægger området til integreret bykvarter. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til liberale erhverv, administrations- og kontorvirksomhed, offentlig og privat service. Bortset fra på ejendommene der støder op til Rødovre Centrum, kan der indpasses boliger i form af tæt-lav bebyggelse. De ejendomme, som ligger tættest på Rødovre Centrum, kan tillige anvendes til detailhandel. Vedtagelsen af lokalplanen var betinget af at Tillæg nr. 1 til Kommuneplan blev endeligt vedtaget. Dette kommuneplantillæg vedrører ændring af rammebestemmelserne for detailhandel i kommunecentret og de store erhvervsområder. Dette Tillæg nr. 1 blev endeligt vedtaget samtidig med denne lokalplan. Planen har som forslag været fremlagt til offentlig høring i perioden den 6 nov til den 2. jan I løbet af den offentlige høring var der indkommet 11 reaktioner fra myndigheder, borgere og organisationer. På baggrund af de indkomne bemærkninger er Lokalplan 71 vedtaget med følgende ændringer: Redegørelsen: I afsnittet om lokalplanens forhold til anden lovgivning tilføjes et afsnit om Jordforureningslov. 2.3: Ændres til: Lokalplanens område opdeles i delområderne A og B, som vist på kortbilag : Ændres til: Delområde B må kun anvendes til boliger (helårsbeboelse) liberale erhverv, administrationserhverv samt offentlig og privat service. Den andel af delområde B, som anvendes til boliger må ikke udgøre mere end 2/3 af det samlede grundareal indenfor delområdet. Den andel af delområde B, som anvendes til liberale erhverv, administrationserhverv og private serviceerhverv må ikke udgøre mere end 2/3 af det samlede grundareal indenfor delområdet. Side 5

6 3.3: Udgår af lokalplanen. 5.3: Udgår af lokalplanen. 7.2: Tilføjes bestemmelse om, at den maksimale bygningshøjde ikke må overstige 8,50 m. 13.1: Andet afsnit udgår, og i stedet tilføjes følgende tekst: Ved ændring af bygningens ydre fremtræden skal følgende retningslinier anvendes: Facader skal bevares som blank mur i gule tegl. De oprindelige tilbagetrukne facadepartier skal fastholdes. På facader mod vej må ikke opsættes trapper, altaner o. lign.. Tage skal bevares med de oprindelige taghældninger. Der må ikke være tagudhæng langs facader og gavle, ligesom der ikke må foretages opskalkning af taget eller opsættes udhæng og vindskeder på gavle. Tagrender må ikke udføres som skjulte tagrender. Vindues- og døråbninger skal fastholdes med deres oprindelige størrelse og form, dog kan vindueshuller udvides til en afstand af 80 cm over færdigt gulv. Til vinduer må kun anvendes klare plane glas. Hvor funktionelle forhold taler for det, kan der isættes matteret glas. 14.5: Udgår af lokalplanen. Kortbilag 2: Delområderne B og C sammenlægges og benævnes fremover B. Lokalplanens redegørelse, bestemmelser og kortbilag justeres i overensstemmelse med ovenstående. Der udarbejdes et skema med oversigt over de eksisterende anvendelser indenfor delområde B til administration af anvendelsesbestemmelserne i 3.2. Skemaet sættes ind i lokalplanens redegørelse. Side 6

7 2. Lokalplanens område Lokalplanen omfatter ejendommene på begge sider af Højnæsvej fra bagskellet af villaejendommene på Præstebakken til Rødager Allé. Højnæsvej løber gennem Lokalplanområdet i nord-syd gående retning og Rødager Allé afgrænser lokalplanområdet mod syd. Den østlige del af lokalplanområdet grænser op til et villaområde. Mod vest afgrænses lokalplanområdet dels af etageboligbebyggelsen Pedersborg, dels af parkeringsarealet bag Rødovre Centrum. Området, som er fuldt udbygget, er karakteriseret ved smalle grunde med murede længehuse i en og to etager med gavlen beliggende i byggelinien mod Højnæsvej. På hjørnet af Højnæsvej og Rødager Allé ligger det tidligere Rødovre Mejeri, en af områdets ældste bygninger fra De fleste af områdets øvrige bygninger er opført i 50 erne og 60 erne. Ejendommene i området anvendes til mange forskellige formål, herunder mindre håndværksvirksomheder, lager, private servicefunktioner, administration, undervisning, kulturelle formål og detailhandel, men ikke til boliger. 3. Lokalplanens baggrund Lokalplanområdet har hidtil været reguleret af Byplanvedtægt 11, der fastlægger områdets anvendelse til erhverv og værkstedsvirksomheder af håndværkerpræg. Regionplan 2001 giver mulighed for, at der i et område ved Rødovre Centrum kan lokaliseres byfunktioner af intensiv karakter, herunder kontor- og serviceerhverv, svarende til mulighederne i de stationsnære områder. Regionplan 2001 giver derudover mulighed for lokalisering af detailhandel i den del af lokalplanområdet, der ligger nærmest Rødovre Centrum. Kommuneplan udlægger i overensstemmelse hermed en del af lokalplanområdet til centerformål sammen med Rødovre Centrum, hvor der er mulighed for at indpasse byfunktioner som detailhandel, administration, private og offentlige serviceerhverv, institutioner samt boliger. Den øvrige del af lokalplanområdet udlægges til integreret bykvarter, hvor det skal tilstræbes, at eksisterende bebyggelse omdannes eller at der opføres ny bebyggelse til brug for arbejdskraftintensive erhverv indenfor administration og serviceerhverv, ligesom det skal tilstræbes at opføre relativt tæt boligbyggeri. Side 7

8 Kommunalbestyrelsen ønsker med lokalplanen at følge op på de muligheder for områdets udvikling, der er givet i Regionplan 2001 og Kommuneplan Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at give mulighed for en udvikling af området i overensstemmelse med de muligheder, der er givet i kommuneplanen. Det er hensigten, at eksistensen og blandingen af de forskellige byfunktioner skal medvirke til at gøre området varieret og befolket døgnet rundt. Den relativt intensive udnyttelse af ejendommene skal sammen med de varierede funktioner medvirke til at gøre området omkring Rødovre Centrum til et egentligt bycenter. Lokalplanen skal derudover give retningslinier for parkering og skiltning samt for friarealernes størrelse og udformning, ligesom placeringen af de forskellige byfunktioner indenfor lokalplanområdet skal fastlægges. 5. Lokalplanens indhold Indenfor hele lokalplanens område kan der indrettes administrations- og kontorvirksomhed, liberale erhverv som læger, advokater og lignende, offentlig service i form af administration, kulturelle aktiviteter, undervisning og institutioner samt privat service, som omfatter håndværkspræget service og mindre reparationsvirksomhed (glarmester, el-installatør m.v.) samt kundeorienteret service (pengeinstitutter, frisør, restaurationsvirksomhed m.v.). Bortset fra på ejendommene der støder op til Rødovre Centrum kan der indpasses boliger i form af tæt-lav bebyggelse. I den del af lokalplanområdet, som støder op til Rødovre Centrum, kan der tillige indrettes detailhandel i form af udvalgsvarebutikker og butikker, som forhandler særligt pladskrævende varer. Det er hensigten at disse ejendomme kan anvendes til forskellige typer af detailhandel, som ikke umiddelbart kan indpasses i centeret, f.eks. havecenter eller byggevaremarked eller til restaurationer og forskellige private servicefunktioner. Som hovedregel skal der på hver ejendom findes det nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens parkeringsbehov. Der er mulighed for at etablere fælles parkeringsløsninger for flere ejendomme. Side 8

9 Fælles parkeringsløsninger kan eksempelvis etableres som vist på illustrationen herunder. Kravene til parkeringsudlæg kan reduceres, såfremt der er tale om parkeringsanlæg, der på forskellige tidspunkter af døgnet kan anvendes af flere forskellige brugere i f.eks. erhvervs- og boligbebyggelser. Ny bebyggelse skal opføres med bygningskroppe, der føjer sig naturligt ind i den eksisterende bebyggelse. Det betyder, at nye bygninger skal opføres som længehuse i en og to etager med gavlen beliggende i byggelinien mod Højnæsvej. De eksisterende byggelinier fastholdes og arealet mellem byggelinie og vej skal anlægges med græs og fritstående træer. Lokalplanen fastsætter derudover bevaringsbestemmelser for det tidligere Rødovre Mejeri beliggende på hjørnet af Højnæsvej og Rødager Allé. Side 9

10 Mejeriet er en af de ældste bygninger i området, opført i Bygningen er et tidstypisk eksempel på erhvervsbyggeri fra den tid og fortæller med sin karakteristiske facade og den høje skorsten, at her lå engang et mejeri. 6. Vejforhold Højnæsvej er i Kommuneplan defineret som lokaltrafikvej. Samtidig løber en nord-sydgående hovedstiforbindelse ad Højnæsvej. Vejen er i dag ensrettet fra Rødovre Parkvej til Rødager Allé. Umiddelbart syd for Rødager Allé er Højnæsvej spærret med en bom og Præstebakken er ligeledes spærret ved tilslutningen til Højnæsvej. Det betyder, at hovedparten af trafikken til lokalplanområdet kommer fra Rødovre Parkvej og forlader området via Rødager Allé. Højnæsvej er i dag anlagt med fortov i begge vejsider og med en cykelbane langs vejens østside for de cyklister, der kører mod ensretningen. Kørebanen er incl. cykelbane kun 5 m bred. Lokalplanen giver mulighed for, at vejen i forbindelse med den forventede byomdannelse kan udvides og omlægges. Højnæsvej udlægges i 12,5 m bredde, som vist på kortbilag 2. Side 10

11 Vejen skal anlægges med fortov og cykelsti i begge vejsider og træer langs vejens vestside, som vist på illustrationen nedenfor. Lokalplanen giver derudover mulighed for, at der kan etableres en ny adgangsvej fra Højnæsvej til Rødovre Centrums sydparkering over ejendommen Højnæsvej 75, hvor den eksisterende bygningen rives ned og vejen udlægges i 12,5 m bredde. Den ny adgangsvej kan blive aktuel i forbindelse med en udvidelse af Rødovre Centrum. Rødovre Centrums udvidelse reguleres i Lokalplan Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2001 Regionplanen giver mulighed for, at der i et afgrænset område ved Rødovre bymidte kan lokaliseres byfunktioner af intensiv karakter, herunder kontor- og serviceerhverv samt tæt boligbyggeri, svarende til mulighederne i de stationsnære områder. Lokalplanområdet er beliggende indenfor dette område. I et område, som omfatter Rødovre Centrum og de ejendomme langs Højnæsvej, som grænser op til Rødovre Centrum kan der lokaliseres detailhandel. Regionplanen fastlægger en ramme for nybyggeri og omdannelse til detailhandel på m² bruttoetageareal indenfor området. Side 11

12 Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan , vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj Lokalplanens område indgår i kommuneplanens områder 5A1 og 5C1. For område 5A1 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen. Fremtidig anvendelse: Stationsnært, integreret bykvarter. Tæt-lave boliger, administration og serviceerhverv, offentlige formål som undervisning, forsamlingslokaler m.v. Max. Bebyggelsestæthed: 75%. Bebygget areal højst ½ af grunden. Max. antal etager/bygningshøjde: 2 og 8,5 m. For område 5C1 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen. Fremtidig anvendelse: Stationsnært centerområde: Centerformål, offentlige formål, etageboliger. Max. bebyggelsestæthed 90% for området under ét. Max. Antal etager: 4 Rammeområder i henhold til Kommuneplan Side 12

13 Tillæg til Kommuneplan Kommunalbestyrelsen har den vedtaget Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Dette kommuneplantillæg vedrører ændring af rammebestemmelserne for detailhandel i kommunecentret og de store erhvervsområder. Kommuneplantillægget fastlægger bl.a. en ramme for nybyggeri og omdannelse til detailhandel på m² indenfor rammeområde 5C1, så der kan etableres m² bruttoetageareal til detailhandel indenfor Lokalplan 71. Byplanvedtægt Lokalplanområdet er omfattet af Byplan 11 med tilæg nr. 1 og 2. Ved lokalplanens endelige vedtagelse vil byplanen med tillæg blive aflyst. Lyste dokumenter Lokalplanområdet er omfattet af en række deklarationer, der regulerer bebyggelse og benyttelse af de ejendomme, hvorpå deklarationerne er tinglyst. De deklarationer, der aflyses i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen fremgår af lokalplanens 17. Forhold i deklarationen, der er i strid med lokalplanen, fortrænges af lokalplanens bestemmelser jf. 18 i planloven. Miljøforhold Virksomheder, der er beliggende indenfor lokalplanens delområder, som er udlagt til blandet bolig og erhverv, skal overholde de til enhver tid gældende regler i Miljøbeskyttelsesloven. For tiden gælder grænseværdier for udendørs støjbelastning fra erhverv som vist i efterfølgende skema. Tidsrum for aktiviteten Nabo Mandag - fredag kl lørdag kl mandag - fredag kl lørdag kl søn- og helligdage kl alle dage kl Erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomheder Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelsesamt centerområder 60 db(a) 60 db(a) 60 db(a) 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Etageboligområde 50 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Boligområde for åben og lav boligbebyggelse 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) Side 13

14 Virksomhederne indenfor lokalplanområdet skal indrette deres aktiviteter således, at støjgrænsen overholdes i skel mod nabo. Støjgrænserne er forskellige afhængigt af om naboen er en anden virksomhed eller om der er tale om boliganvendelse. Af hensyn til grundvandskvaliteten besluttede Kommunalbestyrelsen i 1999 at gå over til miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse. Da kommunen kun står for vedligeholdelsen på en lille del af det samlede areal henstiller Kommunalbestyrelsen til kommunens grundejere, at også de undlader at bruge kemiske bekæmpelsesmidler. Også ved byggeri og vedligeholdelse af bygninger eller bygningsdele bør man vælge materialer og metoder, der er mindre miljøbelastende. Kontakt eventuelt Teknisk Forvaltning for mere information. Lokalplanen omhandler udlæg af ny støjfølsom arealanvendelse i form af boligbebyggelse, administrations- og kontorvirksomhed, liberale erhverv samt offentlig og privat service beliggende i et eksisterende erhvervsområde. Der er derfor indføjet krav om den maksimale støjbelastning i indendørs opholdsarealer og de primære udendørs arealer i forhold til det gennemsnitlige ækvivalente støjniveau på stedet. Det maksimale indendørs støjniveau må ikke overstige 30 db(a) for opholdsrum. Det udendørs støjniveau må ikke overstige 55dB(A) for mindst ét af de udendørs opholdsarealer ved boliger og 60dB(A) ved erhverv. Diffus forurening Flere steder i Rødovre er der ved stikprøver konstateret diffus forurening i de øvre jordlag med bly, cadmium og tjærekomponenter (PAH), hvorfor den fremtidige benyttelse af havearealer og ubenyttede arealer bør ske efter de vejledende anvisninger i Rødovre Kommunes pjece, Overfladeforurening om tungmetaller i jord og planter. På arealer, der benyttes til dyrkning af grøntsager anbefales det at sikre, at jorden er ren i mindst 50 cm dybde, eller følge anvisningerne i ovennævnte pjece, der kan fås hos Teknisk Forvaltning eller læses på kommunens hjemmeside, Jordforurening Ud fra det generelle kendskab til den diffuse forurening i de øvre jordlag er der mulighed for, at opgravet overskudsjord i området i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan være forurenet. Det er grundejerens forpligtelse at sikre sig, at jorden ved jordflytning, fra eksempelvis gravearbejder, er ren og ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Side 14

15 Opgravning og flytning af forurenet jord samt opgravning og flytning af jord fra kortlagte ejendomme eller en kortlagt del af en ejendom i området skal anmeldes til kommunens miljøkontor. Ledningsforhold Der er for området udarbejdet kendelser for afledning af spilde- og regnvand. Eventuel afvigelse fra disse kendelser kan ske efter forudgående godkendelse i Teknisk Forvaltning. 8. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Byggelov Hvis man vil bygge nyt, bygge om eller opsætte skilte skal der forinden indsendes en ansøgning om byggetilladelse til kommunen, der skal påse at lokalplanens bestemmelser, gældende byggelov og bygningsreglement overholdes. Miljølov mm. Rødovre Kommune yder i forbindelse med etablering af nye virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i lokalplanområdet, råd og vejledning i miljøspørgsmål. Derudover er det fastlagt i miljøloven, at inden en virksomhed tages i brug af ny ejer, skal der ske en anmeldelse af virksomheden til kommunens miljøkontor. Dette gælder for alle virksomheder, der er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse om anden virksomhed end listevirksomhed samt bekendtgørelse om etablering og drift af autoværksteder. Jordforureningslov. Hvis et areal bliver kortlagt som forurenet, skal der i henhold til 8 i Lov om forurenet jord hentes tilladelse fra Amtet før bygge- og anlægsarbejde påbegyndes eller arealanvendelsen ændres fra erhverv til bolig eller institution m.v. Tilladelsen kan gives på vilkår om, at grundejer/bygherre gennemfører miljømæssigt nødvendige foranstaltninger. Findes der under bygge- og anlægsarbejde forurening, som ikke er kendt af myndighederne, skal arbejdet standses. Amtet tager inden for en frist på 4 uger stilling til, om forureningen skal kortlægges og om der i den forbindelse skal stilles vilkår for arbejdets genoptagelse, jf. lovens 71. Vejlov Udformning og placering af overkørsler fra en ejendom til offentlig vej skal godkendes af kommunen. Side 15

16 9. Byggelinier Langs Højnæsvej, Rødager Allé og Himmelkol er der i Byplan 11 fastsat byggelinier på 10 m fra vejmidte. Disse byggelinier fastholdes med de hidtil gældende placeringer. Det betyder, at byggelinierne langs Højnæsvej vil blive 8,75 m fra vejmidte langs vejens vestside og 11,25 m fra vejmidte langs vejens østside i det fremtidige vejudlæg. 10. Vejudvidelseslinjer En deklaration lyst den 29. september 1952 på ejendommene matr.nr.ne 11cr, 11cs, 11cx, 11cæ, 11cø, 11db og11dc af Rødovre By, Rødovre forpligter ejerne af ovennævnte ejendomme til vederlagsfrit at afgive areal til Højnæsvejs udvidelse til 12,5 m, når Rødovre Kommune måtte forlange det. Det er hensigten, indenfor lokalplanens område, at give mulighed for at udvide Højnæsvej med 2,5 m langs vestsiden af Højnæsvej, så vejen i alt bliver 12,5 m bred. 11. Materialevalg ved nybyggeri I Kommuneplan indgår en målsætning om, at nybyggeriet skal være velfungerende med smukke og klare sammenhænge mellem de forskellige funktioner og tilpasset de lokale forhold. Der skal gennem lokalplanlægning og administration stilles krav til kvaliteten i nybyggeriet med hensyn til materialevalg, farver og facader, en god arkitektonisk udformning og tilpasning samt integration af billedkunst. I kommunens egne byggerier, og gennem den detaljerede lokalplanlægning, skal der lægges vægt på brugen af totaløkonomiske og bæredygtige løsninger. Det skal tilstræbes at anvende konstruktive og tekniske løsninger, som minimerer energi- og råstofforbruget samt vedligeholdelsesomkostningerne, og samtidig giver den længst mulige levetid. Der bør anvendes byggematerialer, der ikke vil give anledning til indeklimagener og valget af materialer bør desuden ske under hensyn til at minimere ressourceforbrug og negativ miljøpåvirkning. Byggematerialer, der kan genanvendes, bør anvendes frem for materialer, der efter endt levetid kun kan bortskaffes ved deponering på kontrolleret losseplads. Side 16

17 12. Skema over eksisterende anvendelser Adresse Grundareal Navn Anvendelse Højnæsvej m² Elthermo Searchlight A/S Fremstilling, engros Højnæsvej m² DAKI A/S Showroom, kontor og lager DLT Disco og Lydteknik 40% Kontor og lager Højnæsvej m² Aug. Sædders maskinfabrik Fremstilling, engros Højnæsvej m² Danmarks Jægerforbund Kontor Højnæsvej m² Malerfirmaet Seehusen Malerfirmaet Frede Jensen Privat service Privat service Højnæsvej m² Nazaræerens Kirke Offentligt formål Bolig Højnæsvej m² Lone Alm Import Handel Oluf V. Jensen A/S, trykkeri Højnæsvej m² Rødovre Centrum Lager Højnæsvej m² Rødovre Centrum Lager Fremstilling Højnæsvej m² Eva Danmark og Eva Trio Lager og kontor Højnæsvej m² Højnæsvej m² Workout 2000 Massør og Zo Skønhedspletten Foreningshuset AOF Daghøjskole Højnæsvej Rødovre Forchromningsanstalt I/S Villy Jønsson A/S, tømrerfirma Højnæsvej m² Højnæsvej m² Højnæsvej m² Højnæsvej m² Højnæsvej m² Copenhagen Brass Center Malerfirmaet John Larsen A/S PR Reklameproduktion Angelo Larsen, snedker Murerfirmaet John Larsen A/S El-Fagets Uddannelsesnævn I/S VVS Branchens Uddannelsesnævn Cykologen Distriktspsykiatrisk Center VUC Hvidovre/Rødovre Privat service Privat service Privat service Offentligt formål Offentligt formål Fremstilling Privat service Privat service Privat service Privat service Privat service Privat service Kontor Kontor Detailhandel 25% Off. formål 75% Offentligt formål Side 17

18 Københavns Blikkenslager og Kontor VVS laug Højnæsvej m² Frederiksberg Privatskole Offentligt formål Højnæsvej m² Hotri ApS Lager, engros Højnæsvej m² DSC Tryk og Kopi og DSC Prepress Hus og Have Avisen Bobst Group Scandinavia ApS Fremstilling (digital tryk) og kontor Kontor Kontor Danvak ApS Kontor 32% Højnæsvej m² Highfield Trading Engros, lager og kontor 32% Højnæsvej 85 Kiropraktor Privat service 36% Rødager Allé m² Scani A/S Handel, privat service og kontor Rødager Allé m² Rødovre Modelfabrik Fremstilling Side 18

19 B Lokalplan 71 for et integreret bykvarter ved Højnæsvej I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at fastlægge områdets anvendelse til et integreret bykvarter med en sammensat og varieret anvendelse som liberale erhverv, administrationserhverv, privat og offentlig service samt tæt-lave boliger, at sikre, at den karakteristiske bebyggelsesstruktur med længehuse beliggende med gavlen mod Højnæsvej fastholdes, at fastlægge udformningen af vejforløbet og at give retningslinier for skiltning og parkering samt udformning af forarealerne. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 5gi, 5hd, 5hg, 5hl, 5hm, 5ho, 5hp, 5lp, 5lt, 5lu, 6ec, 6ed, 6ee, 6ef, 6eg, 6eh, 6ei, 11cr, 11cs, 11cx, 11cæ, 11cø, 11db og 11dc, alle af Rødovre by, Rødovre, samt alle parceller, der efter den 2. april 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme og vejarealer. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanens område opdeles i delområderne A og B som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde A må kun anvendes til detailhandel, liberale erhverv, administrationserhverv samt privat og offentlig service. Indenfor området kan indrettes udvalgsvarebutikker og butikker, som forhandler særligt pladskrævende varer. Den enkelte butik må have et maksimalt bruttoetageareal på m², og der må samlet højst etableres m² bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet. Side 19

20 3.2 Delområde B må kun anvendes til boliger (helårsbeboelse) liberale erhverv, administrationserhverv samt offentlig og privat service. Den andel af delområde B, som anvendes til boliger må ikke udgøre mere end 2/3 af det samlede grundareal indenfor delområdet. Den andel af delområde B, som anvendes til liberale erhverv, administrationserhverv og private serviceerhverv må ikke udgøre mere end 2/3 af det samlede grundareal indenfor delområdet. 3.3 Aktiviteterne indenfor lokalplanens område skal ske uden udledning til luft af støv, lugt og miljøfremmede stoffer, og uden behov for udendørs oplag. Erhvervsvirksomheders drift skal afskærmes så gældende støjgrænseværdier i skel mod naboejendomme overholdes. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning af ejendomme indenfor delområde A og B må kun finde sted, såfremt der kan indskrives et kvadrat på 25 x 25 m på hver enkelt ejendom. Mindstegrundstørrelsen for ejerboliger fastsættes til 300 m² eksklusive vej-, parkerings- og stiarealer. Alle udstykkede parceller skal have lovlig vejadgang. 5 Vej- og stiforhold 5.1 Højnæsvej udlægges i 12,5 m bredde som vist på kortbilag 3. Højnæsvej anlægges med fortov og cykelsti i begge vejsider og vejtræer langs vejens vestside i princippet som vist på illustrationen side Der udlægges areal til en 12,50 m bred sekundær vej- og stiforbindelse mellem Rødovre Centrums sydparkering og Højnæsvej over matr.nr. 6ee Rødovre, beliggende Højnæsvej Overkørsler til offentlig vej fra ejendomme skal godkendes af kommunen. Der kan på hver ejendom maksimalt etableres én overkørsel for hver 20 m skel mod vej, dog således, at der kan etableres mindst en overkørsel pr. ejendom. Hver overkørsel må anlægges i en bredde på maksimalt 5 m. Side 20

21 6 Parkeringsforhold 6.1 På hver ejendom skal findes det nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens parkeringsbehov. Der skal udlægges: 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal for detailhandel. 1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal til liberale erhverv, administration samt privat og offentlig service. 1 p-plads pr. bolig med mindre end 3 værelser og 1½ p- plads pr. bolig med 3 værelser eller derover. Halvdelen af p-pladserne skal være anlagt ved byggeriets ibrugtagen, de resterende pladser, når der efter Kommunalbestyrelsens skøn er behov for det. NOTE: Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, såfremt: det kan godtgøres, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af pladserne til eksempelvis boliger og administrationserhverv. der foreligger en af Kommunalbestyrelsen godkendt aftale om benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende indenfor en afstand af maksimalt 150 m der er tale om boligtyper, som henvender sig til beboere, som normalt har et lavt bilejerskab eksempelvis ældreboliger. 6.2 Fælles parkeringsløsninger for to eller flere ejendomme indenfor lokalplanområdet kan etableres efter tilladelse fra kommunen. Etablering af fælles løsning forudsætter oplysninger om ejendommenes anvendelse og størrelse, samt placering og udformning af p-pladserne. Ved eventuel tilladelse til etablering af fællesparkering vil der blive lagt vægt på, om løsningen medvirker til en bedre udnyttelse af det ubebyggede areal, og at området fremstår mere grønt og attraktivt end ved individuelle løsninger. Fælles parkeringsløsninger kan eksempelvis etableres som vist på illustrationen side Arealet mellem vej og byggelinie må ikke benyttes til parkering. Side 21

22 6.4 Indenfor delområde B skal der etableres overdækket cykelparkering med plads til minimum 2 cykler pr. bolig. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 for hver enkelt ejendom. Det bebyggede areal må højst udgøre halvdelen af grundens areal. 7.2 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m. 7.3 Langs Rødager Allé og Himmelkol pålægges en byggelinie på 10 m fra vejmidte. Langs vestsiden af Højnæsvej pålægges en byggelinie på 8,75 m og langs østsiden af Højnæsvej pålægges en byggelinie på 11,25 m fra vejmidte af nyt vejudlæg som vist på kortbilag 3. Det kan tillades, at bygningsdele i form af tagudhæng går ud over byggelinien med max 0,5 m. 7.4 Bebyggelse skal opføres som længehuse med gavlen placeret i byggelinien mod Højnæsvej. 7.5 Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5 m fra naboskel. Undtaget herfor er opførelse af skure, carporte, garager og lign., som kan opføres efter reglerne i Bygningsreglementet. Dog kan der ikke opføres bygninger i en 5 m bred zone langs delområde B s grænse mod nord og øst jfr som vist på kortbilag For bygninger på samme grund fastsættes en byggeafstand på minimum 10 m. Undtaget herfor er opførelse af skure, carporte, garager og lign., som kan opføres efter reglerne i Bygningsreglementet. 8 Udendørs opholdsarealer 8.1 For boliger skal det udendørs opholdsareal udgøre minimum 75% af bruttoetagearealet. Side 22

23 For erhverv skal det udendørs opholdsareal udgøre minimum 15 % af bruttoetagearealet. Til udendørs opholdsarealer medregnes altaner og tagterasser. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Facader skal udføres som blank mur i tegl, eller som pudset eller filset mur. Dele af facaden kan udføres med andre beklædninger, eksempelvis glas, træ eller metal. 10 Skiltning Som tagmateriale tillades røde eller gule teglsten, bølgeeternit, eternitskifer, skifer, sort tagpap samt metal, såfremt metaltag ikke udføres som efterligninger af andre materialer. Blanke og reflekterende tagmaterialer er ikke tilladt. Saddeltage skal opføres uden valm Skiltning og reklamering, herunder ved flag og lignende er ikke tilladt ud over det i 10.2 til 10.5 nævnte omfang Der må kun skiltes med oplysningsskilte (navn, husnummer og funktioner) Der må kun skiltes på den ejendom, hvorfra der udøves det erhverv eller den aktivitet skiltet omhandler. Skilte må ikke opsættes på tagflader, på hegn eller på terræn, bortset fra den i 10.4 nævnte skiltning langs vej Langs vej kan placeres et skilt i en zone på 1 m fra skel mod vej, som vist på illustrationen side 11. Skiltet må maksimalt have en bredde på 1 m og en højde på 1,20 m Skiltning på facade skal indordne sig bygningens hovedinddeling. Skilte må max. gives en højde på 60 cm. Der skal så vidt muligt anvendes enkeltbogstaver til skiltningen. Skilte må ikke udføres med indvendig belysning. Belysningen af skilte skal udformes så der ikke sker blænding af trafikanter eller af personer på naboejendomme. Side 23

24 11 Tekniske anlæg, varmeforsyning og antenner 11.1 Lokalplanområdet er i varmeplanen udlagt til forsyning med naturgas. Der må ikke etableres el-opvarmning Højden af fritstående antennemaster må ikke overstige 20 m. Private parabolantenner må ikke opsættes på tage. Parabolantenner med en maksimal diameter på 1,00 m kan opsættes på gavle og facader eller fritstående på terræn, når de gives en placering, der ikke er synlig fra områdets veje og stier Der er for området udarbejdet kendelser for afledning af spilde- og regnvand. Eventuel afvigelse fra disse kendelser kan ske efter forudgående godkendelse i Teknisk Forvaltning Der skal være afsat plads til de nødvendige renovationsstativer og affaldscontainere enten for den enkelte ejendom eller som en fællesløsning for flere ejendomme. Disse skal indhegnes eller placeres, så de ikke virker skæmmende på omgivelserne Indenfor området kan der efter nærmere godkendelse opføres de transformer-, regulator-, og vekslerstationer, der måtte være nødvendige for at sikre områdets energiforsyning, under forudsætning af at disse bygninger gives et udtryk, der svarer til den eksisterende bebyggelses materialer og farver. 12 Støjforhold 12.1 Bebyggelse skal opføres således, at det indendørs døgnækvivalente støjniveau ikke overstiger 30 db(a) for opholdsrum Støjbelastningen fra vejtrafikken må ved primære udendørs opholdsarealer må ikke overstige 55dB(A) for boliger og 60dB(A) for erhverv. 13 Bevaring af bebyggelse 13.1 Eksisterende bebyggelse, markeret som bevaringsværdig på kortbilag 3 må ikke nedrives eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Ved ændring af bygningens ydre fremtræden skal følgende retningslinier anvendes: Facader skal bevares som blank mur i gule tegl. De oprindelige tilbagetrukne facadepartier skal fastholdes. Side 24

25 På facader mod vej må ikke opsættes trapper, altaner o. lign. Tage skal bevares med de oprindelige taghældninger. Der må ikke være tagudhæng langs facader og gavle, ligesom der ikke må foretages opskalkning af taget eller opsættes udhæng og vindskeder på gavle. Tagrender må ikke udføres som skjulte tagrender. Vindues- og døråbninger skal fastholdes med deres oprindelige størrelse og form, dog kan vindueshuller udvides til en afstand af 80 cm over færdigt gulv. Til vinduer må kun anvendes klare plane glas. Hvor funktionelle forhold taler for det, kan der isættes matteret glas. 14 Ubebyggede arealers udseende, oplag og hegning 14.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Udendørs oplag som uindregistrerede køretøjer, campingvogne, store trailere, pølsevogne og lignende, både samt oplagring af materialer må ikke finde sted. Byggematerialer kan dog oplagres kortvarigt i forbindelse med byggearbejder på ejendommene Fast hegn og trådhegn i lokalplanområdet skal suppleres med og dækkes af beplantning. Beplantningen skal have en højde minimum som det faste hegn. Hegn må maksimalt have en højde på 1,80 m 14.3 Arealet mellem vej og byggelinie skal i det omfang det ikke anvendes til tilkørsel anlægges med græs, løvfældende buske og solitære løvfældende træer. Hegn skal udføres som levende hegn. Der kan etableres overdækket cykelparkering på arealet mellem vej og byggelinie som vist på illustrationen side 11. Der må ikke sættes sidebeklædning i den overdækkede cykelparkering. Arealet mellem vej og byggelinie må derudover ikke bebygges, der må ikke placeres containere og renovationsstativer og arealet må ikke benyttes til parkering af motoriserede køretøjer Den del af ejendommen matr.nr. 6ee Rødovre, beliggende Højnæsvej 75, der ikke udlægges til vej, skal ved anlæg af Side 25

26 vejforbindelsen forsynes med en attraktiv beplantning bestående af græs, løvfældende buske og solitære løvfældende træer Langs delområde B s grænse mod nord og øst fastlægges en 5 m bred zone, som skal anlægges som opholds- og friareal, jfr. Kortbilag 3. Området må ikke bebygges jf. 7.5, ligesom området ikke må anvendes til parkering eller kørevej. 15 Forudsætninger for ibrugtagning af (ny) bebyggelse 15.1 Ny bebyggelse, herunder større ombygninger og ændret anvendelse af eksisterende bygninger, må først tages i brug, når de i 6.1 omtalte parkeringsarealer er anlagt, når den i 14.3 omtalte beplantning af arealet mellem byggelinie og vej er udført, idet det dog kan tillades, at førstkommende plantesæson afventes og når overkørselsforholdene er i overensstemmelse med Ny adgangsvej over matr.nr. 6ee, må først tages i brug, når den i 5.1 omtalte udvidelse af Højnæsvej er udført på strækningen fra den ny adgangsvej til Rødovre Parkvej og når den i 14.4 omtalte beplantning er udført, idet det dog kan tillades, at førstkommende plantesæson afventes. 16 Forhold til hidtidig planlægning 16.1 Byplanvedtægt nr. 11, tinglyst den 2. juni 1958 samt tillæg nr. 1, tinglyst den 9. juni 1961 og tillæg nr. 2, tinglyst den 24. juni 1969, ophæves med den endelige vedtagelse af denne lokalplan. 17 Ophævelse af servitutter Følgende servitutbestemmelser med Rødovre Kommunalbestyrelse som påtaleberettiget ophæves: Alle ejendomme af Rødovre by, Rødovre. 1. Tinglyst den på matr.nr. 6ee vedr. sikringsrum. 2. Tinglyst den på matr.nr. 6ee vedr. sikringsrum. 3. Tinglyst den på matr.nr. 6ed vedr. opvarmning i kælder. 4. Tinglyst den på matr.nr. 6ed vedr. værksteds- Side 26

27 bygning. 5. Tinglyst den på matr.nr. 5hg vedr. fjernelse af bygning. 6. Tinglyst den på matr.nr. 5hm vedr. benyttelse og byggelinier. 7. Tinglyst den på matr. nr. 5hp vedr. fjernelse af bygning. 8. Tinglyst den på matr.nr. 6eh vedr. benyttelse af kælder m.v. 9. Tinglyst den på matr.nr. 11cs vedr. vinduer i fabrikstilbygning. 10. Tinglyst den på matr.nr. 11db vedr. fjernelse af skorsten. 18 Lokalplanens retsvirkninger 18.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Udvidelse ved om- og tilbygning eller overgang til anden anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser må ikke finde sted. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i pkt. 13 bestemmelse om, at bebyggelsen i en del af området ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter Planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. 18 i Planloven. Side 27

28 19 Vedtagelsespåtegning 19.1 Endelig vedtaget af Rødovre Kommunalbestyrelse i henhold til 27 i lov om planlægning. Rødovre Kommunalbestyrelse, den 25. febr P.k.v. Erik Nielsen Borgmester / Jens Gunst Kommunaldirektør Offentlig bekendtgjort i Rødovre Avis iht. 30 i Lov om Planlægning, den 12. marts Tinglyst den 19. maj Side 28

29 5dg 5d 5 5it 5 5hi 5hk 5ge 5fu 5 5en 5fb 5e 5ds 5dt 5hq 5iq 5km 5hr 5if 5id 5ie 5ig 5io 5in 5im 5il 5dq 5dp 5do 5dl 5dz 5dæ 5dø 5ea 5em 5hn 5ih 5ii 5ik 5hs 5ip 5ls 5gd 5fæ 5fz 5fø 5ic 5kl 5ib 5el 5fp 5fl 5eh 5dr 5dy "cs" 5hø 5ia 5hd 5rv 5gi 5gb 5gc 5hh 5iu 5iv 5fg 5fh 5dv 5dx 5ez 5fx "cq" 5fv 5fy 5fi 5ek 5eo 5fo 11cr 9ax "ck" 9cd 9av 9aæ 9ay 9az 9bg 9bh 9bi 9bu 5 5ka 5kb 5iæ 5iz 5iø 5ix 5iy 5ha 5lu 5hz 5hv 5hx 5hy 5hæ 11dc 5ho 11cx 11cæ 5hm 5hl 5hg 9au 9dø 9by 9bz 11f 11cø 11db 9ba 9at 9aø 9b 9bf 5fn 5ku 5fk 5kk 5kf 5kg 5kh 5ki 5kn 5ko 5kp 5kq 5kr 5kd 5gu 5gr 5gm 5ft 5kc 5ke 5ks 5kt 5hb 5gy 5gæ 5gx 5lt 5lp 5hp 6ee 6ei 6eh 6eg 6ef 6em ad 6ed 6ec 11cs 9be bx hy 9bc 9ap 9aq 9ar 9as 9bb 9bd 9gæ 9gø 9hg u v hx 9ho 9hl 9hm 9hn 9hf 9he 9hd 9hk 9gz 9gx 9gy Lokalplan 71 Kortbilag 1 For et integreret bykvarter ved Højnæsvej Matrikelkort Mål 1:2000 Rødovre Kommune Den Teknisk Forvaltning N HØJNÆSVEJ RØDAGER ALLE HIMMELKOL PRÆSTEBAKKEN AXELHØJ CHRISTIANSDAL RØDOVRE CENTRUM

30 5gt 5 5dg 5ds 5dt 5dn 5fb 5hk 5ht 5ge 5fu 5ei 5en 5el 5fl 5eh 5dr 5dø 5ea 5em 5dy 5dp 5dz 5dæ "cs" 5ls 5gd 5fæ 5fz 5fø 5gc 5df 5dq 5do 5dl 5sd 5se 5hn 5ih 5ii 5ik 5hs 5ip 5hv 5hh 5fo 5fv 5fx 5fp 5hd 5rv 5gi 5gb 5dm 5sk 5sa 5sb 5sc 5fy 5eo 5ez "cq" 5fi 5ek 9az 11cr "ck" 9cd 9ba 9at 9au 9av 9aø 9aæ 9ay 9ax 9bg 9bh 9bu 9dø 9bz 9bi 5fg 5fh 5dv 5dx 5kd 5iø 5gu 5gr 5gm 5hb 5gy 5ha 5gæ 5gx 5fk 5fe 5kv 5kx 5kq 5kr 5kz 5kæ 5kn 5ko 5kp 5kø 5la 5lb 5km 5kl 5hr 5lc 5hq 5ib 5ic 5iq 5ir 5is 5it 5im 5id 5ie 5if 5ig 5io 5in 5il 5hi 5ku 5ft 5fn 5kc 5kt 5ke 5ks 5ky 5kh 5ki 5kk 5iv 5ix 5iy 5kf 5kg 5lt 5iz 5iæ 5hø 5hm 5hl 5hæ 5ia 5lp 5hp 5ho 5iu 5hx 5kb 5lu 5ka 5hg 5hy 5hz 6ed 6ee 6ef 6ei 6eh 6eg 6em 6ad 11db 11dc 6ec 11f 11cs 11cx 11cæ 11cø 9bd 9be 9bf 9by 9hy 9b 9hv 9hu 9hx 9ap 9bc 9 9gz 9gæ 9gø 9ho 9hg 9aq 9ar 9as 9bb 9 9hf 9hs 9ht 9hn 9hm A 32C 34C 34A 36A 44 36C 38C 38A 92 40A 40C 42C 42A A 5B G 49J 51G 55J A 32B A 60B B 14 42A HØJNÆSVEJ RØDAGER ALLE CHRISTIANSDAL HENRIK CAVLINGS ALLE AXELHØJ HØJNÆSVEJ PRÆSTEBAKKEN HIMMELKOL HØJNÆSVEJ CHRISTIANSDAL AXELHØJ Lokalplan 71 Kortbilag 2 For et integreret bykvarter ved Højnæsvej Delområder Mål 1:2000 Rødovre Kommune Den Rev Teknisk Forvaltning N A B

31 B42A gø 32B ad PRÆSTEBAKKEN em 5ha 5gæ 5gx 5gy 5hb 5gu 5gr 5gm 5ft 5fn 5fk 5fe Rødovre Centrum 6ei 5lu 5kb 5ka 5kc 5kd 5ku 5kt kx 6eh 6eg 6ef 64 5lt 5iø 5iæ 5iz AXELHØJ 5ke 5kf 5kg 5ks 5kr 5kq CHRISTIANSDAL ky 5kz 5kæ HØJNÆSVEJ A 42B 42C 11f 38A 38E 38C 40A 40B 40C 34A 34B 34C 36A 36B 36C 6ee 6ed 6ec 11cs 11cx 11cæ 11cø 11db 11dc lp 5hp 5ho 5hm 5hl 5hg 5hd 5iy 5ix 5iv 5iu 19 5hø 5hæ 5hz 5hy 5hx 5hv 5rv ia kp 5kh 5ki 5ko 5kk 5kn 5kl 5km HIMMELKOL 5ih 13 5ip 5hs 5ii 11 5hr 5ib 5ic hq Signaturforklaring 5id 5il 5if 5ig 5ie 5im kø 5la 5lb 5lc 5 5iq 5ir 5it Lokalplanens afgrænsning Vejlinie 5in 5io Byggelinie Zone, som ikke må bebygges eller anvendes til parkering Bevaringsværdig bygning 5hi 5is 5 5hk 44 32A 32B 32C 11cr 5gi 5gb 5hh 5gc ls 5ik 5fæ 5fz 5hn 5fø 5ge 5fu 5ht gd gy 9F 49G 53E 49H 53F 49I E 51G 9hf 3D 51F 9hm 9gz 9hn 9gæ 9gø 9ho 9hg 53G aq 9ap 9bc 9bd 11 9be 9ar as 9bb 13 5B 9b 9bf at 9au 9av 9ba 9aø 9aæ 4 29 HENRIK CAVLINGS ALLE 5A ay 9az "ck" 27 9ax 9bi 9bg 9bh 9dø 39 "cq" RØDAGER ALLE fv 5fo 5fx 5fy 5fi 5fg 5fh 5ek 5dm 5sa 5sb 5sc 5ez 5eo 5dx 5dv 5fp sd 5se Kortbilag fl 5eh 5ea Lokalplan 71 5en 5fb 5el 5ei For et integreret 5dø 5dr bykvarter ved Højnæsvej 5ds 5em 5dy 5dt Byggelinier 5dp 5dz m.m. "cs" 5dn Mål 1:2000 Rødovre Kommune 5do 5dq 5dæ Rev Den Teknisk Forvaltning 24 5

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 34 vedrører et område øst for Grønsvinget og nord for Vingetoften. Området er udnyttet til boligbebyggelse i form af ens gårdhuse.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan af kontor- og serviceerhverv, forsamlingslokaler o. lign.

Lokalplan af kontor- og serviceerhverv, forsamlingslokaler o. lign. Lokalplan 1.11.3 Lokalplan 1.11.3 Lokalplanen fastsætter bestemmelser for indholdet og den videre udformning af erhvervsområdet ved Ishøj Strandvej. Området fastholdes som erhvervsområde til mindre industri-

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplan 1998-2010 for Rødovre Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 1997.

Kommuneplan 1998-2010 for Rødovre Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 1997. LOKALPLAN for et område til offentlige formål ved Espevang Espevang Nyholms Alle Fjeldhammervej RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 68. For Højskolen Marielyst

Lokalplan nr. 68. For Højskolen Marielyst Lokalplan nr. 68 For Højskolen Marielyst 1 Marielyst 1. Indledning:... 3 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:... 4 Forholdet til kystområdet...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 107 for et område mellem Sankt Markus Allé, Vodroffsvej, Frederiksberg Gymnasium, Niels ebbesens Vej, Svend Trøsts Vej og Forchhammersvej September 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere