SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds /13 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2012/13 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13"

Transkript

1 SKRIFTLIG BERETNING Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Generalforsamling 14. marts

2 ÅRETS GANG i de to kommuner i Kreds 60 Begge kommuner lagde i år ud med at beslutte en ny skolestruktur med færre skoler, men på flere matrikler, med ny ledelsesstruktur, klasseoptimering m.m. og harmonisering af skolernes aftaler. Det har selvfølgelig været områder, som kredsen har været dybt involveret i. Vi har ikke været inddraget direkte i arbejdsgrupper eller kommunale udvalg, men vi har fulgt udviklingen, ytret os og søgt indflydelse, hvor vi kunne. I vil kunne finde høringssvar, udtalelser, pressemeddelelser og henvendelser til medierne på kredsens hjemmeside VORDINGBORG KOMMUNE Skolestrukturen m.m. blev vedtaget i februar måned, og dermed fulgte, at alle emner under Fokus på Folkeskolen skulle implementeres fra august 12, på trods af de løfter, kreds og tillidsrepræsentanter følte, at direktør Lisbeth Mogensen havde givet om, at Fokus på Folkeskolen var et idékatalog. Det blev et hektisk og kaotisk forår, ja hektisk er det endnu, på flere punkter. Alt blev rørt rundt i et uoverskueligt ælte. Der var fine procesplaner, men ét er planer, et andet praksis. Lederne blev flyttet, fyret eller fravalgt, og 6 skoleledere blev valgt til at lede de 5 skoler og Kompetencecenter Kalvehave. For os at se var det en urimelig og uværdig proces. Skolerne stod reelt i et stort ledelsesmæssigt tomrum netop på den tid, hvor et skoleår skulle afsluttes og et nyt planlægges, sideløbende med, at en stor strukturændring skulle foretages. Budgetterne viste, at der skulle nedlægges ca. 27 stillinger inden for skoleområdet. Man endte op med at skulle afskedige 10 personer, heraf 7 fra DLF's område og 3 fra SL. Efterfølgende forlød det, at der stadig var overtallige lærere på grund af, at man ikke havde afskediget det antal lærere, som strukturog tildelingsmodel reelt medførte. Forinden var den store lærerrokade sat i sving med prioritering og kortlægning af kompetencer. En sådan proces er svær, præget af usikkerhed vedr. arbejde, kolleger, ledelse, elever og venner. Mange bliver ramt hårdt, både de, der mister jobbet, og de, der mister deres gamle arbejdsplads med alt, hvad det indebærer. I første omgang var det kun få lærere, der ikke fik deres ønsker opfyldt, men i anden omgang skete der et større antal forflyttelser mellem skolernes afdelinger. Kredsen havde undervejs uoverensstemmelser med ledere og forvaltningen om forflyttelser af TR og AMR og om den betydning, nedlæggelser af skoler og oprettelse af skoleafdelinger på samme matrikler havde for disse personers beskyttelse. Kredsen fik efter lang tid og nogle forviklinger medgivet, at beskyttelsen omfattede disse funktioner, og derfor har 2

3 disse tillidspersoner været det faste holdepunkt på skolerne under alle disse omvæltninger. Det var en svær og indimellem uhyrlig proces, hvor frister og procedurer blev tilsidesat og ændret. Den politiske beslutning og de urealistiske procesplaner har i den grad forringet arbejdsmiljø, arbejdsforhold og arbejdsglæde, både i foråret og langt ind i dette skoleår. Det kræver en ekstra indsats at få genoprettet det. Senest har vi oplevet en slags hovsaflytninger mellem skolerne lige op til jul. De menneskelige konsekvenser er store. Men de 10 kolleger, der blev afskediget, blev særligt ramt. Kredsen kan give råd, støtte og vejledning i forbindelse med afskedigelser og sikre, at det går rigtigt til, at aftaler overholdes, men vi kan ikke sikre løn og arbejde til de afskedigede. Det lykkedes at få et tilbud om fritstilling igennem. De afskedigede var sikret løn i opsigelsesperioden, men skulle ikke give møde efter august. Vordingborg Kommunes Personalepolitik. Aftaler mellem kredsen og Vordingborg Kommune. Tillidsrepræsentanterne og kredsen har kæmpet for at sikre medlemmernes rettigheder i forbindelse med afslutningen af skoleåret 11-12: at arbejdstidsaftalerne blev fulgt at årsopgørelser blev udfærdiget, og at de var rigtige at der ikke blev indgået særaftaler med kolleger, som satte dem dårligere end vores aftale at medlemmerne fik deres retmæssige afregning at skoleledelsen rent faktisk gør som aftalt Dette arbejde er endnu ikke helt afsluttet. Sager i den forbindelse har været beregning af 6. ferieuge, afspadsering af overtid på hele dage, fejl i aktivitetsplaner, overholdelse af overtidsaftalen, forkert udbetaling og tilbagebetaling. Arbejdstidsaftalen blev først endeligt underskrevet i juni. Den nye struktur med rammer for elevernes undervisningstid betød, at vi var klar over en problematik vedr. elevpauser og teamstruktur. Men mange af de forudsætninger og vilkår, som lærerne har arbejdet under, er først blevet kendt i løbet af skoleåret. Vi har evalueret den kommunale aftale og ser problemer med faktisk arbejdstid og elevpauser, samarbejdsbånd, mellemtimer og teamets administrative opgaver. Mange ledelsesopgaver er lagt ud til lærere og til teamet, uden at der har været klarhed over opgaverne. 3

4 Hvor meget tid skal skemalæggere bruge til vikardækning, kendt og akut fravær, fleksibel skemalægning og holddannelse? Hvilke opgaver er der for teamet med inklusion, holddannelse, fordeling af arbejdsopgaver og vikardækning, ændring af aktivitetsplaner og samarbejdsmuligheder? Pålagte opgaver dukker op af disen, men der er ingen beskrivelse/placering af opgaver. Det giver konflikter og tillidsbrud. Forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for skoleåret er i gang. En arbejdstidsaftale skal være med til at sikre arbejdsmiljøet. Det er godt nok noget af en opgave, for vi kan ikke skrue tiden 1 år tilbage og bede politikerne om at tænke sig om endnu en gang og sørge for, at de mange gode elementer, der er i tankerne bag Fokus på Folkeskolen, kan implementeres på baggrund af grundig planlægning, uddannelse og medinddragelse. Lønforhandlingerne er en historie - eller snarere en gyser - for sig selv. I februar 12 bad kredsen om lønforhandlinger på skolerne for at have alt på plads til august 12. De daværende ledere bad os vente, til de nye ledelser var på plads. Forhandlingerne kom ikke på plads inden august, og forhandlingerne med kommunen kom først i gang sidst i juni, hvor vi aftalte, at man, indtil nye aftaler var på plads, handlede efter forhåndsaftalen og efter de gamle skoleaftaler. Den aftale har skolelederne ikke fulgt. I oktober forhandlede kredsen forhåndsaftalen med kommunen på plads og aftalte, at der hurtigt skulle afholdes endnu et møde om de mange hængepartier. Kommunen har simpelthen ikke levet op til aftalerne om lønforhandling. I oktober sendte vi en fornyet anmodning til skolerne. Skoleledelserne har tilsyneladende heller ikke overblik over deres arbejdsopgave og de lønaftaler, de skal have på plads. Først nu er der aftaler på vej, både på kommuneniveau og på skoleniveau. Aftaler, udtalelser, høringssvar og pressemeddelelser kan ses på kredsens hjemmeside MED-struktur I forbindelse med den nye skolestruktur har kommunen ønsket en ny MEDstruktur. Igen mente kommunen sig berettiget til at handle, som om alt var nedlagt i forbindelse med den politiske beslutning om skolestruktur. Forslagene og resultaterne kan I læse om i OMRÅDEMED-udvalgets referater. Det har krævet en koncentreret indsats at bevare en struktur, hvor tillidsrepræsentanterne fra alle afdelinger fik plads i lokaludvalgene, og hvor arbejdsmiljørepræsentanterne beholder indflydelsen på den nære afdeling. 4

5 I forbindelse med strukturændringerne er der sket en ændring af TR-strukturen. Heldigvis er der stadig tillidsrepræsentanter på alle afdelinger, men der er kun én TR på hver skole, som har kompetence svarende til skolens leders ansvarsområde. Der er TR-valg i år, gældende fra august 2013 til august Vi vil derfor have et indsatsområde i den kommende periode med fokus på samarbejde og kompetencer i den nye TR-struktur. TR-struktur i MED-aftalerne Jobrotationsprojekt i Vordingborg Kredsen har gentagne gange opfordret kommunen til at sætte uddannelse i gang under jobrotationsordningen. Det er nu sket, og tak til Jobcentret for at tage en tørn. 11 inklusionsmedarbejdere er sendt på kursus, og et tilsvarende antal ledige er under uddannelse og i praktik for at overtage timer på de berørte skoler. En enestående mulighed for at få uddannelse og samtidig få ledige lærere i arbejde. Jobrotationsordninger har vist sig at give de bedste jobmuligheder for de ledige. Vi håber på et superresultat. Samtidig er der planer om flere kurser i det følgende skoleår med samme ordning. I kredsen er der i øjeblikket ca. 70 ledige medlemmer. FAXE KOMMUNE Struktur Der er ingen tvivl om, at det, der har fyldt mest i 2012, er den nye skolestruktur. Og det vil den uden tvivl også komme til i kommende skoleår. Med den nye struktur fulgte nye samarbejdsrelationer og former. Således blev MED-udvalget noget, der dækkede hele skolen, og for dem, der normalt havde været vant til at have plads der, blev der måske langt til beslutningstagerne. Kreds, kommune og lederforening gik sammen om at afholde et døgnmøde, hvor de nye samarbejdsrelationer var på dagsordenen. Her var der mulighed for, at de nye ledelser, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fik aftalt, hvilke samarbejdsområder den enkelte skole skulle have fokus på først, og der var afsat tid til at aftale skolevis, hvordan man fremover skulle arbejde sammen, ledelse og tillidsfolk. Tid, der var givet godt ud. Efterfølgende er der så på skolerne lavet forskellige tiltag for at få afdelingerne til at føle sig som ligeværdige parter i opbygningen af og overgangen til en ny skole. Det ser ud til, at der er forskel på, hvordan skolerne er kommet fra start, og hvad de har valgt at fokusere på i første omgang. Der var enighed mellem kreds, kommune og ledelse om, at det samarbejde, der var startet, var så værdifuldt, at det skulle fortsætte med en fællesdag fremover. 5

6 Inklusion I forbindelse med skolestrukturen blev også talen om inklusion et væsentligt element. Ingen lærere synes, inklusion er en dårlig idé, men når der er tale om ren besparelse, så er det klart, at modtagelsen bliver mindre varm. Politikerne har så valgt at sætte 2 millioner af til inklusion - med den klare klausul, at der også skulle være uddannelse i det. Størstedelen af pengene vil i kommende skoleår blive brugt til kurser, og det er godt. MEN vi har altså også brug for ekstra hænder. Se læserbreve her. Afskedigelser/budget I forlængelse af den ændrede skolestruktur fulgte afskedigelserne. Vi slap billigere end først udmeldt, idet politikerne i 11. time valgte at gå ind og bevilge penge til vejledende timetal på alle klassetrin. Det ændrede ikke på, at det alligevel var nødvendigt at afskedige kollegaer. Økonomien i kommunen såvel som på skolerne har det stadig ikke godt, og om 2013 vil medføre flere afskedigelser på skolerne, eller om nedskæringerne kan klares ved almindelig afgang, er det ikke til at spå om endnu. Men om folk bliver afskediget, eller om de går frivilligt, så er slutresultatet, at vi bliver stadigt færre til at klare undervisningen. Se undersøgelse her. Ledelse På skolerne fik vi i store træk lov at beholde de ledere, vi var vant til, men for mange blev arbejdsopgaverne ændret, og lærerne skulle vænne sig til ledernes nye opgaver. Det var så den eneste ledelse, der blev tilbage. I løbet af året sagde både direktør Eik Møller og undervisningschef Marianne Stentebjerg op. De blev erstattet af undervisningschef Jens Zachariasen og direktør Thomas Eriksen, som hidtil havde haft med det tekniske område at gøre, fik lagt undervisningsområdet under sin ledelse. Forhandlinger i Faxe I Faxe Kommune er såvel arbejdstid som lønaftale for kommende skoleår forhandlet på plads. Forhandlingerne er som altid foregået i en god tone, hvor der er plads til at udveksle nye ideer og synspunkter. MED- aftale Det skete virkelig! I november 2012 blev den nye MED-aftale for Faxe endelig underskrevet, efter næste 3 års tovtrækkeri. Dårligt nok var blækket tørt, før end der i horisonten anedes, at den ikke ville holde længe. KL har ønsker om at ændre på MED-strukturen og tillidsrepræsentanternes vilkår i den igangværende forhandling. Fravær Et sidste emne, der skal have et ord med på vejen, er kommunens fokus på at få nedsat fraværet. Gør man det så ved at 6

7 lave en masse forebyggende ude på arbejdspladserne? Næ, godt nok løfter man pegefingeren over for lederne og indskærper over for dem, at de skal holde flere syge/nærværs-samtaler, men ellers så reducerer man da bare på kommunens vikarkonto. Vupti, så blev tallet meget bedre. Hvis man kigger på de netop udkomne tal, ser det ud til, at fraværsprocenten er faldet. Men en af de ting, der kan være medvirkende til den faldende procent er, at der hurtigere bliver skredet til afskedigelser af syge kollegaer. Årets gang i Kreds 60 Aktiviteter og arrangementer Seminarieorientering Traditionen tro afholdt Kreds 60 sammen med andre faglige organisationer på lærerområdet og DLF-A seminarieorientering på Vordingborg Seminarium. For første gang mødte der ikke en eneste studerende op. Årsagerne til det kan være forskellige, men det skyldes bl.a., at de studerende dels udskyder færdiggørelse af deres uddannelse og at en del af dem vælger at begynde at læse videre med det samme. Dette er meget forståeligt, set ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv. Borgermøder Intet Borgermøde i Vordingborg i Politikerne fra Vordingborg mente ikke, at de ville bruge tid på at møde op til et møde for borgerne, arrangeret af DLF, BUPL og FOA. Nej, så ville politikerne hellere indkalde organisationerne til et møde, der kun omhandlede budget. Men i Faxe afholdtes borgermøde i begyndelsen af september. Der var ikke mange fremmødte, og stort set ingen lærere havde lagt vejen forbi. Man kan undre sig over, at debatten omkring skolestrukturen, med de ændringer, den har medfødt, kan dø så hurtigt, men det er en kendsgerning, at hverken ansatte eller forældre var kommet for at stille spørgsmål. I 2013 er det valgår, og fra kredsens side vil vi satse på at lave vælgermøde omkring skoleforhold. AMR- møder/arrangementer AMR- møderne har i det forgangne år især haft fokus på ny skolestruktur og inklusion, og de udfordringer, det giver på skolerne og afdelingerne. Vi har også haft fokus på samarbejdet mellem TR og AMR, og på internatet fokuserede vi på, hvordan vi i fællesskab kan få/tage indflydelse i MED-systemet. 7

8 TR/AMR-internat I år afholdt vi internat for både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, det gør vi hvert andet år. Kurset blev holdt på Kobæk Strand fra torsdag d. 8. til fredag d. 9. november. Torsdag formiddag orienterede kredsens konsulent bl.a. om kørselsgodtgørelse, fleksjob, specialundervisningstillæg, pension og erstatningsferie. Overskriften for eftermiddagens program var social kapital. Katrine Snowman fra Arbejdsmiljøsekretariatet holdt et meget inspirerende oplæg for os og ledte os myndigt og kvalificeret med humor og glimt i øjet gennem gruppedrøftelser. Fredagens program var koncentreret om arbejdet/samarbejdet i MED-udvalg og retningslinjernes svære kunst. Lisbeth Herskind fra DLF sikrede højt og præcist informationsniveau, og der blev arbejdet intenst og engageret med de opgaver, Lisbeth havde med til os. TR-Kursus I januar 2013 blev TR-gruppen inviteret til kurset Pædagogik og Politik - hånd i hånd på skolen. Kurset blev varetaget af konsulenter fra DLF. Det primære formål var at give TR nogle redskaber til at præge den pædagogiske udvikling konstruktivt på skolerne og samtidig kunne bruge det kritiske øje. De sidste år har DLF oplevet en række udviklingstiltag på skoler rundt om i Danmark, som strider mod folkeskoleloven, og som der ikke er givet en særlig dispensation til fra undervisningsministeriets side. TR- gruppen arbejdede med en række cases fra den virkelig skoleverden og føler sig forhåbentlig bedre rustet til at forholde sig til pædagogiske udviklingstiltag på egne skoler. Kongresser Indeværende skoleår er et af de få år, hvor der er blevet indkaldt til to kongresser. I september blev den ordinære kongres afviklet over to dage. Kongressen var præget af, at foreningen på daværende tidspunkt havde et ringe overblik over, hvad der var i vente, både i forhold til folkeskolereform og overenskomst. KL havde sendt nogle signaler, der gav en klar antydning af, at et gennemgribende stykke forhandlingsarbejde var i vente i forhold til lærernes arbejdstidsaftale. Samtidig var det svært at få etableret en politisk dialog med regeringen i forhold til den folkeskolereform, som var i vente. Det blev vi meget klogere på hen på efteråret, og som ventet blev der indkaldt til en ekstraordinær kongres i januar. I den mellemliggende periode imødekom foreningen regeringens udspil til en folkeskolereform med et konstruktivt og evidensbaseret modspil Sådan gør vi en god skole bedre. Kongressen stod samlet bag udspillet, og der var stor opbakning til formandsskabets håndtering af reformudspillet og deres initiativer og strategi i forhold til overenskomstforhandlingerne. 8

9 Medlemsaften I november inviterede kredsen til en medlemsaften på kredskontoret. Temaet var inklusion, og vi havde inviteret den anerkendte forsker på området, Camilla Dyssegård. Hendes foredrag byggede på den forskning og empiri, som belyser inklusionsopgavens virkelighed på skolerne. Mange af hendes konklusioner understøttede vores oplevelse af arbejdet med inklusion og den manglende resursetildeling til opgaven. Adgang til Camilla Dyssegaards forskning og resultater er let tilgængelige på internettet. Generalforsamlinger I 2012 afholdtes valggeneralforsamling på Vordingborg Seminarium. I 2013 afholdes generalforsamlingen samme sted, den 14. marts. Senior60 Fraktion 4 i vores kreds har mange medlemmer, i øjeblikket 287, og tallet vokser. Også i år har senior60udvalget planlagt og afholdt mange forskellige aktiviteter. Se venligst udvalgets hjemmeside: Hjemmesiden rummer, hvem der deltager i udvalget, aktivitetskalenderen, et fotogalleri fra nogle af udflugterne og pensionistfolderen. Kredsen gør opmærksom på, at medlemmer, som har meldt sig ud af Danmarks Lærerforening, ikke kan deltage i pensionistarrangementerne - heller ikke som ledsager eller gæst. Årets aktiviteter i 2012 var bl.a. Naturtur til Gedser Odde og Det sorte Geomuseum Efterårstur til Sorø Besøg på LO-skolens kunstsamling Faxe Bio, Kanten, og julefrokost Senior60 har valgt Dorte Sejerøe og Kirsten Skotte til det regionale pensionistforum, hvorfra der vælges 4 repræsentanter til Årsmødet i Fraktion 4. Ledige lærere For bare 3 år siden var en del stillinger på kredsens skoler besat med ikkelæreruddannet personale. I dag er vi helt ovre i den anden grøft med rigtig mange arbejdsløse lærere og børnehaveklasseledere. Den 1. januar 2013 havde Jobcenteret i Vordingborg 56 tilmeldte ledige lærere. Jobcenteret i Faxe havde 37 tilmeldte ledige lærere. For at give arbejdsløse, herunder dimittender en hjælpende hånd, gik kredsen aktivt ind med følgende tiltag på beskæftigelsesområdet: Trainee og jobrotation. Jobrotation er en god mulighed for dels at efteruddanne lærere, som er i job, og samtidig give arbejdsløse lærere en chance for at holde deres kompetencer ved lige og udbygge deres lærererfaringer og forhåbentlig få foden 9

10 indenfor på en skole og derigennem opnå et fast job. Derfor indgik Kreds 60 i efteråret i et fælles tværkommunalt samarbejde om jobrotation med UCSJ, lærerkredsene og kommunerne i Sjælland Syd. Det gjorde vi for at få størst mulig volumen i efteruddannelsestilbuddene og for at få mange arbejdsløse med. Danmarks Lærerforening har gjort et forsøg på at møde ledighedsproblematikken i samarbejde med Lærernes A-kasse og UCSJ udarbejdet et Trainee-projektforløb for ledige dimittender. Trainee-projektforløbet bestod af en kursusdel og et observationsforløb af en samlet varighed på 13 uger. Indholdet i kursusdelen er social inklusion og pædagogisk udviklingsarbejde på i alt 6 uger. Kursusdelen finder sted på og er planlagt af UCSJ med fokus på at styrke deltagernes vej ind på arbejdsmarkedet ved at tilbyde faglig fordybelse samt solide læringspædagogiske værktøjer, der matcher den aktuelle udfordring på skolerne. Vi fik ingen dimittender ud på kredsens skoler, men et hold på 12 dimittender blev sat i gang. Kredsen har også i begyndelsen af oktober sendt breve til borgmestrene i Faxe og Vordingborg, hvor vi ønsker, at de sætter fokus på ledigheden blandt lærerne i vores kommuner. Kredsen deltager i Det Lokale Beskæftigelsesråds arbejde i kredsens 2 kommuner. I Faxe har vi medvirket til at sætte de unges arbejdsløshed på dagsordenen. Vi har også sat fokus på de mange unge, som nu er i den situation at stå uden kompetencegivende uddannelse og et job. Og så har jobrotation i hele 2012 været et varmt emne, hvor vi i Faxe endnu ikke har set jobrotation i praksis inden for lærerområdet; men det kommer i KREDSSAMARBEJDE SJÆLLAND SYD KKS I det forpligtende kredssamarbejdsforum, KKS, har arbejdet været præget af kongresserne, skoleudviklingen i vores respektive kommuner og tiltag i forhold til folkeskolereform og overenskomst. Vi mødes en gang om måneden og har øget mødeaktiviteten i forbindelse med kongresserne. Vores lokale bindeled, hovedstyrelsesmedlem Thomas Andreassen, har gjort et stort stykke arbejde med at holde KKS informeret. Arbejdsmiljø KSSA samarbejdet arbejdsmiljødag med Abelone Glahn I det forpligtende kredssamarbejde om arbejdsmiljø (KSSA) afholdt vi i april den årlige uddannelsesdag for arbejdsmiljørepræsentanter. 10

11 Temaet var Fordele og ulemper ved sociale medier i skolen. Hvordan kan s, skole-intra, Facebook, You Tube m.m. bruges og misbruges? Hvad er ret og pligt på området? Oplægsholdere var Abelone Glahn, journalist, og Steen Dam, konsulent i DLF. De overordnede temaer i vores samarbejde i KSSA har været ny skolestruktur, inklusion, presset økonomi pressede kolleger. Kursus Kursusforum er et samarbejde for kredsene i Sjælland Syd og Lolland- Falster. Kursusforum har sat fokus på tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes nye roller, afledt af skolernes nye struktur. Endelig har vi arbejdet med den danske model. Begge fokusområder vil blive emner for fremtidig kursusvirksomhed. Inklusionsundersøgelse I efteråret rundsendte vi en inklusionsundersøgelse til alle medlemmer i Kreds 60. En undersøgelse, der skulle afdække nogle centrale aspekter af det stykke inklusionsarbejde, som har været et markant fokus i begge vores kommuner igennem længere tid. Til trods for en alt for lav svarprocent kunne vi dog konstatere nogle entydige signaler fra jer om, at inklusionsopgaven har været tiltagende og resurserne til opgaven ikke står mål med opgavens omfang. Resultatet har vi brugt i den offentlige debat. Vi håber og tror på, at inklusionsundersøgelsen såvel som fremtidige interne undersøgelser er et godt middel til at få belyst de udfordringer i folkeskolen, vi ønsker et særligt fokus på i vores kommuner. Lærernes Pension(LP) v. Lene H. Nielsen. Medlemsforum Øst Det øgede antal af lærere, der afskediges, viser sig nu også i LP s opgørelser. Der har inden for det sidste år været fald i antallet af lærere, der indbetaler til LP, hvor der tidligere var en stigning år for år. Det er til gengæld glædeligt, at der er færre lærere, der modtager invalidedækning. Det skyldes bl.a., at der er flere lærere, der kommer tilbage på arbejde. Dette har medført, at prisen for invalidedækning er sat ned med 20 %. Det må vi så håbe holder, både af hensyn til størrelsen på vores alderspension, men sidst og ikke mindst i forhold til antal af syge kollegaer. Det er svært at sikre penge til sin alderdom. Politikerne besluttede, at kapitalpension ikke længere skulle være et begreb, der kunne opereres med, og samtidig er der også røster fremme om at bruge de mange penge i pensionskasserne til gode formål.(se artikel i KS-Nyt maj 2012). Mht. kapitalpension arbejder LP på at finde ud af, om der skal være en såkaldt 11

12 alderspension i stedet. Det skal der tages stilling til i løbet af 13. Andelen af overenskomstansatte lærere, der skal på pension, er naturligt nok i stigning, og der er brug for, at kredsene klædes på til opgaven. Der har igennem de seneste år været taget initiativer til, at det blev nemmere for kredsene at kunne komme til at samarbejde med LP om lærere, der skulle på syge- eller alderspension. I efteråret arrangerede LP sammen med DLF en kursusdag, hvor to fra hver kreds kunne deltage. Her udveksledes der ideer til, hvordan samarbejdet kunne blive endnu bedre. Jeg vil opfordre jer til at gå ind på LP s hjemmeside. Her kan I følge med i jeres pension. Her kan I bl.a. læse om LP s investeringer i skovområder. I kan også tilmelde jer nyhedsbrevet, så er I altid opdateret i forhold til pensionsverdenen. Der er valg til Medlemsforaene i år. Faktisk er det i fuld gang lige nu, med stiller-lister osv. Så husk at afgive jeres stemme i juni. Pt. har vi to medlemmer fra vores område. Sagsbehandling I opgørelse over behandlede sager indgår ikke medlemshenvendelser/rådgivning. Antallet af behandlede sager, som er påbegyndt i 2012, udgør 68. De fordeler sig med: 4 sager om ansættelser uden for folkeskolen, hvoraf de 2 som et kuriosum handler om skolens konkurs Der er behandlet 19 arbejdsskader 7 lønsager 26 pensionssager 6 individuelle afskedssager pga. sygdom 4 sager inden for det sociale kapitel, heraf oprettelse af en aftale om ansættelse på særlige vilkår 3 nyoprettede fleksjob Der laves ikke systematisk statistik på henvendelser, men med henblik på en orientering af det politiske niveau om sagernes art er der foretaget en optælling i perioden 21. august og indtil efterårsferien - i alt 8 uger, som udviser et omfang på ca. 85. Det drejer sig bl.a. om: Forældrehenvendelse vedr. ny skolestruktur (Vordingborg) Afvikling af orlov i forbindelse med barsel Sygedagpengeophør Afvikling af erstatningsferie Manglende løndele Psykisk arbejdsmiljø Førtidspension 12

13 Hvem repræsenterer DLF i MEDsystemet m.m.? I Vordingborg Kommune: I Faxe Kommune: Hoved-MED Jonna Rolvung Kim Leider Olsen Hoved-MED Lene Nielsen (Ivar Askøe Lene Møller Olsen suppleant) Centerudvalget Lene Nielsen Område-MED Jonna Rolvung på skoleområdet Stine Baad Aksel Wolter Børn, Skole og Kultur Conni Lund Kim Leider Olsen Anette Lis Jensen Skoleråd/samråd Lene Nielsen Thyge Pind Skoleråd/Samråd Anette Lis Jensen LBR Thyge Pind LBR Jonna Rolvung Det lokale beskæftigelsesråd Det Lokale beskæftigelsesråd I Lærernes Pension: Lene Nielsen I Lærernes A-kasse: Jonna Rolvung 13

14 ORGANISATIONSPLAN GENERALFORSAMLINGEN Alle medlemmer af Kreds 60 KREDSSTYRELSEN Jonna Rolvung, Lene Nielsen, Anders Lauritsen, Conni Lund, Anette Jensen, Thyge Pind SEKRETARIATET Konsulent Ove Andersen Sekretær Susanne Andersen TILLIDSREPRÆSENTANTERNE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTERNE TR i Faxe og Vordingborg AMR i Faxe og Vordingborg MEDLEMMERNE MEDLEMMERNE Alle medlemmerne af Kreds 60 Alle medlemmerne af Kreds 60 14

15 Kredskontoret For indeværende år har kredsstyrelsen haft et frikøb på 3 fuldtidsstillinger. Kredsstyrelsen varetager, ud over det politiske arbejde, alle de opgaver, som er udlagt fra hovedforeningen. Frikøbet kan om nødvendigt bruges på frikøb til en kasserer uden for kredsstyrelsen. På nuværende tidspunkt er det et kredsstyrelsesmedlem, der er kasserer. Til at understøtte arbejdet i kredsen er der ansat en sekretær og en konsulent. Conni Lund Kredskasserer Møder Susanne Andersen Sekretær Ove Andersen Konsulent Kredsstyrelsesmøder afholdes hver anden mandagen - eller efter behov. De øvrige mandage er helliget kredsstyrelsens samarbejde om arbejdsopgaver og indsatsområder. TR-møder afholdes ca. en gang om måneden. AMR-møder afholdes ca. fire gange årligt. Fælles temadage for AMR/TR to gange årligt. Delegerede Kredsen har p.t. 3 kongresdelegerede: Jonna Rolvung Kredsformand Arbejdsmiljø-ansvarlig: Lene Nielsen Næstformand Anders Lauritsen Kursus-ansvarlig: Anette Jensen Thyge Pind 15

16 Danmarks Lærerforening Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Marienbergvej Vordingborg Lærerforening KREDS 60 KREDS 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Telefon: Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag: kl Fredag: kl Eller efter aftale Formand: Jonna Rolvung mobil: Konsulent: Ove Henrik Andersen Facebook: Lærerkredsen Faxe-Vordingborg 16

Kreds60-nyt. Kongressen i september vedtog Danmark Lærerforenings overenskomstkrav. I kan se kravene på foreningens hjemmeside.

Kreds60-nyt. Kongressen i september vedtog Danmark Lærerforenings overenskomstkrav. I kan se kravene på foreningens hjemmeside. Kære medlemmer! OK 13 Kongressen i september vedtog Danmark Lærerforenings overenskomstkrav. I kan se kravene på foreningens hjemmeside. Efterfølgende har KL offentliggjort deres debatoplæg om overenskomstfornyelsen

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2013/14 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2013/14 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg SKRIFTLIG BERETNING Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Marts 2013-Marts 2014 Generalforsamling 13. marts 2014 1 Årets gang i Kreds 60 2013-14 v. fmd. Jonna Rolvung Generalforsamlingen

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Fredag d. 25. marts kl. 16.00 i Herlufsholmhallen

Fredag d. 25. marts kl. 16.00 i Herlufsholmhallen Forord Hermed udsendes den skriftlige del af formandens beretning til generalforsamlingen 2011. Den dækker perioden fra foråret 2010 frem til februar 2011. Beretningen er ikke dækkende for alle de aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

09-04-2014. Mødereferat - HovedMED 30-04-14. Sagsnr. 2014-0064428

09-04-2014. Mødereferat - HovedMED 30-04-14. Sagsnr. 2014-0064428 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation Mødereferat - HovedMED 30-04-14 Dato: 30.04.2014 Tid: kl. 10:30 12:30 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D Mødedeltagere: Else Sommer, adm.

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 7 Vilkår for virksomhedsoverdragelse September 2013 Dokument nr. 2013-7 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet: MLA Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere