NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland A/S ("Sparekassen Himmerland") og Sparekassen Hobro har på eget initiativ besluttet at foreslå en fusion ( Fusionen ) af de to sparekasser med Sparekassen Himmerland som det fortsættende pengeinstitut. Navnet på det nye pengeinstitut bliver Jutlander Bank A/S ( Jutlander Bank ). Ved Fusionen vil Sparekassen Hobros garanter få konverteret deres garantkapital til Nye Aktier i Jutlander Bank, idet hver DKK 150 garantkapital konverteres til en Ny Aktie á nominelt DKK 10. Konverteringskursen er fastsat med udgangspunkt i et vægtet gennemsnit af børskursen på Sparekassen Himmerland-aktien i perioden oktober Garanterne har i perioden frem til 21. november 2013 løbende kunnet vælge at lade sig kontantindfri, såfremt de ikke ønskede deres garantkapital konverteret. Herefter udgør garantkapitalen i Sparekassen Hobro DKK 180,2 mio. Som led i Fusionen vil der endvidere som vederlag for en del af reserverne blive stiftet Sparekassen Hobro Fonden med en grundkapital på DKK 285,5 mio. svarende til markedsværdien af Sparekassen Hobros reserver. Grundkapitalen vil udgøres af Nye Aktier i Jutlander Bank. Den resterende del af de regnskabsmæssige reserver vil blive vederlagt i form af en bunden sparekassereserve i Jutlander Bank, og der sker derfor ingen aktieudvidelse for så vidt angår denne del af reserven, ligesom der ingen vederlæggelse sker til tredjemand for denne del af reserven. Den bundne sparekassereserve vil udgøre ca. DKK 411,6 mio., men det eksakte beløb kendes ikke endnu, idet reserven vil blive dagsværdireguleret pr. tidspunktet for den regnskabsmæssige fusionsdag, som forventes at blive den 6. januar Ved Fusionens gennemførelse modtager de nuværende garanter i Sparekassen Hobro således Nye Aktier i Jutlander Bank, og Sparekassen Hobro Fonden modtager Nye Aktier, i alt en udvidelse på Nye Aktier. Der udstedes ved Fusionen således Nye Aktier mere end oplyst i selskabsmeddelelse nr. 15 af 22. november 2013, hvilket skyldes, at Sparekassen Hobro Fondens grundkapital alene vil blive udgjort af Nye Aktier i Jutlander Bank og ikke tillige af et lån i form af Hybrid Kernekapital til Jutlander Bank. I det fortsættende pengeinstitut sker der således ved Fusionen en samlet udvidelse på i alt Nye Aktier á nominelt DKK 10 til en samlet nominel værdi af DKK Hensigten med Fusionen er at skabe et endnu stærkere og fremtidssikret pengeinstitut med lokal forankring i området Himmerland, Fjerritslev og Mariagerfjord og med gode vækstmuligheder i såvel Aalborg- som Aarhus-områderne. Et stærkere pengeinstitut vil være til fordel for såvel kunder som aktionærer. Hertil kommer ønsket om at fastholde og tiltrække medarbejdere med høje faglige kompetencer og engagement, som kan tilbyde et komplet service- og produktudbud. Medvirkende til ønsket om fusion har ligeledes været de stigende administrative og økonomiske byrder, der følger af øgede rapporteringskrav og tilsyn for danske pengeinstitutter. Da den påtænkte fusion allerede er offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 13/2013 af 28. oktober 2013, forventes denne selskabsmeddelelse ikke at få indflydelse på aktiekursen. 1

2 Denne selskabsmeddelelse indeholder en beskrivelse af den foreslåede fusion, fusionsvederlaget samt Jutlander Bank. Som en del af selskabsmeddelelsen er vedlagt følgende: - Fælles fusionsplan i henhold til Selskabslovens Fælles fusionsredegørelse i henhold til Selskabslovens Vurderingsmandsudtalelser om fusionsplanen og vederlaget i henhold til Selskabslovens Fælles vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling i henhold til Selskabslovens Udkast til vedtægter for Jutlander Bank Herudover kan følgende dokumenter med relevans for Fusionen findes på Sparekassernes respektive hjemmesider, og - Vedtægter for Sparekassen Himmerland - Vedtægter for Sparekassen Hobro - Risikorapport for 2012 for henholdsvis Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro - Årsrapporter for 2010, 2011 og 2012 for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro - Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 for Sparekassen Hobro. - Periodemeddelelse for 1. januar 30. september 2013 for Sparekassen Himmerland - Reviderede mellembalancer pr. 30. september 2013 for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro - Årsregnskaber for 2010, 2011 og 2012 for henholdsvis Sparekassen Himmerlands og Sparekassen Hobros datterselskaber Den forventede tidsplan for Fusionen fremgår af afsnit 8 Forventet tidsplan for Fusionen" i denne selskabsmeddelelse. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til: Sparekassen Himmerland: Bestyrelsesformand Finn Hovalt Mathiassen, telefon nr eller sparekassedirektør Poul Damgaard, telefon nr Sparekassen Hobro: Bestyrelsesformand Hans Jørgen Nielsen, telefon nr eller administrerende direktør Per Sønderup, telefon nr Med venlig hilsen Finn Hovalt Mathiassen Bestyrelsesformand for Sparekassen Himmerland Hans Jørgen Nielsen Bestyrelsesformand for Sparekassen Hobro Der udarbejdes ikke prospekt i forbindelse med Fusionen, idet denne selskabsmeddelelse med bilag udgør det i Prospektbekendtgørelsen 15, stk. 1, nr. 4 omtalte dokument. Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn om Sparekassen Himmerlands og Sparekassen Hobros finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsernes nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Historik Formål med Fusionen Præsentation af regnskabsoplysninger Værdigrundlag og vision Værdigrundlag Vision Fusionsvilkår Fusionen Vederlag for garantkapitalen og sparekassereserven i Sparekassen Hobro De Nye Aktier Fusionsbetingelser Forhåndstilsagn Omkostninger ved Fusionen Risikofaktorer Generelle risici Risici relateret til makroøkonomiske faktorer Risici relateret til lovgivningsmæssige rammer Kreditrisici Kreditrisiko i forbindelse med udlånsaktivitet Risici relateret til nedskrivninger Risici relateret til illikviditet eller fornyelse af værdien af stillede sikkerheder Risici afledt af kundernes øvrige bankforretninger Afviklings- og modpartsrisiko Markedsrisici Risici relateret til likviditet og kapital Likviditet Kapital Andre risici forbundet med Jutlander Banks virksomhed Operationel risiko Forretningsrisiko Utilstrækkelige risikostyringssystemer Medarbejderrisiko Omkostninger til Indskydergarantifonden Konkurrencerisiko Risiko for retssager Risici knyttet til værdipapirerne i Jutlander Bank Risiko for gennemførelse af Fusionen Markedskursrisiko Valutarisici Begrænset udnyttelse af rettigheder Jutlander Bank

4 5.1 Selskabsoplysninger Hjemsted m.v Navne og binavne Regnskabsår og regnskabsoplysninger Revisorer Aktiekapital før og efter Fusionen Udvanding Egne aktier Vedtægter De Nye Vedtægter for Jutlander Bank Aktionærforhold Aktionærforhold før Fusionens gennemførelse Aktionærforhold efter Fusionens gennemførelse Forretningsaktiviteter Tilsynsdiamanten Ledelsesstruktur Generalforsamlingen Repræsentantskabet Bestyrelsen Direktionen Aktionærmøder Organisation og personaleoversigt Organisationsdiagram for Jutlander Bank Personaleoversigt Tilknyttede og associerede virksomheder Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Ejendomme Ejendomme ejet af Sparekassen Himmerland Ejendomme ejet af Sparekassen Hobro Lejede ejendomme Udbyttepolitik Rets- og voldgiftssager Bank og tilsynsmæssige forhold Væsentlige kontrakter Staten - Statsligt kapitalindskud Øvrige aftaler om kapitalindskud Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark seniorlån BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S PFA Pension og Letpension samarbejdsaftale Ejendomsselskabet Markedsvej 5-7, Aars A/S erhvervslejekontrakt Steen Rosby Holding ApS erhvervslejekontrakt Øvrige kontrakter Væsentlige investeringer

5 Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Ledelsen i Jutlander Bank Bestyrelsen i Jutlander Bank Direktion i Jutlander Bank Ledende medarbejdere Lån og sikkerhedsstillelser Erklæring om tidligere levned Erklæring om interessekonflikter Begrænsninger i værdipapirhandel Incitamentsprogram Vederlag og goder Vederlag i finansielle virksomheder Vederlag til Sparekassen Himmerlands Ledelse Vederlag til Sparekassen Hobros Ledelse Vederlag til Jutlander Banks ledelse Vederlag til ledende medarbejdere i Jutlander Bank Intern styring og arbejdspraksis Corporate governance Interne styringssystemer og procedurer Bestyrelsens og direktionens arbejdspraksis Medarbejdere Oversigt over antal medarbejdere Aflønningsprogrammer for medarbejdere Besiddelse af værdipapirer og indskudt garantkapital Transaktioner med tilknyttede parter Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Gennemgang af drift og regnskaber Finansiel tilstand og driftsresultater Historiske regnskabsoplysninger Udvalgte regnskabsoplysninger for Sparekassen Himmerland Udvalgte regnskabsoplysninger for Sparekassen Hobro Krydsreferencetabeller Proforma regnskabsoplysninger for Jutlander Bank Ledelsespåtegning De uafhængige revisorers erklæring om proforma regnskabsoplysningerne 1. januar 30. september Formålet med proforma regnskabsoplysninger Begrænsninger i anvendelsen af proforma regnskabsoplysninger Metode anvendt til udarbejdelse af proforma regnskabsoplysninger Proforma regnskabsoplysninger pr. 30. september Proforma nøgletal pr. 30. september Kapitalressourcer

6 Kapitalforhold Jutlander Banks likviditet, funding og finansieringsstruktur Arbejdskapital Garanteret og ugaranteret gæld Sikret og usikret gæld Likviditetspolitik og fremtidig finansiering Betydning af de nyindførte CRD IV kapitalregler for Jutlander Bank Finansielle og handelsmæssige stilling Forventninger til fremtiden Forventninger til De skattemæssige forhold Skattemæssige konsekvenser for garanterne i Sparekassen Hobro Skattemæssige konsekvenser for de nuværende og kommende aktionærer i Jutlander Bank (Sparekassen Himmerland) Skattemæssige konsekvenser for de danske aktionærer Skattemæssige konsekvenser for de udenlandske aktionærer Skattemæssige konsekvenser for Sparekassen Hobro Skattemæssige konsekvenser for Jutlander Bank (Sparekassen Himmerland) Beskatning i Danmark ved erhvervelse, besiddelse og salg af Aktier Beskatning af investorer, der er fuldt skattepligtige til Danmark Beskatning af investorer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark De Nye Aktier Udstedelse af de Nye Aktier Aktiernes rettigheder Navneaktier Ret til udbytte/ret til andel af overskud Stemmeret Fortegningsret Rettigheder ved likvidation Aktiernes negotiabilitet og omsættelighed Dansk lovgivning vedrørende købstilbud, indløsning af aktier og oplysninger om aktiebesiddelse Pligtmæssigt købstilbud Tvangsindløsning Større aktieposter Konvertering af garantkapital til Nye Aktier Handel og officiel notering af de Nye Aktier Forventet tidsplan for Fusionen Dokumenter Definitioner

7 1 Baggrund 1.1 Historik Sparekassen Himmerlands historie strækker sig tilbage til 1871, hvor den første af de sparekasser, der senere blev til Sparekassen Himmerland, blev dannet. I slutningen af 1960 erne fusionerede fem lokale sparekasser og blev til Sparekassen Himmerland, og i de følgende årtier tilsluttede flere lokalbanker sig fællesskabet. Formålet var at bevare et lokalt, himmerlandsk tilhørsforhold og stå stærkere i konkurrencen mod større pengeinstitutter. I 1997 udvidede Sparekassen Himmerland sit markedsområde til Aalborg og i 2003 til Aarhus. I løbet af de seneste år har Sparekassen Himmerland fortsat deltaget aktivt i konsolideringen af den danske banksektor ved blandt andet at overtage St. Brøndum Sparekasse, EBH Banks afdelinger i Aarhus og Fjerritslev, Sparekassen Midtfjord samt nyligst Vokslev Sparekasse. Idegrundlaget har hele tiden været at bevare det lokale tilhørsforhold og samtidig stå stærkere i konkurrencen mod større pengeinstitutter. I dag beskæftiger Sparekassen Himmerland 263 medarbejdere fordelt på 13 afdelinger i lokalområderne Himmerland og Fjerritslev samt i byerne Aalborg og Aarhus. Sparekassen Hobro blev stiftet i 1851 under navnet Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn. Fra midt i 1900-tallet og frem etablerede Sparekassen Hobro sine første afdelinger i Hobros opland. På samme tidspunkt pågik adskillige sammenlægninger af de små sparekasser, og i 1973 blev Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn lagt sammen med konkurrenten Landbosparekassen for Hobro og Omegn som en garantsparekasse under navnet Sparekassen Hobro. Sparekassen Hobro købte først i halvfemserne en række filialer af Himmerlandsbanken samt BG Banks afdeling i Hadsund. I 2001 åbnedes nye afdelinger i Viby og Aalborg og senere i 2006 i Aarhus C. I 2009 fusioneredes Den Lille Sparekasse med afdelinger i Gjerlev og Galten ind i Sparekassen Hobro, mens SparBanks filial i Aalborg erhvervedes i I dag beskæftiger Sparekassen Hobro 175 medarbejdere fordelt på 12 afdelinger i lokalområderne Hobro og Mariagerfjord samt i byerne Aalborg, Galten og Aarhus. 1.2 Formål med Fusionen Hensigten med Fusionen er at skabe et stærkt og fremtidssikret pengeinstitut med lokal forankring i området Himmerland, Fjerritslev og Mariagerfjord og med gode vækstmuligheder i såvel Aalborg- som i Aarhus-områderne samt via de nuværende fjernserviceafdelinger. Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro har søgt Fusionen af lyst i forventningen om at udnytte et potentiale for forbedret effektivitet og indtjening samt muligheden for at tiltrække og fastholde medarbejdere med høj faglig kompetence og engagement. Medvirkende til Fusionen har ligeledes været de stigende administrative og økonomiske byrder, der følger af øgede kapital- og rapporteringskrav samt tilsyn for de danske pengeinstitutter. Fusionen vil således skabe et stærkere pengeinstitut både indtjenings- og kapitalmæssigt, hvorved der opnås fordele for både kunder og aktionærer. Såvel Sparekassen Himmerland som Sparekassen Hobro har en langvarig historie som lokalt pengeinstitut, og de to sparekasser deler derfor allerede i dag en lang række grundlæggende værdier og holdninger. Hertil kommer et fælles ønske om at forblive et lokalt forankret pengeinstitut, hvorfor det overordnede værdigrundlag fortsat vil være baseret på lokal nærhed, hvor kunderne kan være trygge ved, at den personlige rådgivning er til deres fordel. Med henblik på at skabe en ny fælles fremtid vil det fusionerede pengeinstitut ændre navn til Jutlander Bank. 7

8 Det er forventningen, at sammenlægningen vil bane vej for synergier i niveauet DKK mio. årligt, når disse er fuldt implementeret i Jutlander Bank. 1.3 Præsentation af regnskabsoplysninger Denne selskabsmeddelelse indeholder regnskabsmæssige oplysninger om Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro for perioden 1. januar december 2012 samt kvartal Regnskabsoplysningerne for Sparekassen Himmerland fremgår af offentliggjorte års- og halvårsregnskaber samt periodemeddelelser. Regnskabsoplysningerne for Sparekassen Hobro koncernen fremgår af offentliggjorte års- og halvårsregnskaber samt interne kvartalsrapporter. For denne selskabsmeddelelse gælder der, at regnskabsoplysninger for Sparekassen Hobro vedrørende regnskabsåret 2012 er baseret på den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012, med mindre andet positivt er anført. Den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 kan findes på Sparekassen Hobros hjemmeside. Sparekassen Himmerlands regnskabsmæssige oplysninger tager udgangspunkt i de offentliggjorte regnskaber og periodemeddelelser for moderselskabet, idet sparekassen ikke har væsentlige aktiviteter i datterselskaber og derfor som følge af væsentlighedsprincippet ikke udarbejder koncernregnskab. Sparekassen Hobros regnskabsmæssige oplysninger forekommer udelukkende på koncernniveau grundet væsentlige afvigelser fra moderselskabets regnskabsmæssige oplysninger. De offentliggjorte års- og halvårsregnskaber for Sparekassen Himmerland er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder, herunder Regnskabsbekendtgørelsen, mens de offentliggjorte periodemeddelelser er aflagt i overensstemmelse med NASDAQ OMX Copenhagens regler herfor. De offentliggjorte års- og halvårsregnskaber for Sparekassen Hobro er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder Regnskabsbekendtgørelsen. Derudover indeholder denne selskabsmeddelelse ikke-reviderede proforma regnskabsoplysninger for Jutlander Bank, som er udarbejdet på baggrund af Sparekassen Himmerlands periodemeddelelse for 1. januar 30. september 2013 og Sparekassen Hobros interne regnskab for perioden 1. januar 30. september 2013, jf. afsnit 5.20 "Proforma regnskabsoplysninger for Jutlander Bank. Der er tillige foretaget proforma beregninger af udvalgte finansielle nøgletal m.v. for Jutlander Bank udarbejdet på baggrund af Sparekassen Himmerlands periodemeddelelse for 1. januar 30. september 2013 samt Sparekassen Hobros interne kvartalsregnskab pr. 30. september Disse proforma beregninger er ikke revideret. Sparekassen Himmerland aflægger som nævnt ovenfor ikke koncernregnskab, da sparekassen ikke har væsentlige aktiviteter i datterselskaber. Proforma regnskabsoplysningerne er derfor udarbejdet på grundlag af moderselskabsregnskabet for Sparekassen Himmerland og koncernregnskabet for Sparekassen Hobro. Ledelserne i Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland forventer, at Jutlander Bank i fremtiden ligeledes ikke vil aflægge koncernregnskab, idet ledelserne forventer primo 2014 at overføre visse af de nuværende aktiviteter placeret i datterselskaber til moderselskabet, hvorefter Jutlander Bank ikke forventes at have væsentlige aktiviteter i datterselskaber. Af samme årsag er de historiske regnskabsoplysninger gengivet i denne selskabsmeddelelse ikke omarbejdet efter de internationale regnskabsregler (IFRS). Det er ledelsernes vurdering, at en omarbejdelse af de historiske regnskabsoplysninger gengivet i denne fusionsmeddelelse til IFRS-principper ikke vil medføre væsentlige ændringer til resultatopgørelse, balance og egenkapital. Såfremt Jutlander Bank i fremtiden får væsentlige aktiviteter i datterselskaber, vil Jutlander Bank skulle aflægge koncernregnskab i henhold til de internationale regnskabsregler (IFRS). Regnskabsoplysningerne i denne rapport er opgjort i henhold til Prospektforordningen, der omhandler oplysningskrav til prospekter. Nogle af regnskabsoplysningerne indeholdt i denne selskabsmeddelelse er angivet i afrundede tal. Summen af tallene svarer derfor ikke nødvendigvis til det angivne totalbeløb, og procentangivelserne svarer ikke nødvendigvis præcist til de absolutte tal. 8

9 2 Værdigrundlag og vision 2.1 Værdigrundlag Jutlander Bank vil være et regionalt, selvstændigt pengeinstitut, og det lokale nærvær vil være en rød tråd i bankens handlinger. Bankens værdigrundlag vil have følgende karakteristika: - Nærvær: Banken anlægger en personlig tilgang til kunden ved blandt andet at tage udgangspunkt i personen bag økonomien samt ved generelt at have fokus på størst mulig tilgængelighed og imødekommenhed - Lokalkendskab: Banken tager aktivt del i udviklingen af lokalsamfundet i bankens nærområder og opnår også derved et nært kendskab til kundernes forhold - Faglig kompetence: Medarbejdernes høje faglige kompetence måler sig med de største pengeinstitutter i landet, når det gælder rådgivning af privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Banken har som en konsekvens heraf ansat specialister på alle væsentlige områder - Beslutningsdygtighed: Decentral beslutningsproces og stor uddelegering af ansvar sikrer den enkelte medarbejder en høj grad af beslutningsdygtighed, ligesom kunderne sikres et hurtigt svar. Den decentrale beslutningsproces er dog kombineret med en tæt central kreditovervågning - Tryghed: Kunderne skal til enhver tid kunne være trygge ved at være kunder i banken. Det sikres via solide kapitalforhold, en fornuftig kreditpolitik samt ved en tilfredsstillende indtjening. Banken baserer samtidig sin håndtering af kunderne på en troværdig og ærlig rådgivning, hvor kunderne i et let forståeligt sprog uopfordret bliver fortalt om både deres økonomiske muligheder og begrænsninger - Forretningsorientering: Banken tænker proaktivt i forhold til opsøgende kontakt til både bestående og nye kunder. Banken har samtidig fokus på, at en god aftale er til fordel for både kunden og banken 2.2 Vision Det er Jutlander Banks vision, at banken inden for sit markedsområde skal være en stærk og attraktiv samarbejdspartner for private kunder samt for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Bankens indtjening, etik, samfundsbevidsthed og personlige betjening af kunderne skal gøre det attraktivt at være aktionær, kunde og medarbejder i banken. Banken ønsker en værdiskabende rolle i relation til aktionærer, kunder og medarbejdere, så bankens selvstændighed og udvikling som regionalt pengeinstitut sikres. Visionen kommer blandt andet til udtryk således: - Værdiskabende for aktionærer ved at drive en lønsom forretning som grundlag for fortsat vækst og videreudvikling som et regionalt, selvstændigt pengeinstitut - Værdiskabende for kunder ved aktivt at bruge kendskabet til kunden til gennem en stærkere dialog og personlig relation at skabe merværdi for kunden - Værdiskabende for medarbejdere ved at sikre et motiverende arbejdsmiljø med ansvar, mulighed for personlig udvikling og en sund balance mellem arbejde og fritid 9

10 3 Fusionsvilkår 3.1 Fusionen Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion. Fusionen gennemføres med selskabsretlig virkning i henhold til Selskabsloven 237, stk. 3, nr. 8 fra den 1. december Når samtlige betingelser for Fusionen er opfyldt, anses Fusionen for at være gennemført, og samtidig indtræder retsvirkningen af Fusionen, jf. Selskabsloven 250. Sparekassen Hobros samlede aktiver og forpligtelser overdrages på det tidspunkt til Jutlander Bank. Fusionen gennemføres med hjemmel i bekendtgørelse nr af 19. november 2013 om fusion af en sparekasse med et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, med aktieselskabet som fortsættende pengeinstitut. I henhold til denne bekendtgørelse finder Selskabslovens bestemmelser om fusion i vid udstrækning anvendelse, og der vil i denne selskabsmeddelelse derfor generelt blive henvist til de relevante bestemmelser i Selskabsloven. 3.2 Vederlag for garantkapitalen og sparekassereserven i Sparekassen Hobro Til brug for vederlæggelse af dels garantkapitalen i Sparekassen Hobro og dels for en del af reserverne i Sparekassen Hobro forhøjes aktiekapitalen i det fortsættende pengeinstitut i forbindelse med Fusionen. Værdifastsættelse og bytteforhold er fastlagt på baggrund af Sparekassen Himmerlands bogførte egenkapital pr. 30. september 2013 og Sparekassen Hobros bogførte egenkapital pr. 30. september 2013, hvilket har resulteret i et forhold på 60/40. Til fastsættelse af markedsværdien af Sparekassen Hobros egenkapital er anvendt samme kurs/indre værdi, som Sparekassen Himmerlands aktie blev handlet til forud for Offentliggørelsesdatoen, hvor kurs/indre værdi udgjorde 0,58. Pr. 30. september 2013 udgjorde den bogførte egenkapital i Sparekassen Hobro DKK 961,2 mio., hvorfor markedsværdien af egenkapitalen er fastsat til DKK 549,6 mio. Egenkapitalen i Sparekassen Hobro bestod af garantkapital på DKK 264,0 mio., der pr. definition værdiansættes til kurs pari, samt reserver, der beløb sig til DKK 697,2 mio. Således fastsattes reserverne i Sparekassen Hobro til en markedsværdi på DKK 285,5 mio. Konverteringskursen for konvertering af garantkapital til Nye Aktier i Jutlander Bank er fastsat med udgangspunkt i et vægtet gennemsnit af børskursen på Sparekassen Himmerland-aktien i perioden oktober 2013 (10 børsdage). Således bliver hver DKK 150 garantkapital konverteret til en Ny Aktie á nominelt DKK 10 i Jutlander Bank. Såfremt den enkelte garants værdi af garantkapital i Sparekassen Hobro ikke er delelig med 150, udbetales det overskydende beløb kontant i forbindelse med Fusionens gennemførelse. Garanterne har i perioden frem til 21. november 2013 løbende kunnet vælge at lade sig kontantindfri, såfremt de ikke ønsker deres garantkapital konverteret ved Fusionens gennemførelse. Ved udløbet af fristen havde garanter repræsenterende DKK 83,8 mio. ønsket at blive kontantindfriet. Heri indgår Finansiel Stabilitet med DKK 18,6 mio., og DKK 16,3 mio. er blevet indløst af Galten-fonden og Gjerlevfonden med henblik på konvertering af de indløste beløb til hybrid kernekapital i Jutlander Bank. Den garantkapital, der konverteres til aktier, bliver forrentet indtil udgangen af 2013, mens garantkapital, der er blevet hævet, bliver forrentet frem til tidspunktet for udbetalingen. Disse renter tilskrives og udbetales efter Fusionens gennemførelse. Såfremt Fusionen gennemføres, vil de almindelige garanter (Galten-fonden og Gjerlev-fonden undtaget) få konverteret DKK 159,1 mio. til Nye Aktier i Jutlander Bank. Galten-fonden havde pr. 30. september 2013 en indskudt garantkapital på DKK 11,0 mio. Efter offentliggørelsen af Fusionen er det aftalt med Galten-fonden, at denne konverterer DKK 7,5 mio. til Nye Aktier, mens DKK 3,5 mio. hæves og indskydes som lån i Jutlander Bank i form af Hybrid Kernekapital. 10

11 Gjerlev-fonden havde pr. 30. september 2013 en indskudt garantkapital på DKK 25,7 mio. I forbindelse med Fusionen er det aftalt med Gjerlev-fonden, at denne konverterer DKK 12,8 mio. til Nye Aktier, mens DKK 12,8 mio. hæves og indskydes som lån i Jutlander Bank i form af Hybrid Kernekapital. Som led i Fusionen vil der som vederlag for en del af reserverne i Sparekassen Hobro blive stiftet en ny fond, Sparekassen Hobro Fonden, med en grundkapital på DKK 285,5 mio. svarende til markedsværdien af Sparekassen Hobros reserver. Grundkapitalen i Sparekassen Hobro Fonden vil udgøres af Nye Aktier á nominelt DKK 10 med en samlet kursværdi på DKK 285,5 mio. Ud over vederlæggelsen med aktier til Sparekassen Hobro Fonden vederlægges den resterende del af de regnskabsmæssige reserver i en bunden sparekassereserve på DKK 411,6 mio. i Jutlander Bank. Der sker ingen aktieudvidelse for så vidt angår denne del af reserven. Reserven reguleres med dagsværdireguleringerne pr. tidspunktet for den regnskabsmæssige fusionsdag, som forventes at blive den 6. januar Der sker således ingen vederlæggelse til tredjemand for denne del af reserverne. Sparekassereserven er nærmere beskrevet i afsnit De Nye Vedtægter for Jutlander Bank. Ved gennemførelse af Fusionen modtager de nuværende garanter i Sparekassen Hobro således Nye Aktier i Jutlander Bank, og Sparekassen Hobro Fonden modtager Nye Aktier, hvilket svarer til en udvidelse på i alt Nye Aktier á nominelt DKK 10 til en samlet nominel værdi af DKK Såfremt Fusionen gennemføres, vil følgende aktionærer have en ejerandel på mere end 5 % af den samlede aktiekapital i Jutlander Bank. Tabel 3.1: Større aktionærer i Jutlander Bank Antal aktier (stk.) Ejerandel (%) Fonden for Sparekassen Himmerland ,5 Sparekassen Hobro Fonden ,1 3.3 De Nye Aktier De Nye Aktier vil have samme rettigheder som de Eksisterende Aktier og give ret til udbytte fra og med tidspunktet for Fusionens vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling i Sparekassen Himmerland og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Sparekassen Hobro, dvs. ret til udbytte for regnskabsåret Udstedelsen af Nye Aktier til Nye Aktionærer vil ske ved registrering hos VP Securities efter Fusionen er gennemført hos Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktionærer vil modtage meddelelse, når Fusionen er endeligt registreret hos Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier søges optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen med forventet første handelsdag som angivet i den forventede Tidsplan i afsnit 8 Forventet tidsplan for Fusionen. De Nye Aktier vil blive optaget og handlet i den samme ISIN-kode som den nuværende Sparekassen Himmerland aktie (ISIN DK ). 3.4 Fusionsbetingelser Fusionens gennemførelse er betinget af, at: - Repræsentantskabet i Sparekassen Hobro godkender bestyrelsens beslutning om at fusionere - Generalforsamlingen i Sparekassen Himmerland godkender bestyrelsens beslutning om at fusionere - Finanstilsynet i henhold til 204 i Lov om finansiel virksomhed giver tilladelse til Fusionen - Fondsmyndighederne giver samtykke til, at Fonden for Sparekassen Himmerland stemmer for Fusionen, og til at Fonden for Sparekassen Himmerland foretager de nødvendige vedtægtsændringer - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender Fusionen - Erhvervsstyrelsen vil registrere Fusionen 11

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr. 60 83 50 12 og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr. 28 29 94 94 Side 2 Udarbejdet af bestyrelserne i Sparekassen Hobro (CVR-nr. 60 83 50 12) og Sparekassen

Læs mere

Fusionsplan Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr

Fusionsplan Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr Fusionsplan Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr. 60 83 50 12 og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr. 28 29 94 94 Side 2 Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Sparekassen Hobro og Sparekassen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Reviderede mellembalancer pr. 31. august 2012 for henholdsvis Salling Bank og Vinderup Bank i henhold til Selskabslovens 239,

Reviderede mellembalancer pr. 31. august 2012 for henholdsvis Salling Bank og Vinderup Bank i henhold til Selskabslovens 239, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Salling Bank selskabsmeddelelse nr. 12/2012 24. oktober 2012 FUSION AF SALLING BANK A/S OG VINDERUP BANK A/S Bestyrelserne for Salling Bank A/S

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Finanstilsynet London Stock Exchange Oslo Børs. Vestjysk Bank selskabsmeddelelse, den 28. februar 2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Finanstilsynet London Stock Exchange Oslo Børs. Vestjysk Bank selskabsmeddelelse, den 28. februar 2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Finanstilsynet London Stock Exchange Oslo Børs Vestjysk Bank selskabsmeddelelse, den 28. februar 2012 89 sider i alt 28. februar 2012 Vestjysk Bank A/S og Aarhus Lokalbank indgår

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank.

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Svendborg Sparekasse A/S selskabsmeddelelse nr. 13/2013 6. november 2013 FUSION AF SVENDBORG SPAREKASSE A/S OG VESTFYNS BANK A/S I forlængelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Vurderingsmændenes erklæring

Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen mellem Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S Indhold 1 Indledning 2 2 Beskrivelse af grundlaget for vores arbejde 2 3 Det udførte arbejde 3 4 Konklusion

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen Selskabsmeddelelse nr. 1 2012 Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger fusion

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 5. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 15. januar 2015 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle udvalg)

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Vurderingsmændenes erklæring

Vurderingsmændenes erklæring Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen mellem Svendborg Sparekasse A/S og Vestfyns Bank A/S Indhold 1 Indledning 2 2 Beskrivelse af grundlaget for vores arbejde

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere