Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders"

Transkript

1 M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen) 1881; cand. jur. 1887; Overretssagfører 1891; Formand for Studentersamfundet Oo og for dets Retshjælp for ubemidlede fra Adresse: Thorvaldsensvej 7, Kbhvn. LAMM A F Vekselerer; f. 3. Maj 1856 i Kbhvn.; Søn af Vekselerer David Lamm og Hustru f. Geber; gift m. Anna Marie f. Petersen, f. 8. Juli i Herløv. Firma ; M II Cohen & Lamm. Etabl Indtraadtc i Firmaet 1880; Eneindehaver fra 1,903. Medlem af Borgerrepræsentationen , Formand for samme fra 1909; Næstformand i K bh v ns Understøttelsesforenings Hovedbestyrelse og Medarbejdet i samme Forening fra 1880; Medlem af Overskatteraadet ; Formand i Revisionsbankens l'ankraad; Medlem af Sø- og Handelsretten og af Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnoteringsudvalg. Adresse: Stormgade 20, Kbhvn. Sommerbolig: Villa Aalhits, Espergjærde. LANDORPH F Lassen Administrator; f. 3. Febr i Korsør; Søn af Sogne præst A K Lassen (død 1908) og Hustru Emilie f. Zahle (død 1902); gift m. Viborg L., f. 23. Juli 1865 paa Oregaard ved Vordingborg, Datter af fh. Forpagter- V Krestensen og Hustru f, Theisen. I Maskinlære ; Assistent i Tabak Muatsrhappij i Arendsburg paa Sumatra ; Administrator for sammes Plantage Kloempang smstds ; Medejer af Plantagen Stabat i Langkat ; diverse Inspektionsrejser til Tobaksplantager paa Borneo, Sumatra og Mexico ; Hovedadministrator for Amsterdam Deli Compagnic paa Sumatra Medlem af Bestyrelsen for Planterforeningen paa Sumatras Østkyst , Medlem af Landraadet sammesteds; Medlem af Bestyrelsen for De forenede Bryggerier fra 1899, for Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole fra

2 Län (nu Næstformand), af Zoologisk Haves Direktion og fra 1907, af Bestyreisen for Plantageselskabet Dansk Vestindien (Forretningsudvalget) fra 1903, af Komitéen for Syge- og Bornepleje paa do dansk-vestindiske Øer fra 190.5, af Bestyrelsen for Frederiksberg Poliklinik for Ubemidlede (Kasserer) fra 1904, for Fanø Vesterbavsbad (nu Næstformand) fra 1904, for Kblivns Margarinefabrik fra 1905, af Privatbankens Bankrand fra 1904, af Repræsentantskabet for Kblivns private Laanebank fra Adresse: Frydendalsvej 25, Kblivn. LANG Theodora Linderstrøm Skoleog Seminarieforslnnderiude; FMiGuld ; f. 3. Maj 1855 paa Vemmetofte ved Fakse; Søn af Kantor og Lærer Theodor Lang (død 1861) og Hustru f. Linderstrøm (død 1900); ugift. Uddannet paa Frk. Vestergaards private Lærerindekursus i Kbhvn ; Privatlærorinde ; Lærerindeeksamen (N Zahle«Skole) 1882; Skolebestyrerinde- i Silkeborg fra 1882; Skolen (oprindelig kun for Piger) fik Dimissionsret til alm. Forlieredclseseks. 1887; oprettede et Seminarium for Forskolelærerinder 1891, en Seminarieskole og et Skolelærerindeseminarium omdannedes Skolen til (Gym nasium. Redaktør af Tidsskriftet Bog og Naal fra dets Stiftelse 1894; Næstformand og Sekretær i Foreningen Den danske Pigeskole fra 1893; Formand for Den danske Pigeskoles Pensionskasse ; Medlem af Bestyrelsen for Pigeskolernes Hjælpe- og Pensionskasse fra 1906, for De private Realskolers statlsunderstøttede Pensionskasse ; Medlem af Silkeborg Menighedsraad til 1909, af Statens Komité til Uddannelse af Haand gerniiigslærerlnder og af Repræsen. tantskabet for Pædagogisk Selskab i Kbhvn. Adresse : Silkeborg. LANGBALLE Otto Købmand. R.DM.; f. 31. Aug i Aarhus; Søn af C C Langballe (død 1885) og Hustru Hansine f. Palliscn; gift m. Marie Henriette f. Berg. f. 7. Nov. i Aalborg. Overtog 1871 Faderens Forretning; Medlem af Aarhus Spare- og Laanekasses Direktion; Medlem af Bestyrelserne for Aktieselskaberne Th. Wessel & Vett og Aarhus Trælasthandel. Adresse : Marselisborg pr. Aarhus. LANGE Christen Læge, Professor; f. 29. Okt i Grimstrup ved Ribe; Søn af Præst N F Lange og Hustru Dorothea f. Qvistgaard; gift 1. Gang m. Læge Emmy f. Kramp (død 1894), 2. Gang m. Marie L., f. 25. Dec. paa Erholm, Datter af Skovrider C L Bang og Hustru f. Knudsen. Student (Herlufsholm) 1880; med. Eks. 1887; Læge ved Samfundet for Vanføre fra 1891, Klinikforstander fra 1895; Konsulent for Finansministeriet fra Adresse : St. Kongensgade 60, Kbhvn. LANGE Hans O Overbibliotekar, R.p.p.; f. 13. Okt i Aarhus; Søn af Købmand Hans Lange og Hustru f. Ostenfeldt; gift m. Jonna L., Datter af Oberst J Mielche og Hustru f. Hoff. Student (Aarhus) 1881; Assistent ved Universitetsbiblioteket 1882; Assistent ved Det kgl. Bibliotek 1885; deltog i det internationale Arbejde med Katalogiseringen af Det ægyptiske Nationalmuseum i Gizeh 1899 og følgende Aar; Overbibliotekar ved Det kgl. Bibliotek Medlem af Videnskabernes Selskab og af sammes Kommission for Registrering af litterære Kilder til dansk Historie i Udlandet; i Hovedbestyrelsen for Kblivns Kommunes Folkebiblioteker; Medlem af Forretningsudvalget for Det kbhvnskc Kirkefond og af Hovedbestyrelsen for den kristelige Afholdsforening Det blaa Kors. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders Testamente; Analecta bibliographica; Bidrag til Bogtrykkerkunstens Historie; flere Artikler i indenog udenlandske videnskabelige Tidsskrifter. Udenl. Ord.: N.St.O. Adresse; Jalinsensvej 11, Gjentofte. LANGE Jens Direktør; f. 17. Marts 1861 i Svendborg; Søn af Jærnstøber L R Lange (død 1890) og Hustru Margrethe f. Qvist (død 1897); gift m. Thyra L., f. 11. Nov i Flensborg, Datter af Kontorchef Th. Platou og Hustru Adolphine f. Hulmann. I Maskinlære i 2½ Aar; videre uddannet i Tyskland og England; Hovedleder af Firmaet L Lange & Sønner i Svendborg 1890; fra 1898 adm. Direktør for Aktieselskabet L Lange, H P Jensen & Go., der 1906 udvidedes til Akts. De for. enede Jærnstøberier. Stifter af Foreningen, af Fabrikanter i Jærnindustrien i Provinserne 1895 og siden da dens Formand; Medstifter af Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening 1898 og siden da Medlem af dens Hovedbestyrelse; Medlem af Industrifagenes Repræsentantskab og af Dansk Eksportforenings Bestyrelse. Indehaver og Opfinder af en Bække af Patenter paa Opvarmningsomraadet. Adresse ; Kblivn.

3 Hl Lan LANGE Sven Forfatter; f. 22. Juni 1868 i Kbhvn.; Søn af Professor,. Dr. med. Carl Lange og Hustru Marie f. Aagaard; gift m. Maria Magdalene L., f. 19. Nov. paa Frederiksberg, Datter af Vekselmægler C E Blad og Hustru f. Andersen. Student (Sorø) 1887; cand. phil. 1889; studerede Kunsthistorie; bosat i München ; Redaktør af Simplicissimus ; i Italien ; i Paris 1900, fra 1901 i Kbhvn., Teateranmelder ved Politiken; debuterede som Forfatter Har skrevet: Engelke og andre Fortællinger (1893); En Martyr (1896); Kærlighedens Narre (1897); Iris eller den usaarligc Frue (Det kgl. Teater 1898); De stille Stuer (Dagmarteatret); En Forbryder (Dagmarteatret); Kvindelykke (Dagmarteatret); En Digters Kærlighed (Det kgl. Teater); Iljærtets Gerninger; De umyndiges Røst (Dagmarteatret); Samson og Dalila (Folketeatret) ; Sommerleg; Barnets Gave. Adresse; Sortedamsdossering 23. Kbhvn. LANGE Thor fh. Konsul, Kejserlig russisk virkelig Statsraad, Excellence, Dr. phil., K-.DM.p.p.; t. 9. April 1851 i Kbhvn.; Søn af Præst J N Lange (død 1865) og Hustru Maria f. Holtzendorff; gift m. Natalie Michailovna f. de Protopopov, f. 28. Aug i Kiev Selo Napadovka. Student (Metropolitanskolen) 1869; cand. philol. 1874; Lærer i klassiske Sprog ved forskellige Institutter i Moskva fra 1877; dansk Konsul 1887; Dr. phil. ved Kbhvns Universitet 1894; Æresmedlem og Medlem af flere lærde Selskaber. Litterære Arbejder: Fra fremmede Lande (1876); Nogle Folkeviser (1878); En Maaned i Orienten (1887); Gennem farvet Glas (1894); Nocturner (1897); I danske Farver (1906); Karakteristikker af russiske Forfattere; oversat Longfellows; Den gyldne Legende og Sofokles Tragedier : Antigone, Ajas og Kong Ødipus. Udenl. Ordener: R.St.A.: R.St.Stan.; B.W.; S.St.S. samt flere Medaljer. Adresse : Gouvernement de Kieff. Lipovetz. Selo Napadovka. LANGE Victor Læge, Dr. med., R,; f. 13. Febr i Kbhvn.; Adoptivsøn at Overretsprokurator F M Lange og Hustru f. Ballin; gift m. Agnes L., f. j 31. Marts i Kbhvn., Datter af Grosse. j rer Sally Levy og Hustru Georgine f. Bloch. Student (Frederiksborg) 1866; med. Eks. 1873; oprettede en Klinik i Kbhvn. tor Øre-, Næse- og Halssygdomme 1876; Dr. med. 1884; Læge ved Polikliniken Adresse : N-Voldgade 88. Kbhvn. LANCE Vilh. Fabrikant, R.; f. 22. Jan i Svendborg; Søn af Murermester Marcellinus Lange og Hustru f. Zehngraf; gift m. Oline Amalie f. Jørgensen, f. 26. Sept. paa Frederiksberg. Etableret som Tobaksfabrikant i Slagelse 1873; udvidede 1880 sin Forretning ved Køb af Roys Tobaksfabrik og har senere yderligere udvidet den betydeligt. Medlem af Slagelse Ligningskommission fra 1878, af Byraadet fra 1891, af teknisk Skoles og af Slagelse Industriforenings Bestyrelse; Formand for Slagelse Musikforening og for Forskønnelsesselskabet for Slagelse og Omegn ; Folketingsmand for Slagelsekredsen fra 1903 (Højre); Medlem af Toldraadet 1910; Formand for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Slagelse; i Bestyrelsen for Sparekassen for Slagelse og Omegn, for Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875 og for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening: Medlem af Kontrolkomitéen i Kreditforeningen for industrielle Ejendomme. Adresse : St. Kongensgade 1, Kbhvn og Slagelse. LANGE-MÜLLER P E Komponist, R. p.p.; f. 1. Dec paa Frederiksberg; Søn af Højesteretsassessor O F Müller og Hustru Charlotte f. Lange; gift m. Ruth L.-M., f. 7. April i Kbhvn., Adoptivdatter af Konsul F C Block til Kokkedal og Hustru f. Torp. Student 1870; cand. phil. 1871; Elev af Musikkonservatoriet; i Samfundsraadet for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik. Kompositioner: Sulamith og Salomon; I Alhambra; Tove; Niels Ebbesen; Spanske Studenter; Fulvia; Der var engang; Ved Bosporus; Middelalderlig; I Mester Sebalds Have; Gildet paa Solhaug; Peter Plus; Lctizia; Fru Jeanna; Vikingeblod; Renaissance; Eftcraar; Weyerburg; Violinkoncert; Sange for Mandskor. Værker for bl. Kor : 5 Kantater; Tre Salmer; Arion; Madonnasange; Agnete og Havmanden. Kammermusik: Trio og Fantasistykker; Klaverstykker; Romancer af danske og udenlandske Digtere. Udenl. Orden: S.N. Adresse: Holsteinsgade 30, Kbhvn. Sommerbolig: Sofienbcrg pr. Rungsted. LANGGAARD Christian Distrikts- og Stadslæge, Dr. med.; f. 5. Juli 1853 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad J P Langgaard og Hustru f. Baronesse v. Seydewitz: gift 1. Gang m. Marie f. Bahn-

4 Lan 248 son f. 12. Jan. i Randers (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Sophie L.. t. 18. Ma.j i Kbhvn., Datter at Kunstmaler. Forfatter Villy Schorn og Hustru Victoria f. Haase. Student (v. Westenske Institut) 1871; med. Eks. 1878; Læge ved Fredericia Sygehus 1882, ved Døvstummeinstitutct 1884; Dr. med. 1885; Reservelæge i Hæren ; Stadslæge i Fredericia og Distriktslæge i Landdistriktet fra Adresse : Fredericia. LANGGAARD Siegfried kgl. Karmnormusikns; f. 13. Juli 1852 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad I P Langgaard (død 1890) og Hustru Charlotte f. v. Seydenwitz (død 1891); gift m. Emma L., f. 30. Okt i Roskilde, Datter af Grosserer Holger T Foss (død 1887) og Hustru f. Hornung (død 1902). Student 1870; uddannedes i Klaverspil og Komposition af Neupert, Liszt, Gebauer, N W Gade og I P E Hartmann; Elev af Musikkonservatoriet 1873, Lærer ved samme i Klaverspil fra Har udgivet flere Hefter Klaverstykker, Sange og en Klaverkoncert med Orkester. Adresse : Niels Jtielsgade. 7, Khhvn. LANGKILDE Kirsten cand. mag.; f 10. Aug paa Brumstrup ved Odense; Datter af Etatsraad W A Langkilde (se denne); ugift. Student (N Zahles Skole) 1894; cand. mag. 1901; Lærerinde ved N Zahles Skole fra 1903, ved L Engelhardts Skole fra 1909; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danske Kvinders Forsvarsforening og af Kredsstyrelsen for Danmarks-Samfundets Københavnsaf deling. Adresse: Thorvaldsensvej 17, Kbhvn. LANGKILDE W A Etatsraad, Godsejer, R.; f. 23. Maj 1842 paa Sandholt paa Fyen; Søn af Etatsraad N R H Langkildo og Hustru f. Langkilde; gift m. Hanne f. Schwartz, f. 26. Sept. paa Øst.rupgaard paa Fyen. Ejer af Bramstrup. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Formand for Nørre Lyndelse Sogns gensidige Hjælpeforening; Medlem af Fyens Diskonto Kasses Repræsentantskab; i 10 Aar Næstformand for Fyens stifts patriotiske Selskab; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab. Adresse: Bramstrup pr. Højby F. LANGKJÆR H Bogtrykker; f. 18. Febr i Vejle; Søn af Murermester C C Langkjær (død 1902) og Hustru f. Kjelstrup (død 1907); gift m. Marie Cathrine L., Datter af Farvermester Anthon Olsen (død 1887) og Hustru Marie f. Vramdrup (død 1879). I Lære i Arnold Jørgensens Bogtrykkeri i Horsens. Videre uddannet i Tyskland og Østrig (Statstrykkeriet); derefter i 2 Aar ansat i G ræbes Bogtrykkeri; oprettede 1893 i Forening med J Kihl Bogtrykker- og Forlagsfirmaet C.J. Kihl & Langkjær, der hævedes 1. Jan Fortsætter Virksomheden under Navn Langkjærs Bogtrykkeri. Næstformand i Kbhvns Bogtrykkerforening , Formand ; Revisor i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og Medlem af dens Forretningsudvalg fra 1907; Medlem af Fællesudvalget, af 17., August. Adresse ; Lille Strandvej 19, Hellerup. LARSEN Absalon Professor ved Polyteknisk Læreanstalt; f. 5. April 1871 i Nørre Aaby; Søn af Boelsmand H C Larsen. Student (Odense) 1890; cand. mag. 1896; Universitetets Guldmedalje 1898; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts fysiske Laboratorium ; Fysiker ved Finsens medicinske Lysinstitut 1898; 1903 Docent og fra 190G Professor i Elektroteknik ved Polyteknisk Læreanstalt og Bestyrer af dens elektrotekniske Laboratorium. Adresse: Almevej 4, Hellerup. LARSEN A C Bibliotekar, R.; f. 12. Jan i Randers; Søn af Sognepræst i Nykiøbing paa Mors L P Larsen og Hustru f. Øckenholt; ugift. Student (Randers) 1857; cand. theol. 1862; Lærer ved Borgerdydskolen paa Krsthvn.; Assistent ved Det kgl. Bibliotek 1870, Bibliotekar 1905; Ledende Senior i Studenterforeningen 1883; i Bestyrelsen for Randrusianersamfundets Understøttelsesfond; Oppositionens Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 4. Kreds Litterære Arbejder : Samvittighed og Videnskab (1865); Skrifterna al om Nadveren (1871); Theologiske Smuler (1872); Fortolkninger af de fleste af det ny Testamentes Breve samt Oversættelse og Forklaring for Lægfolk af Johannes' Aabenbaring (sidste 1899), Do fem Mosebøger (1890) og Oversættelse og Forklaring for Lægfolk af Højsangen, Prædikerens Bog, Salomons Ordsprog, Jobs Bog, Daniel og Esters Bog, Profeten Jesaja, Salmerne. Profeterne Joel, Mika, Nahum og Habakuk og Profeten Arnos (1907). Skrifter under Navnet Theodorus; Breve til en Landsbypræst (1876); En Brevveksling i Anledning af den kirkelige Vielse(1877); Død og Udødelighed (1878); Politik og

5 249 Lar Religion (1878); Det ny Testamente og den danske Folkekirke (1881); Religion og Sædelighed (1882); Om Friheden (1883); reter Nicolai Holst, det 18. Aarhundredes Søren Kierkegaard (1884); Det ny Testamente og den historiske Kritik (1885); under eget Navn; Om det theologiske Fakultet (1874); Lystfølelse og Sædelighed (1886); Fremtidens Religion (1887); Om Ægteskabet (1888); Æstetiken og Livet (1891); Taler og Skuespiller (1896); Paulus og Kristus (1897); en Række Foredrag og Afhandlinger i Det nittende Aarhundrede, i Tilskueren, i Vor Ungdom og i Dansk Tidsskrift. Adresse: Peder Skrams Gade 1, Kbhvn. LARSEN Alfred Kunstmaler, Illustrator; f. 12. Maj 1860 i Stenderup ved Horsens; Søn af Lærer Siudahl Larsen (død 1888) og Hustru Sine f. Schøler (død 1909);.gift m. Karen Margrethe ];., f. 6. Juli 1871, Datter af ISlomstermaler P M Bang og Hustru Marie f. Fritz. I Billedskærerlære; Elev af Kunstakademiet og af Krøyer; udstillede første Gang 1883; Tegner og Restaurator ved Nationalmuseets 2. Ardeling; Tegnelærer ved Det kgl. Vajsenhus fra Hovedarbejder: Malerier: De gamle paa Kirkestien; Fattigfolk; Hjem; Regensen. Illustrationer ; Gamle Huse i Kjøhenhavn, udgivet af Foreningen Fremtiden; Illustrationer til Fahrici-: tis's Danmarkshistorie og Bering Liisherg's Kristian den Fjerde; Danmarks Riges Historie; Sofas Müllers Vor Oldtid og Trups Danmark (3. Udgave); Tegninger til Bogomslag og Bogland. Adresse : Carit Etlars Vej 8, Kbhvn. LARSEN C Monrad Direktør, DM.R.; f. 5. April 1848; Søn af Brygger Jens Larsen og Hustru f. Poulsen; gift m. Marehen Caroline Sophie f. Nørregaard, f. 26. Febr. paa Kastrupvan'k paa Amager. Tidligere Ejer af Bryggeriet Kastrup og Ejendommen Kastrupværk; tidligere Formand for Taarnby Sogneraad; Formand i Bankraadet for Amagerbanken, for Amagerbanen, for Spareforeningen i Kastrup og siden 1901 i Taarnby Bygningskommission; Værge for Kastrup Kirke siden Adresse: Kastrup Allé, Kalkværket, Kastrup. LARSEN Eduard Dr. phil.; f. 2. Sept i Kbhvn.; Søn af Skræddermester L M Larsen og Hustru f. Hesselberg; gift m. Jenny Sara f. Goldschmidt (død 1897), Datter af Etatsraad Julius M Goldschmidt og Hustru f. Levy. Student (Lyceum) 1878; cand. theol. 1884; Dr. phil. 1891; Lærer ved Vesterbro, senere Blaagaards Seminarium s. A., ved Søværnets Elevskole fra I Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening og for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik; i Hovedbestyrelsen for Det radikale Venstres Landsorganisation; tidl. Formand for Studentersamfundets Smaaskriftudvalg og Korrespodanceudvalg; Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalgene i Frederiksberg 1. Kreds 1906 og Kjerteminde Adresse: Ny Vestergade I, Kbhvn. LARSEN Emmanuel Skuespiller; f. 18. Sept i Kbhvn.; Søn af Oversergent L P Larsen og Hustru f. Sørensen; gift 1. Gang m. Fanny Louise f. Hvilsom (Ægteskabet opløst); 2. Gang m. Johanne Louise L., f. 18. Dec. i Charlottenlund, Datter af Købmand J Winther og Hustru f. Poulsen. Student (Galstor og Holbølls Kursus) 1883; cand. phil. 1884; studerede Polyteknik senere Hollandsk og Engelsk; opgav Filologien for at studere Skuespilkunst i Tyskland og i Wien under Lewinsky; ansat ved Dagmarteatret ; i Kristiania med de otte" som Skuespiller og Sceneinstruktør ; Gæstespil i Norge og Provinserne ; ved Folketeatret ; Sceneinstruktør ved Dagmarteatret. Medstifter af Frisindet Ungdom og Dansk Skuespillerforbund, Næstfor mand i begge Foreningers første Bestyrelse; Formand for Dansk Skuespillerforbund fra Adresse: Thorvaldsensvej 2, Kbhvn. LARSEN Ferd. Tømrermester; f. 14. Juli 1842 i Hørsholm; Søn af Skræddermester Niels Larsen og Hustru Johanne f. Larsen; gift m. Anna Maria f. Hanmann, f. 7. Sept. i Kbhvn. Borgerrepræsentant fra ; Hegnsynsmand fra 1901; Vurderingsmand til Ejendomsskyld fra 1903; Medlem af Skolekommissionen i Suhmsgades Friskole fra Adresse; Reventlowsgade 22, Kbhvn. LARSEN Florian Højesteretsassessor, K'.DM.; f. 7. Jan i Kbhvn.; Søn af Cancellibud Jens Larsen (død 1847) og Hustru f. Pihl; gift 1. Gang m. Anna Maria L. (død 1888), Datter af Biskop II L Martensen, 2. Gang m. Sophie Augusta Louise Camilla L., f. 23. Dec i Kbhvn., Datter af Gehejmeetatsraad S Hennings. Student (Borgerdydskolen) 1855; cand. jur. 1862; Lærer ved Borgerdydskolen 1856; Assistent i Indenrigsministeriet, Bogholder og Kasserer ved Sjællands

6 Lar 250 Stifts gejstlige Enkekasse 1865; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1875; Kontorchef 1880; Assessor i Overretten 1884 og i Højesteret fra Folketingsmand for Kbhvn«1. Kreds i ; i Hovedbestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforening; i Bestyrelsen for Kong Christian den 9. og Dronning Louises Jubilæums-Asyl op for Vesterbros Asylselskab: Formand for Foreningen for Alderdoms-Friboliger; M edlem af Repræsentantskabet for Det kgl. octr. alm. Brandassurance- Compagni. Har udgivet: Den danske Kirkeret (I Del 1901), (II Del 1908), Adresse; Emiliegado 6, Kbhvn. LARSEN Hans Konsul, R. Uddannet i Faderens Landforretning i Manna ved Brønderslev, i Kbhvn. (Handelsskole) og i Udlandet; i nogle Aar Meddirektør for Aalborg Dampmøller; oprettede 1883 en Købmandsforretning i Aalborg (Korn, Foderstoffer m. m.); Konsul for Chile. Medlem af Aalborg Handelsforeningsbestyrelse i c. 20 Aar og af Repræsentantskabet for Korn- og Foderstof-Importørerne i Danmark; Meddirektør i Aalborg-Hadsund Banens Bestyrelse. Adresse: Jomfru Ane Gade 14. Aalborg. LARSEN H C Sekretær, Kasserer; f. 8. Aug i Broby ved Sorø; Søn af Tømrer Rasmus Larsen og Hustru f. Halling; gift m. Marie Sophie Hansen, f. 24. Dec. i Flinterup. Landbrugskandidat 1893; Assistent ved Landbohøjskolen ; Kasserer i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1895; Sekretær for Foreningen af danske Landbrugskandidater fra , Medlem af sammes Bestyrelse; Sekretær for Statens Planteavlsudvalg fra 1903; Redaktør af Landøkonomisk Aarbog og af Tidsskrift for Landbrugets Planteavl. Adresse : L I Brandes Allé 12, Kbhvn. LARSEN Jens Kommunelærer; f. 22. Nov i Tastnip ved Aalborg; Søn af Gaardmand Lars Chr. Sørensen (død 1897) og Hustru f. Christensen (død 1893); gift m. Johanne L., f. 15. Maj 1874 i Nørre Tranders ved Aalborg, Datter af Gaardmand Chr. Clausen og Hustru f. Jochumsen. Skolelærereksamen (Ranum) 1885; Korponalseksamen ved Intendanturen 1886; Lærer paa Ask Højskole 1887, ved Sæby Realskole ; Kommunelærer i Aalborg fra Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening fra 1907; Foreningens Kasserer , dens Formand fra Adresse: Villa Kærlund, Aalborg. LARSEN Joakim Skoledirektør, R.DM.; f. 23. Maj 1846 i Kykjøbing S. Søn af Førstelærer J C Larsen og Hustru f. Kirchhoff: gift m. Elise Kirstine Adolfine f. Kirchhoff, f. 9. April i Nykjøhing S. Skoiclæroreksamen (Jonstrup) 1865; Lærer ved Frederiksberg Kommuneskoler s. A.; Overlærer 1874; Skoleinspektør for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen 1885, Direktør 1898; Formand for Sjællands Stifts aarlige Skolemøder i Roskilde : Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Lærerforening 1893, Formand for samme ; Censor ved Skolelærereksamen : Næstformand i Komitéen for Bespisning af Skolebørn i Frederiksberg Kommuneskoler: Sekretær i Overtilsynet med Frederiksberg Kommunes Folkebiblioteker; Formand for Teknisk Selskabs Skole paa Frederiksberg; i Bestyrelsen for Dansk Skole-* museum; Formand for Asylselskabet paa Frederiksberg. Skrifter: Bidrag til Kbhvn.s offentlige Skolevæsens Historie (1881); Bidrag til den danske Folkeskoles Historie (1893) Og (1899); Meddelelser om forskellige Forhold vedrørende Skolevæsenet i Danmark (1880); Folkeskole og Konfession i Udlandet (1884); Danmarks Lærerforening og dens Virksomhed (1899). Adresse: GI. Kongevej 125, Kbhvn. LARSEN Johannes Kunstmaler; f. 27. Dec i Kjerteminde; Søn af Købmand J A Larsen og Hustru f. Bless: gift m. Alhed L., Datter af Godsforvalter Warberg paa Erikshaab. Elev af Zahrtmnnn og Schwartz i Kunstnernes Studieskole; udstillede første Gang 1891; Parthaver i den frie udstilling fra Har malet: Andetræk (Hirschsprungs Samling); Raager (smstds); Paafugle (Kunstmuseet); Tidligt Foraar og Aprilaften (Faaborgmuseet); Snevejr (Ribe Museeum); Billeder fra Boston og New York. Adresse: Kjerteminde. LARSEN Julius Gehejme-Etatsraad, R. DAI.p.p.; f. 16. Juli 1850 i Randers; Søn af Sognepræst L P Larsen og Hustru Nathalie Anine f. Øckenholt; gift m. Helene Dorothea f. jensen, f. 16. Sept. i Aalborg. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1867; Vekselmæglereksamen 1872; cand. polit. 1882; ansat i Firmaet Fr. & Ed. Gotschalk ; Prokurist for De jydske Tørvefabrikker , for Aalborg kemiske Fabriker øg Gødningsfabrik ; eget Agentur i Kbhvn ; Bogholder og Kasserer hos De

7 251 Lar private Assurandører ; Direktør : i Privatbanken ; Formand for I Akts. de kbhvnske Sporveje; Næstformand i Bestyrelsen for Det gensidige Forsikringsselskab Danmark; i Bestyrelsen for Det forenede Dampskibsselskab fra 1902; Medlem af Bestyrelserne for Burmeister & Wain's Maskinog Skibsbyggeri, St. Croix Sukkerfabrik, Akts. De forenede Jærnstøberier og af Bankraadet for Dansk-vestindisk Nationalbank; i Bestyrelsen for Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylskoles Legat. Uaenl. Ordner: F.Æ.L.; S.Kr. Adresse; Børsgade 8, Kbhvn. LARSEN Jørgen Billedhugger; f. 28. Juli 1851 i Lellinge ved Kjøge; Søn af Husmand Lars Hansen (død 1865) og Hustru Maren f. Jørgensdatter (død 1904); gift m. Anna L. (død 1907), Datter af Varemægler F Hansen. I Billedskærerlære; Elev af Jerichau og af Kunstakademiet; udstillede første Gang 1877 paa Charlottenborg et Relief i græsk Stil, Afskeden, tilkendt den Neuhausenske Præmie; s. A. Akademiets lille Guldmed. for Statuen Den gode nyrde (i Lellinge Kirke) : store Guldmed. for Relieffet Odysseus, som genkendes af sine Hyrder 1879 (i Aalborg). Andre Værker : En neapolitansk Mandolinspiller (Kunstmuseet); Moderen og Dødsenglen ; Jubal (Museet i Aalborg); En pompejansk Fløjtespillersko (Ny Carlsberg Glyptotek); Monumentet i Kjøge for Niels Juel og Iver Huitfeldt; Mindesmærke for Henrik Rung paa Holmens Kirkegaard og for Pastor Wedel paa Søllerød Kirkegaard; Buster af Etatsraad Dahlerup og Generalkonsul Thielemann; flere Buster, særlig af Børn. Adresse : Gothersgade 143, Kbhvn. LARSEN Jørgen W Godsejer, R.; f. 10. Juli 1851 i St. Jørgensbjerg; Søn af. Entreprenør Jørgen Larsen (død 1881) og Hustru Anna f. Christiansen (død 1881); gift m. Engeline Margrethe L., f. 24. April, Datter af Proprietær P Thorn (død 1908) og Hustru Johanne f. Thorsen (død 1865). Landvæsenselev ; ledede Udtørringen af Tastum Sø ; Medindehaver af Firmaet Hans & Jørgen Larsen ; købte Gaardbo Sø 1881; udtørrede denne ; byggede Gaardbogaard , Kjærholt 1897: har selv ledet Driften af disse Ejendomme fra Sogneraadsformand fra 1898; Formand for Landboforeningen Vendsyssel fra 1896, for Andelsselskabet Frederikshavns Eksportslagteri og Konservesfabrik fra 1896, for Interessentskabet Eskjær- Slynge Mergelbane fra 1893, for Plantningsselskabet Tolne Skov fra 1906 og for Kvægavlsforeningen Jersey fra 1902; Medlem af jydske Landboforeningers Planteudvalg fra 1900; i Bestyrelsen for jydsk Haveselskab fra 1900, for Aktieselskabet Søvang fra 1883; Medlem af Hjørring Amtsraad 1910 og for II Schandorffs Trælasthandel. Adresse : Gaardbogaard pr. Aalbæk. LARSEN Karl Professor, Forfatter, R. p.p.; f. 28. Juli 1860 i Rendsborg; Søn af Ingeniørløjtnant H P Larsen (faldt 1864) og Hustru f. Roedsted (død 1865); gift m. Malerinden Mimi Larsen (se denne). Student 1877; studerede Jura og Statsvidenskab. Litterære Arbejder : Kvinder(1889) ;.Ere (1889); En Latinskoledreng og andre Fortællinger(1889); Den brogede Bog (1891); Cirkler (1893); Ej blot til Lyst (1894); Søster Marianna og hendes Kærlighedsbreve (1894); Dansk Soldatersprog (1895): Dansk Argot og Slang (i Dania ); Udenfor Rangklasserne (1896); Lystfart (1896): Dr. Ix (1896); Kresjan Vesterbro (1897): Under vor sidste Krig (1898); Danske Mænd (1898); Modet og den blanke Klinge (1898); Poetisk Tyskland (1898); I det gamle Voldkvarter (1899); Seksten Aar (1900): Vort Folk i 64 (1900); En Kvindes Skriftemaal (1901); Axel Halcks Optegnelser (1902); De Ensomme (1903); Det store hellige Rusland (1904); Det skønne Portugal (1904): En moderne Hverdagshistorie (1906); Henrik Ibsens episke Brand (1907); Japansk Aand (1909); Søndagsbørn og Hverdagsmennesker (1909). Udenl. Ordener: P.St.T.; R.Kr.M. Adresse; Ol. Strand 40, Kbhvn. Sommerbolig: Det brogede Hus, Hørsholm. LARSEN Knud Kunstmaler: f. 27. Aug i Vinderød ved Frederiksværk; Søn af Lærer J P Larsen og Hustru Jnlie f. Olsen; gift m. Frederikke Elisabeth f. Dall, f. 22. Maj i Øster-Skjerninge. Uddannet paa teknisk Skole og paa Kunstakademiet: udstillede første Gang 1887; Medlem af Akademiet- Malerier : En Barnedaab i Frederiks borg Slotskirke (Kunstmuseet); En Bondcbegravelse (Museet i Buda-Pesth); Christus i Emaus (Altertavle til St. Markus Kirken paa Frederiksberg); Kunstnerens Familie (Odense Museum) ; flere Portrætter og Genrebilleder. Adresse: Gothersgade 143. Kbhvn. LARSEN L P Præst, Missionær; f. 8. Nov i Baarse ved Præstø; Søn af Smed Jens Larsen og Hustru Ellen f. Nielsdatter; gift m. Anna Elisabeth L. (død 1903), Datter af Professor C J L Seidelin og Hustru f. Skovgaard.

8 Lar 252 Student (Herlufsholm) 1882: cand. theol. 1888; Missionær i Det danske Missionsselskabs Tjeneste i Madras ; Missionær blandt Studenterne i Madras : Lærer ved the Indian national theological college i Bangalore fra Adresse: Y. M. C. A., Bangalore. LARSEN Michael Kommunelæge; f. 29. Dec i Randers; Søn af Præst L P Larsen og Hustru f. Øckenholt; gift m. Edla L., f. 16. Okt. i Husum, Datter af Vandbygningsingeniør, Kaptajn R P Carstensen og Hustru f. Owen. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1864; med. Eks. 1871; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. V og Reservekirurg ; Kommunelæge i Kbhvn. fra 1878; Øjenklinik i Kbhvn. fra 1889; Formand for Vegetarianerforeningen. Har skrevet: Naturhelbredelsen. Adresse : st. Kongensgade 25, Kbhvn. LARSEN Mimi Professorinde; f. 30. Jan. i Kbhvn.; Datter af Efatsraad C F Sehwartzkopf (død 1893) og Hustru f. Hostrup-Schultz (død 1893); gift m. Forfatteren, Professor Karl Larsen (se denne). Elev af Carl Thomsen, Barrias og Courtois i Paris samt af Pietro Krohn; udstillede første Gang Har malet dels Portrætter, dels Stillebensbilledcr. Adresse : GI. Strand 40, Kbhvn. LARSEN Morten Valgmenighedspræst; f. 13. Nov paa Læsø; Søn af Husmand Lars Markussen Mortensen (død 1854) og Hustru Karen Larsdatter Bang (død 1854); ugift. Skolelærercksamcn: Student (Mariboes Skole) 1876; eand. theol. 1881; Præst ved den dansk-norske Menigbed i Paris ; Højskolelærer i Ebeltoft ; Valgmenighedspræst i Holstebro 1887; Medlem af Det kirkelige T'dvalg; Det Neergaardske Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Holstebrokredsen 1909; i Bestyrelsen for det nationale F'rernskridtsforbund. Formand for Hjælpekassen i Holstebro; Medlem af Bestyrelsen for Ringkjøbing Amts Plejehjemsforening siden dens Oprettelse; af Styrelsen for danskamerikansk Mission; Formand for kristelig Forening til vildfarende Børns Frelse for Ringkjøbing Amt. Har skrevet: Lov og Evangelium; Brændende Spørgsmaal I-IV. Adresse : Holstebro. LARSEN N A Professor, Skolekonsulent, R.; f. 29. Juni 1860 i Korup pr. Odense; Søn af Lærer Peder Larsen og Hustru Martine f. Frederiksen; gift m. Martine Marie Frederikke (død 1902). f. Hansen Skolelærereksamen (Jonstrup) 1879; Student (I, Triers Kursus) 1882; cand. theol. 1888; Kapellan i Nørre Ørslev 1890, Sognepræst smstds. 1895; Forstandej for Ranum Seminarium 1896, for Jellinge Seminarium 1899: Formand for Censorerne ved Skolelærereksamen og Kultusministeriets Konsulent i Sager vedrørende Folkeskolen 1903; samme Aar Leder af de katekotiske Øvelser ved Pastoralseminariet; i Bestyrelsen for Dansk Skolemuseum; Medlem af Forretningsudvalget for Danske Skolebørns FæUesIcge; Formand for Forretningsudvalget for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning. Adresse: Ø-Farimagsgade 30, Kbhvn. LARSEN N J Assurancedirektør, R.; f. 24. Nov i Lumbsaas; Søn af Husmand Lars Pedersen; gift m. Theodora Juliane Augusta Christiane L., f. 1. Sept. i Frederiksort. Én Tid i Malerlære; Seminarist (Blaagaard): Student (privat forberedt) 1865; cand. jur. 1870: Journalist 1871; i nogle Aar Lærer i Historie ved Blaagaards Seminarium og Emdrupborg Folkehøjskole; Medstifter og Redaktør af Morgenbladet ; Direktør for Østifternes Brandforsikring for Landbygninger fra 1891; Folketingsmand fur Stubbekøbing-Kredsen Medlem af Finansudvalget og i fiere Aar dettes Formand; Revisor i den sjællandske Bondestands Sparekasse ; Medlem af Proeeskommissionen af 3892; i en Aarrække Censor ved de juridiske Eksaminer; i Bestyrelsen for Dansk Husflidsselskab. Adresse: Dronn. Tværgade 38, Kbhvn. LARSEN P M Sognepræst, R.: f. 23. Juli 1862 i Kairød pr. Birkerød; Søn af Gaardejer Larsen og Hustru Kirstine gift m Anna Elisabeth L. f 4. Feb. i Vallekilde, Datter af Pastor Hoff (død 1908). Student (Borgerdydskolen) 1881; cand. theol. 1887: Kapellan i Farum-Værløse 1888, ved Vor Frelsers Kirke 1892, Sognepræst smsteds. 1899, ved Frederikskirken fra Formand for Frederikskirkens Menighedspleje og for Kirkeligt Samfund af 1898: i Bestyrelsen for Kirkelig Ungdomsforening, for De samvirkende Menighedsplejer og for Dronning Caroline Amalies Asylskole; Formand i Bestyrelsen for St. Peders Gæstehjem (til Adresse : st. Kongensgade 70, Kbhvn LARSEN Poul Ingeniør; f. 21. Marts 1859 i Flensborg: Søn af Kaptajn Harald Larsen (død 1900) og Hustru f. Sehested (død 1902); gift m. Emilie Pauline L., f. 2. Jan paa l'ssing-

9 253 Las gaard, Datter ;if Proprietär M F V Lotz (død 1885) og Hustru Amalie t. Kunne (død 1868). I Lære paa 0 F Lunds Maskinfabrik ; Polyt. Adgangseks. 1877; eand. polyt. 1882; Maskintegner ved H B Koefoeds & Co.s Fabrik ; Ma skinkonstruktør i Skotland ; Konstruktør hos Ingeniør F L Smidth & Co. (Teglværks- og Maskinanlæg) fra Medindehaver af Firmaet F L Smidth & Co. fra 1-886; stiftede 1894 det amerikanske Firma F L Smidth & Co. af New York; Medindehaver fra 1908 af det tyske Firma F L Smidth & Co. i Lübeck. Formand i Bestyrelserne for Aalborg Portland-Cementfabrik, Portland Cementfabrikken Norden. Portland Cementfabrikken Danmark, Cementfabrikken Kongsdal og Akts. Järnkontoret ; Medlem af Bestyrelserne for Frederiksberg Jernstøberi og Maskinfabrik, Akts. Hedehus Teglværket, for Akts. Siemens-Sehuckert og for Skandinaviska Eternit Aktiebolaget. Adresse: Chr. Winthers Vej 7, Kbhvn. LARSEN Sophus Overbibliotekar, Dr. Phil., R.; f. 10. Sept i Kbhvn.: Søn af Etatsraad. Dr. med. S B Larsen og Hustru f. Matzen; gift m. Helga L., f. 2. Jan. i Kbhvn., Datter af Boghandler Steen og Hustru f. Sønderberg. Student (v. AVestenske Institut) 1872; eand. philol. 1880: Universitetets Guldmedalje 1884: Dr. phil. 1889; Assistent ved Universitetsbiblioteket Underbibliotekar 1899, Bibliotekar 1907, Overbibliotekar Medlem af Kommissionen for Det Arnamagnæanske Legat. Videnskabelige Arbejder: Studia. in libellum ineerti auctoris de hello Alexandrino (1887); Studia crifiea in Plularehi scripta moralia (1889); Endnu en (lang liden Kirsten og Prins Buris (1898): Det Lundske.Erkesæde og Biskop Herman (1899); Kritiske Studier over vore Folkeviser (1902); Niels Ebbesens Vise (Historisk Indledn.) (1903); Niels Ebbesens Vise med kritisk Kommentar (1908). Adresse.: Søhøj Furesøvej, Holte. LARSEN Thomas Direktør; f. 17. Febr i Lendum, Hjørring Amt: Son af Smed, Husmand S P Thomsen og Hustru Mariane Jensdatter; gift m. Ane Marie L., f. 30. Maj i Lendum. Lært Smedehaandværket; Husmand paa Glimsholt Hede 1874, i Hørmested 1883: Medlem af Sogneraadet for Mosbjerg og Hørmested; Folketingsmand for Vraakredsen (Venstrereformpartiet) ; Medlem af Folketingets Finansudvalg: Medlem af Overskyldraadet , af Direktionen fur Det gensidige Livsforsikringsselskab Andels-Anstalten , af Dansk Arbejderforbunds Bestyrelse til dettes Opløsning; i Bestyrelsen fur Dansk Forening for Arbcjdcrl>eskyttelse; Formand for Kommissionen til Undersøgelgelse og Overvejelse af Spørgsmaalet om en almindelig Invaliditets- og Alderdomsforsikring Minister for offentlige Arbejder i Alinisterict Holstein 1909; Alcdlcm af Centralbestyrelsen fur Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og af Bestyrelsen for Det sociale Sekretariat & Bibliotek. Adresse : Vraa St. LARSEN W Ø Tobakshandler: f. 27. Maj 1836 i Randers; Søn af Sognepræst L P Larsen (død 1879) og Hustru Anina f. Øckenholt (død 1874): gift m. Johanne Jacobine Sophie L. (død 1909), Datter af Brænderiejer I F Wilian. Lærte Handel hos I P Arffmann, Randers: senere ansat hos H T Bing & Søn og hos Fr. Fiedler i Kbhvn.; etableret 4. Nov Kasserer i Foreningen for national Kunst , nu Medlem af Bestyrelsen. Adresse : V-Boulevard 47, Kbhvn., Sommerbolig: Villa Øckenholt, Hellebæk. LARSSEN Anna fh. Skuespillerinde; f. 12. Sept i Kbhvn.; Datter af Skuespiller Halberg; gift m. Forfatteren Otto Larssen (død 1910). Optraadte første Gang paa Scenen 5. Harts 1882 i Bergen; egentlige Debut paa Dagmarteatret 18. April 1892 som Rosette i Man skal ikke spøge med Kærlighed. Skuespillerinde ved Dagmarteatret , ved Folketeatret , atter ved Dagmarteatret ; deltog i De ottes Turné Forlod Scener Hovedroller : Trilby ; Marguerite Gate tier i Kameliedamen; Zaza; Augusta i Pro Patria; Monna Vanna: Salome; Julie i Romeo og Julie; Ophelia i Hamlet: Valborg i Axel og Valborg; Yrsa. Forfatterinde til Eventyr ude og hjemme (1901); har oversat Marie Corellis: To Verdener (1909). Adresse : Dronning Olgas A'ej 2, Kbh. LASSEN A F J C Godsejer, R,; f. 9. Haj 1858 i Slagelse; Søn af Sognepræst A F Lassen (død 1908) og Hustru f. Zahle (død 1902); gift 1. Gang m. Jane Crawford Hewetson (død 1885), 2. Gang m. Ebba L., f. 13. Jan. 1858, Datter af Premierløjtnant E V Schau (faldt 18, April 1864 ved Dybbøl) og Hustru f. Bruun.

10 Las iü4 Til Søs ; Planter i Deli (Sumatra) , tørst i forskellise Aktieselskabers Tjeneste, senere som Ejer af en Tobaksplantage; boede i Kbhvn ; Ejer af Høvdingsgaard fra Medlem af Det forenede Dampskibsselskabs Bestyrelse fra 1898; tidligere Medlem af Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises Tjenestepigeskole, for Forsikringsselskabet Mundus og for Det kbbvnske Byggeselskab. Adresse: Høvdingsgaard pr. Mern. LASSEN A C Proprietær, R.DM.; f. 24. [ Aug paa Hørbylund i Hjørring j Amt; Søn af N R Lassen og Hustru f. Bruun. Sparekassedirektør; fh.kreditforeningsrepræsentant ; Landvæsenskommissær; Tilsynsmand ved Landbohøjskolen; tidligere Landstingsmand; Medlem af Hjørring Amlsraad til 1910; Medlem af Hjørring Skoledirektion og af Direktionen for Fjerritslev-Nørre-Sundby- Frederikshavn Jærn baneselskab. Adresse: Hørbylund pr. Hørby. LASSEN I Brink Forstander; f. 10. Sept i Nyrup Ted Nibe; Søn af Gaardejer Jens Lassen og Hustru f. Brink; gift m. Karen Nielssino f. Larsen, f. 6. April i Lille Viby. Landbrugskand. 1881; Lærer ved Faurbogaard Landboskole ; Konsulent ved Gl. Roskilde Amts Landboforeninger 1888; Forstander for Tune Landboskole fra Formand for Foreningen af danske Landbrugslærere; Næstformand for Ramsø-Tune Herreders Landboforening; Formand for Kbhvns Amts Kvægavlsforening, for Forbundet af sjællandske m. fl. Kvægavlsforeniger og for De samvirkende sjællandske landboforeningers Kvægbrugsudvalg. Adresse: Tune Landboskole pr. Taastrup. LASSEN Julius Professor ved Universitetet, Dr. jur., K'.DM.p.p.; f. 4. Juli 1847 paa Samsø; Søn af Forpagter C A Lassen og Hustru f. Gram; gift m. Therese Susanne f. Hvidt, f. 2. Dec paa. Johannesdal. Student (Aarhus) 1865; eand. jur. 1871; Volontær i Justitsministeriet 1872, Fuldmægtig 1880: Dr. jur. (Betingelserne for Forsøgets Strafbarhed) 1879; Professor ved Universitetet 1881; Regensprovst ; Formand for juridisk Forening; ekstraordinær Assessor i Højesteret. Litterære Værker: Forelæsninger over romersk Privatret: Haandbog i Obligationsretten; forskellige Afhandlinger i Tidsskrift og Ugeskrift for Retsvæsen m. m. Udenl. Ordner: N.St.O.; S.N. Adresse : Regensen. Kbhvn. LASSEN Loulou Frue, Journalist: f. 20. Sept. i Kbhvn.; Datter af Forfatteren Paul Marcussen og Hustru Roso f. Trier; gift m. Journalist Alf L.; f. 9. Dee i Auning, Søn af Købmand Andreas Lassen og Hustru Caroline f. Thoresen. Medarbejder ved Dannebrog; Oversætter, bl. a. af Maupassant; har skrevet Romanen Det evigt kvindelige. Adresse: Gothersgade 160, Kbhvn. LASSEN Marie Enke efter Finansminister; f. 14. Jan. i Revn; Datter af Forsikringsinspektør J E Balle (død 1895); gift m. Finansminister Vilhelm Lassen (død 1906). Udgiver af Aalborg Amtstidende; Medlem af Bestyrelsen for Louisefor. eningen. Adresse: Gefionsplads 5, Kbhvn. LASSEN Niels Justitiarius i Højesteret, Dr. jur., K'.DM.p.p.; f. 2. Jan i Nykjøbing M.; Søn af Sognepræst H C Lassen og Hustru f. Poulsen; gift m. Henriette Marie f. Pers (død 1908). Student (Metropolitanskolen) 1865; cand. jur. 1870; Volontär i Justitsministeriet 1871; Assistent smstds. 1876; Dr. jur. (Viljen som Forpligtelsesgrund) 1875; Kriminalreteassessor 1879; Overretsassessor 1890; Næstformand i Sø- og Handelsretten 1896; Højesteretsassessor 1897: Justitiarius 1909; Borgerrepræsentant i Kbhvn ; Formand i Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Grundejere i Kbhvn. og Omegn; Formand for Prinsesse Thyras Asyl. Litterære Værker: Om de begrænsede tinglige Rettigheder; forskellige Afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen og i Tidsskrift for Retsvæsen. Udenl. Orden : S.N. Adresse: Ved Stranden 14, Kbhvn. LASSEN Otto Overlæge, R.DM.; f. 1. Feb i Thorkildstrup paa Falster; Søn at Skolelærer J P Lassen og Hustru f. Ørbeeh; gift m. Louise L., f. 5. Juli i Aalborg. Datter af Bogholder H F Raseh og Hustru f. Siemsen. Student (Nykjøbing F.) 1863; studerede Filologi til 1865: med. Eks. 1871; Læge ved Randers Sygehus 1881, Overlæge 1905; Formand for Randers Lægeforening i to Aar; Medlem af Bestyrelsen for Plantageselskabet Dansk Vestindien. Adresse: Randers. LASSEN Vilh. Direktør, R,; f. 13. Okt i Kbhvn.: Søn af Skomager. H Lassen (død 1902) og Hustru Cathrine f. Knap (død 1884); gift m. Caroline L. (død 1904), Datter af Skræddermester Georg Weybye (død 1885) og Hustru Sofie f. Bense (død 1907). Uddannet hos Grosserer Johs H

11 255 Lau Brandt , hos Prior & Thorsen ; Kontorist i Firmaet Carl Lunds Fabrikker 1875, Inspektor for samme 1877 og adm. Direktør fra Formand for Garderforeningen fra Adresse: GI. Kongevej 105, Kbhvn. LAU Edvard Sagfører. R.; f. 29. Aug i Kolding; Søn af Farver L P Lau og Hustru Kirstine f. Allcrup; gift m. Anna f. Hoycr (død 1901). Exam. jur. 1881; Sagfører i Kolding 1885; Medlem af Byraadet fra 1888; Overligningskommissær; Medlem af Vejle Amts Skolemad; Formand for Kolding Skyldkreds, for Kolding-Egtved Jernbaneselskab, for Fællesforeningen af jydske Grundejerforeninger, for Danske Grundejerforeningers Fællesudvalg; i Bestyrelserne for Kolding Aktieteglværk; for Slotsmøllens Fabrikker og for Kolding Grundejerforening; Repræsentant for Ny jyd sko Købstadskreditforening; Næstformand i Den danske Købstadsforening. Adresse ; Kolding. LAUB Hieronymus fh. Generallæge, K 2 DM.p.p.; f. 4. Marts 1838 i Ryslinge; Søn af Biskop HOC Laub og Hustru f. Thostrup; gift 1. Gang m. Anna f. von Haxthausen (død 1876); 2. Gang m. Johanne L., f. 23. Okt. i Horsens Datter af Oberst C A F Lillienskjold og Hustru Emma f. Gyldenfeldt. Student (Odense) 1857; med. Eks. 1864; kst. Underlæge i Hæren 1864; Læge ved Almindelig Hospital ; Censor ved med. Eks ; Korpslæge i Hæren 1874, Overlæge. 1880, Stabslæge 1895, Generallæge og Chef for Hærens Lægekorps ; Medlem af Sundhedskollegiet 1902; Patron for St. Petri tyske Kirke fra 1906; Medlem af Centralkomitéen, af Overbestyrelsen for De danske Vaabenbrødre og af Bestyrelsen for Det Røde Kors (Næstformand fra 1909); Formand og Kasserer for Den antropologiske Komité: Patron for Brødrene Petersens Jomfrukloster. Udenl. Ordner: Fr. off. de l'instr. puhl.; Gr.Fr.; N.St.O.; S.N. Adresse : Birkholmsvej. Skovridergaardens Villaby Holte. LAUB Thomas Organist; f. 5. Dcc i Langaa ved Nyborg; Søn af Sognepræst H J T Laub og Hustru Ernestine f. Linnemann; ugift. Student (Sorø) 1871; studerede Teologi; Elev af Musikkonservatoriet ; Organist-Vikar ved Trinitatis Kirke ; studerede derefter gammel Musik i Italien) Organist ved Helligaandskirken 1884 og ved Holmens Kirke fra Litterære Arbejder : Vor Musikundervisning og den musikalske Dannelse (1884); Om Kirkesangen (1887): Luthersk Kirkesang (1891); Vore Folkemelodiers Oprindelse (1893). Har udgivet: 80 rytmiske Koraler; Kirkemelodier; Udvalg af Salmemelodier i Kirkestil; 10 gamle danske Folkeviser; Danske Folkeviser med gamle Melodier, Forspil og Melodier. Adresse : Skjoldsgade 7. Kbhvn. LAUB W F Oberst. Kommandant. K 2. DM.p.p.: f. 10. Juli 1845 i Ryslinge; Søn af Biskop H O C Laub og Hustru f. Thostrup; gift m. Emilie f. Kiørboe, f. 7. Deo i Aarhus. Student (Viborg) 1863; Sekondløjtnant 1867; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1882; Oberstløjtnant og Chef for 30 Bataljon 1895; Oberst og Chef for 5. Regiment 1901; ansat i Forstærkningen 1906; Chef for Bornholms Væbning og Kommandant paa Bornholm; Chef for 6. Udskrivningskreds. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse : Rønne. LAURBERG Julie Fotograf; f. 7. Sept i Grenaa; Datter af Prokurator. Godsforvalter Peter Laurberg (død 1859) og Hustru Johanne f. Schou (død 1907); ugift. Elev af Portrætmaler, Fotograf Leopold Hartmann; Studierejser til Paris og Italien: Borgerskab som Fotograf 1895: optog 1908 som Kompagnon Frk. Franciska Gad under Firma Julie Laurberg & Co. Kasserer i Dansk fotografisk Forenings Byggefond. Adresse : Gothersgade 152, Kbhvn. LAURIDSEN Johannes Nationalbankdirektør, Fabrikant, E.DM.: f. 9. Maj 1847 paa Grønvang pr. Vejen: Søn af Gaardejer Peder Lauridsen og Hustru Magdalene f. Andersen; gift m. Maren Sofie f. Olsen. f. 8. Nov. i Landsgrav ved Slagelse. Sogneraadsformand og Kommunekasserer i Vejen; Formand for Demokratisk Forening for Vejen Sogn; Landstingsmand fra 1907; landbrugskyndig Direktør for Nationalbanken fra Formand i Bankraadet for Banken for Vejen og Omegn; Formand i Bestyrelsen og Direktør for Margarinefabrikken Alfa; Direktør for Akts. De danske Cikoriefabrikker; i Repræsentantskabet for Forenede sydjydske Telefonselskaber; i Forretningsudvalget for Dansk Vind-Elektricitets-Selskab. Adresse ; V-Boulevard 47. Kbhvn. og Grønvang pr. Vejen. LAURITZEN Ditlev Konsul, Grosserer, R.DM.p.p.; f. 23. Nov i Ribe; Søn af Tømmerhandler Jørgen Lauritzen og Hustru f. Pontoppidan; gift

12 Lau 256 m. Maren L. f. Breinholt, f. 26. Jan. paa Damsgaard paa Mors. Oprettede 1884 en Trælasthandel i Esbjerg; fra 1885 tillige Forretning med Kul og Kunstgødning, 1887 Smøreksport, 1888 Skibsrhcderi. Medstifter af Esbjerg-Fan» Bank (1892), Esbjerg Korn- og Foderstofforretning (1893), Esbjerg Handelsbank (1S96), Dansk Jersey- og Normalfabrik (1897), Th. Møller & Co. (1896) og Esbjerg Tougværksfabrik (1904). Korresponderende Rheder for Dampskibsselskabet Vesterhavet (stiftet 1895); Formand for Esbjerg Valsemølles Bestyrelse: Medlem af Esbjerg ITavneraad, Formand i Bestyrelsen for Bombebøssen i Esbjerg; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Eksportforening og for Dampskibsselskabet Dania. Udenl. Ordener: F.Cb.: F.Æ.L. Adresse : Esbjerg. LAURITZEN Marius Læge, Dr. med.: f 11. April 1864 i Slagelse: Søn af Købmand C T Lauritzen og Hustru f. Fischer; gift m. Laura L., f. 20. Jan. i Kbhvn. Datter af Købmand Hermann Samuel og Hustru f. Sorterun. Student (Sorø) 1884: med. Eks. 1891: Dr. med. 1897: Visitator ved Kommunehospitalet , Reservelæge ved sammes Afdeling II : Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Therapi fra 1902; oprettede Privatklinik i Kbhvn. for Sukkersyge Adresse : Sølvgade 84. Kbhvn. LAURITZEN Severin Ingeniør; f. 30. April 1850 i Assens; Søn af Farver Hans Lauritzen og Hustru f. Munch: gift m. Dorothea L., f. 6. Okl i Kbhvn., Datter af Urmager Ludvig SønderlxTg og Hustru f. Stegdich. Student (Metropolitanskolen) 1869; ansat i Store nordiske Telegrafselskabs Tjeneste i Kina ; sysselsat med forskellige Opfindelser (bl. a. Slangeskriftapparatet) 1874; derefter atter Ingeniør i Store nordiske Telegrafselskab; Medindehaver af Kbhvns By- og Hustelegraf : Medindehaver af Firmaet Kemp & Lauritzen fra 1883; Næstformand i Selskabet for psykisk Forskning til Har skrevet : Overtro kontra Kirken og Videnskaben. Adresse : Dronninggaards Allé, Holte. LAURSEN Jens Sognepræst; f. 22. Marts Cand. theol. 1887; Kateket ved St. Mattlneuskirke : residerende Kapellan ved Frederiksberg Kirke ; Sognepræst ved St. Markus Kirken paa Frdbff. fra Adresse : Forhaahningsholms Allé 30, Kbhvn. LAURSEN L Arkivsekretær i Rigsarkivet; f. 16. Jan i Tinning; Søn af Gaardejer Rasmus Laursen og Hustru f. Rasmussen; gift m. Jenny Anina Valborg L., f. 16. Juni i Kbhvn., Datter af Fabrikant N A Brøndum og Hustru f. Christensen. Student (Aarhus) 1883: cand mag. 1890; Assistent i Rigsarkivet Arkivsekretær 1897; Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 1905; i Forretningsudvalget for Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. Har udgivet : De sidste Bind af Biografisk Lexikon : Kronens Skøder ; Kancelliets Brevbøger (7 Bd.); Danmark-Norges Traktater L'denl. Orden : S.V. Adresse : H C Ørsteds Vej 16, Kbhvn. LAURSEN N Joh. Præst; f. 11. Juni 1855 i Tønning, Aarhus Amt; Søn af Sognefoged Laurs Stephensen og Hustru Inger Kristine Mikkelsdatter; gift m. Anna L., Datter af Gaardejer Pedersen, Korshøjgaard. Ophold paa Jelling«Seminarium ; Student (Herlufsholm) 1877; cand. theol. 1882; Forfatter af Søndagstanker" til en Række Provinsblade; Redaktør af Aarhus Folkeblad : Medredaktør og Medudgiver af Aarhus Amts Folkeblad : Medlem af Aarhus Byraad fra og fra 1909;.resid. Kapellan ved Aarhus Domkirke fra Formand for Aarhus Folkeuniversitetsforening, for Nationalforeningens Aarhus Afd. og for Aarhus Højskoleforening Udgiver af Højskolesangbogen og dens Melodisamling. Fru Anna Laursen er Formand for Aarhus Afdelingen af Dansk Kvindesamfund og Bestyrer af den af hende oprettede Realskole i Aarhus. Adresse : Søndergade 70, Aarhus. LAUSEN Frederik Direktør; f. 25. Aug i Odense; Søn af Bankdirektør M G E Lausen og Hustru Magdalene f. Richardt; gift m. Marie Sophie Henriette f. von Diiring, f 23. Febr. i Haderslev. Direktør for Aarhus Oliefabrik limiteret; Formand for Foreningen af dansk» Oliemøllere. Adresse :.,Aros", Strandvejen, Aarhus. LEERBECH J E V Oberstløjtnant, R. DM.; f. 5. Dec i Kbhvn.; Søn af B D S Leerbech og Hustru Emilie f. Wunderlich; gilt m. Ella Cathrine Emilie f. Stampe, f. 19. Nov. paa Skjørringegaard paa Falster. Sekondløjtnant 1868: Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1882; Afsked 1897; kar. Oberstløjtnant; cand. polit. 1899; ud-

13 25? Le li sendt Konsul i New York og Rotterdam indtil Har skrevet : Trustformer og Trustlovgivning. Adresse: Ørholm pr. Lyngby. LEERBECK Adolph cand. pharm.; t. 24. Juni 1857 i Kbhvn.; Søn af Inspektør O M Leerbeck og Hustru Wilhelmine f. Sørensen; gift m. Ottine Marie Kristine L., f. 2. Nov. i Slesvig, Datter af Sognepræst C C Lorenzen og Hustru f. Hoffmann. Cand. pharm. 1880; Indehaver af Kjøbenhavns Albumin, Maltose- og Gluten- Fabrik. Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1905; Formand for Kbhvns radikale Venstreforening fra 1902; 2. Næstformand i Borgerrepræsentationen Adresse : Vangehusvej 3, Kbhvn. LEFOLII J A Grosserer, islandsk Købmand; f. 16. Maj 1860 paa Frederiksberg; Søn af Grosserer J li B Lefolii (død 1898) og Hustru f. Beck (død 1897); gift m. Oline Marie L. (død 1909), Datter af Grosserer P C Thamsen (død 1897) og Hustru Nathalie f. Klein (død 1864). Firma: I K B Lefolii. Uddannet paa Grüners Handelsakademi ; Borgerskab som G rosserer 1888, som islandsk Købmand Sekretær i Foreningen for islandske Købmænd fra 1904; i Bestyrelsen for Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab fra 1895, De danske Atlanterhavsøer, Islands Sektion fra 1902, Købmandsskolen i Kbhvn. fra 1909; Kasserer for Dansk Skulpturforening fra Adresse: St. Annæ Plads 16, Kbhvn. LEHMANN Alfred Professor ved Universitetet, Dr. phil.; f. 29. Dec i Kbhvn.; Søn af Oberst W Lehmann og Hustru Adelaida f. David; gift m Ida f. Tørsleff, f. 9. Marts i Slagelse. Student (Metropolitanskolen) 1876; cand. polyt. 1882; Assistent ved Landbohøjskolen ; Dr. phil. (Farvernes elementære Æstetik) 1884; studerede Psykofysik hos Wundt i Leipzig ; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1889; Ministeriets Konsulent i Spørgsmaal om Smør og Margarinefarver fra 1888; Docent ved Universitetet fra 1890; Censor ved Skolelærereksamen fra 1890; Bestyrer af Universitetets'psykofysiske Laboratorium 1393; Medlem af Videnskabernes. Selskab 1902; Professor ved Universitetet Litterære Arbejder : Hypnosen og de dermed beslægtede normale Tilstande (1890); Hovedlovene for det menneskelige Følelsesliv (1892); Overtro og Troldom ( ); Die körperlichen Aeusserungen psychischer Zustände MII Bd. (Leipzig ); Psychologische Methodik (Leipzig 1906). Adresse: Østerbrogade 60, Kbhvn. LEHMANN Carl Inspektør: i. 14. Nov i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. H Lehmann (død 1890) og Hustru Signe f. Mackeprang; gift 1. Gang m. Henriette L. (død 1905), Datter af Proprietær Schwensen og Hustru Agathe f. Neergaard; 2. Gang m. Camilla L., f. 23. Sept i Fredensborg, Datter af Grosserer Budelmann (død 1879) og Hustru Eleonora f. Wiegh. Elev paa Skovgaard Højskole til 1877; ved Landvæsenet i 2 Aar; ansat hos Firmaerne T & S Plum og H Puggaard & Co. i Kbhvn. samt hos C C Brøchner & Co. i Hull til 1886; Assistent under Magistratens 3. Afdeling 1886; Fuldmægtig paa Almindeligt Hospital 1886 Inspektør ved samme fra 1905; Formand for Understøttelses-Kassen for kvindelige Funktionærer i Almindeligt Hospital; Forretningsfører for De Tuggaardske Legater; Kasserer for Dansk Børnehjemsforening; Medlem af Centralkomitéen af Værgeraadet og af Børnehjælpsdapens Hovedkomité; i Bestyrelsen for Arbejderforeningen af 1860, for Nørrebros Bespisningsforening, for Provinsbørns Ferieophold i Kbhvn.; Kbh.s Kommunes Tilsynshavende ved Nærumgaard Børnehjem; Medlem af Komitéen til Forberedelse af den internationale Kongres for offentlig Forsorg og privat Velgørenhed i Kbhvn Adresse: Nørre Allé, Alm. Hospital, Kbhvn. LEHMANN Daniel Boghandler; f. 16. Marts 1846 i Nykjøbing F.; Søn af Etatsraad. Toldkasserer J C J Lehmann og Hustru f. Fog; gift, m. Katy L., f. 16. April paa Stouenbjerggaard ved Horsens. Datter af Proprietær N A T Harries og Hustru f. Deichmann. Student (Odense) 1865; Lærling i TJrsins Boghandel ; Medhjælper hos Gyldendal ; overtog 1877 eammen med C S Stage Gyldendalske Sortimentsboghandel, Firma fra 1S80: Lehmann & Stage: Sortimenteboghandel og Forlagsvirksomhed; Medstifter af Boghandler-Medlijælper-Biblioteket 1872; i en Aarrække Revisor i Boghandlerforeningen ; i Direktionen (Bibliotekar) for Bibelselskabet for Danmark fra 1896; Vajsenhusboghandler fra 1896; Kasserer for De danske Boghandleres Hjælpekasse fra Adresse : Rosenvængets Sideallé 5, Kbhvn. 17

14 Ler, 258 LEHMANN Edvard Professor. Dr. phil.; f. 19. Aug i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. G C H Lehmann (død 1890) og Hustru Signe f. Mackeprang; gift m. Karen L. Student 1880; cand. theol. 1886; Universitetets Guldmedalje 1890; Dr. phil. (Om Forholdet mellem Religion og Kultur i Avesta) 1896; Docent i Religionshistorie 1900; Medstifter af og forste Formand for Ny theologisk Forening'; Professor ordinarus i Theologi ved Berlins Universitet med Religionshistorie og Religionsfilosofi som Fag Æresdoktor i Teologi ved Leydens Universitet. Har skrevet : Hedensk Monothcisme (1897); Guder og Helte (1898); Zarathustra I-II( ); Mystik i Hedenskab og Kristendom (1904); Buddha (1907); Bibelbog for Skole og Hjem (1909): Opdragelse til Arbejde (1910). Afhandlinger i inden- og udenlandske Fag- og Tidsskrifter. LEHMANN Julius Sceneinstruktør, R.; f. 14. Juli 1861 i Kbhvn.; Søn af Oberst W O W Lehmann og Hustru Adelaida f. David gift m. Agnete L. (død 1902), Datter af Komponisten Professor Emil Hartmann og Hustru Bolette f. Puggaard. Student (Metropolitanskolen) 1878; cand. mag. 1884; Teateranmelder ved Morgenbladet ; Musikanmelder ved Nationaltidende ; Direktør ved Dagmarteatret ; Sceneinstruktør ved Folketeatret , ved Det kgl. Teater fra Skrevet og oversat en Del dramatiske Arbejder. Adresse : Classensgade 11, Kbhvn. LEMBCKE Immanuel Kammerherre. Oberst, K 2. DM. Chr. IX M.T. p.p.; f. 5. April 1854 i Haderslev; Son al Conrektor, Dr. phil. Chr. L B Lemhcke og Hustru Laura f. Jørgensen ; gift m. Christine Elise Marie L.. f. 9. April i Kbhvn.. Datter af Grosserer Lemvigh og Hustru f. Svitzer. Student (Haderslev Læreres Skole) 1872; Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1878; Kaptajn 1889; Adjutant hos H.M.Kongen ; Oberstløjtnant 1903; Stabschef ved 1. Generalkommando fra 1995; Oberst Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; L.Æ.K.; N.St.O.; Pr.Kr.; R.St.A.; R.St.Stan. Adresse: Østerbrogade 68 Kbhvn. LEMCHE Gyrithe Forfatterinde, cand. phil.; f. 17. April 1866 i Kbhvn.; Datter af Skolebestyrer Hartvig Frisch (død 1890) og Hustru Elisabeth Alexander f. Mourier (død 1892); gift m. Læge Johan Lemche (se denne). Student (N Zahles Skole) 1887; cand. phil. 1888; Privatlærerinde ; Lærerinde ved Latinskolen Ly - ceum ; Medlem i Bestyrelsen for Kvindernes Bygning. Har udgivet: Soedtmanns Jomfruer (1898); Folkets Synder (1899); Købmænd (1900); Valeur og Krüger (1901): Dæmringstider (1903); De Fyrstenberg Bønder (1905); Naadsens Aar (1906); Naar Dagen den kommer (1909); Kvindesagen i Sang. Skrift og Tale (1910). Adresse i Lyngbyhus, Rustenborgvej, Lyngby. Sommerbolig: Skansehuset, Hundested pr. Frederiksværk. LEMCHE Johan Læge; f. 23. Aug paa Onsgaard i Hellerup; Søn af Gaardejer P S Lemche (død 1901) og Hustru f. Jacobsen; gift m. Forfatterinden Gyrithe Lemche (se denne). Student (Haderslev Læreres Skole) 1882; med. Eks. 1889; praktiserer i Lyngby fra 1889; Læge ved H. k. H. Kronprinsens Hof paa Sorgenfri fra 1898; Kommunelæge fra 1909'. Senior i Studenterforeningen ; Bestyrelsesmedlem i Melchiorianerforeningen ; Sekretær i Pipervælgerforeningen ; Medlem af Studentersangforeningens Bestyrelse ; Stifter af Lyngby Boldklub Formand for Sundhedskommissionen i Lyngby fra 1901, for Kommunalforeningen ; -Medlem af Sogneraadet, Vejudvalget fra 1907 og Bygningskommissionen fra 1901; Formand i Bestyrelsen for Banken for Lyngby og Omegn fra 1906: Medstifter af Sparekassen for Lyngby og Omegn. Samlede og udgav Medicinsk Sangbog Adresse : Lyngbyhus, Rustenborgvej, Lyngby. LEMMING Andreas Overretssagfører; f. 26. April 1866 i Kbhvn.; Søn af Urtekræmmer H P Lemming (død 1873) og Hustru f. Berg; gift m. Anna Meta Kirstine f. Hansen, f. 23. Nov. i Louen. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1883; cand. jur. 1888; Sagførerfuldmægtig 1890; Underretssagfører i Kbhvn. 1892: Overretssagfører Tidligere Formand for Studentersamfundet; Medlem af Sagførerraadet for 1. Kreds; Formand for 1. Værgeraadskreds. Adresse : Nørregade 38, Kbhvn. LEMVIGH Jacob Etatsraad, Godsejer, K'.DM.: f. 5. Sept paa Krammerap ved Slagelse; Søn af Præst Christian Lemvigh og Hustru Charlotte f. Grønbech; gift m. Christine L.. f. 17. April i Kbhvn.. Datter af Kaptajnløjtnant Henrik Steenbach og Hustru t. Knap. Student (Herlufsholm) 1857; med. Eks. 1863; Reservelæge ved Alminde-

15 239 Ler ligt Hospitals 1. Atd ; kst. Underlæge i Hæren (v. Lazaret i Kbhvn.) 1864; Landmand og Ejer af Godset Algistnip 1866 (se Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register); Sogneraadsformand fra ; Medlem af Værgeraadet 1905: Formand for De sammensluttede sjællandske Kontrolforeninger, for Centralforeningen for Østifternes Sparekasser, for Fællesrepræsentationen for de danske Sparekasser og for Understøttelsesforeningen for trængende forhenværende Landmænd paa Sjælland og omliggende Øer. Adresse : Algistrup pr. Snertinge. LEMVIGH W E Generalmajor, Kammerherre, K'.DM p.p.; f. 23. April 1845 paa Hallebygaard; Søn af Proprietær Anthon Lemvigh og Hustru Juliane f. Bech; gift m. Anna f. Walsøe (død 1892). Sekondløjtnant 1862; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1880; Oberstløjtnant 1892; Oberst og Chef for Livgarden 1898; Generalmajor og Generalinspektør for Fodfolket 1905; Formand i Overbestyrelsen for De danske Vaabenbrødre; Medlem af Paladshotellets Bestyrelse. Udenl. Ordner: M.Gr.: Pr.Kr.; Pr.R. 0.; K.St.Stan.; R.W.; S.Sv.; Stb.V. Adresse : N-Farimagsgade 11, Kbhvn. LENDORF Carl Arkitekt, R.DM.; f. 13. Hee i Kbhvn.; Søn af Tømrermester C G Lendorf og Hustru Wilhelmino f. Nielsen; gift m. Ida Sophie Christiane Jørgine f. Anchersen (død 1901). Uddannet som Tømrer; Elev af Kunstakademiet; Konduktør under Meldahl ved Frederiksborg Slots Genopførelse, bosat i Odense ; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Alderdoms-Friboliger, for Præsteenkehjemmet og for Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises Stiftelse. Har opført: Frimurerlogen, Sparekassen, Diskontokassen, Industriforeningen, Rytterkasernen, Raadhuset (i Forening med Herholdt) og flere Kommuneskoler, alle i Odense; Raadhusene i Vejle og Svendborg; Byfogedboligen i Præstø; St. Thomas og St. Markus Kirker, Sygepensionatet, Asylet og Isoleringshospitalet ved Diakonissestiftelsen og Præsteenkehjemmet paa Frdbg.; Østrupgaards Hovedbygning; har restaureret: St. Hans og Vor Frue Kirker i Odense: samt Kirkerne i Vejle, Assens og Kjerteminde. Adresse: Sortedamsgade 1, Kbhvn. LENDROP Margarethe Operasangerinde; f. 13. Juli i Kallundborg; Datter af Grosserer Julius Boeck og Hustru Thora f. Matthiassen: gift m. Læge Otto Lendrop f. 14. Febr i Vrou ved Viborg, Søn af Præst P E M Lendrop og Hustru Sofie f. Pontoppidan. Debuterede 1898 paa Det kgl. Teater som Carmen: andre Partier: Mignon ; Cherubino i Figaros Bryllup; Amor i Orfeus og Eurodike; Canla; Pernille i Maskerade; Despina i Cosi fan tutte; Nuri i Dalen. Adresse : Frederiksborggade 20, Khh. LENSE F Danser ved Det kgl. Teater; f. 19. Febr i Kbhvn.; Søn af J A Lense og Hustru f. Eggersen; gift m. Johanno Mario f. Magnussen, f. 6. Marts i Kbhvn. Adresse : Vesselsgade 5, Kbhvn. LEOPOLD Svend Forfatter; f 23. Aug i Hjørring; Søn af Hotelejer E A Leopold og Hustru Henriette f. Hansen; gift m. Johanne Agnes f. Poulsen, f. 22. Maj 1881 paa St. Jørgensbjerg ved Roskilde. Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1893; cand. phil Medarbejder red Politiken. Litterære Arbejder: Prinsesse Charlotte (1897); Hyggelige Tider (18981: Enevold Brandt (1900); Den store Eros (1902); Skuespillet Pro Patria (1904; Dagmarteatret); Prins af Danmark (1905); Goethes Kat (1906); Vore Oldenborgere (1907); Det blaa Monarki (1907); Historier (1908); Vort Bourgeoisi; Min Ungdoms Bog (1909). Adresse : Rughavevej 1, Valby, Khh. LERCHE Christian Baron, Kammerherre, Hofjægermester, R.; f. 19. Maj 1856 paa Benzonsdal; Søn af Greve C C Lerche til Benzonsdal og Hustru Sophie f. Steensen Leth; gift m. Sigrid L-, f. 11. Febr. i Kbhvn., Datter af Professor, Konferensraad With. Besiddelser: Benzonsdal. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Adresse : Benzonsdal pr. Taastrup. LERCHE Christian Lensgreve, Hofjægermester; f. 14. juli 1865 paa Lerchenborg; Søn af Kammerherre, Lensgreve Christian Lerche og Hustru Cornelia f. Tillisch; gift m. Anna Hedevig f. 13. Febr., Datter af Kammerherre, Lensharon Frederik Zytphen- Adeler og Hustru Malvina f. de Falsen. Besiddelser fra 1885 : Grevskabet Lerchenborg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins- Register). Student (Roskilde) 1883; cand. iur. 1891; Sogneraadsformand ; Præsident i Holbæk Amts økonomiske Selskab ; Medlem af Bestyrelsen for Landbrugskolonierne for fattige Børn og for Kysthospitalet paa Refs-

16 Ler 260 næs; Formand tor Holbæk Amts Plejehjemsforening fra Adresse: Lerchenborg pr. Kallundborg. LERCHE Flemming Baron, Hofjægermester; f. 5. Jan. 1872; Søn af Kammerherre, Lensgreve Christian Lerche til Grevskabet Lerchenborg og Hustru Cornelia f. Tillisch; gift m. Anna Sophie L., f. 17. Jan., Datter af Kammerherre Christian Lüttichau (se denne). Besiddelser: Rohden. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V, Provins Register). Exam. jur.; Landvæsenskommissær. Adresse; Rohden pr. Daugaard. LERCHE Georg Driftsbestyrer, E.; f. 22. Okt i Rønne; Søn af Etatsraad, Amteforvalter H G F Lerche og Hustru f. Regoli; gift m. Sofie Frederikke f. Johansen, f. 28. Marts 1856 i Kongens Thisted, Jylland. Maskinarbejder ; polyteknisk Adgangseksamen 1875; cand. polyt. 1880; Tegner hos Burmeister & Wain ; Underbestyrer paa Højbygaard Sukkerfabrik 1881, Bestyrer sammesteds 1882; Bestyrer af Sukkerkogeriet i Odense fra 1884 og af Assens Sukkerfabrik fra 1908: Medlem af Odense Byraad ; Formand i Bestyrelsen for Odense tekniske Skole til Adresse: Odense. LERCHE Gustav Baron, Hofjægermester, Kammerjunker; f. 27. Juli 1859; Søn af Greve Vilhelm Lerche og Hustru Vilhelmine f. Barner; gift m. Christiane (Adane) L., f. 25. Okt., Datter af Baron Carl Wedell-Wedellsborg og Hustru Charlotte f. Komtesse Krag- J ucl-vind-frijs. Besiddelser.- Birkendegaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Cand. phil.; Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant ved 5. Dragonregiment og Gardehusarerne 1884; Afsked 1895; kar. Ritmester; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab til 1909; Præsident i Holbæk Amts økonomiske Selskab; Formand for Værslev Sogneraad. Adresse : Birkendegaard pr. Værslev. LESCHLY Mauritz Generalløjtnant, SK.DM.p.p.; f. 16. Nov i Eckernførde; Søn af Major Peter Leschly (død 1869) og Hustru Beate f. Jissen (død 1882); gift m. Julie, Sophie L. (død 1910), Datter af Oberst S J Neergaard (død 1892) og Hustru f. Møller (død 1867). Sekondløjtnant 1860; Premierløjtnant 1867; Adjutant ved 2. Generalkommando : Kaptajn 1878; Souschef ved 2 Generalkommando ; Oberstløjtnant 1890; Stabschef ved 2. Generalkommando ; Oberst 1897; Chef for 4. Regiment 1900; Generalmajor og Chef for 1. jydske Brigade 1903; Generalløjtnant og Chef for 2. Generalkommando 1905 Udenl. Ordner: F.Æ.L.; M.Gr.; Pr. R.Ø.; S.Sv.; Ø.J.Kr. Adresse: Niels Ebbesens Vej, Aarhus. LETH R B Kammerherre, Hofjægermester, K 1.DM.p.p.; f. 2. Jan i Lillehedinge Præstegaard; Søn af Sognepræst L B Leth og Hustru f. Bredsdorff; gift m. Emmy Antoinette f. Moltke, f. 15. Aug. i Kbhvn. Forstkandidat 1861; Sekondløjtnant i Krigen 1864; Assistent ved 1. Overførsterinspektion Overførster til 1909; Skovrider for Sorø Akademis 2. Skovdistrikt ; Tilsyn med de private Skove i Sorø og Præstø Amt ; Formand for Plejehjælpsforeningen for Frederiksborg Amt. Udenl. Orden: R.St.A. Adresse: Thorvaldsensvej 7, Kbhvn. LETH Theodor Etatsraad, Overretsprokurator, R.; f. 27. April 1825 paa Aalykkegaard ved Odense; Søn af Justitsraad L C F Leth (død 1865) og Hustru f. Lund; gift m. Minna Marie Claudine L., f. 10. April 1838 i Aabenraa, Datter af Amtsforvalter Claus Meisner (død 1838) og H'istru Frederikke f. Schaff. Student (priv. dimit.) 1845; cand. jur. 1853; slesvigsk juridisk Eksamen S.A.; Advokat 1855; Notarius publ. i Aabenraa ; Overretsprøveprokurator 1864, Overretsprokurator Folketingsmand ; tidligere Formand for Kbhvns Venstreforening. Adresse: Vesterbrogade 31, Kbhvn. LETH-ESPENSEN Chr. Gaardejer; f. 21. Nov paa Højlund ved Alken, Søn af Gaardejer Espen Nielsen, Højlund (død 1880) og Hustru Mætte r. Pedersen (død 1898); gift m. Johanne L-E., f. 11. Sept paa Haslegaard ved Aarhus, Datter af Mikkel J Trige (død 1878) og Hustru f. Jensen (død 1903). I 3 Vinter- og i Sommerhalvaar paa Viby Højskole hos Lars Bjørnbak; paa Faurbogaard Agerbrugsskole : Ejer af Vibygaard ved Aarhus; fleraarigt Medlem af Viby Sogneraad og Menighedsraad. Folketingsmand for Odderkredsen , for Kjellerupkredsen fra Repræsentant i Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere fra 1901; Medlem, 'af Kommisionen af 1909 ang. Besparelser paa Finansloven. Adresse: Dronningens Tværgade 25, Kbhvn., og Vibygaard pr. Aarhus.

17 261 Lev LEUNING Christopher Skolebestyrer; f. SB. Sept i Kbhvn.; Søn af Amtsforvalter, Justitsraad E W Leuning og Hustru f. Blicher; gift m. Sofie L., f. 10. Dec. i Slesvig, Datter af Digteren Johannes Helms. Student (Nykjøbing) 1865; cand. philol. 1872; derefter Inspektør ved og fra 1895 Bestyret af Borgerdydskolen paa Krgthvn. (nu Helgolandsgade). Formand i Direktionen for De forenede Skoler. Adresse: Helgolandsgade 6, Kbhvn. LEVETZOW Cornelia von Forfatterinde; f. 14. Jan, i Ringkøbing; Datter af Kammerherre D V von Levetzow (død 1849) og Hustru f. Fog (død 1872); ugift. Har skrevet talrige Fortællinger under Mærkerne J og Forfatterinden til lin ung Piges Historie. Adresse: Lyngby Hovedgade 16, Lyngby. LEVIN Adolf J Vekselerer, R.; f. 30. Juni 1842 i Kbhvn.; Søn af Vekselerer J M Levin og Hustru Frederikke f. Weel; ugift. Formand for Bestyrelsen af Akts. M. I Ballins Sønner, for Akts. Do danske Maltfabriker og for Vekselmæglernes og Vekselerernes Forening. Adresse: Amaliegade 6, Kbhvn. LEVIN Carl Overretssagfører, R.; f. 23. April 1861 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Harry Levin og Hustru Rosette f. Mannheimer; gift m. Anna L f. 25. Juli 1862 i Kbhvn., Datter af Etatsraad J C Ferslew (se denne). Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; cand. jur. 1884; Overretssagfører 1887 (Sagførerforretning i Kompagni- Skab med Overretssagfører Will. Homim) ; Censor for Privatteatrene Adresse ; st. Strandstræde 21, Kbhvn. LEVIN Poul Forfatter, Dr. phil.; f. 17. Juni 1869 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Harry Levin og Hustru Rosette f. Mannheimer; ugift. Student (Haderslev Læreres Skole) 1887; Universitetets Guldmedalje 1891; cand. mag. 1894; Dr. phil (Ovids Ungdomsdigtnitig); Medredaktør af Det ny Aarhundrede ; Redaktør af Tilskueren 1910; Næstformand i Studentersamfundet ; Formand for Direktionen for Carolineskolen; Repræsentant i Mosaisk Trossamfund fra 1909; i Bestyrelsen for Studentersamfundets Søndagsskoler; Sekretær i Forfatterforeningen. Har skrevet : Antoinette (1895); Chr. Winther (1896); Sejr (1899); Egne og Stæder (1899); Victor Hugo (1902); Den døde By (1902); Smaa Kapitler (1906); Den naturalistiske Roman (1907); Fars Penge (1908). Adresse ; 1. Strandstræde 24, Kbhvn. LEVINSEN Anton Oberstløjtnant, Kontorchef, R.DM.p.p.; f. 20. Jan i Kværn i Sønderjylland; Søn af Præst L J Levinsen og Hustru f. Rée; gift m. Johanne Kirstine Mario Petrine f. Kastrup, f. 28. Aug. paa Kastrupgaard pr. Hobro. Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1894; Kontorchef i Krigsministeriet fra 1897; Oberstløjtnant Udcul. Ordner: J.O.S.; S.N. Adresse: Strandvejen 177, Hellerup. LEVINSEN C M R Museumsinspector (Direktor), R.; f. 23. Jan i Hørsholm; Søn af Sagfører Jens Levinsen (død 1866) og nustru Amanda f. Brockdorff (død 1869); gift m. Caroline L. (død 1908), Datter af Værftsdircktor Julius Bonnesen (død 1888) og Hustru f. Brockdorff. Student (Randers) 1869; mag. scient 1874; Rejse til Grønland ; Iuspector ved Zoologisk Museum 1885; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1896; Medlem af Videnskabernes Selskab 1901; i Bestyrelsen for Naturhistorisk Forening fra Har skrevet; Systematisk-geografisk Oversigt over do nordiske Annulaia, Gephyrea, Chactognathi og Balanaglossi ( ); En Række Bidrag til Dijmphna Togtets zoologisk-botaniskc Udbytte, samt til Det videnskabelige Udbytte af Kanonbaaden Hauchs Togter ( ); Mosdyr i Zoologia Danica (1894); Meduscr, Ctenopborer og Hydroider fra Grønlands Vestkyst samt Bemærkninger om Hydroidernes Systematik (1893); Morphological and Systematic Studies on tho Cheilostomatous Bryozoa (1909). Adresse; Rosenvængets Sideallé 9, Kbhvn. LEVINSEN T L Provst, R.; f. 27. Okt i Kbhvn.; Søn af Residerende Kapellan ved Trinitatis Kirke i Kbhvn. Carsten Levinsen og Hustru f. Levinsen; gift m. Anna Pauline f. Petersen, f. 8. Dec. i Kbhvn. Student (Metropolitanskolen) 1869; cand. tliepl. 1875; Kateket ved Trinitatis Kirke s. A.; Sognepræst i Frederikshavn 1879: Provst for Horns Herred (Aalborg Stift) 1887: Sognepræst ved St. Matthæus Kirke i Kbhvn. fra 1889; Formand for St. Matthæus Kirkes Menighedspleje. Adresse: Valdemarsgade 27, Kbhvn. LEVISON Ad. Papirhandler, R.; f. 9. Dec i Kbhvn.; Søn af Lion Levison og Hustru Gaiathea f. Scottlaen-

18 Lev 262 der; gift m. Johanne Louise f. Bloch, ; f. 22. Maj i Kbhvn. Medlem af Papirhandlerforcningens Voldgifts-Udvalg og sammes Legatudvalg; Medlem af Bestyrelserne for Bor-i gervennen af 1788 og for Foreningen til Hjælp for ulykkelig stillede Mødre. Adresse; V-Boulevard 43, Kbhvn. LEVY Fred. L Arkitekt; f. 1. Febr i Hamborg; Søn af Grosserer M A Levy og Hustru Henriette f. Heymail; gift m. Christiane Ottilie L (død 1897), Datter af Grosserer Christian Christensen og Hustru Hansine f. Berthelsen. Student 1870; Blev af Kunstakademiet s. A., Afgang Vurderingsformand for Voldkvarterernes Skyldkreds. Har opført: Silopakhnset i Frihavnen ; St. Petri Kirkes, Thymes og Perts Stiftelser. Mosaisk Trossamfunds Stiftelse og Begravelseskapel; flere Privatskolebygniuger i Kbhvn.; Den kgl. Døvstuniincskole. i Nyborg; Det kgl. Dnvstummeinstitut i Fredericia; Kbh.s Kreditforening og Ejendommene Kongens Nytorv 8 og Bredgade 31; Holbæk Amts Tvangs-, Arbejds- og Daareanstalt; har restaureret Handelsbankens Bygning (Erichsens Palæ) og opført, sammes Nybygning. Adresse : Sfoekholmsgade 33, Kbhvn. LEVY Frits Professor, Dr. med.; f. 2. Febr i Kbhvn.; Søn af Overakkuchør, Professor C E M Levy og Hustru Hilda f. Wulff; gift m. Emilio f. Smith, f paa Skovgaard, Sjælland (død 1888). Student (Roskilde) 1866; med. Eks. 1873; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. B ; Universitetets Guldmedalje 1878; Dr. med. 1879; Reserveakkuchør ved Fødselsstiftelsen ; Afdelingslæge ved Poliklinikens gynækologiske Afd ; Overlæge ved St. Josefs Hosp. gynækolog, i Afd. fra 1885; Reservelæge i Hæren ; Medudgiver og Redaktør af Medicinsk Aarsskrift : Læge ved Det røde Kors' Klinik ; Medlem af Bestyrelsen for De Pnggaardske Legater; Næstformand i Bestyrelsen for Præmiesclskabet for Plejemødre. Adresse : Dronn. Tværgade 8, Kbhvn. LEVY Louis Forfatter; f. 9. Okt, 1875 i Kbhvn.; Søn af Korpslægo Levy og Hustru Petra f. Wulff; gift m. Clara f. Larsen, f. 9. Juni 1875 (separeret). Student 1895; studerede Medicin til 1897: rejst som Korrespondent for Politiken, København og Berlingske Tidende i Grækenland, Rusland, Belgien og Frankrig; Politikens Pariserkorrespondent i 4 Aar; Medarbejder ved andre Blade og Tidsskrifter; Redaktør af Ungt Blod og af Ungdom; Medredaktør af Vagten og af Maanedsmagasinet. Udgivet Bøgerne: Breve fra Ensomheden ; Invalideklubben; Byg dig en Ark; Simon Bing; Børnerim: Dansk Foraar: Hjemkomst; Mennoskeløget Kzradoch. Den vaarfriske Methusalem ; Børnevers. Adresse: Holmens Kanal 32, Kbb. LEVY Sigfred Professor; f. 25. Okt i Randers; Søn af Købmand M J Levy og Hustru Charlotte f. Levin; gift m. Lida Helena L., f. 4. Nov. i Nyborg, Datter af Konsul Jacob Michelsen og Hustru Edel f. Michelsen. Student (v. Westenske Institut) 1865; med. Eks. 1874; Læge ved Samfundet for Vanføre ; Corrcsponderendc Medlem af American orfhopedic sociciy; Stifter af en privat velgørende Institution, Klinik for vanføre. Børn; Forfatter af forskellige orthopa'diskkirurgiske Arbejder, Adresse : V-Boulevard 51. Kbhvn. LEVYSOHN Konrad Overretssagfører; f. 22. April 1862 i Kbhvn.: Søn af Broderihandler I C Levysohn og Hustru Frederikke f. Hertz; gift 1. Gang m. Ellen f. Heymann (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Erica f. Jacobsen. Student (Mariboes Skole) 1878; cand. jur. 1884; Overretssagfører 1887; Formand for Akts. Hertz' Garveri og Skotøjfabrik; i Bestyrelsen for De danske Svineslagterier. Adresse; Stockholinsgade 41, Kbhvn. LEVYSOHN Salomon Operarepetitør, R.; f. 14. Okt i Kbhvn.: Søn af Grosserer M C Levysohn og Hustru Gitte f. Salomonsen; gift m. Anna f. Glückstadt, f. 13, Juli i Kristiania. Student (Mariboes Skole) 1876; studerede Polyteknik, senere Musik; Operarepetitør ved det kgl. Teater fra 1891; Musikarkivar fra Dirigent for Studenter-Sangforeningen og fra 1903; i Bestyrelsen for Cæciliaforeningen; Kasserer for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik og for den kbhvnske Afdeling af Internationalt Musikselskab; Formand for Studentersamfundets Arbejderkoncerter. Adresse: V-Boulevard 38. Kbhvn. LEVYSOHN William Grosserer; f. 12. Marts 1858 i Kbhvn., Søn af Hof-Lingerihandler L C Levysohn (død 1891) og Hustru Bertha f. Meyer; gift m. Emma L., f. 1. Okt i Kbhvn., Datter af Fabrikant Rudolph Seligmann og Hustru Sophie f. Weil (død 1909). Præliminæreksamen 1874; indtraadte som Chef i Firmaet Engelhardt & Lohse 1883.

19 263 - Lji Bestyrelsesmedlem i Foreningen af kbhvnske Manufakturgrossister fra 1900, Bestyrelsesmedlem i sammes Akkord- agi Konkursafdeline;' ; Medlem af Sø- o«handelsretten 1907, af Akkordretten fra Adresse.- Vester Voldgade 7, Kbhvn. LEWALD V C J Oberstløjtnant i Fodfolket, Kammerjunker, R.p.p.; f. b. Juli Sekondløjtnant 1884; Premierløjtnant s. A.: Adjutant hos Generalinspektøren for Fodfolket ; ved Generalstaben ; tjenstgørende Officer og Adjutant hos Prins Christian ; Kaptajn 1898; ved Generalstaben ; Stabschef ved 2. sjællandske Brigade 1907: Oberstløjtnant og Chef for 19. Bataillon s. A. Udenl. Ordner: L.Æ.K.; M.Gr.; M V.Kr.; Pr.R.9.; S.Sv. Adresse : Nyborg. LEWENSTEIN T Overrabbiner. Ur. phil., Førstepræst; f. 26. Nov i Paramaribo, Holl. Vest-Indien; Søn af Overrabbiner i Surinam Moses Lewcustein og Hustru F'rancisca f. Koetser: gift m. Flora f. Møller, f. 10. Nov i Alfona. Overrabbiner i Friesland , i Haag , i Kbhvn. fra Adresse: Ryesgade 27, Kbhvn. LEWINSKY Ferdinand Landstingsmand; f. 2. Marts 1858 i Roskilde: Søn af Murermester Vilhelm Lewinsky (død 1861) og Hustru Vilhelmine f. Køltzow (død 1875); gift m. Karen L., f. 24. Dec Datter af Sagfører Danckert (død 1886) og Hustru Kirstine f. Kruse (død 1906). I Farverlære i Kallundborg til 18-? beskæftiget ved Mølleriet ; Be styrer af et Farveri og Uldspinder i Kallundborg 1884, Indehaver af samme : Landstingsmand (Socialdemokratiet) fra i Bestyrelsen for De fattiges Kasse i Kallundborg : Medlem af Kallundborg Ryraad : Medstifter af og Bestyrelsemedlem i Kallundborg Folkeuniversiteteforening ; Bestyrelsesmedlem i Folkebogsamlingen smstds Adresse: Hersegade 8, Roskilde. LICHTENBERG Gerhard de Godsejer, R.DM.; f. 4. Marts 1845; Søn af Godsejer Carl Gerhard de Lichtenberg og Hustru Casparine f. Snell; gift m. Anna L., f. 24. Aug., Datter af Kammerherre A V Dinesen og Hustru f. von Haffner. Besiddelser : Hessel (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Formand i Repræsentantskabet for Spare-, Laane- og Diskonto Institutet for Grenaa og Omegn : Medlem af Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab; Formand for Fællesudvalget for Moseundersøgelser til dets Ophævelse; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab. Adresse: Hessel pr. Grenaa. LICHTENBERG I Th. Møllermester, Kaptajn; f. 18. Febr i Kbhvn.; Søn af Melhandlcr L E Lichtenberg og Hustru Sara f. Bense; gift m. Hilda Laura f. Olsen, f. 5. Marts i Kbhvn. Firma: Th. Lichtenberg & Co. Formand og Kasserer for Korn- og Melhandlerforeningen; Kasserer for Kbhvn.s Handelsforeningers Fællesrepræsentation og for St. Pauls Sogns Sygepleje; Formand i Bestyrelsen For Stadshauptmand J Conradts og Hustrus Legat og for Kbhvns Borgervæbnings Officerers Understøttelsesfond; Repræsentant og Revisor i Kbhvns Grundejeres Reniioldningssclskab: Repræsentant i Kbhvns Brandforsikring m. m. Adresse : Herluf Trolles Gade 23, Kbhvn. LIEBE Otto Højesteretssagfører, R.DM. p.p.; f. 24. Maj 1860, Søn af Geheime-Konferensraad C C V Liebe og Hustru f. Pedersen; gift m. Johanne Louise L., f. 17. Febr i Haderslev, Datter af Politimester Alexander Heide og Hustru Emilie f. With. Student (Mctropolitanskolen) 1877; cand. jur. 1882; Overretssagfører 1885; Højesteretssagfører 1889; Medlem af Bestyrelsen for juridisk Forening og Dansk Selskab for international Søret; Formand for Den danske Sagførerforening Medlem af Privatbankens Bankraad og af Bestyrelsen for G. B. N. F. Medlem af Direktionen for Vejlefjord Sanatorium og af Bestyrelserne for Christiansdals Kloster, Overkammerherre Oxholms Fond. Lægeforeningens Boliger og Foreningen Det røde Kors. Udenl. Ordener: O.H.&F.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.N. Adresse: Bredgade 30, Kbhvn. LIEBMAN August Skuespiller; f. 9. Okt i Kbhvn.; gift m. Emmy L., f. 17. Nov. i Sverige. Debuterede d. 9. Okt paa Det kgl. Teater som Horace i Fruentimmerskolen ; Skuespiller ved Dagmarteatret ; atter ved Det kgl. Teater fra Hovedroller: Nechljudow i Opstandelse; Prinsen i Der var engang; Tristan i Kong Renés Datter; Herløv i Eventyr paa Fodrejsen; Paul Reymond i Hvor man keder sig; Marc-Arron i Revolutionsbryllup. Adresse: Thorvaldsensvej 5, Kbhvn,

20 Lii 26-1 LIISBERG H C Bering Museumsinspektør. Slotsforvalter, R.p.p.; f. 11. i 1908). (død 1867) og Hustru f. Oxenbøll (død April 1854 i Aarhus; Son af II C Liisberg og Hustru f. Packness; gift ; Kaptajn 1882: Oberstløjtnant Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant Gang m. Susanne f. Krävenbühl (død 1895; Oberst og Chef fw 7. Regiment 1903) 2. Gang m. Margret«f. Winkt«1902; Afsked Horn, f. 11. Sept i Kbhvn. Formand i Bestyrelsen for Børnehjemmet Til Søs ; Student (priv. dimit.) 1881; cand. phil. s. A.; studerede Theologi. senere Historie; Assistent ved Rosenborg Ove Hohlenbergs Minde og i Den danske Komité til Bekæmpelse af Hvide Slavehandel. Slot 1883; 2. Inspektor Har skrevet: Kalmarkrigen (1889); Inspektør og Slotsforvalter 1906; Formand for Kunstnerforeningen af 18. tehistorier (4. Bd ); Christian Kejserkrigen (1901); Dansk-norske Hel Novbr. IV Krige (1895); Daniel Rantzau (1898): Har skrevet: Søfolk (1891); Napoleon Absalon (1899); Medudgiver af det militære Ugeblad, Danebrog; tillige har (1894); Generalkaptajnen 1896); Den store Revolution (1897); Kunstkammeret, dets Stiftelse og ældste Historie Felttogene i vore første Frihedsaar han sammen med F Holst skrevet. (1897); Kjøbenhavn i gamle Dage (1888), sammen med Bering Liisberg: (1900); Christian IV ( ); Fra Christian IV ( ) og sammen med gamle Dage I & II (1900); Havmanden (1900); Trange Tider (1901); Vesten Sønderjylland (1904). Otto Liitken : Vor sidste Kamp for for Sø og Østen for Hav (1909); Urmagerlavets Historie (1909); en Mæng Adresse: Vesterbrogade 68. Kbhvn. Udenl. Orden : S.Sv. de kultur- og kunsthistoriske og topografiske Artikler i Blade og Tidsskrif- f. 17. Maj 1855; Søn af Oberst Carl LILLIENSCHIOLD Carl Grosserer, R.: Lillienschiold og Hustru Emma f. af Udenl. Orden : Stb.V. Gyldenfeldt: gift m. Alma L., f. 16. Adresse : Rosenborg Slot, Kbhvn. Okt. 1859, Datter af Mægler C L Prior. Uddannet hos Firmaerne Schack Steenberg & Co., J P F Ekmann og Sthyr LIISBERG H J kgl. Hof-Instrumentmager, R.; f. 22. April 1860 i Aarhus; & Kjær; Medindehaver af Firmaet L Søn af Raadmand H Liisberg (død F Mørch & Co. fra 1881, Eneindehaver 1883) og Hustru Julie f. Lassen (død fra ); gift m. Fanny Eleonora Margrethe Ludovica L., f. 19. Juni 1857 i mité, af Sø- og Handelsretten og af Medlem af Grosserer-Societetels Ko Kbhvn., Datter af Oberst J G F Colding (dod 1907) og Hustru Johanne f. mand for Foreningen af Kolonial-Gros- Kreditorforcningens Bestyrelse; For Larsen (død 1900). sister i Kbhvn Student 1877; cand. phil. 1878; overtog 1881 Firmaet II E Holsts Eftf. LIMKILDE Vald. Ritmester, R.; f. 1. Adresse: Malmøgade 8, Kbhvn. Oldermand for Urmagerlavet Aug i Odense; gift m. Martha 1907; Formand for Urmager Centralforeningen Sekondløjtnant 1886; Premierløjtnant Elisabeth L.. f. 7. Sept. i Kbhvn. s. A.; Ritmester 1902; Chef for Rideog Beslagskolen fra Adresse; Kong Georgs Vej 74. Kbhvn. LIMPRICHT P C Guvernør, R.DM.: f. 19. Maj 1858 paa Faurholm ved Hillerød ; Søn af Forpagter P C Limpricht. Student (Frederiksborg) 1875; cand. Adresse: N-Søgade 27 A, Kbhvn. LIISBERG V P E Brandchef, R.; f. 25. Jan i Kbhvn.; Søn af Urtekræmmer J P Liisberg og Hustru f. Hansen; gift m. Nancy Maria Dorothea f. Nielsen, f. 12. Juli i Kbhvn. Cand. polyt. 1878: Assistent ved Brandvæsenet Fuldmægtig Telegrafingeniør ved Brandvæsenet ; Vicebranddirektørl1905: Brandchef 1909; Næstformand for Kbhvn.s fotografiske Amatør-Klub; Medlem af Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse fra Adresse: V-Voldgade 80. Kbhvn. LILJEFALK Axel Oberst, Forfatter, R. DM.MfDR.p.p.; f. IS. Okt i Kbhvn.; Søn af Etatsraad. Borgmester i Kbhvn. L C Larsen (død 1873) og Hustru f. Helweg (død 1878): gift m. Augusta Frederikke L., f. 3. Juni i Kbhvn., Datter af Byfoged F Bulow jur. 1880; Guvernementsfuldmægtig i Dansk Vestindien 1881; Guvernementssekretær 1888; Guvernør Medlem af Bankraadet for Danskvestindisk Nationalbank. Adresse: St. Thomas. Vestindien. LINCKE Valdemar fh. kgl. Operasanger; f. 14. Fehr i Kbhvn.; giftm. Violinistinden Mary Albertine L., f. 28. Okt. i Aarhus, Datfer af kgl. Mundkok P Soyer (død) og Hustru f. Albrechtsen. Blev af Musikkonservatoriet og Devillierz i Paris: debuterede paa Det kgl. Teafer 1892 som Landgreven i Tann-

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1863-1874. 1 1. 1864. Ungkarl Niels Andersen, 38 Aar, i Gudbjerg, vacc. 22. juni 1826 af Ørnstrup. Pigen Maren Christensen, 34 Aar, Lakkendrup, vacc. 27. juli 1830 af Finch.

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst Forfædre til: Side 1 af 9 1st Generationer 1. blev født den Apr. 2 1932 i Nørregade 26, Århus og døde den Dec. 4 2001 i Helsingevej 142, Frederiksværk. Andre begivenheder i s liv Barnedåb Jul 24 1932 Århus

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

s liv Realeksamen Stålvalseværket i Frederiksværk Arbejdsmand Konstabelelev Hærens Signalskole, Høvelte Konstabelelev

s liv Realeksamen Stålvalseværket i Frederiksværk Arbejdsmand Konstabelelev Hærens Signalskole, Høvelte Konstabelelev Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Maj 6 1954 i Fødselsanstalten i Aarhus. Andre begivenheder i Sep 19 1954 Risskov Kirke Sognepræst Frederik Kassner Modelsnedker Aage Knudsen (morfar) og Inger

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere