Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret"

Transkript

1 Høringssvar til budgetoplæg vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft budgetoplægget vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune til høring. Lokaludvalget vil gerne indledningsvis kvittere for, at man overvejende har valgt at lade provenuet fra skolestrukturændringerne blive på området. Lokaludvalget ønsker at pege på følgende overvejelser, som vi hermed gør opmærksom på: Hvordan kan Lejre Kommunes folkeskoler leve op til folkeskolereformens krav om øget kvalitet i en tid med stigende klassekvotienter, øget inklusion af elever med særlige vanskeligheder samt øget undervisningstimetal for lærerne i Lejre Kommune? Medarbejdernes trivsel er stærkt sammenhængende med elevernes trivsel Lejre Kommunes lærere har i forvejen et undervisningstimetal, der ligger højt i forhold til landsgennemsnittet hvorfor ønsker Lejre Kommune yderligere at hæve både det gennemsnitlige undervisningstimetal samt det gennemsnitlige niveau for den understøttende undervisning? Lokaludvalget peger på, at et øget pres på medarbejderne kan medføre et højere sygefravær. Når undervisningsopgaven vokser er der risiko for, at det sociale arbejde i forhold til eleverne nedprioriteres hvordan passer det med folkeskolereformens mål om at: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater? Øget faglighed og elevernes trivsel går hånd i hånd her spiller den personlige kontakt og det professionelle AKT- arbejde en stor rolle. Lokaludvalget noterer med tilfredshed, at det præciseres, at 50 % af den understøttende undervisning varetages af lærere, men savner en tilsvarende præcisering af pædagogernes og pædagogmedhjælpernes rolle. På Lokaludvalgets vegne Niels Berendsen Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

2 Høring: Budgetforslag Lokaludvalget har haft budgetforslag til høring. Lokaludvalget noterer sig med tilfredshed, at der er afsat midler til at forbedre og tilpasse de fysiske rammer i forhold til den kommende folkeskolereform. Lokaludvalget ønsker imidlertid at påpege følgende forhold: Der er afsat midler til lærerarbejdspladser over tre år, men der er brug for alle arbejdspladser fra august I øvrigt forekommer det os, at beløbets størrelse ikke er tilstrækkeligt i forhold til de arbejdsmiljømæssige krav, der stilles til en arbejdsplads. Lokaludvalget vil også gerne vide om pædagogerne, der i fremtiden bliver en del af undervisningsopgaven og den understøttende undervisning er indregnet i forhold til antallet af arbejdspladser. Der er afsat midler til renovering af hallerne, og det er absolut tiltrængt også i hallen i Allerslev. Når folkeskolereformen bliver virkelighed, medfører det, at alle elever skal bevæge sig en lektion dagligt Lokaludvalget opfordrer til, at overvejelser om udvidelse af de fysiske rammer evt. multisale indgår i budgetovervejelserne med henblik på fremtidens folkeskole. Ligeledes er der afsat midler til renovering af skolernes faglokaler her mener Lokaludvalget også, at Lejre Kommune imødeser et kapacitetsproblem timetallet stiger og behovet for holddannelse vokser. På Lokaludvalgets vegne Niels Berendsen Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

3 ALLERSLEV SKOLE Allerslev skolebestyrelse takker for anledningen til at give vores mening til kende om budget ; indfasning af folkeskolereformen. Disse overordnede rammer viser, at der med de beskrevne forudsætninger vil være tilstrækkelige ressourcer på skoleområdet til finansiering af skolereformen er den centrale sætning i høringsdokumentet: Folkeskolereformen de krav, der kommer til os udefra kan løses indenfor kommunens økonomiske ramme. Men hvorfor ikke sætte overliggeren lidt højere? Hvorfor ikke udvide rammen, så vi også kan forfølge kommunens egne ambitioner om suveræne folkeskoler i Lejre? Vi hæfter os desuden ved nøgleordene vise, hvad folkeskolereformen koster i Lejre Kommune forudsat at det nuværende serviceniveau ( ) fastholdes. Som brugerbestyrelse er det naturligvis en central parameter for os, at økonomien sikrer en fastholdelse af serviceniveauet på skoleområdet og at økonomien tillige sikrer, at det er attraktivt at være medarbejder ved kommunens folkeskoler fordi der fastholdes en passende balance mellem arbejdsmængde, vilkårene for arbejdet og aflønningen. Det er kvalitetsniveauet, ikke serviceniveauet, der skal i fokus. Folkeskolereformen skønnes i Lejre at koste 16,7 mio. kr. i merudgift årligt. I udspillet finansieres en tredjedel af dette beløb - 5,1-6,5 mio. kr. ved en forudsat forøgelse af lærernes undervisningstimer til enten 734 eller 744 timer årligt. (734 timer årligt vil svare til det forudsatte landsgennemsnit fra 2014). I Lejre vil det svare til en forøgelse på undervisningstimer pr. år. 4,2 mio. kr. forudsættes finansieret gennem en forkortelse af sfo-åbningstiden, som højst må modsvare forlængelsen af skoledagen, hvis et uændret serviceniveau skal opretholdes. 1,0 mio. kr. hentes ind ved et højere årligt timetal for lærer/pædagog understøttende undervisning end det på landsplan forudsatte. 2,6 mio kr. tages fra provenuet fra skolestrukturomlægningen, som var forbeholdt skoleudvikling. Den afgørende afvejning er: Hvor meget af finansieringen skal findes ved, at de ansatte løser andre opgaver end de gør nu, og hvor meget finansiering skal tages fra de ikke allerede disponerede strukturomlægningsressourcer, som var reserveret skoleudvikling? Ét er sikkert: Skoleudvikling giver ikke mening, hvis den grundlæggende kvalitet i skolehverdagen ikke er i orden både for så vidt angår elevernes trivsel og læring og de ansattes vilkår og arbejdsmiljø. Implementeringen af folkeskolereformen vil medføre radikale forandringer, og der er fortsat en række ukendte parametre: Hvad vil omlægningen konkret betyde for økonomien på de enkelte skoler, herunder Allerslev skole? Hvordan bliver sammensætningen af personaleressourcerne i den understøttende undervisning, og hvad kommer det til at betyde for vægtningen mellem lærere og pædagoger på Allerslev skole inkl. sfo? Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf:

4 ALLERSLEV SKOLE Hvad kommer kravet om øget inklusion til at betyde for skolehverdagen for både elever og ansatte på alle klassetrin? Kan skolernes lokaleforhold leve op til reformens forudsætning om, at fysisk aktivitet samt kreativitet og design skal fylde meget mere i hverdagen end nu: Er der haltimer nok og tilstrækkeligt mange værksteder? Hvor stort bliver presset på lærerarbejdspladser på skolerne, og kan det imødekommes indenfor de nuværende fysiske rammer? Er efteruddannelsesressourcerne tilstrækkelige til at imødekomme kravet om kompetencer på linjefagsniveau? Til finansieringsoplæggets elementer har vi følgende konkrete bemærkninger: 1. Byggeklodserne i folkeskolereformens økonomi kan sammensættes på forskellige måder, og her finder vi det som brugerbestyrelse helt afgørende, at der er politisk vilje til løbende at se på behovet for tilpasninger: Det skal eksempelvis være muligt at skrue ned for lærernes årlige undervisningstimetal igen, hvis det noget højere niveau er uhensigtsmæssigt. 2. Mange nye rutiner, undervisningsformer og fysiske rammer skal falde på plads, og det kræver tid og overskud. Derfor advarer vi imod, at lærernes årlige undervisningstimetal forøges med 10 timer ud over det forventede landsgennemsnit, før der er opnået konkrete erfaringer med, hvordan reformen virker på den enkelte skole. 3. Finansieringsoplægget omfatter, at understøttende undervisning hæves med gennemsnitligt yderligere 81 årlige timer pr. lærer/pædagog. Vi har, som brugerbestyrelse, behov for at forstå de overvejelser, der ligger bag dette finansieringselement før vi kan tage stilling til, om det vil være hensigtsmæssigt. 4. Vi vil desuden henlede opmærksomheden på, at den nuværende kvalitet ikke nødvendigvis er tilstrækkelig på alle punkter: Den voksende udfordring i forhold til elever med særlige udfordringer, løsning af specialundervisningsopgaver i klasserne og stigende klassekvotienter som følge af den ændrede skolestruktur, øger behovet for to-voksen timer. Med venlig hilsen På Allerslev skolebestyrelses vegne Pernille Schimming Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf:

5 ALLERSLEV SKOLE Lejre d. 16. september 2013 Høring: Budgetforslag Lejre Tak for anledningen til at give vores mening til kende om budgettet. Marianne Thyrring, Økonomi- og Indenrigsministerens kommitterede, var d. 11. april som led i Demokratirundturen på besøg i Lejre bl.a. hos borgmesteren for at lære af de gode eksempler og skabe fokus på bedre inddragelse af borgerne i kommunernes demokratiske proces. Allerslev skolebestyrelses mødeplan lægges for et halvt år ad gangen, og valget af datoer er bl.a. styret af den kommunalpolitiske kalender i kommunen. Derfor holdt vi møde mandag d. 9. september med bl.a. budgethøringen på dagsordenen. På mødet behandlede vi et budgetoplæg, som er stort set blottet for de konkrete informationer, der gør det muligt for brugerbestyrelserne at forholde sig konkret og konstruktivt til et budget og dets konsekvenser: Der er ikke adgang til, at borgerne, og dermed brugerbestyrelserne, kan læse budgetbemærkningerne vedrørende de enkelte forslag og budgetkonti. Om implementeringen af folkeskolereformen står blot at læse, at administrationen skønner dog, at det er muligt at finansiere det resterende beløb (udover Lejres andel i det særlige bloktilskud til formålet) inden for skoleområdet. Fredag d. 13. september modtog skolens ledelse information om, at budgethøringen, fsva. skoleområdet, deles i to. Vi kan forstå, at materiale vedr. implementeringen af folkeskolereformen forventes udsendt d. 16. september med frist d. 26. september hagen er blot, at vi ikke har et møde i kalenderen i Allerslev skolebestyrelse, hvor vi kan forholde os til materialet mhp. et kvalificeret og konstruktivt indspil. Men vi forsøger naturligvis at gøre vores arbejde ordentligt, og Allerslev skolebestyrelsen forventer dermed også at svare på den næste høring den der handler om implementering af folkeskolereformen - uanset at betingelserne for god inddragelse af borgerne i den demokratiske proces ikke altid er helt optimale set fra borgernes side. Skolebestyrelsen ønsker at knytte en konkret kommentar til høringen af budgettet. Det er glædeligt, at der er afsat midler til arbejdspladser til medarbejderne, men der opfordres til, at alle midlerne er til rådighed fra starten af budgetperioden, når folkeskolereformen implementeres. På skolebestyrelsens vegne Pernille Schimming Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf:

6 Høringssvar fra Bibliotek og Arkiv vedr Budget Høringssvar til Budget Bibliotek og Arkiv har i 2013 haft en række ekstraordinære udgifter og pålæg om mindreforbrug, som medfører, at den opsparing, institutionen havde opbygget til brug for større, nødvendige investeringer, er væk. Bibliotekssystemet Integra, som Lejre Bibliotekerne benytter, udfases i og en overgang til et nyt bibliotekssystem er uundgåelig. Et nyt bibliotekssystem koster ca Bibliotek og Arkiv forventer ikke at kunne løfte denne udgift inden for den faste bevilling. Med venlig hilsen Erik Barfoed Leder af Bibliotek og Arkiv Marianne Vergmann Næstformand, det lokale MED udvalg Med venlig hilsen Erik Barfoed Leder af Lejre Bibliotek og Arkiv LEJRE KOMMUNE Lejre Bibliotek og Arkiv Afdeling Hvalsø Skolevej Hvalsø M: E:

7 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget Holder finansieringen af skolereformen? Omkring implementering af skolereformen er vi bekymrede for den virkning nedsættelsen af SFO s åbningstid vil have på muligheden for at bevare gode og kvalificerede medarbejdere med mindre dette i samme grad i mødegås ved, at pædagogernes deltagelse i undervisningen øges. En kortere åbningstid giver mindre mulighed for at bevare fuldtidsstillinger og stillinger med en ansættelsesgrad, der kan tiltrække kvalificerede medarbejdere. Ligeledes kan det frygtes, at en forringet åbningstid får den konsekvens at færre forældre benytter sig af tilbuddet. Dette vil også få indflydelse på SFO, da de tildeles ressourcer efter taxameterprincip. Konsekvensen er en mindre nettofortjeneste og færre penge til den nye skolereform Det er positivt at konstatere, at besparelsen ved strukturændringen på skoleområdet er større end forventet, og disse midler bliver i Center for skoletilbud, samt man bruger pengene fra bloktilskuddet til det det er tænkt til. Desværre er tilskuddet mindre end forventet. Der er kun afsat ressourcer til renovering af faglokaler i Vi forudser, at der bliver behov for løbende renovering af faglokaler, da der med reformen indføres nye fag håndværk og design. Jeppe Jensen Næstformand i LU Steen Pilegaard Skoleder

8 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Fax: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget Det er positivt at konstatere, at der i budgettet er taget højde for løbende udskiftning af pc og tablets ( ). Det undrer os, at der ikke er afsat midler til at tildele skolepædagoger Ipads, da det har været et krav, at alle pædagoger deltog i de samme kurser som lærerne. Det er ligeledes positivt, at der i årene er afsat midler til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen, da denne fordrer, at lærerne er til stede i en større del af deres arbejdstid. Vi havde dog foretrukket, at den samlede pulje havde været til rådighed fra 2014, da det er her reformen skal implementeres.. Der er kun afsat ressourcer til renovering af faglokaler i Vi forudser, at der bliver behov for løbende renovering af faglokaler, da der med reformen indføres nye fag håndværk og design. På LU vegne Jeppe Jensen Næstformand Steen Pilegaard Skoleleder

9 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget , Skolebestyrelsen ved Bramsnæsvigskolen. Vi er meget positive over at læse, at det på trods af den negative difference imellem det først forventede og det endelige tildelte bloktilskud vedrørende skolereformen, viser sig muligt at finansiere reformen, og at man tager højde for denne ekstra udgift i budgettet. Dog har vi følgende bekymringer i skolebestyrelsen, som vi mener, at I bør tage højde for i budgetprocessen: Omkring implementering af skolereformen er vi bekymrede for den virkning nedsættelsen af SFO s åbningstid vil have på muligheden for at bevare gode og kvalificerede medarbejdere med mindre dette imødegås ved, at pædagogernes deltagelse i undervisningen øges. Færre børn i SFO/klub giver færre stillinger, da normering er afhængig af aktuelt børnetal/taksameterordning. I skolereformen er der påsat nye fag, eksempelvis håndværk og design. Vi synes der mangler i budgettet et beløb til en eventuel oprettelse af nye faglokaler, hvis vi ikke på skolen kan inddrage lokalerne, som de er (renovering). Vi håber og tror på, I vil inddrage vores betragtninger til budgettet og ser meget frem til at modtage Lejre Kommunes endelige budget for Med venlig hilsen, Skolebestyrelsen på Bramsnæsvigskolen. Janne Søndergaard Skolebestyrelsesformand Steen Pilegaard Skoleleder

10 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Fax: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget , Skolebestyrelsen ved Bramsnæsvigskolen. Vi er meget positive over at læse, at det på trods af den negative difference imellem det først forventede og det endelige tildelte bloktilskud vedrørende skolereformen, viser sig muligt at finansiere reformen, og at man tager højde for denne ekstra udgift i budgettet. * Det er positivt at konstatere, at der i budgettet er taget hensyn til løbende udskiftning af IT på skoleområdet samt, at der yderligere er taget højde for løbende udskiftning af pc og tablets ( ). Dette især set i lyset af Lejre kommunes større investering af digitale midler i skolerne. Et budget for vedligeholdelse, udskiftning samt udgifter til it infrastrukturen er en nødvendig konsekvens af dette. Det er ligeledes positivt, at der i årene er der afsat midler til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen, da denne fordrer, at lærerne er til stede på skolerne, i en større del af deres arbejdstid. Vi havde dog foretrukket, at den samlede pulje havde været til rådighed fra 2014, da det er her reformen skal implementeres og der skal investeres up-front på disse arbejdspladser. Vi håber og tror på, I vil inddrage vores betragtninger til budgettet og ser meget frem til at modtage Lejre Kommunes endelige budget for Med venlig hilsen, Skolebestyrelsen på Bramsnæsvigskolen. Janne Søndergaard Skolebestyrelsesformand Steen Pilegaard Skoleleder

11 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H E Dato: 20. september 2013 J.nr.: Høringssvar fra Lokaludvalget i Center for Byg & Miljø Lokaludvalget i Center for Byg & Miljø ser med tilfredshed på, at der afsættes en robusthedspulje i budgettet. Det giver den mest effektive opgaveløsning, at vi kender rammerne, når vi planlægger årets opgaver og at de holder hele året. Det vil robusthedspuljen være med til at understøtte. Vi savner meget beskrivelser og konsekvensvurderinger af driftsændringer og anlæg. De findes hverken i høringsmaterialet på hjemmesiden eller i budgetmappen, og det gør det meget svært som høringsberettiget lokaludvalg at forholde sig til de reelle konsekvenser, som budgetforslaget har for os i Center for Byg & Miljø. Eksempelvis indgår et anlægsbeløb på 4 mio. kr. til byfornyelse, men der er ingen beskrivelse af baggrunden for og tankerne med at afsætte beløbet. Vi synes, det lyder som et meget spændende og relevant initiativ, men vi er naturligvis også meget nysgerrige på, i hvilket omfang det vil have afledte konsekvenser for opgaveløsningen i Center for Byg & Miljø. Med venlig hilsen Peter Due Østerbye Formand Niels Rolf Jacobsen Medarbejderrepræsentant

12 Center for Veje og Trafik Hvalsø den 18. september 2013 Høringssvar budget 2014 CVT s lokaludvalg har den 6. september drøftet budgetforslag 2014 og har følgende kommentarer: Alle i CVT har forståelse for, og anerkender nødvendigheden af, de besparelser der skal udmøntes i 2014 og bidrager gerne med besparelsesforslag på lige fod med resten af kommunen. Lokaludvalget føler dog, at CVT i de forgangne år og nu også i 2014 skal bidrage med en uforholdsmæssig stor andel af de samlede besparelser. I CVT sætter vi en ære i at overholde gældende budgetter. Vi har siden 2007 effektiviseret mere end 20% og tænker gerne langsigtet for at opnå de ønskede effektiviseringer, bl.a. ved investeringer i moderne materiel mm. Mange gentagne og pludselige sparerunder med urimeligt korte frister virker demotiverende og kan til tider direkte modvirke disse bestræbelser. Skal CVT være en aktiv medspiller, kræver det ro og langsigtet planlægning samt ikke mindst holdbare budgetter gerne med en form for sikkerhed flere år frem. Kun på den måde kan vi være visionære og på længere sigt optimere driften bedst muligt. Vi ser den planlagte robusthedspulje som et skridt i den rigtige retning. Sluttelig vil lokaludvalget pege på det forhold, at afledte driftsomkostninger af anlægsinvesteringer sjældent indarbejdes i budgetterne. I de seneste år er der afsat mange anlægsmidler i budgetterne til bl.a. cykelstier, trafiksikkerhed mm. hvilket vi selvfølgelig er glade for men der følger driftsudgifter til bl.a. fejning, belysning, skilte, striber, pleje af grønne arealer eller træer, glatførebekæmpelse mm. Skal disse stigende driftsudgifter også fremover afholdes indenfor vores eksisterende budget, kan det blive nødvendigt at pege på forringelser af det eksisterende serviceniveau. Henrik Bech Hjortbøl Formand for CVT s lokaludvalg Michael Strømgren Næstformand for CVT s lokaludvalg

13 Centerudvalg for Dagtilbud Høringssvar til budgetforslaget for Centerudvalget for Dagtilbud har på Centerudvalgets møde den 16. september 2013 gennemgået og drøftet det udsendte budgetforslag for I den forbindelse vil vi gerne komme med følgende kommentarer: Vi ser positivt på de mange anlægsinitiativer der er budgetlagt til at fortsætte udviklingen med udbygning og etablering af Tandklinikken, vuggestuepladser, legestuer og ny institution i Kirke Såby. Udvalget er dog bekymret for de fortsatte udfordringer på området i forhold til strukturtilpasningerne i forbindelse med faldende børnetal og de mange afskedigelser i primært dagplejen. De store økonomiske udfordringer fremgår tydeligt af det forventede regnskab for 2013 og udfordringerne ser ikke ud til at ændre sig i de kommende år.. Den afsatte Robusthedspulje kan forhåbentlig afhjælpe de økonomiske udfordringer, men vi er dog bekymret for om Centeret øvrige driftsramme bliver så presser at der ikke kan gennemføres kompetenceløft til at understøtte såvel den nye ledelsesstruktur som de store udfordringer i inklusionsarbejdet mv. Vi har på udvalgets møde også behandlet de mulige handleplaner som er foreslået for at skabe råderum på dagtilbudsområdet. Vi er klar over at det ikke indgår i høringsmaterialet, men vil gerne som udvalg opfordre til at der kigges på driftsaftalerne for puljeinstitutionerne og vil foreslå at puljeinstitutionerne sidestilles med de øvrige private institutioner i kommunen. Vi ser som Centerudvalg i øvrigt frem til at blive inddraget i den videre proces vedrørende de øvrige forslag i handleplanerne. På centerudvalgets vegne Dennis Danielsen Formand Mikael Ralf Larsen Næstformand

14 Lejre Kommune Center for Skoletilbud 17. september 2013 Centerudvalg på Skoleområdet Formand Næstformand Udvalgets medlemmer Helle Dydensborg Marianne Lund Marianne Lund, DLF Mikael Larsen, BUPL, Solvej Pedersen, AMR, Allerslev Skole Randi Albæk, FOA, Irene Bergfort, HK Inge Holst, Skoleleder Kirke Hyllinge Skole Per Neidel, Viceskoleleder Osted Skole Lena Hundt Hermansen, SFO Leder, Trællerup SFO Helle Dydensborg, Skolechef, Center for skoletilbud Vedr. høringssvar, budget Centerudvalg på Skoleområdet har på møde d. 17. september 2013 behandlet forslag til budget for og skal i den anledning afgive følgende høringssvar: Centerudvalget tager budgetforslag for til efterretning med følgende bemærkninger: at anvendelsen af robusthedspuljen hvis den vedtages - bør danne grundlag for fremtidige vurderinger af budgetternes størrelse på områder, der viser ringe robusthed at det øgede behov for IT-support på skoleområdet som følge af store anskaffelser af ITudstyr kan rummes i skolevæsenets samlede budget i Centerudvalget er usikker på, hvorvidt skolevæsenets budget fremadrettet vil kunne rumme dette i henseende til andre store forandringer i budgettet i forhold til reform mm., det kan medføre omprioriteringer indenfor skoleområdets økonomi. at det er betænkeligt, at anlægsbudgettet vedr. indretning af arbejdspladser fordeles over 3 budgetår, når behovet for indretning af samme opstår på én gang 1. august 2014 jf. lærernes nye arbejdstidsregler og den nye Folkeskolelovs krav til ændrede undervisningsog samarbejdsformer. Venlig hilsen Helle Dydensborg Formand Marianne Lund Næstformand

15 Lejre Kommune Center for Skoletilbud 17. september 2013 Centerudvalg på Skoleområdet Formand Næstformand Udvalgets medlemmer Helle Dydensborg Marianne Lund Marianne Lund, DLF Mikael Larsen, BUPL, Solvej Pedersen, AMR, Allerslev Skole Randi Albæk, FOA, Irene Bergfort, HK Inge Holst, Skoleleder Kirke Hyllinge Skole Per Neidel, Viceskoleleder Osted Skole Lena Hundt Hermansen, SFO Leder, Trællerup SFO Helle Dydensborg, Skolechef, Center for skoletilbud Vedr. høringssvar, budget finansiering af Folkeskolereformen Centerudvalg på Skoleområdet har på møde d. 17. september 2013 behandlet forslag til budget for finansiering af Folkeskolereformen og skal i den anledning afgive følgende høringssvar: Centerudvalget tager budgetforslag for finansiering af Folkeskolereformen til efterretning med følgende bemærkninger: det er positivt, at det oprindelige råderum fra Skoleplanen og dets anvendelse til skoleudvikling bibeholdes det er ligeledes positivt, at det øgede bloktilskud udløst af Folkeskolereformens gennemførelse anvendes hertil det er vigtigt, at der sikres økonomiske muligheder for medarbejdernes kompetenceløft både som beskrevet i Lejre Kommunes skolevision Suveræne Skoler og i folkeskolereformen (fx til linjefagskompetencer) Desuden ønsker medarbejderrepræsentanterne i Centerudvalget tilføjet: at de nærer en vis bekymring i forhold til muligheden for at etablere attraktive stillinger på SFO-området at de skønner at læreres/ børnehaveklasselederes forøgede undervisningstid medfører en forringelse af kvaliteten i undervisningen da det ikke er konkretiseret hvilke opgaver der ikke skal løses i forhold til nu eller på hvilken måde, der skal kunne indhentes tid ved effektivisering af lærernes/ børnehaveklasselederes arbejdstid at de nærer bekymring for budgettets overholdelse p.g.a. øget udbetaling af fx undervisningstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, nye fag, mv. Venlig hilsen Helle Dydensborg Formand Marianne Lund Næstformand

16 CVO Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø F Ulla Rasmussen Visitation og Bestiller D 4710 E Dato: 19. september 2013 Høringssvar fra Centerudvalg Centerudvalg for CVO afholdt møde den 13 september 2013 og er fremkommet med følgende høringssvar: Der er ingen bemærkninger til det teknisk fremskrevne budget 2014 for CVO. Med venlig hilsen Maiken Ravn Næstformand Gete Bjerring Formand

17 CVO Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø F Ulla Rasmussen Visitation og Bestiller D 4710 E Dato: 19. september 2013 Høringssvar fra personalemøde MED-status Personalemøde med MED- status (konsulenter og administrativt personale) afholdt møde den 17 september 2013 og er fremkommet med følgende høringssvar: Der er ingen bemærkninger til det teknisk fremskrevne budget 2014 for CVO. Med venlig hilsen Kristine Skat Bojsen-Møller Næstformand Gete Bjerring Formand

18

19 Lejre d. 18/ Til kommunalbestyrelsen i Lejre kommune Høringssvar til budget fra MED udvalget i distrikt 1 (Egebjerget/Egedalen, Osted børnehave, Røglebakken og Lærkereden) Vi takker for muligheden for, at kunne bidrage med vores høringssvar. Vi læser med stor interesse om omstruktureringerne indenfor dagplejen. Om denne omstrukturering medfører ændringer for ledelsesstrukturen i området, vil vi forholde os til i MED udvalget når dette fremlægges fra administrationens side. I Lærkereden ser vi frem, til det samarbejde vi skal etablere i forbindelse med at, legestuen tilbygges til Lærkereden. Vi har i perioder modtaget børn med særlige behov, med dags varsel, og vi har haft stor succes med, at inkludere børnene i institutionerne. I vores samarbejde med Lærkereden og Egedalen har vi oprettet en fælles vidensbank, som vi har stor succes med. Vi udveksler viden om sprog, mobberi, inklusion, kost og relevante kurser. Et samarbejde som vi videreudvikler til hele distriktet. Vi ser dog frem til en videre dialog omhandlende inklusion i Lejre kommune, og hvordan de økonomiske midler til børn med særlige behov skal udmøntes. Vi er glade for, at have fået muligheden for, at være med i Lejre den økologiske kommune. Vi ser frem til den kommende afstemning omhandlende madordning. Både Egebjerget/Egedalen og Lærkereden har madordning. I hele distriktet er vi meget villige til at være fleksible i forhold til personalerokeringer og etablering af evt. nye vuggestuepladser. Vi har alle en interesse i at etablere bæredygtigt institutioner. Vi ser frem til et kommende smidigt samarbejde omkring afvikling/etablering af nye pladser, sådan at en evt. lukning kan besluttes og effektueres hurtigt. Det vil forebygge at distriktets samlede budget bliver drænet af en underskudsgivende institution Her refererer vi til det underskud som Røglebakken og Lærkereden har oparbejdet, en del af dette underskud skyldes en langvarig proces med at lukke naturbørnehaven, og med at etablere vuggestuepladser i Lærkereden. Vi ser desuden frem til den lovede afskrivning af Lærkeredens underskud, fra de forgange år. Vi er positive over de nye vilkår hvor det tilsigtes at de private/selvejede institutioner stilles lige økonomiske vilkår. Vi ser frem til at kommunalbestyrelsen i samarbejde med de lokale fællesledere og TR repræsentanter, udmelder en status på de lovede normerings penge, som landets kommuner fik tildelt af staten. MED udvalget. Distrikt 1: Egebjerget/Egedalen, Osted Børnehave, Røglebakken og Lærkereden

20 Høringssvar fra LU ved Firkløverskolen Vedr. budget Finansiering af Skolereformen D. 23. september 2013 LU ved Firkløverskolen finder det positivt at Lejre Kommune ønsker at fastholde serviceniveauet. LU har gennemgået Tabel 1 og tager de oplistede elementer til efterretning. LU føler sig dog ikke i stand til at gennemskue om økonomien holder. LU havde en drøftelse af, hvordan Firkløverskolen bliver kompenseret for de merudgifter skolen får til ekstra faglig undervisning og til understøttende undervisning jf. skolereformen, da vi ikke mener os omfattet af beregningen i Notatet. På vegne af LU ved Firkløverskolen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 2, 4060 Kirke Saaby

21 Høringssvar fra LU ved Firkløverskolen Vedr. budget D. 18. september 2013 LU ved Firkløverskolen konstaterer med tilfredshed, at der i budgettet for overslagsårene 16 og 17 er afsat midler til opdatering af bærbare pc ere og tablets til eleverne. LU undrer sig over, at økonomien til etablering af medarbejderarbejdspladser er delt ud over 3 år, når udgiften til etableringen må forventes at komme i foråret LU drøftede endvidere vittigheden af, at den understøttende undervisning bliver varetaget at uddannede lærere og pædagoger. På vegne af LU ved Firkløverskolen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 2, 4060 Kirke Saaby

22 Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Firkløverskolen Kirke Sonnerup d. 10. september 2013 Lejre Kommunes Budget forslag Skolebestyrelsen har med interesse gennemlæst budgetforslaget, og er blevet præsenteret for Center for Skoletilbuds ideer til finansiering af Skolereformen. Skolebestyrelsen glæder sig over, at det ser ud til, at de nødvendige midler til implementeringen af Skolereformen kan findes. Og at der i investeringsoversigten er afsat midler til personalearbejdspladser. I Borgmesterens forslag til driftsændringer kan vi se, at der er afsat kr. årligt til vedligehold af Rulleparken. Når der er kommunale penge involveret, går vi ud fra, at Rulleparken er offentlig tilgængelig, og at vores elever (ifølge med ansatte fra Firkløverskolen) har mulighed for at benytte området. Vi kan ikke umiddelbart få øje på penge til pleje og vedligehold af andre skaterområder i kommunen, men vi går ud fra at Rulleparken ikke har særstatus. På vegne af Skolebestyrelsen Lene Jørgensen Formand for skolebestyrelsen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby

23 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Aase Sørensen D E Dato: 17. september 2013 J.nr.: Høringssvar budget 2014 fra LU Frit Valg og træning LU frit Valg Og træning har gennemgået det udsendte materiale vedrørende budget 2014 og tager budgettet til efterretning uden kommentarer. Formand Aase Sørensen Leder af Frit Valg Og træning Næstformand Bente Laursen Social og sundhedsassistent

24 Højby 19. september 2013 Til Anne Marie Allert Hermed fremsendes kommentar til høring vedrørende lejre kommunes budget for 2014 fra fællesbestyrelsen for daginstitutionerne Alderslev-Øm-Glim-Osted. Kommentar bygger på gennemgang af følgende materiale: 00 Høringsmateriale - Høringsbrev.docx 01 Høringsmateriale - 1. behandling af budget docx 02 Høringsmateriale - Hovedoversigt.xlsx 03 Høringsmateriale - Forslag til driftsændringer.xlsx 04 Høringsmateriale - Investeringsoversigt 2014.xlsx 05 Høringsmateriale - Adm. forslag til yderligere løsningsmuligheder.docx Budget Det kan konstateres at udvalget for børn og ungdom udelukkende er beskrevet med 2 budget poster. Samlet set ses en forventet reduktion i udgifterne indenfor dette område fra 474 mio. DKR til 466 mio. DKR fra 2014 til Denne reduktion på 8,6 mio. formodes at være begrundet i et faldende børnetal. Eftersom budgetreduktion ikke belyses yderligere kan det ikke kommenteres yderligere. Forslag til drift ændringer Det fremgår ikke tydeligt af borgmesterens forslag til driftsændringer om dette vil have indflydelse på de institutioner som denne bestyrelse varetager ansvaret for. Af denne grund kan en uddybende kommentar ikke gives. Investeringsoversigt 2014 Anlæg nr.: 9 Etablering af vuggestue i Lærkereden. Budget rammen er sat til Dette stemmer overens med kommunalbestyrelsens tidligere oplyste rådighedsbeløb. Det må således også konstateres af forventede investering for børnehuset Osted i 2016 ikke er budget lagt. Dette står vi i bestyrelsen meget undrende over eftersom det var en klar del af Daginstitutions tilbuds planen fra maj I materialet fra 2012 fremgår det at der skal etableres nyt børnehus i Osted i Desuden blev flere af bygninger i Osted allerede i 2012 vurderet som værende i dårlig stand. En manglende adressering af dette problem er bekymrende og burde give anledning til ændringer i investeringsoversigten. Administrations forslag til yderligere løsningsmuligheder Disse forslag giver ikke anledning til kommentar da det vurderes at der ikke er områder der berør bestyrelses interesse område. På bestyrelsens vegne Morten Lindhardt, formand. Version 1.1 side 1 af 1

25 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Hovedudvalget Dato: 20. september 2013 Hovedudvalgets høringssvar til budget Hovedudvalget ser positivt på, at der foreslås etableret en robusthedspulje m.h.p. at øge robustheden i budget Hovedudvalget anser det også som positivt, at HU-puljen bliver bibeholdt i budgetforsalget for Hovedudvalget anser det for vigtigt, at der tages et politisk ansvar for, hvordan budgettet påvirker serviceniveau og kvalitet for borgerne og gør offentligt opmærksom på, at der er disse serviceforringelser. Nogle af konsekvenserne af budgetforslaget er beskrevet i handleplaner for omkostningsreduktioner 2013, som vil påvirke Disse indgår ikke i budgethøringsmaterialet, hvilket de ideelt set burde gøre. Udvalget noterer sig derfor med tilfredshed ledelsens oplysning om, at de enkelte elementer i handleplanerne relevant vil blive forelagt til særskilt høring inden beslutning. Hovedudvalget opfordrer til, at Lokaludvalgene aktivt inddrages i forbindelse med at arbejde med at udvikle og effektivisere kommunens ydelser. Hvad angår det administrative budgetoplæg i forbindelse med Skolereformen, kunne medarbejdersiden have ønsket sig flere konkrete beskrivelser af og eksempler på, hvordan budgettet påvirker børn og ansatte. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om forudsætningerne for finansiering af skolereformen holder i virkeligheden, når forudsætningerne skal omsættes til praksis på den enkelte skole. Hovedudvalget noterer sig, at dette vil være en udfordring, og at den svære del af arbejdet med at gennemføre skolereformen for alvorlig ligger i de senere faser, hvor de politiske rammer skal omsættes til daglig og lokal praksis på hver enkelt skole. Hovedudvalget finder det vigtigt, at der fokuseres på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for lærere og SFO-personale i forbindelse med implementering af de nye tiltag på skole- og SFO/klub-området. Hovedudvalget kan ikke anbefale, at

26 finansiering af faste arbejdspladser til personalet foregår over en periode på 3 år, når de ændrede vilkår på skoleområdet træder i kraft i august I forhold til budgetforslaget omkring forventet mindre-forbrug i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem, løn- og personalesystem og opkrævningssystem og udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet, sætter medarbejdersiden spørgsmålstegn ved dette mindre-forbrug. Årsagen til dette er, at der må forventes at anvendes flere ressourcer på implementering af nye systemer - eller alternativt, at man ikke kan opretholde samme serviceniveau, da der er tale om en ekstraopgave for det administrative personale ved siden af den løbende drift. Medarbejdersiden finder det svært målbart at se en besparelse i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Særligt i forhold til, at der løbende sker ændringer i lovgivningen, der har afsmittende virkning på det administrative niveau, ofte i form af ny og yderligere arbejdsmængde og ofte uden tildeling af ressourcer. Med venlig hilsen Hovedudvalget Side 2 af 2

27 Høringssvar vedr. budget for skoleområdet Hvalsø Skoles Lokaludvalg har drøftet det udsendte materiale og udtaler, at Det er positivt at bloktilskuddet og råderummet fra skolesammenlægningen fastholdes i budgettet for Skolecenter, ligesom det er positivt, at der afsættes flere midler til efteruddannelse Vi peger på flg. områder, hvor der må forventes øgede udgifter, som ikke direkte ses i materialet: - flere undervisningstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, - øgede udgifter til ændrede undervisningsformer - indførelse af nyt linjefag: Håndværk og design - kompetenceløft i forhold til krav om linjefagsuddannelse Der udtrykkes fra medarbejderside bekymring for serviceniveauet, når lærerne skal undervise ca klokketimer mere. Vh Kurt Sørensen skoleleder Hvalsø Skoles bestyrelse har drøftet det samlede budget inden udskydelse af høringsfristen og har ikke bemærkninger.

28 Høringssvar vedr. budget 2014 fra områdebestyrelsen i Hvalsø 1. Budgettet ser ikke ud til at redegøre for hvor stor et budget (børne-ungeområdet - vores område) udgør i forhold til tidligere budgetår. Det er derfor svært at kommentere på eventuelle besparelser / forbedringer, som budgettet forsøger at varetage. Det er derfor generelt ikke muligt at vide, om budgettet er en forbedring eller en økonomisk forværring / besparelse i forhold til vores område. Af bilag 01 fremgår det dog umiddelbart, at der ikke foretages besparelser på vores område, men om dette er korrekt forstået af områdebestyrelsen, er ikke sikkert. 2. I bilag 02, pkt. 3 i hovedoversigten fremgår det, at der sker en besparelse på 2 % over de næste 4 år. Hvad dette skyldes, fremgår ikke af de resterende bilag, ej heller bilag Et forbedringsforslag i forhold til det fremsendte høringsmateriale / budget, er at indsætte lidt mere prosatekst, omkring de enkelte budgetområder i forhold til tidligere år. Alternativet kunne være at indsætte budgettet for tidligere år. 4. Det ser ud til, at der spares penge på ældremaden. Dem mener vi med fordel, at man kunne overføre til børneområdet. Budgettet ses ikke at berøre vores område / områdebestyrelsen for børneinstitutionerne i Hvalsøområdet. Dog er budgettet svært at overskue, især da det ikke redegør for tidligere års budgetter og forbrug. Da høringsmaterialets bilag dog ikke beskriver hverken driftsændringer, investeringsforslag eller besparelsesforslag, bør dette betyde at budgettet for vores område er status quo / en uforandret tilstand. Spørgsmålet er dernæst, hvorfor der er beregnet en besparelse på 2 %, fordelt over de næste 4 år for vores område? Bliver budgetterne indeksreguleret i forhold til generelle vækst i samfundet? Vi udbeder os gerne en forklaring på denne besparelse. Tak for at vi måtte afgive vores stemme i forhold til budgetforslaget for Med venlig hilsen Områdebestyrelsen for børneinstitutionerne i Hvalsø-området.

29 Høringssvar vedrørende budget 2014 og overslagsårene. LU og områdebestyrelsen for daginstitutionerne Hyllebjerget, Møllehuset og Tusindfryd har følgende kommentarer til punkter i budgetforslaget: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Irene Porse Tlf E Dato: J.nr.: a) Fastholdelse af dagtilbudsplanen med udbygningsplaner for vores område. b) Tildeling af ressourcer til børn med behov for særlig støtte (støttepædagoger) c) Ressourcetildeling og råderum affødt af den nye struktur d) Harmonisering af vilkår for institutioner i kommunen e) Harmonisering af vuggestuemaden i kommunens vuggestuer f) Økonomi til inklusion, kompetenceudvikling samt kurser for bestyrelser i den nye struktur. Ad a: Det glæder os at se, at planerne om en ny institution i Kirke Såby stadig figurerer på budgetforslaget for 2014 og Det vil være en fantastisk mulighed for at bygge en tidssvarende og spændende institution, der i sin indretning tager højde for al den viden man har, nu om dage, om indretningens betydning for pædagogik, inklusion, motorisk udfoldelse, kreativitet osv. inde såvel som ude. Desuden mener vi, det er vigtigt at man fastholder strukturen med fire distrikter frem for tre. Bryder man allerede i 2014 strukturen op, vil det have store omkostninger og tillige skabe frustrationer for medarbejdere og forældre, herunder områdebestyrelsen og LU, som jo nu, efter den lange omlægningsproces, er etableret og fungerer. Ad b: Det fremgår af budgetforslaget, at der anvendes flere støtteressourcer til børn med særlige behov i skolerne end i børnehaverne. Med den viden der eksisterer om, at de tidligste år er grundlæggende for barnets sociale evner samt funktionsevner i skolen, og senere erhvervsevne, vil vi opfordre til at politikerne i højere grad prioriterer ressourcer til daginstitutionernes støttearbejde. Det vil give økonomisk afkast og langt bedre samfundsmæssig bæredygtighed på lang sigt. Tilstrækkelige ressourcer til børn med behov for ekstra støtte, vil også give grundlag for at styrke inklusionen for de pågældende børn.

30 Tilstrækkelige støtteressourcer vil samtidig give det faste personale bedre muligheder for at tage hånd om den samlede børnegruppe, hvilket styrker inklusionen og fællesskabet for alle. Ad c: Borgmesteren har på et tidspunkt udtalt, at de ressourcer der frigøres ved den nye struktur bliver på området og skal bruges til at øge ressourcetildelingen i daginstitutionerne. Vi kan ikke af budgetoplægget se, om dette er indregnet i 2014 og overslagsårene. Vi mener, det er meget vigtigt at fastholde, at de frigjorte ressourcer bruges til at tilføre flere personaleressourcer til det direkte pædagogiske arbejde med børnene i daginstitutionerne, jf. vores kommentarer under pkt. b. Ad d: Det er glædeligt, at der kigges på muligheden for at harmonisere ressourcetildelingerne, så puljeinstitutioner sidestilles med private og kommunale institutioner, og vi anbefaler at harmoniseringen gennemføres. Det er vigtigt for medarbejdere, forældre og -ikke mindst- børnene, at opleve, at vi kommunale institutioner er mindst lige så berettigede og vigtige for politikerne som de private, og at det afspejles netop i ressourcetildelingen. En harmoniseret ressourcetildeling sikrer mere lige vilkår for alle kommunens børn. Ad e: Vi kan ikke ud af budgetforslagene se, at der er indregnet harmonisering af vuggestuemad i kommunens vuggestuer. Som det er nu skabes der ulige servicevilkår og en uheldig signalværdi i forhold til, hvordan man som politiker prioriterer de forskellige områder i kommunen. I vuggestuerne i Allerslev, Gevninge og Kirke Sonnerup, hvor der er bevilget ressourcer til køkkenpersonale, går der ikke timer fra børnene når der laves mad, vaskes op, gøres rent i køkkenskabe, køleskabe, ovn osv. Det er rigtig mange timer der bruges på disse praktiske ting. I vuggestuerne i Hvalsø og Ejby, hvor det pædagogiske personale selv skal ordne de praktiske ting omkring madlavning og køkkenrengøring, går der rigtig meget tid fra børnene. Det mener vi bør ændres så der etableres lige vilkår. Ad f: Vi kan ikke se, at der er afsat budget til hhv. inklusion og kompetenceudvikling af ledelsen i den ny struktur. Inklusion handler både om viden og personaleressourcer. Set i lyset af alle de opgaver personalet skal påtage sig ud over det almindelige daglige pædagogiske arbejde, mener vi at det er meget vigtigt, at der afsættes ressourcer til at varetage opgaven. Så der er ressourcer til uddannelse, til vikarer når personalet er på uddannelse, og til rent faktisk at sikre inklusionen i det daglige arbejde. Det fremgår heller ikke af budgetforslaget, at der er afsat midler til kompetenceudvikling for lederne i den nye struktur. Vi mener det er meget vigtigt at lederne klædes på til at varetage deres nye roller og opgaver, så vi Side 2 af 3

31 derigennem sikrer det faglige og ledelsesmæssige løft, der er baggrunden for strukturændringen. Endelig vil vi påpege at vi, i områdebestyrelsen, også forventer at der afsættes midler til kurser for bestyrelserne, så vi kan blive klædt på til at varetage vores opgave. På vegne af forældrebestyrelse og LU i område 3 Bjarke Buchholz Formand for bestyrelsen Flemming Hansen næstformand LU Irene Porse Fællesleder og formand for LU Side 3 af 3

32 Hyllinge Lyndby Børnehave Stationsvej 12 A 4070 Kr. Hyllinge September 2013 Høringssvar til budgetforslag Der er i budgetforslaget medtaget udskiftning af pavillon til legestue, til dette har vi følgende kommentere. Vi har tidligere sendt forslag om at der i stedet for udskiftning af pavillon laves en tilbygning til Hyllinge Lyndby Børnehave, tilbygningen skal så rumme legestue, køkken og forberedelse til vuggestue. Ved at tilbygge vil der kunne fremtidssikres for ønske om vuggestuepladser i Kr. Hyllinge Der vil blive mulighed for tidssvarende køkken til tilberedning af frokostmåltid til alle i institutionen. Dagplejens legestue vil være en integreret del af børnehaven med mulighed for godt samarbejde i arbejdet med børnenes overgang fra dagpleje til børnehave. Så tilbygning frem for pavillon. Venlig hilsen Annette Vallø Leder Hyllinge Lyndby Børnehave

33 Til Koncernsekretariatet Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Lone Lykke Marker Center- og Arbejdsmarkedschef Dato: Høringssvar fra Med-udvalget i Jobcenter Lejre Vedrørende: Budgetforslag Medudvalget behandlede budgetforslaget på sit ordinære møde d. 11. september 2013, hvor det blev besluttet at kommentere følgende vedrørende UJA-området: Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med førtidspensionsreformen og fleksjobreformen. Beløbet på kr. i 2014 samt kr. i 2015 indeholder udgifter til ekstra sagsbehandlerressourcer i henholdsvis jobcentret, center for Social og familie samt Center for velfærd og omsorg. Udgiften skal ses som en investeringsudgift, der over en 10 årig periode kan tilbagebetales som følge af flere borgere kommer i arbejde og færre på overførselsindkomst/førtidspension. Jobcentret vurderer, at der er behov for at investere i sagsbehandlingsressourcer, såfremt intentionen med reformen skal nås. Konsekvenser, såfremt der ikke er sagsbehandlerkraft til at løfte den nye opgave: Sagsbehandlerne i jobcentrer vil løbende henover de næste år få flere sager, som skal ekspederes indenfor samme arbejdstid. Sagsbehandlerne vil få flere sager indenfor den målgruppe, der har kombinerede, fysiske, psykiske og sociale problematikker. Sager, hvor de skal koordinere tværfaglige udviklingsforløb og samarbejde ekstra hyppigt med virksomhederne. Endvidere ekspedere flere bevillinger omkring handicapkompenserende ydelser.

34 Sagsbehandlerne vil indenfor samme arbejdstid skulle afholde flere tværfaglige møder, således at den tværfaglige indsats koordineres i takt med borgerens udvikling. Når der skal afholdes flere møder med flere borgere, vil det ofte være svært at finde tider i kalenderne, hvorfor sagsbehandlerprocesserne forlænges omkring de sammensatte forløb. Sagsbehandlerne vil blive nødt til at afsætte mindre tid til dialog med borgerne og på sigt vil det være svært at kunne nå at afholde de lovpligtige samtaler. Iflg. den nye lov er kommunen forpligtet til at afholde flere samtaler årlig i forhold til de meget ressourcesvage. Hvis der mangler sagsbehandlerkræfter, vil samtaler i højere grad bære præg af samtaler uden indhold. Endvidere uden skabelse af den nødvendige relation, som motiverer udsatte borgere for planer, der fører dem tilbage til arbejdsmarkedet. Borgerne vil forblive på overførselsindkomst!! Kontanthjælpsudgifter, sygedagpengeudgifter og ressourceforløbsudgifter og udgifter til flygtninge vil stige, da der ikke vil være den nødvendige tid til at udmønte beskæftigelsesfaglige sagsbehandling, der får de komplekse sager ekspederet videre. Borgerne vil klage og sagsbehandlerne vil blive presset af en omfattende klagesagsekspedition. Stigning i klagesager tager ekspeditionstid fra den borgervendte indsats. Den hurtige omsætningshastighed som følge af den tidlige indsats på sygedagpengeområdet, vil ikke kunne udmøntes. Dette har den konsekvens, at flere sygemeldte borgere med varighed over 12 uger får psykiske kombinationsproblemer, som vil øge mængden af de tungere sager og derved påvirke sagspresset negativt. Flere af de kompetente sagsbehandlere vil søge til jobcentre, der har rimelige arbejdsvilkår og gode resultater. Personaleomsætningen vil stige og der vil blive flere vakante stillingsperioder. Borgerne vil opleve skift af sagsbehandler i større udstrækning og relationerne, som er med til at bidrage til hurtigere omsætning, vil blive brudt hyppigere. De lange sagsbehandlingstider vil påvirke førtidspensionslovgivningen negativt, således at flere vil blive kvalificeret til førtidspension og varig forsørgelse. Et udviklingsforløb, der ikke er skræddersyet og fulgt tæt, justeret rettidigt, vil oftere vise, at borgeren ikke kan arbejde og virksomhederne ikke vil ansætte borgeren. Side 2 af 3

35 Nyttejob Iflg. ny kontanthjælpsreform har jobparate borgere krav på et nyttejob og pligt til at udføre nyttefunktioner. Da dette er en ny opgave, som kommunen skal løse, vurderer jobcentret, at der er behov for at investere i de nødvendige ekstraomkostninger. Samtidig vurderes det realistisk, at omkostningerne vil kunne dækkes af færre udgifter til kontanthjælp. Dette begrundes i, at flere jobparate kontanthjælpsmodtagere hurtigere forventes at finde et ordinært job eller starte uddannelse. Ungeledighed Jobcentret har haft gode resultater i 2013 ved at igangsætte fokuserede ekstraindsatser med henblik på at nedbringe ungeledigheden. Blandt andet har et pilotprojekt Karrierefinder vist gode resultater. Et projekt der inddrager erhvervslivet og det civile samfund i bestræbelserne på at nedbringe ungeledigheden. Ved at afsætte kr. til at kunne tilkøbe ekstraindsats vil den gode udvikling kunne fortsætte i 2014, vurderer jobcentret. Med venlig hilsen Med-udvalget Jobcentret Side 3 af 3

36 Kirke Hyllinge skole Bygaden Kirke Hyllinge T F H Høringssvar -finansiering af folkeskolereform. Lokaludvalget på Kirke Hyllinge skole har holdt møde og er enige om følgende udtalelse: Inge Holst D E Dato: 26. september 2013 J.nr.: Øget undervisning timetal bekymrer hos lærerne. Det anerkendes, at forældrebetalingen nedsættes, men der vil forsvinde børn fra fritidstilbuddet sent på eftermiddagen. Der stilles spørgsmål ved om, der kan opretholdes meningsfulde faglige stillinger i SFO en. Definition af understøttende undervisning er nødvendig. Bekymring for om serviceniveau kan opretholdes, når der nedlægges stillinger ved åbningstidens nedsættelse, da det ikke er givet at ressourcerne flyttes over til den understøttende undervisning. Hvis ressourcerne flyttes over til undervisningstiden, så kan det gode fritidstilbud opretholdes. Med venlig hilsen Inge Holst- Skoleleder formand for Lokaludvalget Lisbet Nilson- TR - næstformand i Lokaludvalget

37 Høringssvar vedr. finansiering af folkeskolereformen Skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge skole har følgende kommentarer til finansiering af folkeskolereformen: Kirke Hyllinge skole Bygaden Kirke Hyllinge T F H Trine Nissen D E Dato: 26. september 2013 J.nr.: Det er positivt at kunne læse at der med de beskrevne forudsætninger er tilstrækkelige ressourcer på skoleområdet til finansiering, såfremt niveau skal holdes. Dog er der fra skolebestyrelsens side en bekymring omkring de frigjorte ressourcer, som i skoleplan 2011 skulle holdes i skoleområdet. I udsendte notat, og i redegørelsen til økonomiudvalget kan vi læse ordene "kan", "størsteparten", og "et fast beløb som er afsat som anlægsbidrag og forudsat tilført kassen." Hertil kommer så de bevillingsmæssige korrektioner, med bl.a. skolebus. Vi tolker det som værende usikkert om de frigjorte ressourcer også retmæssigt bliver i systemet som lovet. I kraft af, at skoletiden forlænges, nedsættes SFO ens åbningstid tilsvarende. Er der i de afsatte midler til folkeskolereformen taget højde for, at færre forældre kan tænkes at tilmelde deres børn til kommunens SFO tilbud? Den længere skoledag kan betyde, at forældre fravælger SFO en om eftermiddagen. Der opfordres til, at KB hurtigst muligt fastsætter rammerne for implementering af skolereformen, herunder: Tydelig definition af den understøttende undervisning Konkretisering af begreberne lektiehjælp og faglig fordybelse Kompetenceløft til lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger Rammefastsætningen kan ikke vente til den endelige budgetudmelding i foråret Det er vigtigt, at skoleledelserne gives den fornødne tid til at kunne planlægge kommende skoleår i dialog med medarbejdere, skolebestyrelse og lokaludvalg. Med venlig hilsen Louise Marqvertsen Formand for skolebestyrelsen

38 Kirke Hyllinge skole Bygaden Kirke Hyllinge T F H Høringssvar vedr. Budget 2014 Skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge skole har følgende kommentarer til Budget 2014: Trine Nissen D E Dato: 18. september 2013 J.nr.: Det er vanskeligt at se, hvori der er budget 2014 er afsat penge til drift og vedligehold af bærbare pc ere og IPads til eleverne. Det ønskes, at alle penge til lærerarbejdspladser fra gives på én gang i 2014, da behovet for lærerarbejdspladser vil være på alle skoler fra 1/8-14. Det foreslås, at der afsættes penge til en konsulent, så skolerne opnår den mest optimale udnyttelse af arealet til lærerarbejdspladser. Med hensyn til skolebussen (bus 221) forventes det, at børnene i kommende skoleår har samme vilkår som i indeværende år, og ikke stilles ringere. Med den længere skoledag fra næste skoleår foreslås det, at rykke første eftermiddagsbus (13.45) til sidst på eftermiddagen (fx til 15.30). Sidste skolebus kører nu kl , hvilket er tidligt i forhold til mange forældres arbejdstider. Med venlig hilsen Louise Marqvertsen Formand for skolebestyrelsen

39 KIRKE SAABY SKOLE Bogøvej Kirke Saaby Tlf.: Fax: Den 26. september 2013 O:\Skoler\Kirke Saaby skole\administration\skabeloner\kss\kss brev.dot LU ved Kirke Saaby Skole har i et ekstraordinært møde den 25. september 2013 drøftet det fremsendte forslag til finansiering af folkeskolereformen 2014 og 2015, og har følgende kommentarer: Generelt finder LU det urimeligt, at der i så høj grad peges på finansiering gennem medarbejdernes arbejdstid, idet Lejre Kommune for såvel angår faglig undervisning og understøttende undervisning sætter timetallet op i forhold til de af KL anbefalede. LU finder det særdeles vanskeligt at komme med høringssvar vedr. finansiering af understøttende undervisning, når det ikke i skrivende stund fremgår klart og tydeligt, hvad begrebet dækker over og hvordan de timer forventes gennemført. I det omfang den understøttende undervisning skal gennemføres af pædagoger, må det være et krav at de på it-området ligestilles med lærerne og får stillet det fornødne it-udstyr til rådighed. LU finder det bekymrende at nedbringe antallet af åbningstimer i SFO, da vi kan se, at det kan blive vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere i fuldtidsstillinger. Hertil kommer LU s bekymring i forhold til vores pædagogmedhjælperstillinger, idet disse medarbejdere jo ikke umiddelbart indgå i den understøttende undervisning. Sluttelig vil LU stille spørgsmålstegn ved, hvorfor Lejre Kommune ikke blot fuldtud finansierer folkeskolereformen gennem de frigjorte ressourcer opnået som følge af ny skolestruktur? Sanne Sørensen Formand Susanne Kerndrup Næstformand : : :

40 KIRKE SAABY SKOLE Bogøvej Kirke Saaby Tlf.: Fax: Den 19. september 2013 O:\Skoler\Kirke Saaby skole\administration\skabeloner\kss\kss brev.dot Formand og næstformand har på LU s vegne drøftet Budget og har følgende kommentarer: Det fremgår af budgetforslaget, at der afsættes 3 millioner kroner over 3 år til etablering af lærerarbejdspladser. LU stiller sig uforstående overfor dette, da der stilles krav om, at lærerne pr. 1. august 2014 skal tilbringe hele deres arbejdstid på skolen. Ifølge arbejdsmiljøloven stilles der klare krav til det fysiske arbejdsmiljø og LU finder det usandsynligt, at de afsatte ressourcer kan dække behovet. LU hæfter sig ligeledes ved, at der først i 2016/17 igen afsættes yderligere ressourcer til den digitalisering som Lejre kommune har igangsat i Det må så betyde, at den sidste tredjedel af eleverne i de større klasser ikke får stillet en PC til rådighed før om tre år. Det finder LU er i modstrid med det politiske udspil, som var en PC til hver elev. LU ønsker at gøre opmærksom på, at lærere og elever vil færdes mere på skolen som følge af skolereformen, hvilket betyder, at der bør afsættes yderligere ressourcer til såvel rengøring som energi. Sanne Sørensen Formand Susanne Kerndrup Næstformand : : :

41 KIRKE SAABY SKOLE Bogøvej 11, 4060 Kirke Saaby Tlf.: Fax: Kirke Såby d. 25. september 2013 Høringssvar vedr. Finansiering af folkeskolereform 2014 og 2015 Skolebestyrelsen har set Notat for Finansiering af folkeskolereform 2014 og 2015 igennem og har følgende kommentarer. Skolebestyrelsen synes, det er svært at gennemskue notatet, da vi mangler et sammenligningsgrundlag. Det kan bl.a. undre, hvorfor lærerne skal undervise 10 timer mere end KL s anbefaling. Hvad er det, de så ikke skal bruge tid til? Det vil være meget uheldigt, hvis disse 10 timer f.eks. går ud over skole/hjemsamarbejdet, som skolebestyrelsen mener bør prioriteres højere end 10 timers ekstra undervisning. Det virker som om, at de 10 timer bliver brugt til at få budgettet til at gå op. Det samme gør sig gældende for de 81 ekstra timer til understøttende undervisning. Med hensyn til den understøttende undervisning skal pædagogerne undervise de 50 %. Er der sat midler af til opgradering af pædagogernes IT kompetencer? Det fremgår ikke af budgetoplægget. Da kommunalbestyrelsen lukkede tre skoler i forbindelse med den nye skolestruktur, blev det meldt ud, at den opnåede driftsbesparelse ville blive på skoleområdet. Ud af Notatet kan vi se, at 1,6 mio. kr. er tilgået kommunekassen i forbindelse med organisationsprojektet ledelse og organisation. Derudover er besparelsen i 2013 gået til indsatsområder, der har været politisk fokus på. Skolebestyrelsen må gå ud fra, at disse fokuspunkter udelukkende er relaterede til skoleområdet, da det ellers vil være et løftebrud. Skolebestyrelsen stiller spørgsmålstegn ved, om den angivne finansiering af folkeskolereformen er den optimale. Ville det ikke være mere hensigtsmæssigt at bruge besparelsen fra skolelukningerne til at finansiere folkeskolereformen med? Kommunalbestyrelsen kunne så, i stedet for at lægge sig fast på bl.a. forøgelse af undervisningstiden, fastsætte de pædagogiske krav og forventninger til skolerne, og på den baggrund fastsætte den nødvendige undervisningstid, således at kommunalbestyrelsens krav og forventninger kan opfyldes. Den rækkefølge man vil gøre tingene i, ifølge oplægget, virker kunstig og ikke særlig optimal. Kirke Saaby skoles bestyrelse Morten Svendsen Formand

42 KIRKE SAABY SKOLE Bogøvej 11, 4060 Kirke Saaby Tlf.: Fax: Kirke Såby d. 18. september 2013 Høringssvar vedr. Budget 2014 Skolebestyrelsen har set Høringsmaterialet for Budget 2014 Igennem og har følgende kommentarer. Skolebestyrelsen hæfter sig ved at der ikke er afsat yderligere penge af til den IT satsning som Lejre kommune har sat i søen i 2013 før 2016/17. Det må så betyde at den sidste tredjedel af eleverne i de større klasser ikke får stillet en PC til rådighed før om tre år. Det syntes vi er ærgerligt da, det første udspil var at der var en PC til hver elev. På Kirke Såby skoles startforældremøder afledte emnet omkring pc ér til kun 2/3 af eleverne i de større klasser en hel del relevante og kritiske spørgsmål fra forældrene. Vi ser gerne at It satsningen bliver gennemført til fulde nu og ikke først om tre år. Skolebestyrelsen er også bekymret over de afsatte midler til den nye skolereform. Beløbet er lavere end først antaget og er Lejre kommune sikre på at de afsatte midler er tilstrækkelige? Skolebestyrelsen er opmærksom på at financieringen af skolereformen skal behandles i en separat hørring. Kirke Saaby skoles bestyrelse Morten Svendsen Formand

43 Høringssvar Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F Koncernsekretariat Dato: 19. september 2013 J.nr.: Koncernsekretariatets høringssvar til budget Koncernsekretariatets MED-udvalg har gennemgået høringsmaterialet vedrørende budget Koncernsekretariatet har kommentarer til den del af budgettet, der vedrører arbejdet med effektiviseringer. Koncernsekretariatet ønsker at rette opmærksomheden på, at det er vigtigt at medarbejderne involveres så tidligt som muligt, når processen vedrørende effektiviseringer går i gang. Dette er for at sikre, at medarbejderne får mulighed for at komme med forslag og ideer til besparelser inden udarbejdelsen af det endelige ide-katalog for effektiviseringer. På den måde kan forslagene indgå som kvalificerede bidrag til det videre arbejde med effektiviseringer i kommunen. Med venlig hilsen Koncernsekretariatets MED-udvalg

44 KRAM KAMELEN Høringssvar Budget 2014 Styregruppen for Kram Kamelen har følgende bemærkning til budget 2014: Vi fremkommer med et budgetønske på en årlig bevilling på kr. til gennemførelse af Kram Kamelens børne- og unge kulturindsats. Baggrund: Fra , har kommunalbestyrelsen årligt bevilget kr. gennem oplevelsespuljen til gennemførelse af en børne- og ungekulturfestival, hvor i gennemsnit 4000 børn/unge samt ansatte og forældre deltager i skabende kreative processer sammen med kunstnere, kulturfolk og kulturinstitutioner. Det er blevet en god stimulerende og innovationsskabende tradition for skoler/sfo, dagpleje, flygtningecenter og dagtilbud. Mål: Styregruppen ønsker at understøtte det fortsatte gode arbejde med kreativitet i skoler, dagtilbud m.v. og sikre en videreførelse af den gode tradition der er skabt. På vegne af styregruppen for Kram kamelen Formand Niels Berendsen, skoleleder på Allerslev skole

45 Høringssvar fra Bestyrelsen for Lejrehallerne: Vi har følgende væsentlige kommentarer af mere generel karakter, som vi godt vil bringe: Det foreliggende budget for hallerne er baseret på en ikke ubetydelig indtægt generet i hallerne ved reklamer, udlejning m.m. Disse indtægter er efter vores mening overbudgetterede og endvidere fastlægger Lejremodel 2.0 at disse indtægter, eller en del af dem, skal tilgå Brugerrådene til særlige aktiviteter i de enkelte haller. Disse indtægter bør således ikke indgå i finansieringen af den løbende drift og vedligeholdelse. Vi mener derfor at disse midler bør udgå og det kommunale budgettet øges tilsvarende. Vi finder det meget utilfredsstillende, at det ikke er muligt at få en opgørelse af forbruget for 2012 før hen over sommeren Hvis ikke det kan gøres bedre i de kommende år, vil det være meget vanskeligt for Bestyrelsen i samarbejde med Halinspektøren at etablere en ordentlig planlægning og budgettering. Vi vil derfor anmode om at der bliver taget initiativ til at forbedre økonomistyring og rapportering i kommunen. Der er en række forhold der gør, at vi ikke er i stand til på kvalificeret vis at kommentere detaljerne i udkastet til budget for De væsentligste af disse forhold er: Bestyrelsen har nedsat et udvalg til i henhold til Lejremodel 2.0 at udarbejde en plan og et budget for hallernes drift sammen med Halinspektøren. Bestyrelsen og Udvalget er først nu i september måned ved at få fuldstændig klarhed over, hvilke midler der er reelt er til rådighed for hallernes drift. Når dette først sker nu er det, fordi det ikke har været muligt at få en opgørelse af forbruget for 2012, samt en sammenskrivning budgetterne for de 7 haller. Vi ved nu at Såby, Sæby og Lejre hallerne skal indarbejdes i Lejre modellen og driften overtages Halinspektøren og hans stab. Bestyrelsen har endnu ikke fået et overblik over hvad det betyder for budgettet, at vi går fra 7 til 10 haller. Vi har endnu ikke fået Brugerrådene gjort aktive, og vi har derfor ikke indspil fra brugerne til budgettet for Der er afsat 20 millioner over de kommende år til ekstraordinær vedligeholdelse. I den plan vi laver for driften sammen med Halinspektøren, vil vi vurdere hvordan det kommer til at spille ind på vedligeholdelsesbudgettet af til har disse midler. Det er først ved at blive igangsat. Med venlig hilsen Søren Kræmer Formand for Bestyrelsen for Lejrehallerne

46 HØRINGSSVAR LEJRE KOMMUNES HANDICAPRÅD Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Andersen Handicaprådet D E Dato: 19. september 2013 J.nr.: 10/1594 Budgetforslag Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar vedrørende Budgetslag A. Et samlet Handicapråd ser med stor tilfredshed, at Pulje til tilgængelighed (Handicappulje) kr. p.a. bevares i budgetperioden. Handicaprådet forudsætter at rådet bliver aktivt inddraget i hvilke tilgængelighedsprojekter, der skal fremmes og hvordan. B. Et flertal i Handicaprådet ser med skuffelse, at en svømmehal ikke indgår i budget En svømmehal indeholdende 25 m. svømmebassin og varmtvandsbassin vil tilgodese behov for: - Babysvømning, - Vandlegemiljø, - Svømmeundervisning for kommunens skoleelever. Dels som reel svømmeundervisning, men også som fysisk aktivitet, - Interesse og Motivation for svømmeidræt, - Genoptræningsforløb efter sygdom og ulykker, - Vedligeholdende træning for mange handicapgrupper, - Motionssvømning - Pensionistsvømning Samme flertal i Handicaprådet vurderer, at Lejre Kommune vil få meget stor gevinst af investering i en svømmehal. F.eks. placeret i f.m. Hvalsøhallerne. Flemming Damgaard Larsen samt Ása Bjørgheim Abildgaard indtager særstandpunkt i forhold til punkt B. Flemming Damgaard Larsen kan ikke støtte flertallets udtalelse vedr. punkt B og mener, at Lejre Kommune i stedet skal gøre alt for at få varmtvandsbassinet ved

47 Bøgebakken gjort funktionsdygtigt således, at det kan tages i brug hurtigst muligt. Ása Bjørgheim Abildgaard kunne ikke støtte flertallets udtalelse vedr. punkt B, da hun mener, der er andre presserende opgaver i Lejre Kommune. Side 2 af 2

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Høringssvar: Harmoniseringsnotat.

Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen ved Hotherskolen. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at der skal være sammenhæng i Ny Stevns kommunes overordnede politik som primært

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere