Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15"

Transkript

1 Sidenr. 55 Referat Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:15 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes uden afstemning.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 56 Sagsnr. Side 1. Reduktion af skolernes mødevirksomhed, så lærerne kan levere mere undervisningstid Nedlæggelse af institutionen Vores Børnehave Forslag til s skolevision for Henvisning af elever til specialcentre - skoleåret 2011/ Anlægsregnskaber 2010 under s område - igangværende og afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr Anlægsregnskaber 2010 under s område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr Bevillingsstatus pr. 28. februar

3 Sidenr Reduktion af skolernes mødevirksomhed, så lærerne kan levere mere undervisningstid Sagsid.: 11/3931 Resumé Forslag om ændret brug af skolernes tildelte lærerressourcer. Lærerne skal fremover afholde færre og kortere, men mere effektive møder. Lærernes gennemsnitlige undervisningstid forøges. Den årlige arbejdstid vil være den samme, men blot sammensat på en ny måde. Skolerne vil få bedre mulighed for at fastholde elever med særlige behov i normalundervisningen. En del af den tildelte arbejdstid til skolebibliotekerne bliver øremærket til det pædagogiske arbejde med it, medier og ny teknologi. Sagen behandles i. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at fra skoleåret 2011/12 øremærker en særlig pulje af undervisningstimer svarende til kr. årligt, så elever med behov for specialundervisning uden for normalundervisningen i stedet fastholdes i normalundervisningen. Skolerne kan selv beslutte, hvordan den særlige pulje af undervisningstimer anvendes til undervisningsmæssig støtte af konkrete elever, at finansieringen af den særlige pulje sker stillings- og udgiftsneutralt inden for det eksisterende budget, ved at aftale ændring af den lokale tjenestetidsaftale så en del af tiden til mødevirksomhed bliver undervisningstid, og at der fra skoleåret 2011/12 sker en stillings- og udgiftsneutral omfordeling af ressourcerne til skolebibliotekerne. En del af skolebibliotekernes tildelte timeressourcer svarende til 10 % øremærkes til medier og it, så skolebibliotekerne kan bruge timerne til arbejde i det pædagogiske læringscenter med konkrete undervisningsforløb og rådgivning inden for it, medier og ny teknologi. Beslutning den Godkendt. Fraværende Sagsfremstilling Børne- og uddannelsesdirektøren har indgået en ny tjenestetidsaftale. Aftalen indebærer en ændret brug af skolernes tildelte lærerressourcer. Lærerne skal fremover afholde færre og kortere, men mere effektive møder. Hensigten er at fremme en bedre udnyttelse af

4 Sidenr. 58 eksisterende ressourcer, så lærernes gennemsnitlige undervisningstid kan forøges. Lærernes samlede årlige arbejdstid vil være den samme, men blot sammensat på en ny måde. Eleverne vil opleve forøget kvalitet og større udbytte af undervisningen, skolerne vil få bedre mulighed for at fastholde elever med særlige behov i normalundervisningen, og skolebibliotekerne får bedre mulighed for at indgå i skolernes arbejde med etablering af pædagogiske læringscentre. En del af den tildelte arbejdstid til skolebibliotekerne bliver øremærket til det pædagogiske arbejde med it, medier og ny teknologi. Forhandlingsresultatet af tjenestetidsaftalen er indgået under forbehold for s godkendelse af, at der sker omplacering af de frigjorte ressourcer til mere undervisningstid og pædagogiske arbejde med it, medier og ny teknologi. Forhandlingen med Danmarks Lærerforening er sket med baggrund i s delegation af kompetencen til Børne- og uddannelsesdirektøren. Forudsætningen for delegationen er, at forhandlingsresultat er i overensstemmelse med det afsatte budget. Forhandlingsresultatet for skoleåret 2011/12 indebærer følgende større principielle resultater: En optimering og effektivisering af skolernes mødevirksomhed, så lærernes gennemsnitlige undervisningstid forøges svarende til effektiviseringsgevinsten. Den opnåede effektiviseringsgevinst er til rådighed for skolernes arbejde med inklusion, idet skolerne får kompetence til at foretage den konkrete udmøntning. Det vedtagne servicemål Skolebiblioteket som del af skolens læringscenter danner grundlag for at øremærke en del af tildelingen af arbejdstid til skolebibliotekerne til brug for skolernes arbejde med medier og it. Initiativet skaber sammenhæng mellem læringscentertanken, brugen af elektroniske tavler og medier i undervisningen samt skolebibliotekaruddannelsens modul medier og it. Den fornyede og justerede aftale i forhold til de her nævnte elementer bygger på udgifts- og stillingsneutralitet. Forhandlingsresultatet bygger på fundamentet og grundtanken for de to tidligere tjenestetidsaftaler for skoleårene 2009/10 og 2010/11. Parterne er nået frem til et resultat, der holdes inden for rammerne af det grundlæggende fundament for aftalen for 2009/10. Tiden til lærernes forberedelse og efterbehandling af den planlagte undervisning fastholdes på niveauet fra tidligere år, idet der dog sker en mindre justering af forberedelsesfaktoren for de afsatte vikarpuljer. I lighed med tidligere år er der i aftalen foretaget en lang række tilretninger og justeringer, men alt sammen inden for rammerne af det afsatte budget. Læringscentertanken er visionen om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejledningsfunktioner skaber nye forudsætninger for undervisning og læring. Skolelederen er den formelle, overordnede leder af læringscentret. Målet er, at kommunens skoler i løbet af skoleåret 2011/12 får etableret et læringscenter.

5 Sidenr Nedlæggelse af institutionen Vores Børnehave Sagsid.: 11/2429 Resumé Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at institutionen Vores Børnehave nedlægges pr. 1. august Sagen behandles i, Skolebestyrelsen v. Ødis Sogneskole,, Økonomiudvalget, Byrådet. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at institutionen Vores Børnehave ophører pr. 1. august 2011, og at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at iværksætte de fornødne tiltag i relation til det på institutionen ansatte personale. Herunder skal det afklares, hvad konsekvensen bliver for den enkelte medarbejders ansættelsesforhold. I arbejdet involveres MEDorganisationen og relevante faglige organisationer i henhold til gældende bestemmelser. Beslutning den Sagen sendes til høring ved skolebestyrelsen ved Ødis Sogneskole. Fraværende Sagsfremstilling Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at Vores Børnehave er en kommunal institution placeret i lokaler beliggende ved Ødis Sogneskole, og oprettet som en småbørnsgruppe til SFO en. Børnehaven omfatter 15 pladser med børn i alderen 3 til 6 år, men i lange perioder er antallet af pladser ikke udnyttet, hvilket har negative konsekvenser både pædagogisk og økonomisk. Ud over Vores Børnehave er der i Ødis-området pasningstilbud i Ødis Børnehave og Vuggestue. Institutionen er en selvejende institution beliggende i Ødis by. Institutionen omfatter aldersgruppen 0 til 6 år med 37 børnehavepladser og 11 vuggestuepladser. Børnehavebørnene er aldersopdelt i 3 grupper. Da Vores Børnehave er en kommunal institution og Ødis Børnehave og vuggestue er en selvejende institution, kan man som sådan ikke sammenlægge disse institutioner. Man kan nedlægge institutionen Vores Børnehave. En fremtidig kapacitet for pasning af 0 6 årige i Ødis-området må så efterfølgende fastlægges, når det er konkret, hvilke pasningsordninger forældrene måtte vælge efter nedlæggelsen af Vores Børnehave.

6 Sidenr Forslag til s skolevision for Sagsid.: 10/12526 Resumé Den stolte skole frihed i fællesskab er visionens centrale budskab. Eleverne i Kolding Kommunes folkeskoler skal opleve udfordrende læring. Skolerne skal sikre, at flest mulige elever kan forblive i almenskolen. Elevernes faglige resultater skal gå hånd i hånd med deres alsidige udvikling og almene dannelse. Sagen behandles i, samtlige skolebestyrelser (høring), Fælleselevrådet (høring), Pædagogiske Råd på et antal skoler (høring), offentligheden (høring),. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at det udarbejdede udkast til s skolevision danner udgangspunkt for høring af skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne anmodes specielt om at forholde sig til visionens afsnit om forældresyn, men også gerne øvrige afsnit, at det udarbejdede udkast til s skolevision for endvidere sendes i supplerende høring omfattende bl.a. møder med Fælleselevrådet i Kolding, med pædagogiske råd på et antal skoler samt ved, at udkastet lægges ud til offentlighedens eventuelle kommentering på facebooksiden og at sagen efter høring genoptages til endelig vedtagelse på s møde 9. maj Beslutning den Forslaget er tiltrådt med redaktionelle rettelser. Sagen sendes til høring ved samtlige skolebestyrelser, Fælleselevrådet, Pædagogisk Råd på et antal skoler og offentligheden via facebooksiden. Fraværende Sagsfremstilling Skolevisionen Den stolte skole frihed i fællesskab skal ses som en vision, der binder de skolepolitiske initiativer sammen. Visionen skal skabe sammenhæng, sætte rammer og angive lokalt råderum. På lang sigt skal visionen angive retning og skolepolitiske intentioner, så politikernes, forvaltningens og skolernes kreativitet og omstillingsparathed fremmes set i forhold til den samfundsmæssige udvikling og elevernes behov.

7 Sidenr. 61 har i indeværende valgperiode igangsat en række sammenhængende initiativer, der med forslaget til skolevision får en fælles indfatning: Inddragelse af SFO-personale i undervisningen. Effektivisering af skolernes mødevirksomhed med afledt mulighed for mere undervisningstid, øremærket til elever med særlige behov. Igangsætning af PALS Positiv Adfærd i Læring og Samspil på 5 skoler. Nedsættelse af en arbejdsgruppe til fremme af skolernes inklusion i normalundervisningen af elever, der ellers ville blive udskilt til specialskoler. Omlægning af specialundervisningen. Indkøb af elektroniske tavler og computerudstyr for 13,5 mio. kr. Øremærkning af en del af skolebibliotekernes tildelte tid til brug for støtte til lærernes arbejde med it og medier. Alt sammen er eksempler på allerede iværksatte tiltag, der sætter retning i forhold til arbejdet med skolevisionen både på kort og på lang sigt. Arbejdet med skolevisionen er foregået i regi af en nedsat skolepolitikgruppe bestående af, 6 skoleledere og repræsentanter for Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Der har i forløbet bl.a. været en proces med videooptagelser, facebookgrupper til input og input fra en række 5. klasser omkring konkrete spørgsmål. Den 29. november 2010 har der været afholdt en konference om Danmarks stolteste skolevæsen. Afslutningsvis er samtlige input samlet og sammenskrevet af Børne- og Uddannelsesforvaltningen til drøftelse i skolepolitikgruppen, der herefter har barslet med forslaget til s skolevision. Bilag: /11 Åben Skolevisionen "Den stolte skole - frihed i fællesskab"

8 Sidenr Henvisning af elever til specialcentre - skoleåret 2011/2012 Sagsid.: 10/31690 Resumé Orientering om henvisning af elever til specialcentre for skoleåret 2011/12, der ikke har driftsøkonomiske konsekvenser. De seneste års vækst i antallet af specialcenterelever er fra det kommende skoleår vendt til et fald. Sagen behandles i. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Sagsfremstilling Til skoleåret 2011/12 er der henvist 432 elever til specialcentertilbud. Af disse er 10 elever blevet overflyttet fra almenområdet til specialområdet. Til skoleåret 2010/11 blev der henvist 433 elever til et specialcentertilbud. Fra skoleåret 2010/11 til 2011/12 er der et nettofald på 11 elever. Dette skyldes, at de 10 elever, der er overflyttet fra almenområdet til specialområdet, ikke indgår i sammenligningen, da budgettet til disse også er overflyttet til specialområdet. Et nettofald på 11 elever er skelsættende, da den stigende henvisningsfrekvens igennem de senere år er knækket. Af de 432 elever vil 88 modtage undervisning i andre kommuner, hvilket er et fald på 7 elever i forhold til visitationen til skoleåret 2010/11. Forældre til 2 elever vil modtage et brev, hvoraf det fremgår, at deres barn ikke visiteres til et specialcenter. Disse afgørelser er truffet på baggrund af en vurdering fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som vurderer, at eleverne kan inkluderes i almenskolen. Færre elever til specialcentrene betyder, jf. efterfølgende skema, at der frigives midler til, at besparelsen på 1 mio. kr., som blev vedtaget i forbindelse med beslutningen om etablering af en ny specialskole i Vonsild er udmøntet i 2012,

9 Sidenr. 63 at der er en pulje på kr. til uventede plejeanbringelser, og at der er en pulje til faglig sparring på kr. til at styrke inklusionsindsatsen i almenskolerne. Særligt tilrettelagt specialundervisning specialcentre skoleåret 2011/12 Undervisning (1.000 kr.) SFO (1.000 kr.) Specialcentre Antal elever i alt/ændring i Budget 2011 Budget 2012 Budget 2011 Budget 2012 antal elever* Bramdrup 22/ Brændkjær 103/ Grønnebakken 42/ Munkevænget 39/ Vester Vamdrup 14/ Taps Skole 42/ Rådhusskolen 47/ Budget 2011 Budget 2012 Samlet merudgift til specialcentre Mindreudgift på budgettet til mellemkommunale betalinger (elever der ophører deres undervisning i andre kommuner) Mindre indtægt (elever der ophører deres undervisning i Kolding Kommune, hvor der er anden betalingskommune) Merudgift på budgettet til mellemkommunale betalinger (ekstra udgift til anbringelser) Vedtaget besparelse i forbindelse med etablering af ny specialskole Pulje til uforudsete udgifter / yderligere anbringelser Inklusionspulje (faglig sparring) Forventet afvigelse i forhold til budgettet 0 0 *ændring i forhold til det elevtal, som ligger til grund for udarbejdelse af midtvejsregulering af budget 2010 samt budget Bilag: /11 Åben Samlet antal visiterede elever pr. 1/ fordelt på skoler og handicaptyper

10 Sidenr Anlægsregnskaber 2010 under s område - igangværende og afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Sagsid.: 11/1106 Resumé I henhold til bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremsendes igangværende anlægsregnskab for 2010 under s område. Sagen behandles i. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at det igangværende anlægsregnskab for 2010 godkendes. Beslutning den Godkendt. Fraværende Sagsfremstilling Der er ikke nogen afsluttede anlægsarbejder for 2010 under 2 mio. kr. Igangværende anlægsarbejder 2010: Projekt nr. Beskrivelse U/I Bevillingsbeløb Forbrug Afvigelse - hele kr Universitet U Note/anm. angiver merforbrug/mindreindtægt Af Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal udarbejde en oversigt over Bilag: igangværende anlægsarbejder afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne ikke overstiger 2 mio. kr /11 Åben Igangværende anlægsregnskab

11 Sidenr Anlægsregnskaber 2010 under s område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. Sagsid.: 11/1106 Resumé I henhold til bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremsendes anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder for 2010 over 2 mio. kr. under s område. Sagen behandles i, Økonomiudvalget, Byrådet. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at de afsluttede anlægsregnskaber for 2010 godkendes. Beslutning den Forslaget indstilles godkendt. Fraværende Sagsfremstilling Afsluttede anlægsarbejder for 2010 på over 2 mio. kr.: Projekt Beskrivelse U/I Bevillingsbeløb Forbrug Afvigelse nr. - hele kr Udbygning af Alminde- U * Viuf Fællesskole 8098 Planlagt bygningsvedligeholdelse U # Renovering af klimaskærm, U Idrætsvej 1, Vamdrup 8101 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse U Etablering af specialtilbud U * til elever med so- cioemotionelle vanskeligheder Note/anm. angiver merforbrug/mindreindtægt *Merudgift skyldes prisfremskrivning af rådighedsbeløb.

12 Sidenr. 66 #Afvigelsen skyldes, at oprindelig anlægsbevilling er givet for 4 år. Projektet er lukket ned efter 1 år, og der er oprettet et nyt anlægsprojekt i Af Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal aflægge anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. med henblik på behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: /11 Åben Afsluttede anlægsregnskaber 2010 over 2 mio. kr. -

13 Sidenr Bevillingsstatus pr. 28. februar 2011 Sagsid.: 11/804 Resumé Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender bevillingsstatus pr. 28. februar 2011 vedrørende s budget 2011 til orientering jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 16. juni 2008, (sag nr ). Sagen behandles i. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Sagsfremstilling Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at bevillingsstatus pr. 28. februar 2011 udviser følgende hovedtal (beløb i hele kr.): Uddannelsespolitik, serviceudgifter Målområde Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forbrugsprocent budget budget 28. februar Folkeskolen ,38 Ungdomsuddannelser ,13 Praktikdusør Ungdomsskoler ,87 Elevtilskud Uddannelsespolitik, serviceudgifter i alt ,56 Uddannelsespolitik, overførsler Målområde Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forbrugsprocent budget budget 28. februar Daghøjskoler m.v ,64 Sprogskolen ,00

14 Sidenr. 68 Uddannelsespolitik, overførsler i alt ,89

15 Sidenr. 69 Oplæst og godkendt Oluf Lykke Nielsen Formand Jan Quvang Medlem Tine Roos Nørgaard Medlem Trine Maria Sloth Ebbesen Medlem Tanya Buchreitz Jensen Medlem Medlem Marlene B. Lorentzen Næstformand

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer Sidenr. 1042 Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 10 Mødested: Egevang, Egebækvej 80, 2850 Nærum, tlf. 45 96 90 00, forstander Lone Elin Vestergaard Fælles frokost i Lille sal kl. 12.30 Mødedato:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen side 2 Janjan Hovgaard havde meldt afbud til punkt nr. 552. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere