Afd. 8 - Rosenhaven. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. 8 - Rosenhaven. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom"

Transkript

1 Afd. 8 - Rosenhaven Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten er, at reglerne er blevet behandlet af alle interesserede beboere på et beboermøde. At reglerne på den måde er godkendt af de beboere, der bor i din boligafdeling, betyder ikke, at du skal tage dem mindre alvorligt. Alle reglerne har deres udgangspunkt i den særlige lovgivning, der gælder for vores område. Afdelingen har 4 regelsæt, deres lovmæssige udgangspunkt er: Ordensreglement: Råderetskatalog: Vedligeholdelsesreglement: Vedligeholdelsesstandard: Lov om almene boligers kapitel om beboerdemokrati. Lov om leje af almene boligers kapitel om beboernes ret til at foretage installationer og forbedringer af boligen. Lov om leje af almene boligers kapitel om vedligeholdelse og istandsættelse. Lov om leje af almene boligers kapitel om vedligeholdelse og istandsættelse. Alle disse regler skal helst passe til hver enkelt boligafdeling og de mennesker, der bor i den. Er der noget, som du synes er uhensigtsmæssigt eller ikke passer længere, så gør din indflydelse gældende og få reglerne ændret. Det gør du ved at stille forslag herom til det ordinære afdelingsmøde det er beskrevet i selskabets vedtægter, hvordan det foregår. Dato for godkendelse på afdelingsmøde: Ordensreglement: 7. oktober 2014 Vedligeholdelsesstandard: 1. marts 2006 Råderetskatalog: 1. marts 2006 Dato for godkendelse på repræsentantskabsmøde: Vedligeholdelsesreglement: 18. november 2000

2 Afd. 8 - Rosenhaven Side 2 af 35 Ordensreglement 5 Praktiske oplysninger 5 Administration 5 Ejendomsmester 6 Afdelingsbestyrelsen 6 Behandling af det lejede 6 Affald 6 Altaner 6 Antenner 6 Navneplader 6 Ændring af boligen 7 Støj 7 Forurening 7 Fravær i længere tid 7 Fugle 7 Fyrværkeri 7 Husdyr 7 Leg og boldspil 11 Maskiner 11 Musik 11 Parkering og motorkørsel 11 Last- og campingvogne 11 Bankning 11 Altaner 11 Svalegange 12 Skån de grønne anlæg 12 Ejendomsfunktionæren 12 Hvis du overtræder ordensreglementet 13 Vedligeholdelsesreglement Generelt Overtagelse af boligen ved indflytning Vedligeholdelse i boperioden Ved fraflytning 18 Vedligeholdelsesstandard 21 Lofter 22 Gulve, træ 22

3 Afd. 8 - Rosenhaven Side 3 af 35 Vægge, speciel overflade 23 Vægge i badeværelser 23 Dørflader og skabslåger, malede 24 Dørflader og skabslåger naturtræ - lakerede 24 Fodlister, karme og indfatninger malede 25 Skabe - indvendig 25 Køkkenbordsplader 25 El-komfurer 26 Flisegulve 26 Håndvask og WC-kummer cisterne. 26 Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier og bruser 27 El-installationer 27 Radiatorer 27 Nøgler og låse 29 Altaner 29 Haver 29 Råderet 31 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 31 Forbedringer og forandringer. 31 Udenfor eller indenfor boligen. 31 Installationer, der ikke er omfattet af råderetten. 31 Hvad skal du gøre? 32 Hvilke regler gælder i din afdeling? 32 Forbedringer: 32 Forbedringer indenfor boligen 33 Forbedringer udenfor boligen 33 Forandringer. 33 Forandringer indenfor boligen 34 Forandringer udenfor boligen 34 Økonomisk godtgørelse ved fraflytning 34 Hvordan beregnes godtgørelsen? 35 Udbetaling af godtgørelse. 35 Den kollektive råderet når afdelingen betaler! 35 Reglernes godkendelse og ikrafttræden. 35

4 Afd. 8 - Rosenhaven Side 4 af 35 Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

5 Ordensreglement Slår vi op i ordbogen over det danske sprog, er husordenen beskrevet som skik og orden i et hus på nudansk vil vi nok populært beskrive en husorden som udtryk for orden i eget hus. Hvad betyder det så at have orden? Orden er beskrevet som naturgiven eller på vedtægt (fælles) beslutning og lignende hvilende tilstand eller forhold, hvis enkeltheder danner et organiseret, systematisk hele. Husorden hviler på en fælles beslutning, der udtrykker beslutningstagerens vilje til at fastsætte nærmere bestemmelser om husets skik og orden for sat skabe nogle grundlæggende spilleregler fro samvær såvel mellem beboerne som mellem den enkelte beboer og udlejer. Det organiserede samvær, som husordenen grundlæggende udtrykker, har to væsentlige funktioner: det forebygger uorden i huset det bruges for den beboer, der ikke overholder husordenen Husordenens eller ordensreglementets forebyggende karakter har stor betydning for et boligområdes trivsel. Det er vigtigt, at overholdelsen af husordenen (ordensreglementet) bliver betragtet som en selvfølge i det enkelte boligområde. Derfor bør ordensreglementet udtrykke det der almindeligvis opfattes som god skik og orden i et boligområde. Ligeledes er det beboerne selv, der gennem huslejen skal betale vedligeholdelse og istandsættelse, også for det der ødelægges. Derfor er det af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn i overensstemmelse med disse regler og foregår dem med et godt eksempel. Ordensreglementet er opdelt i to afsnit, hvoraf det første direkte vedrører behandlingen af det lejede, og andet afsnit regler og anvisningen omhandler anvisninger, der tilsigter at bevare bebyggelsens sobre præg, og desuden tjener som sikkerhed for, at alle udviser det fornødne hensyn til bebyggelsen og dennes andre beboere. Praktiske oplysninger Administration Administration: DAB Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Toftebæksvej 21, st. nr. 9, 2800 Kgs. Lyngby Telefon

6 Afd. 8 - Rosenhaven Side 6 af 35 Ejendomsmester Kontortid mandag til fredag mellem kl og Telefon Afdelingsbestyrelsen DAB kan oplyse hvem der er valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Forslag eller meddelelser kan ligeledes afleveres på kontoret eller til et medlem af afdelingsbestyrelsen. Alle henvendelser skal være signeret, men behandles anonymt. Behandling af det lejede Affald Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i affaldsposer, der skal være lukket forsvarligt. Dette gælder af hensyn til ejendomsfunktionærerne. Også tomme dåser og skarpe ting skal emballeres forsvarligt i avispapir eller lignende, hvad enten de smides i affaldsskakten eller direkte i affaldscontainere. Flasker og aviser skal afleveres i de opstillede containere. Skaktlågerne skal være lukket. Rengøring påhviler den, der tilser dem. Madvarer og skrald må ikke opbevares på udendørs arealer. Altaner Skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløbet som ved oversvømmelse kan give frostskader. Antenner Slut kun din antenne til fællesantenneanlægget med godkendte kabler og stik. Det er ikke tilladt at foretage indgreb i hverken stik eller anlæg i øvrigt. Er du i tvivl, få råd af ejendomsmesteren. Sæt kun private antenner og paraboler op, hvis du får skriftlig tilladelse hos DAB / ejendomskontoret. Paraboler må ikke placeres på facader eller over altanbrystningen. I øvrigt henvises til afdelingens råderetskatalog. Navneplader Må for at skåne dørpartiet ikke opsættes eller ændres af beboerne.

7 Afd. 8 - Rosenhaven Side 7 af 35 Ændring af boligen Må kun ske, såfremt det er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer i råderetskataloget for afd. 8 Rosenhaven. Regler og anvisninger Støj Af hensyn til natteroen bør der ved badning mellem kl og kl udvises fornødent hensyn. For at undgå tilstopning af afløbsrør, bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Papirbleer, bind, vat, vatpinde, aviser og lignende bør aldrig kastes i toiletkummen. Forurening Forurening af de ud- og indvendige fællesarealer medfører pligt for de pågældende beboere til at foretage omgående rengøring dette gælder også haver i stueetagen. I øvrigt bør forurening af legeplads og i særdeleshed sandlegeplads undgås. Fravær i længere tid Her kan det være praktisk at underrette ejendomsmesteren. Undgå nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. Fugle Opsætning af foderbræt og fodring af vildt flyvende fugle fra altan må ikke finde sted. Dette på grund af det griseri ventende fugle forårsager på omkringliggende altaner og vinduer. Fyrværkeri Må ikke afbrændes i eller fra lejligheden / altaner eller andetsteds i ejendommen. Husdyr Husdyrreglement I Rosenhaven er det tilladt at holde maksimalt 2 inde-katte. Det påhviler lejer at sikre, at tømning af kattebakke med videre ikke er til gene for ejendomsfunktionærerne eller de øvrige beboere. Desuden kan der ansøges om tilladelse til at holde ét stk. hund pr. bolig, så længe et flertal af beboerne i afdelingen ved en afstemning ikke har ophævet denne ret. Det er endvidere tilladt at passe hunde (dog ikke kamp- eller muskelhunde) i kortere perioder (maks. 14 dage én gang om året). Tilladelse til dette skal dog altid forinden indhentes på ejendomskontoret.

8 Afd. 8 - Rosenhaven Side 8 af 35 Tilladelse til hundehold følge dyret i hele afdelingen. Ved en eventuel intern flytning i afdelingen kan dyret således umiddelbart flyttes med. Afgår hunden ved døden, og ønsker lejeren at anskaffe en ny hund, skal lejeren på ny søge om tilladelse til dette. Forbud mod særlige hunderacer Der kan ikke opnås tilladelse til de typer af hunderacer, som er kendt for at have særlige aggressive egenskaber. Det er de såkaldte brutale hunderacer (også kaldet kamphunde, angrebshunde eller muskelhunde) som f.eks.: Rottweiler og Dobermann, Bull Terrier, Miniature Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Bulldog, American Staffordshire Terrier, Pitt Bull Terrier, Bull-Mastiff, Tosa Inu, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk Ovtcharka, Kaukasisk Ovtcharka, Tornjak, Sarplaninac o. lign. Det samme gælder for hunde af blandingsracer (hybrider), hvoraf nogle af disse racer indgår. Det er heller ikke tilladt at have ovennævnte typer af kamp-, angrebs- eller muskelhunde på besøg i afdeling Rosenhaven. Det er alene ejeren/ansøgerens ansvar, at hunden ikke er omfattet af ovenstående forbud. Det er ejerens/ansøgerens pligt omgående at fremskaffe den fornødne dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ejeren/ansøgeren afholder alle omkostninger til fremskaffelse af dokumentationen. Dokumentation kan til enhver tid forlanges af ejendomskontoret og/eller administrator (DAB) - og eventuelle ekstraomkostninger til en uvildig bedømmelse af hundens race afholdes ligeledes af hundens ejer. Ansøgning om tilladelse til hundehold Så længe der er ret til hundehold i afdelingen, skal nuværende lejere ansøge om tilladelse til at holde hund inden denne anskaffes. Nye lejere, der ønsker at medbringe en hund, skal ansøge om tilladelse til at holde denne i forbindelse med indgåelse af huslejeaftalen (dog senest 14 dage inden indflytning). Ansøgning om tilladelse til hold af hund skal ske ved henvendelse til ejendomskontoret, der udleverer både ansøgningsblanket samt husdyrregler til ansøgeren. I forbindelse med ansøgning om tilladelse til hold af hund er det ejendomskontoret, der i sidste instans skal godkende udstedelse af tilladelsen. Generelle betingelser for husdyrhold 1) Kommerciel avl og opdræt af hunde og katte i og uden for boligen må ikke finde sted i afdeling Rosenhaven

9 Afd. 8 - Rosenhaven Side 9 af 35 2) Der må max. holdes 2 stk. indekat pr. lejemål. 3) Der må max. holdes 1 stk. hund pr. lejemål. Der kan kun gives tilladelse til hold af hunde, tilhørende en race/type, der maksimalt vejer op til 4 kg som voksen hund. Dokumentation for dette skal fremlægges af ejer/ansøger i forbindelse med ansøgningen. Eventuelle udgifter til dokumentation afholdes af ejer/ansøger. 4) Det påhviler ansøger/lejer, der har indekat og/eller har opnået tilladelse til hundehold, at sikre, at dyret ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden, uønsket indtrængen i andres lejligheder eller på anden vis, er til gene eller ulempe for Rosenhavens beboere. 5) Det påhviler lejer, der har indekat, at sørge for at holde rent omkring katten og aflevere kattegruset forsvarligt emballeret i affaldsskakten. Det er ikke tilladt at hælde kattebakkens indhold i toilet eller afløb. 6) Senest et halvt år efter der af ejendomskontoret er givet tilladelse til hund, skal lejeren aflevere dokumentation for gennemført hundekursus til ejendomskontoret. Hvis en sådan dokumentation ikke bliver afleveret til ejendomskontoret inden fristens udløb, vil tilladelsen til hundehold blive inddraget af ejendomskontoret. 7) Inden for afdeling Rosenhavens område skal hunde altid føres i snor. 8) Katte og hunde skal være forsynet med øretatovering eller chip. 9) Hunde skal bære halsbånd, hvor et skilt skal indeholde ejerens navn, adresse og tlf. nr. 10) Katten skal holdes inde i lejemålet og må under ingen omstændigheder færdes i bebyggelsens udeområder. 11) Hunde må ikke luftes på legepladserne, og ejeren af hunden er ansvarlig for, at hunden ikke forurener bebyggelsen, gangarealer, fortove, fællesarealer, friarealer og grønne områder. 12) Forretter en hund sin nødtørft et af ovennævnte steder, påhviler det ejeren af hunden at fjerne efterladenskaberne straks herunder også at instruere de personer, der til enhver tid bevæger sig rundt i afdelingen med hunden, om denne forpligtigelse. 13) Hunde, der ikke ville kunne opnås tilladelse til efter reglerne i afdeling Rosenhaven må ikke passes eller tages i pleje. Det er lejers pligt, at dette overholdes. 14) Hunde der vil kunne opnås tilladelse til i afdeling Rosenhaven kan passes i max 14 dage om året. Tilladelse til dette skal dog forinden indhentes på ejendomskontoret. Forsikring 15) Hunden skal til stadighed holdes forsikret for alle skader, som hunden måtte kunne forvolde andre. 16) Original forsikringspolice med angivelse af forsikringsselskab og police nr. skal fremvises på ejendomskontoret, når policen er udstedt. 17) Gyldig kvittering på forsikringen skal forevises på forlangende af ejendomskontoret Vaccinationer 18) Afdelingen (v. ejendomskontoret/dab) kan i særlige tilfælde kræve vaccination. Vaccination foretages for ejers regning, og gyldig vaccinationsattest skal på forlangende fremvises fra ejendomskontoret. Sanktioner ved overtrædelse af husdyrreglementet Anskaffes en hund uden forudgående tilladelse, vil der ske en skriftlig påtale fra DAB. Efterleves påtalens indhold ikke inden 14 dage fra påtaledagen, vil sagen blive indbragt for beboerklagenævnet.

10 Afd. 8 - Rosenhaven Side 10 af 35 Holder lejer i strid med husdyrreglementet en kamp-, angrebs- eller muskelhund vil sagen blive indbragt for beboerklagenævnet som en hastesag. I gentagelsestilfælde eller ved overtrædelse af særlig grov karakter kan afdelingen (v. DAB) inddrage tilladelsen til det pågældende husdyr med omgående virkning. Dette medfører for lejer fjernelse af husdyret inden for en tidsfrist fastsat af DAB. Fjernes husdyret ikke inden tidsfristens udløb, vil sagen blive indbragt for beboerklagenævnet. Husk i øvrigt at husdyrreglementet er en del af huslejekontrakten. Overtrædelse af husdyrreglementet betragtes som overtrædelse af huslejekontrakten på linje med andre overtrædelser af ordensreglementet og kan derfor medføre opsigelse af huslejekontrakten, hvis ikke lejeren retter sig efter de skriftlige henstillinger, som DAB på vegne af afdeling Rosenhaven måtte udstede. Husk i øvrigt at: Lov om hunde jf. bekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005 samt ændringer foretaget til denne bekendtgørelse i lov nr. 554 af 24. juni 2005, lov nr. 538 af 8. juni 2006, lov nr. 717 af 25. juni 2010 og lov nr. 254 af 8. marts 2013 gælder overalt i afdelingen. VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM TILLADELSE TIL HUNDEHOLD Rubrikkerne udfyldes således: Lejemåls nr.: Nummeret fremgår af huslejekontrakten Lejerens navn: Ansøgers fulde navn Lejerens adresse: Ansøgers adresse i afdelingen Hundens race: Det danske racenavn Blandingsrace bestående af: Samtlige racer oplyses Hundens fødselsmåned og år Forsikringsselskab: Forsikringsselskab hvor lovpligtig eller udvidet forsikring i forhold til dyr, er tegnet (Hundeansvarsforsikring) Police nr.: Police nr. på forsikring I forhold til hunden Hundens mærknings nr.: Nummeret på chippen eller øre tatoveringen (alle hunde født i 1996 og fremad skal være mærket med enten en chip eller øretatovering. Ellers gives der ikke husdyrtilladelse. Hundens mærkning: Der sættes kryds i et af felterne chip eller øretatovering Særlige kendetegn ved hunden Kopi af registreringsattest udfærdiget af Dansk Hunderegister vedlægges ansøgningen Ansøgningsblanket om tilladelse til at have hund i afdeling Rosenhaven udleveres af ejendomskontoret.

11 Afd. 8 - Rosenhaven Side 11 af 35 Eksisterende beboere skal aflevere ansøgning om tilladelse til ejendomskontoret inden anskaffelse af husdyret. Nye lejere skal søge om tilladelse til husdyr i forbindelse med indgåelse af huslejekontrakten og aflevere ansøgningen til afdelingens ejendomskontor senest 14 dage inden indflytning i afdelingen. Når hunden ikke længere opholder sig i lejemålet, skal lejer på sin kopi af tilladelsen skrive under på, at tilladelsen returneres og herefter aflevere kopien på ejendomskontoret. Det er ejendomskontoret, der udsteder tilladelserne. Leg og boldspil Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i elevator, gadedøre og andre steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne. Al boldspil efter kl må ikke forekomme. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ eller murværk. Leg med farligt legetøj bue og pil, luftbøsse, salonriffel og lignende må ikke finde sted i bebyggelsen. Maskiner Hvis brug medfører støjgener for naboerne, bør anbringes på støj-dæmpende underlag. Boremaskiner må benyttes hverdage mellem kl og og søn- og helligdage mellem og Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager, cd-afspiller m.v. og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentider skal musikken dæmpes, og andre beboeres ønske om nattero skal respekteres. Musik må ikke afspilles for åbenstående vinduer/døre. I særlige tilfælde (besøg af gæster mv.) bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med støj efter kl Parkering og motorkørsel Må ikke finde sted i boligområdet uden for de afmærkede kørebaner og parkeringspladser. Det er ikke tilladt at parkere lastbiler på de afmærkede pladser. Last- og campingvogne Må ikke parkeres på de afmærkede pladser. Bankning Rysten af tæpper m.v. må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til de andre beboere. Altaner Brug af grill på altanen er forbudt. Det er ikke tilladt at male altanen. (vægge, loft og gulv).

12 Afd. 8 - Rosenhaven Side 12 af 35 Gulvpladen i altanen må ikke belægges med gulvbelægninger, som giver fugt mellem belægning og gulvpladen. Der kan opsættes ensfarvet stof i mørkeblå som afskærmning på altanerne. Altanerne skal i øvrigt holdes rene for at undgå tilstopning af afløbet, som ved oversvømmelse mv. kan give frostskader. Svalegange Det er tilladt at have diverse effekter på svalegangene i henhold til nedenstående. Effekterne skal være pæne, vedligeholdt og ordentlige og passe fornuftigt ind i bygningsdelens farver/stil. Derudover skal de være i funktion, vedligeholdt og det skal være effekter, som man typisk benytter på sådanne arealer, såsom blomster og planter i kummer, havestole-/borde m.v. effekterne må ikke skade bygningsdelene/arealerne. Effekterne må være placeret: Foran egen indgangsdør/-parti som typisk måler ca. 470 cm i længden og ca. 100 cm i dybden. Øvrige arealer foran/langs ens eget lejemål i maksimum dybde på ca. 50 cm fra væggen og ud så der er mindst ca. 100 cm friplads ud til gelænderet. Alle øvrige områder: Her er det ikke tilladt at have effekter. Det er tilladt på pæn, fornuftig og ordentlig måde at tørre tøj på de omtalte to ovenstående områder i passende tidsinternvaller indenfor 24 timer. Brug af grill på altaner og svalegange er forbudt. Det er ikke tilladt at male altan eller svalegang (hverken vægge, loft eller gulv). Gulvpladen i altanen/svalegangen må ikke belægges med gulvbelægninger, som giver fugt mellem belægning og gulvpladen. Skån de grønne anlæg Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligorganisationen/afdelingsbestyrelsen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne og især børnene til dagligt vil gøre deres til at værne om beplantningen og de kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. Ejendomsfunktionæren

13 Afd. 8 - Rosenhaven Side 13 af 35 Hjælper dig gerne med råd og vejledning. I den faste træffetid er han til disposition for beboerne. Hvis du overtræder ordensreglementet Du skal overholde ordensreglementet. Hvis du ikke gør det, kan det betyde en påtale. Hvis du fortsat overtræder reglementet, selv efter det er blevet påtalt, kan det medføre opsigelse.

14 Afd. 8 - Rosenhaven Side 14 af 35 Vedligeholdelses- reglement for, dog undtaget afd. 6 Ungdomsboligerne. Godkendt på repræsentantskabsmødet den 18. november 2000 Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

15 Afd. 8 - Rosenhaven Side 15 af 35 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved indflytning overtager du lejemålet normalistandsat. Det vil sige, at lejemålet er istandsat med nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengjort efter håndværkere. Ved fraflytning betaler du for normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Du betaler alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 1. Generelt Reglernes ikrafttræden a. Med virkning fra den 18. november 2000 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer Vedligeholdelsesreglement og lejekontrakt b. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder altså, uanset hvad der står i lejekontrakten. Normalistandsættelse c. Ved fraflytning istandsættes boligens vægge og lofter med nødvendig hvidtning, maling og tapetsering, og der rengøres efter håndværkerne. Nærmere om betaling herfor under afsnittet fraflytning. Beboerklagenævn d. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. 2. Overtagelse af boligen ved indflytning

16 Afd. 8 - Rosenhaven Side 16 af 35 Boligens stand a. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligens vægge og lofter er istandsat med hvidtning, maling og tapetsering. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. Syn ved indflytning b. Ved lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende Vedligeholdelsesstandard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport c. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet. Hvis lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten, sendes denne til lejeren senest 2 uger efter. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger d. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. e. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. 3. Vedligeholdelse i boperioden Lejerens vedligeholdelsespligt Særlig udvendig vedligeholdelse (besluttes af hver afdeling på et afdelingsmøde) Udlejerens vedligeholdelsespligt a. Du skal sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. b. Intet c. Udlejeren kan ikke indgå individuel skriftlig aftale med dig om særlig udvendig vedligeholdelse, ud over det der er beskrevet i punkt 3 b i nærværende reglement. d. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere,

17 Afd. 8 - Rosenhaven Side 17 af 35 wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. e. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af punkt d. Udlejers adgang til boligerne f. Du skal give udlejer adgang til det lejede, når det er nødvendigt for udlejer at besigtige bygningsdele inden/uden for boligen, som kræver en særlig opmærksomhed og behandling - for at imødegå uforholdsmæssigt store vedligeholdelsesudgifter. Forud for besøget vil du modtage et passende varsel herom. Låse og nøgler g. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse. Vandinstallation, toilet h. Fortæl ejendomskontoret, hvis du har utætte eller støjende vandhaner og cisterner. Spar på vandet. Boligafdelingen har besluttet, at vandafgiften fordeles på hvert enkelt lejemål efter en fordelingsnøgle. Udluftning i. For at undgå en fugtig bolig så boligen og dit inventar bliver ødelagt på grund af fugten, skal du sørge for at lufte godt ud. En kort, kraftig udluftning er bedre end at lade et vindue står på klem. Udluft minimum to gange dagligt. En bolig, der ikke er udluftet, kan give dårligt indeklima. For afdelinger hvor der er boliger med altaner For afdelinger hvor der er boliger med haver Indgangspartier i rækkehus og tæt/lav bebyggelse j. Du skal jævnligt gøre altanen ren og rense altanens afløb. k. Du skal vedligeholde din have og holde den ren. Du har pligt til selv at sørge for at få haveaffald kørt væk. Du skal jævnligt klippe hækken, så den holdes i en højde på maximalt 1,80 m. l. Arealerne ved boligens indgangspartier herunder trapper til boligen -, skal du renholde, rydde for sne og gruse. Glasforsikring m. Bebyggelsen er glasforsikret. Du skal hurtigt anmelde skader til ejendomskontoret. Vandskade n. Hvis der trænger vand ind, eller hvis der er rør eller radiatorer, der sprænger, skal du hurtigst muligt anmelde det til ejendomskontoret, så der sker mindst mulig skade på boligen. Ska-

18 Afd. 8 - Rosenhaven Side 18 af 35 der på dit indbo som følge af vandskade er ikke dækket af bebyggelsens forsikring. Anmeldelse af skader o. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal du straks meddele dette til udlejeren. Undlades en sådan meddelelse, skal du betale for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Skader på eget indbo p. Det anbefales, at du tegner en indboforsikring, da afdelingens forsikring ikke dækker skader på dit indbo. 4. Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning a. Ved fraflytning behøver du ikke at foretage dig noget i forbindelse med normalistandsættelse. Udlejer sørger for: Hvidtning eller maling af lofter og overvægge. Maling eller tapetsering af vægge. Rengøring herefter. Eventuel afrensning af gammelt tapet for ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre afrensningen skyldes, at tapetet ikke er opsat fagligt forsvarligt, eller du har udført anden vægbehandling end foreskrevet i Vedligeholdelsesstandarden.. NI-beløb b. Den fraflyttende lejer betaler, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 8 år og 4 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Undladelse af normalistandsættelse c. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Misligholdelse d. Når du fraflytter, betaler du alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Ekstraordinær rengøring e. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af dig, medlemmer af din husstand eller andre, som du har givet adgang til boligen. f. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Syn ved fraflytning g. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Du indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

19 Afd. 8 - Rosenhaven Side 19 af 35 Fraflytningsrapport h. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, hvilke der er misligholdelse, hvilke der betales af udlejeren. i. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til dig ved synet eller sendes til dig senest 2 uger efter, såfremt du ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter j. Senest 2 uger efter synsdatoen giver udlejeren dig skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og din andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Endelig opgørelse k. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til dig uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan din andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. l. I den endelige opgørelse kan din samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse m. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning n. Boligerne istandsættes ikke med maling af vægge og lofter. I stedet udbetales et beløb til nyindflytteren, som selv skal stå for normalistandsættelsen enten ved selv at udføre arbejdet, eller ved at rekvirere en maler. Alle misligeholdelsesarbejder skal være udbedret inden bytningen kan godkendes. Det betyder, at boligen ikke længere skal stå tom i 14 dage til istandsættelse og ud- og indflytning kan foretages samme dag.

20 Afd. 8 - Rosenhaven Side 20 af 35 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for?

21 Afd. 8 - Rosenhaven Side 21 af 35 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem der skal betale for det. Bedømmelsen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som afdelingsbestyrelsen har besluttet, at et boliglejemål skal have, når den nye lejer flytter ind. Generelt vedrørende farver: Der accepteres kun hvide og lyse grå farver på træværk. Generelt vedrørende træværk: Træværk skal fremstå uden huller, afskalninger eller gennemslidninger, og den enkelte flade skal være i samme nuance. Rør og radiatorer: Kun hvide og lyse grå farver er tilladt. Malingen skal være hel. Der accepteres rust på radiatorer og faldstammer. Rengøring: Lejemålet skal afleveres rengjort. I efterfølgende skemaer er vilkårene for boliglejemålenes vedligeholdelsesstandard anført..

22 Afd. 8 - Rosenhaven Side 22 af 35 Vedligeholdelse af Standard Bemærkninger Lofter A B C Farveændring (ikke hvid) Afskalning forårsaget af ikke håndværksmæssig korrekt behandling Gulve, træ A B C Lakering uden om tæpper eller møbler Opkogning af gulvlak Gennemslidning af laklag uden misfarvning Ikke håndværksmæssig korrekt lakering ("gardiner"," helligdage" o.lign.) Gennemslidning af laklag på dørtrin uden misfarvning Farveforskelle i laklag efter tæpper Fyrretræsgulve belagt med dæklamel (parket) Anden belægning på gulve i køkken fx kork, linoleum og vinyl (forudsat hel og velholdt belægning) Malede gulve (oprindeligt lakerede)

23 Afd. 8 - Rosenhaven Side 23 af Vægge, speciel overflade A B C Tapetsering på oprindelig malet overflade Maling af tapetserede vægge Hessianbeklædte Malet savsmuldstapet og glasvæv Strukturmaling på vægge Tapetserede overvægge i køkkener og baderum (oprindeligt malede) Vægge i badeværelser A B C Limrester fra opsatte holdere og lignende Opsat udstyr ud over standard (sæbeholdere og lignende) Borehuller i fuger uden beskadigelse af fliser Malede fliser eller fuger

24 Afd. 8 - Rosenhaven Side 24 af Dørflader og skabslåger, malede A B C Mindre skrammer «Hjemmemalede«(løbere, helligdage, striber m.v.) Nedslidt men intakt malinglag Ridser i større omfang Skader efter klæbemærker - herunder farveændringer Gennemslidning af malinglag Godkendelse af eget udført malerarbejde forudsætter håndværksmæssig korrekt udført samt fastsiddende behandling Dørflader og skabslåger naturtræ - lakerede «Hjemmemalede«(løbere, helligdage, striber m.v.) A B C Nedslidt men intakt laklag Malede overflader Skader efter klæbemærker (herunder farveændringer) Gennemslidning af laklag uden misfarvning

25 Afd. 8 - Rosenhaven Side 25 af Fodlister, karme og indfatninger malede Mindre antal afskalninger A B C «Hjemmemalede«(løbere, helligdage m.v.) Snavsede efter støvsugning eller lignende Nedslidt, men intakt malinglag Skader efter klæbemærker, herunder farveændringer Gennemslidning af malinglag Skabe - indvendig A B C Gennemslidning af malinglag m.v. på skabsbunde, døre eller skabssider, der skyldes almindeligt brug Køkkenbordsplader A B C Matslidt overflade Brune eller mørke ringe efter varme genstande (gryder o.lign.) Skæremærker i belægningen Huller i belægningen

26 Afd. 8 - Rosenhaven Side 26 af Skader i kantlister Brandmærker fx fra cigaretgløder El-komfurer A B C Skader i udvendig overflade Skader i indvendig overflade Manglende inventar (bageplader, riste eller bradepande) Manglende - eller mangelfuld rengøring Flisegulve A B C Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelse Ru overflade f.eks. efter afrensning med syre Manglende eller beskadigede fuger f.eks. efter afrensning med syre Maling af gulve Håndvask og WC-kummer cisterne Beskadiget overflade p.g.a. manglende renholdelse herunder misfarvning A B C

27 Afd. 8 - Rosenhaven Side 27 af Beskadiget overflade, f.eks. p.g.a. syrepåvirkning eller lignende Skade i overflade på grund af misligeholdelse Revner, der ikke skyldes krakelering Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier og bruser Skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller slid og ælde A B C Skader der skyldes manglende rapportering til ejendomskontoret El-installationer A B C Uautoriserede indgreb i el-installationer Beskadigede herunder overmalede kontakter eller dæksler Autoriserede el-installationer f.eks. over nedhængte lofter Utilgængelige elinstallationer (f.eks. skjult bag lofts- og vægbeklædning) Radiatorer A B C Fastsiddende radiatorventiler efter mangelfuld benyttelse Skader der skyldes manglende rapportering til ejendomskontoret

28 Afd. 8 - Rosenhaven Side 28 af 35

29 Afd. 8 - Rosenhaven Side 29 af Nøgler og låse A B C Afleveres med 3 nøgler, omlægning/udskiftning af låsecylinder Afleveres færre end nøgler, omlægning/udskiftning af låsecylinder Låsecylindere med tilhørende nøgler uden for låsesystem Altaner A B C Afskalninger Ommaling på grund af ikke håndværksmæssig korrekt overfladebehandling Haver A B C Mangelfuld pasning fx manglende græsslåning, ukrudt i bede m.v Mangelfuld klipning af hække Knækkede fliser Udvidelse af fliseareal uanset stentypen

30 Afd. 8 - Rosenhaven Side 30 af 35 RÅDERET

31 Afd. 8 - Rosenhaven Side 31 af 35 Råderet Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til netop dine ønsker og behov. Reglerne for at ændre din bolig er fastsat af afdelingsmødet i din afdeling og af bestyrelsen for dit boligselskab. Hvis du mener, at der skal ændres på reglerne, så kan du stille det som forslag til afdelingsmødet. Forbedringer og forandringer. I reglerne om råderet skelnes der mellem forbedringer og forandringer. Hvis du udfører en forbedring af boligen, så betyder det: At du ikke skal føre forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter. At du vil være berettiget til en økonomisk godtgørelse, hvis du flytter inden for en nærmere bestemt periode. Hvis du udfører en forandring af din bolig, så betyder det: At der kan blive stillet krav om, at du fører forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter (retableringspligt). At du ikke vil være berettiget til økonomisk godtgørelse, når du flytter. Udenfor eller indenfor boligen. I reglerne om råderet skelner man også mellem arbejder, der udføres udenfor og indenfor boligen. Reglerne for at forandre eller forbedre udenfor boligen (f.eks. i haven) fastsættes af afdelingsmødet. Hvis afdelingsmødet ikke har godkendt, at man f.eks. må opsætte udestuer eller overdække sin hoveddør, så er det ganske enkelt ikke tilladt. Hvis du derimod ønsker at bygge om indenfor boligen, så er det dit boligselskab, der skal tage stilling til ansøgningen. Afdelingsmødet i din afdeling kan godt fastsætte nogle retningslinier, men hvis afdelingsmødet ikke har taget stilling til, om man f.eks. må bygge en hems i boligen, så er det op til boligselskabet at tage stilling til forholdet. Installationer, der ikke er omfattet af råderetten. Hvis du ønsker at installere f.eks. hårde hvidevarer i din bolig, så kan du ikke bruge råderettens regler. Du skal i stedet bruge den såkaldte installationsret. Installationsretten giver dig ret til at installere f.eks. vaske- eller opvaskemaskine i din bolig. Du ejer selv de installationer, som udføres efter disse regler. Du står selv for al vedligeholdelse og du er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på ejendommen som følge af installationerne. Der kan derfor blive stillet krav om, at du tegner de fornødne forsikringer. Når du flytter, skal hvidevarerne fjernes, og der kan blive stillet krav om retablering, hvis du f.eks. har fjernet et køkkenskab for at få plads til en vaskemaskine.

32 Afd. 8 - Rosenhaven Side 32 af 35 Boligselskabet kan kun modsætte sig installationen, hvis f.eks. el- eller afløbskapaciteten er for ringe. Hvad skal du gøre? Uanset, om du vil forandre eller forbedre din bolig og uanset, om du bruger råderetten eller installationsretten, så skal du anvende følgende fremgangsmåde: 1. Du skal skriftlig meddele ejendomskontoret, hvilke arbejder du kunne tænke dig at udføre. 2. Ejendomskontoret sender din henvendelse videre til DAB, som behandler sagen eventuelt i samarbejde med bestyrelsen for dit boligselskab. 3. Du modtager tilladelse eller afslag fra DAB. En tilladelse vil normalt også indeholde en nærmere beskrivelse af de krav og betingelser, som boligselskabet stiller 4. Arbejderne må ikke sættes i gang, før du har modtaget en tilladelse. 5. Hvis du ikke har modtaget svar fra DAB indenfor 8 uger (juli måned undtaget), så kan du betragte det som en tilladelse til at gennemføre arbejderne. Dette gælder dog ikke for arbejder efter installationsretten, hvor du skal have skriftlig godkendelse. Hvilke regler gælder i din afdeling? Forbedringer: I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du vil forbedre din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forbedring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Den nuværende installation og/eller bygningsdel kan have en værdi, som vil blive modregnet i dine udgifter til forbedringen. C. Forbedringen giver afdelingen øgede udgifter til vedligeholdelse og/eller forsikring. Du skal betale disse udgifter gennem et månedligt tillæg til huslejen eller en forhøjelse af din månedlige husleje. D. Alle forbedringsarbejder giver dig ret til økonomisk godtgørelse, når du flytter, men din godtgørelse reduceres år for år. Nogle arbejder afskrives over 10 år, mens andre giver ret til godtgørelse i op til 20 år. I kolonne D er afskrivningsperioden angivet.

33 Afd. 8 - Rosenhaven Side 33 af 35 Forbedringer indenfor boligen A B C D Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler, vandbesparende foranstaltninger og lignende. X 20 år. Modernisering af elinstallationer X 20 år. Forbedring af køkken - undtaget hårde hvidevarer, samt nødvendig flytning af skillevægge. X X 10 år. Forbedring af bad/toilet inklusiv nødvendig flytning af skillevægge. X X 15 år. Såfremt der i forbindelse med ovennævnte forbedringer i køkken/bad/toilet, sker en nedtagning/opsætning af skillevægge som resulterer i en permanent ændring af antal rum i boligen, kræves en kommunal godkendelse af arbejdet. X Hvis du ønsker at foretage forbedringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret. Forbedringer udenfor boligen A B C D Afdelingsmødet har ikke fastsat bestemmelser herfor. Hvis du ønsker at foretage forbedringer udenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så stil forslag til afdelingsmødet om ændring af reglerne. Forandringer. I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du ønsker at forandre noget i eller ved din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forandring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Hvis du udfører denne forandring, så skal du ikke retablere ved fraflytning. C. Hvis du udfører denne forandring, så skal du retablere ved fraflytning, så lejemålet fremstår i oprindelig stand. D. Der kan stilles krav om indbetaling af et depositum til sikkerhed for betaling af retableringsudgifterne ved fraflytning.

34 Afd. 8 - Rosenhaven Side 34 af 35 Forandringer indenfor boligen A B C D Permanent nedtagelse, flytning eller opsætning af ikke bærende skillevægge. X X Midlertidig nedtagelse, flytning eller opsætning af ikke bærende skillevægge. X X Nedtagning af et køkkenskab for installation af opvaskemaskine. X Nedtagning af oprindelige skabe i værelse og opsætning af andre og større skabe X Hvis du ønsker at foretage forandringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret. Forandringer udenfor boligen A B C D Afdelingsmødet har ikke fastsat bestemmelser herfor. Hvis du ønsker at foretage forandringer udenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så stil forslag til afdelingsmødet om ændring af reglerne. Al vedligeholdelse af forandringer udenfor boligen påhviler den enkelte lejer. Boligselskabet kan kræve forandringerne fjernet/retableret med henvisning til mangelfuld vedligeholdelse. Økonomisk godtgørelse ved fraflytning Hvis du har udført forbedringer af din bolig, så har du mulighed for at få økonomisk godtgørelse, når du flytter indenfor afskrivningsperioden. For at få godtgørelse, skal du overholde følgende regler: Forbedringsarbejdet skal anmeldes til ejendomskontoret og godkendes af DAB inden du går i gang. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig (spabade og massive granitbordplader kan f.eks. ikke forventes godkendt). Godtgørelse kan kun beregnes på baggrund af dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder. Du kan ikke få godtgørelse for værdien af eget arbejde. Når arbejderne er udført, skal du udarbejde et foreløbigt byggeregnskab, som skal godkendes af DAB. Du kan få en regnskabsblanket på ejendomskontoret. Når DAB har godkendt regnskabet vil der blive udarbejdet et tillæg til din lejekontrakt. Først når du har underskrevet og returneret tillægget, vil du være berettiget til godtgørelse ved fraflytning.

35 Afd. 8 - Rosenhaven Side 35 af 35 Hvordan beregnes godtgørelsen? Godtgørelsen beregnes på baggrund af dine dokumenterede udgifter til forbedringen (byggeregnskabet). Du kan maksimalt få godkendt et godtgørelsesbeløb på kr for dine forbedringer. Dette gælder uanset, om du udfører én eller flere forbedringer. Du kan få godtgørelse for flere forbedringer i samme bolig, selvom arbejderne ikke er udført samtidig, men den samlede godtgørelse kan aldrig overstige maksimumbeløbet. Udbetaling af godtgørelse. Godtgørelsen falder bort efter udløbet af den aftalte afskrivningsperiode. Godtgørelsen reduceres med lige store månedlige dele i afskrivningsperioden. Hvis afskrivningsperioden f.eks. er 10 år, så falder godtgørelsen med 1/120 pr. måned. Den kollektive råderet når afdelingen betaler! Afdelingsmødet kan beslutte at give beboerne mulighed for individuelt at forbedre deres boliger efter den kollektive råderet. I den kollektive råderet er det afdelingen, som betaler udgifterne til forbedringsarbejderne, og beboeren skal herefter betale et tillæg til huslejen i en nærmere fastsat periode. Ordninger af denne art skal godkendes af afdelingsmødet, af boligselskabets bestyrelse og af kommunen, inden de træder i kraft. I din afdeling er der ikke mulighed for at foretage forbedringsarbejder efter den kollektive råderet. Yderligere oplysninger om disse ordninger kan fås på ejendomskontoret eller ses på afdelingens hjemmeside på Tilmelding sker på ejendomskontoret. Reglernes godkendelse og ikrafttræden. Råderetsreglerne for din afdeling er godkendt på afdelingsmøde den 1. marts Råderetsreglerne træder i kraft på datoen for godkendelse i selskabets bestyrelse. 1 Beløbet indeksreguleres hvert år ved regnskabsårets begyndelse. Det angivne beløb gælder fra den 1. juli Kontakt ejendomskontoret eller DAB for oplysning om det aktuelle beløb i dit boligselskab.

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Afd. 6 - Ungdomsboligerne

Afd. 6 - Ungdomsboligerne Afd. 6 - Ungdomsboligerne Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Ravnsbjerg I Administreret af Indhold Råderetten Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger LBK nr. 961 af 11. august 2010, og bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Den selvejende almene boligorganisation CARLSHØJ

Den selvejende almene boligorganisation CARLSHØJ Den selvejende almene boligorganisation CARLSHØJ Afdelingens regler Dato for godkendelse på afdelingsmøde: Ordensreglement : Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesstandard : Råderetskatalog Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken.

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Sep. 2003/2011/2013 Vedligeholdelsesreglement for Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

Fjerritslev Boligforening

Fjerritslev Boligforening Vedligeholdelsesreglement for Fjerritslev Boligforening Model A - Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

SORGENFRIVANG I. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på.

SORGENFRIVANG I. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. SORGENFRIVANG I Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN Hørsholm Kokkedal Afd. 9 NUVÆRENDE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FORSLAG TIL NYT VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT GENERELT REGLERNES IKRAFTTRÆDEN Med virkning fra

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998 Istandsættelse ved fraflytning Boligselskabernes Landsforening August 1998 2. udgave 2 Istandsættelse ved fraflytning I forbindelse med vedtagelsen af vedligeholdelses- og fraflytningsreglerne i 1986-87

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse i bo perioden Beboerklagenævn Råderet og godtgørelse for individuelle

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 02-Bakkelunden Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 (17.08.09) Affald I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas,

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere