pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63"

Transkript

1 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens pategning Den uafhngige revisor erklring om review af arsregnskabet 2 Foreningsoplysninger Resultatopprelse 1. januar 31. december 5 Balance 31. december 6 Noter til arsrapporten 8 Regnskabspraksis 12 Bilag 1 Skattepligtig indkomst (ej reviewet) 13

3 Ledelsens pategning Undertegnede bestyrelse har dags dato aflagt Arsrapporten for 2014 for Osterbro IlAgforening. Arsrapporten er atlagt i overensstenunelse ined iirsregnskabshwen. Vi anser den valgte regnskabspraksis som hensigtsnuessig. sitledes at it rsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passive), finansielle stilling sanit resultat. ingen :if foreninpns aktiver t.r pantsat eller behaeftet nted ejendoinsforbehold adorer de i iirsrapporten a nforte, og der Ohviler ikke foreningen event ualforpligtelser, som ikke fremgar at' iirsrapporten. Arsrapporten indstilles til generalforsatnlingens godkendelse. Osterbro. den 23. marts 2015 Bestyrelse e fl ( ' an CASeh Aino Olsen Jacob Ikkala An\ tif Formand k, 1ktronquist/ Noe 1'4 r-tiler 24 r'7 Dorthe Geertsen Pwc

4 Den uafhwngige revisor erklwring om review af firsregnskabet Til medlemmerne i Osterbro Boligforening Vi har udfort review af arsregnskabet for Osterbro Boligforening for regnskabsaret 1. januar 31. december 2014, omfattende resultatopgorelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen bar ansvaret for udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen bar endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vwsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet. Vi bar udfort vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrorende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krxver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle vwsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmwssige begrebsramme. Dette krver ogsa at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udfort efter den internationale standard vedrorende opgaver om review af historiske regnskaber er en erkleeringsopgave med begraenset sikkerhed. Revisor udforer handlinger, der primatrt bestar af foresporgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmwssigt, andre i foreningen, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnaede bevis. Omfanget af de handlinger, der udfores ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udfort efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om arsregnskabet. Konklusion Ved det udforte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at mene, at arsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 og af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar -31. december 2014 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 2

5 Den uafhwngige revisor erklwring om review af arsregnskabet Supplerende oplysning vedrorende forstfielsen af reviewet Foreningen har som sammenligningstal i resultatopprelsen medtaget godkendte budget. Budgettet har, som det fremgar af arsregnskabet, ikke vret underlagt review. Opprelse af foreningens skattepligtige indkomst, jf. bilag 1, har ikke vaeret underlagt review. Nwstved, den 23. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor 3

6 Foreningsoplysninger Foreningen Osterbro Boligforening Vordingborggade 27, Faborggade Kobenhavn 0 Teief011: (kasserer) CVR-nr: Regnskabsar: 1. januar december Hjemstedskommune: Kobenhavn Administrator Bestyrelse Daglig ledelse Revisor Advokat Peter R. Miksch Svanholmsvej Frederiksberg C Aino Olsen (formand) Jacob Ikkala (kasserer) Anette Cronqvist Noe Ertner Dorthe Geertsen Aino Olsen(formand) Jacob Ikkala (kasserer) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Toldbuen Naestved 4

7 Resultatopgorelse 1. januar december Ej reviewet Note 2014 Budget Boligafgifter Boliglejern Erhvervslejem6I G6rddage Ekstra betalt tidligere interresent Vaskeriets drift Andelsnets drift Finansieringsindtmgter Indtwgter i alt Ejendommens drift Ejendommens vedligeholdelse Administrationsomkostninger Prioritetsrenter Ovrige finansieringsomkostninger Omkostninger i alt Resultat for skat Skat af arets skattepligtige indkomst Arets resultat

8 Balance 31. december Aktiver Note Ejendommen matr. Nr. 4556, Udenbys KIdebo Kvarter AnImgsaktiver Varmeregnskab 2013/14 og 2014/ Forudbetalt service Andelsnet Forudbetalt Andelsnet Forudbetalt forsikring Tilgodehavende administrator Tilgodehavende interessent Tilgodehavende vand Tilgodehavende forsikringsskade Tilgodehavende vaskeri Tilgodehavende Orddage Tilgodehavende A-skat og Am-bidrag Tilgodehavender Kassebeholdning Danske Bank, Likvide beholdninger Ornsmtningsaktiver Aktiver

9 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital Prioritetsgwld Handelsbanken, Sky!dig A-skat og AM-bidrag Deposita Sky!dig vand Skyldig skat for indkomstket Sky!dig til Kobenhavns Kommune Forudbetalt boligafgifter m.v Sky!dig vedligeholdelse Anden gwid Gmldsforpligtelser Passiver Sikkerhedsstillelser 11 Eventualforpligtelser 12 7

10 Noter til arsrapporten Ej reviewet 1 Vaskeriets drift 2014 Budget Indtgter El-forbrug Reparationer og saabe Andelsnets drift Indtgter Andelsnet, afgift Andelsnet, serviceaftale Copydan afgift Finansieringsindtmgter Danske Bank

11 Noter til firsrapporten 4 Ejendommens drift Ej reviewet 2014 Budget Forsikringer Elforbrug Vand Ejendomsskat Renovation og rottebekwmpelsesgebyr Tab varmeregnskab 2012/ Ejendommens vedligeholdelse Renholdelse af Ord, gade, trapper m.v Konsulent Cykelstativer Reparation af tag Blikkenslager Graffiti og snerydning Elektriker Dorpumper Centralvarmeanimg Kloak Murer Glarmester Ovrige ejendomsudgifter Vedligeholdelse Administrationsomkostninger Bestyrelseshonorar Bestyrelsesmoder, generalforsamling m.v Administrator Kontorhold, porto, gebyrer m.v Revisor, wndring opstilling 6rsrapport Revisor vedr. regnskabsaret Honorer intern revisor

12 Noter til firsrapporten Ej reviewet 7 Ovrige finansieringsomkostninger 2014 Budget Handelsbanken, Selskabsskat Laneomkostninger Kreditorer Varmeregnskab 2013/14 og 2014/15 A conto indbetalt varmebidrag 2014/ Betalte varmeudgifter 2014/ A conto indbetalte varmebidrag 2013/ Betalte varmeudgifter 2013/ Egenkapital Egenkapital 1. januar Arets resultat pvvc 10

13 Noter til firsrapporten 10 Prioritetsgwld Nominel restgmld Nominel restgmld Kursywrdi Arets L6n % Hovedstol primo ultimo restgwld renter Kobenhavns Kommune 4, Handelsbanken 1, Handelsbanken 1, Handelsbanken 1, Handelsbanken 3, Sikkerhedsstillelser Der henligger i Handelsbanken pantebrev og ejerpantebreve p T i matr. nr. 4556, Udenbys Klwdebo Kvarter. 12 Eventualforpligtelser Der er ikke i grsregnskabet plod hensmttelsesbelob, jf. boligreguleringslovens 18b, idet det er forudsat, at maksimalt 3 lejligheder bebos af ikke-interessenter, og at interessenterne, jf. boligforeningens vedtwgter, har boligret til en bestemt lejlighed. Interessentskabet kautionerer for T for In optaget af 7 interessenter. 11

14 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Arsrapporten aflaegges efter Arsregnskabslovens regnskabsklasse A. Arsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foreghende Ar. Resultatopgorelsen Skat af itrets resultat Skat af arets resultat indregnes i resultatopprelsen med den del, der kan henfores til arets resultat. Balancen Ved regnskabsudarbejdelsen er anvendt folgende afskrivnings- og vurderingsprincipper: Ejendommen Ejendommen er medregnet til den kontante ejendomsvatrdi pr. 1. oktober Der afskrives ikke pa ejendommen. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til phlydende vxrdi med fradrag af nedskrivning til imodegaelse af tab. Nedskrivninger til tab oppres ph grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Prioritetsgwld Prioritetsgxld er optaget i balancen til beregnet kontantrestgx1d. Kursregulering af kontantrestgx1den reguleres over egenkapitalen. Kurstab ved optagelse af prioritetslan omkostningsfores. Gwldsforpligtelser Ovrige g ldsforpligtelser indregnes til kostpris pa tidspunktet for stiftelse af gxldsforholdet. Efterfolgende oppres de til kursvxrdi ph balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gxldsforpligtelser samt for variable gxldsforpligtelser normalt svarer til den nominelle 12

15 Bilag 1 (ej reviewet) Skattepligtig indkomst Fordelingsnogle 2014 Samlet areal i alt for ejendommen m2, heraf udlejning 132 m2 Samlede lejerra i ejendommen 50 stk., heraf udlejning 2 stk. Lejeindtgt udlejning Vaskeriets drift fordelt pr. antal lejem Udgifter vaskeri under ejendommens vedligeholdelse fordelt pr. antal lejernal -364 Andelsnets drift fordelt pr. antal lejem Afskrivninger bredland og andelsnet 4 % fordelt pr. antal lejemal -296 Indtmgter i alt Ejendommens vedligeholdelse ifolge 6rsrapport Udgifter vedr. interessenter Udgifter vedr. udlejning Udgifter vaskeri Ejendommens vedligeholdelse, fwiles Ejendommens vedligeholdelse fordelt pr. m Ejendommens drift iflg. 6rsrapport Udgifter interessenter -640 Afskrivning fjernvarme og renovationslifte, 4% Ejendommens drift, fates Ejendommens drift fordelt pr. m Administrationsonnkostninger fordelt pr. m Udgifter i alt Resultat for finansielle poster Finansieringsindtgter fordelt pr. m2 2 Finansieringsudgifter iflg. 6rsrapport Renter selskabsskat m.v Finansieringsudgifter fordelt pr. m Skattepligtig indkomst Skat heraf, 24,5 % PwC-Arldu internal ID: r. 6 hlw/hlw 13

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport LOKAL tbk* M a» M J-fc. -r» CVR nr. 78 64 64 11 *5 ^» I ^9 I 11 registteret revisionsanpartsselskab Nygade 6 4672 Klippinge Telf. +45 5657 9400 Fax +45 5657 9404 Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejerforeningen Frodesgade 42/ Torvegade 72, Esbjerg v/lars Mortensen

Ejerforeningen Frodesgade 42/ Torvegade 72, Esbjerg v/lars Mortensen Ejerforeningen Frodesgade 42/ Torvegade 72, Esbjerg v/lars Mortensen CVR-nr. 12 83 45 43 Årsrapport for 2010 Godkendt på ej erforeningens ordinære generalforsamling den I 20 IL Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Regnskab for 2012

Grundejerforeningen Regnskab for 2012 Grundejerforeningen Asen Regnskab for 212 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Toldbuen 1, 47 Nxstved T: 5575 8686, F: 5575 8787, pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2014-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsens og administrators

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere