Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. 100 års jubilæum. Halvårsregnskab Husstandsvindmøller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. 100 års jubilæum. Halvårsregnskab 2015. Husstandsvindmøller"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S 100 års jubilæum Andelskassens jubilæum blev fejret i alle filialer 10. juli. Halvårsregnskab 2015 Positive takter trods lavere nettorenter og faldende kursreguleringer. Husstandsvindmøller Investér i egen vindmølle

2 Indhold: 1. halvår i 100 års jubilæets tegn Kort nyt... 3 Positive takter trods lavere netto renter og faldende kursreguleringer... 4 Få din egen vindmølle års jubilæum... 8 Se dig godt for, når du låner penge til at købe bil Aktionærråd hvem, hvad, hvorfor? Gør din bolig mere værd Vi er godt og vel halvvejs inde i bankens jubilæumsår, og vi kan se tilbage på en række hyggelige og gode jubilæumsarrangementer både lokalt og regionalt. I marts gjaldt det de seks årlige aktionærmøder med mere end deltagere, og i juni kunne 800 kunder opleve et storslået show med de verdensberømte Flying Superkids i et kæmpetelt i Esbjerg. Den 10. juli, da banken officielt fyldte 100 år, mødte kunderne talstærkt op i bankens filialer og fejrede dagen med jubilæumskage og et gratis eksemplar af bankens jubilæumsbog. I august og et stykke ind i september har omkring kunder haft fornøjelsen af at deltage i en række underholdende Cirkus Krone-forestillinger, som har været et stort hit hos især de yngste. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra vores kunder, og tilslutningen har været over al forventning, hvilket vi er meget taknemmelige for. Vi håber på lige så stor opbakning til vores jubilæumsaktiviteter i resten af Redaktion: Kommunikationskonsulent Mia Krog Pedersen, kommunikationsmedarbejder Christian Holst Haarsløv og kommunikationschef Tine Martlev Pallesen Layout: Grafisk designer Rikke Risager Tryk: Ricken Ansvarshavende: Kommunikationschef Tine Martlev Pallesen Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Redaktionen er afsluttet den 26. august Årgang 5 blad nr. 9 - september Aktionær udkommer 2 gange årligt. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Men alt er selvfølgelig ikke festivitas, og der ligger masser af hårdt arbejde bag alle de afholdte jubilæumsaktiviteter. Det samme gælder i forhold til bankens halvårsregnskab, som blev offentliggjort i slutningen af august og beskrives nærmere på side 4 her i bladet. Kort fortalt kommer Danske Andelskassers Bank A/S ud af 1. halvår 2015 med et samlet set acceptabelt resultat på 2 mio. kr. før skat et resultat, som primært er påvirket af lavere nettorenter og faldende kursreguleringer. Til den positive side viser resultatet, at vores nedskrivninger på udlån er faldet og gebyr- og provisionsindtægterne steget, samt at vi er godt på vej til at få stabiliseret de seneste års fald i udlånet. Der har været meget stor aktivitet på konverteringsområdet i hele første halvår, og travlheden er blevet håndteret effektivt på trods af, at vores organisation i dag har færre medarbejdere, end vi havde ved halvåret Udover artiklen om regnskabet og en masse herlige billeder fra en række af årets jubilæumsaktiviteter indeholder denne udgave af aktionærbladet blandt andet også en artikel om mulighederne i at investere i sin egen husstandsvindmølle. God læsning! På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Aktionærmøder i 2016 I foråret havde vi fornøjelsen af gæster til bankens aktionærmøder, som blev afholdt i de seks aktionærkredse. Banken indbyder også i 2016 til aktionærmøder i marts. Datoerne ligger endnu ikke fast, men der vil blive udsendt invitationer i begyndelsen af det nye år. På møderne uddeler vi blandt andet Andelskasseprisen Allerede i november åbner vi for indstil linger til prisen, som alle vil kunne indsende via andelskassen.dk. Pension: Husk at indbetale Danskernes gennemsnitlige levetid stiger, og i fremtiden bliver vi endnu flere ældre. Så der er god grund til at spare op til pensionen, så du kan sikre din økonomi også når du forlader arbejdsmarkedet. Indbetal senest 30. december for at udnytte beløbsgrænser og skattefordele fuldt ud i Du kan maksimalt indbetale: kr. på aldersopsparing kr. på ratepension På livrente er der ingen øvre grænse. Ved indbetaling på ratepension og livrente kan du trække indbetalingen fra i skat. Danmark på Vippen: Høring om hvidbog var en succes Foreningen Danmark på Vippen, som Andelskassen er medstifter af, fremlagde ved en velbesøgt høring på Christiansborg tirsdag den 8. september en hvidbog med videnskabelige analyser, der viser, at Danmark vil blive rigere, hvis vi satser på at udvikle hele landet og ikke kun de to store byområder. Fremlæggelsen af hvidbogen satte gang i en god, saglig debat i salen, hvor mange journalister og repræsentanter fra interesseorganisationer, kommuner, foreninger, virksomheder foruden 16 folketingspolitikere deltog. Hvis du har lyst til at dykke nærmere ned i hvidbogens videnskabelige forskning og foreningens anbefalinger til, hvordan vi kan skabe et Danmark i balance, kan hvidbogen downloades gratis eller købes i bogform på hjemmesiden Aktionær september/2015 3

4 Positive takter trods lavere nettorenter og faldende kursreguleringer Danske Andelskassers Bank opnåede i 1. halvår 2015 et resultat på 2 mio. kr. før skat. Resultatet er primært påvirket af lavere nettorenter og faldende kursreguleringer. Til den positive side viser resultatet, at bankens nedskrivninger på udlån er faldet og gebyr- og provisionsindtægterne steget. Samtidig er banken godt på vej til at få stabiliseret det fald i udlånet, man har oplevet de seneste år. Resultatet for 1. halvår betegnes som acceptabelt. Resultatopgørelse DKK 1. halvår halvår 2014 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance DKK 1. halvår halvår 2014 Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Kapitalprocent (solvensprocent) 14,5% 12,6% Eventualforpligtelser Antal medarbejdere Den 25. august 2015 offentliggjorde Danske Andelskassers Bank sin rapport for 1. halvår 2015 på bankens hjemmeside, ligesom bankens risikorapport og udlånsredegørelse blev offentliggjort samme sted. Først og fremmest er der naturligvis selve resultatet for halvåret, som lander på 2 mio. kr. før skat mod et resultat på 57 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatudviklingen på -55 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2014 skyldes primært en nedgang i nettorenter på 44 mio. kr. og faldende kursreguleringer på 40 mio. kr. Dette modsvares delvist af stigende gebyrog provisionsindtægter på 14 mio. kr. som følge af en høj konverteringsaktivitet på realkreditlån samt lavere nedskrivninger på udlån på 17 mio. kr. i forhold til 1. halvår Basisindtjeningen blev på 51 mio. kr. mod 95 mio. kr. i 1. halvår Årsagen til dette er faldende nettorenter med 44 mio. kr. som følge af lavere udlån og det generelt lavere renteniveau samt Nationalbankens negative indskudsbevisrente. 4 Aktionær september/2015

5 Nedskrivninger pr. halvår (Mio. kr.) Den kapitalmæssige overdækning var pr. 30. juni ,1 procentpoint mod 0,1 procentpoint pr. 30. juni 2014 og 2,7 procentpoint pr. 31. december Det er hensigten at øge den kapitalmæssige overdækning, og vi fortsætter derfor arbejdet med forskellige elementer af bankens kapitalplan. Indlånsoverskuddet er fortsat betydeligt, og vi har en væsentlig likviditetsmæssig overdækning på 191 % mod 194 % pr. 30. juni Danske Andelskassers Bank overholder således samtlige grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Selv om vi har valgt at betegne resultatet for 1. halvår 2015 som acceptabelt, er et overskud på 2 mio. kr. naturligvis ikke godt nok. Banken vil derfor fortsætte med at tilpasse sin struktur og organisation med det formål at sikre, at banken også i fremtiden vil være en god, rentabel bank, som er endnu mere kundeorienteret og slagkraftig, end vi er i dag Ind- og udlån (Mio. kr.) Indlån Udlån Solvensbehov og kapitalprocent 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% Kapitalprocent Solvensbehov 6,0% Stadig udfordringer på udlånssiden Som resultatet viser, har banken fortsat nogle udfordringer på udlånssiden, og hvor bankens udlån og tilgodehavender pr. 30. juni 2014 lød på mio. kr., var det pr. 30. juni 2015 på mio. kr. Det opsving med stigende udlånsaktivitet til følge, som med jævne mellemrum omtales i medierne, er således en udvikling, der desværre lader vente på sig i vores markedsområder, hvor udlånsaktiviteten fortsat er begrænset, ligesom landbruget, der udgør en væsentlig del af bankens forretning, stadig oplever store udfordringer. Kombineret med det generelt meget lave renteniveau giver det udfordringer på indtægtssiden, og det er vores forventning, at aktiviteten og udlånsefterspørgslen også i den nærmeste fremtid vil være på et relativt lavt niveau i de områder, hvor vi driver pengeinstitut. Samtidig kan det dog konstateres, at udlånet kun er faldet marginalt i forhold til niveauet pr. 31. december 2014, hvilket vidner om, at banken er godt på vej til at få stabiliseret udlånet. Faldende omkostninger På omkostningssiden ses stadig et fald, både på udgifter til personale og administration og på øvrige driftsomkostninger. Dette på trods af, at banken i 2. kvartal 2015 har haft nogle forhøjede omkostninger i form af ændret periodisering af personaleforpligtelser (-8 mio. kr.) og nedskrivning af ejendomme (-5 mio. kr.). Udgifterne til personale og admi Aktionær september/2015 5

6 Aktiekurs nistration var i 1. halvår 2015 således på 226 mio. kr. mod 230 mio. kr. i samme periode 2014, hvilket svarer til et fald på 1 %. Det generelle fald i omkostningerne understreger effekten af den løbende tilpasning og optimering af organisationen, der er sket de seneste år. I første halvår 2015 er tilpasningerne primært sket gennem sammenlægning af filialer, nedlæggelse af stillinger og en fortsat effektivisering af bankens processer og arbejdsgange samt udvikling af medarbejdernes kompetencer gennem eksempelvis videre- og efteruddannelse, således at både kvalitet og effektivitet er øget. Antallet af medarbejdere er faldet fra 419 personer ved udgangen af 1. halvår 2014 til 386 personer ved udgangen af 1. halvår Antallet af filialer talte ved halvåret Kursen på Danske Andelskassers Banks aktie var pr 30. juni 2015 på 9,55 mod 7,90 pr 1. januar Det svarer til en stigning på 21%. Tilsynsdiamanten pr. 30. juni % 190% 160% 130% 100% 70% 40% 10% -20% <125% Store engagementer Finanstilsynet <100% 51,1% 57,2% Fundingratio Danske Andelskassers Bank <20% Udlånsvækst 1,6% <25% 9,1% Ejendomseksponering >50% Likviditetsoverdækning 191,1% i alt 26 filialer, heraf 23 fuldtidsåbne og 3 deltidsåbne afdelinger, samt fire erhvervscentre. Hertil kommer, at filialen i Voldby i juni flyttede til Grenaa, mens filialerne i Egebæk-Hviding og på Rømø i slutningen af september lægges sammen i en ny, centralt beliggende filial i Ribe. Dette skyldes, at vi ønsker at placere vores filialer der, hvor vækstmulighederne er bedre, og hvor beliggenheden tilgodeser flest mulige kunder, hvilket er noget, vi vurderer på løbende, så vores organisering hele tiden passer til markedet og den måde, som kunderne bruger banken på. Lavere nedskrivninger trods fortsat krise i landbruget Bankens nedskrivninger er faldet fra 89 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 71 mio. kr. i 1. halvår 2015, og udviklingen går dermed i den rigtige retning. Imidlertid ligger nedskrivningerne for 1. halvår 2015 over bankens forventninger for perioden, hvilket hovedsageligt skyldes den fortsatte krise inden for dansk landbrug. I øjeblikket er det generelt alle produktionsgrene inden for dansk landbrug, der oplever udfordringer, og det kan naturligvis mærkes i en bank som Danske Andelskassers Bank, der har en mangeårig, tæt tilknytning til landbruget. Vi følger naturligvis situationen nøje og har en tæt dialog med bankens landbrugskunder, hvilket gør det muligt at lave de nødvendige tiltag. Trods bankens tiltro til, at de politiske vilkår snart vil blive forbedret, så danske landmænd fremover i højere grad kan konkurrere på lige fod med deres europæiske kolleger, er det vores forventning, at dansk landbrug vil opleve en fortsat negativ udvikling i indtjeningen i resten af Forventninger til 2015 Danske Andelskassers Bank fastholder forventningerne til en basisindtjening på mio. kr. i Dog betyder de forhøjede omkostninger i 2. kvartal 2015 samt lavere nettorenter, at vi forventer en basisindtjening i den lave ende af intervallet. Banken vil i 2015 fortsat have stort fokus på at nedbringe omkostningerne og øge indtjeningen, og vi vil fortsætte med at tilpasse bankens struktur, så vi i endnu højere grad kan være kundeorienterede og konkurrencedygtige i et foranderligt marked og dermed sikre en tilfredsstillende indtjening på længere sigt. 6 Aktionær september/2015

7 Få din egen vindmølle Husstandsvindmøller er en grøn investeringsmulighed for både private og virksomheder. Mange danske boligejere har fået øjnene op for fordelen i at gøre boligen mere energivenlig. I lang tid har der været fokus på løsninger som solceller og jordvarmeanlæg, men nu vinder husstandsvindmøllen frem. Efterspørgslen på vindmøller til private stiger ikke kun i Danmark, men i hele verden. Hver dag bliver vi bekræftet i, at energipriser er flygtige størrelser, og energien bliver ikke billigere. En husstandsmølle er en inflationssikret investering, siger Jesper Elkær, som er filialdirektør i Andelskassen i Koldby. De små husstandsvindmøller bliver mere og mere populære, fordi de næsten uanset vejret kan fremstille bæredygtig elektricitet. Møllen producerer energi til en fast, lav inflationssikret pris, understreger han. I Danmark udleder vi hver især en meget stor mængde CO 2 hvert år. Man kan gøre en konkret og effektiv forskel med en husstandsvindmølle. En 10 kw husstandsvindmølle producerer under ideelle forhold op til kwt om året. Det betyder faktisk, at du kan spare klimaet for en årlig udledning på over 30 tons CO 2. En husstandsvindmølle er således en god investering både for miljøet og for ejerens økonomi. Samtidig er det en langsigtet løsning, idet en husstandsvindmølle holder i år. Kan det betale sig for din husstand? Går du med overvejelser om at investere i en husstandsvindmølle, skal du først og fremmest vurdere, om det kan betale sig for dig og din familie rent økonomisk. Er dine forhold gode nok til at installere og udnytte vindenergi, så er vindmøllen en investering, som hurtigt tjener sig selv hjem igen. Desuden kan man som vindmølleejer sælge eventuelt overskydende strøm til det kollektive el-net: En revisor kan hurtigt udregne, om salg til produktion eller eget forbrug er mest optimal for den enkelte investor, siger Jesper Elkær. Tag naboen med på råd Godt naboskab er som bekendt guld værd. Derfor bør du tage hensyn til og gå i dialog med din nabo, hvis du overvejer at få en husstandsvindmølle. Hvis du informerer alle parter tidligt i forløbet, mindsker du risikoen for fremtidige konflikter. I Danmark er der massiv folkelig opbakning til vindenergi, så chancen for, at du møder velvilje, er heldigvis stor. Krav til husstandsvindmøller Før du køber en husstandsvindmølle, skal du kontakte din kommune, som skal godkende opsætningen. Der er bl.a. en række afstandskrav, der skal opfyldes: Mindst 200 meter til nærmeste nabo Mindst 300 meter til den nærmeste kirke og større skove Mindst 100 meter til fortidsminder og strande Mindst 150 meter til søer og åer Attraktiv finansiering I Andelskassen har vi stort kendskab til husstandsvindmøller gennem et flerårigt samarbejde med en af Danmarks førende producenter på området. Derfor kan vi give kompetent rådgivning om finansiering af sådanne møller, og vi finder ofte en yderst attraktiv finansieringsløsning, siger Jesper Elkær. Han anbefaler, at man kontakter sin lokale rådgiver i Andelskassen, hvis man er interesseret i at høre mere om finansieringen af en husstandsvindmølle. Også virksomheder kan få gevinster fra en husstandsvindmølle Andelskassen yder lån til såvel private som erhvervskunder. Aktionær september/2015 7

8 Outrup Andelskasse, ca års jubilæum Andelskassen fejrer i år, at det er 100 år siden, den første danske andelskasse så dagens lys. Det var den 10. juli 1915, at en række fremsynede, sydvestjyske landmænd stiftede Andelskassen for Outrup Sogn med nærmeste Omegn. Generalforsamling i Andelskassen, ca Hermed skabte de fundamentet for det, der 100 år senere er blevet til Danske Andelskassers Bank, som i dag har 26 filialer i Jylland og på Fyn alle under navnet Andelskassen. 8 Aktionær september/2015

9 Andelskassens jubilæumsbog uddeles i Ølgod. Jubilæumsdagen Selve jubilæumsdagen blev fejret med Åbent Hus i filialerne fredag den 10. juli med sodavand, kaffe og lækker jubilæums kage til alle. I Outrup, hvor det hele startede, bakkede byens øvrige handelsdrivende op om arrangementet. De besøgende kunne prøve forskellige lege og sjove aktiviteter fra gamle dage, og efterfølgende samledes byen til grillfest ved Dagli Brugsen. Medarbejderne i Outrup var klædt ud i dagens anledning. I Hobro fik dagens gæster en jubilæumsbog og lækker kage.

10 Flying Superkids i Esbjerg Lørdag den 27. juni fik 800 kunder i Andelskassen en flyvende opvisning, leveret af de verdensberømte Flying Superkids. Jubilæumsårets største arrangement målt på antallet af deltagere fandt sted i et kæmpetelt i Esbjerg. Inden det to timer lange show havde gæsterne mulighed for at boltre sig i Flying Superkids Kia Family Park. Her kunne de prøve kræfter med trampoliner og hoppeborge og forsøge sig med nogle af de tricks, Flying Superkids udfører. 10 Aktionær september/2015

11 Stur, stur nummer med Andelskassen i cirkus Det var et stort hit hos de yngste, da Andelskassen i august inviterede østjyske kunder og deres familier til Cirkus Krones forestilling i Randers. Klovnen Alando gik lige i lattermusklerne hos børnene, og dygtige akrobater og artister fik både store og små til at spærre øjnene op. Aktionær september/

12 Se dig godt for, når du låner penge til at købe bil En lav rente og en lav ydelse på et billån kan virke attraktivt, men det er ikke altid det rigtige at vælge. Man skal se sig godt for i trafikken. Det ved alle bilister ja, vi lærer det allerede som børn, længe inden vi selv skal vælge mellem Ford, Opel og Toyota, stationcar, hatchback og sedan, og mellem benzin, diesel og el. Men ser vi os godt nok for, når vi skal vælge, hvordan bilen skal finansieres? Som i alle andre sammenhænge er det i hvert fald en god idé ikke bare at tage imod det første tilbud. For det kan jo være, at det kan gøres billigere og/eller bedre et andet sted. Drømmebilen skulle jo helst ikke blive en unødvendig dyr fornøjelse. Hvad skal man så kigge efter, når man skal finde frem til det rigtige billån? Umiddelbart skulle man tro, at det er lige til. Hvad er renten på lånet, og hvor stor er ydelsen altså hvor mange penge skal der op ad lommen hver måned? Årlige Omkostninger i Procent Så simpelt er det bare ikke. En rente på 2 procent er ikke nødvendigvis at foretrække fremfor én på 4 procent. For det koster også penge at oprette et lån, og ofte er der løbende omkostninger i en låneaftale. Heldigvis findes der et godt værktøj at benytte, når man vil sammenligne prisen på lån af penge. Mens man i valget af bil skal forholde sig til ABS, GTi og TDi, er den gyldne forkortelse omkring lån af penge ÅOP. Det står for Årlige Omkostninger i Procent. Det tager højde for alle omkostninger omkring et lån både renter, stiftelsesprovision, løbende provision og gebyrer. ÅOP er populært sagt kiloprisen på lånte penge. Dog skal det understreges, at man kun kan sammenligne ÅOP direkte, hvis lånebeløb og løbetid er den samme i de lån, man holder op mod hinanden. Hvis man forventer at beholde sin bil i mange år, kan det være fristende at have en lang løbetid på lånet for at holde den månedlige ydelse nede, men det betyder naturligvis, at der løber flere renter på, end hvis man afvikler lånet over færre år. Pas på med ydelsen Netop en lav månedlig ydelse er det ønske, vi i Andelskassen oftest bliver præsenteret for, når vi taler lånemuligheder med vores kunder. Det er jo fornuftigt, at man ønsker at holde de faste udgifter så langt nede som muligt, så der er luft i økonomien til uforudsete udgifter, opsparing eller til ferier og andre glæder. 12 Aktionær september/2015

13 Men her er det vigtigt at være særligt opmærksom, når det drejer sig om billån. Langt hovedparten af de lån, der ydes af banker og finansieringsselskaber er nemlig såkaldte annuitetslån. For et sådant lån gælder det, at der betales et fast beløb altså ydelse på hver terminsdato. Beløbet skal dække både renter og afdrag på gælden. I starten vil en betydelig del af ydelsen være renteomkostninger, men en stadigt større del af ydelsen vil med tiden blive afdrag på gælden. Omvendt er det med bilens værdi. Den falder modsat restgælden på lånet mest i starten. Og det er her, man skal passe på. Ønsker man at skifte sin bil ud med en nyere efter for eksempel tre år, risikerer man, at der er mere gæld i bilen, end den kan indbringe ved et salg. Med andre ord kan man stå med en ekstraregning, når bilen skal skiftes ud. Tal med din rådgiver Hvordan klarer man så den udfordring? Der er flere muligheder. Hvis ens økonomi tillader det, kan det være en god ide at betale en større del af bilens pris kontant. Jo større udbetaling, desto mindre bliver gælden i bilen, og derfor vil forskellen mellem restgælden på lånet og bilens værdi aldrig være voldsomt stor. En anden mulighed er på forhånd at overveje nøje, hvor længe man forventer at have sin bil og justere lånets løbetid derefter. Ved man, at bilen skal skiftes ud efter tre år, er det sjældent en god idé at vælge et otteårigt lån. Medmindre altså at man er klar til at tage ekstraregningen ved næste bilskifte. Samtidig er det værd at notere sig, hvor omkostningerne ud over renter og afdrag ligger. Er omkostningerne særligt høje ved stiftelsen af lånet, er de penge brugt, når man sætter sig bag rattet i sin nye bil. Ligger de mere ligeligt fordelt over lånets løbe tid, bliver de penge sparet, hvis man indfrier lånet før tid. Uanset hvad, er det naturligvis som i alle andre økonomiske forhold en god idé at tage sin bankrådgiver med på råd. Han eller hun kan ikke vælge, om du skal køre tysk, fransk eller japansk, men din rådgiver kan bringe dig på sikker kurs, når det gælder ÅOP, løbetid og månedlig ydelse. God køretur i det smukke efterårslandskab! Aktionær september/

14 Aktionærråd hvem, hvad, hvorfor? Danske Andelskassers Bank er geografisk delt op i seks regioner, der hver har et aktionærråd tilknyttet. Aktionærrådenes rolle er at medvirke til at sikre bankens forankring i lokalområdet og lokalområdets forankring i banken. Eller sagt på en anden måde: Aktionærrådene er bankens ører og stemmer i lokalsamfundene. Derudover fungerer aktionærrådene også som fora og netværk for et godt samarbejde mellem aktionærrådsmedlemmerne, som via forskellige aktiviteter kan mødes om den fælles opgave, der ligger i at udvikle sit lokalområde. Størrelsen af aktionærrådene varierer fra 15 til 30 medlemmer, der vælges af aktionærerne i den enkelte aktionærkreds på bankens årlige aktionærmøder. Medlemmerne vælges forskudt for 2 år ad gangen, således at halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år. Vi har spurgt en aktionærrådsformand fra Ikast og et nyvalgt aktionærrådsmedlem fra det sønderjyske, hvad der har fået dem til at gå ind i bankens aktionærråd. Svarene kan du læse nedenfor. Aktionærrådsmedlemmet:»Jeg håber på at kunne være med til at påvirke banken fremadrettet«47-årige Kent Jacobsen er landmand i Hundslev nær Augustenborg, gift og far til tre børn. Han blev valgt ind i aktionærrådet i region Sønderjylland på regionens aktionærmøde i marts Kent Jacobsen har valgt at blive en del af Andelskassens aktionærråd, fordi familien har været kunde i Andelskassen siden 2001, og efterhånden syntes han, at det kunne være sjovt at få lidt mere indblik i, hvordan man egentlig driver en bank, bl.a. i forhold til hele det bagvedliggende set-up. Udover at få en dybere indsigt håber jeg på muligheden for at kunne være med til at påvirke banken fremadrettet ved at give min mening om tingene til kende. Samtidig synes jeg, at det giver stor værdi med den gode snak, vi har hen over bordet, når vi mødes i aktionærrådene, og selv om jeg kun har nået at være med et par gange, har jeg fået et meget positivt indtryk af møderne. Den ene gang havde vi en ekstern indlægsholder, hvilket var rigtig godt og inspirerende det er jo altid spændende også at høre om nogle andre brancher, uddyber Kent Jacobsen. 14 Aktionær september/2015

15 Aktionærrådsformanden:»Dialogen med ledelsen er et vigtigt incitament for mig«allan Kirk Jensen, 42 år, er aktionærrådsformand i bankens region Midtjylland, bor med sin kone og to børn i Ikast og arbejder til daglig som logistikchef ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning. Han har valgt at bruge en del af sin fritid på posten som aktionærrådsformand af flere årsager. Helt fra barnsben har jeg haft en personlig tilknytning til Bording Andelskasse, og derfor har det været helt naturligt for mig at stille mig til rådighed i et formandsvalg, siger Allan Kirk Jensen. Posten skal desuden ses som en naturlig udvikling i et forløb, hvor jeg sidst i halvfemserne blev valgt ind i repræsentantskabet i Bording Andelskasse og endte i bestyrelsen i Andelskassen MidtVest forud for omdannelsen af andelsselskabet til et aktieselskab. Men der er selvfølgelig også andre gode grunde til, at jeg har valgt at engagere mig i Andelskassens aktionærråd, fortsætter aktionærrådsformanden. Først og fremmest er den direkte og positive dialog med den lokale og regionale ledelse såvel som den centrale ledelse vigtig for mig. Jeg sætter stor pris på muligheden for at give min mening til kende i spørgsmål, der er væsentlige for mig og den måde, som jeg ser banken på bl.a. i forhold til den lokale forankring og historik. En anden side af samme sag er muligheden for at blive orienteret om bankens virksomhed mere aktivt end blot ved at være almindelig kunde, så jeg kan føle mig godt klædt på til at gå ud og være en god ambassadør for banken i lokalområdet. Og så er der selvfølgelig hele det sociale aspekt med samvær, oplevelser og udveksling af synspunkter med de øvrige medlemmer af aktionærrådet i region Midtjylland. Sidst, men ikke mindst, giver posten som aktionærrådsformand mig mulighed for at holde øje med bankens ledelse, siger Allan Kirk Jensen med et glimt i øjet. Aktionær september/

16 Andelskassens Energilån kan bl.a. bruges til: Tag Vinduer Efterisolering Udskiftning af varmekilde til ny energibesparende varmekilde Jordvarme Solcelleanlæg og solfangere Gør din bolig mere værd Lån til energiforbedringer af din bolig, så den får en bedre energimærkning Andelskassen genindfører det populære energilån, som kan bruges til alle former for energiforbedringer på dit hus, sommerhus eller din lejlighed. Vi vil gerne støtte energirigtige løsninger, og vi vil gerne støtte vores kunder i at foretage gode investeringer. Derfor giver vi mulighed for fleksibel finansiering, så investeringen hænger sammen på både kort og lang sigt. Den rigtige løsning giver besparelser på energiregningen år efter år. Samtidig er en energioptimeret bolig altså lettere at sælge, den er mere værd, og ofte har den også et bedre indeklima - uden kolde ydervægge, kuldebroer og træk og med mindre risiko for fugt, skimmelsvamp og råd. Oven i købet kan forbedringerne sikre, at din bolig får en bedre energimærkning. Et godt energimærke på boligen giver både højere kvadratmeterpris og mindre nedslag i prisen, når boligen skal sælges. Udnyt håndværkerfradraget Lige nu er det ekstra attraktivt at lave energiforbedringer, idet Folketinget har genindført BoligJobordningen (det såkaldte "håndværkerfradrag"). Det betyder, at man i 2015 kan opnå et fradrag på kr. pr. person på arbejdsløn til håndværksarbejde. Fra 2016 ændres ordningen, så den understøtter grøn omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsats. Derfor indføres en todelt BoligJobordning, der giver mulighed for et fradrag på kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på kr. pr. person. Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon CVR nr Aktionær september/2015

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere