Høringsforslag til Budget indsendt via

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk"

Transkript

1 Høringsforslag til Budget 2013 indsendt via

2 Indsendt Indsendt af Overskrift klasse center Høringssvar Børneby Glesborgs bestyrelse Høringssvar Distrikt Vestre Voldby Høringssvar til budget 2013 Djurs Lærerforening Høringssvar til budget 2013 Kattegatskolen Høringssvar budgetforslag 2013 Kattegatskolen bestyrelse Høringssvar budgetforslag 2013 Kattegatskolen MED udvalg Nørager Børnehave Overordnede tal gør det svært at udtale sig Områdebestyrelsen og lokaludvalg i Område Auning Høringssvar Områdeudvalg Handicap og Psykiatri HØRINGSSVAR BUDGET OMRÅDEUDVALG Handicap og Psykiatri Sundhedsafdelingen Høringssvar vedr. budget 2013 Vivild Børneby Vivild Børneby Norddjurs Idrætsråd Norddjurs Idrætsråds høringssvar til budget 2013 Norddjurs Kommunale Tandpleje Høringssvar fra Tandplejens MED-udvalg Områdeudvalg Børn og unge Høringssvar fra Områdeudvalg børn og unge Pavillonen Høringssvar til budget Auning skoles bestyrelse og MED udvalg Høringssvar budget 2013 Bestyrelse og MED-udvalg ved Allingåbro Børne- og Ungeby Høringssvar budget 2013, Allingåbro Børne- og Ungeby Bestyrelsen Børneby Mølle Høringssvar vedr. budgetforslag for Distrikt Ørum Distrikt Ørum Ellen Birthe Christensen Hovedudvalgets Høringssvar til budget 2013 Integrationsrådet Budget Kulturskolens bestyrelse Høringssvar fra Kulturskolen MED-udvalget i børneby Mølle MED-udvalget børneby Mølles høringssvar vedr. budget 2013 Norddjurs Biblioteker Høringsvar fra medarbejderrepræsentanterne ved LokalMED - Norddjurs Biblioteker Bestyrelsen for Område Grenaa Budgetforslag 2013 / BM 9 Områdeudvalget på ældreområdet Høringssvar til budget 2013 SSP Lokalråd Forslag til oprettelse af mæglerkorps herunder elevmægling Bestyrelsen Ungnorddjurs Høringssvar vedr. budget 2013 Lokal MED-udvalg Ungnorddjurs Høringssvar vedr. budget 2013! Vagn Rohde Grenaa Gymnasium Buslinie 5.3 Auning - Grenaa Ældrerådet Ældreområdet

3 !"#$%!"&"'()&

4 NORDDJURS KOMMUNE Borgmesteren Torvet Grenaa Dato: Grenaa, d. 12. september, 2012 HØRINGSSVAR vedr. borgmesterens og øvrige forslag til Budget Skolebestyrelsen ved 10. Klasse-Center Djursland har på sit møde d. 5. september 2012 drøftet de udsendte budgetforslag. Skolebestyrelsens medlemmer er meget tilfredse med, at der ikke er foreslået besparelser vedr. 10. klasse og ser frem til at få iværksat de forslag, som vil komme unge til gode. Skolebestyrelsen tager i øvrigt de udsendte oplæg til efterretning. På skolebestyrelsens vegne Carl-Eric Würtz Pallesen Formand Lissi Pedersen Skoleleder Adresse: Telefon: Telefax: Stadion Allé DK Grenaa

5 !" #$%!" &" '(&!" # $%&& ' & ( ) #* " & # && "+ #, ) # & ( &# &&# # ) ** ",,,& *# # && - " # &* # &!& * & #&. *#&& #" #," (* #+!* (& '" &* #"& #& "/& #, 0# 1, # 2- (&(*"3 (+ (+. # 2 4)&& # ##& "*#, #, #4#, 1 ) ($516 & #,##&(* &* )#(*#&, 25 '& " # & &( +# '(& '&!& #7& '* " # (#& (*# &", &##&"&"*$ '" * &# # '(&" #( #(* (* "*&8, 9+& #*4

6 !" #$%!" &" '(& :;"(5 ( & ',#!1"19"08"<!99&

7 Glesborg, d. 13. september 2012 Høringssvar fra Børneby Glesborgs bestyrelse vedr. budget 2013 Bestyrelsen i Børneby Glesborg har drøftet de forskellige forslag til budget Generelt set finder vi, at Borgmesterens forslag til budget 2013 på meget fin vis afspejler de udfordringer, vi står overfor i dagpasnings- og skoledelen. I Børneby Glesborg er vi godt i gang med fortsat at udforske og fremme fordelene ved at være en børneby, hvor vi bl.a. har fokus på at skabe lige og flere muligheder for alle børn. Bestyrelsen i Børneby Glesborg har følgende kommentarer til forslagene til Budget 2013: Borgmesterens forslag Budget 2013 Nr. BM9: Juniorklubber - harmonisering Vi har et ønske som børneby i midt, at der bliver taget hensyn til, at der er forskel på byog landdistrikterne. I Børneby Glesborg vil vi gerne skabe tilbuddet Helhed i Børnebyerne i midt. Vi foreslår, at der oprettes en ny måde at tænke juniorklub på. Vi forestiller os f.eks. et samarbejde med de lokale foreninger, skolerne i midt, SFO erne og Ungnorddjurs således, at der bliver en mere glidende overgang mellem skole og fritid for alle børn (10-14 år) midt i kommunen. Borgmesterensforslag Budget 2013 Nr. BM 9: Vedr. Borgmesterens reviderede forslag nr. BM 9: Dagtilbudspuljen. Beløb afsat i teknisk budget (2,777 mio.kr.), samt pulje fra børneby 2,980 mio. kr.) udmøntes samlet som en forbedring af normeringerne i dagtilbuddene, således den forebyggende og kvalitative indsats for de yngste børn kan forbedres. Vi tilslutter os forslaget fuldt ud og vil gerne rose Borgmesteren & Co. for at virkeliggøre regeringens plan for Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner hvor målet er defineret som mindre tid på administration mere tid til mennesker. Der står bl.a. flg.: Planen betyder også, at medarbejdere i kommuner og regioner aflastes for administrative opgaver for knap 900 mio. kr., så de i stedet kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Vi anbefaler at de 5,757 mio. kr. til opnormering udmøntes decentralt, så medarbejderne får mere tid til at koncentrere sig om kerneopgaverne.

8 Ændringsforslag i høring Jytte Schmidt (SF) Nr. P 315 Vedr. Jytte Schmidt fra SF s ændringsforslag nr. p315: bedre normering i daginstitutioner grundsats: 30 børn: Vi er usikre på om vi forstår forslaget korrekt. Hvis forslaget indebærer en ændring fra nuværende grundnormering 35 til en grundnormering på 30, så kan vi på ingen måde tilslutte os. Vi formoder, at der her tænkes at 30 børn er lig med 30 point. Har Jytte Schmidt regnet på, hvad konsekvensen vil være for de institutioner, der for nuværende ikke er fyldt op ift. grundnormeringen 35, hvis grundnormeringen ændres til 30? De tre daginstitutioner i Børneby Glesborg er fuldt integrerede, hvilket vil sige at vi modtager børn i alderen 0-6 årige. Da de tre daginstitutioner i sin tid blev fuldt integrerede blev daginstitutionerne ikke opnormeret ift. grundnormeringen 35 point. (til info: børn under 1 år udløser 2,2 point, børn mellem 2-3 år udløser 1,6 point og børn 3 år+ udløser 1 point.). Med en 10,5 timers daglig åbningstid kan vi ikke drive en daginstitution med mindre end 4 ansatte medarbejdere. Forældre til børn i de mindre daginstitutioner har, ligesom forældrene i de store daginstitutioner, også brug for forskellige åbningstider, hvorfor der også i de mindre daginstitutioner er brug for "fuld åbningstid". Dette kræver en anstændig minimums grundnormering. Jytte Schmidt og SF må melde klart ud, hvorvidt de fortsat ønsker at tilbyde pasning i daginstitutioner også i de mindre yderområder. Vil vi være en kommune der vægter forskelligheden set i relation til et bredt tilbud af daginstitutioner; en kommune der kredser om lokalmiljøerne, også i landdistrikterne; en kommune der også gør det attraktivt at bosætte sig på landet? At forsøge at "udsulte" og evt. få de små daginstitutioner til måske at lukke sig selv pga. manglende budget til et anstændigt minimum af medarbejdere, finder bestyrelsen helt uanstændigt. Ændringsforslag i høring Hans Fisker Budget 2013 Forslag 2: Bestyrelsen i Børneby Glesborg finder Hans Fiskers forslag om pilotprojektet Inklusion, trivsel og sundhed i Børneby Glesborg meget spændende. Et sådant pilotprojekt vil hænge rigtig godt sammen med Norddjurs Kommunes øvrige indsatsområder og politikker indenfor skole- og dagtilbudsområdet, idet vi forestiller os, at projektet vil kunne tilgodese en tidlig forbyggende indsats i forhold til sårbare børn, samt skabe lige og flere muligheder for alle børn i Børneby Glesborg. Bestyrelsens foreløbige tanker omkring HelhedsBørneby for alle børn 0-13 år: 1. Udvide den tidlige forbyggende indsats: Pædagoger og lærere skaber synlige resultater i forhold til alle børns trivsel, sproglige udvikling og aktive fritid.

9 2. Helhedsskole/Heldagsskole: Skole og fritid skal forenes til en helhed længere skoledag evt. til kl. 16 med fokus på de praktisk-musiske fag - sløjd, idræt, billedkunst, madlavning, udeliv, IT og musik. 3. Hæve børnenes faglige niveau: Give børnene flere og mere varierede læringsmuligheder (inklusionsplan) og udfordre alle børn (differentieringsplan). Ovennævnte pilotprojekt vil kunne være første trin frem mod et af vores mål nemlig Ny Nordisk Skole. Vi er netop, efter Børne- og Undervisningsminister Christine Antorinis besøg i Børneby Glesborg, herfra blevet opfordret til, i oktober 2012, at søge om deltagelse i Børne- og undervisningsministeriets forsøg med Ny Nordisk Skole, hvor helhedsindsats for alle børn 0-13 år vil være omdrejningspunktet. Ny Nordisk Skoles grundlæggende værdier er: At løfte fagligheden ved at udfordre alle børn og unge, så de bliver så fagligt dygtige som overhovedet muligt. At praksis og teori skal kobles bedre i en undervisning med inddragelse af og perspektiv til virkeligheden. At de børn og unge som kommer ud i den anden ende af uddannelsessystemet, er livsduelige individer med en stærk og bred faglighed. At respekten for både fællesskabet og for den enkelte er rammen for et fagligt løft af alle. At pædagoger, lærere og ledere tager ansvar for valg af metoder og arbejder systematisk undersøgende på baggrund af viden fra forskning, erfaringer fra praksis og forventninger fra omverdenen. Med venlig hilsen Karin Riis Fmd. bestyrelsen i Børneby Glesborg

10 !"#$%!"&"'(&

11 !"#$%!"&"'(&!!"! ""# $%&

12 OMRÅDE AUNING Norddjurs Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Høringssvar budgetforslag for Områdebestyrelsen og lokaludvalg i Område Auning har følgende bemærkninger til det udsendte materiale. Det er glædelig at se, at der er budgetforslag, som er målrettet en opnormering i dagtilbuddene, hvilket vil medføre et samlet kvalitetsløft og sammenhæng med de krav og opgaver, som dagtilbudsområdet står over for. Ligeledes vil det betyde et øget løft af kerneydelsen. Med de mange nye krav og forventninger i forhold til digitalisering på dagtilbudsområde, er der et stort behov og brug for, at der lig skolerne afsættes midler til dette på dagtilbudsområdet. Bestyrelse og lokaludvalg syntes, at det er beklageligt, at der sker en løbende udhulning af driftsbudgettet gennem manglende prisfremskrivning på driftsbudgettet. Bestyrelse og lokaludvalg i Område Auning vil anbefale, at den ny institution, der skal bygges i Auning udvides fra 120 til 150 børn. De sidste års børnetal i Område Auning viser, at der er hårdt brug for en udvidelse af den fysiske kapacitet. Bestyrelse og lokaludvalg ønsker, at give forældrenes mulighed for, at vælge pasning i den kommune, område og distrikt som de ønsker. Med venlig hilsen Bestyrelse og lokaludvalg Område Auning

13 !"#$%!"&'()&!

14 Børne- og Ungdomsudvalget d. 17/ Høringssvar vedr. budgetforslag Bestyrelsen ved Distrikt Vestre Voldby har læst og diskuteret det udsendte materiale. Det er rigtigt positivt, at vi sidder med et budgetforslag, hvor vi ikke skal forholde os til de store besparelser. Alligevel er der en lille frygt i baghovedet, om det er fornuftigt at trække store beløb på kassebeholdningen flere år i træk. Kan det ende med en stor besparelse om to-tre år, der så rammer ekstra hårdt? Bemærkninger til budgetforslagene: - Vi ser naturligvis gerne flere timer til eleverne i skolen og en væsentligt bedre normering i daginstitutionerne. Især daginstitutionerne er blevet udsultet i de seneste år, hvilket man mærker i skoleparatheden ved skolestart. - It investeringer er vigtige og kan ikke prioriteres højt nok. Det er derfor vigtigt, at hver skole og daginstitution får pengene ud og forpligtiges til at lave en plan for hvordan man vil leve op til den kommunale politik for it og læring. Investeringer i digitale undervisningsmidler giver pt. Ikke besparelser. - Det er positivt, man vil ansætte flere familierådgivere. Men det er vigtigt, at rådgiverne kommer ud i marken og er med til at forebygge, inden problemerne bliver til en sag. - Energiinvesteringer er meget fremme for tiden. Det er godt og vigtigt at kommunen vil være med. Investeringerne giver ikke altid den forventede besparelse. Vent derfor med at tage pengene fra besparelsen til man kender det reelle beløb. Yderligere bemærkninger til budget: - I anlægsbudgettet savner vi et beløb til flytning af børnehaven Frihedslyst til Voldby Skole. Dette kan gøres for kr. afhængigt af niveauet. Det vil være vigtigt for Voldby Børneby, at blive til en rigtig Børneby. Flytningen vil give et bedre pædagogisk tilbud for børnene i børnehaven og SFO, igennem en bedre udnyttelse af det pædagogiske personale. Det skal også nævnes, at der faktisk er en borger, der har vist interesse for erhvervelse, af den bygning børnehaven er i på nuværende tidspunkt. Dette bør der også tages hensyn til i de økonomiske overvejelser. - Vi vil også benytte lejligheden til at udtrykke vores bekymring for økonomien og dermed undervisningstilbuddet på Voldby Skole. Den nye ressourcemodel for skoleområdet har først fuld effekt fra aug Allerede nu kan vi se, at det bliver svært at opretholde det nuværende niveau. Et niveau der allerede i dette skoleår er beskåret kraftigt i forhold til tidligere. - Vi ved at Distrikt Vestre Voldby har en del indefrosne midler. Vi ønsker disse midler til rådighed igen, da vi længe har haft planer med dem. Også set i lyset af den gode økonomi i kommunen og af at der er råd til, at andre kan få gæld eftergivet. - Bestyrelsen ser frem til at der i kommende budgetter afsættes penge til en storbørnehave i Vestre Skoles distrikt, samt at der hurtigst muligt bliver en tilpasning af skoledistrikterne i Grenaa by og/eller en tilpasning af kriterierne for frit skolevalg, så de passer til nutiden. På bestyrelsens vegne Jens Holst Formand Tlf.: / SFO:

15 !"#$%!"&'()&!

16 KATTEGATSKOLEN vedr. forslag til budget 2013 Vi er i bestyrelsen på Kattegatskolen af den faste overbevisning, at det er vigtigt, at der afsættes penge til kompetenceudvikling inden for inklusion. Hvis vi skal lykkedes med, at implementere inklusion i folkeskolen, er det også absolut nødvendigt med en udvidelse af lærernes og pædagogernes værktøjskasse. Vi mener også at det skal ske en styrkelse af IT i skolerne. Vi har brug for både kompetenceudvikling samt fornyelse/forstærkelse af udstyr, for at kunne opretholde en tidssvarende undervisning. Det forudsættes i det tekniske budget, at der ikke vil være prisfremskrivning. Dette vil med stigende udgifter forringe skolens, i forvejen, trængte økonomiske råderum og det kan blive svært at bevare serviceniveauet. Med udgangspunkt i det fokus der er på energibesparelser i kommunens budgetforslag, tager vi den et skridt videre og foreslår installation af solcelleanlæg på begge matrikler på Kattegatskolen. Begge bygninger har store tagearealer, som ville være oplagte kandidater til udvindelse af solenergi. Gennem døgnet vil der være en god overensstemmelse mellem forbrug og produktion af el. Alt i alt en rigtig god grøn løsning. Desuden kunne der kigges på økonomien i at udskifter døre og vinduer, som er tiltrængt på Kattegatskolen. Det er også vores håb, at der med det kommende budget skabes overblik over kommunens kassebeholdning frem mod 2016, så der ikke opstår likviditetsproblemer. Der er behov for stabilitet og ro på de offentlige arbejdspladser, så vi kan implementere besparelser, politikker og øvrige målsætninger. På vegne af skolebestyrelsen på Kattegatskolen Jesper Lykkegård Karlsen formand for bestyrelsen

17 !"#$%!"&'()*&!"!"#

18 KATTEGATSKOLEN vedr. budgetforslag På Kattegatskolen finder vi det interessant, at der i budgetforslaget er opmærksomhed på energibesparelser. Et vigtigt område både i forhold til miljø og økonomi. Begge matrikler har store tagarealer, som vi gerne vil have solceller på, ligeledes har vi døre og vinduer, der trænger til udskiftning. Der regnes med lønfremskrivninger, men vi undres over, at der ikke laves fremskrivninger på vand, varme, el m.m. da de stigende udgifter forringer skolens økonomiske råderum. I forhold til de kommunale politikker er vi glade for, at der afsættes midler til kompetenceudvikling indenfor IT og inklusion. Det er meget nødvendigt og vi ser hellere disse midler forhøjet end en letbane. En skole er andet end mursten og et overset grundlag for at kunne udføre visioner i praksis er midler til indretning af varierede undervisningsmiljøer, materialer til praktiske fag m.m. Ydermere har vi sunde unge mennesker, der gerne vil være aktive i deres pauser, men deres muligheder er stærkt begrænsede. Vi mangler penge til legemiljøer, multibaner o.l. Vi håber, at de oversete områder medtænkes i budgettet. Det er også vores håb, at der med det kommende budget skabes overblik over kommunens kassebeholdning frem mod 2016, så der ikke opstår likviditetsproblemer. Der er behov for stabilitet og ro på de offentlige arbejdspladser, så vi kan implementere besparelser, politikker og øvrige målsætninger. På vegne af MED-udvalget på Kattegatskolen Tina Kristensen næstformand TR Allan Vestrup formand skoleleder

19 !"#$%!"&'!()&!"

20 ()- #."*/ " " Fællesbestyrelsen og MED s høringssvar vedr. forslag til budget Vi ser meget positivt på, at der er afsat en dagtilbudspulje til forbedring af normeringerne i dagtilbudsområdet. Vi overtog ved børnebyens start et stort underskud på lønbudgettet i Blinklyset, og det er en daglig udfordring at få dækket timerne samtidig med, at vi skal have nedbragt underskuddet. Det er godt, at der er afsat særskilte anlægsmidler til it i folkeskolen, og at der i flere af de fremlagte ændringsforslag er foreslået en forøgelse af it-anlægsmidler. Den politik for it og læring, der formodentlig vedtages her i efteråret, kan kun implementeres ordentlig i de kommende år, hvis der afsættes anlægsmidler og midler til kompetenceudvikling i Det beløb, der i dette og de foregående år har været afsat til it-investeringer i skolerne, har været så urimelig lavt, at mange skoler har et efterslæb på indkøb af nye digitale medier. Det bekymrer os, at der ikke er afsat it-anlægsmidler til dagtilbudsområdet krav om digitalisering af læreplaner og faglige kvalitetsoplysninger. Dog bemærker vi, at der i et af ændringsforslagene er foreslået afsat it-anlægsmidler til dagtilbudsområdet Vi har et stort ønske om, at der afsættes særskilte anlægsmidler på budget til indkøb af IT-udstyr på dagtilbudsområdet allerede på budget 2013, så vi hurtigt kan komme godt i gang i med digitaliseringsopgaven i børnehaven og i dagplejen. Det bekymrer os meget, at der ikke er afsat anlægsmidler til Vivild Børneby på kvalitetsfondsområdet Vi har et stort ønske om, at der på budget afsættes anlægsmidler til at samle skole og dagtilbud i Vivild Børneby lokalemæssigt på samme matrikel. Herunder et ønske om også at få lokaler til en heldagslegestue for dagplejebørnene i forbindelse med børnebyens lokaler.! " #$ %&'() #$* +,$ '),-))

21 Vi ønsker hurtigst muligt at opnå de samme pædagogiske og økonomiske fordele, som de fleste børnebyer i Norddjurs opnår både lokale-, udendørsareal-, ledelses- og personalemæssigt. Specielt med hensyn til fagpersonalets dækning af åbningstider tidlig morgen, sidst på eftermiddagen og i ferieperioder, går vi Vivild børneby glip af store økonomiske fordele ved ikke at have placeret børnehave, sfo og skole på samme matrikel. Pædagogisk vil det give Vivild Børneby meget bedre betingelser for at skabe et sammenhængende læringsforløb på 0-12 års området, at skole-og dagtilbud har fælles lokaler og medarbejdere. Børn, medarbejdere og ledelse vil naturligt kunne indgå i de forskellige afdelinger, hvilket giver en øget erfarings- og vidensdeling, som f.eks. vil have stor betydning for arbejdet med tidlig indsats og inklusion. Det giver også øgede muligheder for at skabe gode heltidsjob på tværs af afdelingerne, og det gør at organisationen både pædagogisk og økonomisk er mindre sårbar ved et svingende børnetal henover årene. Fællesbestyrelsen og MED-udvalget Vivild Børneby Martin Hyldgaard Formand for fællesbestyrelsen Jonna Nielsen Distriktsleder! " #$ %&'() #$* +,$ '),-))

22 !"#$%!"&'"()&

23 Høringssvar vedr. budget 2013 Sundhedsafdelingen har følgende kommentarer til budgetforslaget: Vi finder det positivt, at budgetforslaget ikke indeholder en besparelse på sundhedspuljen. Vi gør dog opmærksom på, at puljens nuværende størrelse giver nogle udfordringer i forhold til at løfte de store sundhedsudfordringer, der er i Norddjurs Kommune. I Sundhedsafdelingen og på Sundhedsskolen er pt. tilsammen 3 fastansatte konsulenter samt en sekretær. Herudover er ansat 8 konsulenter, hvis løn er finansieret af eksterne projektmidler, primært fra Forebyggelsesfonden og Sundhedsstyrelsens satspuljer. De eksternt finansierede projekter udløber alle i løbet af 2012 og 2013, undtaget et mindre projekt, som løber 2014 ud. Forebyggelsesfondens puljer er netop blevet nedlagt, ligesom satspuljerne til forebyggelse og sundhedsfremme er blevet markant beskåret. Kun enkelte private fonde støtter kommunale projekter indenfor forebyggelse og sundhedsfremme - og typisk med mindre beløb. Desuden er konkurrencen om de relativt få midler meget stor. I forhold til Sundhedsafdelingen og dermed bemandingen i det nye sundhedshus betyder dette, at der må forventes en betragtelig reduktion i forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i forhold til det nuværende niveau. Vi ønsker et dynamisk sundhedshus med liv og aktivitet til glæde og gavn for borgere og medarbejdere i Norddjurs Kommune. En større fast medarbejderstab ville kunne sikre dette arbejde.

24 !"#$%!"&''()&!"!"# $%

25 Djurs Lærerforening Danmarks Lærerforening - Kreds 134 Kolind den 17. september 2012 LB Djurs Læreforenings høringssvar vedr. budget for Norddjurs Kommune Børne- og ungeudvalgets område har været udsat for store og mange på hinanden følgende strukturelle ændringer de seneste år. Det har betydet, at medarbejderne ikke har haft den fornødne tid og ro til at implementere de strukturelle ændringer. I 2012 blev der vedtaget politikker for overbygningen og for inklusion og tidlig indsats. Disse politikker kræver grundig inddragelse af medarbejderne for at kunne implementeres og lykkes. Derfor er det glædeligt, at der i 2013 nu skabes ro til at kunne arbejde med politikkerne og de strukturelle ændringer. En ro der er nødvendig for et godt resultat og et godt arbejdsmiljø. Inklusion er et stort projekt i Norddjurs Kommune. Det er også vigtigt for medarbejderne. Det er en nødvendighed, at samtlige medarbejdere besidder de kompetencer, der skal til, for at inkludere flere børn. Dette kræver, at alle medarbejdere bliver klædt på til opgaven. Alle bør have kompetenceløft for at kunne løfte inklusionsopgaven tilfredsstillende og til gavn for såvel børn som forældre og ambitiøse politikere. Vi opfordrer derfor til, at der i budget 2013 sættes flere penge af til kompetenceudvikling af medarbejderne. Vi finder det også nødvendigt, at der afsættes midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i overslagsårene Det er afgørende vigtigt, at kommunalbestyrelsen understøtter den ønskede udvikling indenfor inklusion og overbygning i form af den nødvendige kompetenceudvikling for medarbejderne. På vegne af Djurs Lærerforening Lisbeth Bøwes Kredsformand Djurs Lærerforening Kreds 134 Ebdrupvej Kolind

26 !"#$%!"&'()*&!"# $%&'())*+%,-.(/01 2%3./-.*+4(! "# 5 1

27 Høringssvar budget 2013 Medarbejderrepræsentanter Områdeudvalg Handicap og Psykiatri: Det er et budget der efter vores opfattelse er sammenhængende og som sikrer ro og stabilitet inden for handicap og psykiatriområdet. Det skal dog bemærkes at en manglende prisfremskrivning reelt må ses som en skjult besparelse på budgettet med ca. 9 millioner kroner. Vi vil samtidig støtte op omkring ændringsforslag fra Jytte Schmidt / SF: NY P706 Psykiatri-forvaltning fordeler Vi vil opfordre til at man tilgodeser initiativer der tager udgangspunkt i kommunens langstrakte geografi og implementering af ny teknologi samt udvikling af samme. Samtaler bostøtte Sikre og udbygge den relationsskabende dialog, der er det basale udgangspunkt i det socialpsykiatriske arbejde.

28 !"#$%!"&'()&!"#$ %&'#!"#$%&' (

29 ! "# $#! " # $ % &! '!(! )'!%)!)!* +! # + &! $ % & % # # ' % & ' $ $ $ #, -!. -!. //! + -! + + +! 012! 3 *$ 0.! !0 -+6+!7 -!! *0&!!...--&! $! 8--! " -& 5 &!.! %*9!:+ +!. +.-! -!

30 '* -&!-. -! +! ;* $! - ( + * -!, &!. 3 40& < 49 ; 4 <=;= >%<;!%!)!(!<!%)*?- )!)(!!'<* $ ;-+.! ++ -! (% $ ' ) * ) % # * $ ' $ ' & +' #, $

31 !"#$%!"&'()&! " #$%! &

32 Høringssvar fra medarbejderne i Områdeudvalg for Børne- og Unge Høringssvar til budgetforslag for Områdeudvalg for Børne- og Unge har afholdt møde den Medarbejderne har følgende udtalelse til det fremlagte budgetforslag for : Det er med stor glæde at økonomien i Norddjurs Kommune er på rette kurs. Desværre kan vi se, at der stadigvæk er udfordringer i fremtiden. Derfor er det nødvendigt med en skattestigning senere, hvis kassebeholdningen skal være positiv og borgerne skal have den samme service som i dag. Desværre er der en skjult besparelse på 9 mio. kr. i år. Lige som sidste år. Områdeudvalget finder det dybt bekymrende at der kun prisfremskrives på løn. Besparelsen er ikke nævnt i budgettet. Derfor kommer konsekvenserne for personalet heller ikke frem. Det har stor betydning, at medarbejderne har de rigtige materialer til rådighed, for at kunne give den bedst mulige service/ydelse overfor borgerne. Vores driftsbudget udhules år for år. Mængdereduceringen er i høj grad en faktor, som til stadighed vil influere på muligheden for at investere i inklusionen, idet de innovative processer og det merarbejde, der er involveret, ikke medtænkes i en reducering. Mængdereduceringen er derfor en betragtelig udfordring i forhold til den tidlige indsats og inklusion. Vi finder det vigtigt og rigtigt set, at der nu komme ro omkring organisationen. Ikke mindst set i lyset, af de store strukturelle ændringer på børne- og Unge området. Her tænkes på børnebyer, sammenlægning af skoler, flytning af overbygning, sammenlægning af institutioner, politik for overbygningen, samt inklusion og tidlig indsats. Det er vigtigt, at medarbejderne får ro til at kunne implementere alle disse nye tiltag. Det kræver tid og mange ressourcer for at kunne implementere disse. Områdeudvalget ser inklusion som et centralt arbejdsområde. Derfor er det vigtigt, at forsætte med at støtte op om projektet. Vi mener at det er sund fornuft, at puljen til inklusion og tidlig indsats øges i Samt at der i overslags årene blev sat penge af til kompetenceudvikling for at understøtte medarbejderne og politiken. På vegne af medarbejderne i Områdeudvalg for Børne- og Unge Michael Aagaard Laursen Næstformand

33 !" #$%!" &'()&! "! " #! $%&!&&& '())*+(,)(-.,(/)& $ 0 & "0 &! &1++ $# )! && # $ $!$ $$! &$! $ '())*+(,)(-.,(/) $$ &&! $ &&& 2! && $! '())*+(,)(-.,(/)$!! &# $ $ & $!& $2 #!$32 # $& 2 && '())*+(,)(-.,(/)# && &$ $& & 2! $$!! &! $&& 4! $ $&

34 !" #$%!" &'()&!"## $# % # #!&%&' (!'& & %& ) % ' # # %&'# *+, + + % -# %#.'%# ',% ' # ## '. # # +, ) ''' % + ' %& &'&'# %# %!"##!',%& '& % +, %, %! /##% % '#&,, 0 /+ %',! /+%#'%& % % 1,#''##) + #%! #2#31.!#' + '4.'5#'4/ /. * #'' &## %&0 %& /& *'& ## # %&&%%%& ' 1 #!# "!+#/ ##!'5# &' / %&'!#&('#%.!#& #! &# /#!## / / )'' + % ', ###/# "## * "!#'/ %. # ' + * '/ ' %&6#

35 !" #$%!" &'()& +!, '!. %&7 (* " + 0 / '

36 Høringssvar til budget 2013, Nordjurs Kommune. Administrativ opretning i Pavillonen. Pavillonens administrative medarbejder går på efterløn i Medarbejderen er en del af en nu udgået seniorordning der udløser et årligt tilskud på kr ,-. Da tilskuddet er personligt, efterlader det en manko i administrationen på kr fra og med Vi har været heldige at kunne have tilskud til denne post men da opgaverne omkring indbooking, service af publikum og foreninger, blækspruttefunktion i administrationen m.m er vigtige for Pavillonen og serviceniveau er det et vitalt beløb der mangler og et meget uheldigt sted at skulle skære ned. Det er afgørende for Pavillonens drift at kunne opretholde denne funktion og søger et beløb på kr ,- til at udligne det tilskud der udgår fra 2013 og årene frem. Forberedelse til udpegelse som regionalt spillested Pavillonen og Norddjurs Kommune arbejder i fællesskab på at få udpeget huset til at være regionalt spillested i næste periode, der starter 1. januar For at det kan lykkes, skal vi i den mellemliggende periode skabe tiltag, der peger i retning af de målsætninger, der er indskrevet i vores bestræbelser. Bestyrelsen har netop færdiggjort en ny handleplan med fokus på at blive udpeget til regionalt spillested. Tiltagene kræver medfinansiering fra kommunen. Det handler bl.a. om projekter som Genremix, Trailer koncerter, jamaftener, Night of Locals, House of Songs, smalle genrer og flere Lyt Nyt koncerter. Vi budgetterer med en forøgelse af det årlige kommunale tilskud på kr. Beløbet budgetteres til at udløse et statstilskud på yderligere kr. årligt. Vi vil foreslå, at kommunen gradvist øger tilskuddet med kr. pr. år, så vi i 2016 er oppe på det tilskud, vi budgetterer efter. Talent udvikling i samarbejde med kulturskolen. Pavillonen og Kulturskolen Norddjurs har mange synergier og mulige samarbejdsflader. Samtidig er der også forskellige styrker på forskellige arbejdsområder. Med de forskellige kompetencer og arbejdsområder og i godt samarbejde, evt. også med gymnasiet og andre interessenter, kan talentudviklingen i Norddjurs kommune styrkes betydeligt. Derfor ønskes der afsat et beløb hvor de to parter i fællesskab og evt. sammen med gymnasiet kan udvikle talentet i Kommunen. Vi støtter Kulturskolen Norddjurs i deres ønske om fysisk at blive placeret i Pavillonen som det faste tilhørssted. Ved en evt. indflytning af kulturskolen på 1+2 sal er der en manglende huslejeindtægt fra jobcentret på kr ,- Med venlig hilsen Kulturhuset Pavillonens bestyrelse

37 !"#$%!"&'()&!" #$% &&& &&!"'

38 BØRNEBY MØLLE Til Børne- og ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Ålsrode den Høringssvar vedr. budgetforslag for Vi holder vejret mens livremmen strammes Politikerne og direktionen har ført en stram økonomisk politik, som umiddelbart skaber et bedre fundamentet for 2013 og fremad end længe set. Med et bedre økonomisk fundament kunne vi også håbe på nogle velgennemtænkte politiske og administrative beslutninger og besparelser. Beslutningslogik og forventningsafstemning må stå højt på dagsordnen for at skabe en kommune med tilfredse borgere. Ugennemsigtige besparelser Børneby Mølles bestyrelse hilser det naturligvis velkommen, at der i budgetforslaget er tale om fuld lønfremskrivning, men oplever at det er ugennemsigtigt og frustrerende, at Norddjurs Kommune opererer med ingen prisfremskrivning. Det lugter lidt af man ikke ønsker at tage tyren ved hornene og kalde det hvad det er, nemlig; En stor ugennemsigtig besparelse på omkring 9 mio. kr.. For Børneby Mølles vedkommende drejer det sig om ca. 4 % af drifts- og undervisningsmidler, svarende til ca kr. Hvis politikerne ønsker at borgene i kommunen skal interessere sig for kommunens økonomi, så er man nødt til at kalde en spade for en spade og klart melde ud, hvor det er der skal spares. Til alle institutioner: Undlad at foretage energibesparende investeringer Vi er i Børneby Mølle bragt i en situation, hvor vi er endnu dårlige stillet efter en energibesparende investering i et pillefyr, og føler os nødsaget til at beskrive den proces, der har ført til, at vi sidder tilbage med en dårlig smag i munden efter at have læst Bemærkning vedr. forslag til tekniske korrektioner vedr. budget 2013, hvor det foreslås, at Børneby Mølle udsættes for en budgetkorrektion på kr. Børneby Mølle er i dag under økonomisk administration i Norddjurs Kommune. Årsagerne til dette skal findes primært 2 steder. Da Norddjurs Kommune i 2009/2010 nedlagde heldagsskolerne og flyttede Specialklasserne til Børneby Mølle overførtes samtidig en gammel gæld på kr. til den nye institution. Set i lyset af 2012 modeller med sammenlægning af institutioner, hvor eftergivelse af gæld er mere moderne, savner man jo en fælles linje og politik, eller i det mindste en udmelding om hvad motivationen og bevæggrundene for disse beslutninger er. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

39 BØRNEBY MØLLE Den primære årsag til et opbygget underskud skal dog findes et andet sted, nemlig i det faktum at energipriserne på olie er steget, uden at Norddjurs Kommune har øget ressourcer eller set på ressourcefordelingen i forhold til de enkelte institutioners energiforsyning og fordeling. Børneby Mølle har løbende ansøgt om at få dækket hullet og har over flere gange fået klatbevillinger hvilken alt andet lige må tolkes som om, at Norddjurs Kommune var klar over, at der lå skævheder i ressourcetildelingen. Kilde: energistyrelsen I 2010 besluttede man i Norddjurs Kommune at investere i et energibesparende pillefyr, der kunne nedbringe udgifterne til opvarmning af Børneby Mølle. Pillefyret blev startet i starten af Under hele processen, der ressourcemæssigt er forestået af personalet fra Børneby Mølle, har vi haft indtrykket af, at investeringen blev foretaget for at lukke det hul, der var skabt. En løsning, der samtidig med personalebesparelser, skulle gøre Børneby Mølle i stand til at komme ud af det økonomiske dødvande vi var blevet bragt i. Såfremt Norddjurs Kommune allerede fra starten havde været af den opfattelse, at besparelsen skulle tilfalde kommunekassen og ikke Børneby Mølle, eller at man havde gennemtænkt en fordelingsmodel, skulle dette have været bragt på banen fra starten, så INGEN havde været i tvivl om indsats og afkast. I Børneby Mølles budgetfremlæggelser har det tydeligt fremgået at besparelsen var indregnet i budgettet og INGEN har antydet andet. Såfremt administrationen hele tiden har opereret med at besparelsen tilfaldt kommunen burde man jo have skredet ind og krævet yderligere personalebesparelser for at rette op på økonomien. Det har ikke været tilfældet og har understøttet vores overbevisning om at besparelsen tilfaldt Børneby Mølle. Er alle lige i Norddjurs Kommune? Når man i Bemærkning vedr. forslag til tekniske korrektioner vedr. budget 2013, foreslår at besparelsen i Børneby Mølle ene og alene tilfalder kommunekassen, så er det vigtigt for borgernes retfærdighedsfølelse, at man også behandler alle ens. Det vil sige, at man som minimum siger, at så må det gælde alle energibesparelser i alle institutioner. Ellers er der jo igen tale om ugennemsigtighed og skjulte ressourcetildelinger. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

40 BØRNEBY MØLLE Vi undrer os derfor meget over, at vi ikke kan se en tilsvarende tilpasning af budgettet på Søndre Skole/Kattegatskolen på kr. pga. cts-styring i Forslag til budgetkorrektioner 2013 punkt T307. Betyder det, at nogle Besparelser vedr. energibesparende foranstaltninger udmøntes, medens andre ikke gør, og at der ikke gælder ens spilleregler? Eftergivelse af gæld På kommunalbestyrelsesmøde den 21. august 2012, indeholdt dagsordenen punktet "Eftergivelse af gæld i forbindelse med opstart af Kattegatskolen" på 2,9 millioner. Østre skole havde i regnskab 2011 et merforbrug på ca. 4,4 mio. kr., medens Søndre skole havde et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Dvs. at Kattegatskolen opstartes med en samlet gæld på ca. 5,8 mio. kr., og er under økonomisk administration. Det vedtages, at halvdelen af merforbruget eftergives, og der udarbejdes en ny handleplan, der sikrer, at skolens resterende gæld er afviklet over en årrække. Vi har forståelse for en evt. eftergivelse, men ikke set i lyset af, at Børneby Mølle ikke gives de samme muligheder, men bringes i en situation, hvor vi påføres et merforbrug, samtidig med at vi også er under økonomisk administration. Som udgangspunkt ønsker Børneby Mølle selv at afvikle sit merforbrug, men vi skal have mulighederne for det. Forslag til Kommunalbestyrelsen Budgettet til de enkelte aftaleenheder regnes i dag ud som sammensætningen af forskellige delbudgetter, løn, undervisningsmidler, indvendig vedligehold af bygninger, udendørsarealer, el, vand og varme mm. Bag udregningen af hvert delbudget ligger der en fordelingsnøgle. Som bestyrelse har vi mulighed for at prioritere og lave interne overførsler inden for den samlede ramme. MEN, hvis der ændres på tildelingen til varme i vores enhed, så påvirker det den samlede budgetramme og vi ønsker som bestyrelse IKKE at sige, der ikke er opvarmning og varmt vand i hanerne efter 1. oktober Fordelingsnøglerne til de enkelte delbudgetter BØR være realistiske i forhold til forbruget. Politikerne i Norddjurs Kommune har valgt en skole-/børnebystruktur, og det forpligter; således at der må stilles de nødvendige økonomiske midler til rådighed også vedr. varmebudgettet. Børneby Mølles bestyrelse foreslår Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune: at aftaleenhederne stilles lige vedr. tekniske korrektioner at aftaleenhederne stilles lige mht. eftergivelse af gæld at Børneby Mølle tildeles et varmebudget for 2013 på baggrund af forbrug/forventet forbrug over 2 år fra 2011 og 2012 Såfremt dette ikke kan imødekommes, ser vi os nødsaget til allerede nu at ansøge om eftergivelse af gæld pga. oparbejdet merforbrug på varme. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

41 BØRNEBY MØLLE Bestyrelsen ønsker, at de decentrale aftaleenheder har en økonomisk ramme sammensat af delrammer. Det forudsætter, at delrammerne er realistiske. Er dette ikke tilfældet foreslår Børneby Mølles bestyrelse kommunalbestyrelsen følgende ændringsforslag: at el, vand og varme administreres centralt. Børneby Mølles bestyrelse ønsker aktindsigt i, hvordan beregningerne vedr. tekniske korrektioner er fremkommet, både vedr. biobrændsel og cts-styring. Find den rigtige model Så længe man i Norddjurs ikke har en fast fordelingsmodel til besparelserne ved energirigtige investeringer, må politikerne udbedre de uhensigtsmæssige situationer, denne uklarhed har frembragt, og vi i Børneby Mølle forventer, at politikerne tager dette alvorligt og handler på det. Konsekvensen ved ikke konkret at handle på denne opfordring vil være, at Børneby Mølle står i en situation, hvor vi efter en energibesparende investering står med bristede forventninger og en økonomi, der er endnu dårligere end før-situationen, da drift at pillefyr er noget mere personalekrævende end et oliefyr. Se bilag 1. Vi har forståelse for og finder det rimeligt, at der efter en indkøringsperiode bør ske en budgetregulering, således at budget og forbrug er i overensstemmelse det er sund fornuft, men udregningen af budget for varme i 2013 og årene fremover bør ske ud fra et billede af realistiske tal og data. Såfremt Kommunalbestyrelsen vedtager en reduktion i budgettet med kr. er konsekvensen, at Børneby Mølle fra 2013 og fremad kan forvente et merforbrug på varme på kr. årligt. Budget kr ,- Forbrug kr ,- Reduktion kr ,- Merforbrug kr ,- Der er udarbejdet en handleplan vedr. afviklingen af merforbruget, for at bringe Børneby Mølle ud af økonomisk administration, og det vil ikke være muligt at holde denne handleplan, hvis varmebudgettet nedreguleres med kr. Børneby Mølles bestyrelse foreslår derfor, at Børneby Mølles varmebudget reduceres til det realistiske og forventede forbrug på kr. fra 2013 og fremad. Og at der bringes følgende ændringsforslag: reduktion i budgettet ændres med fra kr. til kr. Se bilag 1. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

42 BØRNEBY MØLLE Overordnet set, skal Norddjurs investere i energibesparende anlæg, så Kommunen sparer penge, men det skal være på baggrund af afstemte forventninger og dette har ikke været tilfældet i denne proces. Børneby Mølles bestyrelses forslag vil give følgende fordeling: Forbrug med olie ,- Forbrug med pillefyr ,- Besparelse ,- Forslag til fordeling Norddjurs Kommune kasse ,- (48 %) Børneby Mølle ,- (52 %) Børnebyerne har fået Norddjurs Kommune på landkortet Børneby Mølles bestyrelse oplever, at politikerne kan se visionerne i etableringen af børnebyerne i Norddjurs Kommune, og ikke blot se visionerne, men også handler på visionerne. Norddjurs Kommune er kommet på landkortet i Danmark for dette pædagogiske initiativ sammen med læseindsatsen. På en konference i maj måned 2012 udtalte Niels Egelund, at samarbejdet mellem dagpasningstilbuddet og skole er en rigtig vej at gå for at kunne leve op til målsætningen om, at 95% af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Børnebyerne er et rigtig godt initiativ til at gøre børnene mere skoleparate. Økonomisk ro giver grobund for udvikling Børneby Mølles bestyrelse oplever, at politikerne overordnet har ønsket at give børnebyerne ro i til at udføre det spændende pædagogiske arbejde og samarbejde til gavn for børn og familier på Djursland, men at der fortsat skal spares, og at der er skævheder i budgettet som kan få store konsekvenser for Børneby Mølle. Børneby Mølles bestyrelse mener, at en branding af Norddjurs kommune som en kommune med Børnebyer falder fint i tråd med de pædagogiske tiltag, der sker. Børneby Mølles bestyrelse mener, at borgmesterens forslag om en opnormering af personale på dagtilbudsområdet er tiltag, som appellerer til børnefamilierne, der kan være med til at få tilflyttere til kommunen. Ligeledes appellerer det til børnefamilierne, at Norddjurs kommune signalerer, at der investeres i it og læring. Børneby Mølles bestyrelse mener dog, at Norddjurs kommune bør have endnu større ambitioner, end budgetoplægget lægger op til. Forslag om 2 ekstra undervisningstimer i klasse er et skridt i den rigtige retning, og en budgetforøgelse i forbindelse med inklusion er en nødvendighed. Erfaringer fra tidligere tiltag viser, at det koster at sætte pædagogiske tiltag i værk, til gengæld er målet, at der ved at inkludere flere Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

43 børn i almenskolen på længere sigt vil ske en reduktion i udgifterne til de dyrere specialpædagogiske tilbud. BØRNEBY MØLLE Inklusion og tidlig forebyggende indsats samt it og læring De to store indsatsområder de næste år inklusion og tidlig forebyggende indsats samt it og læring kræver, at der sættes midler af til kompetenceudvikling af personalet. På Børneby Mølle bestyrelsens vegne Frederik Nicolajsen Bestyrelsesformand for Børneby Mølle Kopi sendt til Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen og velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen. Vedlagt bilag 1. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

44 BØRNEBY MØLLE BILAG 1 Bemærkning vedr. forslag til tekniske korrektioner vedr. budget I oplæg til tekniske korrektioner budget 2013 foreslås i T307 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger en budgetkorrektion på kr. pga. konvertering fra olie til biobrændsel. Set i relation til budget 2012 på kr. vil det betyde, at Børneby Mølle får et varmebudget på kr. i 2013 og årene fremover. Det kan ikke lade sig gøre at varme Børneby Mølle op for dette beløb. Herunder er vores resultater for henholdsvis 2010, 11 og 2012 (foreløbig). Opgørelse for 2010: Korrigeret budget Forbrug varme Budget kr. Forbrug kr Merforbrug varme kr Opgørelse for 2011: Korrigeret budget Budget kr. Forbrug Forbrug biobrændsel 6 læs piller, svarende til 158 tons kr. Forbrug olie l. olie a 7,71 kr kr. Tømning af asketønder 4 x kr. Ekstraarbejde, bl.a. pga. driftsstop Forbrug varme kr kr. Forbrug varme i 2011 bør korrigere da der er et læs piller fra den , som først blev betalt i januar måned År 2011 var et meget "varmt år", hvilket betød, at vi kunne slukke for varmen i perioden fra Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

45 BØRNEBY MØLLE Opgørelse for 2012: Budget Forbrug Korrigeret budget Forbrug biobrændsel januar maj kr. 6 læs piller, svarende til 160 tons kr. Forbrug olie l olie a 7,71 kr kr. Forventet forbrug biobrændsel juni september Forventet forbrug biobrændsel oktober december 1 læs piller, svarende til ca. 30 tons kr. 2 læs piller, svarende til ca. 60 tons kr. Tømning af asketønder 4 x 2600 kr kr. Ekstraarbejde, bl.a. pga. driftsstop Forbrug varme kr kr. I 2012 er der slukket for varmen i perioden fra midt i maj slut september. Der køres med pausefyr, så der kan leveres varmt vand. Set over 2011 og 12 bliver det et gennemsnits forbrug på kr. Et gennemsnitsforbrug pr. år vil således være ca kr., og det vil være et realistisk budget. I forhold til budget 2013, vil budgettet kunne reduceres med kr., men ikke med kr. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

46 BØRNEBY MØLLE Beregningerne fra Greenii ser således ud i 2013, som bygger på et forventet forbrug på olie, og dermed et tal som er kr. større end vores budget: Forbrug olie l kr. (vores budget er kr.) Forventet forbrug biobrændsel ca. 208 ton kr. (forslag til budget 2013) Svarende til ca. 6,9 læs biobrændsel. Erfaringerne viser, at det er nødvendigt med ca. 8 læs biobrændsel. Børneby Mølle budget kr. Difference mellem budget og forbrug kr. Differencen mellem budget og forbrug stemmer meget godt overens med vores tal ovenfor, hvor vi anfører, at varmebudgettet i Børneby Mølle kan reduceres med kr. Det har hele tiden været målet, at etableringen af biobrændselsanlægget giver en grønnere energi og et billigere varmeforbrug i Børneby Mølle, til gavn for børnebyens- og kommunens økonomi. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

47 !"#$%!"&'()*&!" # $" %&!" # $" %!" # '(

48 8961 Allingåbro Telefon Til Børne- og ungdomsudvalget Norddjurs Kommune D. 14. september 2012 Høringssvar vedr.: Forslag til Norddjurs Kommunes budget Fællesbestyrelsen og MED-udvalget for Allingåbro Børne- og Ungeby ønsker at udtale følgende: Vi finder det meget værdifuldt, at der afsættes midler til bygning /placering af en ny daginstitution i Allingåbro. Vi forventer, at det bliver på skolen, så vi kan opnå fordelene ved, at det meste af Allingåbro Børneby placeres på den samme matrikel. Det er vigtigt, at dette byggeri tænkes ind i den forestående udbygnings- og renoveringsplan for dagtilbuds- og skoleområdet, så både dagtilbud og skole i Allingåbro opnår tidssvarende bygninger. Midlerne til Hovedgaden/forskønnelse af Allingåbro foreslår vi anvendt i forbindelse med trafiksikkerhed og gode adgangsveje i forbindelse med Allingåbro Børneby. Som det foreslås, er det uhyre vigtigt, at skolernes IT-område tilgodeses. Det gælder såvel fornyelse af forældet materiel som kompetenceudvikling for personalet - men er det planlagte beløb tilstrækkeligt til at opnå det ønskede? Desuden er det særdeles vigtigt, at dagtilbudsområdet får materiel og kompetence, som modsvarer de krav og forventninger, der stilles til området. Under det tekniske budget nævnes som forudsætning, at der ikke finder prisfremskrivning sted. Det udhuler institutionernes budgetter og forringer mulighederne for at opretholde serviceniveauet. Særligt inden for udgifterne til energiområdet har det stor negativ betydning. På Fællesbestyrelsens og MED-udvalgets vegne Pia Saaby Jensen Formand for fællesbestyrelsen Lis Pedersen Næstformand i MED-udvalget

49 !"#$%!"&'!()&!"# $%&' $(#!( ")* +, # -#!!./+, " " +! "!" +)(!#!!!)0!,# #(!) 1 1!!#, (" 2+) (" 0)!"# $%&'3 #! $4"

50 !" #$%!" &'"()&!" #$%& & '' '$ $ ($ )(($ * +% +)+,)) (- + )+ %+ -'% )%)(% (. + (%'( %-$ %- (+- * * ( &' +/ ( ( 0*'(+( - + 1)1-++* %( %(* #0"$ (

51 !"#$%!"&'()*&! "!#$

52 ! "# $!% %#!&'$ $% "#$ (% % Høringssvar vedr. budgetforslag for 2013 fra MED-udvalget i børneby Mølle. MED-udvalget hilser med glæde politikernes visioner til at skabe de nye børnebyer I Norddjurs kommune, og skabe en rød tråd i barnets liv. MED-udvalget håber, at det er et godt incitament til at få børnefamilier til at flytte til Norddjurs kommune. MED-udvalget oplever, at børnebyerne skaber et mere inkluderende miljø. MED-udvalget mener, at de to store indsatsområder de næste år inklusion og tidlig forebyggende indsats samt it og læring kræver, at der sættes øremærkede midler af til kompetenceudvikling af personalet. MED-udvalget synes, at der i budgettet skal være en prisfremskrivning på driftsmidlerne. MED-udvalget er orienteret om bestyrelsens bemærkninger vedr. forslag til tekniske korrektioner vedr. budget 2013 i T307 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger en budgetkorrektion på kr. pga. konvertering fra olie til biobrændsel. MED-udvalget bakker op om bestyrelsens bemærkninger. Der må være helt klare aftaler omkring de energibesparende foranstaltninger. Laver man i Norddjurs kommune energibesparende foranstaltninger for at hjælpe aftaleenhedens og kommunens samlede økonomi, eller laver man det ene og alene for at hjælpe kommunens økonomi?, uagtet at aftaleenheden så efterfølgende ikke er bragt ud af det merforbrug, der var på varme før den energibesparende foranstaltning? Ved en budgetkorrektion på kr. i børneby Mølles budget, så vil børneby Mølle få et varmebudget på kr. i 2013 og årene fremover. I dag er det på kr. Det kan ikke lade sig gøre at varme Børneby Mølle op for dette beløb. Det kan lade sig gøre at varme børneby Mølle op for kr., hvilket vi ansøger kommunalbestyrelsen om budgettet bliver for Børneby Mølle har været under økonomisk administration, og vi er godt i gang med handleplanen for nedbringelse af gælden. Sker der en reduktion i budgettet med kr. vil vi nu blive bragt i samme situation, som da vi havde oliefyr, et merforbrug på varme på ca kr. årligt. Medarbejderne og børnene har krav på at der er en ordentlig arbejdstemperatur i børnehaven, SFO, specialklasserne og i almenskolen. Det kan ikke være rimeligt,

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune 17. september 2010 Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Oktober 2008 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere