Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103"

Transkript

1 Varde Lærerkreds generalforsamling VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014

2 Varde Lærerkreds generalforsamling Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds Stausvej Varde Tlf: Formand: Kim Jørgensen, Jernbanegade 33, 6780 Ølgod Næstformand: Dorte Bjerre, Enghavevej 3 Åbningstider: mandag-torsdag 9-15 fredag 9-12 Der kan træffes aftale om samtale udenfor åbningstiden 6800 Varde Kasserer: Susanne Nielsen, Gellerupvej 10, 6800 Varde Redaktør mail: Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer: Konsulenter og sekretær Uffe Lindberg Bak Henrik Cramon Olga Skov, Hulvigvej 9,Hodde, 6862 Tistrup Ginna Hindsig Mathias Christensen, Tranebærvej 4 Alslev, 6800 Varde Bjarne Alsaker, Tarmvej 310, 6830 Nr. Nebel

3 Varde Lærerkreds generalforsamling Normalisering af lærerarbejdet Kære medlemmer i Varde Lærerkreds Vel mødt til Varde Lærerkreds` generalforsamling den 21. marts kl i Lerpøthallen. I år er det en valggeneralforsamling og her har medlemmerne mulighed for at vælge de kolleger, som, de mener, skal tegne lærerkredsens fagpolitiske indsats de næste 2 år. Hvis der var reelle ønsker om at normalisere vores arbejdstid, hvorfor arbejder vi så ikke 227 arbejdsdage om året og 7,4 timer pr dag. Vores skoledirektør har selv nævnt det på et møde i FællesMED. Økonomisk har vi ikke råd til at sende eleverne i skole mere end 200 skoledage om året pga. udgiften til busdriften, derfor er vi nødt til at samle lærernes arbejdstid på 210 dage, da det ikke giver mening, at deres arbejdstid ligger udenfor elevernes skoledage. Det betyder, at lærernes arbejdspres er større end på det øvrige arbejdsmarked, fordi de arbejder 40 timer om ugen. Efter sidste års lockout, oplever jeg, at lærernes tillid til både regering og de offentlige arbejdsgivere er borte. Selv om vi lokalt er dybt involverede i folkeskolereformen, at lærerne ude på skolerne medinddrages i spørgsmål om planlægningen af næste skoleår, dukker der flere og flere problemer op, når vi bliver konkrete. Varde Kommune tror på, at implementeringen skal ske lokalt, selv de Fælleskommunale principper viser sig nu kun at være pejlemærker. Når jeg fortsat gerne vil opstille til posten som formand for Varde Lærerkreds og dermed også fællestillidsrepræsentant i Varde Kommune, handler det både om, at jeg kan lide at være lærer, at jeg er fagpolitisk engageret, og at jeg har svært ved at se det fornuftige i regeringens og KL`s arbejdstidslov Lov 409, som rammen om det professionelle lærerarbejde. Jeg mener, vores tidligere arbejdstidsaftale var langt mere fleksibel, samtidig med den var tidssvarende i forhold til flextid på det øvrige arbejdsmarked. Som lærere får vi at vide, at vi skal arbejde på en anden måde, tænke anderledes. Men når skolelederne ikke kan få en 40 timers arbejdsuge til at dække de arbejdsopgaver en lærer skal løse, hvor er så den fleksibilitet som Lov 409 arbejdstidsloven skulle have. Består fleksibiliteten i, at man skal kunne drive rovdrift på sine ansatte?

4 Varde Lærerkreds generalforsamling Måske handler det i stedet om, at skolelederne skal tænke anderledes, når lærernes arbejdstid er normaliseret. Er der brug for en Tillidsreform? På det offentlige arbejdsmarked er OAO De Offentlige Ansattes Organisation blevet enige med de offentlige arbejdsgivere om en Tillidsreform. Varde Kommunes Partnerskabsprojekt bliver fremhævet, som et af de tiltag, der kan styrke samarbejdet i kommunerne med de forskellige interessenter til folkeskolen. Jeg er enig i at opgaverne i den offentlige sektor skal løses med tillid til medarbejdernes faglige dømmekraft og i et formaliseret tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Og det skal også ske i samarbejde mellem politikere og arbejdsmarkedets parter. Ja, der er brug for en tillidsreform, men jeg bliver noget bekymret, når det fremgår af regeringens Vækstpakke 2014, at der skal findes effektiviseringer for 12 mia. på offentlige ansattes arbejdstidsregler og arbejdsforhold. Og jeg tænker umiddelbart, Lærerne blev de første, hvem bliver de næste? Som Anders Bondo udtrykte det: "Sådan noget med tillid og respekt for medarbejderne - det kan man altså ikke tage alvorligt lige nu!" Og jeg har svært ved at se, hvordan det samarbejde skal blande sig i vores overenskomster, dem forhandler vi et andet sted. Men det kan være finansministeren Bjarne Corydon, mener noget andet! Stem på mig! Jeg vil arbejde for, at vi genfinder glæden ved at være lærer og vejleder. Kun derved styrker vi elevernes læring. Giv lærerne nogle ordentlige rammer for lærerarbejdet, så kan selv folkeskolereformen vise sig at blive en succes! Kim Jørgensen Formand Varde Lærerkreds Danmarks Lærerforening har alligevel valgt at stå udenfor Tillidsreformen. Vi mener, der er brug for langt mere konkrete tiltag. Og så har vi generelt svært ved at forstå timingen lige efter ansatte i underviserverdenen har været gennem en længerevarende lockout.

5 Varde Lærerkreds generalforsamling Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 2. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forslagsstilleren og formanden når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog kredsvedtægternes 6, hvorefter generalforsamlingen kun kan træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen, samt vedtægternes 14 og 15 om hhv. kredsens ophør og vedtægtsændringer, som kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 7. Ved valg af kredsformand, delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres samt suppleanter, revisor og revisorsuppleant anvendes flertalsvalg. Ved øvrige personvalg anvendes pointmetoden. Der kan forlanges skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Valg af delegeret og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres foretages efter, at den samlede kredsstyrelse er valgt. Kredsformanden er jf. DLF s vedtægter delegeret. Øvrige delegerede vælges blandt kredsstyrelsesmedlemmerne.

6 Varde Lærerkreds generalforsamling Kredsstyrelsens beretning I slutningen af 2013 blev den nye folkeskolelov vedtaget i folketinget. En reform af folkeskolen, der skal løfte det faglige niveau, give eleverne en længere skoledag med anderledes og mere spændende undervisning. Et ambitiøst løft, mener politikerne, men glemmer at fortælle, at det sker ved, at lærerne skal undervise langt mere med den konsekvens, at der bliver meget dårligere mulighed for at forberede og efterbehandle undervisningen. I Danmarks Lærerforening og i Varde Lærerkreds mener vi, at det vil svække fagligheden og give mindre spændende undervisning. Offentlige arbejdsgivere lockouter lærere Den nye reform af folkeskolen er blevet skabt i et meget dramatisk år på det offentlige arbejdsmarked, og det har været underviserområdet, der har måttet holde for! Det er sket gennem arbejdsgivernes helt urimelige fire ugers lange lockout og den efterfølgende arbejdstidslov, Lov 409. En lockout der i Varde Kommune ramte overenskomstansatte lærere på folkeskoleområdet og på UU-Varde. Det undrede mange, at vejlederne, der ikke arbejder under den arbejdstidsaftale, Kommunernes Landsforening ville have skaffet af vejen, skulle inddrages i konflikten, men både regering og kommunerne var stålsatte i forhold til at ramme Danmarks Lærerforening så økonomisk hårdt som muligt. Efterfølgende ved vi, at det handler om, at lærernes arbejdstid skal finansiere en folkeskolereform. KL`s udspil til en aftale brød med tidligere standarder for kommunale overenskomster. Overenskomstforhandlingerne anno 2013 og bestræbelserne i Forligsinstitutionen var fra dag et en farce, et aftalt spil mellem Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening, hvor Danmarks Lærerforening fik pistolen for tindingen Underskriv eller betal ved kasse 1! Angreb på Den danske model Angrebet på den danske aftalemodel og dermed angrebet på den danske fagbevægelse, styret af en socialdemokratisk ledet regering, blev hurtigt hovedtemaet under konflikten. Under overskriften Lærerne bliver de første, hvem bliver de næste? samledes fagbevægelsen i et modsvar til regeringens udspil om en vækstpakke Planen var at modernisere, effektivisere og beskære de offentlige overenskomster med et beløb på 12 mia. Lærerforeningen og den samlede fagbevægelse må se i øjnene, at selvom lærerne under lockouten gennem en fantastisk indsats med stort engagement og sammenhold forhindrede splittelse og økonomisk ruin,

7 Varde Lærerkreds generalforsamling så står vi tilbage med ganske alvorlige udfordringer i forhold til indflydelse og mulighed for at kunne sikre vore medlemmers løn og arbejdsforhold. Med lovindgrebet straffes lærerne yderligere, og budskabet står lysende klart for den øvrige fagbevægelse: Sætter I jer op mod regeringen, kommer det til at koste jer dyrt. Måske bliver lignende magtanvendelser slet ikke nødvendige i fremtiden, se blot på forhandlingerne om pædagogernes arbejdstid, hvor pædagogerne accepterede klare forringelser, og hvor deres formand gav udtryk for, at han forhandlede med en rygende pistol for panden. Mens gymnasielærernes formand forsvarede sin indgåede aftale med henvisninger til afstraffelsen af lærerorganisationerne. Den danske/nordiske model er hermed reelt sat ud af kraft, da regeringen klart har tilkendegivet, at modellen kun eksisterer på regeringens nåde. Nødvendighedens politik, gennemførelse af nødvendige effektiviseringer under den økonomisk krise legitimerer tilsidesættelse af aftaleretten til fordel for ledelsesretten. Det er lederen, der skal lede og fordele arbejdet, for at vi skal kunne klare os i den globale konkurrence! Aftaler forpligter begge parter I regeringen og centraladministrationen er der generelt en manglende forståelse for, at den danske model ikke er et problem i forhold til produktiviteten og den globale konkurrence. Aftaler mellem arbejdsmarkedets parter er i høj grad en forudsætning for både effektivitet og fleksibilitet med et menneskeligt ansigt! Aftaler forpligter begge parter på et fælles ansvar for at sikre, at man lykkes med opgaven. Det er på den måde, vi gennem 100 år har indrettet vores samfund og fundet fælles løsninger på større samfundsmæssige udfordringer på arbejdsmarkedet. Jeg mener, at det fortsat bør være måden, hvorpå vi skal forsøge at finde løsninger. Holdbare løsninger der bakkes op af både arbejdsgivere og arbejdstagere. Den situation, vi står i på underviserområdet, viser med al tydelighed konsekvenserne af en manglende arbejdstidsaftale. Nu er det regeringens og KL`s ansvar at sikre, at Lov 409 kommer til at fungere i praksis. Med ledelsesretten følger ledelsespligten. Det betyder, at skolens ledelse skal forholde sig til den enkelte lærers opgavesammensætning. Lederen skal sikre, at læreren har den nødvendige tid til og de nødvendige muligheder for at løse opgaverne, også de mange opgaver læreren ifølge folkeskoleloven er forpligtet til i forlængelse af undervisningen. Skolelederen skal altså forholde sig til den enkelte lærers konkrete situation, men samtidig er lederen også forpligtet af det grundlæggende forvaltningsmæssige lighedsprincip, der betyder, der ikke må gøres forskel, uden det kan be-

8 Varde Lærerkreds generalforsamling grundes i hvert enkelt tilfælde. KL er enig i ovenstående fortolkning, men at påstå at dette skulle være mindre bureaukratisk og skabe større fleksibilitet end de tidligere aftalte regler, forudsætter i den grad en total mangel på kendskab til folkeskolens virkelighed. lokalt skal sikre den 40 timers arbejdsuge, arbejdets placering på 210 dage og afspadseringsmuligheder. Det kan komme til at betyde, at arbejdsforholdene på kommunens skoler bliver meget forskellige. Uden en arbejdstidsaftale bliver det Varde Lærerkreds` opgave at forberede og give den faglige støtte til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, så de i deres arbejde kan anvende MED.-systemets muligheder, Lov 409 og arbejdsmiljøloven til at sikre gode arbejds- og personaleforhold for alle vores medlemmer. Varde Kommune følger KL`s linje Varde Kommune har siden kommunesammenlægningen haft en arbejdstidsaftale for lærere beskæftiget på folkeskoleområdet. Det er slut nu. Varde Kommune har valgt at følge regering og KL. Det betyder, at vores arbejde fremadrettet reguleres efter en lovbestemmelse, Lov 409. Holdningen er, at skolelederen har brug for den fulde ledelsesret ude på skolerne for at kunne implementere den nye folkeskolereform. Det handler i virkeligheden om, at omkostningerne ved elevernes længere skoledag skal finansieres af lærernes øgede undervisning! I Varde Kommune har ledelsen valgt at udarbejde kommunale principper for placering af lærernes arbejdstid. De blev fremlagt og drøftet i FællesMED i september måned. Skolechefen har siden udarbejdet Administrativt grundlag for planlægning af skoleåret til skolelederne. I det administrative grundlag kan man læse, at de kommunale principper kun er retningsgivende. Det betyder, at medarbejdere og tillidsrepræsentanter Elevens læring sikres kun med velforberedte lærere På sidste generalforsamling vedtog vi en generalforsamlingsudtalelse, som blandt andet blev sendt til politikerne. I udtalelsen udtrykte vi vores bekymringer forud for den truende konflikt mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening. Vi pegede på, at Dygtige, engagerede og velforberedte lærere er den enkeltfaktor, der har størst betydning for at skabe kvalitet i folkeskolen og styrke elevernes udbytte af undervisningen. Regeringens planer om at øge antallet af undervisningstimer på bekostning af lærernes forberedelse vil skade kvaliteten og dermed elevernes faglige niveau. Det er fortsat vores bekymring!

9 Varde Lærerkreds generalforsamling Det var et af vores gennemgående budskaber under sidste års lockout i april måned. Det var opløftende at opleve det engagement og den energi, som lærere, tillidsvalgte og kredsstyrelse gik ind i arbejdskampen med. Målet var at påvirke det regeringsindgreb, vi alle vidste, måtte komme. Det var nedslående og meget overraskende at være vidne til et så ubalanceret regeringsindgreb til arbejdsgiverfordel som tilfældet blev! Men set i bakspejlet: Med det parløb regering og KL har kørt, med den drejebog, der var forberedt og skrevet, med de økonomiske rammer, der var en forudsætning for folkeskolereformen, var der på kort sigt et åbenbart behov for at køre lærerne og Danmarks Lærerforening af banen, så Lov 409 kunne blive en realitet. Spørgsmålet er, om vi kunne have ageret anderledes, når der på intet tidspunkt var tale om reelle forhandlinger. Varde Lærerkreds opruster Kredsstyrelsens arbejde har det seneste år drejet sig om regeringsindgrebet og folkeskolereformen. Efter lockouten handlede det centralt først og fremmest om at finde en fornuftig løsning på konfliktkontingent og tilbagebetaling af lån. I Varde Lærerkreds mener vi, at DLF-centralt er lykkedes med opgaven, så vi har fastholdt en økonomisk styrke, samtidig med at Særlig Fond, bedre kendt som strejkekassen, reetableres over en 4-årig periode på solidarisk vis. Lokalt har vi haft fokus på en tæt dialog med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på skoler, UU-Varde, PPR og konsulenter på forvaltningen. I maj måned afholdt hovedforeningen møder med alle tillidsvalgte, hvor formålet var at tage temperaturen ude på skolerne efter lockouten, at orientere om konsekvenser og muligheder efter lovindgrebet samt at drøfte strategi med et hovedstyrelsesmedlem. I Varde Lærerkreds har vi afholdt fire kurser for vore tillidsrepræsentanter, hvoraf et også har været med deltagelse af arbejdsmiljørepræsentanterne. Temaerne har haft fokus på Folkeskolereformen, Lov 409 og arbejdet i MED-systemet. Lokale kurser for vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter vil fortsat være et indsatsområde i Varde Lærerkreds, da det fremadrettet fortsat vil være vigtigt at styrke arbejdet i MED-systemet omkring arbejds- og personaleforhold, samarbejde og

10 Varde Lærerkreds generalforsamling arbejdsmiljø. Derfor har vi også prioriteret, at formand og næstformand har deltaget i centrale kurser om emnet. Tæt kontakt mellem medlemmer og DLF Her knap et halvt år før den nye virkelighed indfinder sig, har både Danmarks Lærerforening centralt, Varde Lærerkreds lokalt og vore medlemmer et gensidigt behov for en tæt dialog, så vi sammen kan målrette vores indsatsområder i forhold til de problemer, der opleves lokalt på de arbejdspladser, vi organiserer. Derfor har hovedforeningen inviteret til Lyttemøder, hvor der har været mulighed for at komme med holdningstilkendegivelser til den førte politik og at komme med forslag til den politik, DLF fremadrettet skal føre. På samme måde har Varde Lærerkreds deltaget i klubmøder på de arbejdspladser i Varde Kommune, vi organiserer. På skolerne har det handlet om Arbejdstidsloven Lov 409, Folkeskolereformen og de fælleskommunale principper for placering af lærernes arbejdstid. På UU-Varde har vi holdt møder i forbindelse med placeringen på Jobcenteret, om ændringer i ledelsesstrukturer, samarbejdsforhold og arbejdsforhold generelt. Med den nye Erhvervsskolereform vil der komme yderligere ændringer på området, som vi også som forening skal kunne håndtere! På PPR har vi også haft en møderække, hvor der har været fokus på at formulere en mere gennemsigtig lønpolitik. Det arbejdes der fortsat på. Partnerskab i Varde Kommune For et år siden introducerede Varde Kommune et projekt inspireret af den Canadiske Ontarie-model. Formålet med projektet skulle være at etablere et partnerskab mellem politikere, lærere, befolkningen og arbejdsgivere, der kunne styrke samarbejdet. Man må unægtelig sige, at projektet kom uheldigt i gang, da tidspunktet for partnerskabets første møde blev ramt af KL`s lockout af lærerne. Projektet blev udskudt til efteråret for ikke at ligge i skyggen af konfliktretorikken mellem kommunerne og lærerne. På OAO`s (Offentlige Arbejderes Organisation) hjemmeside kan man læse om tillidsreformen, der er indgået mellem offentlige arbejdsgivere og offentlige ansatte. Her fremhæves Varde Kommunes partnerskab under et af 7 principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Under et af de beskrevne principper kan man læse, at dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunktet for opgaveløsningen, og at Varde Kommune ønsker en bred dialog om fremtidens skole, hvor der er gjort op med den stramme styring af folkeskolen og andre dele af børne- og ungeområdet. Kommunen tror på, at et bredere partnerskab om udvikling af folkeskolen giver en bedre folkeskole. En endnu bedre skole I forlængelse af denne tænkning har kommunen søsat projektet En endnu bedre folkeskole i Varde Kommune., hvis overordne-

11 Varde Lærerkreds generalforsamling de formål er at implementere folkeskolereformen og arbejdstidsloven byggende på erfaringen om at større forandringsprojekter bedst lykkes, når involverede parter medinddrages i processen og er med til at kvalificere udmøntningen. Projektet organiseres ved at nedsætte en styringsgruppe, en følgegruppe, en referencegruppe og en række arbejdsgrupper. Styregruppen udarbejder kommissorierne for arbejdsgrupperne, der refererer til styregruppen. Ifølge procesplanen for projektet er vi nået dertil, hvor politikernes visioner for Varde Kommunes skolevæsen skal vedtages. Vi har nu mulighed for at udtale os om forslaget. I Varde Lærerkreds mener vi, at forslaget kun bringer meget lidt nyt. Vi er mere bekymrede for, om de rammer lærerne skal fungere i, danner det rette grundlag for at nå regeringens målsætning om at sikre den dygtigste og bedst uddannede generation nogensinde. Efter vedtagelsen i marts måned har skolevæsenet perioden fra marts til juni måned til at udmønte visionsstrategien sammen med skolebestyrelser og lokale MED-udvalg. Varde Lærerkreds er repræsenteret i styregruppen med formand og næstformand, og kredsstyrelsen har været med til at pege på lærerrepræsentanter til arbejdsgrupperne. De arbejdsgrupper, der har skullet forholde sig til økonomiske spørgsmål, er repræsenteret af kredsstyrelsesmedlemmer. I Varde Lærerkreds har vi fokus på, at kommunens sparede lønkroner fra lockouten i april bruges på skoleområdet, hvilket politikerne besluttede i forbindelse med dette års budget. Her besluttedes følgende fordelingsnøgle: 3,6 mio. bruges på lærerarbejdspladser, 5,3 mio. på kompetenceudvikling af lærere og 1,4 mio. på kompetenceudvikling af ledere. Det kan virke paradoksalt, at man som fagforening kan stille sig tilfreds med, at lærerne selv delvist finansierer implementeringen af folkeskolereformen og arbejdstidsloven, men det skal ses i lyset af alternativet! I Esbjerg Kommune gik pengene til at dække øgede udgifter på socialområdet. Varde Lærerkreds i en ny virkelighed I Varde Kommune er holdningen, at implementering af folkeskolereformen og arbejdstidsloven skal løses lokalt med så lidt indblanding fra organisationerne som muligt, herunder Varde Lærerkreds. Derfor bliver en af vores udfordringer at samarbejdet mellem de lokale tillidsvalgte og fællestillidsrepræsentanten styrkes. Varde Lærerkreds skal blive endnu dygtigere til at give tillidsvalgte vejledning, når de har brug for det og arbejde for, at de tilbydes relevante kurser. I kommunalt regi skal tillidsvalgte sammen med deres lokale MED-udvalg på et suppleringskursus i marts måned. Derudover er der i kommunens Hoved-udvalg en fælles vilje og

12 Varde Lærerkreds generalforsamling holdning til, at de lokale MED-udvalg løbende skal kompetenceudvikles, og at nye medlemmer af udvalgene skal uddannes umiddelbart efter valget. Derudover skal vi i kommunen have fokus på arbejdsmiljøarbejdet i MED-udvalgene ved løbende at uddanne vore arbejdsmiljørepræsentanter gennem kurser og konferencer. I Danmarks Lærerforening har man endvidere besluttet, at bibeholde en enkel central kursusdag for tillidsrepræsentantsuppleanten. Når de ikke tilbydes yderligere, handler det om resurser. Løn som motivationsfaktor Der er dog nogle kerneområder, hvor Danmarks Lærerforening og Varde Lærerkreds skal inddrages. Et par af områderne handler om løn- og ansættelsesforhold og brud på overenskomsten. I Varde Kommune er vi på foranledning af Lov 409 i gang med forhandlinger om Varde-tillægget. Det er vanskelige forhandlinger, hvor vi holdnings- og forståelsesmæssigt står langt fra hinanden. Kommunen ønsker en stærk differentieret løntildeling forhandlet på det enkelte arbejdssted, mens Varde Lærerkreds ønsker at fortsætte med den kollektive lønprofil med det samme tillæg til alle, da alle lærere løfter deres del af kerneopgaven for at gøre eleverne dygtigere. Varde Lærerkreds har en forventning om, at lærerne skal kompenseres for både tab af aldersreduktion og de to timers øget undervisning pr. lærer/uge, som er budgetforudsætningen for implementeringen af folkeskolereformen. Varde kommune har den holdning, at midlerne kan findes indenfor nuværende tillæg. Det er tvivlsomt, om der kan findes en løsning inden generalforsamlingen, men der vil emnet blive berørt i den mundtlige beretning. Arbejdsmiljø under LOV 409 Arbejdsmiljøet vil blive et af de områder, der generelt skal mere fokus på. I Varde Lærerkreds vil vi følge situationen omkring lærerarbejdspladser tæt. Bruger skolerne de midler, de får tildelt? Bliver den enkelte medarbejder inddraget i de beslutninger, der træffes? Bliver der lavet handlingsplaner, så arbejdspladserne udvikles over tid og efter behov? Hvordan trives medarbejderne under Lov 409? Hvordan trives medarbejderne med en 40 timers arbejdsuge? Hvad siger sygefraværsstatistikken? Får medarbejderne den kompetenceudvikling, de har behov for, så de kan løfte undervisningsopgaven? Og hvad med inklusionen? Her ligger allerede et oplæg fra en arbejdsgruppe under fællesmed. Oplægget handler om opkvalificering af arbejdsmiljøarbejdet. Som nævnt, bliver arbejdsmiljørepræsentanten en central figur på arbejdspladsen. Det skal kommunen og det lokale MED-udvalg have fokus på, og det skal Danmarks Lærer-

13 Varde Lærerkreds generalforsamling forening og Varde Lærerkreds være yderst opmærksomme på! Vilkår for tillidsvalgte Derfor skal vi med Varde Kommune have forhandlet en ny aftale om vilkår for tillidsvalgte. Nu er begrebet aftale mere eller mindre bandlyst, men får vi ikke en aftale, er det fortsat gældende, at de tillidsvalgte sikres den medgåede tid til opgaven, uden at det påvirker deres øvrige arbejdsopgaver på uhensigtsmæssig vis, eller at der lides løntab i forbindelse med varetagelse af hvervet. Opgaven at sikre dette påhviler skolelederen! Usikkerheden omkring Lykkegårdsskolen som overbygningsskole er nu politisk afklaret. Skolen får lov til at beholde sine ældste elever. I Varde Lærerkreds noterer vi med tilfredshed, at politikerne ikke har brugt et skimmelsvampeangreb på dårligt vedligeholdte skolebygninger, som grundlag for et politisk udspil til en ny skolestruktur. Vi mener stadigvæk, at når vi skal se på skolestrukturen, så bør alle folkeskolens interessenter i Varde Kommune inddrages. Skolestruktur og resursemodel Under kommunalvalget var der bred enighed blandt politikerne om at frede alle matriklerne i nuværende skolestruktur. Ingen brugte tid på, hvordan de ville sikre det økonomiske grundlag for skolerne. Den nuværende resursetildelingsmodel, der er baseret på en klassetildeling for 28 elever, har i flere tilfælde givet store problemer på skolerne, når elevgrundlaget er skrumpet hen over en sommerferie. Vi har i Varde Lærerkreds flere gange problematiseret dette og presset på for at ændre modellen. I en af arbejdsgrupperne under En endnu bedre skole i Varde Kommune er der blevet udarbejdet to nye modeller, der i højere grad tager hensyn til skolestrukturens store og små enheder. En ramme der er mindre følsom over for ændringer i elevtal og ligeledes giver et nyt økonomisk grundlag for folkeskolereformen. Men en resursemodel løser ikke problemet med det faldende børnetal og den nuværende skolestruktur. Når de små årgange slår igennem i 2017, skal vi som kommune stå klar med en løsning.

14 Varde Lærerkreds generalforsamling OK 15 Når jeg afslutningsvis allerede nu nævner overenskomstforhandlingerne i 2015, er det, fordi vi begynder processen dette forår. Danmarks Lærerforening har på kongressen i 2013 vedtaget at arbejde for at indgå aftaler med kommunerne, der hvor det kan lade sig gøre og at gøre det bedre end Lov 409. I Varde Kommune har det ikke været muligt. Men vedtagelsen betyder også, at vi i de kommuner, hvor vi arbejder efter arbejdstidsloven, anvender de værnsregler, der er blevet os givet: Fastholdelse af den fulde tilstedeværelse på skolerne, som loven foreskriver. Til gengæld ydes den professionelle tilgang til lærerfaget, som eleverne har krav på, inden for de rammer, der er os givet.

15 Varde Lærerkreds generalforsamling Bjarne Alsaker Jeg genopstiller til kredsstyrelsen. Jeg er lærer på Nr. Nebel Skole. Jeg har været i kredsstyrelsen siden 2010, hvor jeg er kredsens arbejdsmiljøansvarlige. Jeg sidder derfor i det forpligtende kredssamarbejde, hvor jeg samarbejder med andre kredse om at forbedre arbejdsmiljøet for lærerne. Jeg har uddannelsen som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, og jeg finder arbejdet i Varde Lærerkreds interessant og vigtigt. Arbejdsmiljøindsatsen er vigtig, specielt når vi ser frem på de næste år, hvor skolereformen er hovedemnet. Den øgede arbejdsbelastning i de kommende år vil givet være et af kredsens vigtigste arbejdsområder. Her vil arbejdsmiljørepræsentantens rolle blive mere central og dette samarbejde vil jeg gerne forsat være en del af. Det er vigtigt, at vi som kreds hele tiden er i nærkontakt med skolernes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for at sikrer at læreren har ordentlige arbejdsforhold. Jeg ønsker at fortsætte dette arbejde.

16 Varde Lærerkreds generalforsamling

17 Varde Lærerkreds generalforsamling

18 Varde Lærerkreds generalforsamling

19 Varde Lærerkreds generalforsamling

20 Varde Lærerkreds generalforsamling

21 Varde Lærerkreds generalforsamling

22 Varde Lærerkreds generalforsamling

23 Varde Lærerkreds generalforsamling

24 Varde Lærerkreds generalforsamling

25 Varde Lærerkreds generalforsamling

26 Varde Lærerkreds generalforsamling

27 Varde Lærerkreds generalforsamling

28 Varde Lærerkreds generalforsamling

29 Varde Lærerkreds generalforsamling Generalforsamling fredag d. 21. marts 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af Formand Kredsstyrelsesmedlemmer 1 kongresdelegeret og 2 suppleanter 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til eller Stausvej 30, 6800 Varde.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2014 GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL. 16.15 Punkt 1: Valg af dirigent valg af stemmetællere og godkendelse af forretningsorden

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014 Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den 2.-3. maj 2014 Lov 409 arbejdet foregår som udgangspunkt på skolen man har fri, når man går hjem man skal løse sine arbejdsopgaver i arbejdstiden kan man ikke nå sine

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Generalforsamling 2013. Strukturændringer i Varde Kommune

Generalforsamling 2013. Strukturændringer i Varde Kommune Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1 Projektindstilling Skanderborg Kommune Projekt: Implementering af ny folkeskolereform Ansvarlige for projektet Projektejer Annie Noes Projektleder Hanne Holstein Ipsen Projektidé Regeringen har med reformudspillet

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER

KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER ny kredsstyrelse KOLOFON KREDSBLADET Næstved Lærerkreds Slagelsevej 14

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere