LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE"

Transkript

1 LOKALPLAN for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDOVRE PARKVEJ RØDOVREVEJ HØJNÆSVEJ TÅRNVEJ RØDAGER ALLE RØDOVRE KOMMUNE

2 Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse, eller før større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Forslag til lokalplan skal fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger, for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser, inden Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplanen endeligt. Såfremt der fremsættes indsigelser, kan lokalplanen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Planloven arbejder med 3 slags planer: Regionplanen omfatter hele Amtet og udstikker retningslinier for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land. Regionplanen udstikker rammerne for beliggenheden af større offentlige institutioner, større butiksenheder, de store veje og for placeringen af virksomheder med særlige miljøkrav. Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens mål for udvikling og arealanvendelse i Rødovre. I Kommuneplanen fastlægges, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder, veje osv. Samtidig indeholder den rammer for lokalplanernes indhold. Kommuneplan for Rødovre Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj Lokalplanen gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området i fremtiden skal bruges og se ud. Lokalplanen skal holde sig inden for kommuneplanens rammer. Lokalplanen bliver tinglyst på de ejendomme, der er omfattet af planen, og er som sådan juridisk bindende for fremtidige dispositioner på ejendommen. Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. REDEGØRELSE 1. Indledning side 5 2. Lokalplanens område side 7 3. Lokalplanens baggrund side 7 4. Lokalplanens formål side 8 5. Lokalplanens indhold side 8 6. Vejforhold side Lokalplanens forhold til anden planlægning side Lokalplanens forhold til anden lovgivning side Byggelinier side Vejudvidelseslinier side Materialevalg ved nybyggeri side Skema over eksisterende anvendelser side 17 B. LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 19 2 Område og zonestatus side 19 3 Områdets anvendelse side 19 4 Udstykninger side 20 5 Vej- og stiforhold side 20 6 Parkeringsforhold side 21 7 Bebyggelsens omfang og placering side 22 8 Udendør opholdsarealer side 22 9 Bebyggelsens ydre fremtræden side Skiltning side Tekniske anlæg, varmeforsyning og antenner side Støjforhold side Bevaring af bebyggelse side Ubebyggede arealers udseende, oplag og hegning side Forudsætninger for ibrugtagning af (ny) bebyggelse side Forhold til hidtidig planlægning side Ophævelse af servitutter side Lokalplanens retsvirkninger side Vedtagelsespåtegning side 28 Kortbilag 1: Matrikelkort Kortbilag 2: Delområder Kortbilag 3: Byggelinier m.m. Side 3

4 Luftfoto, eksisterende forhold, fotograferet 2003 Side 4

5 A. Redegørelse for lokalplan 71, for et integreret bykvarter ved Højnæsvej 1. Indledning Rødovre Kommunalbestyrelse har den endeligt vedtaget Lokalplan 71. Lokalplanen omfatter området omkring Højnæsvej og fastlægger området til integreret bykvarter. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til liberale erhverv, administrations- og kontorvirksomhed, offentlig og privat service. Bortset fra på ejendommene der støder op til Rødovre Centrum, kan der indpasses boliger i form af tæt-lav bebyggelse. De ejendomme, som ligger tættest på Rødovre Centrum, kan tillige anvendes til detailhandel. Vedtagelsen af lokalplanen var betinget af at Tillæg nr. 1 til Kommuneplan blev endeligt vedtaget. Dette kommuneplantillæg vedrører ændring af rammebestemmelserne for detailhandel i kommunecentret og de store erhvervsområder. Dette Tillæg nr. 1 blev endeligt vedtaget samtidig med denne lokalplan. Planen har som forslag været fremlagt til offentlig høring i perioden den 6 nov til den 2. jan I løbet af den offentlige høring var der indkommet 11 reaktioner fra myndigheder, borgere og organisationer. På baggrund af de indkomne bemærkninger er Lokalplan 71 vedtaget med følgende ændringer: Redegørelsen: I afsnittet om lokalplanens forhold til anden lovgivning tilføjes et afsnit om Jordforureningslov. 2.3: Ændres til: Lokalplanens område opdeles i delområderne A og B, som vist på kortbilag : Ændres til: Delområde B må kun anvendes til boliger (helårsbeboelse) liberale erhverv, administrationserhverv samt offentlig og privat service. Den andel af delområde B, som anvendes til boliger må ikke udgøre mere end 2/3 af det samlede grundareal indenfor delområdet. Den andel af delområde B, som anvendes til liberale erhverv, administrationserhverv og private serviceerhverv må ikke udgøre mere end 2/3 af det samlede grundareal indenfor delområdet. Side 5

6 3.3: Udgår af lokalplanen. 5.3: Udgår af lokalplanen. 7.2: Tilføjes bestemmelse om, at den maksimale bygningshøjde ikke må overstige 8,50 m. 13.1: Andet afsnit udgår, og i stedet tilføjes følgende tekst: Ved ændring af bygningens ydre fremtræden skal følgende retningslinier anvendes: Facader skal bevares som blank mur i gule tegl. De oprindelige tilbagetrukne facadepartier skal fastholdes. På facader mod vej må ikke opsættes trapper, altaner o. lign.. Tage skal bevares med de oprindelige taghældninger. Der må ikke være tagudhæng langs facader og gavle, ligesom der ikke må foretages opskalkning af taget eller opsættes udhæng og vindskeder på gavle. Tagrender må ikke udføres som skjulte tagrender. Vindues- og døråbninger skal fastholdes med deres oprindelige størrelse og form, dog kan vindueshuller udvides til en afstand af 80 cm over færdigt gulv. Til vinduer må kun anvendes klare plane glas. Hvor funktionelle forhold taler for det, kan der isættes matteret glas. 14.5: Udgår af lokalplanen. Kortbilag 2: Delområderne B og C sammenlægges og benævnes fremover B. Lokalplanens redegørelse, bestemmelser og kortbilag justeres i overensstemmelse med ovenstående. Der udarbejdes et skema med oversigt over de eksisterende anvendelser indenfor delområde B til administration af anvendelsesbestemmelserne i 3.2. Skemaet sættes ind i lokalplanens redegørelse. Side 6

7 2. Lokalplanens område Lokalplanen omfatter ejendommene på begge sider af Højnæsvej fra bagskellet af villaejendommene på Præstebakken til Rødager Allé. Højnæsvej løber gennem Lokalplanområdet i nord-syd gående retning og Rødager Allé afgrænser lokalplanområdet mod syd. Den østlige del af lokalplanområdet grænser op til et villaområde. Mod vest afgrænses lokalplanområdet dels af etageboligbebyggelsen Pedersborg, dels af parkeringsarealet bag Rødovre Centrum. Området, som er fuldt udbygget, er karakteriseret ved smalle grunde med murede længehuse i en og to etager med gavlen beliggende i byggelinien mod Højnæsvej. På hjørnet af Højnæsvej og Rødager Allé ligger det tidligere Rødovre Mejeri, en af områdets ældste bygninger fra De fleste af områdets øvrige bygninger er opført i 50 erne og 60 erne. Ejendommene i området anvendes til mange forskellige formål, herunder mindre håndværksvirksomheder, lager, private servicefunktioner, administration, undervisning, kulturelle formål og detailhandel, men ikke til boliger. 3. Lokalplanens baggrund Lokalplanområdet har hidtil været reguleret af Byplanvedtægt 11, der fastlægger områdets anvendelse til erhverv og værkstedsvirksomheder af håndværkerpræg. Regionplan 2001 giver mulighed for, at der i et område ved Rødovre Centrum kan lokaliseres byfunktioner af intensiv karakter, herunder kontor- og serviceerhverv, svarende til mulighederne i de stationsnære områder. Regionplan 2001 giver derudover mulighed for lokalisering af detailhandel i den del af lokalplanområdet, der ligger nærmest Rødovre Centrum. Kommuneplan udlægger i overensstemmelse hermed en del af lokalplanområdet til centerformål sammen med Rødovre Centrum, hvor der er mulighed for at indpasse byfunktioner som detailhandel, administration, private og offentlige serviceerhverv, institutioner samt boliger. Den øvrige del af lokalplanområdet udlægges til integreret bykvarter, hvor det skal tilstræbes, at eksisterende bebyggelse omdannes eller at der opføres ny bebyggelse til brug for arbejdskraftintensive erhverv indenfor administration og serviceerhverv, ligesom det skal tilstræbes at opføre relativt tæt boligbyggeri. Side 7

8 Kommunalbestyrelsen ønsker med lokalplanen at følge op på de muligheder for områdets udvikling, der er givet i Regionplan 2001 og Kommuneplan Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at give mulighed for en udvikling af området i overensstemmelse med de muligheder, der er givet i kommuneplanen. Det er hensigten, at eksistensen og blandingen af de forskellige byfunktioner skal medvirke til at gøre området varieret og befolket døgnet rundt. Den relativt intensive udnyttelse af ejendommene skal sammen med de varierede funktioner medvirke til at gøre området omkring Rødovre Centrum til et egentligt bycenter. Lokalplanen skal derudover give retningslinier for parkering og skiltning samt for friarealernes størrelse og udformning, ligesom placeringen af de forskellige byfunktioner indenfor lokalplanområdet skal fastlægges. 5. Lokalplanens indhold Indenfor hele lokalplanens område kan der indrettes administrations- og kontorvirksomhed, liberale erhverv som læger, advokater og lignende, offentlig service i form af administration, kulturelle aktiviteter, undervisning og institutioner samt privat service, som omfatter håndværkspræget service og mindre reparationsvirksomhed (glarmester, el-installatør m.v.) samt kundeorienteret service (pengeinstitutter, frisør, restaurationsvirksomhed m.v.). Bortset fra på ejendommene der støder op til Rødovre Centrum kan der indpasses boliger i form af tæt-lav bebyggelse. I den del af lokalplanområdet, som støder op til Rødovre Centrum, kan der tillige indrettes detailhandel i form af udvalgsvarebutikker og butikker, som forhandler særligt pladskrævende varer. Det er hensigten at disse ejendomme kan anvendes til forskellige typer af detailhandel, som ikke umiddelbart kan indpasses i centeret, f.eks. havecenter eller byggevaremarked eller til restaurationer og forskellige private servicefunktioner. Som hovedregel skal der på hver ejendom findes det nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens parkeringsbehov. Der er mulighed for at etablere fælles parkeringsløsninger for flere ejendomme. Side 8

9 Fælles parkeringsløsninger kan eksempelvis etableres som vist på illustrationen herunder. Kravene til parkeringsudlæg kan reduceres, såfremt der er tale om parkeringsanlæg, der på forskellige tidspunkter af døgnet kan anvendes af flere forskellige brugere i f.eks. erhvervs- og boligbebyggelser. Ny bebyggelse skal opføres med bygningskroppe, der føjer sig naturligt ind i den eksisterende bebyggelse. Det betyder, at nye bygninger skal opføres som længehuse i en og to etager med gavlen beliggende i byggelinien mod Højnæsvej. De eksisterende byggelinier fastholdes og arealet mellem byggelinie og vej skal anlægges med græs og fritstående træer. Lokalplanen fastsætter derudover bevaringsbestemmelser for det tidligere Rødovre Mejeri beliggende på hjørnet af Højnæsvej og Rødager Allé. Side 9

10 Mejeriet er en af de ældste bygninger i området, opført i Bygningen er et tidstypisk eksempel på erhvervsbyggeri fra den tid og fortæller med sin karakteristiske facade og den høje skorsten, at her lå engang et mejeri. 6. Vejforhold Højnæsvej er i Kommuneplan defineret som lokaltrafikvej. Samtidig løber en nord-sydgående hovedstiforbindelse ad Højnæsvej. Vejen er i dag ensrettet fra Rødovre Parkvej til Rødager Allé. Umiddelbart syd for Rødager Allé er Højnæsvej spærret med en bom og Præstebakken er ligeledes spærret ved tilslutningen til Højnæsvej. Det betyder, at hovedparten af trafikken til lokalplanområdet kommer fra Rødovre Parkvej og forlader området via Rødager Allé. Højnæsvej er i dag anlagt med fortov i begge vejsider og med en cykelbane langs vejens østside for de cyklister, der kører mod ensretningen. Kørebanen er incl. cykelbane kun 5 m bred. Lokalplanen giver mulighed for, at vejen i forbindelse med den forventede byomdannelse kan udvides og omlægges. Højnæsvej udlægges i 12,5 m bredde, som vist på kortbilag 2. Side 10

11 Vejen skal anlægges med fortov og cykelsti i begge vejsider og træer langs vejens vestside, som vist på illustrationen nedenfor. Lokalplanen giver derudover mulighed for, at der kan etableres en ny adgangsvej fra Højnæsvej til Rødovre Centrums sydparkering over ejendommen Højnæsvej 75, hvor den eksisterende bygningen rives ned og vejen udlægges i 12,5 m bredde. Den ny adgangsvej kan blive aktuel i forbindelse med en udvidelse af Rødovre Centrum. Rødovre Centrums udvidelse reguleres i Lokalplan Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2001 Regionplanen giver mulighed for, at der i et afgrænset område ved Rødovre bymidte kan lokaliseres byfunktioner af intensiv karakter, herunder kontor- og serviceerhverv samt tæt boligbyggeri, svarende til mulighederne i de stationsnære områder. Lokalplanområdet er beliggende indenfor dette område. I et område, som omfatter Rødovre Centrum og de ejendomme langs Højnæsvej, som grænser op til Rødovre Centrum kan der lokaliseres detailhandel. Regionplanen fastlægger en ramme for nybyggeri og omdannelse til detailhandel på m² bruttoetageareal indenfor området. Side 11

12 Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan , vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj Lokalplanens område indgår i kommuneplanens områder 5A1 og 5C1. For område 5A1 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen. Fremtidig anvendelse: Stationsnært, integreret bykvarter. Tæt-lave boliger, administration og serviceerhverv, offentlige formål som undervisning, forsamlingslokaler m.v. Max. Bebyggelsestæthed: 75%. Bebygget areal højst ½ af grunden. Max. antal etager/bygningshøjde: 2 og 8,5 m. For område 5C1 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen. Fremtidig anvendelse: Stationsnært centerområde: Centerformål, offentlige formål, etageboliger. Max. bebyggelsestæthed 90% for området under ét. Max. Antal etager: 4 Rammeområder i henhold til Kommuneplan Side 12

13 Tillæg til Kommuneplan Kommunalbestyrelsen har den vedtaget Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Dette kommuneplantillæg vedrører ændring af rammebestemmelserne for detailhandel i kommunecentret og de store erhvervsområder. Kommuneplantillægget fastlægger bl.a. en ramme for nybyggeri og omdannelse til detailhandel på m² indenfor rammeområde 5C1, så der kan etableres m² bruttoetageareal til detailhandel indenfor Lokalplan 71. Byplanvedtægt Lokalplanområdet er omfattet af Byplan 11 med tilæg nr. 1 og 2. Ved lokalplanens endelige vedtagelse vil byplanen med tillæg blive aflyst. Lyste dokumenter Lokalplanområdet er omfattet af en række deklarationer, der regulerer bebyggelse og benyttelse af de ejendomme, hvorpå deklarationerne er tinglyst. De deklarationer, der aflyses i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen fremgår af lokalplanens 17. Forhold i deklarationen, der er i strid med lokalplanen, fortrænges af lokalplanens bestemmelser jf. 18 i planloven. Miljøforhold Virksomheder, der er beliggende indenfor lokalplanens delområder, som er udlagt til blandet bolig og erhverv, skal overholde de til enhver tid gældende regler i Miljøbeskyttelsesloven. For tiden gælder grænseværdier for udendørs støjbelastning fra erhverv som vist i efterfølgende skema. Tidsrum for aktiviteten Nabo Mandag - fredag kl lørdag kl mandag - fredag kl lørdag kl søn- og helligdage kl alle dage kl Erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomheder Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelsesamt centerområder 60 db(a) 60 db(a) 60 db(a) 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Etageboligområde 50 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Boligområde for åben og lav boligbebyggelse 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) Side 13

14 Virksomhederne indenfor lokalplanområdet skal indrette deres aktiviteter således, at støjgrænsen overholdes i skel mod nabo. Støjgrænserne er forskellige afhængigt af om naboen er en anden virksomhed eller om der er tale om boliganvendelse. Af hensyn til grundvandskvaliteten besluttede Kommunalbestyrelsen i 1999 at gå over til miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse. Da kommunen kun står for vedligeholdelsen på en lille del af det samlede areal henstiller Kommunalbestyrelsen til kommunens grundejere, at også de undlader at bruge kemiske bekæmpelsesmidler. Også ved byggeri og vedligeholdelse af bygninger eller bygningsdele bør man vælge materialer og metoder, der er mindre miljøbelastende. Kontakt eventuelt Teknisk Forvaltning for mere information. Lokalplanen omhandler udlæg af ny støjfølsom arealanvendelse i form af boligbebyggelse, administrations- og kontorvirksomhed, liberale erhverv samt offentlig og privat service beliggende i et eksisterende erhvervsområde. Der er derfor indføjet krav om den maksimale støjbelastning i indendørs opholdsarealer og de primære udendørs arealer i forhold til det gennemsnitlige ækvivalente støjniveau på stedet. Det maksimale indendørs støjniveau må ikke overstige 30 db(a) for opholdsrum. Det udendørs støjniveau må ikke overstige 55dB(A) for mindst ét af de udendørs opholdsarealer ved boliger og 60dB(A) ved erhverv. Diffus forurening Flere steder i Rødovre er der ved stikprøver konstateret diffus forurening i de øvre jordlag med bly, cadmium og tjærekomponenter (PAH), hvorfor den fremtidige benyttelse af havearealer og ubenyttede arealer bør ske efter de vejledende anvisninger i Rødovre Kommunes pjece, Overfladeforurening om tungmetaller i jord og planter. På arealer, der benyttes til dyrkning af grøntsager anbefales det at sikre, at jorden er ren i mindst 50 cm dybde, eller følge anvisningerne i ovennævnte pjece, der kan fås hos Teknisk Forvaltning eller læses på kommunens hjemmeside, Jordforurening Ud fra det generelle kendskab til den diffuse forurening i de øvre jordlag er der mulighed for, at opgravet overskudsjord i området i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan være forurenet. Det er grundejerens forpligtelse at sikre sig, at jorden ved jordflytning, fra eksempelvis gravearbejder, er ren og ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Side 14

15 Opgravning og flytning af forurenet jord samt opgravning og flytning af jord fra kortlagte ejendomme eller en kortlagt del af en ejendom i området skal anmeldes til kommunens miljøkontor. Ledningsforhold Der er for området udarbejdet kendelser for afledning af spilde- og regnvand. Eventuel afvigelse fra disse kendelser kan ske efter forudgående godkendelse i Teknisk Forvaltning. 8. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Byggelov Hvis man vil bygge nyt, bygge om eller opsætte skilte skal der forinden indsendes en ansøgning om byggetilladelse til kommunen, der skal påse at lokalplanens bestemmelser, gældende byggelov og bygningsreglement overholdes. Miljølov mm. Rødovre Kommune yder i forbindelse med etablering af nye virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i lokalplanområdet, råd og vejledning i miljøspørgsmål. Derudover er det fastlagt i miljøloven, at inden en virksomhed tages i brug af ny ejer, skal der ske en anmeldelse af virksomheden til kommunens miljøkontor. Dette gælder for alle virksomheder, der er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse om anden virksomhed end listevirksomhed samt bekendtgørelse om etablering og drift af autoværksteder. Jordforureningslov. Hvis et areal bliver kortlagt som forurenet, skal der i henhold til 8 i Lov om forurenet jord hentes tilladelse fra Amtet før bygge- og anlægsarbejde påbegyndes eller arealanvendelsen ændres fra erhverv til bolig eller institution m.v. Tilladelsen kan gives på vilkår om, at grundejer/bygherre gennemfører miljømæssigt nødvendige foranstaltninger. Findes der under bygge- og anlægsarbejde forurening, som ikke er kendt af myndighederne, skal arbejdet standses. Amtet tager inden for en frist på 4 uger stilling til, om forureningen skal kortlægges og om der i den forbindelse skal stilles vilkår for arbejdets genoptagelse, jf. lovens 71. Vejlov Udformning og placering af overkørsler fra en ejendom til offentlig vej skal godkendes af kommunen. Side 15

16 9. Byggelinier Langs Højnæsvej, Rødager Allé og Himmelkol er der i Byplan 11 fastsat byggelinier på 10 m fra vejmidte. Disse byggelinier fastholdes med de hidtil gældende placeringer. Det betyder, at byggelinierne langs Højnæsvej vil blive 8,75 m fra vejmidte langs vejens vestside og 11,25 m fra vejmidte langs vejens østside i det fremtidige vejudlæg. 10. Vejudvidelseslinjer En deklaration lyst den 29. september 1952 på ejendommene matr.nr.ne 11cr, 11cs, 11cx, 11cæ, 11cø, 11db og11dc af Rødovre By, Rødovre forpligter ejerne af ovennævnte ejendomme til vederlagsfrit at afgive areal til Højnæsvejs udvidelse til 12,5 m, når Rødovre Kommune måtte forlange det. Det er hensigten, indenfor lokalplanens område, at give mulighed for at udvide Højnæsvej med 2,5 m langs vestsiden af Højnæsvej, så vejen i alt bliver 12,5 m bred. 11. Materialevalg ved nybyggeri I Kommuneplan indgår en målsætning om, at nybyggeriet skal være velfungerende med smukke og klare sammenhænge mellem de forskellige funktioner og tilpasset de lokale forhold. Der skal gennem lokalplanlægning og administration stilles krav til kvaliteten i nybyggeriet med hensyn til materialevalg, farver og facader, en god arkitektonisk udformning og tilpasning samt integration af billedkunst. I kommunens egne byggerier, og gennem den detaljerede lokalplanlægning, skal der lægges vægt på brugen af totaløkonomiske og bæredygtige løsninger. Det skal tilstræbes at anvende konstruktive og tekniske løsninger, som minimerer energi- og råstofforbruget samt vedligeholdelsesomkostningerne, og samtidig giver den længst mulige levetid. Der bør anvendes byggematerialer, der ikke vil give anledning til indeklimagener og valget af materialer bør desuden ske under hensyn til at minimere ressourceforbrug og negativ miljøpåvirkning. Byggematerialer, der kan genanvendes, bør anvendes frem for materialer, der efter endt levetid kun kan bortskaffes ved deponering på kontrolleret losseplads. Side 16

17 12. Skema over eksisterende anvendelser Adresse Grundareal Navn Anvendelse Højnæsvej m² Elthermo Searchlight A/S Fremstilling, engros Højnæsvej m² DAKI A/S Showroom, kontor og lager DLT Disco og Lydteknik 40% Kontor og lager Højnæsvej m² Aug. Sædders maskinfabrik Fremstilling, engros Højnæsvej m² Danmarks Jægerforbund Kontor Højnæsvej m² Malerfirmaet Seehusen Malerfirmaet Frede Jensen Privat service Privat service Højnæsvej m² Nazaræerens Kirke Offentligt formål Bolig Højnæsvej m² Lone Alm Import Handel Oluf V. Jensen A/S, trykkeri Højnæsvej m² Rødovre Centrum Lager Højnæsvej m² Rødovre Centrum Lager Fremstilling Højnæsvej m² Eva Danmark og Eva Trio Lager og kontor Højnæsvej m² Højnæsvej m² Workout 2000 Massør og Zo Skønhedspletten Foreningshuset AOF Daghøjskole Højnæsvej Rødovre Forchromningsanstalt I/S Villy Jønsson A/S, tømrerfirma Højnæsvej m² Højnæsvej m² Højnæsvej m² Højnæsvej m² Højnæsvej m² Copenhagen Brass Center Malerfirmaet John Larsen A/S PR Reklameproduktion Angelo Larsen, snedker Murerfirmaet John Larsen A/S El-Fagets Uddannelsesnævn I/S VVS Branchens Uddannelsesnævn Cykologen Distriktspsykiatrisk Center VUC Hvidovre/Rødovre Privat service Privat service Privat service Offentligt formål Offentligt formål Fremstilling Privat service Privat service Privat service Privat service Privat service Privat service Kontor Kontor Detailhandel 25% Off. formål 75% Offentligt formål Side 17

18 Københavns Blikkenslager og Kontor VVS laug Højnæsvej m² Frederiksberg Privatskole Offentligt formål Højnæsvej m² Hotri ApS Lager, engros Højnæsvej m² DSC Tryk og Kopi og DSC Prepress Hus og Have Avisen Bobst Group Scandinavia ApS Fremstilling (digital tryk) og kontor Kontor Kontor Danvak ApS Kontor 32% Højnæsvej m² Highfield Trading Engros, lager og kontor 32% Højnæsvej 85 Kiropraktor Privat service 36% Rødager Allé m² Scani A/S Handel, privat service og kontor Rødager Allé m² Rødovre Modelfabrik Fremstilling Side 18

19 B Lokalplan 71 for et integreret bykvarter ved Højnæsvej I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at fastlægge områdets anvendelse til et integreret bykvarter med en sammensat og varieret anvendelse som liberale erhverv, administrationserhverv, privat og offentlig service samt tæt-lave boliger, at sikre, at den karakteristiske bebyggelsesstruktur med længehuse beliggende med gavlen mod Højnæsvej fastholdes, at fastlægge udformningen af vejforløbet og at give retningslinier for skiltning og parkering samt udformning af forarealerne. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 5gi, 5hd, 5hg, 5hl, 5hm, 5ho, 5hp, 5lp, 5lt, 5lu, 6ec, 6ed, 6ee, 6ef, 6eg, 6eh, 6ei, 11cr, 11cs, 11cx, 11cæ, 11cø, 11db og 11dc, alle af Rødovre by, Rødovre, samt alle parceller, der efter den 2. april 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme og vejarealer. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanens område opdeles i delområderne A og B som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde A må kun anvendes til detailhandel, liberale erhverv, administrationserhverv samt privat og offentlig service. Indenfor området kan indrettes udvalgsvarebutikker og butikker, som forhandler særligt pladskrævende varer. Den enkelte butik må have et maksimalt bruttoetageareal på m², og der må samlet højst etableres m² bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet. Side 19

20 3.2 Delområde B må kun anvendes til boliger (helårsbeboelse) liberale erhverv, administrationserhverv samt offentlig og privat service. Den andel af delområde B, som anvendes til boliger må ikke udgøre mere end 2/3 af det samlede grundareal indenfor delområdet. Den andel af delområde B, som anvendes til liberale erhverv, administrationserhverv og private serviceerhverv må ikke udgøre mere end 2/3 af det samlede grundareal indenfor delområdet. 3.3 Aktiviteterne indenfor lokalplanens område skal ske uden udledning til luft af støv, lugt og miljøfremmede stoffer, og uden behov for udendørs oplag. Erhvervsvirksomheders drift skal afskærmes så gældende støjgrænseværdier i skel mod naboejendomme overholdes. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning af ejendomme indenfor delområde A og B må kun finde sted, såfremt der kan indskrives et kvadrat på 25 x 25 m på hver enkelt ejendom. Mindstegrundstørrelsen for ejerboliger fastsættes til 300 m² eksklusive vej-, parkerings- og stiarealer. Alle udstykkede parceller skal have lovlig vejadgang. 5 Vej- og stiforhold 5.1 Højnæsvej udlægges i 12,5 m bredde som vist på kortbilag 3. Højnæsvej anlægges med fortov og cykelsti i begge vejsider og vejtræer langs vejens vestside i princippet som vist på illustrationen side Der udlægges areal til en 12,50 m bred sekundær vej- og stiforbindelse mellem Rødovre Centrums sydparkering og Højnæsvej over matr.nr. 6ee Rødovre, beliggende Højnæsvej Overkørsler til offentlig vej fra ejendomme skal godkendes af kommunen. Der kan på hver ejendom maksimalt etableres én overkørsel for hver 20 m skel mod vej, dog således, at der kan etableres mindst en overkørsel pr. ejendom. Hver overkørsel må anlægges i en bredde på maksimalt 5 m. Side 20

21 6 Parkeringsforhold 6.1 På hver ejendom skal findes det nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens parkeringsbehov. Der skal udlægges: 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal for detailhandel. 1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal til liberale erhverv, administration samt privat og offentlig service. 1 p-plads pr. bolig med mindre end 3 værelser og 1½ p- plads pr. bolig med 3 værelser eller derover. Halvdelen af p-pladserne skal være anlagt ved byggeriets ibrugtagen, de resterende pladser, når der efter Kommunalbestyrelsens skøn er behov for det. NOTE: Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, såfremt: det kan godtgøres, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af pladserne til eksempelvis boliger og administrationserhverv. der foreligger en af Kommunalbestyrelsen godkendt aftale om benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende indenfor en afstand af maksimalt 150 m der er tale om boligtyper, som henvender sig til beboere, som normalt har et lavt bilejerskab eksempelvis ældreboliger. 6.2 Fælles parkeringsløsninger for to eller flere ejendomme indenfor lokalplanområdet kan etableres efter tilladelse fra kommunen. Etablering af fælles løsning forudsætter oplysninger om ejendommenes anvendelse og størrelse, samt placering og udformning af p-pladserne. Ved eventuel tilladelse til etablering af fællesparkering vil der blive lagt vægt på, om løsningen medvirker til en bedre udnyttelse af det ubebyggede areal, og at området fremstår mere grønt og attraktivt end ved individuelle løsninger. Fælles parkeringsløsninger kan eksempelvis etableres som vist på illustrationen side Arealet mellem vej og byggelinie må ikke benyttes til parkering. Side 21

22 6.4 Indenfor delområde B skal der etableres overdækket cykelparkering med plads til minimum 2 cykler pr. bolig. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 for hver enkelt ejendom. Det bebyggede areal må højst udgøre halvdelen af grundens areal. 7.2 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m. 7.3 Langs Rødager Allé og Himmelkol pålægges en byggelinie på 10 m fra vejmidte. Langs vestsiden af Højnæsvej pålægges en byggelinie på 8,75 m og langs østsiden af Højnæsvej pålægges en byggelinie på 11,25 m fra vejmidte af nyt vejudlæg som vist på kortbilag 3. Det kan tillades, at bygningsdele i form af tagudhæng går ud over byggelinien med max 0,5 m. 7.4 Bebyggelse skal opføres som længehuse med gavlen placeret i byggelinien mod Højnæsvej. 7.5 Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5 m fra naboskel. Undtaget herfor er opførelse af skure, carporte, garager og lign., som kan opføres efter reglerne i Bygningsreglementet. Dog kan der ikke opføres bygninger i en 5 m bred zone langs delområde B s grænse mod nord og øst jfr som vist på kortbilag For bygninger på samme grund fastsættes en byggeafstand på minimum 10 m. Undtaget herfor er opførelse af skure, carporte, garager og lign., som kan opføres efter reglerne i Bygningsreglementet. 8 Udendørs opholdsarealer 8.1 For boliger skal det udendørs opholdsareal udgøre minimum 75% af bruttoetagearealet. Side 22

23 For erhverv skal det udendørs opholdsareal udgøre minimum 15 % af bruttoetagearealet. Til udendørs opholdsarealer medregnes altaner og tagterasser. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Facader skal udføres som blank mur i tegl, eller som pudset eller filset mur. Dele af facaden kan udføres med andre beklædninger, eksempelvis glas, træ eller metal. 10 Skiltning Som tagmateriale tillades røde eller gule teglsten, bølgeeternit, eternitskifer, skifer, sort tagpap samt metal, såfremt metaltag ikke udføres som efterligninger af andre materialer. Blanke og reflekterende tagmaterialer er ikke tilladt. Saddeltage skal opføres uden valm Skiltning og reklamering, herunder ved flag og lignende er ikke tilladt ud over det i 10.2 til 10.5 nævnte omfang Der må kun skiltes med oplysningsskilte (navn, husnummer og funktioner) Der må kun skiltes på den ejendom, hvorfra der udøves det erhverv eller den aktivitet skiltet omhandler. Skilte må ikke opsættes på tagflader, på hegn eller på terræn, bortset fra den i 10.4 nævnte skiltning langs vej Langs vej kan placeres et skilt i en zone på 1 m fra skel mod vej, som vist på illustrationen side 11. Skiltet må maksimalt have en bredde på 1 m og en højde på 1,20 m Skiltning på facade skal indordne sig bygningens hovedinddeling. Skilte må max. gives en højde på 60 cm. Der skal så vidt muligt anvendes enkeltbogstaver til skiltningen. Skilte må ikke udføres med indvendig belysning. Belysningen af skilte skal udformes så der ikke sker blænding af trafikanter eller af personer på naboejendomme. Side 23

24 11 Tekniske anlæg, varmeforsyning og antenner 11.1 Lokalplanområdet er i varmeplanen udlagt til forsyning med naturgas. Der må ikke etableres el-opvarmning Højden af fritstående antennemaster må ikke overstige 20 m. Private parabolantenner må ikke opsættes på tage. Parabolantenner med en maksimal diameter på 1,00 m kan opsættes på gavle og facader eller fritstående på terræn, når de gives en placering, der ikke er synlig fra områdets veje og stier Der er for området udarbejdet kendelser for afledning af spilde- og regnvand. Eventuel afvigelse fra disse kendelser kan ske efter forudgående godkendelse i Teknisk Forvaltning Der skal være afsat plads til de nødvendige renovationsstativer og affaldscontainere enten for den enkelte ejendom eller som en fællesløsning for flere ejendomme. Disse skal indhegnes eller placeres, så de ikke virker skæmmende på omgivelserne Indenfor området kan der efter nærmere godkendelse opføres de transformer-, regulator-, og vekslerstationer, der måtte være nødvendige for at sikre områdets energiforsyning, under forudsætning af at disse bygninger gives et udtryk, der svarer til den eksisterende bebyggelses materialer og farver. 12 Støjforhold 12.1 Bebyggelse skal opføres således, at det indendørs døgnækvivalente støjniveau ikke overstiger 30 db(a) for opholdsrum Støjbelastningen fra vejtrafikken må ved primære udendørs opholdsarealer må ikke overstige 55dB(A) for boliger og 60dB(A) for erhverv. 13 Bevaring af bebyggelse 13.1 Eksisterende bebyggelse, markeret som bevaringsværdig på kortbilag 3 må ikke nedrives eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Ved ændring af bygningens ydre fremtræden skal følgende retningslinier anvendes: Facader skal bevares som blank mur i gule tegl. De oprindelige tilbagetrukne facadepartier skal fastholdes. Side 24

25 På facader mod vej må ikke opsættes trapper, altaner o. lign. Tage skal bevares med de oprindelige taghældninger. Der må ikke være tagudhæng langs facader og gavle, ligesom der ikke må foretages opskalkning af taget eller opsættes udhæng og vindskeder på gavle. Tagrender må ikke udføres som skjulte tagrender. Vindues- og døråbninger skal fastholdes med deres oprindelige størrelse og form, dog kan vindueshuller udvides til en afstand af 80 cm over færdigt gulv. Til vinduer må kun anvendes klare plane glas. Hvor funktionelle forhold taler for det, kan der isættes matteret glas. 14 Ubebyggede arealers udseende, oplag og hegning 14.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Udendørs oplag som uindregistrerede køretøjer, campingvogne, store trailere, pølsevogne og lignende, både samt oplagring af materialer må ikke finde sted. Byggematerialer kan dog oplagres kortvarigt i forbindelse med byggearbejder på ejendommene Fast hegn og trådhegn i lokalplanområdet skal suppleres med og dækkes af beplantning. Beplantningen skal have en højde minimum som det faste hegn. Hegn må maksimalt have en højde på 1,80 m 14.3 Arealet mellem vej og byggelinie skal i det omfang det ikke anvendes til tilkørsel anlægges med græs, løvfældende buske og solitære løvfældende træer. Hegn skal udføres som levende hegn. Der kan etableres overdækket cykelparkering på arealet mellem vej og byggelinie som vist på illustrationen side 11. Der må ikke sættes sidebeklædning i den overdækkede cykelparkering. Arealet mellem vej og byggelinie må derudover ikke bebygges, der må ikke placeres containere og renovationsstativer og arealet må ikke benyttes til parkering af motoriserede køretøjer Den del af ejendommen matr.nr. 6ee Rødovre, beliggende Højnæsvej 75, der ikke udlægges til vej, skal ved anlæg af Side 25

26 vejforbindelsen forsynes med en attraktiv beplantning bestående af græs, løvfældende buske og solitære løvfældende træer Langs delområde B s grænse mod nord og øst fastlægges en 5 m bred zone, som skal anlægges som opholds- og friareal, jfr. Kortbilag 3. Området må ikke bebygges jf. 7.5, ligesom området ikke må anvendes til parkering eller kørevej. 15 Forudsætninger for ibrugtagning af (ny) bebyggelse 15.1 Ny bebyggelse, herunder større ombygninger og ændret anvendelse af eksisterende bygninger, må først tages i brug, når de i 6.1 omtalte parkeringsarealer er anlagt, når den i 14.3 omtalte beplantning af arealet mellem byggelinie og vej er udført, idet det dog kan tillades, at førstkommende plantesæson afventes og når overkørselsforholdene er i overensstemmelse med Ny adgangsvej over matr.nr. 6ee, må først tages i brug, når den i 5.1 omtalte udvidelse af Højnæsvej er udført på strækningen fra den ny adgangsvej til Rødovre Parkvej og når den i 14.4 omtalte beplantning er udført, idet det dog kan tillades, at førstkommende plantesæson afventes. 16 Forhold til hidtidig planlægning 16.1 Byplanvedtægt nr. 11, tinglyst den 2. juni 1958 samt tillæg nr. 1, tinglyst den 9. juni 1961 og tillæg nr. 2, tinglyst den 24. juni 1969, ophæves med den endelige vedtagelse af denne lokalplan. 17 Ophævelse af servitutter Følgende servitutbestemmelser med Rødovre Kommunalbestyrelse som påtaleberettiget ophæves: Alle ejendomme af Rødovre by, Rødovre. 1. Tinglyst den på matr.nr. 6ee vedr. sikringsrum. 2. Tinglyst den på matr.nr. 6ee vedr. sikringsrum. 3. Tinglyst den på matr.nr. 6ed vedr. opvarmning i kælder. 4. Tinglyst den på matr.nr. 6ed vedr. værksteds- Side 26

27 bygning. 5. Tinglyst den på matr.nr. 5hg vedr. fjernelse af bygning. 6. Tinglyst den på matr.nr. 5hm vedr. benyttelse og byggelinier. 7. Tinglyst den på matr. nr. 5hp vedr. fjernelse af bygning. 8. Tinglyst den på matr.nr. 6eh vedr. benyttelse af kælder m.v. 9. Tinglyst den på matr.nr. 11cs vedr. vinduer i fabrikstilbygning. 10. Tinglyst den på matr.nr. 11db vedr. fjernelse af skorsten. 18 Lokalplanens retsvirkninger 18.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Udvidelse ved om- og tilbygning eller overgang til anden anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser må ikke finde sted. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i pkt. 13 bestemmelse om, at bebyggelsen i en del af området ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter Planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. 18 i Planloven. Side 27

28 19 Vedtagelsespåtegning 19.1 Endelig vedtaget af Rødovre Kommunalbestyrelse i henhold til 27 i lov om planlægning. Rødovre Kommunalbestyrelse, den 25. febr P.k.v. Erik Nielsen Borgmester / Jens Gunst Kommunaldirektør Offentlig bekendtgjort i Rødovre Avis iht. 30 i Lov om Planlægning, den 12. marts Tinglyst den 19. maj Side 28

29 5dg 5d 5 5it 5 5hi 5hk 5ge 5fu 5 5en 5fb 5e 5ds 5dt 5hq 5iq 5km 5hr 5if 5id 5ie 5ig 5io 5in 5im 5il 5dq 5dp 5do 5dl 5dz 5dæ 5dø 5ea 5em 5hn 5ih 5ii 5ik 5hs 5ip 5ls 5gd 5fæ 5fz 5fø 5ic 5kl 5ib 5el 5fp 5fl 5eh 5dr 5dy "cs" 5hø 5ia 5hd 5rv 5gi 5gb 5gc 5hh 5iu 5iv 5fg 5fh 5dv 5dx 5ez 5fx "cq" 5fv 5fy 5fi 5ek 5eo 5fo 11cr 9ax "ck" 9cd 9av 9aæ 9ay 9az 9bg 9bh 9bi 9bu 5 5ka 5kb 5iæ 5iz 5iø 5ix 5iy 5ha 5lu 5hz 5hv 5hx 5hy 5hæ 11dc 5ho 11cx 11cæ 5hm 5hl 5hg 9au 9dø 9by 9bz 11f 11cø 11db 9ba 9at 9aø 9b 9bf 5fn 5ku 5fk 5kk 5kf 5kg 5kh 5ki 5kn 5ko 5kp 5kq 5kr 5kd 5gu 5gr 5gm 5ft 5kc 5ke 5ks 5kt 5hb 5gy 5gæ 5gx 5lt 5lp 5hp 6ee 6ei 6eh 6eg 6ef 6em ad 6ed 6ec 11cs 9be bx hy 9bc 9ap 9aq 9ar 9as 9bb 9bd 9gæ 9gø 9hg u v hx 9ho 9hl 9hm 9hn 9hf 9he 9hd 9hk 9gz 9gx 9gy Lokalplan 71 Kortbilag 1 For et integreret bykvarter ved Højnæsvej Matrikelkort Mål 1:2000 Rødovre Kommune Den Teknisk Forvaltning N HØJNÆSVEJ RØDAGER ALLE HIMMELKOL PRÆSTEBAKKEN AXELHØJ CHRISTIANSDAL RØDOVRE CENTRUM

30 5gt 5 5dg 5ds 5dt 5dn 5fb 5hk 5ht 5ge 5fu 5ei 5en 5el 5fl 5eh 5dr 5dø 5ea 5em 5dy 5dp 5dz 5dæ "cs" 5ls 5gd 5fæ 5fz 5fø 5gc 5df 5dq 5do 5dl 5sd 5se 5hn 5ih 5ii 5ik 5hs 5ip 5hv 5hh 5fo 5fv 5fx 5fp 5hd 5rv 5gi 5gb 5dm 5sk 5sa 5sb 5sc 5fy 5eo 5ez "cq" 5fi 5ek 9az 11cr "ck" 9cd 9ba 9at 9au 9av 9aø 9aæ 9ay 9ax 9bg 9bh 9bu 9dø 9bz 9bi 5fg 5fh 5dv 5dx 5kd 5iø 5gu 5gr 5gm 5hb 5gy 5ha 5gæ 5gx 5fk 5fe 5kv 5kx 5kq 5kr 5kz 5kæ 5kn 5ko 5kp 5kø 5la 5lb 5km 5kl 5hr 5lc 5hq 5ib 5ic 5iq 5ir 5is 5it 5im 5id 5ie 5if 5ig 5io 5in 5il 5hi 5ku 5ft 5fn 5kc 5kt 5ke 5ks 5ky 5kh 5ki 5kk 5iv 5ix 5iy 5kf 5kg 5lt 5iz 5iæ 5hø 5hm 5hl 5hæ 5ia 5lp 5hp 5ho 5iu 5hx 5kb 5lu 5ka 5hg 5hy 5hz 6ed 6ee 6ef 6ei 6eh 6eg 6em 6ad 11db 11dc 6ec 11f 11cs 11cx 11cæ 11cø 9bd 9be 9bf 9by 9hy 9b 9hv 9hu 9hx 9ap 9bc 9 9gz 9gæ 9gø 9ho 9hg 9aq 9ar 9as 9bb 9 9hf 9hs 9ht 9hn 9hm A 32C 34C 34A 36A 44 36C 38C 38A 92 40A 40C 42C 42A A 5B G 49J 51G 55J A 32B A 60B B 14 42A HØJNÆSVEJ RØDAGER ALLE CHRISTIANSDAL HENRIK CAVLINGS ALLE AXELHØJ HØJNÆSVEJ PRÆSTEBAKKEN HIMMELKOL HØJNÆSVEJ CHRISTIANSDAL AXELHØJ Lokalplan 71 Kortbilag 2 For et integreret bykvarter ved Højnæsvej Delområder Mål 1:2000 Rødovre Kommune Den Rev Teknisk Forvaltning N A B

31 B42A gø 32B ad PRÆSTEBAKKEN em 5ha 5gæ 5gx 5gy 5hb 5gu 5gr 5gm 5ft 5fn 5fk 5fe Rødovre Centrum 6ei 5lu 5kb 5ka 5kc 5kd 5ku 5kt kx 6eh 6eg 6ef 64 5lt 5iø 5iæ 5iz AXELHØJ 5ke 5kf 5kg 5ks 5kr 5kq CHRISTIANSDAL ky 5kz 5kæ HØJNÆSVEJ A 42B 42C 11f 38A 38E 38C 40A 40B 40C 34A 34B 34C 36A 36B 36C 6ee 6ed 6ec 11cs 11cx 11cæ 11cø 11db 11dc lp 5hp 5ho 5hm 5hl 5hg 5hd 5iy 5ix 5iv 5iu 19 5hø 5hæ 5hz 5hy 5hx 5hv 5rv ia kp 5kh 5ki 5ko 5kk 5kn 5kl 5km HIMMELKOL 5ih 13 5ip 5hs 5ii 11 5hr 5ib 5ic hq Signaturforklaring 5id 5il 5if 5ig 5ie 5im kø 5la 5lb 5lc 5 5iq 5ir 5it Lokalplanens afgrænsning Vejlinie 5in 5io Byggelinie Zone, som ikke må bebygges eller anvendes til parkering Bevaringsværdig bygning 5hi 5is 5 5hk 44 32A 32B 32C 11cr 5gi 5gb 5hh 5gc ls 5ik 5fæ 5fz 5hn 5fø 5ge 5fu 5ht gd gy 9F 49G 53E 49H 53F 49I E 51G 9hf 3D 51F 9hm 9gz 9hn 9gæ 9gø 9ho 9hg 53G aq 9ap 9bc 9bd 11 9be 9ar as 9bb 13 5B 9b 9bf at 9au 9av 9ba 9aø 9aæ 4 29 HENRIK CAVLINGS ALLE 5A ay 9az "ck" 27 9ax 9bi 9bg 9bh 9dø 39 "cq" RØDAGER ALLE fv 5fo 5fx 5fy 5fi 5fg 5fh 5ek 5dm 5sa 5sb 5sc 5ez 5eo 5dx 5dv 5fp sd 5se Kortbilag fl 5eh 5ea Lokalplan 71 5en 5fb 5el 5ei For et integreret 5dø 5dr bykvarter ved Højnæsvej 5ds 5em 5dy 5dt Byggelinier 5dp 5dz m.m. "cs" 5dn Mål 1:2000 Rødovre Kommune 5do 5dq 5dæ Rev Den Teknisk Forvaltning 24 5

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School Lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School HELLERUPGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 299 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere