Høringsforslag til Budget indsendt via

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk"

Transkript

1 Høringsforslag til Budget 2013 indsendt via

2 Indsendt Indsendt af Overskrift klasse center Høringssvar Børneby Glesborgs bestyrelse Høringssvar Distrikt Vestre Voldby Høringssvar til budget 2013 Djurs Lærerforening Høringssvar til budget 2013 Kattegatskolen Høringssvar budgetforslag 2013 Kattegatskolen bestyrelse Høringssvar budgetforslag 2013 Kattegatskolen MED udvalg Nørager Børnehave Overordnede tal gør det svært at udtale sig Områdebestyrelsen og lokaludvalg i Område Auning Høringssvar Områdeudvalg Handicap og Psykiatri HØRINGSSVAR BUDGET OMRÅDEUDVALG Handicap og Psykiatri Sundhedsafdelingen Høringssvar vedr. budget 2013 Vivild Børneby Vivild Børneby Norddjurs Idrætsråd Norddjurs Idrætsråds høringssvar til budget 2013 Norddjurs Kommunale Tandpleje Høringssvar fra Tandplejens MED-udvalg Områdeudvalg Børn og unge Høringssvar fra Områdeudvalg børn og unge Pavillonen Høringssvar til budget Auning skoles bestyrelse og MED udvalg Høringssvar budget 2013 Bestyrelse og MED-udvalg ved Allingåbro Børne- og Ungeby Høringssvar budget 2013, Allingåbro Børne- og Ungeby Bestyrelsen Børneby Mølle Høringssvar vedr. budgetforslag for Distrikt Ørum Distrikt Ørum Ellen Birthe Christensen Hovedudvalgets Høringssvar til budget 2013 Integrationsrådet Budget Kulturskolens bestyrelse Høringssvar fra Kulturskolen MED-udvalget i børneby Mølle MED-udvalget børneby Mølles høringssvar vedr. budget 2013 Norddjurs Biblioteker Høringsvar fra medarbejderrepræsentanterne ved LokalMED - Norddjurs Biblioteker Bestyrelsen for Område Grenaa Budgetforslag 2013 / BM 9 Områdeudvalget på ældreområdet Høringssvar til budget 2013 SSP Lokalråd Forslag til oprettelse af mæglerkorps herunder elevmægling Bestyrelsen Ungnorddjurs Høringssvar vedr. budget 2013 Lokal MED-udvalg Ungnorddjurs Høringssvar vedr. budget 2013! Vagn Rohde Grenaa Gymnasium Buslinie 5.3 Auning - Grenaa Ældrerådet Ældreområdet

3 !"#$%!"&"'()&

4 NORDDJURS KOMMUNE Borgmesteren Torvet Grenaa Dato: Grenaa, d. 12. september, 2012 HØRINGSSVAR vedr. borgmesterens og øvrige forslag til Budget Skolebestyrelsen ved 10. Klasse-Center Djursland har på sit møde d. 5. september 2012 drøftet de udsendte budgetforslag. Skolebestyrelsens medlemmer er meget tilfredse med, at der ikke er foreslået besparelser vedr. 10. klasse og ser frem til at få iværksat de forslag, som vil komme unge til gode. Skolebestyrelsen tager i øvrigt de udsendte oplæg til efterretning. På skolebestyrelsens vegne Carl-Eric Würtz Pallesen Formand Lissi Pedersen Skoleleder Adresse: Telefon: Telefax: Stadion Allé DK Grenaa

5 !" #$%!" &" '(&!" # $%&& ' & ( ) #* " & # && "+ #, ) # & ( &# &&# # ) ** ",,,& *# # && - " # &* # &!& * & #&. *#&& #" #," (* #+!* (& '" &* #"& #& "/& #, 0# 1, # 2- (&(*"3 (+ (+. # 2 4)&& # ##& "*#, #, #4#, 1 ) ($516 & #,##&(* &* )#(*#&, 25 '& " # & &( +# '(& '&!& #7& '* " # (#& (*# &", &##&"&"*$ '" * &# # '(&" #( #(* (* "*&8, 9+& #*4

6 !" #$%!" &" '(& :;"(5 ( & ',#!1"19"08"<!99&

7 Glesborg, d. 13. september 2012 Høringssvar fra Børneby Glesborgs bestyrelse vedr. budget 2013 Bestyrelsen i Børneby Glesborg har drøftet de forskellige forslag til budget Generelt set finder vi, at Borgmesterens forslag til budget 2013 på meget fin vis afspejler de udfordringer, vi står overfor i dagpasnings- og skoledelen. I Børneby Glesborg er vi godt i gang med fortsat at udforske og fremme fordelene ved at være en børneby, hvor vi bl.a. har fokus på at skabe lige og flere muligheder for alle børn. Bestyrelsen i Børneby Glesborg har følgende kommentarer til forslagene til Budget 2013: Borgmesterens forslag Budget 2013 Nr. BM9: Juniorklubber - harmonisering Vi har et ønske som børneby i midt, at der bliver taget hensyn til, at der er forskel på byog landdistrikterne. I Børneby Glesborg vil vi gerne skabe tilbuddet Helhed i Børnebyerne i midt. Vi foreslår, at der oprettes en ny måde at tænke juniorklub på. Vi forestiller os f.eks. et samarbejde med de lokale foreninger, skolerne i midt, SFO erne og Ungnorddjurs således, at der bliver en mere glidende overgang mellem skole og fritid for alle børn (10-14 år) midt i kommunen. Borgmesterensforslag Budget 2013 Nr. BM 9: Vedr. Borgmesterens reviderede forslag nr. BM 9: Dagtilbudspuljen. Beløb afsat i teknisk budget (2,777 mio.kr.), samt pulje fra børneby 2,980 mio. kr.) udmøntes samlet som en forbedring af normeringerne i dagtilbuddene, således den forebyggende og kvalitative indsats for de yngste børn kan forbedres. Vi tilslutter os forslaget fuldt ud og vil gerne rose Borgmesteren & Co. for at virkeliggøre regeringens plan for Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner hvor målet er defineret som mindre tid på administration mere tid til mennesker. Der står bl.a. flg.: Planen betyder også, at medarbejdere i kommuner og regioner aflastes for administrative opgaver for knap 900 mio. kr., så de i stedet kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Vi anbefaler at de 5,757 mio. kr. til opnormering udmøntes decentralt, så medarbejderne får mere tid til at koncentrere sig om kerneopgaverne.

8 Ændringsforslag i høring Jytte Schmidt (SF) Nr. P 315 Vedr. Jytte Schmidt fra SF s ændringsforslag nr. p315: bedre normering i daginstitutioner grundsats: 30 børn: Vi er usikre på om vi forstår forslaget korrekt. Hvis forslaget indebærer en ændring fra nuværende grundnormering 35 til en grundnormering på 30, så kan vi på ingen måde tilslutte os. Vi formoder, at der her tænkes at 30 børn er lig med 30 point. Har Jytte Schmidt regnet på, hvad konsekvensen vil være for de institutioner, der for nuværende ikke er fyldt op ift. grundnormeringen 35, hvis grundnormeringen ændres til 30? De tre daginstitutioner i Børneby Glesborg er fuldt integrerede, hvilket vil sige at vi modtager børn i alderen 0-6 årige. Da de tre daginstitutioner i sin tid blev fuldt integrerede blev daginstitutionerne ikke opnormeret ift. grundnormeringen 35 point. (til info: børn under 1 år udløser 2,2 point, børn mellem 2-3 år udløser 1,6 point og børn 3 år+ udløser 1 point.). Med en 10,5 timers daglig åbningstid kan vi ikke drive en daginstitution med mindre end 4 ansatte medarbejdere. Forældre til børn i de mindre daginstitutioner har, ligesom forældrene i de store daginstitutioner, også brug for forskellige åbningstider, hvorfor der også i de mindre daginstitutioner er brug for "fuld åbningstid". Dette kræver en anstændig minimums grundnormering. Jytte Schmidt og SF må melde klart ud, hvorvidt de fortsat ønsker at tilbyde pasning i daginstitutioner også i de mindre yderområder. Vil vi være en kommune der vægter forskelligheden set i relation til et bredt tilbud af daginstitutioner; en kommune der kredser om lokalmiljøerne, også i landdistrikterne; en kommune der også gør det attraktivt at bosætte sig på landet? At forsøge at "udsulte" og evt. få de små daginstitutioner til måske at lukke sig selv pga. manglende budget til et anstændigt minimum af medarbejdere, finder bestyrelsen helt uanstændigt. Ændringsforslag i høring Hans Fisker Budget 2013 Forslag 2: Bestyrelsen i Børneby Glesborg finder Hans Fiskers forslag om pilotprojektet Inklusion, trivsel og sundhed i Børneby Glesborg meget spændende. Et sådant pilotprojekt vil hænge rigtig godt sammen med Norddjurs Kommunes øvrige indsatsområder og politikker indenfor skole- og dagtilbudsområdet, idet vi forestiller os, at projektet vil kunne tilgodese en tidlig forbyggende indsats i forhold til sårbare børn, samt skabe lige og flere muligheder for alle børn i Børneby Glesborg. Bestyrelsens foreløbige tanker omkring HelhedsBørneby for alle børn 0-13 år: 1. Udvide den tidlige forbyggende indsats: Pædagoger og lærere skaber synlige resultater i forhold til alle børns trivsel, sproglige udvikling og aktive fritid.

9 2. Helhedsskole/Heldagsskole: Skole og fritid skal forenes til en helhed længere skoledag evt. til kl. 16 med fokus på de praktisk-musiske fag - sløjd, idræt, billedkunst, madlavning, udeliv, IT og musik. 3. Hæve børnenes faglige niveau: Give børnene flere og mere varierede læringsmuligheder (inklusionsplan) og udfordre alle børn (differentieringsplan). Ovennævnte pilotprojekt vil kunne være første trin frem mod et af vores mål nemlig Ny Nordisk Skole. Vi er netop, efter Børne- og Undervisningsminister Christine Antorinis besøg i Børneby Glesborg, herfra blevet opfordret til, i oktober 2012, at søge om deltagelse i Børne- og undervisningsministeriets forsøg med Ny Nordisk Skole, hvor helhedsindsats for alle børn 0-13 år vil være omdrejningspunktet. Ny Nordisk Skoles grundlæggende værdier er: At løfte fagligheden ved at udfordre alle børn og unge, så de bliver så fagligt dygtige som overhovedet muligt. At praksis og teori skal kobles bedre i en undervisning med inddragelse af og perspektiv til virkeligheden. At de børn og unge som kommer ud i den anden ende af uddannelsessystemet, er livsduelige individer med en stærk og bred faglighed. At respekten for både fællesskabet og for den enkelte er rammen for et fagligt løft af alle. At pædagoger, lærere og ledere tager ansvar for valg af metoder og arbejder systematisk undersøgende på baggrund af viden fra forskning, erfaringer fra praksis og forventninger fra omverdenen. Med venlig hilsen Karin Riis Fmd. bestyrelsen i Børneby Glesborg

10 !"#$%!"&"'(&

11 !"#$%!"&"'(&!!"! ""# $%&

12 OMRÅDE AUNING Norddjurs Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Høringssvar budgetforslag for Områdebestyrelsen og lokaludvalg i Område Auning har følgende bemærkninger til det udsendte materiale. Det er glædelig at se, at der er budgetforslag, som er målrettet en opnormering i dagtilbuddene, hvilket vil medføre et samlet kvalitetsløft og sammenhæng med de krav og opgaver, som dagtilbudsområdet står over for. Ligeledes vil det betyde et øget løft af kerneydelsen. Med de mange nye krav og forventninger i forhold til digitalisering på dagtilbudsområde, er der et stort behov og brug for, at der lig skolerne afsættes midler til dette på dagtilbudsområdet. Bestyrelse og lokaludvalg syntes, at det er beklageligt, at der sker en løbende udhulning af driftsbudgettet gennem manglende prisfremskrivning på driftsbudgettet. Bestyrelse og lokaludvalg i Område Auning vil anbefale, at den ny institution, der skal bygges i Auning udvides fra 120 til 150 børn. De sidste års børnetal i Område Auning viser, at der er hårdt brug for en udvidelse af den fysiske kapacitet. Bestyrelse og lokaludvalg ønsker, at give forældrenes mulighed for, at vælge pasning i den kommune, område og distrikt som de ønsker. Med venlig hilsen Bestyrelse og lokaludvalg Område Auning

13 !"#$%!"&'()&!

14 Børne- og Ungdomsudvalget d. 17/ Høringssvar vedr. budgetforslag Bestyrelsen ved Distrikt Vestre Voldby har læst og diskuteret det udsendte materiale. Det er rigtigt positivt, at vi sidder med et budgetforslag, hvor vi ikke skal forholde os til de store besparelser. Alligevel er der en lille frygt i baghovedet, om det er fornuftigt at trække store beløb på kassebeholdningen flere år i træk. Kan det ende med en stor besparelse om to-tre år, der så rammer ekstra hårdt? Bemærkninger til budgetforslagene: - Vi ser naturligvis gerne flere timer til eleverne i skolen og en væsentligt bedre normering i daginstitutionerne. Især daginstitutionerne er blevet udsultet i de seneste år, hvilket man mærker i skoleparatheden ved skolestart. - It investeringer er vigtige og kan ikke prioriteres højt nok. Det er derfor vigtigt, at hver skole og daginstitution får pengene ud og forpligtiges til at lave en plan for hvordan man vil leve op til den kommunale politik for it og læring. Investeringer i digitale undervisningsmidler giver pt. Ikke besparelser. - Det er positivt, man vil ansætte flere familierådgivere. Men det er vigtigt, at rådgiverne kommer ud i marken og er med til at forebygge, inden problemerne bliver til en sag. - Energiinvesteringer er meget fremme for tiden. Det er godt og vigtigt at kommunen vil være med. Investeringerne giver ikke altid den forventede besparelse. Vent derfor med at tage pengene fra besparelsen til man kender det reelle beløb. Yderligere bemærkninger til budget: - I anlægsbudgettet savner vi et beløb til flytning af børnehaven Frihedslyst til Voldby Skole. Dette kan gøres for kr. afhængigt af niveauet. Det vil være vigtigt for Voldby Børneby, at blive til en rigtig Børneby. Flytningen vil give et bedre pædagogisk tilbud for børnene i børnehaven og SFO, igennem en bedre udnyttelse af det pædagogiske personale. Det skal også nævnes, at der faktisk er en borger, der har vist interesse for erhvervelse, af den bygning børnehaven er i på nuværende tidspunkt. Dette bør der også tages hensyn til i de økonomiske overvejelser. - Vi vil også benytte lejligheden til at udtrykke vores bekymring for økonomien og dermed undervisningstilbuddet på Voldby Skole. Den nye ressourcemodel for skoleområdet har først fuld effekt fra aug Allerede nu kan vi se, at det bliver svært at opretholde det nuværende niveau. Et niveau der allerede i dette skoleår er beskåret kraftigt i forhold til tidligere. - Vi ved at Distrikt Vestre Voldby har en del indefrosne midler. Vi ønsker disse midler til rådighed igen, da vi længe har haft planer med dem. Også set i lyset af den gode økonomi i kommunen og af at der er råd til, at andre kan få gæld eftergivet. - Bestyrelsen ser frem til at der i kommende budgetter afsættes penge til en storbørnehave i Vestre Skoles distrikt, samt at der hurtigst muligt bliver en tilpasning af skoledistrikterne i Grenaa by og/eller en tilpasning af kriterierne for frit skolevalg, så de passer til nutiden. På bestyrelsens vegne Jens Holst Formand Tlf.: / SFO:

15 !"#$%!"&'()&!

16 KATTEGATSKOLEN vedr. forslag til budget 2013 Vi er i bestyrelsen på Kattegatskolen af den faste overbevisning, at det er vigtigt, at der afsættes penge til kompetenceudvikling inden for inklusion. Hvis vi skal lykkedes med, at implementere inklusion i folkeskolen, er det også absolut nødvendigt med en udvidelse af lærernes og pædagogernes værktøjskasse. Vi mener også at det skal ske en styrkelse af IT i skolerne. Vi har brug for både kompetenceudvikling samt fornyelse/forstærkelse af udstyr, for at kunne opretholde en tidssvarende undervisning. Det forudsættes i det tekniske budget, at der ikke vil være prisfremskrivning. Dette vil med stigende udgifter forringe skolens, i forvejen, trængte økonomiske råderum og det kan blive svært at bevare serviceniveauet. Med udgangspunkt i det fokus der er på energibesparelser i kommunens budgetforslag, tager vi den et skridt videre og foreslår installation af solcelleanlæg på begge matrikler på Kattegatskolen. Begge bygninger har store tagearealer, som ville være oplagte kandidater til udvindelse af solenergi. Gennem døgnet vil der være en god overensstemmelse mellem forbrug og produktion af el. Alt i alt en rigtig god grøn løsning. Desuden kunne der kigges på økonomien i at udskifter døre og vinduer, som er tiltrængt på Kattegatskolen. Det er også vores håb, at der med det kommende budget skabes overblik over kommunens kassebeholdning frem mod 2016, så der ikke opstår likviditetsproblemer. Der er behov for stabilitet og ro på de offentlige arbejdspladser, så vi kan implementere besparelser, politikker og øvrige målsætninger. På vegne af skolebestyrelsen på Kattegatskolen Jesper Lykkegård Karlsen formand for bestyrelsen

17 !"#$%!"&'()*&!"!"#

18 KATTEGATSKOLEN vedr. budgetforslag På Kattegatskolen finder vi det interessant, at der i budgetforslaget er opmærksomhed på energibesparelser. Et vigtigt område både i forhold til miljø og økonomi. Begge matrikler har store tagarealer, som vi gerne vil have solceller på, ligeledes har vi døre og vinduer, der trænger til udskiftning. Der regnes med lønfremskrivninger, men vi undres over, at der ikke laves fremskrivninger på vand, varme, el m.m. da de stigende udgifter forringer skolens økonomiske råderum. I forhold til de kommunale politikker er vi glade for, at der afsættes midler til kompetenceudvikling indenfor IT og inklusion. Det er meget nødvendigt og vi ser hellere disse midler forhøjet end en letbane. En skole er andet end mursten og et overset grundlag for at kunne udføre visioner i praksis er midler til indretning af varierede undervisningsmiljøer, materialer til praktiske fag m.m. Ydermere har vi sunde unge mennesker, der gerne vil være aktive i deres pauser, men deres muligheder er stærkt begrænsede. Vi mangler penge til legemiljøer, multibaner o.l. Vi håber, at de oversete områder medtænkes i budgettet. Det er også vores håb, at der med det kommende budget skabes overblik over kommunens kassebeholdning frem mod 2016, så der ikke opstår likviditetsproblemer. Der er behov for stabilitet og ro på de offentlige arbejdspladser, så vi kan implementere besparelser, politikker og øvrige målsætninger. På vegne af MED-udvalget på Kattegatskolen Tina Kristensen næstformand TR Allan Vestrup formand skoleleder

19 !"#$%!"&'!()&!"

20 ()- #."*/ " " Fællesbestyrelsen og MED s høringssvar vedr. forslag til budget Vi ser meget positivt på, at der er afsat en dagtilbudspulje til forbedring af normeringerne i dagtilbudsområdet. Vi overtog ved børnebyens start et stort underskud på lønbudgettet i Blinklyset, og det er en daglig udfordring at få dækket timerne samtidig med, at vi skal have nedbragt underskuddet. Det er godt, at der er afsat særskilte anlægsmidler til it i folkeskolen, og at der i flere af de fremlagte ændringsforslag er foreslået en forøgelse af it-anlægsmidler. Den politik for it og læring, der formodentlig vedtages her i efteråret, kan kun implementeres ordentlig i de kommende år, hvis der afsættes anlægsmidler og midler til kompetenceudvikling i Det beløb, der i dette og de foregående år har været afsat til it-investeringer i skolerne, har været så urimelig lavt, at mange skoler har et efterslæb på indkøb af nye digitale medier. Det bekymrer os, at der ikke er afsat it-anlægsmidler til dagtilbudsområdet krav om digitalisering af læreplaner og faglige kvalitetsoplysninger. Dog bemærker vi, at der i et af ændringsforslagene er foreslået afsat it-anlægsmidler til dagtilbudsområdet Vi har et stort ønske om, at der afsættes særskilte anlægsmidler på budget til indkøb af IT-udstyr på dagtilbudsområdet allerede på budget 2013, så vi hurtigt kan komme godt i gang i med digitaliseringsopgaven i børnehaven og i dagplejen. Det bekymrer os meget, at der ikke er afsat anlægsmidler til Vivild Børneby på kvalitetsfondsområdet Vi har et stort ønske om, at der på budget afsættes anlægsmidler til at samle skole og dagtilbud i Vivild Børneby lokalemæssigt på samme matrikel. Herunder et ønske om også at få lokaler til en heldagslegestue for dagplejebørnene i forbindelse med børnebyens lokaler.! " #$ %&'() #$* +,$ '),-))

21 Vi ønsker hurtigst muligt at opnå de samme pædagogiske og økonomiske fordele, som de fleste børnebyer i Norddjurs opnår både lokale-, udendørsareal-, ledelses- og personalemæssigt. Specielt med hensyn til fagpersonalets dækning af åbningstider tidlig morgen, sidst på eftermiddagen og i ferieperioder, går vi Vivild børneby glip af store økonomiske fordele ved ikke at have placeret børnehave, sfo og skole på samme matrikel. Pædagogisk vil det give Vivild Børneby meget bedre betingelser for at skabe et sammenhængende læringsforløb på 0-12 års området, at skole-og dagtilbud har fælles lokaler og medarbejdere. Børn, medarbejdere og ledelse vil naturligt kunne indgå i de forskellige afdelinger, hvilket giver en øget erfarings- og vidensdeling, som f.eks. vil have stor betydning for arbejdet med tidlig indsats og inklusion. Det giver også øgede muligheder for at skabe gode heltidsjob på tværs af afdelingerne, og det gør at organisationen både pædagogisk og økonomisk er mindre sårbar ved et svingende børnetal henover årene. Fællesbestyrelsen og MED-udvalget Vivild Børneby Martin Hyldgaard Formand for fællesbestyrelsen Jonna Nielsen Distriktsleder! " #$ %&'() #$* +,$ '),-))

22 !"#$%!"&'"()&

23 Høringssvar vedr. budget 2013 Sundhedsafdelingen har følgende kommentarer til budgetforslaget: Vi finder det positivt, at budgetforslaget ikke indeholder en besparelse på sundhedspuljen. Vi gør dog opmærksom på, at puljens nuværende størrelse giver nogle udfordringer i forhold til at løfte de store sundhedsudfordringer, der er i Norddjurs Kommune. I Sundhedsafdelingen og på Sundhedsskolen er pt. tilsammen 3 fastansatte konsulenter samt en sekretær. Herudover er ansat 8 konsulenter, hvis løn er finansieret af eksterne projektmidler, primært fra Forebyggelsesfonden og Sundhedsstyrelsens satspuljer. De eksternt finansierede projekter udløber alle i løbet af 2012 og 2013, undtaget et mindre projekt, som løber 2014 ud. Forebyggelsesfondens puljer er netop blevet nedlagt, ligesom satspuljerne til forebyggelse og sundhedsfremme er blevet markant beskåret. Kun enkelte private fonde støtter kommunale projekter indenfor forebyggelse og sundhedsfremme - og typisk med mindre beløb. Desuden er konkurrencen om de relativt få midler meget stor. I forhold til Sundhedsafdelingen og dermed bemandingen i det nye sundhedshus betyder dette, at der må forventes en betragtelig reduktion i forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i forhold til det nuværende niveau. Vi ønsker et dynamisk sundhedshus med liv og aktivitet til glæde og gavn for borgere og medarbejdere i Norddjurs Kommune. En større fast medarbejderstab ville kunne sikre dette arbejde.

24 !"#$%!"&''()&!"!"# $%

25 Djurs Lærerforening Danmarks Lærerforening - Kreds 134 Kolind den 17. september 2012 LB Djurs Læreforenings høringssvar vedr. budget for Norddjurs Kommune Børne- og ungeudvalgets område har været udsat for store og mange på hinanden følgende strukturelle ændringer de seneste år. Det har betydet, at medarbejderne ikke har haft den fornødne tid og ro til at implementere de strukturelle ændringer. I 2012 blev der vedtaget politikker for overbygningen og for inklusion og tidlig indsats. Disse politikker kræver grundig inddragelse af medarbejderne for at kunne implementeres og lykkes. Derfor er det glædeligt, at der i 2013 nu skabes ro til at kunne arbejde med politikkerne og de strukturelle ændringer. En ro der er nødvendig for et godt resultat og et godt arbejdsmiljø. Inklusion er et stort projekt i Norddjurs Kommune. Det er også vigtigt for medarbejderne. Det er en nødvendighed, at samtlige medarbejdere besidder de kompetencer, der skal til, for at inkludere flere børn. Dette kræver, at alle medarbejdere bliver klædt på til opgaven. Alle bør have kompetenceløft for at kunne løfte inklusionsopgaven tilfredsstillende og til gavn for såvel børn som forældre og ambitiøse politikere. Vi opfordrer derfor til, at der i budget 2013 sættes flere penge af til kompetenceudvikling af medarbejderne. Vi finder det også nødvendigt, at der afsættes midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i overslagsårene Det er afgørende vigtigt, at kommunalbestyrelsen understøtter den ønskede udvikling indenfor inklusion og overbygning i form af den nødvendige kompetenceudvikling for medarbejderne. På vegne af Djurs Lærerforening Lisbeth Bøwes Kredsformand Djurs Lærerforening Kreds 134 Ebdrupvej Kolind

26 !"#$%!"&'()*&!"# $%&'())*+%,-.(/01 2%3./-.*+4(! "# 5 1

27 Høringssvar budget 2013 Medarbejderrepræsentanter Områdeudvalg Handicap og Psykiatri: Det er et budget der efter vores opfattelse er sammenhængende og som sikrer ro og stabilitet inden for handicap og psykiatriområdet. Det skal dog bemærkes at en manglende prisfremskrivning reelt må ses som en skjult besparelse på budgettet med ca. 9 millioner kroner. Vi vil samtidig støtte op omkring ændringsforslag fra Jytte Schmidt / SF: NY P706 Psykiatri-forvaltning fordeler Vi vil opfordre til at man tilgodeser initiativer der tager udgangspunkt i kommunens langstrakte geografi og implementering af ny teknologi samt udvikling af samme. Samtaler bostøtte Sikre og udbygge den relationsskabende dialog, der er det basale udgangspunkt i det socialpsykiatriske arbejde.

28 !"#$%!"&'()&!"#$ %&'#!"#$%&' (

29 ! "# $#! " # $ % &! '!(! )'!%)!)!* +! # + &! $ % & % # # ' % & ' $ $ $ #, -!. -!. //! + -! + + +! 012! 3 *$ 0.! !0 -+6+!7 -!! *0&!!...--&! $! 8--! " -& 5 &!.! %*9!:+ +!. +.-! -!

30 '* -&!-. -! +! ;* $! - ( + * -!, &!. 3 40& < 49 ; 4 <=;= >%<;!%!)!(!<!%)*?- )!)(!!'<* $ ;-+.! ++ -! (% $ ' ) * ) % # * $ ' $ ' & +' #, $

31 !"#$%!"&'()&! " #$%! &

32 Høringssvar fra medarbejderne i Områdeudvalg for Børne- og Unge Høringssvar til budgetforslag for Områdeudvalg for Børne- og Unge har afholdt møde den Medarbejderne har følgende udtalelse til det fremlagte budgetforslag for : Det er med stor glæde at økonomien i Norddjurs Kommune er på rette kurs. Desværre kan vi se, at der stadigvæk er udfordringer i fremtiden. Derfor er det nødvendigt med en skattestigning senere, hvis kassebeholdningen skal være positiv og borgerne skal have den samme service som i dag. Desværre er der en skjult besparelse på 9 mio. kr. i år. Lige som sidste år. Områdeudvalget finder det dybt bekymrende at der kun prisfremskrives på løn. Besparelsen er ikke nævnt i budgettet. Derfor kommer konsekvenserne for personalet heller ikke frem. Det har stor betydning, at medarbejderne har de rigtige materialer til rådighed, for at kunne give den bedst mulige service/ydelse overfor borgerne. Vores driftsbudget udhules år for år. Mængdereduceringen er i høj grad en faktor, som til stadighed vil influere på muligheden for at investere i inklusionen, idet de innovative processer og det merarbejde, der er involveret, ikke medtænkes i en reducering. Mængdereduceringen er derfor en betragtelig udfordring i forhold til den tidlige indsats og inklusion. Vi finder det vigtigt og rigtigt set, at der nu komme ro omkring organisationen. Ikke mindst set i lyset, af de store strukturelle ændringer på børne- og Unge området. Her tænkes på børnebyer, sammenlægning af skoler, flytning af overbygning, sammenlægning af institutioner, politik for overbygningen, samt inklusion og tidlig indsats. Det er vigtigt, at medarbejderne får ro til at kunne implementere alle disse nye tiltag. Det kræver tid og mange ressourcer for at kunne implementere disse. Områdeudvalget ser inklusion som et centralt arbejdsområde. Derfor er det vigtigt, at forsætte med at støtte op om projektet. Vi mener at det er sund fornuft, at puljen til inklusion og tidlig indsats øges i Samt at der i overslags årene blev sat penge af til kompetenceudvikling for at understøtte medarbejderne og politiken. På vegne af medarbejderne i Områdeudvalg for Børne- og Unge Michael Aagaard Laursen Næstformand

33 !" #$%!" &'()&! "! " #! $%&!&&& '())*+(,)(-.,(/)& $ 0 & "0 &! &1++ $# )! && # $ $!$ $$! &$! $ '())*+(,)(-.,(/) $$ &&! $ &&& 2! && $! '())*+(,)(-.,(/)$!! &# $ $ & $!& $2 #!$32 # $& 2 && '())*+(,)(-.,(/)# && &$ $& & 2! $$!! &! $&& 4! $ $&

34 !" #$%!" &'()&!"## $# % # #!&%&' (!'& & %& ) % ' # # %&'# *+, + + % -# %#.'%# ',% ' # ## '. # # +, ) ''' % + ' %& &'&'# %# %!"##!',%& '& % +, %, %! /##% % '#&,, 0 /+ %',! /+%#'%& % % 1,#''##) + #%! #2#31.!#' + '4.'5#'4/ /. * #'' &## %&0 %& /& *'& ## # %&&%%%& ' 1 #!# "!+#/ ##!'5# &' / %&'!#&('#%.!#& #! &# /#!## / / )'' + % ', ###/# "## * "!#'/ %. # ' + * '/ ' %&6#

35 !" #$%!" &'()& +!, '!. %&7 (* " + 0 / '

36 Høringssvar til budget 2013, Nordjurs Kommune. Administrativ opretning i Pavillonen. Pavillonens administrative medarbejder går på efterløn i Medarbejderen er en del af en nu udgået seniorordning der udløser et årligt tilskud på kr ,-. Da tilskuddet er personligt, efterlader det en manko i administrationen på kr fra og med Vi har været heldige at kunne have tilskud til denne post men da opgaverne omkring indbooking, service af publikum og foreninger, blækspruttefunktion i administrationen m.m er vigtige for Pavillonen og serviceniveau er det et vitalt beløb der mangler og et meget uheldigt sted at skulle skære ned. Det er afgørende for Pavillonens drift at kunne opretholde denne funktion og søger et beløb på kr ,- til at udligne det tilskud der udgår fra 2013 og årene frem. Forberedelse til udpegelse som regionalt spillested Pavillonen og Norddjurs Kommune arbejder i fællesskab på at få udpeget huset til at være regionalt spillested i næste periode, der starter 1. januar For at det kan lykkes, skal vi i den mellemliggende periode skabe tiltag, der peger i retning af de målsætninger, der er indskrevet i vores bestræbelser. Bestyrelsen har netop færdiggjort en ny handleplan med fokus på at blive udpeget til regionalt spillested. Tiltagene kræver medfinansiering fra kommunen. Det handler bl.a. om projekter som Genremix, Trailer koncerter, jamaftener, Night of Locals, House of Songs, smalle genrer og flere Lyt Nyt koncerter. Vi budgetterer med en forøgelse af det årlige kommunale tilskud på kr. Beløbet budgetteres til at udløse et statstilskud på yderligere kr. årligt. Vi vil foreslå, at kommunen gradvist øger tilskuddet med kr. pr. år, så vi i 2016 er oppe på det tilskud, vi budgetterer efter. Talent udvikling i samarbejde med kulturskolen. Pavillonen og Kulturskolen Norddjurs har mange synergier og mulige samarbejdsflader. Samtidig er der også forskellige styrker på forskellige arbejdsområder. Med de forskellige kompetencer og arbejdsområder og i godt samarbejde, evt. også med gymnasiet og andre interessenter, kan talentudviklingen i Norddjurs kommune styrkes betydeligt. Derfor ønskes der afsat et beløb hvor de to parter i fællesskab og evt. sammen med gymnasiet kan udvikle talentet i Kommunen. Vi støtter Kulturskolen Norddjurs i deres ønske om fysisk at blive placeret i Pavillonen som det faste tilhørssted. Ved en evt. indflytning af kulturskolen på 1+2 sal er der en manglende huslejeindtægt fra jobcentret på kr ,- Med venlig hilsen Kulturhuset Pavillonens bestyrelse

37 !"#$%!"&'()&!" #$% &&& &&!"'

38 BØRNEBY MØLLE Til Børne- og ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Ålsrode den Høringssvar vedr. budgetforslag for Vi holder vejret mens livremmen strammes Politikerne og direktionen har ført en stram økonomisk politik, som umiddelbart skaber et bedre fundamentet for 2013 og fremad end længe set. Med et bedre økonomisk fundament kunne vi også håbe på nogle velgennemtænkte politiske og administrative beslutninger og besparelser. Beslutningslogik og forventningsafstemning må stå højt på dagsordnen for at skabe en kommune med tilfredse borgere. Ugennemsigtige besparelser Børneby Mølles bestyrelse hilser det naturligvis velkommen, at der i budgetforslaget er tale om fuld lønfremskrivning, men oplever at det er ugennemsigtigt og frustrerende, at Norddjurs Kommune opererer med ingen prisfremskrivning. Det lugter lidt af man ikke ønsker at tage tyren ved hornene og kalde det hvad det er, nemlig; En stor ugennemsigtig besparelse på omkring 9 mio. kr.. For Børneby Mølles vedkommende drejer det sig om ca. 4 % af drifts- og undervisningsmidler, svarende til ca kr. Hvis politikerne ønsker at borgene i kommunen skal interessere sig for kommunens økonomi, så er man nødt til at kalde en spade for en spade og klart melde ud, hvor det er der skal spares. Til alle institutioner: Undlad at foretage energibesparende investeringer Vi er i Børneby Mølle bragt i en situation, hvor vi er endnu dårlige stillet efter en energibesparende investering i et pillefyr, og føler os nødsaget til at beskrive den proces, der har ført til, at vi sidder tilbage med en dårlig smag i munden efter at have læst Bemærkning vedr. forslag til tekniske korrektioner vedr. budget 2013, hvor det foreslås, at Børneby Mølle udsættes for en budgetkorrektion på kr. Børneby Mølle er i dag under økonomisk administration i Norddjurs Kommune. Årsagerne til dette skal findes primært 2 steder. Da Norddjurs Kommune i 2009/2010 nedlagde heldagsskolerne og flyttede Specialklasserne til Børneby Mølle overførtes samtidig en gammel gæld på kr. til den nye institution. Set i lyset af 2012 modeller med sammenlægning af institutioner, hvor eftergivelse af gæld er mere moderne, savner man jo en fælles linje og politik, eller i det mindste en udmelding om hvad motivationen og bevæggrundene for disse beslutninger er. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

39 BØRNEBY MØLLE Den primære årsag til et opbygget underskud skal dog findes et andet sted, nemlig i det faktum at energipriserne på olie er steget, uden at Norddjurs Kommune har øget ressourcer eller set på ressourcefordelingen i forhold til de enkelte institutioners energiforsyning og fordeling. Børneby Mølle har løbende ansøgt om at få dækket hullet og har over flere gange fået klatbevillinger hvilken alt andet lige må tolkes som om, at Norddjurs Kommune var klar over, at der lå skævheder i ressourcetildelingen. Kilde: energistyrelsen I 2010 besluttede man i Norddjurs Kommune at investere i et energibesparende pillefyr, der kunne nedbringe udgifterne til opvarmning af Børneby Mølle. Pillefyret blev startet i starten af Under hele processen, der ressourcemæssigt er forestået af personalet fra Børneby Mølle, har vi haft indtrykket af, at investeringen blev foretaget for at lukke det hul, der var skabt. En løsning, der samtidig med personalebesparelser, skulle gøre Børneby Mølle i stand til at komme ud af det økonomiske dødvande vi var blevet bragt i. Såfremt Norddjurs Kommune allerede fra starten havde været af den opfattelse, at besparelsen skulle tilfalde kommunekassen og ikke Børneby Mølle, eller at man havde gennemtænkt en fordelingsmodel, skulle dette have været bragt på banen fra starten, så INGEN havde været i tvivl om indsats og afkast. I Børneby Mølles budgetfremlæggelser har det tydeligt fremgået at besparelsen var indregnet i budgettet og INGEN har antydet andet. Såfremt administrationen hele tiden har opereret med at besparelsen tilfaldt kommunen burde man jo have skredet ind og krævet yderligere personalebesparelser for at rette op på økonomien. Det har ikke været tilfældet og har understøttet vores overbevisning om at besparelsen tilfaldt Børneby Mølle. Er alle lige i Norddjurs Kommune? Når man i Bemærkning vedr. forslag til tekniske korrektioner vedr. budget 2013, foreslår at besparelsen i Børneby Mølle ene og alene tilfalder kommunekassen, så er det vigtigt for borgernes retfærdighedsfølelse, at man også behandler alle ens. Det vil sige, at man som minimum siger, at så må det gælde alle energibesparelser i alle institutioner. Ellers er der jo igen tale om ugennemsigtighed og skjulte ressourcetildelinger. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

40 BØRNEBY MØLLE Vi undrer os derfor meget over, at vi ikke kan se en tilsvarende tilpasning af budgettet på Søndre Skole/Kattegatskolen på kr. pga. cts-styring i Forslag til budgetkorrektioner 2013 punkt T307. Betyder det, at nogle Besparelser vedr. energibesparende foranstaltninger udmøntes, medens andre ikke gør, og at der ikke gælder ens spilleregler? Eftergivelse af gæld På kommunalbestyrelsesmøde den 21. august 2012, indeholdt dagsordenen punktet "Eftergivelse af gæld i forbindelse med opstart af Kattegatskolen" på 2,9 millioner. Østre skole havde i regnskab 2011 et merforbrug på ca. 4,4 mio. kr., medens Søndre skole havde et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Dvs. at Kattegatskolen opstartes med en samlet gæld på ca. 5,8 mio. kr., og er under økonomisk administration. Det vedtages, at halvdelen af merforbruget eftergives, og der udarbejdes en ny handleplan, der sikrer, at skolens resterende gæld er afviklet over en årrække. Vi har forståelse for en evt. eftergivelse, men ikke set i lyset af, at Børneby Mølle ikke gives de samme muligheder, men bringes i en situation, hvor vi påføres et merforbrug, samtidig med at vi også er under økonomisk administration. Som udgangspunkt ønsker Børneby Mølle selv at afvikle sit merforbrug, men vi skal have mulighederne for det. Forslag til Kommunalbestyrelsen Budgettet til de enkelte aftaleenheder regnes i dag ud som sammensætningen af forskellige delbudgetter, løn, undervisningsmidler, indvendig vedligehold af bygninger, udendørsarealer, el, vand og varme mm. Bag udregningen af hvert delbudget ligger der en fordelingsnøgle. Som bestyrelse har vi mulighed for at prioritere og lave interne overførsler inden for den samlede ramme. MEN, hvis der ændres på tildelingen til varme i vores enhed, så påvirker det den samlede budgetramme og vi ønsker som bestyrelse IKKE at sige, der ikke er opvarmning og varmt vand i hanerne efter 1. oktober Fordelingsnøglerne til de enkelte delbudgetter BØR være realistiske i forhold til forbruget. Politikerne i Norddjurs Kommune har valgt en skole-/børnebystruktur, og det forpligter; således at der må stilles de nødvendige økonomiske midler til rådighed også vedr. varmebudgettet. Børneby Mølles bestyrelse foreslår Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune: at aftaleenhederne stilles lige vedr. tekniske korrektioner at aftaleenhederne stilles lige mht. eftergivelse af gæld at Børneby Mølle tildeles et varmebudget for 2013 på baggrund af forbrug/forventet forbrug over 2 år fra 2011 og 2012 Såfremt dette ikke kan imødekommes, ser vi os nødsaget til allerede nu at ansøge om eftergivelse af gæld pga. oparbejdet merforbrug på varme. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

41 BØRNEBY MØLLE Bestyrelsen ønsker, at de decentrale aftaleenheder har en økonomisk ramme sammensat af delrammer. Det forudsætter, at delrammerne er realistiske. Er dette ikke tilfældet foreslår Børneby Mølles bestyrelse kommunalbestyrelsen følgende ændringsforslag: at el, vand og varme administreres centralt. Børneby Mølles bestyrelse ønsker aktindsigt i, hvordan beregningerne vedr. tekniske korrektioner er fremkommet, både vedr. biobrændsel og cts-styring. Find den rigtige model Så længe man i Norddjurs ikke har en fast fordelingsmodel til besparelserne ved energirigtige investeringer, må politikerne udbedre de uhensigtsmæssige situationer, denne uklarhed har frembragt, og vi i Børneby Mølle forventer, at politikerne tager dette alvorligt og handler på det. Konsekvensen ved ikke konkret at handle på denne opfordring vil være, at Børneby Mølle står i en situation, hvor vi efter en energibesparende investering står med bristede forventninger og en økonomi, der er endnu dårligere end før-situationen, da drift at pillefyr er noget mere personalekrævende end et oliefyr. Se bilag 1. Vi har forståelse for og finder det rimeligt, at der efter en indkøringsperiode bør ske en budgetregulering, således at budget og forbrug er i overensstemmelse det er sund fornuft, men udregningen af budget for varme i 2013 og årene fremover bør ske ud fra et billede af realistiske tal og data. Såfremt Kommunalbestyrelsen vedtager en reduktion i budgettet med kr. er konsekvensen, at Børneby Mølle fra 2013 og fremad kan forvente et merforbrug på varme på kr. årligt. Budget kr ,- Forbrug kr ,- Reduktion kr ,- Merforbrug kr ,- Der er udarbejdet en handleplan vedr. afviklingen af merforbruget, for at bringe Børneby Mølle ud af økonomisk administration, og det vil ikke være muligt at holde denne handleplan, hvis varmebudgettet nedreguleres med kr. Børneby Mølles bestyrelse foreslår derfor, at Børneby Mølles varmebudget reduceres til det realistiske og forventede forbrug på kr. fra 2013 og fremad. Og at der bringes følgende ændringsforslag: reduktion i budgettet ændres med fra kr. til kr. Se bilag 1. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

42 BØRNEBY MØLLE Overordnet set, skal Norddjurs investere i energibesparende anlæg, så Kommunen sparer penge, men det skal være på baggrund af afstemte forventninger og dette har ikke været tilfældet i denne proces. Børneby Mølles bestyrelses forslag vil give følgende fordeling: Forbrug med olie ,- Forbrug med pillefyr ,- Besparelse ,- Forslag til fordeling Norddjurs Kommune kasse ,- (48 %) Børneby Mølle ,- (52 %) Børnebyerne har fået Norddjurs Kommune på landkortet Børneby Mølles bestyrelse oplever, at politikerne kan se visionerne i etableringen af børnebyerne i Norddjurs Kommune, og ikke blot se visionerne, men også handler på visionerne. Norddjurs Kommune er kommet på landkortet i Danmark for dette pædagogiske initiativ sammen med læseindsatsen. På en konference i maj måned 2012 udtalte Niels Egelund, at samarbejdet mellem dagpasningstilbuddet og skole er en rigtig vej at gå for at kunne leve op til målsætningen om, at 95% af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Børnebyerne er et rigtig godt initiativ til at gøre børnene mere skoleparate. Økonomisk ro giver grobund for udvikling Børneby Mølles bestyrelse oplever, at politikerne overordnet har ønsket at give børnebyerne ro i til at udføre det spændende pædagogiske arbejde og samarbejde til gavn for børn og familier på Djursland, men at der fortsat skal spares, og at der er skævheder i budgettet som kan få store konsekvenser for Børneby Mølle. Børneby Mølles bestyrelse mener, at en branding af Norddjurs kommune som en kommune med Børnebyer falder fint i tråd med de pædagogiske tiltag, der sker. Børneby Mølles bestyrelse mener, at borgmesterens forslag om en opnormering af personale på dagtilbudsområdet er tiltag, som appellerer til børnefamilierne, der kan være med til at få tilflyttere til kommunen. Ligeledes appellerer det til børnefamilierne, at Norddjurs kommune signalerer, at der investeres i it og læring. Børneby Mølles bestyrelse mener dog, at Norddjurs kommune bør have endnu større ambitioner, end budgetoplægget lægger op til. Forslag om 2 ekstra undervisningstimer i klasse er et skridt i den rigtige retning, og en budgetforøgelse i forbindelse med inklusion er en nødvendighed. Erfaringer fra tidligere tiltag viser, at det koster at sætte pædagogiske tiltag i værk, til gengæld er målet, at der ved at inkludere flere Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

43 børn i almenskolen på længere sigt vil ske en reduktion i udgifterne til de dyrere specialpædagogiske tilbud. BØRNEBY MØLLE Inklusion og tidlig forebyggende indsats samt it og læring De to store indsatsområder de næste år inklusion og tidlig forebyggende indsats samt it og læring kræver, at der sættes midler af til kompetenceudvikling af personalet. På Børneby Mølle bestyrelsens vegne Frederik Nicolajsen Bestyrelsesformand for Børneby Mølle Kopi sendt til Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen og velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen. Vedlagt bilag 1. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

44 BØRNEBY MØLLE BILAG 1 Bemærkning vedr. forslag til tekniske korrektioner vedr. budget I oplæg til tekniske korrektioner budget 2013 foreslås i T307 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger en budgetkorrektion på kr. pga. konvertering fra olie til biobrændsel. Set i relation til budget 2012 på kr. vil det betyde, at Børneby Mølle får et varmebudget på kr. i 2013 og årene fremover. Det kan ikke lade sig gøre at varme Børneby Mølle op for dette beløb. Herunder er vores resultater for henholdsvis 2010, 11 og 2012 (foreløbig). Opgørelse for 2010: Korrigeret budget Forbrug varme Budget kr. Forbrug kr Merforbrug varme kr Opgørelse for 2011: Korrigeret budget Budget kr. Forbrug Forbrug biobrændsel 6 læs piller, svarende til 158 tons kr. Forbrug olie l. olie a 7,71 kr kr. Tømning af asketønder 4 x kr. Ekstraarbejde, bl.a. pga. driftsstop Forbrug varme kr kr. Forbrug varme i 2011 bør korrigere da der er et læs piller fra den , som først blev betalt i januar måned År 2011 var et meget "varmt år", hvilket betød, at vi kunne slukke for varmen i perioden fra Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

45 BØRNEBY MØLLE Opgørelse for 2012: Budget Forbrug Korrigeret budget Forbrug biobrændsel januar maj kr. 6 læs piller, svarende til 160 tons kr. Forbrug olie l olie a 7,71 kr kr. Forventet forbrug biobrændsel juni september Forventet forbrug biobrændsel oktober december 1 læs piller, svarende til ca. 30 tons kr. 2 læs piller, svarende til ca. 60 tons kr. Tømning af asketønder 4 x 2600 kr kr. Ekstraarbejde, bl.a. pga. driftsstop Forbrug varme kr kr. I 2012 er der slukket for varmen i perioden fra midt i maj slut september. Der køres med pausefyr, så der kan leveres varmt vand. Set over 2011 og 12 bliver det et gennemsnits forbrug på kr. Et gennemsnitsforbrug pr. år vil således være ca kr., og det vil være et realistisk budget. I forhold til budget 2013, vil budgettet kunne reduceres med kr., men ikke med kr. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

46 BØRNEBY MØLLE Beregningerne fra Greenii ser således ud i 2013, som bygger på et forventet forbrug på olie, og dermed et tal som er kr. større end vores budget: Forbrug olie l kr. (vores budget er kr.) Forventet forbrug biobrændsel ca. 208 ton kr. (forslag til budget 2013) Svarende til ca. 6,9 læs biobrændsel. Erfaringerne viser, at det er nødvendigt med ca. 8 læs biobrændsel. Børneby Mølle budget kr. Difference mellem budget og forbrug kr. Differencen mellem budget og forbrug stemmer meget godt overens med vores tal ovenfor, hvor vi anfører, at varmebudgettet i Børneby Mølle kan reduceres med kr. Det har hele tiden været målet, at etableringen af biobrændselsanlægget giver en grønnere energi og et billigere varmeforbrug i Børneby Mølle, til gavn for børnebyens- og kommunens økonomi. Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa Tlf.: Fax:

47 !"#$%!"&'()*&!" # $" %&!" # $" %!" # '(

48 8961 Allingåbro Telefon Til Børne- og ungdomsudvalget Norddjurs Kommune D. 14. september 2012 Høringssvar vedr.: Forslag til Norddjurs Kommunes budget Fællesbestyrelsen og MED-udvalget for Allingåbro Børne- og Ungeby ønsker at udtale følgende: Vi finder det meget værdifuldt, at der afsættes midler til bygning /placering af en ny daginstitution i Allingåbro. Vi forventer, at det bliver på skolen, så vi kan opnå fordelene ved, at det meste af Allingåbro Børneby placeres på den samme matrikel. Det er vigtigt, at dette byggeri tænkes ind i den forestående udbygnings- og renoveringsplan for dagtilbuds- og skoleområdet, så både dagtilbud og skole i Allingåbro opnår tidssvarende bygninger. Midlerne til Hovedgaden/forskønnelse af Allingåbro foreslår vi anvendt i forbindelse med trafiksikkerhed og gode adgangsveje i forbindelse med Allingåbro Børneby. Som det foreslås, er det uhyre vigtigt, at skolernes IT-område tilgodeses. Det gælder såvel fornyelse af forældet materiel som kompetenceudvikling for personalet - men er det planlagte beløb tilstrækkeligt til at opnå det ønskede? Desuden er det særdeles vigtigt, at dagtilbudsområdet får materiel og kompetence, som modsvarer de krav og forventninger, der stilles til området. Under det tekniske budget nævnes som forudsætning, at der ikke finder prisfremskrivning sted. Det udhuler institutionernes budgetter og forringer mulighederne for at opretholde serviceniveauet. Særligt inden for udgifterne til energiområdet har det stor negativ betydning. På Fællesbestyrelsens og MED-udvalgets vegne Pia Saaby Jensen Formand for fællesbestyrelsen Lis Pedersen Næstformand i MED-udvalget

49 !"#$%!"&'!()&!"# $%&' $(#!( ")* +, # -#!!./+, " " +! "!" +)(!#!!!)0!,# #(!) 1 1!!#, (" 2+) (" 0)!"# $%&'3 #! $4"

50 !" #$%!" &'"()&!" #$%& & '' '$ $ ($ )(($ * +% +)+,)) (- + )+ %+ -'% )%)(% (. + (%'( %-$ %- (+- * * ( &' +/ ( ( 0*'(+( - + 1)1-++* %( %(* #0"$ (

51 !"#$%!"&'()*&! "!#$

52 ! "# $!% %#!&'$ $% "#$ (% % Høringssvar vedr. budgetforslag for 2013 fra MED-udvalget i børneby Mølle. MED-udvalget hilser med glæde politikernes visioner til at skabe de nye børnebyer I Norddjurs kommune, og skabe en rød tråd i barnets liv. MED-udvalget håber, at det er et godt incitament til at få børnefamilier til at flytte til Norddjurs kommune. MED-udvalget oplever, at børnebyerne skaber et mere inkluderende miljø. MED-udvalget mener, at de to store indsatsområder de næste år inklusion og tidlig forebyggende indsats samt it og læring kræver, at der sættes øremærkede midler af til kompetenceudvikling af personalet. MED-udvalget synes, at der i budgettet skal være en prisfremskrivning på driftsmidlerne. MED-udvalget er orienteret om bestyrelsens bemærkninger vedr. forslag til tekniske korrektioner vedr. budget 2013 i T307 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger en budgetkorrektion på kr. pga. konvertering fra olie til biobrændsel. MED-udvalget bakker op om bestyrelsens bemærkninger. Der må være helt klare aftaler omkring de energibesparende foranstaltninger. Laver man i Norddjurs kommune energibesparende foranstaltninger for at hjælpe aftaleenhedens og kommunens samlede økonomi, eller laver man det ene og alene for at hjælpe kommunens økonomi?, uagtet at aftaleenheden så efterfølgende ikke er bragt ud af det merforbrug, der var på varme før den energibesparende foranstaltning? Ved en budgetkorrektion på kr. i børneby Mølles budget, så vil børneby Mølle få et varmebudget på kr. i 2013 og årene fremover. I dag er det på kr. Det kan ikke lade sig gøre at varme Børneby Mølle op for dette beløb. Det kan lade sig gøre at varme børneby Mølle op for kr., hvilket vi ansøger kommunalbestyrelsen om budgettet bliver for Børneby Mølle har været under økonomisk administration, og vi er godt i gang med handleplanen for nedbringelse af gælden. Sker der en reduktion i budgettet med kr. vil vi nu blive bragt i samme situation, som da vi havde oliefyr, et merforbrug på varme på ca kr. årligt. Medarbejderne og børnene har krav på at der er en ordentlig arbejdstemperatur i børnehaven, SFO, specialklasserne og i almenskolen. Det kan ikke være rimeligt,

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Forslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 12-09-2012 Bestyrelsen Ungnorddjurs Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Lokaludvalg

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget Miljø- og teknikudvalget Børneby Mølle Ålsrodevej 3 8500 Grenaa Dato: 16. september 2014 Telefon: 89 59 26 00 Jour. nr.: 17.01.01/skolebestyrelsen/2014-15/høringssvar vedr. budgetforslag 2015-2018 Norddjurs

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer

Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer SU-02 Bilag 2: Resume af høringssvar på Sundhedspolitikken 2008 Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 89 59 10 50 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk Auning d. 14/5-2016 Høringssvar vedr. Børne- og ungdomsudvalgets

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde:

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde: Børne- og Ungdomsudvalget, Norddjurs Kommune Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse vedr. Norddjurs Kommunes Budget 2016 Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 87 95 14 00 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

HØRINGS SVAR. til Varde Kommune

HØRINGS SVAR. til Varde Kommune HØRINGS SVAR til Varde Kommune e e ll a or f d u lb ti g a d og r Skole Høringssvaret # er skrevet på vegne af Borgerne i Sig, HHST Udviklingsråd (Sig området) og Sig Borgerforening Erkendelse og fremtidssikring

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud.

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Hvidovre d. 17.11. 2014 Til Politikkerne i Hvidovre kommune. Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Ærtebjerg

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Kommentarer til budget

Kommentarer til budget Kommentarer til budget 2008-2011 1. Børnehaven Solstrålen 2. Gassum Børnehus 3. Randers Lærerforening 4. Firkløverskolen, MED-udvalget 5. Firkløverskolen, skolebestyrelsen 6. Assentoftskolens MED-udvalg

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne

Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne Høringssvar Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne januar 2011 Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Bønnerup Børnehave. Vedtaget på møde d.

Læs mere

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Paw

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Med udgangspunkt i evalueringsrapporten fra efteråret 2013 (Key2See, Aarhus) samt opfølgning/evaluering her i januar 2015 indstiller ledelserne,

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Høringssvar budget Personale

Høringssvar budget Personale Høringssvar budget 2018-2021 Personale Høringssvar til omprioriteringsforslag 2018-2021 Det er med stor bekymring vi har læst at der er risiko for, at normeringen på dagtilbudsområdet bliver yderligere

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0,613 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Indsatser affødt af kvalitetsrapporten I lighed med sidste år: tingene hænger sammen og i den gode gænge som arbejdet med kvalitetsrapporterne er kommet, er

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over høringssvar

Bilag 2: Oversigt over høringssvar Bilag 2: Oversigt over høringssvar nr afsender resumé Forvaltningens kommentarer 1 Skolebestyrelsen ved Engskolen 2 Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole Meget positive overfor forslaget det bygger

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet.

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2010 følgende hensigtserklæring: Dagpasningen omorganiseres i en

Læs mere

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration Administration 15. september 2016 Høringssvar til Budget 2016-2019 fra medarbejdersiden i MU administration MU administration tager baggrunden for budgettet og de nuværende og kommende økonomiske udfordringer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Notat Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser ved 11

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Høringssvar budget 2017 Skoler

Høringssvar budget 2017 Skoler Høringssvar budget 2017 Skoler HAMMERUM SKOLE 15. september 2016 Høringssvar vedrørende budget 2017 Ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg ved Hammerum Skole har gennemgået det fremsendte materiale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag Oversigt over høringssvar til Budgetforslag 2016 19 Børne og Ungdomsudvalget 1 Heldagsskolen Fuglsanggård Skolebestyrelsen 2 Fuglsanggårdsskolen Skolebestyrelsen 3 Engelsborgskolen Skolebestyrelsen 4 Hummeltofteskolen

Læs mere

Høringssvar vedr. Økonomiudvalgets forslag til budget for :

Høringssvar vedr. Økonomiudvalgets forslag til budget for : Til Kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 89 59 10 50 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk Auning d. 12/9-2016 Høringssvar vedr. Økonomiudvalgets forslag til

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

REFERAT. Emne: Møde i skolebestyrelsen BREDAGERSKOLEN 19.00 27.10.11 21.30. konferencerum

REFERAT. Emne: Møde i skolebestyrelsen BREDAGERSKOLEN 19.00 27.10.11 21.30. konferencerum REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 27.10.11 konferencerum 19.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Hanne J, Tina, Kirsten, Mette

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Områdeforældrebestyrelsen og MED - udvalget ønsker at udtrykke, at vi finder det meget opløftende, at Kalundborg Kommunes økonomi

Læs mere