127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget"

Transkript

1 FUS 126 G GAD Emma Forfatterinde, FM. i Guld; f. 21. Jan i Kbh.; Datler af Grosserer P A Halkier og Hustru f. Munch; gift m. Kontreadmiral Urban Gad (se denne). Stifter af Kvindernes Handels- og Kontoristforening; Formand for Dansk Kunstflidsforening; Næstformand for Danske Dramatikeres Forbund; Redaktør af Værket: Vort Hjem. Dramatiske Værker: Et Aftenbesøg (1886): Et Stridspunkt (1888); Fælfes Sag (1889). En Advarsel (1890); Et Sølvbryllup (1890); I veldædigt Øjemed (1891): Tro som Guld (1893); Et Forspil (1894): Rørt Vande (1895); Aabent Visir (1898): Det forløsonde Ord (19001: Dydens Belønning (1900); Gadens Børn (1903); Den mystiske Arv (1906); Guldfuglen (1908): Fruens Politik (1909). Adresse : Dronningens Tværgade 40, Kbhvn. GAD Niels Aage Overretsassessor, R.; f. 10. Sept i Thisted; Søn af Herredsfoged H Th. Gad og Hustru f. Lund; gift m. Helen G., f. 25. Nov. i London, Datter af Generalkonsul A P Westenholtz' og Hustru f. Young. Student (Herlufsholm) 1877; cand. jur. 1882; Assistent i Justitsministeriet og Overformynderiet, Fuldmægtig 1891; Protokolsekretær i Højesteret 1893; Kasseinspektør i Justitsministeriet 1893; Overretsassessor I Bestyrelsen for Foreningen Hestens Værn fra Adresse : Stockholmsgade 49, Kbhvn. GAD Peter Urban Forfatter, Sceneinstruktør; f. 12\ Febr. i Korsør; Søn af Admiral Urban Gad (se denne) og Forfatterinde Emma Gad (se denne). Cand. phil.: Landskabsmaler (Elev af Fritz Thaulow); dramatisk Forfatter ; Sceneinstruktør. Har sammen med Emma Gad skrevet : Fruens Penge (opført paa Det nye Teater 1909). Adresse: Dronn. Tværgade 40, Kbh. Sommerbolig : Humlebæk. GAD Theodor Byfoged, Politimester, R.; f. 18. Marts 1858 i Thisted; Søn af Herredsfoged H T Gad og Hustru f. Lund; gift m. Nini G., f. 1. Okt. i Kristiania, Datter af Apoteker Harald Thaulow og Hustru f. Munck.

2 127 Cam Student (Metropolitanskolen) 1875; cand. jur. 1881; derefter Assistent i Finansministeriet; Auditør ; fra 1893 tillige Kancellist hos Generalauditøren; Byfoged i Aalborg fra Adresse : Aalborg. GAD Urban Kontreadmiral, SVDM.Chr. IX.MT.p.p.; f. 20. Dec i Kbhvn.: Son af Justitsraad, Herredsfoged II C Gad og Hustru f. Bruun ; gift m. Forfatterinden Emma Gad (se denne). Løjtnant 1862; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1880: Kommandør 1892; Afsked 1901; kar. Kontreadmiral; kst. Chef for 1. Udskrivningskreds Formand for Dansk Ferskvands-Kultur. Udenl. Ordener: B.L.; F.Æ.L.: Gr. Fr.: M.Gr.; N.St.O.; I'r.B.Ø.; K.Kt.A.; R.St.Stan.; S.Kr.; Sp.S.M.F.; S.8v.; S.V. Adresse; Dronu. Tværgade 40, Kbh. GADE Axel V kgl. Kapelmusikus, Komponist; f. 28. Maj 1860 i Kbhvn.; Søn af Professor Kiels W Gade og Hustru Mathilde f. Stager; gift 1. Gang m. Anna f. Langgaard (død 1906), 2. Gang m. Anna Margrethe f. Bruhn. Elev af V Tofte, Joachim og Musikkonservatoriet; kgl. Kapelmusikus 1884; Lærer ved Musikkonservatoriet fra 1885, Direktør ved samme 1910; Medlem af Musikforeningens Administration. Kompositioner : Violinkoncerter; Kammermusik; Solostykker for Obo ni. m. Adresse: Østerbrogade 132, Kbhvn. GADE Felix Afdelingsbestyrer, R.; f. 20. Maj 1855 i Kbhvn.; Søn af Professor Kiels W Gade og Hustru f. Hartmann; gift m. Oswalde Adolphe f. Fibiger, Plejedatter af Grosserer Rudolph Puggaard. Student (Metropolitanskolen) 1873; Landbrugskandidat; ansat i Sparekassen for kbhvn. og Omegn 1881, Fuldmægtig og Afdelingsbestyrer smstds. 1897; Kasserer og Forretningsfører for Det kgl. danske Musikkonservatorium ; Kasserer for Musikforeningen til Adresse : Vintappcrvej 16, Lyngby. GALLE C F L Grosserer, Isenkræmmer, R.; f. 16. Marts 1841 i Ringsted; Søn af Faner F L Galle (død 1872) og.hustru Jensine f. Jappe (død 1902); gift m. Marie Henriette Vilhelmine G. (død 1899), Datter af Fuldm. i Nationalbanken Mathias Hansen (død 1890) og Hustru Christiane f. Goldschmidt (død 1865). Elev af Sorø Akademi; lært Handelen hos H C Grønvold i Præstø; Eksamen fra Grimers Handelsakademi; Bogholder i kbhvnsko Forretninger ; Partner i Den Funderske Tobaksfabrik i Aarhus ; i Kompagni med Rudolf Rosenberg under Firma Galle og Rosenberg i Kbhvn ; Medindehaver af Firmaet P J Bøvings Eftf. fra 1877; opfandt 1882 sammen med 1 G I Aagaard en Heliogravuremetode og arbejdede sammen med ham under Firma Galle & Aagaard indtil 1900; driver siden Reproduktionsanstalten under Firma F Galles Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu i Kbhvn i og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget af De danske Isenkræmmerforeninger og Kbhvns Porcelænshandlerforening fra 19Ü9 og for Kbhvns Handelsforeningers Fællesrepræsentation fra 1906: Næstformand i GI. Kbhvns Amts Biavlerforening fra 1906; Medlem af Sø- og Handelsretten fra Adresse ; Frederiksberg Stationsvej 5, Kbhvn. GALSCHIØT Martinus Redaktør, mag. art.; f. 11. Dec i Helsingør; Søn af Købmand C A Galschiøt og Hustru f. Just; gift m. Henriette G., f. 30. Okt (død 1907), Datter af Brygger Carl Wiibroe og Hustru f. Klentz. Student (privat dimit.) 1863; mag. art. 1870; Medarbejder ved Dagbladet ; Redaktør af Illustreret Tidende , af Tilskueren : Redaktør og Udgiver af Danmark i Skildringer og Billeder ; Thorvaldsens Museum., illustr. Haandbog Adresse: Reberbanen, Helsingør. GAMBORC V E Direktør; f. 22. April 1865 i Kbhvn.: Søn af Smedemester Emanuel Gamborg og Hustru Andrea f. Olsen; gift m. Helga G., f. 30. Marts i Ans, Datter af Forfatteren C A Thyregod og Hustru f. Tvermose. Student (Metropolitanskolen) 1883; cand. phil. 1884; studerede Livsforsikrings-Matematik; Assistent, senere Beregner i Hafnia ; Matematiklærer ved Borgerdydskolen og Lærer ved Teknisk Akademi; Medstifter af og Direktør for Nordisk Livsforsikringsselskab 1897, for Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab fra 1898; Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra ; i Bestyrelsen for De danske Livsforsikringsselskabers Forening og for Aktieselskabet Vermehrens Regnemaskiner; i Studentersamfundets Regnskabsraad og i Bestyrelserne for dets Oplysningsforening, Søndagsskoler og 1 ndcrvisningsrai'kker, det. sidste Sted som Kasserer: i Forældreforeningens Bestyrelse Har bl. a. udgivet 400 matematiske Opgaver og Logaritmetavler Nr 1, 2, 3 og 4 (af forskellig Art). Adresse : Filippavej 8, Kbhvn.

3 Cam 128 GAMEL Arnold Etalsraad, cand. med., R.p.p.; t. 20. Okt i Kbhvn.; Søn af Urtekræmmer, Major A C Game] og ) Hustru Maria Dijmphna f. Ververs; pift 1. Gang m. Sophie G., Datter af. Overretsprokurator Chr. Herforth og Hustru f. Rée; 2. Gang m. Harriet G., Datter af Grosserer Fred. Owen og Hustru f. Fugl; 3. Gang m. Ingeborg G., f. 20. Juli 1864 i Kbhvn.. Dalter af Etatsraad Chr. Holm (sc denne) Student (Metropolitanskolen) 1867; med. Eks. 1875; praktiserede i Kbhvn ; Associé i Handelsfirmaet A C Gamel : Kasserer i Det kbhvnske Asylselskab fra ; Deltager i Udrustning og Udsendelse af Dijmphuaeksixidit ionen ; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen tor Lægevagtsstationer (fra Stiftelsen 1886 til denims Ophævelse 1910) og for Geografisk Selsksab: Æresmedlem af den broderlige Arbejdsklasses Hjælpeforening og af Redningsmedaljeselskabet; stiftet forskellige Legater: Formand i Bestyrelsen for Legatet til Minde om 1. August 1829, i Bestyrelsen for De danske Lægers Hjælpeforening, for C. A. 28. Juni og for St. St. Blichers Legat og Anders Jørgensens Legat; Medlem af Centralkomitéen; i Tilsynsraadet for Asylbestyrerindernes gensidige hjælpeforening og i Kirkebestyrelsen fur Taarbæk Kirke. Udenl. Ordner: N.St.O.; R.St.Stan.; V.E.Ii.d.L.: I.Kr. Adresse : Amaliegade 4, Kbhvn. Sommerbolig : Strandbrinken, Ny Taarbæk. GAMEL Emma Etatsraadinde; f. 27. Juni i Kbhvn.; Datter af Jærnstøber Johannes Hellerung: Enke efter Etatsraad Augustin Gamél (død 1904), Søn af Urtekræmmer, Major A C Gamél og Hustru Maria Dijmphna f. Ververs. I Bestyrelsen for Dronning Louises Asylselskab og for Louiseforeningen. Adresse : Frederieiagade 21, Kbhvn. GAMMELTOFT Carl Direktør, R.DM.; f, 20. Sept i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Borgmester i Kbhvn.,T C Juelsgaard Gammeltoft og Hustru f. Nimh: gift m. Henriette Marie f. Herforth, f. 2. Aug i Kbhvn. Direktør for Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker: Næstformand i Kontrolkomitéen for Nye danske Brandforsikrings Selskab; Næstformand i Repræsentantskallet for Bikuben; Kommitteret i den Kbhvnske Sø Assurance Forening; Medlem af Kontrolkomitéen for Kastrup Glasværk: Medlem af Søog Handelsretten : Kurator for Det kir! Vajsenhus: i Bestyrelsen for Boldklubben af Adresse : Slotsholmsgade 18, Kbhvn. GAMST Chr. Direktør for Ritzaus Bureau, R.p.p.; f. 19. Sept i Aarhus; Søn af Glarmester V H Gamst og Maria Jensen: gift m. Elisabeth G, f. 21. Jan. i Kbhvn., Datter af Direktør E N Ritzau og Elise Jensen. Student (Hallers Kursus) 1882: cand. jur. 1890: Redaktør ved Ritzaus Bureau ug Assistent i Finansministeriel 1890; Fuldmægtig 1900; Ekspcditionssekrctæ 1901; Afsked fra Ministeriet 1909; Direktør for Ritzaus Bureau fra Udenl. Orden : S.V. Adresse ; Kjøbmagergade 26, Kbhvn. GANDRUP Charles Forstander for Vajsenhuset, Forfatter, R.DM.; f. 28. Juli 1847 i Kbhvn.; Søn af Skomagermester Chresten Gandrup (død 1891) og Hustru Christine Fredsigne, f. Norberg (død 1883): gift m, Agnes Janiari G., f. 7. Aug i Rio Janeiro, Datter af Læge Carl Melchior og Hustru Thora f. Rist. Student (Borgerdydskolen) 1866: cand theol. 1872; Skoleinspektør i Nykjøbing p. Mors i Randers , Forstander for Vajsenhuset fra 1889: Medlem af Direktionen for De Kellerske Aandssvageanstalter ; Medlem af Skolekommissionen for de private Skoler i Andreas Sogn. Litterære Arbejder: Periander: Savonarola: Fem Digte: Luzern Løven: Fæilrelamlske Digte: Festskriftet: Hundrede Aar. Adresse : N-Farimagsgade 51, Kbhvn. GARDE Aage Skuespiller: f. 18. Marts 1876 i Kjcrteminde: Søn af Læge Jacob Garde (død 1892) og Hustru f. Westergaard (død 1887); gift m. Skuespillerinde Christine f. Claussen. f. 22. Jan. Student (Linnésgades Skole) 1894; cand. phil. 1895: Skuespiller ved Folketeatret 1899: Skuespiller og Sceneinstruktør ved Aarhus Teater fra Hovedroller: Sang i Over Evne ; Prins Alexius i Evige Mure; Daniel Hertz. Adresse : Vigenshus, Aarhus. GARDE Alfred Kommandør i Søetaten, E.DM.p.p.; f. 25. Maj 1858 i Korsør; Søn af Kontreadmiral TI G F Garde og Hustru f. Knudsen ; gift m. Marie Claudia G., f. 13. Aug. i Saxkjøbing, Datter af Borgmester C C Ravnkilde. Sekondløjtnant 1878: Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1895; Kommandør 1906; Chef for Artillerikorpsct; Medlem af Overkrigsretten Udenl. Ordener: Gr.Fr.: I.U.S.: N. Kr.M.; - N.St.O.; R.St.Stan.; S.'II.E.: V.E.B.d.L. Adresse : Frederieiagade 54, Kbhvn. GARDE Axel Forfatter, Redaktør; f. 18. Marts 1876 i Kjerteminde; Søn af Læge Jacob Garde (død 1892) og Hu-

4 stru f. Westergaard (død 1887); gift m. Agnes Thora. Valborg G., f. 23. Dec i Ans i Jylland, Datter af Forfatteren C A Thyregod (død 1898) og Hustru Ane Marie f. Sørensen (død 1907). Student 1894; cand. phil. 1895; Studieophold i Leipzig ; Medarbejder ved Litterarisches Centralblatt i Leipzig 1897; i Vagtens Redaktion ; Medarbejder ved Berlingske Tidende (Litteratur og Teater) ; Redaktør af Adresse-Avisen ; Medarbejder ved Politiken (Editorials og Kroniker) fra 1906; Medarbejder ved Verdensspejlet fra 1907; i Maaneds- Magasinets Redaktion fra Sekretær i Filologisk-historisk Samfund ; Medlem af Studentersamfundets Bestyrelse Litterære Arbejder: Grundtvigs Mytologi (Prisafhandling 1897); Der Grundgedanke in Henrik Ibsens Dichtung (1898); Dansk Aand (1908); Afhandlinger i forsk. Tidsskrifter; Oversættelse af Max Stimer: Den Eneste og hans Ejendom (1901). Adresse; Vallerød pr. Hørsholm. GARDE C A Kontreadmiral, I'.DM.p.p., f. 5. Aug i Kbhvn.; Søn af Kommandør H G Garde og Hustru Doris f. Mechlenburg; gift 1. Gang m. Anna Christine G. (død 1883), Datter af Stiftamtmand C F Simony; 2. Gang m. Agnes Marie G., f. 8. Dec. i Kbhvn., Datter af Grosserer Jørgen Bech. Søkadet 1848; om Bord paa Fregatten Gefion under Slaget, i Eckernførde Fjord 5. April 1849; Sekondløjtnant 1854; Næstkommanderende i Krydseren Fylla under Krigen 1864; førte Postdampskib ; Næstkommanderende ved Krydstoldvæsenet ; Kaptajn 1873; Adjutant hos Marineministeren ; Kommandør 1885; Stabschef hos Viceadmiralen ; Afsked 1897; kar. Kontreadmiral. Formand for Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte; Medlem af Det forenede Dampskibsselskabs Bestyrelse i 33 Aar og af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra Udenl. Ordener: B.Z.L.; Gr.Fr.; Pr. Kr.; Pr.R.Ø.; B.W. Adresse; Gudrunsvej 22, Charlottenl. GARDE Ceorg Ingeniør. Direktør, R.; f. 2. Juli 1856 i Nørre Lygum, Slesvig; Søn af Sognepræst P C Garde og Hustru Augusta f. Lawætz; gift 1. Gang m. Valborg Christine f. Strandgaard, 2. Gang m. Eleonore Hedvig i. Selmer, f. 28. Ans. i Haderslev. Student (Metropolitanskolen) 1874; cand. polyt. 1881; Ingeniørassistent ved Kbhvns Havnevæsen ; Ingeniør ved Møller & Jochumsens Maskinfabrik i Horsens ; ved Marstrand og Rubows Maskinfabrik 1887; Ingeniør og Chef for Tegnestuerne hos Aktieselskabet Titan 1897: Meddirektør for Aktieselskabet. Titan 1902; Medlem af Bcstyrelsesraadet for Statsprøveanstalten; i Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening Adresse: Falkonergaardsvej 15, Kbh. GARDE T V Kommandør, Direktør for Marineministeriet, R.DM.p.p.; i. 22. Okt i Kbhvn.; Søn af Kontreadmiral H G F Garde og Husfru f. Knudsen; gift 1. Gang m. Inger Kirstine G., f. 5. Okt. i Hunderup ved Odense, Datter af Lærer J A Holm; 2. Gang m. Christine Vilhelmine G., f. 15. Maj 1877 i Fredericia, Datter af Grosserer D Ohlsen, Øregaard. Sekondløjtnant 1880: Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1898; Kommandør 1908; Direktør for Marineministeriet fra Deltog i Konebaads-Ekspcditionen til Grønlands Østkyst ; ledede en Ekspedition til Julianehaab og den grønlandske Indlandsis Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. St.O.; Pr.Kr.; K.St.Stan.; S.Sv. Adresse: Gernersgade 15. Kbhvn. GAUTIER D kgl. Dyrlæge, R.; f. 9. Sept i Kbhvn.; Søn af kgl. Livberider C A Gautier og Hustru Adelaide f. Westermann; gift m. Julie Wilhelmine f. Langballe, f. 25. Juli i Grundfør Mølle ved Hinnerup. Formand for Voldgiftsmænd i Sager om Køb af Husdyr; Medlem af det veterinære Sundhedsraad; Medstifter af Maanedsskrift for Dyrlæger. Adresse: Anker Heegaards Gade 1, Kbhvn. GEILL Christian Overlæge, Dr. med., R.; f. 19. Juni 1860 i Kolding; Søn af Lærer H C Geill og Hustru Gevhardine f. Ploug; gift m. Julie G., f. 23. Marts i Haverslev, Datter af Proprietær J P Malmberg og Hustru f. Linuemann. Student (Fredericia) 1878; med. Eks. 1885; Reservelæge ved Blegdams Hospital ; Dr. med. 1887; Reservelægeved Aarhus Sindssygeanstalt ; Fængselslæge i Kbhvn. 1898; Overlæge ved Viborg Sindssygeanstalt fra Formand for Samfundet til Ædrueligheds Fremme fra 1898; Medlem af Edruelighedskommissionen 1903, af Straffelovskornmissionen 1906, og af Viborg Byraad s. A.; Medlem af Viborg Amts Skoleraad og af Skoledirektionen for Viborg Købstads Provsti 1909; Formand i Bestyrelsen for Redningshjemmet Godthaab ved Holstebro for Drikfældige; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening, for Viborg 9

5 Cer 130 Fængsclsselskab, for Viborg Amfs Sygeplejeforening og for Viborg Turistforening; Næstformand for Lægeforeningen for Viborg-Thisted Arater. Medlem af Retslægeraadet Adresse : Sindssygeanstalten, Viborg. GERLACH A W V. Generalmajor, R. DM.; f. 23. Jan i Kbhvn. Sekondløjtnant 1831; Premierløjtnant 1840; Kitmester 1850; Major 1862; Oberstløjtnant 1865; Afsked 1867; kar. Generalmajor. Adresse: Amalievej 17, Kbhvn. GERLACH Léocadie fh. Kammersangerinde; i. 26. Jan. i Stockholm; Datter af Toldkontrolør Carl Bergnehr og Hustru f. Trolle; gift 1. Gang m. Agent Fossum (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Syngemester C L Gerlach (død 1893). Elev af H Rung i Kbhvn. og af Garcia i London; debuterede paa Det kgl. Teater 1845 som Filippo Palma i Aagerkarl og Sanger; kgl. Skuespillerinde 1848; Afsked fra Teatret 1864; Sanglærerinde. Hovedroller: Donna Anna i Don Juan; Dronningen i Hang Heiling; Susanna og Pagen i Figaros Bryllup; Rosina i Barberen; Madame Voltisubito i Recensenten og Dyret; Alice i Robert; Regimentets Datter; Fidelio; Norma; Vilhelmine i Ungdom og Galskab; Lucrezia Borgia; Lucia di Lammermoor. Adresse: Tullinsgade 8, Kbhvn. GERSDORFF Nicolaj Nikolajewitsch von Lehnsbaron, Hofjægermester; f. 51. Marts 1857; Søn af Oberst, Baron Nicolaj Gersdorff og Hustru Natalia f. Leontjewna: ugift. Løjtnant; Fideikommisbesidder; Medlem af Bestyrelsen for Livjæger Skydeselskabet ; Repræsentant i Kongens Livjægerkorps; i Bestyrelsen for Det rus siske Velgørenheds Fond; Popetschl Telstwo ved den russiske Gesandtskabs- Kirke i Kbhvn. Udenl. Udmærkelser: R.St.Stan.; i Chifrene i Brill. og Kr. fra Hertug Ernst August af Cumberland. Adresse: Frederiksgade 11, Kbhvn. GERSTENBERG H W T von Generalmajor, K'.DM.p.p.; f. 14. Aug i Hohn i Slesvig: Søn af Herredsfoged Franz Ernst v. Gerstenberg og Hustru f. de Bartholin; gift m. Johanne Sophie G., f. Winsløw, f. 18. Okt. i Nyborg (Ægteskabet opløst). Sekondløjtnant 1863; deltog i Kampen ved Dybbøl og paa Als 1864: Premierløjtnant 1867; Adjutant ved fyenske Brigade ; Kaptajn 1880; Depotkommandør ved 1. Regiment ; Stabschef ved 1. Sjællandske Brigade ; Oberstløjtnant 1893; Stabschef ved 2. Generalkommando ; Oberst 1901; Chef for 1. Regiment 1903; Generalmajor og Chef for 2. sjællandske Brigade 1905; Afsked Litterære Arbejder : Oversættelser af Tolstoy, Petschersky, Korolcnko, Lermontoff, Aksakoff, Tschekoff og Gogol. Mange Arbejder om russiske Forhold; Kosakvæscnets historiske Udvikling. Udenl. Ordner: R.St.Stan.; R.St.A.; S.Sv. Adresse i Østerbrogade 56 D, Kbhvn. GERTZ M Cl. Professor ved Universitetet, Dr. phil, Kw2.DM.p.p.; f. 14. Dec i Svendborg; Søn af Bagermester M C Gertz og Hustru f. Grøn; gift m. Anna Catharina f. Møller, f. 7. Maj 1853 i Middelfart. Student (Odense) 1864; cand. philoi. 1870; Dr. phil. 1874; Docent ved Universitetet 1876; Professor i klassisk Filologi 1880; Medlem af Kgl. danske Videnskabernes Selskab 1883 og af norske Videnskabernes Selskab 1898; Medlem af Konsistorium 1897; Rektor magnificus 1907; Formand for Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler ; medvirkende ved Udarbejdelsen af Skoleloven af 1903; Eforus for Hassagers Kollegium Litterære Arbejder ; Tre Dialoger af Scneca (1873); Studia critica in Senecæ dialogos (Doktordisputats); Udvalgte Skrifter af Lukianos (1881); Senecæ de beneficius (1876) og Dialogorum libri XII (1886); Udvalgte Skrifter af Seueca ( ); Indskrifterne fra Gortyn (1889); Platons Apologie (1893); Sallust's Catilina (1895); Caesars Bellum Gallicum (1896): Medarbejder ved de nyeste Hovedudgaver af Valerius Maximus og Seneca Rhetor; Andreas Sunesøns Hexaémeron (1892); Oversættelser af TKukydid, Platons Kriton og Dele af Faidon. Symposion; en Omarbejdelse af Wilsters Homer; Oversættelser af græske og latinske Forfattere; Læsebøger i Middelalders Latin ( ); Græske Stater og Statsforfatninger; Knud den Helliges Martyrbistorie (1907); Vitæ Sanctorum Danorum (1908 ff.); Hellas' Oldtidshistorie (i Folkenes Historie); Medarbejder ved Erslevs Testamenter fra Danmarks Middelalder; Acta 'Pontificum Danica og Dansk Ordbog for Folket. Udenl. Ordner: I.Kr.; S.N. Adresse : Frederiksberg Bredegade 13, Kbhvn. GJERSING Frode Rektor, R. ; f. 26. Maj 1848 i Kjøge; Søn af Stiftslæge O M Giersing (død 1901) og Hustru Anna f. Malling (død 1908): gift m. Anna Elisabeth G., f. 13. Juli i Haderslev, Datter af Apoteker, Ass. pharm. N Ag-

6 131 Cje gersborg (død 1895) og Hustru Pauline f. Seidelin. Student (Roskilde) 1866; cand. philol. 1874; Adjunkt i Viborg 1877, Over-i lærer smstds. 1897; Rektor i Odense Adresse ; Odense. GlERSING Johs Overretssagfører; f. 18. Nov i Odense; Søn af Skolebestyrer F F Giersing og Hustru f. Duseberg; gift m. Ellen Charlotte f. Neergaard, f. 2. Marts 1871 i Gerlev. Student (Odense) 1891; cand. jur. 1897; Overretssagfører Kendt som Skakspiller. Adresse: Nørregade 16, Kbhvn. GIGAS Emil Dr. phil., Bibliotekar; f. 23. Aug i Kbhvn.; Søn af Grosserer V T Gigas og Hustru f. Dehli. Student (Borgerdydskolen) 1868; mag. art. 1877; Dr. phil. 1883; Assistent ved det kgl. Bibliotek 1883, Bibliotekar smstds. 1907; Musikanmelder ved Fædrelandet og Dagbladet ; Sekretær i Forening for Boghaandværk og Redaktør af dens Tidsskrift ; korresponderende Medlem af det spanske historiske Akademi Litterære Arbejder : Grev Bernardino do Rebolledo, spansk Gesandt i København ; Samling af udenlandske Lærdes Breve, fra det kgl. Bibliotek ( ); Litteratur og Historie (Studier og Essays) ( ); Briete Samuel Pufendorfs an Chr. Thomasius (1897); Spanien omkring 1789 (efter D : G Moldenhawers Rejser) (1904); den italienske, spanske og portugisiske Litteraturs Historie (i,.verdenslitteraturhistorie" 1898); adskillige Oversættelser af ældre spansk Litteratur. Adresse: Kochsvej 25, Kbhvn. GIØRTZ H C N Overretsassessor, Direktør; f. 2. Okt paa Christianshaab ved Vejle; Søn af Proprietær B Giørtz (død 1909) og Hustru Cathrine Margrethe f. Schultz (død 1877); gift m. Christiane Marie Pouline G., f. 21. Marts 1866 i Odense, Datter af Handelsgartner R Hansen (død 1877) og Hustru Christine f. Gregersen (død 1910). Student (Horsens) 1877; cand. jur. 1883; Overretssagfører 1888; Sekondløjtnant ved 4. Regiment- samme Aar; Auditør ved 8. Regiment m. m , ved Livgarden, 1. Regiment og Gardehusarregimentet ; Assessor i Kriminalretten 1903, i Overretten fra I Bestyrelsen for Statsanstalten for Livsforsikring fra 1908; Formand for Kbhvns 5 Værgeraadskreds ; Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalgene i Saxkjøbing 1906 og Medlem af Studentersamfundet«Bestyrelse , af Bestyrelsen for sammes Retshjælp for ubemidlede Har sammen med Borgmester E Tf V S Bloch forfattet en juridisk Haandbog : Lov og Ret i almindelige lx>rgerlige Forhold. Adresse : Frederikshaldsgade 21, Kbh. GIØRUP Michael Kaptajn, Forfatter; f. 3. April 1830 paa Vindum Overgaard; Søn af Proprietær Niels Giørup (død 1845) og Hustru Christiane f. Holst (død 1860); gift m. Emma G. (død 1903), Datter af Regnskabsfører Carl Petersen. Landkadet 1844; Sekondløjtnant 1850; Kaptajn 1875; Afsked Har stiftet Selskabet De danske Forsvarsbrødre i Kjøbenhavn; Medlem af Bestyrelsen af samme og i 1878; Medlem af Direktionen for Vaabenbrødrenes Lotteri. Har skrevet Sangene Dansken har Sejer vundet" og Nu skal vi nok atter med Preusseren slaas", samt en Mængde historiske Fortællinger og Noveller; Redaktør af Ugeskriftet Enhver Sit, senere af Dagbladet Nyt Aftenblad. Adresse: Vesterbrogade 182, Kbhvn. GJELLERUP Julius Boghandler; f. 11. Sept i Ringsted; Søn af Konditor N C Gjellerup og Hustru f. Hersom; gift m. Anine G., f. 20. Dec. paa Langeland, Datter af Fabrikant Rasmus Johansen og Hustru Anna f. Hansen. Lærling i den Hempelske Boghandel i Odense , Medhjælper Etableret 1884 i Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed og Papirhandel; Var Medstifter af og i Bestyrelsen for forskellige Institutioner indenfor Boghandelen. Adresse: Sølvgade 87, Kbhvn. GJELLERUP Karl Forfatter; f. 2. Juni 1857 i Roholt ved Fakse; Søn af Sognepræst C A Gjellerup (død 1860) og Hustru f. Fibiger: gift m. Eugenia f. Heusinger. Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; cand. theol. 1878; Universitetets Guldmedalje 1881 (Arvelighed og Moral). Hovedværker : En Idealist (1878); Det unge Danmark (1879); Antigonos (1880); Rødtjørn (1881, Digtsamling); Aander og Tider (1882 Digte); Germanernes Lærling (1882); Romulus; G-Dur; En klassisk Maaned (1884); Brynhiid (1884); Vandreaaret (1885); St. Just (1886); Tamyris (1887); En arkadisk Legende (1887); Hagbarth og Signe (1888); Bryllupsgaven (1888); Min Kærligheds Bog (Digtsamling): Minna (1889); Herman Vandel (1891); Wuthhorn (1893); Kong Hjarne Skjald (1893);

7 Cje 132 Møllen (1896); Ved Grænsen (1397); Fabler (Digte, 1898); Taukelæserinden (1902): Offerildene (1903); Pilgrimmen Karmanita (1906); Den Fuldendtes Haslru (19071: Verdensvandrernc (1910). Adresse : Gostritzcrstrassc 5, Dresden. GJELLERUP S M Bibliotekar, R,; f. 22. Aug i Roholte, Præstø Amt; Søn af Sognepræst C A Gjellerup og Hustru f. Behrendt; ugift. Student (Herlufsholm) 1857; cand. theol. 1864; Lærer ved Melchiors Skole; arbejdede paa det kgl. Bibliotek med Udgivelsen af Bibliotheca danica; Assistent ved Universitetsbiblioteket 1879; Underbibliotekar 1893, Bibliotekar Har skrevet : Biskop Jens Dinesen Jarsin ( ) og flere Afhandlinger i Historisk Tidsskrift; Medudgiver af Den danske Adel i 16. og 17. Aarhundrede ( ). Adresse : Fiolstræde 34, Kbhvn. GJERNALS C F Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.Gb.E.T.p.p.; f. 13. Aug i Augustenborg; Søn af Apoteker C F Jacobsen og Hustru f. Gjern; gift m. Ida G., f. 18. Juni paa Frederiks- i berg. Datter af Generalmajor Johan Linnemann og Hustru f. Christensen. Student (Sorø) 1877; Sekondløjtnant! (1880): Premierløjtnant 1881; Adjutant hos Prins Christian ; Kaptajn 1892; Lærer ved Officersskolen ; Oberstløjtnant 1908; Chef for 5 Artilleriafdeling; til Tjeneste i det franske j Feltartilleri Medlem af Soransk Samfunds Bestyrelse Udenl. Ordner: Gr.Fr.; N.O.N.; N. St.O.; R.St.Stan.; S.Sv. Adresse : Rahbeks Allé 32, Kbhvn. GJESSING Aage Direktør; f. 21. Marts 1861 i Tønder: Søn af Advokat og Notar Gjessing (død 1881) og nustru f. Lassen; gift m. Anna G., Datter af Justitsraad H E Friis i Vejle. Student (Horsens) 1879; cand. jur. 1885; Byfogedfuldmægtig i Vejle 1885: Sagførerfuldmægtig i Randers , Sagfører smstds. 1889, Overretssagfører 1891; Direktør for jydske Købstads-Kreditforening, for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme fra 1898 og for Hypotekforeningen for Laan mod secundær Prioritet i faste Ejendomme i Kbhvn. og Omegn fra Adresse: Margrethevej 6, Hellerup. GLAHN H C Arkitekt; f. 12. April 1850: i Nykjøbing F.; Søn af Tømrermester, Arkitekt O M Glahn (død 1879) og Hustru Eggertine f. Gram (død 1890): ' gift m. Louise. G., f. 3. Okt. 1851, Datter af Amtsforvalter E \V Leuning (død 1876) og Hustru Louise f. Blicher (død 3883). Lærte Tømrerfaget hos sin Fader; Svend 1870; Elev af Kyhn, Herholdt og af Kunstakademiet, Afgang herfra Medlem af Nykjøbing F. Byraad ; t.idl. Medlem i Bestyrelsen for Industri- og Flaandværkerforcningen, Formand for Teknisk Skole; Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen af Murer- og Tømrermestre i Østifterne. Medlem af Bygningskommissionen og af Bestyrelserne for Akademisk Arehitektforening og Foreningen til gamle Bygningers Bevarelse. Har bygget: Kommuneskoler, Alderdomshjem, Syge- og Epidemihus, Sygekloster, Faftiggaard, Elektricitetsværk, Menighedshus, Nationalbank, Frimurerloge o. m. fl. Bygninger i Nykjøbing F., restaureret Kirken og Czarens Hus. Bygget Spiret paa Radsted, Fuglse og Slemminge Kirker, Teknisk Skole i Sakskjøbing, Katholsk Kirke og Præstegaard samt Syge- og Epidemihus i Maribo; kommunal Pigeskole, Epidemihus og Spiret paa Kirken i Nakskov, Gyldcnbjerg, Vanthore, Stensby og Svinø Kirker, samt en stor Mængde Landbygninger og private Huse. Udenl. Orden : R.St.Stan. Adresse : Nykjøbing F. GLARBO Chr. Docent, lic. theol.; f. 23. F'ebr i Ton-ild; Søn af Sognepræst O N Glarbo og Hustru Louise f. Bruun; ugift. Student (Frederiksborg) 1893; cand. theol. 1898; Studieophold i Udlandet og : Lic. theol. 1905; Lærer ved Blaagaards Seminarium fra 1899; Docent i nytestamentlig Exegese ved Universitetet Litterære Arbejder: Den kristelige Erkendelse I (1905); Ledetraad i Romerbrevet (1906). Adresse: Odensegade 7, Kbhvn./ GLASS Louis Komponist, Pianist; f. 23. Marts 1864: Søn af Komponisten C H Glass; gift m. Agnes Camilla G., f. 28. Juni i Kbhvn. Elev af Niels W Gade, Rüdinger, Pr. Neruda og af sin Fader; studerede ved Konservatoriet i Brüssel ; overtog Faderens Musikkonservatorium I Bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik; Formand for Dansk Tonekunstner-Forening og Musikpædagogisk Forening. Køfnpositkmer: Flere Hefter Sange og Klaverstykker; fire Symfonier, to Ouverturer: En Folkefjende og Danmark ; fire Strygekvartetter; en Strygesekstet; Sonater, Trio og Kvintet for Piano med Strygeinstrumenter; en Suite for Orkester; en Koncert for Obo. Adresse: Madvigs Allé 7, Kbhvn.

8 133 Cnu GLÜCKSTADT Emil R Bankdirektør: f. 24. Aug i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Etatsraad Isak Glückstadt (se denne); gift m. Laura Rosa G., f. 12. Aug. i Kbhvn., Datter af Direktør Edvard Rée (se denne). Cand. phil.; uddannet i National City Bank (New York). Deutsche Banks Londonerfilial og Banque des Pays-Bas i Paris; Sekretær i Den danske Landmandsbank 1901, Vicedirektør 1904, Direktør fra Medlem af Bankraadet for Færøernes Bank og at Bestyrelserne for Kbhvns Flydedok & Skibsværft. Nordisk Textil Akts. og Grønlandsk Minedrifts Akts. Adresse : Fredericiagade?. Kbhvn. GLÜCKSTADT I sak Gehejme-Etatsraad, Bankdirektør. SK.DM.p.p.: f. 22. April 1839 i Fredericia: Søn af Købmand II J Gluckstadt og Hustru Esther f. Goldschmidt; gift m. Juliette Sophie f. Raffel (død 1895). Uddannet i G A Gedalias Forretning; Bankier i Kristiania 1865; Direktør for Den norske Creditbank ; Direktør for Den danske Landmandsbank fra 1872: Formand for Kbhvns Frihavns- Aktieselskab, for Det østasiatiske Kompagni og for Nordisk Kabel- og Traadfabrikker. Medlem af Bestyrelserne for Det forenede Dampskibs-Selskab, Aktieselskabet. Scandia i Randers, Spritfabrikken Fortuna. Aktieselskabet C Olesen. Aktieselskabet A M Hirschsprung & Sønner. Korntørrings- og Oplagsmagasinet, Hellebæk Fabrikker og Bloch & Andresens Bomuldsvæverier; Medlem af Bankraadet for Den dansk vcslindiske Nationalbank og af Afviklingskassen af 1910: Viceformand for Det forenede danske Livsforsikrings Aktieselskab Hafnia; Formand for Det mosaiske Trossamfunds Repræsentanter; i Bestyrelsen for Kbhvns Husflidsforening: Kasserer for Skuespillerforeningens Fond; Borgerrepræsentant i Kbh Udenl. Ordener: S.Kr.; N.Sl.O.: S.N.; S.V.; R.St.Stan.: F.Æ.L.; SILE. Adresse : Holmens Kanal 12. Kbhvn. Sommerbolig : Carlsminde, Søllerød. GLÜCKSTADT Valdemar Konsul, Grosserer, R.p.p.; f. 25. Febr i Kristiania: Søn af Geheime-Etatsraad Isak Glückstadt (se denne); gift m. Julie G., f. 1. Sept. i Kbhvn., Datter af Direktør Edv. Rée (se. denne). Medindehaver af Firmaet: Max Levig & Co. Formand i Bestyrelsen for Kommunalforeningen for Skodsborg og Omegn. Medlem af Det kgl. danske geografiske Selskabs Raad: Viceformand i Bestyrelsen for Foreningen for fremmede Magters Konsuler; Vicepræsident i Italiensk Forening Umberto I; Formand for Foreningen Dante Alighieri; i Komitéerne for Danmark Ekspeditionen til Nordøst Grønland, Einar Mikkelsens Fikspedition, Geografisk Selskabs Ekspedition til den persiske Havbugt ; i Bestyrelserne for Aktieselskaberne De Danske Konservesfabrikker og Frihavnens Skibsprovianteringsforretning; Konsul for Kongeriget Italien. TIdenl. Orden : I.Kr. Adresse: Bredgade 23. Kbhvn. Sommerbolig : Villa Itala, Skodsborg. GLÆSEL Edv. Landskabsgartner; f. 4. Jan paa Classensborg i Jylland: gift m. Ellen Gerda G., f. 14. Sept. i Kbhvn. Har bl. a. anlagt Raadhushaven i Kbhvn. og Haven ved Vedbygaard. Adresse: GI. Kongevej 78, Kbhvn. GLÆSEL Henri Arkitekt. Statsinventarie-Inspektør, R.p.p.; f. 19. Marts 1853 i Kbhvn.: Søn af Hovedkasserer I A Glæsel og Hustru Henriette f. Danchell; gift m. Ingeborg f. Fritsche, f. 17. Nov. i Kbhvn. Inspektør og Sekretær i Statsinventarie-Kommissionen; Medl. af Frederiksberg Kommunalbestyrelse Har bygget : Magasin du Nord (sammen med Alb. Chr. Jensen) Tuborgs Fabrikker; Warrås Slot, Jordberga Slot og Hafgård, alle tre i Skaane; Ingeniør Dithmcrs Villa, Julebæk m. m. TIdenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; M. V.Kr.; Fr.Kr.; R.St.Stan.; S.Kr. Adresse; Platanvej 15, Kbhvn. GNUDTZMANN Albert Forfatter; f. 3. Juni 1865 i Humble. Langeland; Søn af Provst L F Gnudtzmann og Hustru f. de Silva: gitt m. Sangerinde Anna G., f. 15. Juli i Kbhvn., Datter af Mekanikus Albert Hein og Hustru f. Hoffmeyer. Student (Viborg) 1883; cand. jur. 1888; Assistent i Finansministeret ; Journalist fra 1889 (Dagbladet, Avisen); litterær Redaktør af Vort Land ; Medarbejder ved Nationaltidende som Litteratur- og Teaterkritiker indtil Formand for Danske Dramatikeres Forbund. Litterære Værker: Peter Steens Arvinger (1894); Idealister (1896); Gadespejlet (1898); Ridder Thorvald (1899); Det stille Vand (1901); En Særlings Roman (1902); Randa (1903); I Blinde 11903); Departementschefens Brodersøn (1905); Feltmanns Samlinger (1905); De flotte Drenge (1906); Baronen (1908); Miniaturbilledet (1909); Stor-Kjøbenhavn (sammen med Helmer Lind). Adresse: GI. Kongevej 72, Kbhvn.

9 Cnu GNUDTZMANN J E Arkitekt. Professor. R.; f. 17. Nov i Kbhvn.: Søn af Horkræmmer. Kaptajn J F G Gnudtzmann og Hustru f. Liitchen; gift m. Catrhinca Olivia G., Datter af Forpagter N P Svane og Hustru f. Hansen. Polyteknisk Eksaminand 1855; Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1866; arbejdede under H Chr. Hansen og J D Herholdt, var Konduktør ved Opførelsen af Nationalbanken; deltog i Krigen 1864 som Løjtnant i Artilleriet; Docent i Husbygning ved Polyteknisk ; Læreanstalt ; Medlem af Byguingskommissionon , af det sarlige Kirkesyn og af Kontrolkomitéen for Kunstmuseet Har udgivet : Lærebog i Husbygning. Har bygget: St. Pauls Kirke i Kbhvn.; Vor Frue Kirke i Aalborg: Skolen Absalonsgade 3; Frk. Kruses Skole; Kommuneskoler i Korsør, Helsingør og Vejle; Hotel og Sparekasse i Korsør; Direktørboligen paa Alumima samt adskillige andre offentlige og private Dygn i uger. Adresse: Colbjørnscnsgado 3, Kbhvn. GODSKESEN Marius Overretssagfører; f. 7. Juli 1861 paa Fanø; Søn af Etatsraad fh. Toldkasserer J G Godskesen Og Hustru f. Møller; gift m. Elisabeth Ingeborg Birgitte G., f. 9. Jan i Kbhvn., Datter af Amtmand N R Rump (død 1900) og Hustru f. Olrik (død 1899). Student (Sorø) 1879; cand. jur. 1884: Overretssagfører 1888; ledende Senior i Studenterforeningen Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 1908 og dennes Formand 1909; Medlem af Overskatteraadet for Frederiksberg ; Kredsformand for Højres Arbejder og Vælgerforening i Kbhvns Amts 1. Kreds; Formand for Soransk Samfund (i Bestyrelsen fra 1889); Formand for Terløsegaardkomitéen. Adresse : Frederiksberg Allé 56, Kbh. GOLDSCHMIDT Adolph Læge.Dr. med.; f. 25. Aug i Kbhvn.; Søn af Digteren, Professor M Goldschmidt og Hustru f. Sonne; gift m. Anna G., f. 19. Juni i Aalborg, Datter af Organist C V de Meza og Hustru Julie f. Feyerschou. Student (v. Westenske Institut) 1863; med. Eks. 1869; Reservelæge ved Garnisons Sygehus ; Universitetets Guldmedalje 1871; Dr. med (Acute Infectionssygdommes Indflydelse paa Svangerskabet); kst. Læge ved Karantænen , bistaaende derved fra Adresse : St. Kongensgade 32, Kbhvn. I IM GOLDSCHMIDT C J Etatsraad. RDM.; p.p.; f. 24. Nov i Hillerød; Søn af Urmagermester P A Goldschmidt (død 1885) og Hustru Christine f. Martinsen (død 1891); ugift. Student (Frederiksborg) 1861; cand. phil.; Reserveintendant i Hærens Forplejningskorps 1869; Intendant 1874; Overintendant 1888: Stabschef ved F'orplejningskorpset 1892; Stabsintendant 1897; Afsked Udenl. Orden : N.St.O. Adresse : Carl Bornhardsvej 15, Kbh. GOLDSCHMIDT Harald Professor ved Landbohøjskolen; f. 12. Nov i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Julius M Goldschmidt og Hustru Frederikke f. Levy; gift m. Mary G., f. 15. Maj i Kbhvn., Datter af Grosserer M Bendix og Hustru f. Løwenstein. Landbrugskandidat 1880; Dyrlægeeksamen 1882; Student 1884; rand. phil. 1885; studerede først Medicin, senere Dyref.vsiologi i Dresden; 1889 Lektor, 1903 Professor i Husdyrbrug ved Landbohøjskolen; Lærer ved Ride- og Beslagskolen. I Direktionen for Zoologisk Have: Medlem af Bestyrelsen (Forretningsfører og Kasserer) for Arbejdshjemmct for døvstumme Piger og Prinsesse Ma - ries Asyl for døvstumme Kvinder fra 1909; Formand for Foreningen Hestens Værn fra Udenl. Orden : F.M.A. Adresse : Aäboulevard 15, Kblivn. GOLDSCHMIDT Ivar B Direktør: f. 28 Juni 1866 i Kbhvn.: Søn af Fabrikejcr Benny M Goldschmidt (død 1901) og Hustru Dora f. Levy; gift m. Alma f. Heine, f. 13. Aug. i Kbhvn. I Bestyrelsen for Kbhvns Kommunes Arbejdsanvisningskontor; Kasserer for Vridsløselille Fængselsselskab: Formand i Bestyrelsen for Silkeborg Vandkuranstalt; Repræsentant i Mosaisk Trossamfund; Direktør for Hørsholm Klædefabrik. Adresse s Østbanegade 27, Kbhvn. GOLDSCHMIDT Jul. Etatsraad, R. DM.: f. 24. Jan i Vordingborg; Søn af Købmand Aron Goldschmidt; gift m. Betzy f. Bassøe, f. 4. Maj Exam. jur. 1845; Bogholder ved Landbygningernes Brandforsikring under Justitsministeriet ; i Købstædernes Brandforsikring 1860; Kontorchef i det midlertidig ( ) oprettede Brandforsikrigskontor under Justitsministeriet; adm. Direktør for Købstædernes Brandforsikring , Revisor ved Vallø Stift og ved Landbygningernes Brandforsikring Adresse: Frederiksborggade 52, Kbh.

10 155 Coo GOLL August Byfoged, Forfatter; f. 31. Aug i Bergen; Søn af Skibsfører Bernt Goll og Hustru f. Koch; gift m. \ Vera. G., Datter af Overlærer Kaper, Student (Haderslev Læreres Skole) 1882; cand. jur. 1887; Assistent i Politikammeret s. A., Fuldmægtig 1896: Politiinspektør (4. Afd.) 1902; Byfoged i Aarhus fra 1908; Formand for Aarhus Værgeraad søndre Kreds; Medstifter af og i Bestyrelsen for Fængselshjælpen, Dansk Kriminalistforening og S for Pligtens Ofre. Medarbejder og Medredaktør ved Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen og praktisk Strafferet; forskellige Afhandlinger i Dansk Tidsskrift, Gads danske Magasin og Det ny Aarhundre-. de 1. Har udgivet: Forbrydelse og Straf (19051; Forbrydertyper hos Shakespeare (1907). Adresse : Skovvej 24. Aarhus. GOOS Adolf Fængselsinspektør; f. 31.' Aug i Tønning; Søn af Borgmester Wadsted Goos (død 1881) og Hustru Augusta f. Nyebølle; gift m. Karen Sophie G., f. 30. Nov. i Buds- Vedby, Datter af Vognfabrikant P Petersen os Hustru Minna f. Sørensen. Student (Roskilde) 1880; cand. jur. 1887; Herredsfuldmægtig i Nørvang Tørrild Herreder til 1891; Assistent ved Vridsløselille Forbedringshus til 1895 og ved Krstbvns Strafanstalt; Translatør i Fransk; Inspektør ved Straffeanstalten i Horsens fra Medlem af Bestyrelsen for Horsens Fængselsselskab fra 1906; korresponderende Medlem af Société generale des prisons i Paris: Medarbejder ved det russiske Justitsministeriums Blad: Journal du Ministére de la Justice å St. Pétersbourg. Adresse : Horsens Straffeanstalt, Horsens. GOOS Carl Gehejme-Etatsraad, Dr. jnr., I SK.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 3. Jan il Rønne; Søn af Dr. med. Overlæge Adolph Goos (død 1857) og Hustru f. Petersen (død 1872); gift m. Amalie Henriette G. (død 1904), Datter af Viceadmiral Irminger. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1851; cand. jur. 1857, Assistent i det slesvigske Ministerium s. A.; Universitetets Guldmedalje 1859: Lektor ved Universitetet 1861, Professor s. A.; Medlem af Videnskabernes Selskab, af Proceskommissionen ; Formand for Teaterkommissionen ; Medlem af den internationale penitentære Kommission 1884; Vicepræsident for samme 1890; Medlem af Instituttet for Folkeret og Præsident for samme 1897: Overinspektør for Fængselsvæsenet ; Repræsentant for Dagbladets Udgivere ; Folketingsmand for Kbhvns 5. Kreds ; kongevalgt Landstingsmand fra 1885; Kultusminister i Ministeriet Estrup ; Justitsminister i Ministeret Sehested : ekstraordinær Assessor i Højesteret; 1905 Medlem og fra 1906 Formand for Straffelovskommissionen samt Medlem af Kommissionen for det civile Sundhedsvæsen. Formand i Kontrolkom. for Det forenede danske Livsforsikrings Akts. Hafnia; Formand i Komiteen for Dansk Folkemuseum, for Fængselsselskabet i Kbhvn., Fængselsselskabernes Fællesbestyrelse, Det kgl. Blindeinstitut, Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder og for Foreningen til at fremme blindes Selvvirksomhed; Direktør for De kgl. Døvstummeinstituter; Formand forarbejdshjemmet for døvstumme Piger og for De Døvstummes Menigheds Kirkebestyrelse ; i Kontrolkomitéen for C. A. 28. Juni; i Bestyrelsen for Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylselskabs Legat; Medlem af den danske Afdelings Bestyrelse for Den Letterstedtske Forening. Litterære Værker: Strafferettens Tudledning og almindelige Del I (2 Bd.); Den almindelige Retslære ( ; Strafferettens specielle Del (3. Bd.); Grundtræk af den danske Statsret (1890); Den nordiske Strafferet (Almindelig Del) (1882), (Speciel Del) (1899); Bemærkninger om Bedrageriforbrydelsens Behandling i dansk Ret (1900); A S Ørsteds Betydning for Moral- og Retsfilosofien samt Straffcretsvidenskaben (1904 og 1906). Endvidere flere mindre Arbejder i danske og fremmede Tidsskrifter. Udenl. Ordner : BL.; I.Kr.; R.St.A.; S.N.; Dr. jur. h. c. (Upsala 1877). Adresse : Vendersgade 33, Kbhvn. GOOS Karl A Overinspektør for Fængselsvæsenet, Kvæstor; f. 18. Aug i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Etatsraad Carl Goos (se denne); gift m. Helga G., f. 1. Sept. i Ringsted, Datter af Sparekassebogholder Wil!. Bernsteen og Hustru f. Ludvigsen. Student (Metropolitanskolen) 1882; cand. jur. 1888; By- og Herredsfuldmægtig i Ringsted 1889; Assistent i Kvæsturen og Sekretær hos Overinspektøren for Fængselsvæsenet 1890; Assistent i Kultusministeriet og Sekretær ved Frederiks Hospitals Lægeraad ; Overinspektør for Fængselsvæsenet fra 1891; Fuldmægtig i Kultusministeriet 1903, kst. Kontorchef 1909; Kvæstor ved Universitetet og Sorø Akademi 1909; Suppleantformand i

11 Cos ] 36 Værgeraadet for Kbhvns 3. Værgeraadskreds. Adresse : Kastelsvej 19, Kbhvn. GOSCH C C A fh. Attaché. K'.DM. p.p.; f. 16. Nov i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant F A Gosch og Hustru Christiane f. Meldahl; gift 1. Gang m. Harriette f. Smith (død 1905), 2. Rang m. Nathalie f. Wickham, f. 17. Pebr. Student (Metropolitanskolen) 1851; mag. scient. 1855; Ophold i England fra 1859; Attaché ved det danske Gesandtskab i London Har skrevet : foruden Bidrag til engelske og danske Tidsskrifter: The nationality of Slesvig (1861); Denmark and Germany since 1815 (1862); Explanation of (the Danish cjuestion (anonym 1864); Om de lærde Skolers Undervisningsplan (1865); Oversættelse af Dr. M Goulburn : Om Personlig Religion (1867): Udsigt over Danmarks zoologiske Litteratur ( ) Bemærkninger om Prof. Panama Bidrag til vort medicinske Fakultets Historie (1877); Danish Arctie Expeditions ( ): I C Schiødte, Et Bidrag til Videnskabernes Historie i Danmark ( ). T'denl. Orden ; R.StLA. adresse ; Stanhope Gardens 21 London SW COTSCHALK Frederik Kaptajn i Søetaten, E.p.p.; f. 25. Jan i Kbhvn; Son af Grosserer V H Gotsehalk og I Hustru Francisca f. d'auchamp; gift : m. Harriet f. Plum (død 1909). Sekondløjtnant 1885: Premierløjtnant, i 1887: Kaptajn 1902: Adjutant hos H. DI. Kongen fra 1905; Medlem af For-! fremmelsesraadet for Søofficerskorpset fra 1907; i Bestyrelsen for Søofficersforeningen. Udeni. Ordner: F.Æ.L.: Gr.Fr.; N. St.O.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.A.; Stb. V.: Tun.N.I Adresse : Ny Toldbodgade 53. Kbhvn. GOTTLIEB Emil Apoteker, R. ; f. 5 April 1854 i Næstved; Søn af Fotograf cand. pharm. Brygger H N Gottlieb og Hustru f. Lassen; gift m. Anna Johanne Caroline f. Bidstrup, f. 23. Nov. paa Agregaard, Bornholm. Cand. pharm. 1875; Videnskallernes Selskabs Prisbelønning 1882: Apoteker i Kbhvn. (Steno Apotek) Fh. Docent i Pharmacologi ved Landbohøjskolen ; Hovedkasserer for Farmaceutisk Understottelsesselskab: Medlem af Det veterinære Sundhedsraad og Næstformand for Sundhedsstyrelsen (1909). Adresse; Vesterbrogade 33. Kbhvn. GOTTSCHALCK- HANSEN Christian Sognepræst ved St. Johannes Kirke: f. 26, Juni 1864 i Hillerød; Søn af Partikulier P C H A Hansen og Hustru 1. Goftschalck: gift m. Marie G-H., f. 3. Maj paa Vejrupgaard pr. Marslev, Datter af Hofjægermester, Ritmester Brockenhuus von Løwenhielm og Hustru f. Hansen. Student (Frederiksborg) 1883; cand. theol. 1890; Kateket 1891, res. Kapellan 1896 og Sognepræst ved St. Johannes Kirke fra 1908; har været Religionslærer for Deres kgl. Højheder Prinsesserne Louise, Ingeborg og Thyra samt Prins Harald; Formand for St. Johannes Kirkes Menighedspleje, for K. F. U. K. i St. Johannes Sogn og for Foreningen Glædelig Jul; Formand i Bestyrelsen for Kbhvns Kredsforbund for Hedninge-Missionen. Adresse: Blegdamsvej 10, Kbhvn. GRAM Christian Læge, Dr med., Professor, R.DM.: f.13. Sept i KhJivn ; Søn af Professor. Dr. jur. F T J Gram og Hustru f. Roulund; gift m. Louise G., (død 1900) Datter af Oberst L F G Lohse og Hustru f. Arctander. Student (Metropolitanskolen) 1871; med. Eks. 1878; Universitetets Guldmedalje 1882; Dr. med. 1883; Reservelæge ved Kommune-Hospitalet Afd. II ; Sekretær i Medicinsk Selskab ; Kredslæge i Kbhvn ; midlertidig Docent i Farmakologi 1891, Professor deri s. A.; Overmedikus ved Frederiks Hospital Afd. A fra 1892: Medlem af Sundhedskollegiet 1893, af den permanente Farmakopekommission s. A. og af Bestyrelsen for Classens Litteraturselskab 1896; Professor i Medicin 1900; Formand i Farmakopekommissionen 1901; Medlem af Raadet ved det internationale Bureau til Tuherkulosens Bekæmpelse 1902: Æresmedlem og Medlem af flere udenlandske Læseselskaber; Medlem af Bestyrelsen for Rosenborg Brøndanstalt og Silkeborg Vandkuranstalt; Medlem af Direktionen for Vejlefjords Sanatorium og af Forretningsudvalget for.julemærkekomitéen : i Bestyrelsen for Foreningen til Alderdomsunderstøttelse for Sygeplejerske!' i Danmark og Formand i Foreningen for Trængendes Landophold fra Adresse: Frederik d. 5. Vej 1, Khh. GRAM Fr. Etatsraad, R.p.p.; f. 27. Febr i Dahler i Sønderjylland; Søn af Præst Caspar Frederik Gram (død 1657): gift 1. Gang m. Cathrine f. Westphal (død 1894), 2. Gang m. Jenny Mathilda f. Sundberg. f. 18. Maj i Stafva. Østergøthland. Adm. Direktor for Bikuben : i Repræsentantskallet for Bikuben. Dansk Snaremærke Kasse og Arbejdernes Byggeforening: i Bestyrelserne for Lægeforeningens Boliger og for Aktie-

12 15? Cra selskaliet De kbhvnske Sporveje j Medlem at Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Danmark og af Kontrolkomitéen for Landbrugslotteriet; Formand for Foreningen Fremtiden; Repræsentant for Danmark for Svenska Turistforeningen i Stockholm. TJdenl. Orden : S.N. Adresse : Bakkegaards Allé 13, Kbhvn. GRAM Herman Kontorchef i Landbrugsministeriet, K.DM.; f. 16. Aug i Kblivn.: Søn af Etatsraad Professor Dr. jur. F T J Gram (død 1871) og Hustru Louise f. Roulund. Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; cand. jur. 1879; Assistent i Indenrigsministeriet 1882; Docent ved Landbohøjskolen 1891; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1894; Kontorchef i Landbrugsministeriet fra 1899; Kasserer for Juridisk Forening; Indenrigsministeriets Delegerede ved Det danske Kunst indrist r im usæuin. Adresse: Vendersgade 28, Kblivn. GRAM I Bille Professor; f. 4. Aug i Kbhvn.; gift m. Dorthea Christiane G. f. April i Mørkhøj. Gladsaxe. Cand. pharm. 1879: Assistent ved V Steins Laboratorium; Professor ved pharmaceutisk Læreanstalt! 1901; Medlem af den permanente Farmakope- Kommission; videnskabeligt bestandigt Medlem af Det kgl. nordiske Oldskriftselskalj Adresse : N. Søgade 17, Kbhvn. GRAM Jørgen Pedersen Dr. phil., Di- [ vektor, K.p.p.; f. 27. Juni 1850 i Nu-; strup; Søn af Gaardejer Peder Jørgensen Gram (død 1871) og Hustru Marie Magda lene f. Aakjær (død 1902); gift 1. Gang m. Dorthe Marie G. (død 1895), Datter af Smedemester Søren Pedersen, 2. Gang m. Emma Birgitte G., f. 5. Nov i Hillerød, Datter af Gæstgiver H Hansen. Student (Ribe) 1868; Magisterkonferens i Matematik 1873; Dr. phil Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1888; Beregner i Hafnia ; Medredaktør af Tidsskrift for Matematik ; Adm. Direktør for Forsikrings Aktieselskabet Skjold fra 1884; Medlem af Direktionen for Det forenede danske Livsforsikrings- Aktieselskab Hafnia fra Formand for De dansko Livsforsikringsselskabers Forening og for Dansk Ulykkesforsikrings-Forening; Medlem af den skandinaviske Livsforsikringskomité i 1900: Formand for Videnskabernes Selskalxs Kassekommission; Medlem af Nordisk Brandforsikringsselskabs Repræsentantskal). Litterære Værker : undersøgelser angaaende Mængden af Primtal under en given Grænse (tilkendt Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 18841; Om Rækkeudviklinger, bestemte ved de mindste Kvadraters Metode: forskellige Afhandlinger i Tidsskrift for Skovbrug, i Tidsskrift for Matematik, i Videnskabernes Selskabs Skrifter og i udenlandske Tidsskrifter: endvidere Festskrifter til Hafnia og Skjold m. m. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse: Alhambravej 6, Kbhvn. GRAM Peter P Murermester, Raadmand, R.; f. 11. Aug i Hjerting; Søn af Fisker Peder Gram og Hustru f Rosenkilde; gift m. Maren Kjerstine f. Andersen, f. 11. Okt i Dame paa Møen. Svend 1869; Mester 1886; Repræsentant i Murerlavet ; Voldgiftsmand ; Bisidder og Formand for Murernes Voldgift fra 1900; Medlem af Kommissionen til Bedømmelse at frivillige Svendeprøver; Murerlavets delegerede i Fællesrepræsentationen for Industri og Haandværk og i Arbejdsgiverforeningen fra Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab og at Repræsentantskabet for Arbejderforeningen af 1860 fra 1896, af Borgerrepræsentationen ; Raadmand i Magistratens 3. Afdeling 1910; som Borgerrepræsentant i Bestyrelsen for Khhvns Kommunes Arbejdsanvisiiingskontor og for Hambros Badeanstalt; "Næstformand i Kbhvns Grundejerforening; i Direktionen for Zoologisk Have m. m. Adresse: Petersborgvej 5, Kbhvn. GRAM R S Assessor i Højesteret, Dr. jur,; f. 9. Aug i Gjentofte Sogn; Søn af Etatsraad, Professor, Dr. jur. F T J Gram (død 1871) og Hustru Louise f. Roulund; gift m. Inger Juliane G., Datter af Arkitekt II C Tybjerg og Hustru f. Paulsen. Student (Metropolitanskolen) 1875; cand. jur. 1879; Assistent i Justitsministeriet: Dr. jur. 1889; Assessor i Kriminalretten 1891, i Overretten 1902, i Højesteret I Bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening; Censor ved de juridiske Eksaminer. Adresse : Kastelsvej 9. Kbhvn. GR AN Carl Snedkersvend; f. 5. Marts 1872 i Kbhvn.: Søn af Murersvend Carl Gran og Hustru Johanne f. Mørch; gift m. Olga Henriette f. Richter, f. 7. Maj 1875 i Kbhvn. Lært Snedkerfaget hos Jul. Carstensen; Svend 1891; Elev af Teknisk Selskabs Skole og Studentersamfundets Aftenundervisning; Forretningsfører for Snedkerforbundet ; Sekretær for De samvirkende Fagforbund i Danmark og Næstformand i Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. fra 1909;

13 Cra 138 Medlem af Arbejdsløshedsnævnct og af eu Række Bestyrelser indenfor Arbejderverdenen. Redaktør af Træarbejderen os Sekretær for Dansk Træarbejder-Sekretariat fra Adresse: Nørrebrogade 114, Kbhvn. GRANDJEAN Axel Komponist; f. 9. Marts 1847 i Kbhvn.; Søn af Konditor C F B Grandjean (død 1877) og Hustru f. Toxværd (død 1899); gift m. Maria Christine f. Prahl, t. 11. Okt. i Kbhvn. Uddannet paa Musikkonservatoriet; debuterede paa Det kgl. Teater som Arv i Jean de France; Dirigent i Studentersangforeningen , i Dagmarteatret og i Handels- og Kontoristforeningen ; Syugemester ved Det kgl. Teater I Bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik. Kompositioner: De to Armringe; Colomba; I Møllen; Oluf; Bacchusfesten; I Karnevalstiden; Broder Rus; Helgensværdet: Sange for een og flere Stemmer; flere Klaverstykker; Trækfuglen. Adresse: Holbergsgade 17, Kbhvn. GRANDJEAN Harald Frederik Oberstløjtnant, R.DM.; f. 17. Okt i Kbhvn.; Søn af Konditor O F B Grandjean (død 1877) og Hustru f. Toxværd (død 1899): gift m. Anna Margrethe Christine G., f. 21. Jan i Kbhvn.. Datter af Grosserer, Kaptajn Peter Holm (død 1869) og Hustru f. Hansen (død 1895). Sekondløjtnant 1867; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1882, i Forstærkningen 1893; Afsked 1900; kar. Oberstløjtnant Udgiver af De kgl. danske Ridderordener (1903). Adresse: Bredgade 4. Kbhvn. Sommerbolig : Espergjærde. GREDSTED Frits Præst ved Frederiks Hospital; f. 4. Dec i Odense; Søn af Hofskomager Hans Grcdsted fdød 1881) og Hustru f. Wiltenburg (død 1896); gift m. Thora Petrea Henriette G., f. 13. Okt. i Vintre Mølle pr. Roskilde, Datter af Mølleejer H J Hansen (død 1854) og Hustru f. Obel (død 1871). Student (Odense) 1876; cand. theol. 1882; Kapellan til Bjørnsholm og Malle s. A.; Sognepræst i Dollerup i Elling 1887: Præst ved Det kgl. Frederiks Hospital og den kgl. Fødselsstiftelse fra 1892, ved Rigshospitalet fra Formand for Højres Arbejder- og Vælgerforening i 8. Kreds; i Bestyrelsen for Foreningen Fødselsdagsgaven og Selskabet De kgl. ansatte Embedsog Bestillingsmænds Laaneloreniug. Udgiver af et Festskrift ved Frederiks Hospitals 150 Aars Jubilæum Adresse : Amaliegade 28, Kbhvn. GREDSTED Valdemar Hospitals-Direktør, Justitsraad, R.DM.; f. 1. Jan i Kbhvn.; Søn af Brændevinsbrænder F A Gredsted og Hustru f. Jespersen: gift m. Karen Augusta f. Wolf, f. 1. Maj 1860 i Kristiania. Student (v. Westenske Institut) 1865; cand. jur. 1873; Assistent i Nationalbanken ; Chef for Staden Kbhvns Økonomikontor 1880; Forstander for Kommunehospitalet 1883; Inspektør for de kommunale Hospitaler i Kbhvn (fra 1898 med Titel af Direktør); Ekspeditionssekretær ved det kgl. Sundhedskollegium ; i Bestyrelserne for Dronning Louises Børnehospital og Foreningen Det røde Kors. Adresse : Kommunehospitalet, 0. Farimagsgade, Kbhvn. GREEN H Redaktør; f. 9. Sept i Kbhvn.; Søn af exam, jur. T Green; gift m. Johanne Frederikke G., f. 30. Okt i Kbhvn. Student (v. Westenske Institut) 1893; cand. jur. 1903; Redaktør af Børsen fra 1901; Udgiver af Green's Danske. Fonds og Aktier fra Har udgivet: To Piecer om Brugsforeningsbevægelsen; Sigurd Berg og Ansvaret; Grundrids af Dansk Bankvæsen med en Oversigt over Bankkrisen ; m. f). Adresse: Frederiksberg Allé 27, Kbh. GREGERSEN Fredrik Læge, Prosektor; f. 23. Maj 1871 paa Frederiksberg; Søn af Skolebestyrer H P Gregersen og Hustru Katrine f. Larsen; gift m. Nicoline G., f. 27. Maj paa Aagaard i Sknane, Datter af Landmand C F Bentzon og Hustru f. Lange. Student 1889; med. Eks. 1897; Universitetets Guldmedalje 1898; Prosector pathologiæ ; Laboratorieforstander ved Rovsings Klinik 1902; Proscktor ved Frederiksberg Hospital fra 1903; Visitator ved Kommunehospitalet fra Adresse; Smallegade 26 A, Kbhvn. GREGERSEN Cunnar Direktør; f. 14. Aug paa Frederiksberg; Søn af Skolebestyrer Hans Gregersen (se denne); gift m. mag. art. Johanne f. Salomon. Student (privat dimit.) 1894; cand. phil.-1895; cand. polyt. 1900; Assistent ved polyteknisk Læreanstalts tekniskkemiske Laboratorium s. A.; Studieophold ved Central Technical College i London ; Assistent i forskellige udenlandske Ingeniørforretninger; fra 1902 Ingeniør i M Davidsens Ingeniørforretning senere ved Aktieselskabet M

14 17,9 Cru I Ballins Sønner: Direktør for Teknologisk Institut 1908; Medarbejder ved Tidsskrift for Industri fra 1902; i Bestyrelsen for Dansk Forening til Beskyttelse af industriel Ejendomsret 1910, samt blandt Repræsentanterne for Danmark i Internationale Verband für Studium die Verhältnisse des Mittelstands. Adresse : Harsdorffsvej 12, Kbhvn. GREGERSEN Hans Skolebestyrer, B.; f. 28. April 1842 i Kjerteminde; Søn af Skomagermester Beter Gregersen (død 1879) og Hustru f. Dyrehauge (død 1879): gift 1. Gang m. Anna Katrine G (død 1871), Datter af Itandskefabrikant N F Larsen (død 1881) og Hustru Henriette f. Baumann (død 1857); 2. Gäng m. Elisabeth Margrethe G., f 10. Sept i Kbhvn., Datter af Ølhandler A Jensen (død 1896) og Hustru Ane f. Bedersen (død 1906). Lærereksamen (Jelling) 1801: Student (privat dimit.) 1882: cand. phil. 1883; Lærer i Odense ; oprettede en Realskole paa Frederiksberg 1805, af hvilken han endnu er Bestyrer. I Bestyrelsen for Dansk Sløjdforening fra 1886; Formand for Danmarks Realskoleforening og Formand i Menighedsraadet for Khlivns Valgmenighed fra Adresse : II C Ørstedsvej 67, Kbhvn. Sommerbolig: Villa Hjelme, Hornbæk, van GROOTE Paul Adolphe Baron, belgisk Gesandt; f. 4. Febr i Brüssel; Søn af Baron, Gesandt Charles de Groote (død 1884) og Hustru f. Stiiekens (død 1909); gift m. Clara Patience Sarah Singleton of Meli, f. 21. Juni 1866 i London. Udenl. Orden : B.L. Adresse ; Kastelsvej 16, Kbhvn. GROOTHOFF Anton Amtmand, RDM.: f. 18. Okt i Hamborg; Søn af Grosserer H Groothoff (død 1889). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1865: fik Indfødsret 1870; cand jur. 1873: ansat i Indenrigsministeriet 1877, Fuldmægtig 1886, Kontorchef 1894; Amtmand over Bornholm Amt s. A., over Sorø Amt fra Adresse : Sorø. GROULE J C Snedkermester: f. 4. Sept i Ebeltoft; Søn af Snedkermester Chresten Groule og Hustru Jensine f. Jespersen; gift m. Anna Marie f. Rasmussen, f. 6. Marts i Aarhus. Etableret Delegeret i Fællesrepræsentationen; i Kirkeinspektiorfeii for Hellig Kors Kirke: i Bestyrelsen for Fortsættelsesasylet af 1. Novbr Adresse : Nørrebrogade 45. Kbhvn. GROVE Gerhard L Arkivsekretær; f. 7. Maj 1855 i Kbhvn.; Søn af Marineminister H H S Grove og Hustru f. Johnson; gift m. Petra Severine f. Grove, f. 28. Jan i Kbhvn. Student (Metropolitanskolen) 1873; cand. jur. 1882; Privatsekretær hoj» Udenrigsminister Rosenørn-Lehn ; Arkivsekretær i Rigsarkivet fra 1892; Redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift og ; Sekretær i den danske Afdeling af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie; Medlem af Administrationen for Etatsraad II C Jacobsen og Frue O F P f. Hansens Fideikommis fra Medlem af Samfundet til danske Kildeskrifters Udgivelse og af det hollandske Videnskabernes Selskab for Zeeland, samt korresponderende Medlem al Foreningen af nederlandske Arkivarer. Udgiver af: Rasmus Æreboes Autobiografi (1889); Admiral Just Juels Optegnelser fra hans Rejse i Rusland under Peter den Store (1893); Fortegnelsen over Kjøbenhavns Huse og Indbyggere efter Branden 1728 (1906, i Forening med Professor II Westergaard); Admiral Obdams og de Ruyters Dagbøger Ira deres Togter (Amsterdam 1907); Kjøbenhavns Havn (1908); Til Orlogs under de Ruyter«, Dagbogsoptegnelser af Hans Svendsen (1909). Ldenl. Ordener : Fr. off. de l'instrue. publ.; O.N.: R.St.A. Adresse : Strandgade 46. Kbhvn. GROVE Peter A Kommandør, RDM. p.p.: f. 19. Okt i Kbhvn.; Søn af Marineminister H H S Grove og Hustru f. Johnson; gift m. Caroline Louise Frederikke Anette f. Ewald, adopt. Lüders, f. 5. Juli i Kbhvn. Sekondløjtnant 1877; Premierløjtnant 1880; i fransk Tjeneste , deltog i Tonkinkrigen; Kaptajn 1893; Kommandør Udenl. Ord.: F.Cb.; F.Æ.L.: N.O.N.; Pr.Kr.; Pr.R.O.; S.Sv.; Tonkin Medaljen. Adresse : St. Kongensgade 68, Kbhvn. GRUMSTRUP M S Tømrermester; f. 8. Juli 1855 i Skanderborg; Søn af Tømrersvend C S Grumstrup og Hustru Regine f. Barsøe; gift m. Anna Vilhelmine f. Nielsen, f. 11. April i Kvistgaard. Næstformand i Gjentofte Sogneraad; Medlem af Gjentofte Kommunes Vandværksudvalg og af sammes Vejudvalg; Formand for Gjentofte Kommunes ligningskommission; i Repræsentantskabet for Kbhvns private Laanebank; i Bestyrelsen for Foreningen af 23. April 1882; Medlem af Centralbankens Bankraad. Adresse : Bengtasvej 3, Hellerup.

15 Cru 14U GRUNDTVIC L A Professor ved Dniversitetet, Dr. jur», R.p.p.; f. 18. Dec i Nakskov; Søn af Materialist O G S Grundtvig og Hustru f. Scliiøtt; gift m. Thora f. Levy, f. 31. Okt. Student 1887; cand. jur. 1893; Assistent i Justitsministeriet 1899; Dr. jur. 1902; Docent ved Universitetet s. A.; Professor Sekretær ved Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation, og ved Provinshandelsforeningernes Fællesudvalg fra 1901; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Chr. IX. Gade; Formand for Aktieselskabet Carøe & Co. Juridiske Afhandlinger: Konnossementet En søretlig Studie (1902); I. Retten ifølge Konnossementet; Om J Reklamation i Formueretsforhold med særligt Hensyn til Køb og Salg (1903); Kort Fremstilling af Forfatterretten efter Lov 29. Marts 1904 og Berncrkonventionen (1905); Kort Fremstilling af den danske Søret til Brug ved Forelæsninger (1907) m. fl. Udenl. Ord. : N.St.O. Adresse: Kvæsthusgade 3, Kbhvn. GRUNDTVIG Stener F Herredsfoged; f 4. Marts 1860 i Kbhvn.; Søn af Kon. torchef Johan Grundtvig og Hustru f Stenersen; gift 1. Gang m. Astrid Elisabeth f. Myhre (død 1898); 2. Gang m. Anna Louise Helene Jlildegard Henriette Emilie f. Quittenbaum, f. 6. Juni i Heidane, Schlesien. Student 1878; cand. jur. 1883; Herredsf uldmægtig ; Inspektionsassistent ved Straffeanstalterne ; Fængselsinspektør ved Staden Kblivns Fængsler 1895; Herredsfoged i Ning Herred Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen; i Bestyrelsen for Fængselsselskabet i Kbhvn., for Samfundet til Ædrueligheds Fremme og for Dansk Kriminalistforening: Formand for Kbhvns 6. Værgeraadskreds. Adresse : Aarhus. GRUNDTVIG Vilhelm Overbibliotekar; f. 26. Juli 1866 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef Johan Grundtvig og Hustru f. Stenersen. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1884; cand. mag. 1891; Bibliotekar ved Landbohøjskolens Bibliotek 1892; Underbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus 1903; Overbibliotekar smstds Skrifter: Danmarks Forst- og Jagtlitteratur (1901); Bibliotekssagen i Danmark (1910), samt mindre Afhandlinger og Kataloger. Adresse : Assensgade 20, Aarhus. GRUT Torben Kaptajn, R.p.p.; f. 23. Aug i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. Edm. Hansen Grut og Hustru f. Hoskiær; gift 1. Gang m. Caroline G. (død 1893), Datter af Kultusminister J Worsaae og Hustru f. Castenschiold; 2. Gang m. Mary Adolphine G., f. 12, Juni paa Gammalstorp i Sverrig, Datter af Godsejej W Grut og Hustru f. Heilmann. Student (Metropolitanskolen) 1882; cand. phil. 1883; Sekondløjtnant 1886; Premierløjtnant s. A.; Adjutant hos Ingeniørgeneralen ; Lærer i teknisk Mekanik ved Officerskolens ældste Klasse ; Kaptajn 1898; Adjutant hos Chr. d ; Stabschef ved Ingeniørkorpset Medlem af Bestyrelsen for The Siam Elcctricity Co. lfd., Bangkok, og af Skandinavisk amerikansk Petroleums Aktieselskab. Udenl. Ord.: Gr.Fr.; N.St.O.; Pr.R Ø.; Stb.V.; S.Sv. Adresse : Vejlesøvej, Holte. GRUT-HANSEN Charles Proprietær, cand. phil., R.; f. 29. Okt i Kbhvn.: Søn af Etatsraad, Grosserer A P Hansen og Hustru Emmy f. Gotschalk. Formand for Kbhvns Amts Landboforening, for Værløse Sogneraad og for Foreningen til Fremme af Landbrugets Udførsel; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, af Statstyrekommissionen. af Bestyrelsen for Diskussionsklub for Landmænd i Lyngby og Omegn og af Overformynderiets Laanebestyrelse i Kbhvns Amtsraadskreds. Adresse: Kollekolle pr. Værløse. GRÜNER A P Assessor i Højesteret, K.'DM.; f. 1. Maj 1843 i Kbhvn.; Søn af Oberst F H Grüner og Hustru f. Wichmann; gift m. Marie Severine Nicoline f. Schaper (død 1884). Student (Metropolitanskolen) 1861; cand. jur. 1867; Volontær i Justitsministeriet 1870, Assistent 1873, Fuldmægtig Kontorchef 1380; Overretsassessor i Kbhvn. 1888; Højesteretsassessor Medlem af Direktionen for Thorvaldsens Museum, af Direktionen for J T Suhrs og Hustrus Stiftelse 1910; Medlem af Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897; Formand i Tiendekommissionen. Adresse: Sortedamsdossering 23, Kbhvn. GRÜNER Frederik Vilhelm Højesteretssagfører: f. 30. Dec i Løsning; Søn af Præst F V Grüner og Hustru Ingeborg f. Skriver; gift m. Henriette Otilie f. Kralund, f. 5. Febr. i Kolding. Student (Horsens) 1863; cand. jur. 1869; Sagfører i Kolding 1872; Overretssagfører (først i Kolding senere

16 141 Crø i Kbhvn.) 1875, Højesteretssagfører Direktør i Frederiksberg Sparekasse 1894; Medlem af Frederiksberg Banks Bankraad: Formand i Bestyrelsen for Glud & Marstrands Fabr.; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dronninggaard og for Weilbach & Cohns Fabrikker. Formand for De forenede Granitbrud og Stenhuggerier ved Kønne. Adresse: Grundtvigsvej 25, Kbhvn. GRÜNER C E Hofjægermester, Godsejer; f. 30. Okt i Ringsted Landsogn; Søn af Godsejer T L Grüner (død (1844) og Hustru Elisabeth f. Beyer (død 1863); gift m. Nonny Emilie G., f. 27. Sent paa Egemarke, Datter af Hofjægermester C E Grüner (død 1894) os Hustru Ludvigne f. Grüner (død 1900). Student (Sorø) 1860; cand. phil. 1861; Landvæsenselev paa Egemarke og Lerchenfeldt; Ejer af Eliselund ved Koldig ; ansat i Landmandsbanken ; Ejer af Hegnsholt ved Fredensborg fra 1881, af Dronninggaard ved Holte fra 1895 og af Haunsø Mølle og Badehotel ved Sejrøbugten, af Kidrup Gaard ved Ringsted og af Sæbygaard ved Tis Sø. Formand for Frederiksborg Amts Landboforening senere Æresmedlem af samme; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af dets Bedømmelsesudvalg; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift og Formand for dets Udvalg for Faareavlen og for landøkonomiske Foredrag; Medlem af Bankraadet for nillerød og Omegns Bank og for Frederiksberg Bank; Næstformand for Højres Organisation i 2. Landstingskreds og Medlem af Højres Repræsentantskab; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Helsingørkredsen Adresse: V-Boulevard 5, Kbhvn. og Dronninggaard Hovedgaard pr. Holte. GRÜNER Th. S Generalmajor, K'.DM. p.p.; f. 2. Sept i Kbhvn.; Søn af Oberst F H Grüner og Hustru f. W'ichmann; gift m. Clara Marie f. Beehgaard, f. 29. Marts i Kbhvn. Sekondløjtnant 1861; deltog i Krigen,, 1864; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1873; Kontorchef i Krigsministeriet ; Oberstløjtnant 1890; Oberst 1900; Generalmajor og Chef for Ingeniørkorpset Formand for Administrationen af K A Larsens og Hustrus Legat. Udenl. Ord. : S.Sv. Adresse: Bryghusgade 2, Kbhvn. GRUNFELD Frederik Professor, Dr. med., Overlæge. R.; f. 29. Nov i Slesvig; Søn af Overlærer H P Grünfeld og Hustru f. Peschcke. Student (Slesvig) 1863; studerede først Jura: med. Eks. 1870; Reservelæge ved Almindelig Hospital Afd. I ; Dr. med. 1883; Overlæge ved St. Johannes Stiftelse fra 1884; Medlem af Direktionen for De Kellerske Aandssvageanstalter ; af Bestyrelsen for Kysthospitalet ved Hefsnæs fra 1901 og af Sundhedskollegiet Adresse : N-Voldgade 25, Kbhvn. GRØN L J T Grosserer, K'.DM.p.p.: f. 14. Aug i Kbhvn.; Søn af Grundlæggeren af Handelshuset M E Grøn & Søn, M E Grøn (død 1872) og Hustru f. Mikkelsen (død 1882); gift m. Ada f. Curtois, f. 14. Aug. 1830, Whitham House, Lincolnshire i England. Uddannet i Hamborg & Manchester; indtraadte 1852 som Associé i Faderens 1 Forretning, der da fik Navnet, M E Grøn & Søn; oprettede en Filial i Manchester 1856; Eneindehaver 1872; købte Randbøldals Klædefabrik senere Dampvæveriet i Griffenfeldtsgade; oprettede en Filial i Dundee Medlem af Grosserer Societetets Komité , af Sø- og Handelsretten ; Medstifter af Frihandelsforeningen 1862, af Handelsbanken 1873 og af Foreningen Det røde Kors 1875; Hovedkasserer for sidstnævnte Forening indtil 1903; Medlem af det internationale Udvalg for Garnnummerering og Delegeret ved sammes Kongresser i Turin, Brüssel og Wien; Meddommer og Delegeret ved en Række Udstillinger i Udlandet; Medlem af Komitéerne for Udstillingerne i Kbhvn og 1888: Formand i Komitéen til Opførelse af Industriudstillings - Bygningen 1872: Medlem af Komitéerne til Opførelse af De Brockske Handelsskoler og Den engelske Kirke; Medlem af Kbhvns Handelsbanks Bestyrelsesraad; Legatstifter. Udenl. Ord.: B.L.; F.ÆL.; I.M.& L.; P.V.V.; R.r.K.; Ø.J.Kr. Adresse: Holmens Kanal 10, Kbhvn. GRØN M C Grosserer; f. 19. Okt i Kbhvn.; Søn af Grosserer LJTGrøn (se denne); ugift. Student (Haderslev Læreres Skole) 1872; cand. phil. 1873; treaarig Uddannelse til Købmand og Fabrikant i England og Frankrig; Associé i Firmaet M E Grøn & Søn Grossererborgerskab s. A.; Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Foreningen Det røde Kors. Adresse : Frederiksgade 11, Kbhvn. GRØN R Howard Kontorchef, R.DM. p.p.; f. 26. Febr i Kbhvn.; Søn af Grosserer L J T Grøn (se denne); gift m. Ida Henriette Lucinde G., f. 9.

17 Crø 142 Aug. i Kbhvn.; Datter af Etatsraad, Grosserer Alfred Hansen og Hustru i Emmy f. Gottschalck. Student (Roskilde) 1880; cand..jur. 1886; Birkefuldmægtig paa Frederiksberg s.a.; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn ; Fuldmægtig paa Kbhvns. Amtskontor : Assistent i Indenrigsministeriet 1890, Fuldmægtig 1897, Eks- i peditionssekretær 1899; Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder fra Bogholder eg Kasseren for Det j søsterlige Velgørenhedsselskab. üdenl. Ordon : M.Gr. Adresse: Trondhjemsgade 7, Kbhvn. GRØNBECH Anders Læge, Dr. med.; f. 28. April 1857 paa Halkjær ved Nibe; Søn af Proprietær C J Grønbech (død 1900) og Hustru Nicolette f. Hesbech (død 1888); gift m. Agathe f. Benthin (død 1905). Student (Aalborg) 1875; med. Eks. 1883; Dr. med. 1888; Afdelingschef ved Polikliniken ; Medstifter af Dansk otolaryngologisk Forening, dennes Formand fra ; Professor Adresse: GI. Kongevej 123, Kbhvn. GRØNBECH Vilhelm Docent ved Universitet, Dr. phil.; f. 14. Juin 1873 i Allinge; Søn af Husejer G P Grønbech (død 1893) og Hustru Vilhelmine f. Sonne; gift m. Pauline G., f. 16. Febr. i 1876 i Kbhvn., Datter af Bundtmager J D Ramm (død 1896) og Hustru Hertha f. Schmidt. Student (priv. dimit.) 1890; cand. mag. 1897; Lærer ved Frederiksberg Latin- og Realskolo ; Organist ved St. Jakobs Kirke ; Dr. phil. (Forstudier til tyrkisk Lydlære) 1902; Medlem af Translatøreksamenskommissionen; Docent i engelsk Sprog og Litteratur ved Universitetet fra Har skrevet: Lykkemand og Niding (1909). Adresse: Henning Bojsens Vej 11, Gjentofte. GRØNLUND Martin Stabslæge, R.p.p.; f. 26. Juli 1856 paa. Aggersbøl ved Vejle; Søn af Oberst J A v. Grønlund og Hustru f. Ingwersen; gift m. Petrca G., f. 13. Okt. i Kbhvn. Datter af Grosserer Simon Langhoff og Hustru Mathilde f. Jiirgensen. Student (Odense) 1874; med. Eks. 1881; Reservelæge i Søværnet ved Garnisons Sygehus og i Hæren ; Korpslæge 1892; Chef for Garnisons Sygehus Øreklinik fra 1899; Medlem af Bestyrelsen for Mili tærlægeforening ; Overlæge 1907, Stabslæge og Generalkommandolæge ved 2. Generalkommando fra Udenl. Ordner: Gr.Fr.; N.St.O.; S.V. Adresse : Aarhus. GRØNLUND P H Overretsassessor; f. 22. Sept i Svendborg; Søn af Guldsmed J Grønlund; gift m. Mary f. Nielsen. Student (Odense) 1879: cand. jur. 1885; Fuldmægtig ved Kolding Herred 1886, ved Sunds-Gudme Herreder 1891, ved Hads Herred 1900; Assessor i Landsoverrettcn for Nørrejylland fra Adresse : Viborg. GUDMUNDSSON Valtyr Dr. phil., Docent, R.; f. 11. Marts 1860 paa Arbakki, Island; Søn af Kontorist Gudmundur Einarsson (død 1865) og Valdis Gudmundsdatter; gift m. Anna Johannesdatter (død 1903), Datter af Sysselmand Johannes Gudmundsson (død 1869) og Hustru Maren Thororensen (død 1908). Student (Reykjavik) 1883; mag. art. 1887; Dr. phil. (Privatboligen paa Island i Sagatiden) 1889; Lærer ved Borgerdydskolen ; Docent ved Universitetet i islandsk Historie og Litteratur fra 1890: Folkevalgt Medlem af Altinget ; Redaktør af Tidsskriftet Eimreidin I-XVI ( ). Bestyrelsesmedlem (først Sekretær, senere Kasserer) i Det islandske liferære Selskab, dets Formand : Medlem af Oldskrift-Afdelingen i Det kgl. nordiske Oldskriftselskab fra Litterære Arbejder : Privatboligen paa Island i Sagatiden (1889); Den isl. Bolig i Fristatsfiden (1894); Nordboernes Skibe i Vikinge- og Sagatiden (1900): Islands Kultur ved Aarhundredskiftet 1900 (1902). Kaldt til Amerika 1906 for at udgrave og undersøge formodede Ruiner fra Vinlandstiden. Adresse :, Amagerbrogade 151, Kbhvn. GUILDAL Joh. P C Fabriksdirektør, Grosserer, R.p.p.; f. 1. Dec i Kbhvn.: Søn af Skibsmægler Julius Goldschmidt og Hustru f. Hansen; gift m. Anna Christine Nancy f. Thaning, f. 1. Juli i Valløby ved Vallø. Uddannet hos Firmaet Heggum & Hansen i Kbhvn., i Tyskland og i England: Medindehaver af Onkelen B Goldschmidts Forretning 1878; efter dennes Død 1880 sammen med A Nordholm. Deltager i Valkyriens Togt til Østasien som Industriens Repræsentant. Formand for Foreningen af Farveri- Arbejdsgivere; Kasserer for Dansk Farverforening af 1888; i Bestyrelsen for Farvernes Understøttelsesforening: Formand for den kbhvnske Afdeling af Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk; i Bestyrel-

18 1«Cyd serne for Industriforeningen til 1909, Teknologisk Institut og Dansk Eksportforening; desuden i Bestyrelsesrnadet for Kbhvn.s Handelsbank fra 1908: Formand i Kontrolkomitéen for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme og for Ejendomsselskabet Centrum; Næstformand for Numismatisk Forening; Medlem af Bestyrelserne for Atlas, Det dansk-russiske Dampskibsselskab, Portland Cementfabr., Vermehrens Regnemaskiner, Danmark og Goldschmidt & Nordholms Akts.; er tillige Direktør for sidstnævnte Virksomhed; i Bestyrelsen for Danske Lloyd, Det danske Kulkompagni og for Foreningen for Trængendes Landophold; Medlem af Meterkommissionen. Udenl. Ordner: F.Cb.; S.Kr.; S.N. Adresse : Grundtvigsvej 6, Kbhvn. GULDBERC V P K Kaptajn, Direktør, R.DM.p.p.; f. 14. Aug i Non Mølle. Hald; Søn af Peter Guldberg og Hustru f. Krabbe; gift m. Astrid Haldura f. Benedictsen, f. 26. Febr. paa Brandstrupgaard ved Sorø. Til Søs 14 Aar gl.; Koffardikaptajn og Kaptajn i den siamesiske Marine ; senere Direktør i Det Østasiatiske Kompagni. Udenl. Ordener: F.Æ.L.; S.Kr. Adresse : Trondhjemsgade 7, Kbhvn. GULDBRANDSEN Axel kgl. Kapelmusikus, R.; f. 26. Febr i Kbhvn.; gift m. Anna Alexandra G., f. 23. Maj i Kbhvn. Elev af Slockmarr og V Andersen; kgl. Kapelmusikus fra 1872; 1. Fagot fra 1906; Underdirigent i de samlede kjøbenhavnske Sangforeninger fra 1873; Overdirigent fra! 1906;' Overdirigent ved de samlede sjællandske Sangforeninger fra Adresse: Cort Adelers Gade 8, Kbhvn. GULDBRANDSEN N Redaktør; f. 13. Febr i Maarslet ved Aarhus; Søn af Husmand Guldbrand Rasmussen og Hustru Kirsten Nielsdatter; gift 1. Gang m. Rasmine f. Toubro, 2. Gang m. Ingrid Bertha f. Andersen, f. 7. Marts i Sigersted pr. Ringsted. Skolelærereksamen (Lyngby) 1870; Folkeskolelærer (i Ørsted og i Staby) til 1882; Lærer ved Ranum Seminarium : Redaktør af Fyns Venstreblad , og af Vejie Amts Dagblad ; Folketingsmand (Venstrereformpartiet) for Langeland ; Censor ved Skolelærereksamen fra 1903: Redaktør af Statstidende fra Adresse : Villa Dan, Taastrup. GULMANN Chr. Redaktør; f. 2. Marts 1869 i Maribo; Søn af Sagfører Christian Gulmann og Hustru Jakobine f. Sidenius; gift m. Gustava f. Nyholm, f. 28. April i Kbhvn. Student (Nykjøbing) 1887; cand. phil. 1888; Redaktør af,,vort Land'' , af Illustreret Tidende , af Gads danske Magasin fra 1906 og af Julealbum fra 1904; Medarbejdet ved Nationaltidende. Forfatter bl. a. til Skiftende Horisonter. Adresse: Vestagervej, Kbhvn.: Sommerbolig : Villa Silvana pr. Esrom. GULSTAD Kay Overingeniør, R.p.p.: f. 29. Dec i Slesvig Ry; Søn af Oberst F M E Gulstad og Hustru Therese f. Gehrt; ugift. Cand. polyt. 1881; Ingeniørassistent i Det store nordiske Telegrafselskab Underingeniør smstds. 1889, Ingeniør til 1896; Chef for Materielafdelingen 1901, Overingeniør 1902: Medlem af Selskabets Direktion Udenl. Ordner: Chin.D.D.; N.St.O. Adresse : Bakkegaards Allé 15. Kbh. GUNNARSSON Tryggvi fh. Direktør for Landsbanken: f. 18. Okt. 183o paa Laufas i Thingeyjarsyssel; Søn af Præst Gunnar Gunnarsson og Hustru Johanne f. Brien); gift m. Halldora Thorsteinsdattor (død 1875), Datter af Præst Palsson. Bonde ; Direktør for Granasclskabet Islands daværende største Handelsselskab; Direktør for Landsbanken ; Altingsmand og Adresse i Reykjavik. GUSTAVSEN A Blikkenslager; f. 16. Maj 1856 i Kbhvn.; S3n af Arbejdsmand Johan Gustavsen og Hustru Mariane f. Hansen: gift m. Helene Ambrosie f. Ask, f. 3. Aug i Aarhus. Formand for Blikkenslagersvendeforeningen af 1862's Sygekasse og for Blikkenslagernes Arbejdsløshedskasse i Danmark; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1900, af Arbejderforsikrings-Raadet 1898 og af Kbhvns Kommunes Folkebibliotekers Hovedbestyrelse; Medlem af Hovedbestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund og af Hovedbestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforenings kommunale Afdeling; Formand for Socialdemokratisk Vælgerforening for 5. Kreds i over 20 Aar. Adresse: Korsgade 21, Kbhvn. GYDE-PETERSEN Hans Billedhugger; f. 7. Nov i Vester Aast ved Vejle; Søn af Landmand J C Petersen og Hustru Maren f. Gydesen. Afgangsbevis fra Akademiet 1888; lille Guldmedalje 1891; Anckerske Legat 1895; Eybeschutzske Præmie 1896; Stipendium Hovedværker: Adam og Eva finde

19 Cyl 144 Abels Lig (Ny Carlsberg Glyptotek); Gud kaldte (Statens Skulptursamling). Adresse : Strandvejen 22-24, Kbhvn. GYLDENFELDT Carlo Sehested Politiinspektør; f. 25. April 1863 i Fredericia; Søn af Kaptajn Holger Scheel i Gyldenfeldt og Hustru Augusta f. Garlieb; gift m. Gerda f. Wang. f. 22. Dec., Norge. Student (Herlufsholm) 1881; cand. jur. 1888; kst. Protokolfører i Kriminalretten 1889; Assistent paa Kbhvns Politikontor 1890; Politiassistent i 5. Kreds (Vesterbro) 1895; Politiinspektør fra 1908 Udenl. Ordner: Pr.E.Ø.; R.St.Stan.; S.V. Adresse: Vesterbrogade 35, Kbhvn. GYLDENKRONE Ove Lensbaron, Hofjægermester; f. 6. Juli 1869; Søn af Kammerherre, Lensbaron Carl Gylden 1 krone og Hustru Edele f. Barner; gift m. Sophie f. Dinesen, f. 2. Pebr Besiddelser: Baroniet Wilhelmsborg med Marienborg, Sofienberg og Stenege 1895 (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V i Provins Register). Med-lem af Aarhus Amtsraad og a Repræsentantskabet for Livsforsikringsselsk. Dan og for Aarhus Privatbank; i Bestyrelsen for Hads-Ning Herreders Jærnbane og for Trifolium (Dansk Frøavls Komp.); Formand for Akts. Malling Dampmølle og Savværk og for Malling Landbrugsskoles Bestyrelse. Adresse : Wilhelmsborg pr. Maarslet. GYLDENKRONE- RYSENSTEEN Holger Baron; f. 31. Aug. 1873; Søn af Kammerherre, Lensbaron Carl Gyldenkrone og Hustru Edele f. Barner; gift m. Vibeke f. Baronesse Juul af Rysensteen, f. 7. Maj, Besidderinde af det for Baroniet Rysensteen substituerede Fideikommis, Datter af Kammerherre, Baron Christian Juul af Rysensteen og Hustru Elisabeth f. Meinig. Bevilling af 18. Juli 1907 til med Hustru og Sønner at føre Navnet Gyldenkrone-Rysenstecn. Besiddelser: Lundhæk, Abildgaardene (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register) og Bislev Nørgaard. Medlem af Bankraadet i Nibe og Oplands Bank. Adresse: Lundbæk ved Nibe. GYLSTORFF J P cand. mag.; f. 13. Dec Student (Antwerpen) 1889; immatrikuleret ved Kbhvns Universitet s. A.: cand. mag. 1893: Translatør i Fransk; Sekretær i Alliance Francaise; Formand for 8. Kreds af Højres Arbejderog Vælgerforening og for Translatørforeningen fra Udenl. Orden : Fr.off.de l'instruc.publ. Adresse: Cort Adelers Gade 12, Khh. GÜNTHER Ernst Gesandt. SK.n.p.; f. 28. Sept i Stockholm. Cand. jur. (Upsala) 1875; Viceherredshøvding 1877: Sekretær i Kommercekoflegiet 1886; Kommerceraad og Bureauchef for Udenrigshandelen og Søfarten 1897; Chef for Patent- og Registreringskontoret 1904: Gesandt i Kristiania i Kbhvn Mægler under den store Arbejdskonflikt i Sverrig Udcnl. Ordener: S.W.; S.V.; Pr.Kr., N.St.O.; Tun.N.l.; J.H.S. Adresse: Stavangergade 6, Kbhvn. GØRTZ J V C Generalløjtnant, K.DM. FM. i Guld p. p.; f. 21. Juni 1852 paa Hütten Skovridergaard, Slesvig; Søn af Kaptajn J C Gørtz og Hustru f. Møller; gift m. Amalie Vilhelmine f. Benthin, f. 16. Maj. Student 1870: cand. phil. 1871; Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1875; Adjutant ved 1. Generalkommando , ansat i Krigsministeriet ; Kaptajn 1883; forsat til Generalstaben 1890; Stabschef hos Generalinspektøren for Fodfolket 1891; Oberstløjtnant og Chef for 16. Bat. 1896; Chef for Krigsministeriets 1. Departement ; Oberst i Generalstaben og Stabschef ved 2. Generalkommando 1903; Chef for 3. Regiment 1905: samme Aar Generalmajor og Chef for Generalstaben; Generalløjtnant og Chef for 1, Generalkommando Formand for det krigsvidenskabelige Selskab; i en Aarrække Chef for Akademisk Skyttekorps. Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. St.O.; S.Sv. Adresse: Kommandantboligen, Kastellet, Kbhvn.

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen)

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a.

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a. Folketælling 1911, 1. februar - for Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 12a, 3b, 3a. 1. Peter Nielsen, 23. februar 1867, Gift,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende Januar 1919 Ført af Ejnar Forbrug Bemærkninger 1500.00 Løn Krigsforsikringen 1. Livsforsikring 1025.00 Ulykkesforsikring 223.00 Forelæsninger 6.00 Sanatorieforeningen 5.20 Husholdningen 187.39 Tyende Pigeløn

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere