Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret"

Transkript

1 Høringssvar til budgetoplæg vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft budgetoplægget vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune til høring. Lokaludvalget vil gerne indledningsvis kvittere for, at man overvejende har valgt at lade provenuet fra skolestrukturændringerne blive på området. Lokaludvalget ønsker at pege på følgende overvejelser, som vi hermed gør opmærksom på: Hvordan kan Lejre Kommunes folkeskoler leve op til folkeskolereformens krav om øget kvalitet i en tid med stigende klassekvotienter, øget inklusion af elever med særlige vanskeligheder samt øget undervisningstimetal for lærerne i Lejre Kommune? Medarbejdernes trivsel er stærkt sammenhængende med elevernes trivsel Lejre Kommunes lærere har i forvejen et undervisningstimetal, der ligger højt i forhold til landsgennemsnittet hvorfor ønsker Lejre Kommune yderligere at hæve både det gennemsnitlige undervisningstimetal samt det gennemsnitlige niveau for den understøttende undervisning? Lokaludvalget peger på, at et øget pres på medarbejderne kan medføre et højere sygefravær. Når undervisningsopgaven vokser er der risiko for, at det sociale arbejde i forhold til eleverne nedprioriteres hvordan passer det med folkeskolereformens mål om at: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater? Øget faglighed og elevernes trivsel går hånd i hånd her spiller den personlige kontakt og det professionelle AKT- arbejde en stor rolle. Lokaludvalget noterer med tilfredshed, at det præciseres, at 50 % af den understøttende undervisning varetages af lærere, men savner en tilsvarende præcisering af pædagogernes og pædagogmedhjælpernes rolle. På Lokaludvalgets vegne Niels Berendsen Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

2 Høring: Budgetforslag Lokaludvalget har haft budgetforslag til høring. Lokaludvalget noterer sig med tilfredshed, at der er afsat midler til at forbedre og tilpasse de fysiske rammer i forhold til den kommende folkeskolereform. Lokaludvalget ønsker imidlertid at påpege følgende forhold: Der er afsat midler til lærerarbejdspladser over tre år, men der er brug for alle arbejdspladser fra august I øvrigt forekommer det os, at beløbets størrelse ikke er tilstrækkeligt i forhold til de arbejdsmiljømæssige krav, der stilles til en arbejdsplads. Lokaludvalget vil også gerne vide om pædagogerne, der i fremtiden bliver en del af undervisningsopgaven og den understøttende undervisning er indregnet i forhold til antallet af arbejdspladser. Der er afsat midler til renovering af hallerne, og det er absolut tiltrængt også i hallen i Allerslev. Når folkeskolereformen bliver virkelighed, medfører det, at alle elever skal bevæge sig en lektion dagligt Lokaludvalget opfordrer til, at overvejelser om udvidelse af de fysiske rammer evt. multisale indgår i budgetovervejelserne med henblik på fremtidens folkeskole. Ligeledes er der afsat midler til renovering af skolernes faglokaler her mener Lokaludvalget også, at Lejre Kommune imødeser et kapacitetsproblem timetallet stiger og behovet for holddannelse vokser. På Lokaludvalgets vegne Niels Berendsen Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

3 ALLERSLEV SKOLE Allerslev skolebestyrelse takker for anledningen til at give vores mening til kende om budget ; indfasning af folkeskolereformen. Disse overordnede rammer viser, at der med de beskrevne forudsætninger vil være tilstrækkelige ressourcer på skoleområdet til finansiering af skolereformen er den centrale sætning i høringsdokumentet: Folkeskolereformen de krav, der kommer til os udefra kan løses indenfor kommunens økonomiske ramme. Men hvorfor ikke sætte overliggeren lidt højere? Hvorfor ikke udvide rammen, så vi også kan forfølge kommunens egne ambitioner om suveræne folkeskoler i Lejre? Vi hæfter os desuden ved nøgleordene vise, hvad folkeskolereformen koster i Lejre Kommune forudsat at det nuværende serviceniveau ( ) fastholdes. Som brugerbestyrelse er det naturligvis en central parameter for os, at økonomien sikrer en fastholdelse af serviceniveauet på skoleområdet og at økonomien tillige sikrer, at det er attraktivt at være medarbejder ved kommunens folkeskoler fordi der fastholdes en passende balance mellem arbejdsmængde, vilkårene for arbejdet og aflønningen. Det er kvalitetsniveauet, ikke serviceniveauet, der skal i fokus. Folkeskolereformen skønnes i Lejre at koste 16,7 mio. kr. i merudgift årligt. I udspillet finansieres en tredjedel af dette beløb - 5,1-6,5 mio. kr. ved en forudsat forøgelse af lærernes undervisningstimer til enten 734 eller 744 timer årligt. (734 timer årligt vil svare til det forudsatte landsgennemsnit fra 2014). I Lejre vil det svare til en forøgelse på undervisningstimer pr. år. 4,2 mio. kr. forudsættes finansieret gennem en forkortelse af sfo-åbningstiden, som højst må modsvare forlængelsen af skoledagen, hvis et uændret serviceniveau skal opretholdes. 1,0 mio. kr. hentes ind ved et højere årligt timetal for lærer/pædagog understøttende undervisning end det på landsplan forudsatte. 2,6 mio kr. tages fra provenuet fra skolestrukturomlægningen, som var forbeholdt skoleudvikling. Den afgørende afvejning er: Hvor meget af finansieringen skal findes ved, at de ansatte løser andre opgaver end de gør nu, og hvor meget finansiering skal tages fra de ikke allerede disponerede strukturomlægningsressourcer, som var reserveret skoleudvikling? Ét er sikkert: Skoleudvikling giver ikke mening, hvis den grundlæggende kvalitet i skolehverdagen ikke er i orden både for så vidt angår elevernes trivsel og læring og de ansattes vilkår og arbejdsmiljø. Implementeringen af folkeskolereformen vil medføre radikale forandringer, og der er fortsat en række ukendte parametre: Hvad vil omlægningen konkret betyde for økonomien på de enkelte skoler, herunder Allerslev skole? Hvordan bliver sammensætningen af personaleressourcerne i den understøttende undervisning, og hvad kommer det til at betyde for vægtningen mellem lærere og pædagoger på Allerslev skole inkl. sfo? Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf:

4 ALLERSLEV SKOLE Hvad kommer kravet om øget inklusion til at betyde for skolehverdagen for både elever og ansatte på alle klassetrin? Kan skolernes lokaleforhold leve op til reformens forudsætning om, at fysisk aktivitet samt kreativitet og design skal fylde meget mere i hverdagen end nu: Er der haltimer nok og tilstrækkeligt mange værksteder? Hvor stort bliver presset på lærerarbejdspladser på skolerne, og kan det imødekommes indenfor de nuværende fysiske rammer? Er efteruddannelsesressourcerne tilstrækkelige til at imødekomme kravet om kompetencer på linjefagsniveau? Til finansieringsoplæggets elementer har vi følgende konkrete bemærkninger: 1. Byggeklodserne i folkeskolereformens økonomi kan sammensættes på forskellige måder, og her finder vi det som brugerbestyrelse helt afgørende, at der er politisk vilje til løbende at se på behovet for tilpasninger: Det skal eksempelvis være muligt at skrue ned for lærernes årlige undervisningstimetal igen, hvis det noget højere niveau er uhensigtsmæssigt. 2. Mange nye rutiner, undervisningsformer og fysiske rammer skal falde på plads, og det kræver tid og overskud. Derfor advarer vi imod, at lærernes årlige undervisningstimetal forøges med 10 timer ud over det forventede landsgennemsnit, før der er opnået konkrete erfaringer med, hvordan reformen virker på den enkelte skole. 3. Finansieringsoplægget omfatter, at understøttende undervisning hæves med gennemsnitligt yderligere 81 årlige timer pr. lærer/pædagog. Vi har, som brugerbestyrelse, behov for at forstå de overvejelser, der ligger bag dette finansieringselement før vi kan tage stilling til, om det vil være hensigtsmæssigt. 4. Vi vil desuden henlede opmærksomheden på, at den nuværende kvalitet ikke nødvendigvis er tilstrækkelig på alle punkter: Den voksende udfordring i forhold til elever med særlige udfordringer, løsning af specialundervisningsopgaver i klasserne og stigende klassekvotienter som følge af den ændrede skolestruktur, øger behovet for to-voksen timer. Med venlig hilsen På Allerslev skolebestyrelses vegne Pernille Schimming Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf:

5 ALLERSLEV SKOLE Lejre d. 16. september 2013 Høring: Budgetforslag Lejre Tak for anledningen til at give vores mening til kende om budgettet. Marianne Thyrring, Økonomi- og Indenrigsministerens kommitterede, var d. 11. april som led i Demokratirundturen på besøg i Lejre bl.a. hos borgmesteren for at lære af de gode eksempler og skabe fokus på bedre inddragelse af borgerne i kommunernes demokratiske proces. Allerslev skolebestyrelses mødeplan lægges for et halvt år ad gangen, og valget af datoer er bl.a. styret af den kommunalpolitiske kalender i kommunen. Derfor holdt vi møde mandag d. 9. september med bl.a. budgethøringen på dagsordenen. På mødet behandlede vi et budgetoplæg, som er stort set blottet for de konkrete informationer, der gør det muligt for brugerbestyrelserne at forholde sig konkret og konstruktivt til et budget og dets konsekvenser: Der er ikke adgang til, at borgerne, og dermed brugerbestyrelserne, kan læse budgetbemærkningerne vedrørende de enkelte forslag og budgetkonti. Om implementeringen af folkeskolereformen står blot at læse, at administrationen skønner dog, at det er muligt at finansiere det resterende beløb (udover Lejres andel i det særlige bloktilskud til formålet) inden for skoleområdet. Fredag d. 13. september modtog skolens ledelse information om, at budgethøringen, fsva. skoleområdet, deles i to. Vi kan forstå, at materiale vedr. implementeringen af folkeskolereformen forventes udsendt d. 16. september med frist d. 26. september hagen er blot, at vi ikke har et møde i kalenderen i Allerslev skolebestyrelse, hvor vi kan forholde os til materialet mhp. et kvalificeret og konstruktivt indspil. Men vi forsøger naturligvis at gøre vores arbejde ordentligt, og Allerslev skolebestyrelsen forventer dermed også at svare på den næste høring den der handler om implementering af folkeskolereformen - uanset at betingelserne for god inddragelse af borgerne i den demokratiske proces ikke altid er helt optimale set fra borgernes side. Skolebestyrelsen ønsker at knytte en konkret kommentar til høringen af budgettet. Det er glædeligt, at der er afsat midler til arbejdspladser til medarbejderne, men der opfordres til, at alle midlerne er til rådighed fra starten af budgetperioden, når folkeskolereformen implementeres. På skolebestyrelsens vegne Pernille Schimming Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf:

6 Høringssvar fra Bibliotek og Arkiv vedr Budget Høringssvar til Budget Bibliotek og Arkiv har i 2013 haft en række ekstraordinære udgifter og pålæg om mindreforbrug, som medfører, at den opsparing, institutionen havde opbygget til brug for større, nødvendige investeringer, er væk. Bibliotekssystemet Integra, som Lejre Bibliotekerne benytter, udfases i og en overgang til et nyt bibliotekssystem er uundgåelig. Et nyt bibliotekssystem koster ca Bibliotek og Arkiv forventer ikke at kunne løfte denne udgift inden for den faste bevilling. Med venlig hilsen Erik Barfoed Leder af Bibliotek og Arkiv Marianne Vergmann Næstformand, det lokale MED udvalg Med venlig hilsen Erik Barfoed Leder af Lejre Bibliotek og Arkiv LEJRE KOMMUNE Lejre Bibliotek og Arkiv Afdeling Hvalsø Skolevej Hvalsø M: E:

7 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget Holder finansieringen af skolereformen? Omkring implementering af skolereformen er vi bekymrede for den virkning nedsættelsen af SFO s åbningstid vil have på muligheden for at bevare gode og kvalificerede medarbejdere med mindre dette i samme grad i mødegås ved, at pædagogernes deltagelse i undervisningen øges. En kortere åbningstid giver mindre mulighed for at bevare fuldtidsstillinger og stillinger med en ansættelsesgrad, der kan tiltrække kvalificerede medarbejdere. Ligeledes kan det frygtes, at en forringet åbningstid får den konsekvens at færre forældre benytter sig af tilbuddet. Dette vil også få indflydelse på SFO, da de tildeles ressourcer efter taxameterprincip. Konsekvensen er en mindre nettofortjeneste og færre penge til den nye skolereform Det er positivt at konstatere, at besparelsen ved strukturændringen på skoleområdet er større end forventet, og disse midler bliver i Center for skoletilbud, samt man bruger pengene fra bloktilskuddet til det det er tænkt til. Desværre er tilskuddet mindre end forventet. Der er kun afsat ressourcer til renovering af faglokaler i Vi forudser, at der bliver behov for løbende renovering af faglokaler, da der med reformen indføres nye fag håndværk og design. Jeppe Jensen Næstformand i LU Steen Pilegaard Skoleder

8 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Fax: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget Det er positivt at konstatere, at der i budgettet er taget højde for løbende udskiftning af pc og tablets ( ). Det undrer os, at der ikke er afsat midler til at tildele skolepædagoger Ipads, da det har været et krav, at alle pædagoger deltog i de samme kurser som lærerne. Det er ligeledes positivt, at der i årene er afsat midler til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen, da denne fordrer, at lærerne er til stede i en større del af deres arbejdstid. Vi havde dog foretrukket, at den samlede pulje havde været til rådighed fra 2014, da det er her reformen skal implementeres.. Der er kun afsat ressourcer til renovering af faglokaler i Vi forudser, at der bliver behov for løbende renovering af faglokaler, da der med reformen indføres nye fag håndværk og design. På LU vegne Jeppe Jensen Næstformand Steen Pilegaard Skoleleder

9 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget , Skolebestyrelsen ved Bramsnæsvigskolen. Vi er meget positive over at læse, at det på trods af den negative difference imellem det først forventede og det endelige tildelte bloktilskud vedrørende skolereformen, viser sig muligt at finansiere reformen, og at man tager højde for denne ekstra udgift i budgettet. Dog har vi følgende bekymringer i skolebestyrelsen, som vi mener, at I bør tage højde for i budgetprocessen: Omkring implementering af skolereformen er vi bekymrede for den virkning nedsættelsen af SFO s åbningstid vil have på muligheden for at bevare gode og kvalificerede medarbejdere med mindre dette imødegås ved, at pædagogernes deltagelse i undervisningen øges. Færre børn i SFO/klub giver færre stillinger, da normering er afhængig af aktuelt børnetal/taksameterordning. I skolereformen er der påsat nye fag, eksempelvis håndværk og design. Vi synes der mangler i budgettet et beløb til en eventuel oprettelse af nye faglokaler, hvis vi ikke på skolen kan inddrage lokalerne, som de er (renovering). Vi håber og tror på, I vil inddrage vores betragtninger til budgettet og ser meget frem til at modtage Lejre Kommunes endelige budget for Med venlig hilsen, Skolebestyrelsen på Bramsnæsvigskolen. Janne Søndergaard Skolebestyrelsesformand Steen Pilegaard Skoleleder

10 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Fax: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget , Skolebestyrelsen ved Bramsnæsvigskolen. Vi er meget positive over at læse, at det på trods af den negative difference imellem det først forventede og det endelige tildelte bloktilskud vedrørende skolereformen, viser sig muligt at finansiere reformen, og at man tager højde for denne ekstra udgift i budgettet. * Det er positivt at konstatere, at der i budgettet er taget hensyn til løbende udskiftning af IT på skoleområdet samt, at der yderligere er taget højde for løbende udskiftning af pc og tablets ( ). Dette især set i lyset af Lejre kommunes større investering af digitale midler i skolerne. Et budget for vedligeholdelse, udskiftning samt udgifter til it infrastrukturen er en nødvendig konsekvens af dette. Det er ligeledes positivt, at der i årene er der afsat midler til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen, da denne fordrer, at lærerne er til stede på skolerne, i en større del af deres arbejdstid. Vi havde dog foretrukket, at den samlede pulje havde været til rådighed fra 2014, da det er her reformen skal implementeres og der skal investeres up-front på disse arbejdspladser. Vi håber og tror på, I vil inddrage vores betragtninger til budgettet og ser meget frem til at modtage Lejre Kommunes endelige budget for Med venlig hilsen, Skolebestyrelsen på Bramsnæsvigskolen. Janne Søndergaard Skolebestyrelsesformand Steen Pilegaard Skoleleder

11 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H E Dato: 20. september 2013 J.nr.: Høringssvar fra Lokaludvalget i Center for Byg & Miljø Lokaludvalget i Center for Byg & Miljø ser med tilfredshed på, at der afsættes en robusthedspulje i budgettet. Det giver den mest effektive opgaveløsning, at vi kender rammerne, når vi planlægger årets opgaver og at de holder hele året. Det vil robusthedspuljen være med til at understøtte. Vi savner meget beskrivelser og konsekvensvurderinger af driftsændringer og anlæg. De findes hverken i høringsmaterialet på hjemmesiden eller i budgetmappen, og det gør det meget svært som høringsberettiget lokaludvalg at forholde sig til de reelle konsekvenser, som budgetforslaget har for os i Center for Byg & Miljø. Eksempelvis indgår et anlægsbeløb på 4 mio. kr. til byfornyelse, men der er ingen beskrivelse af baggrunden for og tankerne med at afsætte beløbet. Vi synes, det lyder som et meget spændende og relevant initiativ, men vi er naturligvis også meget nysgerrige på, i hvilket omfang det vil have afledte konsekvenser for opgaveløsningen i Center for Byg & Miljø. Med venlig hilsen Peter Due Østerbye Formand Niels Rolf Jacobsen Medarbejderrepræsentant

12 Center for Veje og Trafik Hvalsø den 18. september 2013 Høringssvar budget 2014 CVT s lokaludvalg har den 6. september drøftet budgetforslag 2014 og har følgende kommentarer: Alle i CVT har forståelse for, og anerkender nødvendigheden af, de besparelser der skal udmøntes i 2014 og bidrager gerne med besparelsesforslag på lige fod med resten af kommunen. Lokaludvalget føler dog, at CVT i de forgangne år og nu også i 2014 skal bidrage med en uforholdsmæssig stor andel af de samlede besparelser. I CVT sætter vi en ære i at overholde gældende budgetter. Vi har siden 2007 effektiviseret mere end 20% og tænker gerne langsigtet for at opnå de ønskede effektiviseringer, bl.a. ved investeringer i moderne materiel mm. Mange gentagne og pludselige sparerunder med urimeligt korte frister virker demotiverende og kan til tider direkte modvirke disse bestræbelser. Skal CVT være en aktiv medspiller, kræver det ro og langsigtet planlægning samt ikke mindst holdbare budgetter gerne med en form for sikkerhed flere år frem. Kun på den måde kan vi være visionære og på længere sigt optimere driften bedst muligt. Vi ser den planlagte robusthedspulje som et skridt i den rigtige retning. Sluttelig vil lokaludvalget pege på det forhold, at afledte driftsomkostninger af anlægsinvesteringer sjældent indarbejdes i budgetterne. I de seneste år er der afsat mange anlægsmidler i budgetterne til bl.a. cykelstier, trafiksikkerhed mm. hvilket vi selvfølgelig er glade for men der følger driftsudgifter til bl.a. fejning, belysning, skilte, striber, pleje af grønne arealer eller træer, glatførebekæmpelse mm. Skal disse stigende driftsudgifter også fremover afholdes indenfor vores eksisterende budget, kan det blive nødvendigt at pege på forringelser af det eksisterende serviceniveau. Henrik Bech Hjortbøl Formand for CVT s lokaludvalg Michael Strømgren Næstformand for CVT s lokaludvalg

13 Centerudvalg for Dagtilbud Høringssvar til budgetforslaget for Centerudvalget for Dagtilbud har på Centerudvalgets møde den 16. september 2013 gennemgået og drøftet det udsendte budgetforslag for I den forbindelse vil vi gerne komme med følgende kommentarer: Vi ser positivt på de mange anlægsinitiativer der er budgetlagt til at fortsætte udviklingen med udbygning og etablering af Tandklinikken, vuggestuepladser, legestuer og ny institution i Kirke Såby. Udvalget er dog bekymret for de fortsatte udfordringer på området i forhold til strukturtilpasningerne i forbindelse med faldende børnetal og de mange afskedigelser i primært dagplejen. De store økonomiske udfordringer fremgår tydeligt af det forventede regnskab for 2013 og udfordringerne ser ikke ud til at ændre sig i de kommende år.. Den afsatte Robusthedspulje kan forhåbentlig afhjælpe de økonomiske udfordringer, men vi er dog bekymret for om Centeret øvrige driftsramme bliver så presser at der ikke kan gennemføres kompetenceløft til at understøtte såvel den nye ledelsesstruktur som de store udfordringer i inklusionsarbejdet mv. Vi har på udvalgets møde også behandlet de mulige handleplaner som er foreslået for at skabe råderum på dagtilbudsområdet. Vi er klar over at det ikke indgår i høringsmaterialet, men vil gerne som udvalg opfordre til at der kigges på driftsaftalerne for puljeinstitutionerne og vil foreslå at puljeinstitutionerne sidestilles med de øvrige private institutioner i kommunen. Vi ser som Centerudvalg i øvrigt frem til at blive inddraget i den videre proces vedrørende de øvrige forslag i handleplanerne. På centerudvalgets vegne Dennis Danielsen Formand Mikael Ralf Larsen Næstformand

14 Lejre Kommune Center for Skoletilbud 17. september 2013 Centerudvalg på Skoleområdet Formand Næstformand Udvalgets medlemmer Helle Dydensborg Marianne Lund Marianne Lund, DLF Mikael Larsen, BUPL, Solvej Pedersen, AMR, Allerslev Skole Randi Albæk, FOA, Irene Bergfort, HK Inge Holst, Skoleleder Kirke Hyllinge Skole Per Neidel, Viceskoleleder Osted Skole Lena Hundt Hermansen, SFO Leder, Trællerup SFO Helle Dydensborg, Skolechef, Center for skoletilbud Vedr. høringssvar, budget Centerudvalg på Skoleområdet har på møde d. 17. september 2013 behandlet forslag til budget for og skal i den anledning afgive følgende høringssvar: Centerudvalget tager budgetforslag for til efterretning med følgende bemærkninger: at anvendelsen af robusthedspuljen hvis den vedtages - bør danne grundlag for fremtidige vurderinger af budgetternes størrelse på områder, der viser ringe robusthed at det øgede behov for IT-support på skoleområdet som følge af store anskaffelser af ITudstyr kan rummes i skolevæsenets samlede budget i Centerudvalget er usikker på, hvorvidt skolevæsenets budget fremadrettet vil kunne rumme dette i henseende til andre store forandringer i budgettet i forhold til reform mm., det kan medføre omprioriteringer indenfor skoleområdets økonomi. at det er betænkeligt, at anlægsbudgettet vedr. indretning af arbejdspladser fordeles over 3 budgetår, når behovet for indretning af samme opstår på én gang 1. august 2014 jf. lærernes nye arbejdstidsregler og den nye Folkeskolelovs krav til ændrede undervisningsog samarbejdsformer. Venlig hilsen Helle Dydensborg Formand Marianne Lund Næstformand

15 Lejre Kommune Center for Skoletilbud 17. september 2013 Centerudvalg på Skoleområdet Formand Næstformand Udvalgets medlemmer Helle Dydensborg Marianne Lund Marianne Lund, DLF Mikael Larsen, BUPL, Solvej Pedersen, AMR, Allerslev Skole Randi Albæk, FOA, Irene Bergfort, HK Inge Holst, Skoleleder Kirke Hyllinge Skole Per Neidel, Viceskoleleder Osted Skole Lena Hundt Hermansen, SFO Leder, Trællerup SFO Helle Dydensborg, Skolechef, Center for skoletilbud Vedr. høringssvar, budget finansiering af Folkeskolereformen Centerudvalg på Skoleområdet har på møde d. 17. september 2013 behandlet forslag til budget for finansiering af Folkeskolereformen og skal i den anledning afgive følgende høringssvar: Centerudvalget tager budgetforslag for finansiering af Folkeskolereformen til efterretning med følgende bemærkninger: det er positivt, at det oprindelige råderum fra Skoleplanen og dets anvendelse til skoleudvikling bibeholdes det er ligeledes positivt, at det øgede bloktilskud udløst af Folkeskolereformens gennemførelse anvendes hertil det er vigtigt, at der sikres økonomiske muligheder for medarbejdernes kompetenceløft både som beskrevet i Lejre Kommunes skolevision Suveræne Skoler og i folkeskolereformen (fx til linjefagskompetencer) Desuden ønsker medarbejderrepræsentanterne i Centerudvalget tilføjet: at de nærer en vis bekymring i forhold til muligheden for at etablere attraktive stillinger på SFO-området at de skønner at læreres/ børnehaveklasselederes forøgede undervisningstid medfører en forringelse af kvaliteten i undervisningen da det ikke er konkretiseret hvilke opgaver der ikke skal løses i forhold til nu eller på hvilken måde, der skal kunne indhentes tid ved effektivisering af lærernes/ børnehaveklasselederes arbejdstid at de nærer bekymring for budgettets overholdelse p.g.a. øget udbetaling af fx undervisningstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, nye fag, mv. Venlig hilsen Helle Dydensborg Formand Marianne Lund Næstformand

16 CVO Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø F Ulla Rasmussen Visitation og Bestiller D 4710 E Dato: 19. september 2013 Høringssvar fra Centerudvalg Centerudvalg for CVO afholdt møde den 13 september 2013 og er fremkommet med følgende høringssvar: Der er ingen bemærkninger til det teknisk fremskrevne budget 2014 for CVO. Med venlig hilsen Maiken Ravn Næstformand Gete Bjerring Formand

17 CVO Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø F Ulla Rasmussen Visitation og Bestiller D 4710 E Dato: 19. september 2013 Høringssvar fra personalemøde MED-status Personalemøde med MED- status (konsulenter og administrativt personale) afholdt møde den 17 september 2013 og er fremkommet med følgende høringssvar: Der er ingen bemærkninger til det teknisk fremskrevne budget 2014 for CVO. Med venlig hilsen Kristine Skat Bojsen-Møller Næstformand Gete Bjerring Formand

18

19 Lejre d. 18/ Til kommunalbestyrelsen i Lejre kommune Høringssvar til budget fra MED udvalget i distrikt 1 (Egebjerget/Egedalen, Osted børnehave, Røglebakken og Lærkereden) Vi takker for muligheden for, at kunne bidrage med vores høringssvar. Vi læser med stor interesse om omstruktureringerne indenfor dagplejen. Om denne omstrukturering medfører ændringer for ledelsesstrukturen i området, vil vi forholde os til i MED udvalget når dette fremlægges fra administrationens side. I Lærkereden ser vi frem, til det samarbejde vi skal etablere i forbindelse med at, legestuen tilbygges til Lærkereden. Vi har i perioder modtaget børn med særlige behov, med dags varsel, og vi har haft stor succes med, at inkludere børnene i institutionerne. I vores samarbejde med Lærkereden og Egedalen har vi oprettet en fælles vidensbank, som vi har stor succes med. Vi udveksler viden om sprog, mobberi, inklusion, kost og relevante kurser. Et samarbejde som vi videreudvikler til hele distriktet. Vi ser dog frem til en videre dialog omhandlende inklusion i Lejre kommune, og hvordan de økonomiske midler til børn med særlige behov skal udmøntes. Vi er glade for, at have fået muligheden for, at være med i Lejre den økologiske kommune. Vi ser frem til den kommende afstemning omhandlende madordning. Både Egebjerget/Egedalen og Lærkereden har madordning. I hele distriktet er vi meget villige til at være fleksible i forhold til personalerokeringer og etablering af evt. nye vuggestuepladser. Vi har alle en interesse i at etablere bæredygtigt institutioner. Vi ser frem til et kommende smidigt samarbejde omkring afvikling/etablering af nye pladser, sådan at en evt. lukning kan besluttes og effektueres hurtigt. Det vil forebygge at distriktets samlede budget bliver drænet af en underskudsgivende institution Her refererer vi til det underskud som Røglebakken og Lærkereden har oparbejdet, en del af dette underskud skyldes en langvarig proces med at lukke naturbørnehaven, og med at etablere vuggestuepladser i Lærkereden. Vi ser desuden frem til den lovede afskrivning af Lærkeredens underskud, fra de forgange år. Vi er positive over de nye vilkår hvor det tilsigtes at de private/selvejede institutioner stilles lige økonomiske vilkår. Vi ser frem til at kommunalbestyrelsen i samarbejde med de lokale fællesledere og TR repræsentanter, udmelder en status på de lovede normerings penge, som landets kommuner fik tildelt af staten. MED udvalget. Distrikt 1: Egebjerget/Egedalen, Osted Børnehave, Røglebakken og Lærkereden

20 Høringssvar fra LU ved Firkløverskolen Vedr. budget Finansiering af Skolereformen D. 23. september 2013 LU ved Firkløverskolen finder det positivt at Lejre Kommune ønsker at fastholde serviceniveauet. LU har gennemgået Tabel 1 og tager de oplistede elementer til efterretning. LU føler sig dog ikke i stand til at gennemskue om økonomien holder. LU havde en drøftelse af, hvordan Firkløverskolen bliver kompenseret for de merudgifter skolen får til ekstra faglig undervisning og til understøttende undervisning jf. skolereformen, da vi ikke mener os omfattet af beregningen i Notatet. På vegne af LU ved Firkløverskolen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 2, 4060 Kirke Saaby

21 Høringssvar fra LU ved Firkløverskolen Vedr. budget D. 18. september 2013 LU ved Firkløverskolen konstaterer med tilfredshed, at der i budgettet for overslagsårene 16 og 17 er afsat midler til opdatering af bærbare pc ere og tablets til eleverne. LU undrer sig over, at økonomien til etablering af medarbejderarbejdspladser er delt ud over 3 år, når udgiften til etableringen må forventes at komme i foråret LU drøftede endvidere vittigheden af, at den understøttende undervisning bliver varetaget at uddannede lærere og pædagoger. På vegne af LU ved Firkløverskolen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 2, 4060 Kirke Saaby

22 Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Firkløverskolen Kirke Sonnerup d. 10. september 2013 Lejre Kommunes Budget forslag Skolebestyrelsen har med interesse gennemlæst budgetforslaget, og er blevet præsenteret for Center for Skoletilbuds ideer til finansiering af Skolereformen. Skolebestyrelsen glæder sig over, at det ser ud til, at de nødvendige midler til implementeringen af Skolereformen kan findes. Og at der i investeringsoversigten er afsat midler til personalearbejdspladser. I Borgmesterens forslag til driftsændringer kan vi se, at der er afsat kr. årligt til vedligehold af Rulleparken. Når der er kommunale penge involveret, går vi ud fra, at Rulleparken er offentlig tilgængelig, og at vores elever (ifølge med ansatte fra Firkløverskolen) har mulighed for at benytte området. Vi kan ikke umiddelbart få øje på penge til pleje og vedligehold af andre skaterområder i kommunen, men vi går ud fra at Rulleparken ikke har særstatus. På vegne af Skolebestyrelsen Lene Jørgensen Formand for skolebestyrelsen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby

23 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Aase Sørensen D E Dato: 17. september 2013 J.nr.: Høringssvar budget 2014 fra LU Frit Valg og træning LU frit Valg Og træning har gennemgået det udsendte materiale vedrørende budget 2014 og tager budgettet til efterretning uden kommentarer. Formand Aase Sørensen Leder af Frit Valg Og træning Næstformand Bente Laursen Social og sundhedsassistent

24 Højby 19. september 2013 Til Anne Marie Allert Hermed fremsendes kommentar til høring vedrørende lejre kommunes budget for 2014 fra fællesbestyrelsen for daginstitutionerne Alderslev-Øm-Glim-Osted. Kommentar bygger på gennemgang af følgende materiale: 00 Høringsmateriale - Høringsbrev.docx 01 Høringsmateriale - 1. behandling af budget docx 02 Høringsmateriale - Hovedoversigt.xlsx 03 Høringsmateriale - Forslag til driftsændringer.xlsx 04 Høringsmateriale - Investeringsoversigt 2014.xlsx 05 Høringsmateriale - Adm. forslag til yderligere løsningsmuligheder.docx Budget Det kan konstateres at udvalget for børn og ungdom udelukkende er beskrevet med 2 budget poster. Samlet set ses en forventet reduktion i udgifterne indenfor dette område fra 474 mio. DKR til 466 mio. DKR fra 2014 til Denne reduktion på 8,6 mio. formodes at være begrundet i et faldende børnetal. Eftersom budgetreduktion ikke belyses yderligere kan det ikke kommenteres yderligere. Forslag til drift ændringer Det fremgår ikke tydeligt af borgmesterens forslag til driftsændringer om dette vil have indflydelse på de institutioner som denne bestyrelse varetager ansvaret for. Af denne grund kan en uddybende kommentar ikke gives. Investeringsoversigt 2014 Anlæg nr.: 9 Etablering af vuggestue i Lærkereden. Budget rammen er sat til Dette stemmer overens med kommunalbestyrelsens tidligere oplyste rådighedsbeløb. Det må således også konstateres af forventede investering for børnehuset Osted i 2016 ikke er budget lagt. Dette står vi i bestyrelsen meget undrende over eftersom det var en klar del af Daginstitutions tilbuds planen fra maj I materialet fra 2012 fremgår det at der skal etableres nyt børnehus i Osted i Desuden blev flere af bygninger i Osted allerede i 2012 vurderet som værende i dårlig stand. En manglende adressering af dette problem er bekymrende og burde give anledning til ændringer i investeringsoversigten. Administrations forslag til yderligere løsningsmuligheder Disse forslag giver ikke anledning til kommentar da det vurderes at der ikke er områder der berør bestyrelses interesse område. På bestyrelsens vegne Morten Lindhardt, formand. Version 1.1 side 1 af 1

25 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Hovedudvalget Dato: 20. september 2013 Hovedudvalgets høringssvar til budget Hovedudvalget ser positivt på, at der foreslås etableret en robusthedspulje m.h.p. at øge robustheden i budget Hovedudvalget anser det også som positivt, at HU-puljen bliver bibeholdt i budgetforsalget for Hovedudvalget anser det for vigtigt, at der tages et politisk ansvar for, hvordan budgettet påvirker serviceniveau og kvalitet for borgerne og gør offentligt opmærksom på, at der er disse serviceforringelser. Nogle af konsekvenserne af budgetforslaget er beskrevet i handleplaner for omkostningsreduktioner 2013, som vil påvirke Disse indgår ikke i budgethøringsmaterialet, hvilket de ideelt set burde gøre. Udvalget noterer sig derfor med tilfredshed ledelsens oplysning om, at de enkelte elementer i handleplanerne relevant vil blive forelagt til særskilt høring inden beslutning. Hovedudvalget opfordrer til, at Lokaludvalgene aktivt inddrages i forbindelse med at arbejde med at udvikle og effektivisere kommunens ydelser. Hvad angår det administrative budgetoplæg i forbindelse med Skolereformen, kunne medarbejdersiden have ønsket sig flere konkrete beskrivelser af og eksempler på, hvordan budgettet påvirker børn og ansatte. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om forudsætningerne for finansiering af skolereformen holder i virkeligheden, når forudsætningerne skal omsættes til praksis på den enkelte skole. Hovedudvalget noterer sig, at dette vil være en udfordring, og at den svære del af arbejdet med at gennemføre skolereformen for alvorlig ligger i de senere faser, hvor de politiske rammer skal omsættes til daglig og lokal praksis på hver enkelt skole. Hovedudvalget finder det vigtigt, at der fokuseres på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for lærere og SFO-personale i forbindelse med implementering af de nye tiltag på skole- og SFO/klub-området. Hovedudvalget kan ikke anbefale, at

26 finansiering af faste arbejdspladser til personalet foregår over en periode på 3 år, når de ændrede vilkår på skoleområdet træder i kraft i august I forhold til budgetforslaget omkring forventet mindre-forbrug i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem, løn- og personalesystem og opkrævningssystem og udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet, sætter medarbejdersiden spørgsmålstegn ved dette mindre-forbrug. Årsagen til dette er, at der må forventes at anvendes flere ressourcer på implementering af nye systemer - eller alternativt, at man ikke kan opretholde samme serviceniveau, da der er tale om en ekstraopgave for det administrative personale ved siden af den løbende drift. Medarbejdersiden finder det svært målbart at se en besparelse i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Særligt i forhold til, at der løbende sker ændringer i lovgivningen, der har afsmittende virkning på det administrative niveau, ofte i form af ny og yderligere arbejdsmængde og ofte uden tildeling af ressourcer. Med venlig hilsen Hovedudvalget Side 2 af 2

27 Høringssvar vedr. budget for skoleområdet Hvalsø Skoles Lokaludvalg har drøftet det udsendte materiale og udtaler, at Det er positivt at bloktilskuddet og råderummet fra skolesammenlægningen fastholdes i budgettet for Skolecenter, ligesom det er positivt, at der afsættes flere midler til efteruddannelse Vi peger på flg. områder, hvor der må forventes øgede udgifter, som ikke direkte ses i materialet: - flere undervisningstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, - øgede udgifter til ændrede undervisningsformer - indførelse af nyt linjefag: Håndværk og design - kompetenceløft i forhold til krav om linjefagsuddannelse Der udtrykkes fra medarbejderside bekymring for serviceniveauet, når lærerne skal undervise ca klokketimer mere. Vh Kurt Sørensen skoleleder Hvalsø Skoles bestyrelse har drøftet det samlede budget inden udskydelse af høringsfristen og har ikke bemærkninger.

28 Høringssvar vedr. budget 2014 fra områdebestyrelsen i Hvalsø 1. Budgettet ser ikke ud til at redegøre for hvor stor et budget (børne-ungeområdet - vores område) udgør i forhold til tidligere budgetår. Det er derfor svært at kommentere på eventuelle besparelser / forbedringer, som budgettet forsøger at varetage. Det er derfor generelt ikke muligt at vide, om budgettet er en forbedring eller en økonomisk forværring / besparelse i forhold til vores område. Af bilag 01 fremgår det dog umiddelbart, at der ikke foretages besparelser på vores område, men om dette er korrekt forstået af områdebestyrelsen, er ikke sikkert. 2. I bilag 02, pkt. 3 i hovedoversigten fremgår det, at der sker en besparelse på 2 % over de næste 4 år. Hvad dette skyldes, fremgår ikke af de resterende bilag, ej heller bilag Et forbedringsforslag i forhold til det fremsendte høringsmateriale / budget, er at indsætte lidt mere prosatekst, omkring de enkelte budgetområder i forhold til tidligere år. Alternativet kunne være at indsætte budgettet for tidligere år. 4. Det ser ud til, at der spares penge på ældremaden. Dem mener vi med fordel, at man kunne overføre til børneområdet. Budgettet ses ikke at berøre vores område / områdebestyrelsen for børneinstitutionerne i Hvalsøområdet. Dog er budgettet svært at overskue, især da det ikke redegør for tidligere års budgetter og forbrug. Da høringsmaterialets bilag dog ikke beskriver hverken driftsændringer, investeringsforslag eller besparelsesforslag, bør dette betyde at budgettet for vores område er status quo / en uforandret tilstand. Spørgsmålet er dernæst, hvorfor der er beregnet en besparelse på 2 %, fordelt over de næste 4 år for vores område? Bliver budgetterne indeksreguleret i forhold til generelle vækst i samfundet? Vi udbeder os gerne en forklaring på denne besparelse. Tak for at vi måtte afgive vores stemme i forhold til budgetforslaget for Med venlig hilsen Områdebestyrelsen for børneinstitutionerne i Hvalsø-området.

29 Høringssvar vedrørende budget 2014 og overslagsårene. LU og områdebestyrelsen for daginstitutionerne Hyllebjerget, Møllehuset og Tusindfryd har følgende kommentarer til punkter i budgetforslaget: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Irene Porse Tlf E Dato: J.nr.: a) Fastholdelse af dagtilbudsplanen med udbygningsplaner for vores område. b) Tildeling af ressourcer til børn med behov for særlig støtte (støttepædagoger) c) Ressourcetildeling og råderum affødt af den nye struktur d) Harmonisering af vilkår for institutioner i kommunen e) Harmonisering af vuggestuemaden i kommunens vuggestuer f) Økonomi til inklusion, kompetenceudvikling samt kurser for bestyrelser i den nye struktur. Ad a: Det glæder os at se, at planerne om en ny institution i Kirke Såby stadig figurerer på budgetforslaget for 2014 og Det vil være en fantastisk mulighed for at bygge en tidssvarende og spændende institution, der i sin indretning tager højde for al den viden man har, nu om dage, om indretningens betydning for pædagogik, inklusion, motorisk udfoldelse, kreativitet osv. inde såvel som ude. Desuden mener vi, det er vigtigt at man fastholder strukturen med fire distrikter frem for tre. Bryder man allerede i 2014 strukturen op, vil det have store omkostninger og tillige skabe frustrationer for medarbejdere og forældre, herunder områdebestyrelsen og LU, som jo nu, efter den lange omlægningsproces, er etableret og fungerer. Ad b: Det fremgår af budgetforslaget, at der anvendes flere støtteressourcer til børn med særlige behov i skolerne end i børnehaverne. Med den viden der eksisterer om, at de tidligste år er grundlæggende for barnets sociale evner samt funktionsevner i skolen, og senere erhvervsevne, vil vi opfordre til at politikerne i højere grad prioriterer ressourcer til daginstitutionernes støttearbejde. Det vil give økonomisk afkast og langt bedre samfundsmæssig bæredygtighed på lang sigt. Tilstrækkelige ressourcer til børn med behov for ekstra støtte, vil også give grundlag for at styrke inklusionen for de pågældende børn.

30 Tilstrækkelige støtteressourcer vil samtidig give det faste personale bedre muligheder for at tage hånd om den samlede børnegruppe, hvilket styrker inklusionen og fællesskabet for alle. Ad c: Borgmesteren har på et tidspunkt udtalt, at de ressourcer der frigøres ved den nye struktur bliver på området og skal bruges til at øge ressourcetildelingen i daginstitutionerne. Vi kan ikke af budgetoplægget se, om dette er indregnet i 2014 og overslagsårene. Vi mener, det er meget vigtigt at fastholde, at de frigjorte ressourcer bruges til at tilføre flere personaleressourcer til det direkte pædagogiske arbejde med børnene i daginstitutionerne, jf. vores kommentarer under pkt. b. Ad d: Det er glædeligt, at der kigges på muligheden for at harmonisere ressourcetildelingerne, så puljeinstitutioner sidestilles med private og kommunale institutioner, og vi anbefaler at harmoniseringen gennemføres. Det er vigtigt for medarbejdere, forældre og -ikke mindst- børnene, at opleve, at vi kommunale institutioner er mindst lige så berettigede og vigtige for politikerne som de private, og at det afspejles netop i ressourcetildelingen. En harmoniseret ressourcetildeling sikrer mere lige vilkår for alle kommunens børn. Ad e: Vi kan ikke ud af budgetforslagene se, at der er indregnet harmonisering af vuggestuemad i kommunens vuggestuer. Som det er nu skabes der ulige servicevilkår og en uheldig signalværdi i forhold til, hvordan man som politiker prioriterer de forskellige områder i kommunen. I vuggestuerne i Allerslev, Gevninge og Kirke Sonnerup, hvor der er bevilget ressourcer til køkkenpersonale, går der ikke timer fra børnene når der laves mad, vaskes op, gøres rent i køkkenskabe, køleskabe, ovn osv. Det er rigtig mange timer der bruges på disse praktiske ting. I vuggestuerne i Hvalsø og Ejby, hvor det pædagogiske personale selv skal ordne de praktiske ting omkring madlavning og køkkenrengøring, går der rigtig meget tid fra børnene. Det mener vi bør ændres så der etableres lige vilkår. Ad f: Vi kan ikke se, at der er afsat budget til hhv. inklusion og kompetenceudvikling af ledelsen i den ny struktur. Inklusion handler både om viden og personaleressourcer. Set i lyset af alle de opgaver personalet skal påtage sig ud over det almindelige daglige pædagogiske arbejde, mener vi at det er meget vigtigt, at der afsættes ressourcer til at varetage opgaven. Så der er ressourcer til uddannelse, til vikarer når personalet er på uddannelse, og til rent faktisk at sikre inklusionen i det daglige arbejde. Det fremgår heller ikke af budgetforslaget, at der er afsat midler til kompetenceudvikling for lederne i den nye struktur. Vi mener det er meget vigtigt at lederne klædes på til at varetage deres nye roller og opgaver, så vi Side 2 af 3

31 derigennem sikrer det faglige og ledelsesmæssige løft, der er baggrunden for strukturændringen. Endelig vil vi påpege at vi, i områdebestyrelsen, også forventer at der afsættes midler til kurser for bestyrelserne, så vi kan blive klædt på til at varetage vores opgave. På vegne af forældrebestyrelse og LU i område 3 Bjarke Buchholz Formand for bestyrelsen Flemming Hansen næstformand LU Irene Porse Fællesleder og formand for LU Side 3 af 3

32 Hyllinge Lyndby Børnehave Stationsvej 12 A 4070 Kr. Hyllinge September 2013 Høringssvar til budgetforslag Der er i budgetforslaget medtaget udskiftning af pavillon til legestue, til dette har vi følgende kommentere. Vi har tidligere sendt forslag om at der i stedet for udskiftning af pavillon laves en tilbygning til Hyllinge Lyndby Børnehave, tilbygningen skal så rumme legestue, køkken og forberedelse til vuggestue. Ved at tilbygge vil der kunne fremtidssikres for ønske om vuggestuepladser i Kr. Hyllinge Der vil blive mulighed for tidssvarende køkken til tilberedning af frokostmåltid til alle i institutionen. Dagplejens legestue vil være en integreret del af børnehaven med mulighed for godt samarbejde i arbejdet med børnenes overgang fra dagpleje til børnehave. Så tilbygning frem for pavillon. Venlig hilsen Annette Vallø Leder Hyllinge Lyndby Børnehave

33 Til Koncernsekretariatet Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Lone Lykke Marker Center- og Arbejdsmarkedschef Dato: Høringssvar fra Med-udvalget i Jobcenter Lejre Vedrørende: Budgetforslag Medudvalget behandlede budgetforslaget på sit ordinære møde d. 11. september 2013, hvor det blev besluttet at kommentere følgende vedrørende UJA-området: Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med førtidspensionsreformen og fleksjobreformen. Beløbet på kr. i 2014 samt kr. i 2015 indeholder udgifter til ekstra sagsbehandlerressourcer i henholdsvis jobcentret, center for Social og familie samt Center for velfærd og omsorg. Udgiften skal ses som en investeringsudgift, der over en 10 årig periode kan tilbagebetales som følge af flere borgere kommer i arbejde og færre på overførselsindkomst/førtidspension. Jobcentret vurderer, at der er behov for at investere i sagsbehandlingsressourcer, såfremt intentionen med reformen skal nås. Konsekvenser, såfremt der ikke er sagsbehandlerkraft til at løfte den nye opgave: Sagsbehandlerne i jobcentrer vil løbende henover de næste år få flere sager, som skal ekspederes indenfor samme arbejdstid. Sagsbehandlerne vil få flere sager indenfor den målgruppe, der har kombinerede, fysiske, psykiske og sociale problematikker. Sager, hvor de skal koordinere tværfaglige udviklingsforløb og samarbejde ekstra hyppigt med virksomhederne. Endvidere ekspedere flere bevillinger omkring handicapkompenserende ydelser.

34 Sagsbehandlerne vil indenfor samme arbejdstid skulle afholde flere tværfaglige møder, således at den tværfaglige indsats koordineres i takt med borgerens udvikling. Når der skal afholdes flere møder med flere borgere, vil det ofte være svært at finde tider i kalenderne, hvorfor sagsbehandlerprocesserne forlænges omkring de sammensatte forløb. Sagsbehandlerne vil blive nødt til at afsætte mindre tid til dialog med borgerne og på sigt vil det være svært at kunne nå at afholde de lovpligtige samtaler. Iflg. den nye lov er kommunen forpligtet til at afholde flere samtaler årlig i forhold til de meget ressourcesvage. Hvis der mangler sagsbehandlerkræfter, vil samtaler i højere grad bære præg af samtaler uden indhold. Endvidere uden skabelse af den nødvendige relation, som motiverer udsatte borgere for planer, der fører dem tilbage til arbejdsmarkedet. Borgerne vil forblive på overførselsindkomst!! Kontanthjælpsudgifter, sygedagpengeudgifter og ressourceforløbsudgifter og udgifter til flygtninge vil stige, da der ikke vil være den nødvendige tid til at udmønte beskæftigelsesfaglige sagsbehandling, der får de komplekse sager ekspederet videre. Borgerne vil klage og sagsbehandlerne vil blive presset af en omfattende klagesagsekspedition. Stigning i klagesager tager ekspeditionstid fra den borgervendte indsats. Den hurtige omsætningshastighed som følge af den tidlige indsats på sygedagpengeområdet, vil ikke kunne udmøntes. Dette har den konsekvens, at flere sygemeldte borgere med varighed over 12 uger får psykiske kombinationsproblemer, som vil øge mængden af de tungere sager og derved påvirke sagspresset negativt. Flere af de kompetente sagsbehandlere vil søge til jobcentre, der har rimelige arbejdsvilkår og gode resultater. Personaleomsætningen vil stige og der vil blive flere vakante stillingsperioder. Borgerne vil opleve skift af sagsbehandler i større udstrækning og relationerne, som er med til at bidrage til hurtigere omsætning, vil blive brudt hyppigere. De lange sagsbehandlingstider vil påvirke førtidspensionslovgivningen negativt, således at flere vil blive kvalificeret til førtidspension og varig forsørgelse. Et udviklingsforløb, der ikke er skræddersyet og fulgt tæt, justeret rettidigt, vil oftere vise, at borgeren ikke kan arbejde og virksomhederne ikke vil ansætte borgeren. Side 2 af 3

35 Nyttejob Iflg. ny kontanthjælpsreform har jobparate borgere krav på et nyttejob og pligt til at udføre nyttefunktioner. Da dette er en ny opgave, som kommunen skal løse, vurderer jobcentret, at der er behov for at investere i de nødvendige ekstraomkostninger. Samtidig vurderes det realistisk, at omkostningerne vil kunne dækkes af færre udgifter til kontanthjælp. Dette begrundes i, at flere jobparate kontanthjælpsmodtagere hurtigere forventes at finde et ordinært job eller starte uddannelse. Ungeledighed Jobcentret har haft gode resultater i 2013 ved at igangsætte fokuserede ekstraindsatser med henblik på at nedbringe ungeledigheden. Blandt andet har et pilotprojekt Karrierefinder vist gode resultater. Et projekt der inddrager erhvervslivet og det civile samfund i bestræbelserne på at nedbringe ungeledigheden. Ved at afsætte kr. til at kunne tilkøbe ekstraindsats vil den gode udvikling kunne fortsætte i 2014, vurderer jobcentret. Med venlig hilsen Med-udvalget Jobcentret Side 3 af 3

36 Kirke Hyllinge skole Bygaden Kirke Hyllinge T F H Høringssvar -finansiering af folkeskolereform. Lokaludvalget på Kirke Hyllinge skole har holdt møde og er enige om følgende udtalelse: Inge Holst D E Dato: 26. september 2013 J.nr.: Øget undervisning timetal bekymrer hos lærerne. Det anerkendes, at forældrebetalingen nedsættes, men der vil forsvinde børn fra fritidstilbuddet sent på eftermiddagen. Der stilles spørgsmål ved om, der kan opretholdes meningsfulde faglige stillinger i SFO en. Definition af understøttende undervisning er nødvendig. Bekymring for om serviceniveau kan opretholdes, når der nedlægges stillinger ved åbningstidens nedsættelse, da det ikke er givet at ressourcerne flyttes over til den understøttende undervisning. Hvis ressourcerne flyttes over til undervisningstiden, så kan det gode fritidstilbud opretholdes. Med venlig hilsen Inge Holst- Skoleleder formand for Lokaludvalget Lisbet Nilson- TR - næstformand i Lokaludvalget

37 Høringssvar vedr. finansiering af folkeskolereformen Skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge skole har følgende kommentarer til finansiering af folkeskolereformen: Kirke Hyllinge skole Bygaden Kirke Hyllinge T F H Trine Nissen D E Dato: 26. september 2013 J.nr.: Det er positivt at kunne læse at der med de beskrevne forudsætninger er tilstrækkelige ressourcer på skoleområdet til finansiering, såfremt niveau skal holdes. Dog er der fra skolebestyrelsens side en bekymring omkring de frigjorte ressourcer, som i skoleplan 2011 skulle holdes i skoleområdet. I udsendte notat, og i redegørelsen til økonomiudvalget kan vi læse ordene "kan", "størsteparten", og "et fast beløb som er afsat som anlægsbidrag og forudsat tilført kassen." Hertil kommer så de bevillingsmæssige korrektioner, med bl.a. skolebus. Vi tolker det som værende usikkert om de frigjorte ressourcer også retmæssigt bliver i systemet som lovet. I kraft af, at skoletiden forlænges, nedsættes SFO ens åbningstid tilsvarende. Er der i de afsatte midler til folkeskolereformen taget højde for, at færre forældre kan tænkes at tilmelde deres børn til kommunens SFO tilbud? Den længere skoledag kan betyde, at forældre fravælger SFO en om eftermiddagen. Der opfordres til, at KB hurtigst muligt fastsætter rammerne for implementering af skolereformen, herunder: Tydelig definition af den understøttende undervisning Konkretisering af begreberne lektiehjælp og faglig fordybelse Kompetenceløft til lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger Rammefastsætningen kan ikke vente til den endelige budgetudmelding i foråret Det er vigtigt, at skoleledelserne gives den fornødne tid til at kunne planlægge kommende skoleår i dialog med medarbejdere, skolebestyrelse og lokaludvalg. Med venlig hilsen Louise Marqvertsen Formand for skolebestyrelsen

38 Kirke Hyllinge skole Bygaden Kirke Hyllinge T F H Høringssvar vedr. Budget 2014 Skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge skole har følgende kommentarer til Budget 2014: Trine Nissen D E Dato: 18. september 2013 J.nr.: Det er vanskeligt at se, hvori der er budget 2014 er afsat penge til drift og vedligehold af bærbare pc ere og IPads til eleverne. Det ønskes, at alle penge til lærerarbejdspladser fra gives på én gang i 2014, da behovet for lærerarbejdspladser vil være på alle skoler fra 1/8-14. Det foreslås, at der afsættes penge til en konsulent, så skolerne opnår den mest optimale udnyttelse af arealet til lærerarbejdspladser. Med hensyn til skolebussen (bus 221) forventes det, at børnene i kommende skoleår har samme vilkår som i indeværende år, og ikke stilles ringere. Med den længere skoledag fra næste skoleår foreslås det, at rykke første eftermiddagsbus (13.45) til sidst på eftermiddagen (fx til 15.30). Sidste skolebus kører nu kl , hvilket er tidligt i forhold til mange forældres arbejdstider. Med venlig hilsen Louise Marqvertsen Formand for skolebestyrelsen

39 KIRKE SAABY SKOLE Bogøvej Kirke Saaby Tlf.: Fax: Den 26. september 2013 O:\Skoler\Kirke Saaby skole\administration\skabeloner\kss\kss brev.dot LU ved Kirke Saaby Skole har i et ekstraordinært møde den 25. september 2013 drøftet det fremsendte forslag til finansiering af folkeskolereformen 2014 og 2015, og har følgende kommentarer: Generelt finder LU det urimeligt, at der i så høj grad peges på finansiering gennem medarbejdernes arbejdstid, idet Lejre Kommune for såvel angår faglig undervisning og understøttende undervisning sætter timetallet op i forhold til de af KL anbefalede. LU finder det særdeles vanskeligt at komme med høringssvar vedr. finansiering af understøttende undervisning, når det ikke i skrivende stund fremgår klart og tydeligt, hvad begrebet dækker over og hvordan de timer forventes gennemført. I det omfang den understøttende undervisning skal gennemføres af pædagoger, må det være et krav at de på it-området ligestilles med lærerne og får stillet det fornødne it-udstyr til rådighed. LU finder det bekymrende at nedbringe antallet af åbningstimer i SFO, da vi kan se, at det kan blive vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere i fuldtidsstillinger. Hertil kommer LU s bekymring i forhold til vores pædagogmedhjælperstillinger, idet disse medarbejdere jo ikke umiddelbart indgå i den understøttende undervisning. Sluttelig vil LU stille spørgsmålstegn ved, hvorfor Lejre Kommune ikke blot fuldtud finansierer folkeskolereformen gennem de frigjorte ressourcer opnået som følge af ny skolestruktur? Sanne Sørensen Formand Susanne Kerndrup Næstformand : : :

40 KIRKE SAABY SKOLE Bogøvej Kirke Saaby Tlf.: Fax: Den 19. september 2013 O:\Skoler\Kirke Saaby skole\administration\skabeloner\kss\kss brev.dot Formand og næstformand har på LU s vegne drøftet Budget og har følgende kommentarer: Det fremgår af budgetforslaget, at der afsættes 3 millioner kroner over 3 år til etablering af lærerarbejdspladser. LU stiller sig uforstående overfor dette, da der stilles krav om, at lærerne pr. 1. august 2014 skal tilbringe hele deres arbejdstid på skolen. Ifølge arbejdsmiljøloven stilles der klare krav til det fysiske arbejdsmiljø og LU finder det usandsynligt, at de afsatte ressourcer kan dække behovet. LU hæfter sig ligeledes ved, at der først i 2016/17 igen afsættes yderligere ressourcer til den digitalisering som Lejre kommune har igangsat i Det må så betyde, at den sidste tredjedel af eleverne i de større klasser ikke får stillet en PC til rådighed før om tre år. Det finder LU er i modstrid med det politiske udspil, som var en PC til hver elev. LU ønsker at gøre opmærksom på, at lærere og elever vil færdes mere på skolen som følge af skolereformen, hvilket betyder, at der bør afsættes yderligere ressourcer til såvel rengøring som energi. Sanne Sørensen Formand Susanne Kerndrup Næstformand : : :

41 KIRKE SAABY SKOLE Bogøvej 11, 4060 Kirke Saaby Tlf.: Fax: Kirke Såby d. 25. september 2013 Høringssvar vedr. Finansiering af folkeskolereform 2014 og 2015 Skolebestyrelsen har set Notat for Finansiering af folkeskolereform 2014 og 2015 igennem og har følgende kommentarer. Skolebestyrelsen synes, det er svært at gennemskue notatet, da vi mangler et sammenligningsgrundlag. Det kan bl.a. undre, hvorfor lærerne skal undervise 10 timer mere end KL s anbefaling. Hvad er det, de så ikke skal bruge tid til? Det vil være meget uheldigt, hvis disse 10 timer f.eks. går ud over skole/hjemsamarbejdet, som skolebestyrelsen mener bør prioriteres højere end 10 timers ekstra undervisning. Det virker som om, at de 10 timer bliver brugt til at få budgettet til at gå op. Det samme gør sig gældende for de 81 ekstra timer til understøttende undervisning. Med hensyn til den understøttende undervisning skal pædagogerne undervise de 50 %. Er der sat midler af til opgradering af pædagogernes IT kompetencer? Det fremgår ikke af budgetoplægget. Da kommunalbestyrelsen lukkede tre skoler i forbindelse med den nye skolestruktur, blev det meldt ud, at den opnåede driftsbesparelse ville blive på skoleområdet. Ud af Notatet kan vi se, at 1,6 mio. kr. er tilgået kommunekassen i forbindelse med organisationsprojektet ledelse og organisation. Derudover er besparelsen i 2013 gået til indsatsområder, der har været politisk fokus på. Skolebestyrelsen må gå ud fra, at disse fokuspunkter udelukkende er relaterede til skoleområdet, da det ellers vil være et løftebrud. Skolebestyrelsen stiller spørgsmålstegn ved, om den angivne finansiering af folkeskolereformen er den optimale. Ville det ikke være mere hensigtsmæssigt at bruge besparelsen fra skolelukningerne til at finansiere folkeskolereformen med? Kommunalbestyrelsen kunne så, i stedet for at lægge sig fast på bl.a. forøgelse af undervisningstiden, fastsætte de pædagogiske krav og forventninger til skolerne, og på den baggrund fastsætte den nødvendige undervisningstid, således at kommunalbestyrelsens krav og forventninger kan opfyldes. Den rækkefølge man vil gøre tingene i, ifølge oplægget, virker kunstig og ikke særlig optimal. Kirke Saaby skoles bestyrelse Morten Svendsen Formand

42 KIRKE SAABY SKOLE Bogøvej 11, 4060 Kirke Saaby Tlf.: Fax: Kirke Såby d. 18. september 2013 Høringssvar vedr. Budget 2014 Skolebestyrelsen har set Høringsmaterialet for Budget 2014 Igennem og har følgende kommentarer. Skolebestyrelsen hæfter sig ved at der ikke er afsat yderligere penge af til den IT satsning som Lejre kommune har sat i søen i 2013 før 2016/17. Det må så betyde at den sidste tredjedel af eleverne i de større klasser ikke får stillet en PC til rådighed før om tre år. Det syntes vi er ærgerligt da, det første udspil var at der var en PC til hver elev. På Kirke Såby skoles startforældremøder afledte emnet omkring pc ér til kun 2/3 af eleverne i de større klasser en hel del relevante og kritiske spørgsmål fra forældrene. Vi ser gerne at It satsningen bliver gennemført til fulde nu og ikke først om tre år. Skolebestyrelsen er også bekymret over de afsatte midler til den nye skolereform. Beløbet er lavere end først antaget og er Lejre kommune sikre på at de afsatte midler er tilstrækkelige? Skolebestyrelsen er opmærksom på at financieringen af skolereformen skal behandles i en separat hørring. Kirke Saaby skoles bestyrelse Morten Svendsen Formand

43 Høringssvar Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F Koncernsekretariat Dato: 19. september 2013 J.nr.: Koncernsekretariatets høringssvar til budget Koncernsekretariatets MED-udvalg har gennemgået høringsmaterialet vedrørende budget Koncernsekretariatet har kommentarer til den del af budgettet, der vedrører arbejdet med effektiviseringer. Koncernsekretariatet ønsker at rette opmærksomheden på, at det er vigtigt at medarbejderne involveres så tidligt som muligt, når processen vedrørende effektiviseringer går i gang. Dette er for at sikre, at medarbejderne får mulighed for at komme med forslag og ideer til besparelser inden udarbejdelsen af det endelige ide-katalog for effektiviseringer. På den måde kan forslagene indgå som kvalificerede bidrag til det videre arbejde med effektiviseringer i kommunen. Med venlig hilsen Koncernsekretariatets MED-udvalg

44 KRAM KAMELEN Høringssvar Budget 2014 Styregruppen for Kram Kamelen har følgende bemærkning til budget 2014: Vi fremkommer med et budgetønske på en årlig bevilling på kr. til gennemførelse af Kram Kamelens børne- og unge kulturindsats. Baggrund: Fra , har kommunalbestyrelsen årligt bevilget kr. gennem oplevelsespuljen til gennemførelse af en børne- og ungekulturfestival, hvor i gennemsnit 4000 børn/unge samt ansatte og forældre deltager i skabende kreative processer sammen med kunstnere, kulturfolk og kulturinstitutioner. Det er blevet en god stimulerende og innovationsskabende tradition for skoler/sfo, dagpleje, flygtningecenter og dagtilbud. Mål: Styregruppen ønsker at understøtte det fortsatte gode arbejde med kreativitet i skoler, dagtilbud m.v. og sikre en videreførelse af den gode tradition der er skabt. På vegne af styregruppen for Kram kamelen Formand Niels Berendsen, skoleleder på Allerslev skole

45 Høringssvar fra Bestyrelsen for Lejrehallerne: Vi har følgende væsentlige kommentarer af mere generel karakter, som vi godt vil bringe: Det foreliggende budget for hallerne er baseret på en ikke ubetydelig indtægt generet i hallerne ved reklamer, udlejning m.m. Disse indtægter er efter vores mening overbudgetterede og endvidere fastlægger Lejremodel 2.0 at disse indtægter, eller en del af dem, skal tilgå Brugerrådene til særlige aktiviteter i de enkelte haller. Disse indtægter bør således ikke indgå i finansieringen af den løbende drift og vedligeholdelse. Vi mener derfor at disse midler bør udgå og det kommunale budgettet øges tilsvarende. Vi finder det meget utilfredsstillende, at det ikke er muligt at få en opgørelse af forbruget for 2012 før hen over sommeren Hvis ikke det kan gøres bedre i de kommende år, vil det være meget vanskeligt for Bestyrelsen i samarbejde med Halinspektøren at etablere en ordentlig planlægning og budgettering. Vi vil derfor anmode om at der bliver taget initiativ til at forbedre økonomistyring og rapportering i kommunen. Der er en række forhold der gør, at vi ikke er i stand til på kvalificeret vis at kommentere detaljerne i udkastet til budget for De væsentligste af disse forhold er: Bestyrelsen har nedsat et udvalg til i henhold til Lejremodel 2.0 at udarbejde en plan og et budget for hallernes drift sammen med Halinspektøren. Bestyrelsen og Udvalget er først nu i september måned ved at få fuldstændig klarhed over, hvilke midler der er reelt er til rådighed for hallernes drift. Når dette først sker nu er det, fordi det ikke har været muligt at få en opgørelse af forbruget for 2012, samt en sammenskrivning budgetterne for de 7 haller. Vi ved nu at Såby, Sæby og Lejre hallerne skal indarbejdes i Lejre modellen og driften overtages Halinspektøren og hans stab. Bestyrelsen har endnu ikke fået et overblik over hvad det betyder for budgettet, at vi går fra 7 til 10 haller. Vi har endnu ikke fået Brugerrådene gjort aktive, og vi har derfor ikke indspil fra brugerne til budgettet for Der er afsat 20 millioner over de kommende år til ekstraordinær vedligeholdelse. I den plan vi laver for driften sammen med Halinspektøren, vil vi vurdere hvordan det kommer til at spille ind på vedligeholdelsesbudgettet af til har disse midler. Det er først ved at blive igangsat. Med venlig hilsen Søren Kræmer Formand for Bestyrelsen for Lejrehallerne

46 HØRINGSSVAR LEJRE KOMMUNES HANDICAPRÅD Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Andersen Handicaprådet D E Dato: 19. september 2013 J.nr.: 10/1594 Budgetforslag Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar vedrørende Budgetslag A. Et samlet Handicapråd ser med stor tilfredshed, at Pulje til tilgængelighed (Handicappulje) kr. p.a. bevares i budgetperioden. Handicaprådet forudsætter at rådet bliver aktivt inddraget i hvilke tilgængelighedsprojekter, der skal fremmes og hvordan. B. Et flertal i Handicaprådet ser med skuffelse, at en svømmehal ikke indgår i budget En svømmehal indeholdende 25 m. svømmebassin og varmtvandsbassin vil tilgodese behov for: - Babysvømning, - Vandlegemiljø, - Svømmeundervisning for kommunens skoleelever. Dels som reel svømmeundervisning, men også som fysisk aktivitet, - Interesse og Motivation for svømmeidræt, - Genoptræningsforløb efter sygdom og ulykker, - Vedligeholdende træning for mange handicapgrupper, - Motionssvømning - Pensionistsvømning Samme flertal i Handicaprådet vurderer, at Lejre Kommune vil få meget stor gevinst af investering i en svømmehal. F.eks. placeret i f.m. Hvalsøhallerne. Flemming Damgaard Larsen samt Ása Bjørgheim Abildgaard indtager særstandpunkt i forhold til punkt B. Flemming Damgaard Larsen kan ikke støtte flertallets udtalelse vedr. punkt B og mener, at Lejre Kommune i stedet skal gøre alt for at få varmtvandsbassinet ved

47 Bøgebakken gjort funktionsdygtigt således, at det kan tages i brug hurtigst muligt. Ása Bjørgheim Abildgaard kunne ikke støtte flertallets udtalelse vedr. punkt B, da hun mener, der er andre presserende opgaver i Lejre Kommune. Side 2 af 2

Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret 18-09-13 Høring: Budgetforslag 2014-2017 Lokaludvalget har haft budgetforslag 2014-17 til høring. Lokaludvalget noterer sig med tilfredshed, at der er afsat midler til at forbedre og tilpasse de fysiske

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Høringssvar. - fra brugerbestyrelser og råd vedr. det administrative budgetforslag 2014-17

Høringssvar. - fra brugerbestyrelser og råd vedr. det administrative budgetforslag 2014-17 Høringssvar - fra brugerbestyrelser og råd vedr. det administrative budgetforslag 2014-17 6. september 2013 Indkomne høringssvar 1 Engelsborgskolen - skolebestyrelsen 2 Fuglesangsgårdsskolen - MED-udvalg

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden 2010-2015 Hørsholm Skole Skolebestyrelsen finder, at den fremsendte skolepolitik er en god politik meget konkret og meget overskueligt, men måske knap så

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud.

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Hvidovre d. 17.11. 2014 Til Politikkerne i Hvidovre kommune. Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Ærtebjerg

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Suveræne skoler i Lejre Kommune

Suveræne skoler i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune Skolevision 2012 Kære læser Kan du huske, hvordan det var at gå i folkeskole? Hvem din yndlingslærer var, og hvilke fag du havde? Du kan måske huske, hvordan dit klasselokale

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Høringssvar budget 2017 Skoler

Høringssvar budget 2017 Skoler Høringssvar budget 2017 Skoler HAMMERUM SKOLE 15. september 2016 Høringssvar vedrørende budget 2017 Ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg ved Hammerum Skole har gennemgået det fremsendte materiale

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat fra møde i GJUK s bestyrelse torsdag den 29. august 2013 kl. 19,00 Afbud: Dennis Larsen og Sonny Behrendt 1.Godkendelse af referatet fra

Referat fra møde i GJUK s bestyrelse torsdag den 29. august 2013 kl. 19,00 Afbud: Dennis Larsen og Sonny Behrendt 1.Godkendelse af referatet fra Referat fra møde i GJUK s bestyrelse torsdag den 29. august 2013 kl. 19,00 Afbud: Dennis Larsen og Sonny Behrendt 1.Godkendelse af referatet fra Referatet godkendt uden bemærkninger. mødet den 30.5.2013

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen Borgerrådgiver Lene Munck Vilstrup Borgmester Carsten Rasmussen Erhvervschef Vakant Direktion Kommunaldirektør, Inger Marie Vynne Direktør, Hanne Stensen Christensen Direktør, Henrik Nielsen Direktør,

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Områdeforældrebestyrelsen og MED - udvalget ønsker at udtrykke, at vi finder det meget opløftende, at Kalundborg Kommunes økonomi

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Faxe Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Faxe Kommune 1. Høringssvar fra BUPL Sydøst e60e94cd-7e87-4445-b98 Hører til journalnummer: 17.01.00-G01-3-13 Faxe kommune Dato: 14-11-2013 Uddannelsesudvalget Deres ref.: Børne- og Familieudvalget Vor ref.: 34-F54/20001

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Kommentarer til budget

Kommentarer til budget Kommentarer til budget 2008-2011 1. Børnehaven Solstrålen 2. Gassum Børnehus 3. Randers Lærerforening 4. Firkløverskolen, MED-udvalget 5. Firkløverskolen, skolebestyrelsen 6. Assentoftskolens MED-udvalg

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013 Referat tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering febr. 2013...2 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen Organisationen 2017 Borgerrådgiver Erik Asp Poulsen Borgmester Carsten Rasmussen Erhvervschef Thomas Hørdam Direktion Kommunaldirektør, Inger Marie Vynne Direktør, Hanne Stensen Christensen Direktør, Henrik

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie.

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. januar 2006 Århus Kommune Børn og Unge Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. 1. Resume Med

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Fælles MED Børn og Kultur. Referat

Fælles MED Børn og Kultur. Referat Fælles MED Børn og Kultur Referat Mødedato: Tirsdag den 25-09-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Henrik Ingvor Petersen, Michael Kjeldsen,

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration Administration 15. september 2016 Høringssvar til Budget 2016-2019 fra medarbejdersiden i MU administration MU administration tager baggrunden for budgettet og de nuværende og kommende økonomiske udfordringer

Læs mere

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag Oversigt over høringssvar til Budgetforslag 2016 19 Børne og Ungdomsudvalget 1 Heldagsskolen Fuglsanggård Skolebestyrelsen 2 Fuglsanggårdsskolen Skolebestyrelsen 3 Engelsborgskolen Skolebestyrelsen 4 Hummeltofteskolen

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere