Inspirationsmateriale til undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge Udviklet af: Kirsten Pallesgård SOSU Nord Oktober 2010

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB Uddannelsen hører til i den fælles kompetencebeskrivelse 2629, Pædagogisk arbejde med børn og unge. FKB en kan findes på Samfundets indsats over for de mest belastede børn og unge er i disse år genstand for stor opmærksomhed, og igennem de seneste år er der flere gange gennemført ændringer i de lovregler, der regulerer området. Det seneste tiltag er et politisk forlig om Barnets reform, hvis tilknyttede lovregler skal træde i kraft den 1. januar Reformen fokuserer på 3 temaer: Nærhed og omsorg, Børns rettigheder og den tidlige indsats samt Kvalitet i indsatsen. Der gennemføres lovgivningsmæssige ændringer på efterværnsområdet med henblik på at sikre, at indsatsen altid modsvarer den enkelte unges individuelle behov så godt som overhovedet muligt. Der bliver bl.a. fremover stillet krav til kommunerne om, at der i handleplaner for unge på 16 år og derover skal sættes særskilt fokus på den unges overgang til voksenlivet, herunder uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsfunktioner De unge, der har været anbragt uden for hjemmet igennem kortere eller længere tid af deres liv, vil oftest være unge, der har haft en særdeles belastet opvækst, ofte med svigt i den tidlige barndom. De skal som 18-årige til at etablere sig i et voksenliv med de kompetencer og færdigheder, dette kræver. De vil imidlertid ofte opleve denne udfordring som større end mange andre unge, da de ofte er mere sårbare og desuden ofte mangler forældre eller andre pårørende, der kan støtte og vejlede dem i processen med overgangen til en selvstændig voksentilværelse. Der kan derfor være behov for en særlig støtte til den unge i denne proces. Også unge med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap, der har haft ophold på institution, kan være modtagere af en efterværnsindsats. De skal efter det fyldte 18. år opbygge en mere selvstændig tilværelse i samfundet med den støtte og vejledning, der ydes i voksenregi, eventuelt skal de videre til en institution for voksne. Også disse unge kan have behov for en særlig støtte i en overgangsperiode. De vil imidlertid oftere end de førnævnte unge have støtte fra forældre eller andre i netværket. En efterværnsindsats kan bestå af en eller flere foranstaltninger ud fra en bred vifte af konkrete muligheder med udgangspunkt i den handleplan, der udarbejdes af kommunen i samarbejde med den unge selv og eventuelt dennes forældre. Det kan dreje sig om støtte i forhold til daglige praktiske gøremål, etablering i egen bolig, uddannelse, indføring på arbejdsmarkedet, etablering af netværk, fritidsaktiviteter 1 af 10

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - m.v. Indsatsen kan ske i rammerne af en forlænget anbringelse eller i forbindelse med udslusning til egen bolig. Formålet med indsatsen er under alle omstændigheder at støtte den unge til at tilegne sig de nødvendige færdigheder for at kunne klare sig på egen hånd og kunne benytte sig af samfundets generelle støtte- og vejledningstilbud for voksne. Arbejdet indebærer ud over samarbejde med den unge, dennes pårørende og anbringelseskommunen også samarbejde og koordinering med andre myndigheder og institutioner, fx uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere eller andre. En arbejdsfunktion kan også være at støtte den unge i en selvstændig kontakt med diverse relevante myndigheder. Det er vigtigt, at den eller de medarbejdere, der er tilknyttet den unge, kender den unges baggrund og kan rumme og forstå den unge og dennes reaktioner, og en arbejdsfunktion er information af og inddragelse af den unge i alle aktiviteter. Medarbejderne skal desuden kunne udføre arbejdet med en sikker forståelse for sin egen rolle i forhold til den unge og diverse samarbejdspartnere. Deltagerforudsætninger Uddannelsen er relevant for medarbejdere, der arbejder med anbringelser af børn og unge. Det gælder først og fremmest familieplejere, medarbejdere på døgninstitutioner samt medarbejdere på forskellige former for socialpædagogiske botilbud. Deltagerne vil i vid udstrækning være medarbejdere uden en pædagogisk grunduddannelse, men for manges vedkommende med flerårig erfaring inden for arbejdsområdet. Deltagerne kan være ansat i kommunale, regionale eller private tilbud, der dækker bredt inden for spektret af anbringelsesmuligheder. Deltagergruppen kan således være sammensat af medarbejdere fra døgntilbud med forskellige målgrupper og har derfor forskellige uddannelsesbehov. Nogle af deltagerne kan have deltaget i forskellige korterevarende uddannelsestilbud, fx AMUuddannelser inden for familiepleje- eller døgntilbudsområdet. Struktur: Relevante uddannelser at kombinere med Det kan anbefales, at deltagerne har uddannelsen Arbejdet som familieplejer (45316) eller Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder (45747) eller har viden eller erfaringer svarende dertil. Relevansen af supplerende uddannelser afhænger af de konkrete behov, men følgende uddannelser kan nævnes: 45313: Tværfagligt samarbejde om plejebarnet, 2 dage 44274: Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde, 5 dage 2 af 10

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET : Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre, 3 dage 40630: Børn og unge med adfærds- og kontaktproblemer 40144: Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet, 5 dage 2. Ideer til tilrettelæggelse Deltagerne vil have meget forskellige, men ofte ret konkrete, behov, og det er vigtigt, at uddannelsen bliver så relevant som muligt for deltagerne. Der bør derfor tages udgangspunkt i deltagernes erfaringer og særlige behov. I alle temaer bør der lægges vægt på at beskrive og arbejde med deltagernes rolle i processen med etablering og udførelse af efterværnsforanstaltninger. Undervisningen bør således fokusere på at omsætte deltagernes praktiske erfaringer til en teoretisk forståelse - og omvendt. I uddannelsesmålene vægtes de mere generelle forhold omkring efterværnsarbejdet, så underviseren skal kombinere det generelle stof med spændvidden i deltagergruppens specifikke behov. Underviseren giver teoretiske oplæg om emnerne. Der bør desuden skabes mulighed for dialog med deltagerne og indlægges arbejde i mindre grupper, hvor deltagerne får mulighed for at relatere de teoretiske oplæg til deres egen dagligdag. For at tage højde for processen og helheden i uddannelsen kan det være en fordel med en gennemgående underviser. 3. Temaer Temaoversigt Tema 1: Introduktion til uddannelsen (½ dag) Tema 2: Relevant lovgivning (1 dag) Tema 3: Samarbejdet med den unge (1 dag) Tema 4: Tværfagligt samarbejde (½ dag) 3 af 10

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Tema 1: Introduktion til uddannelsen Temaet indledes med en præsentation af deltagerne og deres erfaringer, enten i plenum eller i mindre grupper. Herefter fremkommer deltagerne med deres forventninger til uddannelsen, evt. med udgangspunkt i oplevede behov i det daglige arbejde. Også dette kan eventuelt ske i mindre grupper. Deltagernes behov og ønsker vil være mangeartede, og det er underviserens opgave og ansvar at sørge for, at uddannelsen under hensyntagen til målene dækker så mange behov som muligt. Ønskerne kan oplistes på en planche, der hænges op i undervisningslokalet, så den er synlig i forløbet og eventuelt kan anvendes som checkliste ved evalueringen af uddannelsen. I tilknytning til præsentationen arbejdes der med følgende emner: 1. Hvem er de unge, der får efterværnsforanstaltninger? 2. Hvilke arbejdsopgaver kan det medføre? Der tages udgangspunkt i en brainstorm på det samlede hold for at få indtryk af de mange forskelligartede opgaver, der kan rummes i efterværnsarbejdet. Underviseren supplerer eksemplerne med uddybning af de arbejdsopgaver, der kan relatere sig til eksemplerne. Tema 2: Relevant lovgivning Følgende emner kan indgå: 1. Servicelovens bestemmelser omkring undersøgelser og foranstaltninger 2. Handleplaner 3. Efterværnsforanstaltninger 4. Den unges retssikkerhed (bl.a. tavshedspligt og klagemuligheder) 5. Forsørgelsesregler sammenhænge og snitflader mellem forskellige love og mellem børneregler og voksenregler. Regler om forsørgelse af den unge efter det 18. år i forhold til uddannelse, arbejde, praktik m.v. bør indgå i overordnet form. Det kan dreje sig om regler i Lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Statens Uddannelsesstøtte mv. 4 af 10

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - 6. Samfundets øvrige relevante tilbud (fx Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre støttemuligheder) Underviseren giver oplæg om emnerne, hvorefter der kan arbejdes i mindre grupper om en case som underviseren medbringer; deltagernes egne historier kan også danne grundlag for bearbejdning i mindre grupper. Der bør lægges særlig vægt på Servicelovens regler om støtte til årige. Såvel tilkendelseskriterier som de enkelte efterværnsforanstaltninger gennemgås. Når det gælder lovgivning, skal der gives en basal, overordnet gennemgang, så deltageren har en grundlæggende forståelse for sammenhænge og de forskellige instansers og myndigheders funktioner. Tema 3: Samarbejdet med den unge I dette tema kan indgå følgende emner: 1. Kommunikation og samarbejde med den unge 2. Forståelse for den unges baggrund 3. At leve et selvstændigt voksenliv 4. At inddrage den unge i processen Der tages udgangspunkt i de problematikker, der kan opstå hos et ungt menneske, der har været udsat for tidlige svigt, og som skal til at leve et voksenliv. De hjælpeforanstaltninger, der har været iværksat for den unge, har haft som formål at give den unge de samme muligheder for udvikling og udfoldelse som andre unge og bidrage til at udvikle personen til en velfungerende voksen person. Den unge kan alligevel have en skæv følelsesmæssig udvikling; mange har været vant til at agere som voksne meget tidligt, samtidig med, at den emotionelle udvikling ikke er fulgt med. Også for et ungt menneske med vidtgående psykisk eller fysisk funktionshæmning, der har levet et liv omgivet af pædagogisk personale, er der særlige udfordringer forbundet med at skulle blive voksen og klare sig selv på de gældende voksne præmisser for den enkelte. Underviseren giver teoretisk oplæg om emnerne, og der vises evt. en egnet film. Deltagerne kan herefter arbejde i mindre grupper med en case, eller evt. med diskussion af en film. Undervisningen tilrettelægges, så der tages højde for den nære sammenhæng mellem de fire emner. Forslag til indhold til de enkelte emner kan i øvrigt være: 5 af 10

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - En kort præsentation af generelle kommunikationstemaer aktiv lytning, kropssprog, respekt m.v. samt gerne øvelser i kommunikation. Anerkendende kommunikation er en velegnet teori. Øvelsen Anerkendende interview kan anvendes (Se punkt 4). Fokus på det at vokse op med en eller anden form for svigt, konsekvenserne heraf for såvel den unges følelsesmæssige som kognitive udvikling samt udfordringerne ved at mangle relevant støtte i sit nære netværk. Eventuelt kan man i den forbindelse kort berøre teori fra den neuroaffektive udviklingspsykologi om påvirkning af barnets/den unges hjerne ved omsorgssvigt. Når det gælder unge med fysisk eller psykisk funktionshæmning, kan der tilsvarende fokuseres på de udfordringer, opvæksten har budt på. For begge grupper kan det være relevant at inddrage det perspektiv, at de unge har levet et dagligliv, præget af pædagogisk personale, og hvilken betydning dette kan have for den unge. Der arbejdes med de generelle færdigheder, der forudsættes for at leve et voksenliv, ligesom der kan sættes fokus på de krav, som det moderne, komplekse samfund stiller til den unge. Metoder til inddragelse af den unge i samarbejdet, både med den/de ansvarlige medarbejder(e) og med relevante myndigheder og instanser. Her lægges vægt på respekten for den unges integritet og selvbestemmelse i forhold til selvstændighedsprocessen og efterværnsindsatsen og på medarbejderens egen rolle i processen. Tema 4: (Tværfagligt) samarbejde Her kan følgende emner behandles: 1. Samarbejde med foranstaltningskommunen 2. Samarbejde med pårørende og andre i den unges private netværk 3. Møder 4. Hvor kan medarbejderen hente støtte i det generelle og konkrete arbejde? Samarbejdet tager afsæt i den unges handleplan. Man kan indledningsvis lave en brainstorm på holdet for at få opridset de mange forskellige aktører og interessenter, der kan være i spil i forhold til den enkelte 6 af 10

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - unge. Der bør her være fokus på respekten for den unge og den unges behov, ligesom den unges selvbestemmelse og nødvendigheden af dennes accept i det konkrete samarbejde bør vægtes højt. I forhold til pårørende og andre i det private netværk er det først og fremmest betydningsfuldt at kunne etablere et respektfuldt samarbejde; her kan bl.a. trækkes tråde til undervisningen i kommunikation (tema 3). Herefter kan underviseren give et mundtligt oplæg om krav og muligheder i samarbejdet, om tværfagligt samarbejde og om mødeteknik. Forskellige typer af møder beskrives i forhold til form, indhold og formål. Der kan suppleres med en øvelse i form af et spil, omhandlende et møde med forskellige faggrupper og andre personer, der får tildelt roller. (Se under pkt. 4). Der fokuseres i alle emnerne på medarbejderens rolle i arbejdet. Dette fokus fastholdes, når der arbejdes med medarbejderens støttemuligheder. Det kan dreje sig om støttepersoner i samarbejdsinstitutionerne, om supervision, kollegial vejledning m.v. 4. Opgaver og undervisningsmaterialer Situationsspil Deltagerne deles op i grupper med et antal deltagere afpasset det spil, underviseren har planlagt. Spillet skal omhandle en konkret situation, hvor en eller flere problemstillinger hos den unge skal behandles med henblik på at finde hensigtsmæssige løsninger. Dette skal ske i et forum, der består af den unge, en familieplejer eller en medarbejder fra en institution eller andet opholdssted samt et antal repræsentanter fra offentlige myndigheder, en uddannelsesinstitution, arbejdsplads el.lign. Udover at repræsentere forskellige instanser og interesser kan underviseren instruere deltagerne i at udstyre deres roller med forskellige egenskaber, fx den teoretiske, den fortravlede, den styrende, den procesorienterede eller andre. Den unge vælger selv sin position. Det er medarbejderens funktion, der er i fokus i spillet. Efter spillet skal der samles op i grupperne i forhold til, hvordan medarbejderen argumenterede for sit standpunkt, og hvordan han/hun støttede den unge. Alle implicerede skal udtale sig ud fra deres behov og interesse. Hvordan blev det oplevet? Hvordan gik det? Var resultatet tilfredsstillende? Vigtig er den unges oplevelse. 7 af 10

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Herefter foretages en fælles opsamling i plenum for at få generelle tendenser og problematikker frem. Spillet kan eventuelt gennemføres i plenum, så én gruppe gennemfører spillet under overværelse af de øvrige deltagere. Anerkendende interview I et anerkendende interview handler det om at dele historier og udforske mening med disse historier for begge deltagere i interviewet. Der er tale om en fælles udforskning af de temaer, der opstår i samarbejdet, og som giver tilfredshed og arbejdsglæde. Alle mennesker søger efter øjeblikke, hvor de føler glæde og anerkendelse og oplever, at verden er fuld af muligheder. Øvelsen gennemføres således: 1. Find sammen to og to (det skal ikke være to, der arbejder sammen) 2. Præsenter jer for hinanden 3. I skal nu følge interviewguiden og på skift interviewe hinanden 4. Den interviewendes opgave er at lytte opmærksomt og stille opfordrende og udforskende spørgsmål som: Prøv at fortælle mere om dette eller Hvordan oplevede du det? eller Hvad gjorde du ellers? 5. Intervieweren skal altså spørge uddybende ind til historien for at øge forståelsen og få klarhed over, hvad det var, der især skabte glæde/anerkendelse. 6. Notér de ord, citater og idéer, der fanger opmærksomheden. Interviewguide Fortæl om en oplevelse et højdepunkt i dit arbejde et tidspunkt hvor du oplevede en anerkendende samtale/et anerkendende samarbejde. Beskriv detaljeret, hvad der skete. Hvad var det særlige ved denne situation? Hvordan oplevede du det? Hvad gjorde du? Hvad gjorde andre? Hvad har denne historie givet dig? Hvad har den inspireret til? 8 af 10

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - 5. Litteraturliste mv. Love og vejledninger Lov om social service, seneste udgave, kan findes på Lov om aktiv socialpolitik, seneste udgave, kan findes på Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, seneste udgave, kan findes på Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, seneste udgave, kan findes på Vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier, Socialministeriet, 2006 Jappe, Leif: Børn- og ungehåndbogen, seneste udgave, Frydenlund Barnets reform og ny indsats for unge. JURAINFORMATION, september 2010 Bøger Bagge, Niels: Ung og sårbar, Psykiatrifonden, 2000 Bendtsen, Lisbeth: Mellem drøm og mareridt unges fortælling om engle, dæmoner, anerkendelse og skam, Dansk Psykologisk Forlag, 2005 Eggersen, Robert: Om møder, Eggersens Forlag 2000 Erling, Ann (red); Hwang, Philip (red): Ungdomspsykologi, Gad, 2004 Hart, Susan og Schwartz, Rikke: Fra interaktion til relation, Hans Reitzels Forlag, 2008 Hermansen, Ole; Løw, Ole; Petersen, Vibeke: Kommunikation og samarbejde i professionelle rammer, Alinea, 2004 Knudsen, Anne; Jensen, Carsten Nejst: Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund, Billesø og Baltzer, 2004 Lynge, Bente: Anerkendende pædagogik, Psykologisk Forlag, af 10

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne; Manger, Terje; Tveit, Arne: Adfærdsproblemer hos børn og unge (Teoretiske og praktiske tilgange). Dansk Psykologisk Forlag, 2008 Walther, Laila (red): Unge i mistrivsel, JURAINFORMATION, 2009 Film Jeg vil ikke ende som min mor TV2dok, 2010 (39 min) Hjemmesider (Socialpædagogernes Landsforbund) (Landsforening for nuværende og tidligere anbragte) 10 af 10

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder 45747 Udviklet af: Irene Rasmussen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejdet med anbragte børns livshistorie 40624 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627 Udviklet af: Elisabeth Hefda Dyrnæsvej 6F 4700 Næstved Tlf.: 55734009 Januar 2009 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Familieplejere, pædagogik og samarbejde 42661 Juni 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 43745 Den professionelle betjening af kirkens brugere Materialet har til formål at give inspiration

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre 45314 Udviklet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 40956 Udviklet af: Jens Erik Assing Århus Social-og Sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus N Tlf.: 87412626

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44299 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Kirsten Elisa Petersen Projektleder, lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus

Læs mere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere UCSJ Roskilde d.29.10.15 Vibeke Petersen, aut.psykolog, www.vibekepetersen.dk Mål med oplægget At tydeliggøre

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Operativ borgerservice

Operativ borgerservice Operativ borgerservice Nr. 40622 I RELATION TIL FKB 2673 Operationel retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Henning Boddum og John Christensen 2009 Undervisningsministeriet. 26.august 2009. Materialet

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Bedre efterværn for tidligere anbragte sammenhængende

Bedre efterværn for tidligere anbragte sammenhængende Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 408 Offentligt Dansk Socialrådgiverforening Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Socialfaglig

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 42918 Udviklet af: Marianne Svanholt Professionshøjskolen UCC, AMU efteruddannelse Sydhavns Plads 4 2450 København SV Tlf.: 4189 8130 Februar 2011 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

HEFU-filen. Når jeg har den opgave at hjælpe et andet menneske, holder jeg en del af dets liv i min. hånd. ( frit gengivet af Løgstrup)

HEFU-filen. Når jeg har den opgave at hjælpe et andet menneske, holder jeg en del af dets liv i min. hånd. ( frit gengivet af Løgstrup) HEFU-filen Når jeg har den opgave at hjælpe et andet menneske, holder jeg en del af dets liv i min hånd. ( frit gengivet af Løgstrup) Helhedsorienteret Faglig Udvikling for Akutinstitutionen Kløvermarken

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 44298 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 42952 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44833 Udviklet af: Bitten Salomonsen Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013 Servicedeklaration Frederikshavn kommune Handicapafdelingens Bofællesskaber Administrationen: Gl. Skagensvej 13 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 45 92 29 Præsentation af bofællesskaberne: Bofællesskaberne i

Læs mere

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune Dagtilbud Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Dagtilbudspolitik - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 -Politik

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind Udsatte børn Daginstitutionen og pædagogerne

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Analyse af Langebyhus

Analyse af Langebyhus NOTAT Dato 24.04.2009 Analyse af Langebyhus Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af Langebyhus. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en analyse

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Juli 2013 Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Indledning Frederikssund Kommune skal som beliggenhedskommune godkende og føre tilsyn med de generelt egnede plejefamilier og generelt egnede kommunale

Læs mere