MP Valg Valg til MP Pensions bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MP Valg 2015. Valg til MP Pensions bestyrelse"

Transkript

1 MP Valg 2015 Valg til MP Pensions bestyrelse

2 2 MP Valg 2015 Valg til MP Pensions bestyrelse Fem af i alt ti bestyrelsesmedlemmer skal vælges af og blandt MP Pensions medlemmer. Dette er en information om bestyrelsesarbejdet i en finansiel virksomhed til interesserede kandidater. I henhold til MP Pensions vedtægt består bestyrelsen af i alt ti medlemmer: Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt pensionskassens medlemmer ved urafstemning for en periode på fire år. Som en overgangsordning skal der i forbindelse med bestyrelsesvalget i 2015, vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en fire-årig periode og to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis Dansk Magisterforening (DM), Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). To bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder, dvs. forsikring og investering samt ledelsesmæssig erfaring, vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Pensionskassens bestyrelse fastlægger de overordnede og strategiske rammer for pensionskassen og dens aktiviteter samt dens risikoprofil og sikrer løbende, at administrationen opererer inden for de fastsatte politikker og retningslinjer. Ifølge lovgivningen er bestyrelsesarbejde forbundet med et juridisk ansvar. Arbejdet udføres i samarbejde med bestyrelserne i Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, som også er med i administrationsfællesskabet Unipension. Du kan se og læse om den nuværende bestyrelse på

3 3 Om at være bestyrelsesmedlem i MP Pension Bestyrelsesmøder med videre Bestyrelsen holder årligt en række ordinære møder, som foregår i dagtimerne: Bestyrelsesmøder (hele bestyrelsen) Forretningsudvalget (formand, næstformand og det særligt sagkyndige medlem af revisionsudvalget) Revisionsudvalget (To af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det særligt regnskabs-/revisionskyndige medlem) Generalforsamling (hele bestyrelsen) Bestyrelsesseminar (hele bestyrelsen) Temamøder med uddannelse (hele bestyrelsen) Ekstraordinære bestyrelsesmøder (både fysiske og skriftlige) og møder i arbejdsgrupper 5-7 møder årligt (heldagsmøder). 5 møder årligt. 5 møder årligt. 1 generalforsamling årligt. 1 seminar årligt (1½ dag). 2 temamøder årligt med efteruddannelse, hvortil kommer intro-kurser for nye bestyrelsesmedlemmer. Antallet varierer fra år til år, men har erfaringsmæssigt et betydeligt omfang. Man skal påregne en betydelig arbejdsbyrde på gennemsnitligt timer til både ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder. Timeantallet dækker forberedelse og mødedeltagelse. Hertil kommer eventuel transporttid.

4 4 MP Valg 2015 Formelle krav til kandidater og disses suppleanter Skal være medlemmer af MP Pension. Må ikke være ansatte i pensionskassens administration. Skal være myndige. Skal anbefales af andre medlemmer (stillere). Skal opfylde Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed, kaldet Fit and Proper (se nedenstående). Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de forhold, som de er blevet bekendt med under udøvelsen af deres hverv. Tavshedspligten er uden tidsbegrænsning, og en overtrædelse er strafbelagt. Fit and Proper individuelle krav til det enkelte bestyrelsesmedlem og dennes suppleant Finanstilsynet fører tilsyn med finansielle virksomheder i Danmark herunder også pensionskasser. Tilsynet stiller visse krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, jf. lov om finansiel virksomhed 64: Et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at udøve sit hverv i den pågældende virksomhed, samt til enhver tid have et tilstrækkeligt godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse. Et medlem af bestyrelsen skal desuden opfylde følgende: 1) Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv på betryggende måde. 3) Må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab. 4) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde. Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen lever op til ovenstående, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor. Man kan læse mere om Fit and Proper på Finanstilsynets hjemmeside under Indberetning. Herudover skal et medlem af bestyrelsen afsætte tilstrækkelig tid til at varetage bestyrelseshvervet, og vedkommende skal løbende vurdere, om der er afsat tilstrækkelig tid i betragtning af MP Pensions størrelse, organisation og kompleksitet. Ligestillingspolitik Der ønskes en ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Målet er en ligelig fordeling på pct. mænd og pct. kvinder sådan, at det underrepræsenterede køn ikke bør udgøre under 40 pct. Pt. er kønsfordelingen 20 pct. kvinder og 80 pct. mænd. Kollektive krav til bestyrelsen og mangfoldighedspolitik Der stilles nogle kollektive krav til bestyrelsen, idet denne skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå pensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici. 2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

5 5 De kollektive krav til bestyrelsen er fastlagt i Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (Ledelsesbekendtgørelsen). Finanstilsynet udsendte den 4. juli 2012 Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, hvor de kollektive krav til bestyrelsen nærmere er gennemgået. Finanstilsynet fastslår, at bestyrelsen har pligt til løbende at vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Det indebærer for eksempel, at bestyrelsen skal være i stand til at udfordre direktionen herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene. Udover at der kræves et helhedsorienteret samfundssyn, har bestyrelsen, med udgangspunkt i Finanstilsynets regler og MP Pensions forretningsmodel, fastsat følgende mangfoldighedspolitik med en række kompetenceområder, som der i særlig grad lægges vægt på: Generelle ledelseskompetencer. Erfaring med ledelse på højt niveau inden for den finansielle sektor. Makroøkonomi, finansielle markeder og formueforvaltning (nationalt og globalt). ESG (Environmental, Social og Corporate Governance). Pensionsmarkedet og pensions- og forsikringsprodukter. Finansiel og forsikringsmæssig risikostyring. Medlemsprofiler og medlemsservice. Forretningsmodeller, konkurrence og markedsdynamik. Regnskab. Outsourcing. Lovgivning og juridiske spørgsmål. Bestyrelsesfaglighed. Bestyrelsen opererer med 3 kompetenceniveauer: 1. Indgående viden og erfaring. 2. Tilstrækkelig viden og erfaring. 3. Begrænset viden og erfaring. Hvert bestyrelsesmedlem behøver ikke nødvendigvis at have indgående viden og erfaring inden for hvert kompetenceområde, men det er hensigten, at der inden for alle kompetenceområder til stadighed er mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, der opfylder kravene til niveau 1, og at alle bestyrelsesmedlemmer inden for en periode på 1-2 år fra deres indtræden i bestyrelsen opfylder kompetencekravene på niveau 2. Det er en forudsætning for bestyrelsesarbejdet, at den fornødne mangfoldighed af kompetencer er til stede i bestyrelsen, og at det enkelte bestyrelsesmedlem forpligter sig til at bidrage hertil. Hvis bestyrelsen ikke har tilstrækkelig viden og erfaring, kan Finanstilsynet i yderste konsekvens påbyde alle medlemmer i bestyrelsen at nedlægge deres hverv. Bestyrelsens eneste formål er at tjene medlemmerne af pensionskassens interesser. Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, og man arbejder derfor som et team og er fælles om de beslutninger, som træffes. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke forfølge egne særinteresser, men skal arbejde for den samlede medlemsskares interesse. Bestyrelsesmedlemmerne skal, lidt populært sagt, tage deres egen kasket af og bestyrelseskasketten på, når de går ind i bestyrelseslokalet. Nye medlemmer af bestyrelsen skal deltage i et introduktionskursus af flere dages varighed, ligesom der løbende afvikles efteruddannelseskurser. Der laves en årlig evaluering af bestyrelsesarbejdet, herunder bestyrelsens individuelle og kollektive kompetence

6 6 MP Valg 2015 Hvis du vil stille op til bestyrelsen Hvis du ønsker at opstille som kandidat til pensionskassens bestyrelse, skal du have anmeldt dit kandidatur senest 19. oktober 2015, kl Det er kandidatens ansvar, at kandidatur, valgudtalelse og stillere er registreret inden udløbet af fristen for anmeldelse af kandidatur. Anmeldelse af kandidaturer og indsamling af stillere sker via pensionskassens hjemmeside og via et elektronisk kandidatmodul, der udbydes af en af pensionskassen uafhængig tredjemand. Der skal gives følgende oplysninger Navn, cpr-nr. og på både kandidat og suppleant Indsamling af mellem stillere med navn og mailadresse Foto af dig selv og din personlige suppleant. Valgudtalelse på maksimalt 2500 tegn eksklusiv mellemrum. Her skal du give svar på følgende spørgsmål: Navn Alder Bopælskommune Uddannelse Stillingsbetegnelse Har du erfaring med bestyrelsesarbejde? Finanstilsynet stiller individuelle krav til bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder Fit and Proper. Har du kendskab til Fit and Proper? Hvilke særlige kompetencer kan du som bestyrelsesmedlem tilføre en finansiel virksomhed som MP Pension? Når du besvarer dette, kan du med fordel tage udgangspunkt i pensionskassens mangfoldighedspolitik, jf. side 4 ovenfor. Vi anbefaler desuden, at du fortæller lidt mere om, hvorfor du ønsker at stille op til bestyrelsesvalget m.v. Kandidater, der ikke har adgang til internettet, kan få tilsendt stillerlister og valgudtalelsesblanket ved at henvende sig til pensionskassen.

7 7 Stillere Hver kandidat indsamler mellem stillere. Indsamlingen af stillere sker ved, at kandidaten indtaster mailadresser på personer der ønsker at være stiller for den pågældende kandidat. Der sendes derefter en mail til den pågældende stiller, med et link til Kandidatmodulet hvor stilleren skal bekræfte han/hun ønsker at være stiller for kandidaten, herunder afgive oplysninger for at kunne validere, at stilleren er medlem af pensionskassen. Valgstyrer Der er udpeget en valgstyrer. Valgstyreren skal sikre, at valget til bestyrelsen gennemføres i overensstemmelse med Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. Valgstyreren træffer afgørelse i alle spørgsmål om reglernes forståelse. Forretningsgangen kan ses på Tekniske spørgsmål til valgsystemet kan stilles til administrationen eller udbyder Valgstyrer er: Statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen Deloitte Weidekampsgade København Mail: Tlf Tidsfrist Kandidaturer, herunder stillere, valgudtalelse og fotos skal være registreret senest 19. oktober 2015 kl

8 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen Gentofte

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Fund governance politik

Fund governance politik Fund governance politik Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest (i det følgende benævnt henholdsvis

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner 25. maj 2004 Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium 1 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning 1 1.3.

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere