Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Borgmesteren orienterede om, at Tilsynet ikke havde givet tilladelse til salg af Bloustrødvejboligerne m.fl. til lejerne uden offentligt udbud. Boligerne vil herefter alene blive solgt ved ledighed og efter offentligt udbud. Økonomichef Morten Winge orienterede om, at han i forening med Kommunaldirektør og Borgmester og i medfør af kommunens Låneportepøljepolitik (ØU B) og i konsekvens af budgetrevision 2 har foretaget følgende dispositioner i forhold til kommunens udestående lån: 1) To stående lån på i alt 28,5 mio. kr. med variabel rente er blevet konverteret til serielån med fast rente. Restløbetid 11 år. 2) Der er etableret et renteloft på 5 pct. med en værdi på 60 mio. kr. og udløb medio De to tilpasninger medfører, at kommunens udestående låneportefølje er bragt i overensstemmelse med politikkens minimumskrav til rentesikring. Økonomiudvalget Side 2

3 De økonomiske konsekvenser af omlægningerne er indarbejdet i budgetoplægget til Augustkonferencen. Ændring af Økonomiudvalgsmøder: a. Økonomiudvalgsmødet den AFLYSES. b. Den efter Kommunalbestyrelsesmødet dvs. fra ca. kl. 19:30 RESERVERES for et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, hvis der er påtrængende behov. c. Økonomiudvalgsmødet den FLYTTES til den kl. 17:00. Økonomiudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-82/06-B Salg Enghavevej Folehavegruppen LUKKET PUNKT Beslutning: Økonomiudvalget indstiller salg af det mindre areal til spejderne. Økonomiudvalget ønsker tilbagekøbsbetingelserne præciseret. Forelægges derefter på ny for Økonomiudvalget. Side 12 ØU-83/06-B Udvidelse af det beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 8. juni 2006 (pkt. ØU- 72/06-D) en anmodning fra strukturudvalget i Rudersdal Kommune om udvidelse af det eksisterende beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner med virkning fra den 1. januar 2007 til også at omfatte Birkerød-delen i den ny Rudersdal Kommune. Økonomiudvalget bemyndigede borgmesteren til at føre forhandlinger med henblik på en udvidelse af Beredskabet på det foreliggende grundlag. Forhandlingerne er nu gennemført og den fælles Beredskabskommission for Søllerød og Hørsholm Kommuner har endvidere på et møde den 22. juni anbefalet udvidelsen af partnerskabet og det hertil hørende tillæg til partnerskabsaftalen. Beslutning: Godkendt. Side 13 ØU-84/06-B Borger sundhedsprofil 2006 Fra januar 2007 får kommunen som følge af kommunalreformen ansvaret for at skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. For at initiativerne skaber mest mulig sundhed og samtidig matcher borgernes ønsker, kortlægges borgernes sundhed og livsstil i en Økonomiudvalget Side 4

5 kommunal sundhedsprofil. Kortlægningen finder sted efter sommerferien og der fremlægges en rapport over borgernes sundhedstilstand i slutningen af Administrationen har valgt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed til at udføre sundhedsprofilen, som koster omkring kr. Hørsholm Kommune har fået kr. af Amtets Forebyggelsesråd til gennemførelse af en sundhedsprofil i Her søges om frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen, hvoraf kr. skal finansiere det resterende beløb til sundhedsprofil og kr. sættes af til formidling, opfølgning og konsulentbistand. Beslutning: Godkendt. I følgebrev redegøres nærmere for, hvorledes skemaerne håndteres med hensyn til fortrolighed/anonymitet. Side 15 ØU-85/06-B Nattilladelse Restaurant Nokken, Rungsted Havn, har fået nye forpagtere, der ønsker at holde åbent mandag-søndag kl året rundt. Beslutning: Ansøgningen godkendt, idet nattilladelsen blev begrænset i lighed med de nattilladelser, der er gældende for de øvrige restauranter, der er beliggende på havnen. Herefter er der åbent til kl. 01:00 i perioden 1. april til 30. september og til kl. 04:00 natten mellem fredag og lørdag samt natten mellem lørdag og søndag i perioden 1. oktober til 31. marts. Side 18 ØU-86/06-B Lejefastsættelse for Sophielund III Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) har indsendt lejeberegning for Hørsholm almene Boligselskabs afdeling Sophielund III til godkendelse. Beslutning: Godkendt. Side 20 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-87/06-B Overtagelse af Amternes kørselskontrakter Kommunerne overtager pr. 1. januar 2007 ansvaret for kørslen med borgere på en række områder. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne samlet overtager amternes kørselskontrakter. Beslutning: Godkendt. Side 22 ØU-88/06-B Nordforbrænding I/S - Vedtægtsændring Som følge af Kommunalreformen sammenlægges to af I/S Nordforbrændings interessenter med andre kommuner. Der skal derfor foretages en redaktionel tilpasning af vedtægten. Beslutning: Godkendt, idet Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at det samtidigt med meddelelsen af godkendelse af den ansøgte formelle vedtægtsændring varsles over for Nordforbrænding I/S, at Hørsholm Kommunalbestyrelse ved den førstkommende realitetsændring af vedtægterne vil foreslå, at bestyrelsen udvides med 1 ekstra medlem fra hver af deltagerkommunerne. Side 24 ØU-89/06-B Hørsholm Rådhus - Parkeringspladser I forbindelse med nyt borgerservicecenter, bedre sikkerhedsforhold ved hjemmeplejens biler og det øgede antal af parkerede biler ved rådhuset foreslås eksisterende parkeringsforhold ændret og indrettet flere parkeringspladser på arealet. Beslutning: Økonomiudvalget godkendte indstillingen, idet Jens Frederiksen (O) ikke kunne støtte etableringen af 15 nye P-pladser på nuværende tidspunkt. Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at administrationen skal vurdere forholdene for parkering af cykler ved Rådhuset. Side 26 Økonomiudvalget Side 6

7 ØU-90/06-B Ændring af lørdagsmodtagelsen Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for at træffe borgmesteren samt udvalgsformændene den første lørdag i hver måned. Der har imidlertid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte sig af lørdagsmodtagelsen, og ordningen foreslås derfor ændret således, at det i stedet bliver muligt at træffe udvalgsformændene på faste ugedage enten én eller to gange om måneden. Beslutning: Økonomiudvalget besluttede, at anbefale at lørdagsmodtagelsen ophører. Økonomiudvalget anbefaler, at lørdagsmodtagelsen (1 gang om måneden) erstattes af: Hver udvalgsformand har fast en månedlig modtagelse på indtil 2 timer. Modtagetidspunkterne annonceres hver måned, og aftaler træffes med administrationen. Spørgetid i tilknytning til møderne i de 5 stående udvalg er under politisk behandling og forelægges for Økonomiudvalget tillige med forslag til annonceringstekst vedrørende modtagelserne. Side 30 ØU-91/06-B Skattepligtig telefongodtgørelse for Kommunalbestyrelsen Kommunens revision har bemærket, at det ikke har været muligt at få oplyst, hvornår den faste skattepligtige telefongodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmerne er besluttet, og hvordan den er beregnet. Beslutning: Godkendt. Side 32 ØU-92/06-O IT-Strategi - Strategi for digital forvaltning IT-styregruppen har udarbejdet en ny IT-Strategi for perioden Der er ligeledes udarbejdet et status-notat over de aktiviteter, der var planlagt i den forrige IT-strategi, der dækkede perioden Beslutning: Orienteringen taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 7

8 Side 34 ØU-93/06-O Underskriftbemyndigelse Der fremlægges skema over hvilke dokumenter der kontrasigneres samt oplysning om, hvilke stillingstyper der indeholder underskriftsbemyndigelse. Beslutning: Taget til efterretning. Side 36 ØU-94/06-O Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo - Årsregnskab 2005 Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2005, som fremlægges til orientering. Derudover fremlægges årsberetning samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Beslutning: Taget til efterretning. Side 39 ØU-95/06-O Hørsholm Andelsboligselskab - Årsregnskab 2005 Hørsholm Andelsboligforening har fremsendt årsregnskab for 2005, som fremlægges til orientering. Beslutning: Taget til efterretning. Side 41 BSU-32/06-B Forslag til serviceniveauer til børn med særlige behov (Lov om social service) Administrationen har som følge af rammestyringen på område 34 udarbejdet forslag til serviceniveauer på en række foranstaltninger indenfor det forebyggende område jf. Lov om social service 40. Administrationen ønsker med forelæggelsen af serviceniveauer at imødekomme et behov for gennemsigtighed omkring servicen samt at styrke den administrative styring af området. Beslutning: Økonomiudvalget Side 8

9 Godkendt, idet Hanne Lommer (A) udtrykker bekymring over hvorvidt beslutningen vil føre til reduktion i optaget af elever på produktionsskolerne. Der var tilslutning til et forslag fra Borgerlisten om, at der løbende foretages evaluering af virkningerne af ændringerne i serviceniveauet. Side 42 BSU-33/06-B Frigivelse af midler til udarbejdelse af projektforslag for toiletrenovering på skolerne Kommunalbestyrelsen har vedtaget at bevilge i alt kr. 5 mio. til renovering af toiletter på skolerne. Der ansøges om frigivelse af kr til udarbejdelse af projektforslag. Beslutning: Godkendt. Side 47 BSU-35/06-B Elevtalsudvikling og skoleudbygning Den vedvarende elevtalsfremgang gennem de seneste år og seneste befolkningsprognoses forudsigelse om fortsat elevtilgang gør - sammenholdt med at lokalekapaciteten på skolerne er opbrugt - at der er behov for at tage stilling til, hvordan den øgede elevtilgang håndteres. Beslutning: Økonomiudvalget besluttede, at udsætte sagen til efter budgetforhandlingerne. Jens Frederiksen (O) ønskede at fastholde indstillingen fra Børn- og Skoleudvalget. Side 50 BSU-37/06-O Orientering om Lokalaftale på lærerområdet for skoleåret 2006/2007 Der er mellem kommunen og Danmarks Lærerforening, kreds 31 indgået lokalaftale for skoleåret 2006/2007 vedr. organisering af lærernes tjenestetid inden for rammerne af central aftale med KL og Lærernes Centralorganisation samt inden for rammerne af fastsatte kommunale principper. Beslutning: Økonomiudvalget Side 9

10 Taget til efterretning. Side 55 TMU-46/06-B Renovering af jernbanebro på Bolbrovej Administrationen har fået udarbejdet et særeftersyn af jernbanebroen på Bolbrovej. Broen består af 2 dele, en stibro og en vejbro. Stibroen er nedbrudt, og skal gennemgå en større renovering, samtidig skal der afhjælpes enkelte skader på vejbroen. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes midler i 2007 til reparation af begge broer. Beslutning: Godkendt. Side 57 TMU-47/06-B Stier vest for motorvejen I 2004 udarbejdede administrationen et forslag til etablering af stier vest for motorvejen og i budgettet blev afsat midler til gennemførelse af projektet over 2 år. I 2005 blev et stykke sti ved Stasevangskoven taget i brug. Administrationen ønsker nu at videreføre projektet. Beslutning: Godkendt. Side 60 TMU-49/06-B Løn- og administrationsbidraget for det brugerfinansierede område Lønnen til medarbejderne på det brugerfinansierede område (det vil sige kloak, vand og affald) betales over den skattefinansierede kasse, ligesom driften af rådhuset, personalekontor, IT-afdeling mv. gør det. Det brugerfinansierede område er at betragte som en selvstændig virksomhed, der skal betale det skattefinansierede område for de medarbejdere og de kontorfaciliteter mv. der stilles til rådighed. Dette sker via et administrationsbidrag, i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler, som i øvrigt ikke angiver beregningsmetoder til bidraget. Kommunens beregning af administrationsbidraget fra det Økonomiudvalget Side 10

11 brugerfinansierede område er blevet kritiseret af revisionen. Administrationen foreslår her en ny beregningsmetode, som revisionen har forhåndsgodkendt, og samtidig er håndterlig i praksis. Administrationsbidraget kaldes fremover løn- og administrationsbidraget. Beslutning: Godkendt. Side 62 Økonomiudvalget Side 11

12 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-82/06-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: B Salg Enghavevej Folehavegruppen Resume LUKKET PUNKT Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Økonomiudvalget indstiller salg af det mindre areal til spejderne. Økonomiudvalget ønsker tilbagekøbsbetingelserne præciseret. Forelægges derefter på ny for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget Side 12

13 Økonomiudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: ØU-83/06-B Sagsbehandler: Frank Steen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udvidelse af det beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner Resume Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 8. juni 2006 (pkt. ØU-72/06-D) en anmodning fra strukturudvalget i Rudersdal Kommune om udvidelse af det eksisterende beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner med virkning fra den 1. januar 2007 til også at omfatte Birkerød-delen i den ny Rudersdal Kommune. Økonomiudvalget bemyndigede borgmesteren til at føre forhandlinger med henblik på en udvidelse af Beredskabet på det foreliggende grundlag. Forhandlingerne er nu gennemført og den fælles Beredskabskommission for Søllerød og Hørsholm Kommuner har endvidere på et møde den 22. juni anbefalet udvidelsen af partnerskabet og det hertil hørende tillæg til partnerskabsaftalen. Forslag Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender tillægget til partnerskabsaftalen, således at aftalen omfatter Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune med virkning fra 1. januar Bilag 1. Aftale mellem Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune om udvidelse af Søllerød Hørsholm Brandberedskab til at omfatte hele den ved strukturreformen dannede Rudersdal Kommune 2. Dagsordenspunkt med bilag om sagen, som blev behandlet på økonomiudvalgsmøde den 8. juni Sagsfremstilling Sagen er tidligere blevet behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 8. juni 2006 se bilag 2 til dette dagsordenspunkt. Man har siden forhandlet og blevet enige om det grundlag, som var beskrevet i dagsorden til ØU den , herunder at Rudersdal varetager formandsposten for Beredskabs- Økonomiudvalget Side 13

14 kommissionen på baggrund af, at Søllerød bakker op om den praksis, at Hørsholm varetager formandskabet i Nordforbrændingen. Der er herefter udarbejdet et konkret udkast til ny aftale, som er vedlagt som bilag. Den fælles Beredskabskommission for Søllerød og Hørsholm Kommuner har på et møde den 22. juni 2006 behandlet udvidelsen af partnerskabet. Beredskabskommissionen har på mødet godkendt, at Beredskabskommissionen indstiller, at tillægget til partnerskabsaftalen godkendes, således at aftalen omfatter Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune med virkning fra 1. januar 2007, at der udarbejdes en implementeringsplan for udvidelsen af det fælles beredskab, der forelægges Beredskabskommissionen samtidig med budget 2007, at Beredskabskommissionen godkender, at der snarest iværksættes en risikoanalyse, der kan danne grundlag for dimensionering af det fremtidige fælles beredskab, at risikoanalysen, det beredskabsmæssige serviceniveau og forslag til dimensionering er afdækket og godkendt, således at det senest kan træde i kraft pr. 1. august Med udgangspunkt i Beredskabskommissionens indstilling skal Kommunalbestyrelsen behandle udvidelsen af partnerskabsaftalen, som efterfølgende skal godkendes af Tilsynet for kommunerne. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Udviklingssekretariat Punkt: ØU-84/06-B Sagsbehandler: Kirsten Falk Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Borger sundhedsprofil 2006 Resume Fra januar 2007 får kommunen som følge af kommunalreformen ansvaret for at skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. For at initiativerne skaber mest mulig sundhed og samtidig matcher borgernes ønsker, kortlægges borgernes sundhed og livsstil i en kommunal sundhedsprofil. Kortlægningen finder sted efter sommerferien og der fremlægges en rapport over borgernes sundhedstilstand i slutningen af Administrationen har valgt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed til at udføre sundhedsprofilen, som koster omkring kr. Hørsholm Kommune har fået kr. af Amtets Forebyggelsesråd til gennemførelse af en sundhedsprofil i Her søges om frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen, hvoraf kr. skal finansiere det resterende beløb til sundhedsprofil og kr. sættes af til formidling, opfølgning og konsulentbistand. Forslag At Økonomiudvalget godkender frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen, som tilskud til at udføre en sundhedsprofil samt formidling, opfølgning og konsulentbistand. Bilag 1. Sundhedsprofil i Hørsholm Kommune 2. Spørgeskema Sagsfremstilling Baggrund Fra 1. januar 2007 får kommunen ansvaret for en række nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunerne skal fremover have en væsentlig mere fremtrædende rolle i sundhedssystemet og overtager bl.a. en del af finansieringen. Et af de områder, hvor kommunerne får et særligt ansvar er i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Økonomiudvalget Side 15

16 Af 119 i den nye sundhedslov fremgår det, at: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til at skabe rammer for sund levevis Der skal etableres forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne For at kunne skabe de gode rammer og give rigtige tilbud til netop Hørsholm borgerne må vi have viden om borgernes sundhedstilstand via en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen vil give os en viden om, hvor det vil være mest oplagt at sætte ind med en forebyggende indsats i de kommende år. En sundhedsprofil af Hørsholm Kommune Et af de første initiativer er at iværksætte en analyse af borgernes sundhedstilstand. Planen er, at Hørsholm Kommune i efteråret 2006 kortlægger og analyserer borgernes sundhedsproblemer og livsstil i en samlet sundhedsprofil. Det kræver et grundigt analytisk forarbejde og et solidt vidensgrundlag at iværksætte rentable tilbud til både raske og syge borgere og derfor sker kortlægningen i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Se samarbejdsaftale i bilag 1. Forskningscentret besidder stor faglig kapacitet og lægger vægt på at følge Hørsholm Kommune helt til dørs med forslag til kommende indsatsområder. Samtidig er prisen meget konkurrencedygtig i forhold til andre leverandører. Hvad er en sundhedsprofil? Sundhedsprofilen er et planlægningsværktøj til forebyggelse i kommunen, hvor initiativer prioriteres og iværksættes på et veldokumenteret grundlag. Data om livsstil, sygdom og selvvurderet helbred opsamles via spørgeskema til borgerne (bilag 2) samt fra registertræk i forskellige databaser. For at følge borgernes sundhed og effekt af indsatser kan en profil fx udarbejdes hvert 4. år (én pr. valgperiode). Tidshorisonten for at udarbejde en sundhedsprofil, fra spørgeskemaer udsendes til analyse og en samlet rapport foreligger, er ca. 3½-4 måneder. En lang række kommuner er allerede i gang med at udarbejde en sundhedsprofil da kortlægningen danner baggrund for en samlet forebyggelsesstrategi og sundhedspolitik i de enkelte kommuner. Økonomi Den kommunale sundhedsprofil koster kr. Hørsholm Kommune har i 2006 fået kr. i støtte fra Amtets Forebyggelsesråd til at udarbejde en kommunal sundhedsprofil. Administrationen søger her om frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen under Økonomiudvalget til sundhedsprofil samt formidling, opfølgning og konsulentbistand. Forebyggelsespuljen under Økonomiudvalget har et indestående på kr. til brug i Senere på efteråret søges om frigivelse af midler til projekter på børne-ungeområdet og på ældreområdet. Økonomiudvalget Side 16

17 Beslutning Godkendt. I følgebrev redegøres nærmere for, hvorledes skemaerne håndteres med hensyn til fortrolighed/anonymitet. Økonomiudvalget Side 17

18 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-85/06-B Sagsbehandler: Jaine R Holst Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Nattilladelse Resume Restaurant Nokken, Rungsted Havn, har fået nye forpagtere, der ønsker at holde åbent mandag-søndag kl året rundt. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget udsteder samme nattilladelse som er gældende for havnens øvrige restauranter dvs kl i sejlersæsonen 1. april-30. september, og til kl natten mellem fredag og lørdag samt natten mellem lørdag og søndag i perioden 1. oktober-31. marts). Det er en betingelse, at forpagter underskriver en erklæring om bl.a. bekostning af en autoriseret støjmåling. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Restaurant Nokken har fået nye forpagtere, der udover spiserestaurant opererer med et VIP koncept Nokken Business Club en eksklusiv natklub med daglig åbningstid kl året rundt. Økonomiudvalget besluttede 8. februar 2001 at give Restaurant Nokken tilladelse til udvidet åbningstid til kl Tilladelsen omfattede ikke egentlig åbent diskotek, men gjaldt udelukkende restaurationsgæster enten enkeltvis eller i større afgrænsede selskaber. For Rungsted Havns øvrige restauranter gælder en generel nattilladelse til kl I perioden 1. oktober-31. marts gives efter ansøgning en udvidet nattilladelse til kl natten mellem fredag og lørdag samt natten mellem lørdag og søndag. Tilladelsen betinges af en underskrevet erklæring om støjmåling i tilfælde af klager. Økonomiudvalget Side 18

19 Beslutning Ansøgningen godkendt, idet nattilladelsen blev begrænset i lighed med de nattilladelser, der er gældende for de øvrige restauranter, der er beliggende på havnen. Herefter er der åbent til kl. 01:00 i perioden 1. april til 30. september og til kl. 04:00 natten mellem fredag og lørdag samt natten mellem lørdag og søndag i perioden 1. oktober til 31. marts. Økonomiudvalget Side 19

20 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-86/06-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Lejefastsættelse for Sophielund III Resume Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) har indsendt lejeberegning for Hørsholm almene Boligselskabs afdeling Sophielund III til godkendelse. Forslag Administrationen forslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at 1. gangs lejen godkendes. Bilag 1. Skema B, udarbejdet huslejebudget. Sagsfremstilling Den endelige budgetterede 1. gangs husleje for afdeling Sophielund III er gennemsnitligt beregnet til kr pr. kvm om året ekskl. udgifter til vand, el og varme. Dette er en lavere husleje, end først antaget i det tidligere udarbejdede budget, hvor husleje uden forbrugsudgifter var beregnet til kr pr. kvm om året, jf. bilag 1. Baggrunden for den lavere leje er primært, at de forventede udgifter til ejendomsskat og almindelig vedligeholdelse er nedjusteret. Udgifter til vand, el og varme blev tidligere skønnet til kr. 107 pr. kvm om året, jf. bilag 1. Udviklingen i priserne på især varme bevirker imidlertid, at ovenstående ved ibrugtagning budgetteres til at blive kr. 135 pr. kvm om året. Den endelige 1. gangs husleje bliver derfor kr pr. kvm om året, hvilket samlet set er en afvigelse på kr. 10 pr. kvm om året set i forhold til det tidligere udarbejdede budget i forbindelse med indgivelse af skema B, jf. bilag 1. I henhold til bekendtgørelse nr. 627 af 23. juni , skal Kommunalbestyrelsen godkende lejen og fordelingen heraf på de enkelte boliglejemål. Administrationen forslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at 1. gangs lejen godkendes. Økonomiudvalget Side 20

21 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 21

22 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-87/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Overtagelse af Amternes kørselskontrakter Resume Kommunerne overtager pr. 1. januar 2007 ansvaret for kørslen med borgere på en række områder. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne samlet overtager amternes kørselskontrakter. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler overtagelse af amternes kørselskontrakter på de af KKR Hovedstaden foreslåede konditioner. Bilag 1. Dagsordenspunkt til KKR-møde den vedr. overtagelse af amternes kørselskontrakter 2. Bilag til dagsordenspunkt Sagsfremstilling Kommunaldirektørudvalget under KKR Hovedstaden har drøftet fordelene og ulemperne ved en samlet overtagelse/videreførelse af de eksisterende amtslige kørselskontrakter, samt i hvilket regi en sådan samlet overtagelse og håndtering af kontrakterne kan ske. De kørselskontrakter, som kommunerne har mulighed for at overtage, er følgende: Kørsel med siddende handicappede mellem bopæl og skole, undervisningsinstitution, dagtilbud, døgntilbud m.v. Elever til vidtgående specialundervisning i gruppeordninger mellem bopæl og skole. På baggrund af Kommunaldirektørudvalget har KKR Hovedstaden anbefalet følgende: 1. Amternes eksisterende kørselskontrakter overtages/videreføres frem til 1. oktober Kommunerne i Frederiksborg Amt indtræder samlet i de relevante amtslige kørselskontrakter, og overtager dermed de juridiske rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakterne. Økonomiudvalget Side 22

23 3. Den praktiske administration af kørselskontrakterne overtages af Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning i Hillerød. 4. Omkostningerne til kørslen fordeles hver måned ligeligt efter det antal brugere/elever på skolen/institutionen, der er tilknyttet kørselsordningen, og at der ved fordeling af omkostningerne tages udgangspunkt i antal elever/brugere pr. henholdsvis 1. august og 1. januar. 5. At kommunerne i Region Hovedstaden snarest muligt efter 1. januar 2007 foretager en evaluering af kørslen med henblik på videreførelse af kørslen i fælles regi. De fem indstillinger blev drøftet på KKR møde den 16. juni 2006, og de øvrige medlemskommuner vart positive overfor forslaget. Hørsholm Kommune tog imidlertid forbehold med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 23

24 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-88/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Nordforbrænding I/S - Vedtægtsændring Resume Som følge af Kommunalreformen sammenlægges to af I/S Nordforbrændings interessenter med andre kommuner. Der skal derfor foretages en redaktionel tilpasning af vedtægten. Forslag Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at vedtægtsændringen tiltrædes. Bilag 1. Kommentar til vedtægtsændringer 2. Revision af vedtægt for I/S Nordforbrænding Sagsfremstilling Som følge af kommunalreformen lægges Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner sammen til Fredensborg Kommune og Birkerød og Søllerød Kommuner lægges sammen til Rudersdal Kommune. Disse sammenlægninger medfører en række redaktionelle ændringer i forhold til Nordforbrændings gældende vedtægt af 1. januar Ændringerne skal godkendes af såvel interessenterne som af tilsynsmyndighederne. Vedtægtsændringerne er en tekstmæssig konsekvens af de strukturændringer, der træder i kraft pr. 1. januar Der er herudover ingen yderligere forslag til ændringer i forslaget til vedtægt fra 1. januar Beslutning Godkendt, idet Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at det samtidigt med meddelelsen af godkendelse af den ansøgte formelle vedtægtsændring varsles over for Nordforbrænding I/S, at Hørsholm Kommunalbestyrelse ved den førstkommende realitetsændring af vedtægterne vil foreslå, at bestyrelsen udvides med 1 ekstra medlem fra hver af deltagerkommunerne. Økonomiudvalget Side 24

25 Økonomiudvalget Side 25

26 Økonomiudvalget Fra: Direktion Punkt: ØU-89/06-B Sagsbehandler: Anne Winstrup Mødedato: Sagsforløb: INT - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Rådhus - Parkeringspladser Resume I forbindelse med nyt borgerservicecenter, bedre sikkerhedsforhold ved hjemmeplejens biler og det øgede antal af parkerede biler ved rådhuset foreslås eksisterende parkeringsforhold ændret og indrettet flere parkeringspladser på arealet. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at drøfte forslag til ændringer omkring P- pladserne ved Hørsholm Rådhus, m.h.p. beslutning om frigivelse af midler fra tillægsbevillingsreserven. Bilag Orienteringskort over rådhuset i 1:1000 Sagsfremstilling Servicecenter I forbindelse med indretning af nyt servicecenter ved rådhusets hovedindgang må forventes et øget pres på parkeringsarealerne her. Direktionen har informeret alle ansatte om, at de ikke må parkere på parkeringspladsen ved hovedindgangen, og der er således 23 parkeringspladser (incl. 1 handicapparkering) til rådighed for gæster til rådhuset. Dette antal virker umiddelbart som et rimeligt antal. Der er ved registrering på stedet efter direktionens udmelding konstateret 10 ledige pladser, og før den nye ordning ved 3 tællinger konstateret henholdsvis 10, 1, 2 ledige pladser ud over de 12 pladser, der på det tidspunkt var forbeholdt gæster og handicappede. Hjemmeplejen Hjemmeplejen har ønsket afsat min. 19 parkeringspladser nær nedgangen til deres indgang i rådhusbygningens underetage i kantinehavens nordøstlige hjørne. Pladser og adgang til indgangsdør skal af hensyn til personalets oplevelse af "sikkerhed" være velbelyst og sikker at gå på (ryddet i snesæsonen). For at prøve at opfylde dette ønske har været drøftet flere forskellige steder, hvor der hensigtsmæssigt kan indrettes parkeringspladser til hjemmeplejen. Den bedste løsning vil være syd for hallen på det eksisterende parkeringsareal, hvor der relativt nemt kan Økonomiudvalget Side 26

27 indrettes en pæn, sikker og velbelyst parkeringsplads. Desværre måtte dette forslag udgå på grund af rådhusets indretning med alarmer. En anden placering vil være, hvor bilerne holder i dag på arealet vest for bygning A. Her har hjemmeplejens biler allerede i dag indskrænket antallet af parkeringspladser for de ansatte, der bruger denne del af parkeringsarealerne på rådhuset. Specielt Teknik og Miljø i bygning B, hvor mange ansatte har tilkalde-opgaver og diverse tilsyn, har problemer med at finde parkeringspladser ikke alt for langt væk fra indgangen til bygningen. Registrering Med henblik på at undersøge, hvor det store tryk på parkeringspladserne ved rådhuset er, og hvor der er ledige parkeringspladser, har Vej- og Ejendomsafdelingen foretaget 4 tællinger på arealet. Tællingerne er foretaget i de mest normale perioder rent helligdagsmæssigt og med hensyn til personalets afholdelse af sidste ferieperiode i ferieåret 05/06, og efter sneen endelig forsvandt sidst i marts. Registreringen viser, at det langt mest overbookede område ved rådhuset er på vestsiden ud for bygning A, B, C. Ikke nok med at parkeringspladserne er fyldt op, men bilerne holder også alle mulig steder uden for båsene, hvor det er muligt at klemme en bil ind. I gennemsnit for de 4 tællinger holder 19 biler uden for båsene. Der er i alt 43 lovlige parkeringspladser på arealet. På rådhusets østside viser tællingen, at der er fyldt pænt op ud for bygning D og C. I gennemsnit er der i alt 17 ledige pladser af i alt 91 parkeringspladser. Parkeringen syd for hallen foregår ret ustruktureret på arealet, da parkeringspladsen på grund af besparelser ikke blev indrettet som tanken var, da rådhuset flyttede hertil i Såfremt projektet blev gennemført, vil der blive mindst 6 ekstra parkeringspladser og et meget mere ordentligt udseende af arealet. Parkeringspladsen nord for hallen ud mod Ådalsparkvej er næsten tom. Af de 23 pladser, der findes der, er de kun de 3 pladser optaget- altså en ledig kapacitet på 20 parkeringspladser max. 115 m fra rådhusets hovedindgang. Foreslåede ændringer: Direktionen har drøftet hvorledes det stadig mere påtrængende p-pladsproblem kan løses. Følgende initiativer forslås: Intensiveret anvendelse af p-plads nord for idrætshal Kommunaldirektøren har udsendt til rådhuspersonalet, med opfordring til at p- pladserne nord for idrætshallen benyttes. Indretning af parkeringspladser på rådhusets østside Det store asfaltareal syd for hallen, hvor der i dag parkeres lidt tilfældigt, opstribes, og parkeringsarealet udviddes mod syd ud på græsplænen med ekstra 15 parkeringspladser. Indretning af parkeringspladser på rådhusets vestside for hjemmeplejen På grundlag af registreringen er udarbejdet en plan for udviddelse i antallet af parkeringspladser på rådhusets vestside, hvor der er indarbejdet plads til hjemmeplejens biler ud for nedgangen til kantinehaven. Økonomiudvalget Side 27

28 Der er mulighed for etablering af i alt 21 parkeringspladser til hjemmeplejen i nærheden af nedgangen til kantinehaven. Nye pladser - 6 stk. - er anlagt i bed ud for vindue i blok A. Endvidere er de 8 pladser ud for hegnet ned til kantinehaven inddraget til hjemmeplejens pladser. Disse pladser benyttes i dag fortrinsvis af Teknik og Miljø, hvor en del af personalet har tilsynsopgaver, og derfor gerne vil parkere nær deres kontorplads. For at opfylde hjemmeplejens ønsker om sikkerhed er der forslået opsat ekstra belysning på parkeringsarealet. Dels som høje standere som de eksisterende, og dels som væghængte armaturer også som de eksisterende. På de høje armaturer foreslås monteret sensorstyret spots, der lyser ud over bilerne og væk fra naboerne. De opsatte spots aktiveres i mørke, når man kører ind på parkeringspladsen og passerer skuret ved indkørslen, eller når man kommer op af trappen fra kantinehaven. Det skulle på denne måde være sikkert at bevæge sig til og fra bilen på parkeringspladsen. Ligeledes er forslået en bedre belysning fra parkeringspladsen til indgangen i rådhusets bygning i underste etage i kantinehaven. Forslaget er, at der på gangarealet til trappen anbringes en ekstra pullertlygte som de eksisterende, og der ved nedgangen til trappen monteres et ekstra væghængte armatur. I kantinehaven etableres 2 nye pullertlygter for at lede personalet sikkert til indgangsdøren, og på facaden mod nord (motionsrummene) monteres væghængt belysning. Den væghængte belysning og den eksisterende væghængte belysning på facaden mod syd etableres som sensorstyret belysning. Det vil sige, at lyset tænder, når man går ned af trappen til kantinehaven, eller når man går ud ad døren fra bygningen i de mørke timer. Af andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger kan forslås, at trappens trinflader omlægges, så der ikke er terrænspring mellem trinforkant og trin til at snuble over, samt at parkeringsareal, trappe og sti i kantinehave sneryddes og glatførebekæmpes i vintersæsonen. Økonomi Overslag for økonomien for dette samlede projekt for indretning af parkeringspladser og sikkerhedsforanstaltninger for hjemmeplejen er : Opstribning af parkeringspladser på asfaltarealet syd for hallen: Etablering af 15 nye parkeringspladser på eksisterende græsareal syd for hallen Etablering af parkeringspladser til hjemmeplejen incl. sikkerhedsbelysning: Sikkerhedsforanstaltning med lys m.v. i kantinehaven for hjemmeplejen: I alt kr kr kr kr kr Fremtidig drift vil kunne rummes inden for det afsatte driftsbeløb. Finansiering Der er afsat kr. om året til vedligeholdelse af Rådhusets udenomsarealer, som bruges til græsslåning, vedligeholdelse af bede osv. Beløbet bruges fuldt ud. Projektet foreslås finansieret via tillægsbevillingsreserven eller via bygningsvedligeholdelseskontoen. Konsekvensen for sidstnævnte finansiering vil være, at Økonomiudvalget Side 28

29 en række andre planlagte vedligeholdelsesopgaver ikke vil kunne gennemføres. Tillægsbevillingsreserven udgør før denne tillægsbevilling xxx kr. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Politikområde: Drift/anlæg m.v Bygningsvedligehold Anlæg Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13. Bygningsvedligehold Politikområde: Anlæg I alt Restbeløbet på tillægsbevillingsreserven udgør ved mødets start kr. Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen, idet Jens Frederiksen (O) ikke kunne støtte etableringen af 15 nye P-pladser på nuværende tidspunkt. Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at administrationen skal vurdere forholdene for parkering af cykler ved Rådhuset. Økonomiudvalget Side 29

30 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-90/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Ændring af lørdagsmodtagelsen Resume Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for at træffe borgmesteren samt udvalgsformændene den første lørdag i hver måned. Der har imidlertid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte sig af lørdagsmodtagelsen, og ordningen foreslås derfor ændret således, at det i stedet bliver muligt at træffe udvalgsformændene på faste ugedage enten én eller to gange om måneden. Forslag Borgmesteren foreslår at lørdagsmodtagelsen ændres til modtagelse på hverdage indenfor rådhusets åbningstid. De enkelte udvalgsformænd vælger selv om de vil have en eller to modtagelsesdage. Træffetiderne skal dog ligge på faste ugedage og klokkeslæt. Bilag Notat: Forslag til træffetidspunkter mellem udvalgsformændene og borgerne. Sagsfremstilling Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for uden forudgående aftale at træffe borgmesteren og udvalgsformændene den 1. lørdag i hver måned til den såkaldte lørdagsmodtagelse. Alle med fast bopæl i Hørsholm Kommune kan her drøfte emner, der har forbindelse med kommunen. Der har over længere tid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte lørdagsmodtagelsen, og det foreslås derfor, at lørdagsmodtagelsen ændres med virkning fra 1. oktober I stedet for lørdagsmodtagelsen foreslås indført fast træffetid for udvalgsformændene på rådhuset i åbningstid. Administrationen foreslår, at udvalgsformændene kan vælge mellem følgende modeller: a) 1 gang månedlig af 2 timer b) 2 gange månedlig af 1 time Træffetiden skal ligge på faste ugedage og tidspunkter, ligesom træffetiderne skal annonceres i Ugebladet og på kommunens hjemmeside. Økonomiudvalget Side 30

31 Beslutning Økonomiudvalget besluttede, at anbefale at lørdagsmodtagelsen ophører. Økonomiudvalget anbefaler, at lørdagsmodtagelsen (1 gang om måneden) erstattes af: Hver udvalgsformand har fast en månedlig modtagelse på indtil 2 timer. Modtagetidspunkterne annonceres hver måned, og aftaler træffes med administrationen. Spørgetid i tilknytning til møderne i de 5 stående udvalg er under politisk behandling og forelægges for Økonomiudvalget tillige med forslag til annonceringstekst vedrørende modtagelserne. Økonomiudvalget Side 31

32 Økonomiudvalget Fra: Personaleafdeling Punkt: ØU-91/06-B Sagsbehandler: Nina Bornemann Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Skattepligtig telefongodtgørelse for Kommunalbestyrelsen Resume Kommunens revision har bemærket, at det ikke har været muligt at få oplyst, hvornår den faste skattepligtige telefongodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmerne er besluttet, og hvordan den er beregnet. Forslag At kommunalbestyrelsen beslutter, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, bortset fra borgmesteren og udvalgsformændene, fra 1. oktober 2006 får et fast skattepligtigt beløb svarende til basisabonnementet hos TDC pr. 1. oktober 2006 på 129,00 kr. om måneden som reguleres i takt med fremtidige abonnementsstigninger. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Iflg. Lov om kommunernes styre 16, stk. 11 kan kommunalbestyrelsen beslutte at godtgøre andre udgifter, som afholdes i forbindelse med et medlems varetagelse af kommunale hverv, eller beslutte at yde anden støtte i den forbindelse herunder telefongodtgørelse. På nuværende tidspunkt gælder, at borgmesteren får stillet fri telefon til rådighed, som han beskattes af som B-indkomst med p.t kr. årligt. Udvalgsformændene får stillet mobiltelefon til rådighed, som den enkelte udvalgsformand beskattes af som B-indkomst med p.t kr. årligt, dog med en begrænsning af kommunens udgift på i alt kr. årligt. P.t. ydes de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer i henhold til en gammel kommunalbestyrelsesbeslutning en fast månedlig telefongodtgørelse på 127,18 kr. (aktuelt niveau) som pristalsreguleres. Det har ikke været muligt at lokalisere, hvornår denne kommunalbestyrelsesbeslutning er truffet, og hvordan godtgørelsen er beregnet. Økonomiudvalget Side 32

33 Af hensyn til formalia foreslår administrationen, at fra 1. oktober 2006 bliver ydet en fast skattepligtig godtgørelse som foreslået. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 33

34 Økonomiudvalget Fra: Udviklingssekretariat Punkt: ØU-92/06-O Sagsbehandler: Per Frølund Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: IT-Strategi - Strategi for digital forvaltning Resume IT-styregruppen har udarbejdet en ny IT-Strategi for perioden Der er ligeledes udarbejdet et status-notat over de aktiviteter, der var planlagt i den forrige ITstrategi, der dækkede perioden Forslag IT-strategi for perioden forelægges Økonomiudvalget til orientering. Bilag 1. IT- strategi strategi for digital forvaltning Status over IT aktiviteter Sagsfremstilling IT-styregruppen har udarbejdet en ny IT-Strategi for perioden Formålet med IT-strategien er at sikre at kommunens digitaliseringsgrad lever op til borgernes og samfundet krav. IT strategien skal medvirke til en fortsat udvikling af organisationens IT modenhed, således at IT bruges som løftestang for at løse kerneopgaver og skabe effektiv ressourceudnyttelse. Kommunens IT-strategi er opbygget efter Statens retningslinier for IT-strategi, og baserer sig på en vision og fire pejlemærker med tilknyttede mål; Det er Hørsholm Kommunes vision for digital forvaltning at: Digitalisering skal understøtte og effektivisere kommunens opgaveløsning, service, kommunikation og vidensdeling samt bidrage til at realisere kommunens målsætninger. Borgerne skal opleve den bedst mulige service Pejlemærker: Hørsholm Kommune vil give borgerne bedst mulig service ved at arbejde og kommunikere digitalt Økonomiudvalget Side 34

35 Hørsholm Kommune vil være en effektiv kommune med høj kvalitet i opgaveløsningen Den digitale forvaltning i Hørsholm Kommune er baseret på en sammenhængende og effektiv IT-infrastruktur Lederne i Hørsholm Kommune skal gå foran og sikre at organisationen kan realisere visionen De fire pejlemærker er valgt, fordi det er afgørende for gennemførelse af digital forvaltning, at der arbejdes parallelt med både optimering af interne arbejdsgange, fokus på at forbedre borgerservice ved at tilbyde flere digitale muligheder, optimering af kommunens ITinfrastruktur samt at der er ledelsesmæssig fokus på digitalisering og ledelsen skaber de rette betingelser for at digitalisering kan gennemføres i en organisation. Beslutning Orienteringen taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 35

36 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-93/06-O Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Underskriftbemyndigelse Resume Der fremlægges skema over hvilke dokumenter der kontrasigneres samt oplysning om, hvilke stillingstyper der indeholder underskriftsbemyndigelse. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har ikke haft faste nedskrevne regler for underskriftsbemyndigelse eller et regelsæt for, hvornår en skrivelse kontrasigneres. Med det formål at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på, at man ved sin underskrift på udgående korrespondance, repræsenterer hele kommunen som samlet myndighed, og at det skrevne således bliver taget som udtryk for, hvad kommunen som myndighed beslutter/mener/meddeler, har administrationen udarbejdet retningslinier for krav om kontrasignering samt skema over de formelle underskriftsbemyndigelser, som forefindes. Kontrasignering: For så vidt angår reglerne om kontrasignering er der tale om interne regler, og det skal her blot nævnes, at følgende breve altid underskrives af to underskriftsberettigede, dvs. afdelingschef + sagsbehandler: 1. Breve af stor (evt. byrdefuld) betydning for modtageren 2. Klagesager 3. Breve med et politisk indhold 4. Breve, hvor der korresponderes med andre myndigheder, når korrespondancen når et vist niveau 5. Kontrakter/aftaler med kommunen som den ene part. Økonomiudvalget Side 36

37 Underskriftsbemyndigelse: Nedenstående skema viser hvilke typer formelle skrivelser m.v. der ALTID kontrasigneres, og hvilke medarbejdere der har kompetence til at underskrive. Område Bemyndigelse Hjemmel Beslutninger truffet af KB Borgmester + Sædvane Kommunaldirektør Beslutninger truffet af ØU Borgmester + Sædvane Kommunaldirektør Beslutninger truffet af Fagudvalg Udvalgsformand + Direktør Sædvane Køb og salg af fast ejendom Optagelse af lån samt garantiforpligtelser Borgmester/1. eller 2. viceborgmester + Kommunaldirektør/sekretariatschef/økonomichef Kommunestyrelsesloven 32 + besluttet af KB Servitutter hvor Hørsholm Direktør + sagsbehandler Kommune er påtaleberettiget Ledningsbeskyttelsesdeklarationer Afdelingschef + sagsbehandler Oversigtsdeklarationer Afdelingschef + sagsbehandler Tinglysning af påbud Afdelingschef + sagsbehandler Tinglysning af byggetilladelser Afdelingschef + sagsbehandler 42 påtegninger iht. planloven Afdelingschef + sagsbehandler Tinglysning af skadeløsbreve og Sagsbehandlere respektpåtegning i forb. med lån til betaling af ejendomsskatter Personlig kompetence meddelt Tinglysningskontoret Sædvane, meddelt Tinglysningskontoret Sædvane, meddelt Tinglysningskontoret Sædvane, meddelt Tinglysningskontoret Sædvane, meddelt Tinglysningskontoret Sædvane, meddelt Tinglysningskontoret Personlig kompetence, meddelt tinglysningskontoret Økonomiudvalget Side 37

38 Beslutning Taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 38

39 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-94/06-O Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo - Årsregnskab 2005 Resume Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2005, som fremlægges til orientering. Derudover fremlægges årsberetning samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at det fremsendte regnskab tages til efterretning. Bilag 1. Revisionsprotokolat 2. Årsberetning 3. Vedligeholdelsesplaner (Selve årsregnskabet på 202 sider kan gennemses i Politisk Administrativt Sekretariat.) Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2005 samt tilhørende revisionsprotokol, driftsberetning og vedligeholdelsesplaner. Regnskabet for Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo er godkendt af selskabets bestyrelse. Regnskabet er revideret af PriceWaterhouseCoopers, der på side har fremført en række bemærkninger til regnskabet. Den afsluttende revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Økonomiudvalget Side 39

40 Beslutning Taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 40

41 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-95/06-O Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Hørsholm Andelsboligselskab - Årsregnskab 2005 Resume Hørsholm Andelsboligforening har fremsendt årsregnskab for 2005, som fremlægges til orientering. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at det fremsendte regnskab tages til efterretning. Bilag 1. Årsregnskab Revisionsprotokolat Sagsfremstilling Hørsholm Andelsboligforening har fremsendt årsregnskab for Statsautoriseret revisor Peter Hviid har foretaget revision af regnskabet, som ikke giver anledning til forbehold. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at det fremsendte regnskab tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 41

42 Økonomiudvalget Fra: Familieafdeling Punkt: BSU-32/06-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Forslag til serviceniveauer til børn med særlige behov (Lov om social service) Resume Administrationen har som følge af rammestyringen på område 34 udarbejdet forslag til serviceniveauer på en række foranstaltninger indenfor det forebyggende område jf. Lov om social service 40. Administrationen ønsker med forelæggelsen af serviceniveauer at imødekomme et behov for gennemsigtighed omkring servicen samt at styrke den administrative styring af området. Forslag Administrationen foreslår, at serviceniveauerne godkendes. Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt, dog således at formuleringen omkring serviceniveau på dagbehandling ændres til at "der ikke fremover bevilges ophold på produktionsskoler, hvor behovet alene vedrører skoledelen, men at der søges løsninger i Hørsholm Kommune eller i fælleskommunalt regie." Jens Frederiksen (O). Bilag Overblik over budget, forbrug og antal brugere indenfor de enkelte foranstaltninger er udarbejdet og udleveres først på mødet grundet følsomme oplysninger. Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til det kommunale serviceniveau i forhold til de forebyggende foranstaltninger jf. Lov om social service for at imødekomme behovet for gennemsigtighed på flere niveauer. Økonomiudvalget Side 42

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 20.06.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 20.06.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 20.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere