WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE"

Transkript

1 WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

2 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder, at et visuelt signal vises eller fjernes. En prik ( ) betyder et lydsignal, fem korte streger ( ) betyder gentagne lydsignaler og en lang streg ( - ) betyder et langt lydsignal. Når et visuelt signal vises over et klasseflag, gælder signalet kun denne klasse. á â Svarstander Kapsejladser, der ikke er startet, udsættes. Varselssignal vil blive givet 1 minut efter nedhaling, med mindre sejladsen på det tidspunkt igen udsættes eller opgives. á Svarstander over H Kapsejladser, der ikke er startet, udsættes. Yderligere signaler gives på land. á Svarstander over A Kapsejladser, der ikke er startet, udsættes. Ikke flere kapsejladser i dag. á â Svarstander over talstander 1-6 Udsættelse af 1-6 timers varighed fra det planlagte starttidspunkt. OPGIVELSESSIGNALER á â N Alle kapsejladser, som er startet, er opgivet. Sejl tilbage til startområdet. Varselssignal gives 1 minut efter nedhaling, med mindre sejladsen på det tidspunkt igen opgives eller udsættes. N over H Alle kapsejladser er opgivet. Yderligere signaler gives på land. N over A Alle kapsejladser er opgivet. Ikke flere kapsejladser i dag. á á 2

3 KLARSIGNALER á â - á â - á â - á â - P Klarsignal. I Regel 30.1 gælder. Z Regel 30.2 gælder. Sort flag. Regel 30.3 gælder. TILBAGEKALDELSESSIGNALER AFKORTNING AF BANEN á á â á X Individuel tilbagekaldelse. Første lighedsstander Generel tilbagekaldelse. Varselssignal vil blive givet 1 minut efter nedhaling. ÆNDRING AF DET NÆSTE BEN S Banen er afkortet. Regel 32.2 gælder C Positionen af det næste mærke er ændret: mod styrbord; mod bagbord; for at afkorte længden af benet; for at forlænge længden af benet. ANDRE SIGNALER á á Intet lydsignal L På land: En besked til deltagerne er slået op. Til søs: Kom på prajehold eller følg denne båd. M Genstanden, som viser dette signal, erstatter et forsvundet mærke. Y Bær personligt opdriftsmiddel. Blå(t) flag eller figur: Dette fartøj underlagt kapsejladskomitéen er i position ved mållinjen. 3

4 Kapsejladsreglerne udgave, 1. oplag 2013 Dansk Sejlunion, 2013 Oversættelse: Dansk Sejlunion, Appel- og Regeludvalget og Kapsejladsledergruppen: Hans-Kurt Andersen Jacob Mossin Andersen Bjørn Anker-Møller Søren Badstue Henrik Dorph-Jensen Troels Wester Fischer Paw Hagen Thomas Jørgensen Søren Krause Søren Kristensen Andreas Kuchler Torben Precht-Jensen Jan Stage Jens Villumsen Forsidefoto: Peter Bodin, Bodin-Foto Produktion: Formegon ApS Tryk: Vester Kopi A/S ISBN: ISSN: Dansk Sejlunion Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf

5 INDHOLD KAPSEJLADSSIGNALER... 2 REGELDOKUMENTER ONLINE... 6 INTRODUKTION... 7 DEFINITIONER... 9 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER Del 1 HOVEDREGLER Del 2 NÅR BÅDE MØDES Del 3 LEDELSE AF EN KAPSEJLADS Del 4 ANDRE KRAV, DER SKAL VÆRE OPFYLDT, NÅR DER KAPSEJLES Del 5 PROTESTER, GODTGØRELSE, HØRINGER, GROVE FORSEELSER OG APPELLER Del 6 TILMELDING OG KVALIFIKATION Del 7 STÆVNELEDELSE Tillæg A POINTGIVNING B REGLER FOR WINDSURFINGKONKURRENCER C MATCH RACING RULES D REGLER FOR HOLDKAPSEJLADS E REGLER FOR RADIOSTYREDE BÅDE F REGLER FOR KITEBOARDING G IDENTIFIKATION PÅ SEJL H VEJNING AF BEKLÆDNING OG UDSTYR J INDBYDELSE OG SEJLADS BESTEMMELSER K (DANSK UDGAVE) DS SKABELON FOR INDBYDELSE L (DANSK UDGAVE) DS SKABELON FOR SEJLADS- BESTEMMELSER M ANBEFALINGER TIL PROTEST KOMITÉER N INTERNATIONAL JURIES P SPECIELLE PROCEDURER FOR REGEL R FREMGANGSMÅDER VED APPELLER OG ANMODNINGER STIKORDSREGISTER NOTER TIDS- OG HASTIGHEDSTABELLER BEAUFORT SKALAEN SIGNALFLAG... Bagside 5

6 REGELDOKUMENTER ONLINE The International Sailing Federation (ISAF) har etableret en enkelt hjemmeside, hvor der er links til de engelske versioner af alle online-dokumenter, der er nævnt i denne bog: sailing.org/racingrules/documents Dansk Sejlunion (DS) har danske versioner af nogle af disse dokumenter på denne hjemmeside: Protestskema E-bog og pdf af kapsejladsreglerne Indbydelse og sejladsbestemmelser Fortolkninger af regel 42 Dansk Sejlunions etiske kodeks - kapsejlads ISAFs regler for reklame 6

7 INTRODUKTION Kapsejladsreglerne omfatter to hovedafsnit. Det første afsnit, Del 1-7, indeholder regler, der har betydning for alle deltagere. Det andet afsnit indeholder tillæg som angiver regeldetaljer, regler, der gælder ved bestemte typer af kapsejlads, samt regler, som kun vedkommer et begrænset antal deltagere eller kapsejladsledere. Revidering Kapsejladsreglerne revideres og udgives hvert fjerde år af The International Sailing Federation (ISAF), som er den internationale myndighed for sporten. Denne udgave træder i kraft den 1. januar 2013, dog således at ikrafttrædelsen kan udsættes for et stævne, der starter i 2012 ved at oplyse dette i indbydelse og sejladsbestemmelser. Vigtige ændringer i forhold til regelbogen for er markeret med lodrette streger i marginen. Der er ikke påtænkt ændringer før 2017, men ændringer, som ISAF inden da bestemmer er hastesager, bekendtgøres gennem de nationale myndigheder og ISAFs hjemmeside (www.sailing.org). ISAF Regulativer I definitionen regel henvises til ISAF regulativer om deltagelsesret, reklamer, dopingbekæmpelse samt klassifikation af deltagere (regulativer 19, 20, 21 og 22). Disse regulativer kan ændres når som helst og er derfor ikke medtaget i denne bog. Den seneste version af regulativerne kan findes på ISAFs hjemmeside (www.sailing.org); nye udgaver bekendtgøres gennem de nationale myndigheder. Cases og Calls ISAF udgiver fortolkninger af kapsejladsreglerne i The Case Book for og anerkender disse som autoritative fortolkninger og forklaringer af reglerne. ISAF udgiver ligeledes The Call Book for Match Racing for samt The Call Book for Team Racing for og anerkender disse som autoritative, dog kun for matchracing eller holdsejlads med dømning på vandet. Disse publikationer er tilgængelige på ISAFs hjemmeside (www.sailing.org). 7

8 INTRODUKTION Terminologi Et udtryk, der anvendes i den betydning, det har i Definitioner, er trykt med kursiv eller i indledende tekster med fed kursiv (eksempelvis kapsejle og kapsejle). Kapsejladsregel betyder en regel i Kapsejladsreglerne. Båd betyder en sejlbåd og besætningen om bord; fartøj betyder enhver form for båd eller skib. Kapsejladskomité omfatter enhver person eller komité, der udfører en kapsejladskomitémæssig funktion. En ændring af en kapsejladsregel, betyder at der er tilføjet noget til reglen, eller at reglen er delvis eller helt slettet. En national myndighed er en national myndighed, som er medlem af ISAF. Andre ord og udtryk anvendes i den betydning, de normalt har i nautisk brug eller i al almindelighed. Tillæg Når reglerne i et tillæg gælder, skal de gælde forud for enhver modstridende regel i Del 1-7 og Definitioner. Hvert tillæg er identificeret med et bogstav. En henvisning til en regel i et tillæg vil indeholde tillæggets bogstav og regelnummer, eksempelvis regel A1. Denne bog indeholder ikke noget Tillæg I, O og Q. Ændringer i reglerne En national myndigheds forskrifter, klasseregler eller sejladsbestemmelser kan kun ændre en kapsejladsregel som tilladt i regel 86. Ændringer i en national myndigheds forskrifter En national myndighed kan begrænse ændringer af dens forskrifter som beskrevet i regel

9 DEFINITIONER Et udtryk, der anvendes i den betydning, som fremgår af neden - stående, skrives med kursiv eller i indledende tekster med fed kursiv. Fuldføre En båd fuldfører, når nogen del af dens skrog eller dens besætning eller udstyr i normal position krydser mållinjen fra banesiden. Den har imidlertid ikke fuldført, hvis den efter at have krydset mållinjen (a) tager en straf i henhold til regel 44.2, (b) retter en fejl i henhold til regel 28.2 begået ved mållinjen eller (c) fortsætter med at omsejle banen. Halse, styrbord eller bagbord En båd er på den halse, styrbord eller bagbord, som svarer til dens luv side. Hindring En genstand, som en båd ikke kunne passere uden at foretage en væsentlig kursændring, hvis den styrede direkte mod genstanden og var en af sine skroglængder fra den. En genstand, der kun kan passeres sikkert på den ene side, og et område udpeget som sådant i sejladsbestemmelserne, er også hindringer. Imidlertid er en kapsejlende båd ikke en hindring for andre både, med mindre de skal holde klar af den eller, hvis regel 23 gælder, undgå den. Et fartøj som er let, herunder en kapsejlende båd, er aldrig en fortsat hindring. Holde klar En båd holder klar af en båd med retten til vejen (a) hvis båden med retten til vejen kan sejle sin kurs uden at behøve at foretage nogen handling for at undvige og» 9

10 DEFINITIONER (b) når bådene overlapper, hvis båden med retten til vejen også kan ændre kurs i begge retninger, uden at der omgående bliver berøring. Holde op En båd holder et mærke op, når den er i en position, hvorfra den kan passere til luv af det og passere det på den forlangte side uden at skifte halse. Interesseret part En person, som kan vinde eller tabe som følge af en protestkomités afgørelse, eller som har en nær personlig interesse i afgørelsen. Kapsejle En båd kapsejler fra dens klarsignal og indtil den fuldfører og er klar af mållinjen og dens mærker, eller udgår, eller indtil kapsejladskomitéen signalerer generel tilbagekaldelse, udsættelse eller opgivelse. Klar agter og klar foran; overlap En båd er klar agter af en anden, når dens skrog og udstyr i normal position er agten for en linje trukket tværs fra det agterste punkt på den anden båds skrog og udstyr i normal position. Den anden båd er klar foran. De overlapper, når ingen af dem er klar agter. Imidlertid overlapper de også, når en båd mellem dem overlapper dem begge. Disse udtryk gælder altid for både på samme halse. De gælder ikke for både på modsatte halser, med mindre regel 18 gælder eller begge både sejler en kurs mere end 90 grader fra den sande vindretning. Luv Se læ og luv. 10

11 DEFINITIONER Læ og luv En båds læ side er den side, som er, eller når den er i vindøjet var, bort fra vinden. Når den sejler over plat læns eller direkte med vinden, er dens læ side imidlertid den, hvor dens storsejl ligger. Den anden side er dens luv side. Når to både på samme halse overlapper, er båden på læ side af den anden den læ båd. Den anden er den luv båd. Mærke En genstand, som sejladsbestemmelserne forlanger, at en båd skal passere på en bestemt side, og et fartøj underlagt kapsejladskomitéen omgivet af frit farvand, hvorfra startlinjen eller mållinjen udgår. En ankerline eller en genstand, der tilfældigt er fastgjort til et mærke, er ikke en del af dette. Mærke-plads Plads for en båd til at passere et mærke på den forlangte side. Endvidere er det (a) plads til at sejle til mærket, når dens rigtige kurs er at sejle tæt på det og (b) plads til at runde mærket, som nødvendigt for at omsejle banen. Mærke-plads for en båd omfatter dog ikke plads til at stagvende, med mindre den er indvendigt overlappende og til luv af den båd, der skal give mærke-plads, og den ville holde mærket op efter sin stagvending. Opgive En kapsejlads, som en kapsejladskomité eller en protestkomité opgiver, er ugyldig, men kan sejles om. Overlap Se klar agter og klar foran; overlap. 11

12 DEFINITIONER Part En part i en høring er (a) for en høring af en protest: en protesterende, en der protesteres mod, (b) for en anmodning om godtgørelse: en båd, der anmoder om godtgørelse, eller for hvilken, der anmodes om godtgørelse; en kapsejladskomité, der handler i henhold til regel 60.2(b), (c) for en anmodning om godtgørelse i henhold til regel 62.1(a): den organisation, der påstås at have udført en fejlagtig handling eller undladelse eller (d) en båd eller deltager, som kan blive straffet i henhold til regel En protestkomité er imidlertid aldrig en part. Plads Den plads, en båd behøver under de givne forhold, inklusiv plads til at overholde sine forpligtelser i henhold til reglerne i Del 2 og regel 31, mens den manøvrerer omgående på en sømandsmæssig måde. Protest En påstand i henhold til regel 61.2 fra en båd, en kapsejladskomité eller en protestkomité om, at en båd har brudt en regel. Regel (a) Reglerne i denne bog (Kapsejladsreglerne), herunder Definitioner, Kapsejladssignaler, Introduktion, indledende teks - ter og reglerne i et tillæg, når det gælder, men ikke overskrifter, (b) ISAF Regulation 19, Eligibility Code (deltagelsesret), Regulation 20, Advertising Code (reklamer) Regulation 21, Anti- Doping Code (dopingbekæmpelse) samt Regulation 22, Sailor Classification Code (klassifikation af deltagere), 12

13 DEFINITIONER (c) den nationale myndigheds forskrifter, med mindre de er ændret af sejladsbestemmelserne i overensstemmelse med den nationale myndigheds eventuelle forskrift til regel 88.2, (d) klassereglerne (for en båd, der sejler under en handicap- eller måleregel, er reglerne for det system klasseregler ), (e) indbydelsen, (f) sejladsbestemmelserne og (g) ethvert andet dokument, som gælder for stævnet. Rigtig kurs En kurs, som en båd ville sejle for at fuldføre så hurtigt som muligt i fravær af de andre både, som omtales i den regel, hvor udtrykket bruges. En båd har ingen rigtig kurs før dens startsignal. Starte En båd starter, når nogen del af dens skrog, besætning eller udstyr krydser startlinjen i retning mod det første mærke, efter at båden, ved eller efter dens startsignal, har været helt på startsiden af startlinjen, og den har overholdt regel 30.1, hvis den gælder. Udsætte En udsat kapsejlads forsinkes før det planlagte starttidspunkt men kan startes eller opgives på et senere tidspunkt. Zone Området omkring et mærke inden for en afstand af tre skroglængder af den båd, som er nærmest ved det. En båd er i zonen, når nogen del af dens skrog befinder sig i zonen. 13

14 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER SPORTSMANSHIP OG REGLERNE Deltagere i sejlsport er underlagt en samling regler, som det forventes, at de følger og håndhæver. Et grundlæggende princip for sportsmanship er, at deltagere, der overtræder en regel, straks påtager sig en straf, som kan være at udgå. ANSVARLIGHED OVER FOR MILJØET Deltagere opfordres til at begrænse enhver miljøskadelig virkning under udøvelse af sejlsport. 14

15 DEL 1 HOVEDREGLER 1 SIKKERHED 1.1 Hjælp til de, der er i fare En båd eller deltager skal yde al den hjælp, den kan, til enhver person eller ethvert fartøj, der er i fare. 1.2 Redningsudstyr og personligt opdriftsmiddel En båd skal have tilstrækkeligt redningsudstyr til alle personer om bord, heraf et sæt klar til øjeblikkelig brug, med mindre dens klasseregler angiver andre forholdsregler. Enhver deltager er selv ansvarlig for at være iført personligt opdriftsmiddel, der er tilstrækkeligt under de givne omstændigheder. DS forskrift Også både med tilstrækkelig opdrift til i bordfyldt stand at bære besætningen skal medføre godkendte svømme- eller redningsveste til alle om bord. Denne forskrift følger af dansk lovgivning og kan ikke ændres. 2 FAIR SEJLADS En båd og dens ejer skal konkurrere i overensstemmelse med anerkendte principper for sportsmanship og fair play. En båd kan kun straffes efter denne regel, når det klart fastslås, at disse principper er blevet krænket. En diskvalifikation efter denne regel må ikke fratrækkes i en båds pointsum i en serie. 15

16 Del 1 HOVEDREGLER 3 ACCEPT AF REGLERNE Ved at deltage i en kapsejlads, der arrangeres i henhold til disse kapsejladsregler, tilkendegiver enhver deltager og bådejer at være enig i: (a) at være underlagt reglerne, (b) at acceptere de pålagte straffe og andre handlinger foretaget i henhold til reglerne, med benyttelse af de deri givne procedurer for appel og fornyet undersøgelse, som den endelige afgørelse af enhver sag opstået i henhold til reglerne, og (c) i forhold til en sådan afgørelse, ikke at indbringe denne for nogen domstol eller tilsvarende myndighed. 4 BESLUTNING OM AT KAPSEJLE Ansvaret for en båds beslutning om at deltage i en kapsejlads eller at fortsætte med at kapsejle er alene bådens. 5 ANTIDOPING En deltager skal overholde Internationalt Kodeks for Antidoping, reglerne fastsat af det Internationale Antidoping Agentur (World Anti-Doping Agency, WADA), samt ISAF Regulation 21, Anti-Doping Code. En påstået eller fastslået overtrædelse af denne regel skal behandles i henhold til Regulation 21. Den må ikke være grundlag for en protest, og regel 63.1 gælder ikke. 16

17 DEL 2 NÅR BÅDE MØDES Reglerne i Del 2 gælder mellem både, der sejler i eller i nærheden af kapsejladsområdet, og som har til hensigt at kapsejle, kapsejler eller har kapsejlet. En båd, der ikke kapsejler, må imidlertid ikke straffes for at overtræde en af disse regler, bortset fra regel Når en båd, som sejler efter disse regler, møder et fartøj som ikke gør det, skal den overholde International Regulations for Preventing Collisions at Sea (IRPCAS, de internationale søvejsregler) eller nationale vigeregler. Hvis sejladsbestemmelserne foreskriver det, erstattes reglerne i Del 2 af IRPCAS s eller nationale vigeregler. Afsnit A - Retten til vejen En båd har retten til vejen, overfor en anden båd, når den anden båd skal holde klar af den. Nogle regler i Afsnit B, C og D begrænser imidlertid de handlinger, som en båd med retten til vejen må foretage. 10 PÅ MODSATTE HALSER Når både er på modsatte halser, skal en båd på bagbord halse holde klar af en båd på styrbord halse. 11 PÅ SAMME HALSE MED OVERLAP Når både er på samme halse, og der er overlap, skal en luv båd holde klar af en læ båd. 12 PÅ SAMME HALSE UDEN OVERLAP Når både er på samme halse, og der ikke er overlap, skal en båd klar agter holde klar af en båd klar foran. 17

18 Del 2 NÅR BÅDE MØDES 13 UNDER STAGVENDING Efter at en båd har passeret vindøjet, skal den holde klar af andre både, indtil den er på en bidevindkurs. I dette tidsrum gælder reglerne 10, 11 og 12 ikke. Hvis to både er underlagt denne regel samtidigt, skal den, der er på den andens bagbord side eller båden agter, holde klar. Afsnit B - Generelle begrænsninger 14 UNDGÅ BERØRING En båd skal undgå berøring af en anden båd, hvis det med rimelighed er muligt. En båd, der har retten til vejen, eller en båd, der er berettiget til plads eller mærke-plads (a) behøver imidlertid ikke at foretage sig noget for at undgå berøring, før det er åbenbart, at den anden båd ikke holder klar eller giver plads eller mærke-plads, og (b) skal fritages for straf hvis den bryder denne regel og berøringen ikke medfører skade eller personskade. 15 OPNÅELSE AF RETTEN TIL VEJEN Når en båd opnår retten til vejen, skal den til at begynde med give den anden båd plads til at holde klar, med mindre den opnår retten til vejen på grund af den anden båds handlinger. 16 ÆNDRE KURS 16.1 Når en båd med retten til vejen ændrer kurs, skal den give den anden båd plads til at holde klar Desuden gælder, når en båd efter startsignalet på bagbord halse holder klar ved at styre for at passere agten om en båd på styrbord halse, at båden på styrbord halse ikke må ændre kurs, hvis båden på bagbord halse som følge heraf øjeblikkeligt ville være nødt til at ændre kurs for fortsat at holde klar. 18

19 Del 2 NÅR BÅDE MØDES 17 PÅ SAMME HALSE; RIGTIG KURS Hvis en båd klar agter får overlap inden for to af dens skroglængder til læ af en båd på samme halse, må den ikke sejle højere end dens rigtige kurs, så længe bådene forbliver på samme halse og overlapper inden for denne afstand, med mindre den derved straks sejler agten om den anden båd. Denne regel gælder ikke, hvis overlappet begynder, mens den luv båd skal holde klar i henhold til regel 13. Afsnit C - Ved mærker og hindringer Reglerne i Afsnit C gælder ikke ved et startlinjemærke omgivet af frit farvand eller ved dets ankerline, fra bådene nærmer sig disse for at starte, og indtil de har passeret dem. 18 MÆRKE-PLADS 18.1 Når regel 18 gælder Regel 18 gælder mellem både, når de skal passere et mærke på samme side og mindst én af dem er i zonen. Den gælder imidlertid ikke (a) mellem både på modsatte halser, når de er på kryds, (b) mellem både på modsatte halser, når rigtig kurs ved mærket for en af dem, men ikke begge, er at stagvende, (c) mellem en båd som sejler imod mærket og en båd som sejler bort fra det, eller (d) hvis mærket er en fortsat hindring, i hvilket tilfælde regel 19 gælder Give mærke-plads (a) Når både overlapper, skal den udvendige båd give den indvendige båd mærke-plads, med mindre regel 18.2(b) gælder. (b) Hvis både overlapper, når den første af dem når zonen, skal den båd, som da er udvendig derefter give den indvendige» 19

20 Del 2 NÅR BÅDE MØDES 20 båd mærke-plads. Hvis en båd er klar foran, når den når zonen, skal båden, som da er klar agter derefter give den mærke-plads. (c) Når regel 18.2(b) pålægger en båd at give mærke-plads, (1) skal den fortsat gøre det, selv om et overlap senere brydes eller et nyt overlap begynder; (2) hvis den bliver indvendigt overlappende på den båd, der er berettiget til mærke-plads, skal den også give den båd plads til at sejle sin rigtige kurs, mens de forbliver overlappede. Hvis båden med ret til mærke-plads passerer vindøjet eller forlader zonen, gælder regel 18.2(b) imidlertid ikke længere. (d) Hvis der er begrundet tvivl om hvorvidt en båd opnåede eller brød et overlap i tide, skal det antages, at den ikke gjorde det. (e) Hvis en båd har opnået et indvendigt overlap fra klar agter eller ved at stagvende til luv af den anden båd og den udvendige båd fra overlappets begyndelse har været ude af stand til at give mærke-plads, er den ikke forpligtet til at gøre det Stagvending i zonen Hvis en båd i zonen passerer vindøjet, og derved kommer på samme halse som en båd, der kan holde mærket op, gælder regel 18.2 derefter ikke mellem dem. Båden som skiftede halse (a) må ikke være årsag til, at den anden båd sejler højere end bidevind for at undgå kontakt eller forhindre den anden båd i at passere mærket på den forlangte side, og (b) skal give mærke-plads, hvis den anden båd bliver indvendigt overlappende Bomning Når en indvendigt overlappende båd med retten til vejen er nødt til at bomme ved et mærke for at sejle sin rigtige kurs, må den ikke, før den bommer, sejle længere fra mærket end nødvendigt for at sejle den kurs. Regel 18.4 gælder ikke ved et gate-mærke.

21 Del 2 NÅR BÅDE MØDES 19 PLADS TIL AT PASSERE EN HINDRING 19.1 Når regel 19 gælder Regel 19 gælder mellem både ved en hindring, undtagen når den også er et mærke, som bådene skal passere på den samme side. Imidlertid gælder regel 19 altid ved en fortsat hindring, og regel 18 gælder ikke Give plads ved en hindring (a) En båd med retten til vejen kan vælge på hvilken side den vil passere en hindring. (b) Når både overlapper, skal den udvendige båd give den indvendige båd plads til at passere mellem sig og hindringen, med mindre den udvendige båd fra overlappets begyndelse har været ude af stand til at gøre det. (c) Mens både passerer en fortsat hindring, skal en båd, der var klar agter og forpligtet til at holde klar og som etablerer overlap mellem den anden båd og hindringen ikke være berettiget til plads efter regel 19.2(b), når der ved overlappets etablering ikke er plads til at den kan passere mellem dem. Så længe bådene forbliver overlappede, skal den holde klar og regel 10 og 11 gælder ikke. 20 PLADS TIL AT STAGVENDE VED EN HINDRING 20.1 Praje Når den nærmer sig en hindring må en båd, praje for plads til at stagvende og undgå en båd på samme halse. Imidlertid må den ikke praje hvis: (a) den kan undgå hindringen sikkert, uden at lave en væsentlig kursændring, (b) den sejler en kurs lavere end bidevind, eller (c) hindringen er et mærke og en båd der kan holde mærket op, ville behøve at reagere og ændre kurs. 21

22 Del 2 NÅR BÅDE MØDES 20.2 Reagere (a) Efter en båd har prajet, skal den give den prajede båd tid til at reagere. (b) Den prajede båd skal reagere selv om prajningen bryder regel (c) Den prajede båd skal reagere enten ved at stagvende så snart som muligt, eller ved straks at svare vend selv og derefter give den prajende båd plads til at stagvende og undgå den. (d) Når den prajede båd reagerer, skal den prajende båd stagvende så hurtigt som muligt. (e) Fra det tidspunkt en båd prajer indtil den har stagvendt og undgået den prajede båd, gælder regel 18.2 ikke imellem dem Videregive en prajning til yderligere en båd Når en båd er blevet prajet for plads til at stagvende og den har til hensigt at reagere ved at stagvende, må den praje en anden båd på samme halse for plads til at stagvende og undgå den. Den må praje selv om dens prajning ikke opfylder kravene i regel Regel 20.2 gælder imellem den og den båd den prajer. 21 FRIFINDELSE Når en båd sejler indenfor den plads eller mærke-plads, den er berettiget til efter en regel i Afsnit C, skal den fritages for straf hvis, den i en hændelse med en båd der er forpligtet til at give den plads eller mærke-plads, (a) bryder en regel i Afsnit A, regel 15 eller regel 16, eller (b) er tvunget til at bryde regel

23 Del 2 NÅR BÅDE MØDES Afsnit D - Andre regler Når regel 22 eller 23 gælder mellem to både, gælder reglerne i Afsnit A ikke. 22 FEJL VED STARTEN; TAGE STRAFFE; SEJLE BAGLÆNS 22.1 En båd, der sejler mod startsiden af startlinjen eller en af dens forlængelser efter sit startsignal for at starte eller overholde regel 30.1, skal holde klar af en båd, som ikke gør det, indtil den er helt på startsiden af linjen En båd, der er ved at tage en straf, skal holde klar af en, der ikke er ved det En båd, der sejler baglæns gennem vandet ved at bakke et sejl, skal holde klar af en, der ikke gør det. 23 KÆNTRET, TIL ANKERS ELLER PÅ GRUND; I FÆRD MED EN REDNINGSMANØVRE Hvis der er muligt, skal en båd undgå en båd, der er kæntret, eller som endnu ikke er under fuld kontrol efter at være kæntret, er til ankers eller grundstødt, eller som forsøger at hjælpe en person eller et fartøj, der er i fare. En båd er kæntret, når dens mastetop er i vandet. 24 GENERE ANDRE BÅDE 24.1 Hvis det med rimelighed er muligt, må en båd, som ikke kapsejler, ikke genere en båd, som kapsejler Undtagen når den sejler rigtig kurs, må en båd ikke genere en båd, der er ved at tage en straf eller sejler på et andet ben af banen. 23

24 DEL 3 LEDELSE AF EN KAPSEJLADS 25 INDBYDELSE, SEJLADSBESTEMMELSER OG SIGNALER 25.1 Indbydelsen og sejladsbestemmelserne skal gøres tilgængelige for hver båd, før en kapsejlads begynder Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler, der er fastlagt i afsnittet Kapsejladssignaler, må ikke ændres, undtagen som foreskrevet i regel 86.1(b). Betydningen af ethvert andet signal, som kan anvendes, skal være fastlagt i sejladsbestemmelserne En kapsejladskomité kan vise et visuelt signal ved enten at benytte et flag eller et andet objekt af tilsvarende udseende. 26 START AF KAPSEJLADSER En kapsejlads skal startes ved anvendelse af de følgende signaler. Tider skal regnes fra de visuelle signaler; der skal ses bort fra manglende afgivelse af et lydsignal. Minutter før startsignalet Visuelt signal Lydsignal Betydning 5* Klasseflag Et Varselssignal 4 P, I, Z, Z og I, eller sort flag Et Klarsignal 1 Klarsignal nedhales Et langt Et-minut-signal 0 Klasseflag nedhales Et Startsignal *eller som angivet i sejladsbestemmelserne Varselssignalet for hver efterfølgende klasse skal gives samtidigt med eller efter startsignalet for den foregående klasse. 24

25 Del 3 LEDELSE AF EN KAPSEJLADS 27 ANDRE HANDLINGER, SOM KAPSEJLADSKOMITÉEN KAN UDFØRE FØR STARTSIGNALET 27.1 Før eller samtidigt med varselssignalet skal kapsejladskomitéen signalere eller på anden måde tilkendegive den bane, der skal sejles, hvis sejladsbestemmelserne ikke allerede gør det. Den kan erstatte et banesignal med et andet og signalere, at personligt opdriftsmiddel kræves (vise signalflag Y og afgive et lydsignal) Før klarsignalet kan kapsejladskomitéen flytte et startlinjemærke Før startsignalet kan kapsejladskomitéen, af en hvilken som helst grund, udsætte (vise Svarstander, Svarstander over H eller Svarstander over A, og afgive to lydsignaler) eller opgive kapsejladsen (vise signalflag N over H eller N over A, og afgive tre lydsignaler). 28 OMSEJLE BANEN 28.1 En båd skal starte, sejle banen, som beskrevet i sejladsbestemmelserne, og fuldføre. Den må passere et mærke, der ikke begynder, begrænser eller afslutter det ben af banen, på hvilket den sejler, på begge sider. Efter at have fuldført, behøver den ikke at krydse mållinjen fuldstændigt En snor, der repræsenterer en båds spor fra den nærmer sig startlinjen fra startsiden for at starte og indtil den fuldfører, skal, når den hales tot (a) ligge på den forlangte side af ethvert mærke og i den korrekte rækkefølge, (b) berøre hvert rundingsmærke, og (c) ligge mellem gate-mærker i retning fra det foregående mærke. Den kan rette enhver fejl for at overholde denne regel, forudsat den ikke har fuldført. 25

26 Del 3 LEDELSE AF EN KAPSEJLADS 29 TILBAGEKALDELSER 29.1 Individuel tilbagekaldelse Når nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr ved dens startsignal er på banesiden af startlinjen, eller en båd ved dens startsignal bliver underlagt regel 30.1, skal kapsejladskomitéen straks vise signalflag X og samtidig afgive et lydsignal. Signalflaget skal vises, indtil alle sådanne både har sejlet helt til startsiden af startlinjen eller en af dens forlængelser og har opfyldt regel 30.1, hvis den gælder, men ikke længere end fire minutter efter startsignalet eller indtil ét minut før ethvert efterfølgende startsignal, hvilket indtræffer først. Hvis regel 30.3 gælder, gælder denne regel ikke Generel tilbagekaldelse Når kapsejladskomitéen ved startsignalet ikke kan identificere både, som er på banesiden af startlinjen eller omfattet af regel 30, eller der er opstået en fejl i startproceduren, kan kapsejladskomitéen signalere generel tilbagekaldelse (vise signalflag Første Lighedsstander og afgive to lydsignaler). Varsels-signalet for en ny start for den tilbagekaldte klasse vil blive afgivet ét minut efter, at Første Lighedsstander nedhales (med et lydsignal), og starterne for enhver efterfølgende klasse vil følge efter den nye start. 30 STRAFFE I FORBINDELSE MED STARTEN 30.1 I-flags regel Hvis signalflag I har været vist, og nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinjen eller en af dens forlængelser inden for det sidste minut før dens startsignal, skal den derefter sejle fra banesiden til startsiden af startlinjen over en af dens forlængelser, før den starter Z-flags regel Hvis signalflag Z har været vist, må ingen del af en båds skrog, besætning eller udstyr i det sidste minut før dens startsignal være inden for den trekant, der dannes af begge ender af start- 26

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8 TORM Junior Grandprix 2 2. Ranglistestævne for A-optimist 3. Ranglistestævne for Zoom 8 1 Regler

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015 SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 205. REGLER:.. Regler: Stævnet sejles efter ISAF s Racing rules of sailing for 203-206 og windsurfing competition rules 203-206 Formula-disciplinen sejles desuden efter The

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Racingbåde: Sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Disse Bestemmelser,

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Prikken VELEGNET TIL WEB. Og ok til print VELKOMMEN

Prikken VELEGNET TIL WEB. Og ok til print VELKOMMEN Prikken Sejlklubben Greve Strand No. 2. 2011 VELEGNET TIL WEB Og ok til print VELKOMMEN Prikken har i årevis - faktisk så længe at ingen på redaktionen ved præcis hvornår det startede, og i det omfang

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!!

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! FORSIDE Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! 1 Udstyrsregler for kapsejlads 2013-2016 1. udgave 2013 Dansk Sejlunion, 2013 Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen. I tilfælde af

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 The Equipment Rules of Sailing for 2001-2004 1 DANSK SEJLUNION International Sailing Federation Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen/Dansk Sejlunion.

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne.

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne. Karting er en sport, hvor kammeratskab og spænding er overskrifterne. Men karting er også en sport, hvor du lærer respekten for fartens skrevne og uskrevne love, uden du behøver at sætte hverken helbred

Læs mere

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34 Klasseregler lørdag, november 03, 2012 http://kdyjunior.dk/?page_id=34 De gældende klasseregler / DS definitioner for juniorbåden, vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i foråret 2008 Afsnit A Hoveddimensioner:

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Program

Sjælland Rundt 2015 Program Sjælland Rundt 2015 Program Velkommen til Sjælland Rundt 2015 Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til Sjælland Rundt 2015 Denne sejlads, der er en af Danmarks ældste sejladser, er nu

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08

BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08 BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Optimere chancerne inden start...2 Startskuddet og de første 5-10 minutter...4 Efter de første 5-10 minutter: Resten af vejen til krydsmærket...7

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere