Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. 100 års jubilæum. Halvårsregnskab Husstandsvindmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. 100 års jubilæum. Halvårsregnskab 2015. Husstandsvindmøller"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S 100 års jubilæum Andelskassens jubilæum blev fejret i alle filialer 10. juli. Halvårsregnskab 2015 Positive takter trods lavere nettorenter og faldende kursreguleringer. Husstandsvindmøller Investér i egen vindmølle

2 Indhold: 1. halvår i 100 års jubilæets tegn Kort nyt... 3 Positive takter trods lavere netto renter og faldende kursreguleringer... 4 Få din egen vindmølle års jubilæum... 8 Se dig godt for, når du låner penge til at købe bil Aktionærråd hvem, hvad, hvorfor? Gør din bolig mere værd Vi er godt og vel halvvejs inde i bankens jubilæumsår, og vi kan se tilbage på en række hyggelige og gode jubilæumsarrangementer både lokalt og regionalt. I marts gjaldt det de seks årlige aktionærmøder med mere end deltagere, og i juni kunne 800 kunder opleve et storslået show med de verdensberømte Flying Superkids i et kæmpetelt i Esbjerg. Den 10. juli, da banken officielt fyldte 100 år, mødte kunderne talstærkt op i bankens filialer og fejrede dagen med jubilæumskage og et gratis eksemplar af bankens jubilæumsbog. I august og et stykke ind i september har omkring kunder haft fornøjelsen af at deltage i en række underholdende Cirkus Krone-forestillinger, som har været et stort hit hos især de yngste. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra vores kunder, og tilslutningen har været over al forventning, hvilket vi er meget taknemmelige for. Vi håber på lige så stor opbakning til vores jubilæumsaktiviteter i resten af Redaktion: Kommunikationskonsulent Mia Krog Pedersen, kommunikationsmedarbejder Christian Holst Haarsløv og kommunikationschef Tine Martlev Pallesen Layout: Grafisk designer Rikke Risager Tryk: Ricken Ansvarshavende: Kommunikationschef Tine Martlev Pallesen Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Redaktionen er afsluttet den 26. august Årgang 5 blad nr. 9 - september Aktionær udkommer 2 gange årligt. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Men alt er selvfølgelig ikke festivitas, og der ligger masser af hårdt arbejde bag alle de afholdte jubilæumsaktiviteter. Det samme gælder i forhold til bankens halvårsregnskab, som blev offentliggjort i slutningen af august og beskrives nærmere på side 4 her i bladet. Kort fortalt kommer Danske Andelskassers Bank A/S ud af 1. halvår 2015 med et samlet set acceptabelt resultat på 2 mio. kr. før skat et resultat, som primært er påvirket af lavere nettorenter og faldende kursreguleringer. Til den positive side viser resultatet, at vores nedskrivninger på udlån er faldet og gebyr- og provisionsindtægterne steget, samt at vi er godt på vej til at få stabiliseret de seneste års fald i udlånet. Der har været meget stor aktivitet på konverteringsområdet i hele første halvår, og travlheden er blevet håndteret effektivt på trods af, at vores organisation i dag har færre medarbejdere, end vi havde ved halvåret Udover artiklen om regnskabet og en masse herlige billeder fra en række af årets jubilæumsaktiviteter indeholder denne udgave af aktionærbladet blandt andet også en artikel om mulighederne i at investere i sin egen husstandsvindmølle. God læsning! På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Aktionærmøder i 2016 I foråret havde vi fornøjelsen af gæster til bankens aktionærmøder, som blev afholdt i de seks aktionærkredse. Banken indbyder også i 2016 til aktionærmøder i marts. Datoerne ligger endnu ikke fast, men der vil blive udsendt invitationer i begyndelsen af det nye år. På møderne uddeler vi blandt andet Andelskasseprisen Allerede i november åbner vi for indstil linger til prisen, som alle vil kunne indsende via andelskassen.dk. Pension: Husk at indbetale Danskernes gennemsnitlige levetid stiger, og i fremtiden bliver vi endnu flere ældre. Så der er god grund til at spare op til pensionen, så du kan sikre din økonomi også når du forlader arbejdsmarkedet. Indbetal senest 30. december for at udnytte beløbsgrænser og skattefordele fuldt ud i Du kan maksimalt indbetale: kr. på aldersopsparing kr. på ratepension På livrente er der ingen øvre grænse. Ved indbetaling på ratepension og livrente kan du trække indbetalingen fra i skat. Danmark på Vippen: Høring om hvidbog var en succes Foreningen Danmark på Vippen, som Andelskassen er medstifter af, fremlagde ved en velbesøgt høring på Christiansborg tirsdag den 8. september en hvidbog med videnskabelige analyser, der viser, at Danmark vil blive rigere, hvis vi satser på at udvikle hele landet og ikke kun de to store byområder. Fremlæggelsen af hvidbogen satte gang i en god, saglig debat i salen, hvor mange journalister og repræsentanter fra interesseorganisationer, kommuner, foreninger, virksomheder foruden 16 folketingspolitikere deltog. Hvis du har lyst til at dykke nærmere ned i hvidbogens videnskabelige forskning og foreningens anbefalinger til, hvordan vi kan skabe et Danmark i balance, kan hvidbogen downloades gratis eller købes i bogform på hjemmesiden Aktionær september/2015 3

4 Positive takter trods lavere nettorenter og faldende kursreguleringer Danske Andelskassers Bank opnåede i 1. halvår 2015 et resultat på 2 mio. kr. før skat. Resultatet er primært påvirket af lavere nettorenter og faldende kursreguleringer. Til den positive side viser resultatet, at bankens nedskrivninger på udlån er faldet og gebyr- og provisionsindtægterne steget. Samtidig er banken godt på vej til at få stabiliseret det fald i udlånet, man har oplevet de seneste år. Resultatet for 1. halvår betegnes som acceptabelt. Resultatopgørelse DKK 1. halvår halvår 2014 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance DKK 1. halvår halvår 2014 Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Kapitalprocent (solvensprocent) 14,5% 12,6% Eventualforpligtelser Antal medarbejdere Den 25. august 2015 offentliggjorde Danske Andelskassers Bank sin rapport for 1. halvår 2015 på bankens hjemmeside, ligesom bankens risikorapport og udlånsredegørelse blev offentliggjort samme sted. Først og fremmest er der naturligvis selve resultatet for halvåret, som lander på 2 mio. kr. før skat mod et resultat på 57 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatudviklingen på -55 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2014 skyldes primært en nedgang i nettorenter på 44 mio. kr. og faldende kursreguleringer på 40 mio. kr. Dette modsvares delvist af stigende gebyrog provisionsindtægter på 14 mio. kr. som følge af en høj konverteringsaktivitet på realkreditlån samt lavere nedskrivninger på udlån på 17 mio. kr. i forhold til 1. halvår Basisindtjeningen blev på 51 mio. kr. mod 95 mio. kr. i 1. halvår Årsagen til dette er faldende nettorenter med 44 mio. kr. som følge af lavere udlån og det generelt lavere renteniveau samt Nationalbankens negative indskudsbevisrente. 4 Aktionær september/2015

5 Nedskrivninger pr. halvår (Mio. kr.) Den kapitalmæssige overdækning var pr. 30. juni ,1 procentpoint mod 0,1 procentpoint pr. 30. juni 2014 og 2,7 procentpoint pr. 31. december Det er hensigten at øge den kapitalmæssige overdækning, og vi fortsætter derfor arbejdet med forskellige elementer af bankens kapitalplan. Indlånsoverskuddet er fortsat betydeligt, og vi har en væsentlig likviditetsmæssig overdækning på 191 % mod 194 % pr. 30. juni Danske Andelskassers Bank overholder således samtlige grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Selv om vi har valgt at betegne resultatet for 1. halvår 2015 som acceptabelt, er et overskud på 2 mio. kr. naturligvis ikke godt nok. Banken vil derfor fortsætte med at tilpasse sin struktur og organisation med det formål at sikre, at banken også i fremtiden vil være en god, rentabel bank, som er endnu mere kundeorienteret og slagkraftig, end vi er i dag Ind- og udlån (Mio. kr.) Indlån Udlån Solvensbehov og kapitalprocent 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% Kapitalprocent Solvensbehov 6,0% Stadig udfordringer på udlånssiden Som resultatet viser, har banken fortsat nogle udfordringer på udlånssiden, og hvor bankens udlån og tilgodehavender pr. 30. juni 2014 lød på mio. kr., var det pr. 30. juni 2015 på mio. kr. Det opsving med stigende udlånsaktivitet til følge, som med jævne mellemrum omtales i medierne, er således en udvikling, der desværre lader vente på sig i vores markedsområder, hvor udlånsaktiviteten fortsat er begrænset, ligesom landbruget, der udgør en væsentlig del af bankens forretning, stadig oplever store udfordringer. Kombineret med det generelt meget lave renteniveau giver det udfordringer på indtægtssiden, og det er vores forventning, at aktiviteten og udlånsefterspørgslen også i den nærmeste fremtid vil være på et relativt lavt niveau i de områder, hvor vi driver pengeinstitut. Samtidig kan det dog konstateres, at udlånet kun er faldet marginalt i forhold til niveauet pr. 31. december 2014, hvilket vidner om, at banken er godt på vej til at få stabiliseret udlånet. Faldende omkostninger På omkostningssiden ses stadig et fald, både på udgifter til personale og administration og på øvrige driftsomkostninger. Dette på trods af, at banken i 2. kvartal 2015 har haft nogle forhøjede omkostninger i form af ændret periodisering af personaleforpligtelser (-8 mio. kr.) og nedskrivning af ejendomme (-5 mio. kr.). Udgifterne til personale og admi Aktionær september/2015 5

6 Aktiekurs nistration var i 1. halvår 2015 således på 226 mio. kr. mod 230 mio. kr. i samme periode 2014, hvilket svarer til et fald på 1 %. Det generelle fald i omkostningerne understreger effekten af den løbende tilpasning og optimering af organisationen, der er sket de seneste år. I første halvår 2015 er tilpasningerne primært sket gennem sammenlægning af filialer, nedlæggelse af stillinger og en fortsat effektivisering af bankens processer og arbejdsgange samt udvikling af medarbejdernes kompetencer gennem eksempelvis videre- og efteruddannelse, således at både kvalitet og effektivitet er øget. Antallet af medarbejdere er faldet fra 419 personer ved udgangen af 1. halvår 2014 til 386 personer ved udgangen af 1. halvår Antallet af filialer talte ved halvåret Kursen på Danske Andelskassers Banks aktie var pr 30. juni 2015 på 9,55 mod 7,90 pr 1. januar Det svarer til en stigning på 21%. Tilsynsdiamanten pr. 30. juni % 190% 160% 130% 100% 70% 40% 10% -20% <125% Store engagementer Finanstilsynet <100% 51,1% 57,2% Fundingratio Danske Andelskassers Bank <20% Udlånsvækst 1,6% <25% 9,1% Ejendomseksponering >50% Likviditetsoverdækning 191,1% i alt 26 filialer, heraf 23 fuldtidsåbne og 3 deltidsåbne afdelinger, samt fire erhvervscentre. Hertil kommer, at filialen i Voldby i juni flyttede til Grenaa, mens filialerne i Egebæk-Hviding og på Rømø i slutningen af september lægges sammen i en ny, centralt beliggende filial i Ribe. Dette skyldes, at vi ønsker at placere vores filialer der, hvor vækstmulighederne er bedre, og hvor beliggenheden tilgodeser flest mulige kunder, hvilket er noget, vi vurderer på løbende, så vores organisering hele tiden passer til markedet og den måde, som kunderne bruger banken på. Lavere nedskrivninger trods fortsat krise i landbruget Bankens nedskrivninger er faldet fra 89 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 71 mio. kr. i 1. halvår 2015, og udviklingen går dermed i den rigtige retning. Imidlertid ligger nedskrivningerne for 1. halvår 2015 over bankens forventninger for perioden, hvilket hovedsageligt skyldes den fortsatte krise inden for dansk landbrug. I øjeblikket er det generelt alle produktionsgrene inden for dansk landbrug, der oplever udfordringer, og det kan naturligvis mærkes i en bank som Danske Andelskassers Bank, der har en mangeårig, tæt tilknytning til landbruget. Vi følger naturligvis situationen nøje og har en tæt dialog med bankens landbrugskunder, hvilket gør det muligt at lave de nødvendige tiltag. Trods bankens tiltro til, at de politiske vilkår snart vil blive forbedret, så danske landmænd fremover i højere grad kan konkurrere på lige fod med deres europæiske kolleger, er det vores forventning, at dansk landbrug vil opleve en fortsat negativ udvikling i indtjeningen i resten af Forventninger til 2015 Danske Andelskassers Bank fastholder forventningerne til en basisindtjening på mio. kr. i Dog betyder de forhøjede omkostninger i 2. kvartal 2015 samt lavere nettorenter, at vi forventer en basisindtjening i den lave ende af intervallet. Banken vil i 2015 fortsat have stort fokus på at nedbringe omkostningerne og øge indtjeningen, og vi vil fortsætte med at tilpasse bankens struktur, så vi i endnu højere grad kan være kundeorienterede og konkurrencedygtige i et foranderligt marked og dermed sikre en tilfredsstillende indtjening på længere sigt. 6 Aktionær september/2015

7 Få din egen vindmølle Husstandsvindmøller er en grøn investeringsmulighed for både private og virksomheder. Mange danske boligejere har fået øjnene op for fordelen i at gøre boligen mere energivenlig. I lang tid har der været fokus på løsninger som solceller og jordvarmeanlæg, men nu vinder husstandsvindmøllen frem. Efterspørgslen på vindmøller til private stiger ikke kun i Danmark, men i hele verden. Hver dag bliver vi bekræftet i, at energipriser er flygtige størrelser, og energien bliver ikke billigere. En husstandsmølle er en inflationssikret investering, siger Jesper Elkær, som er filialdirektør i Andelskassen i Koldby. De små husstandsvindmøller bliver mere og mere populære, fordi de næsten uanset vejret kan fremstille bæredygtig elektricitet. Møllen producerer energi til en fast, lav inflationssikret pris, understreger han. I Danmark udleder vi hver især en meget stor mængde CO 2 hvert år. Man kan gøre en konkret og effektiv forskel med en husstandsvindmølle. En 10 kw husstandsvindmølle producerer under ideelle forhold op til kwt om året. Det betyder faktisk, at du kan spare klimaet for en årlig udledning på over 30 tons CO 2. En husstandsvindmølle er således en god investering både for miljøet og for ejerens økonomi. Samtidig er det en langsigtet løsning, idet en husstandsvindmølle holder i år. Kan det betale sig for din husstand? Går du med overvejelser om at investere i en husstandsvindmølle, skal du først og fremmest vurdere, om det kan betale sig for dig og din familie rent økonomisk. Er dine forhold gode nok til at installere og udnytte vindenergi, så er vindmøllen en investering, som hurtigt tjener sig selv hjem igen. Desuden kan man som vindmølleejer sælge eventuelt overskydende strøm til det kollektive el-net: En revisor kan hurtigt udregne, om salg til produktion eller eget forbrug er mest optimal for den enkelte investor, siger Jesper Elkær. Tag naboen med på råd Godt naboskab er som bekendt guld værd. Derfor bør du tage hensyn til og gå i dialog med din nabo, hvis du overvejer at få en husstandsvindmølle. Hvis du informerer alle parter tidligt i forløbet, mindsker du risikoen for fremtidige konflikter. I Danmark er der massiv folkelig opbakning til vindenergi, så chancen for, at du møder velvilje, er heldigvis stor. Krav til husstandsvindmøller Før du køber en husstandsvindmølle, skal du kontakte din kommune, som skal godkende opsætningen. Der er bl.a. en række afstandskrav, der skal opfyldes: Mindst 200 meter til nærmeste nabo Mindst 300 meter til den nærmeste kirke og større skove Mindst 100 meter til fortidsminder og strande Mindst 150 meter til søer og åer Attraktiv finansiering I Andelskassen har vi stort kendskab til husstandsvindmøller gennem et flerårigt samarbejde med en af Danmarks førende producenter på området. Derfor kan vi give kompetent rådgivning om finansiering af sådanne møller, og vi finder ofte en yderst attraktiv finansieringsløsning, siger Jesper Elkær. Han anbefaler, at man kontakter sin lokale rådgiver i Andelskassen, hvis man er interesseret i at høre mere om finansieringen af en husstandsvindmølle. Også virksomheder kan få gevinster fra en husstandsvindmølle Andelskassen yder lån til såvel private som erhvervskunder. Aktionær september/2015 7

8 Outrup Andelskasse, ca års jubilæum Andelskassen fejrer i år, at det er 100 år siden, den første danske andelskasse så dagens lys. Det var den 10. juli 1915, at en række fremsynede, sydvestjyske landmænd stiftede Andelskassen for Outrup Sogn med nærmeste Omegn. Generalforsamling i Andelskassen, ca Hermed skabte de fundamentet for det, der 100 år senere er blevet til Danske Andelskassers Bank, som i dag har 26 filialer i Jylland og på Fyn alle under navnet Andelskassen. 8 Aktionær september/2015

9 Andelskassens jubilæumsbog uddeles i Ølgod. Jubilæumsdagen Selve jubilæumsdagen blev fejret med Åbent Hus i filialerne fredag den 10. juli med sodavand, kaffe og lækker jubilæums kage til alle. I Outrup, hvor det hele startede, bakkede byens øvrige handelsdrivende op om arrangementet. De besøgende kunne prøve forskellige lege og sjove aktiviteter fra gamle dage, og efterfølgende samledes byen til grillfest ved Dagli Brugsen. Medarbejderne i Outrup var klædt ud i dagens anledning. I Hobro fik dagens gæster en jubilæumsbog og lækker kage.

10 Flying Superkids i Esbjerg Lørdag den 27. juni fik 800 kunder i Andelskassen en flyvende opvisning, leveret af de verdensberømte Flying Superkids. Jubilæumsårets største arrangement målt på antallet af deltagere fandt sted i et kæmpetelt i Esbjerg. Inden det to timer lange show havde gæsterne mulighed for at boltre sig i Flying Superkids Kia Family Park. Her kunne de prøve kræfter med trampoliner og hoppeborge og forsøge sig med nogle af de tricks, Flying Superkids udfører. 10 Aktionær september/2015

11 Stur, stur nummer med Andelskassen i cirkus Det var et stort hit hos de yngste, da Andelskassen i august inviterede østjyske kunder og deres familier til Cirkus Krones forestilling i Randers. Klovnen Alando gik lige i lattermusklerne hos børnene, og dygtige akrobater og artister fik både store og små til at spærre øjnene op. Aktionær september/

12 Se dig godt for, når du låner penge til at købe bil En lav rente og en lav ydelse på et billån kan virke attraktivt, men det er ikke altid det rigtige at vælge. Man skal se sig godt for i trafikken. Det ved alle bilister ja, vi lærer det allerede som børn, længe inden vi selv skal vælge mellem Ford, Opel og Toyota, stationcar, hatchback og sedan, og mellem benzin, diesel og el. Men ser vi os godt nok for, når vi skal vælge, hvordan bilen skal finansieres? Som i alle andre sammenhænge er det i hvert fald en god idé ikke bare at tage imod det første tilbud. For det kan jo være, at det kan gøres billigere og/eller bedre et andet sted. Drømmebilen skulle jo helst ikke blive en unødvendig dyr fornøjelse. Hvad skal man så kigge efter, når man skal finde frem til det rigtige billån? Umiddelbart skulle man tro, at det er lige til. Hvad er renten på lånet, og hvor stor er ydelsen altså hvor mange penge skal der op ad lommen hver måned? Årlige Omkostninger i Procent Så simpelt er det bare ikke. En rente på 2 procent er ikke nødvendigvis at foretrække fremfor én på 4 procent. For det koster også penge at oprette et lån, og ofte er der løbende omkostninger i en låneaftale. Heldigvis findes der et godt værktøj at benytte, når man vil sammenligne prisen på lån af penge. Mens man i valget af bil skal forholde sig til ABS, GTi og TDi, er den gyldne forkortelse omkring lån af penge ÅOP. Det står for Årlige Omkostninger i Procent. Det tager højde for alle omkostninger omkring et lån både renter, stiftelsesprovision, løbende provision og gebyrer. ÅOP er populært sagt kiloprisen på lånte penge. Dog skal det understreges, at man kun kan sammenligne ÅOP direkte, hvis lånebeløb og løbetid er den samme i de lån, man holder op mod hinanden. Hvis man forventer at beholde sin bil i mange år, kan det være fristende at have en lang løbetid på lånet for at holde den månedlige ydelse nede, men det betyder naturligvis, at der løber flere renter på, end hvis man afvikler lånet over færre år. Pas på med ydelsen Netop en lav månedlig ydelse er det ønske, vi i Andelskassen oftest bliver præsenteret for, når vi taler lånemuligheder med vores kunder. Det er jo fornuftigt, at man ønsker at holde de faste udgifter så langt nede som muligt, så der er luft i økonomien til uforudsete udgifter, opsparing eller til ferier og andre glæder. 12 Aktionær september/2015

13 Men her er det vigtigt at være særligt opmærksom, når det drejer sig om billån. Langt hovedparten af de lån, der ydes af banker og finansieringsselskaber er nemlig såkaldte annuitetslån. For et sådant lån gælder det, at der betales et fast beløb altså ydelse på hver terminsdato. Beløbet skal dække både renter og afdrag på gælden. I starten vil en betydelig del af ydelsen være renteomkostninger, men en stadigt større del af ydelsen vil med tiden blive afdrag på gælden. Omvendt er det med bilens værdi. Den falder modsat restgælden på lånet mest i starten. Og det er her, man skal passe på. Ønsker man at skifte sin bil ud med en nyere efter for eksempel tre år, risikerer man, at der er mere gæld i bilen, end den kan indbringe ved et salg. Med andre ord kan man stå med en ekstraregning, når bilen skal skiftes ud. Tal med din rådgiver Hvordan klarer man så den udfordring? Der er flere muligheder. Hvis ens økonomi tillader det, kan det være en god ide at betale en større del af bilens pris kontant. Jo større udbetaling, desto mindre bliver gælden i bilen, og derfor vil forskellen mellem restgælden på lånet og bilens værdi aldrig være voldsomt stor. En anden mulighed er på forhånd at overveje nøje, hvor længe man forventer at have sin bil og justere lånets løbetid derefter. Ved man, at bilen skal skiftes ud efter tre år, er det sjældent en god idé at vælge et otteårigt lån. Medmindre altså at man er klar til at tage ekstraregningen ved næste bilskifte. Samtidig er det værd at notere sig, hvor omkostningerne ud over renter og afdrag ligger. Er omkostningerne særligt høje ved stiftelsen af lånet, er de penge brugt, når man sætter sig bag rattet i sin nye bil. Ligger de mere ligeligt fordelt over lånets løbe tid, bliver de penge sparet, hvis man indfrier lånet før tid. Uanset hvad, er det naturligvis som i alle andre økonomiske forhold en god idé at tage sin bankrådgiver med på råd. Han eller hun kan ikke vælge, om du skal køre tysk, fransk eller japansk, men din rådgiver kan bringe dig på sikker kurs, når det gælder ÅOP, løbetid og månedlig ydelse. God køretur i det smukke efterårslandskab! Aktionær september/

14 Aktionærråd hvem, hvad, hvorfor? Danske Andelskassers Bank er geografisk delt op i seks regioner, der hver har et aktionærråd tilknyttet. Aktionærrådenes rolle er at medvirke til at sikre bankens forankring i lokalområdet og lokalområdets forankring i banken. Eller sagt på en anden måde: Aktionærrådene er bankens ører og stemmer i lokalsamfundene. Derudover fungerer aktionærrådene også som fora og netværk for et godt samarbejde mellem aktionærrådsmedlemmerne, som via forskellige aktiviteter kan mødes om den fælles opgave, der ligger i at udvikle sit lokalområde. Størrelsen af aktionærrådene varierer fra 15 til 30 medlemmer, der vælges af aktionærerne i den enkelte aktionærkreds på bankens årlige aktionærmøder. Medlemmerne vælges forskudt for 2 år ad gangen, således at halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år. Vi har spurgt en aktionærrådsformand fra Ikast og et nyvalgt aktionærrådsmedlem fra det sønderjyske, hvad der har fået dem til at gå ind i bankens aktionærråd. Svarene kan du læse nedenfor. Aktionærrådsmedlemmet:»Jeg håber på at kunne være med til at påvirke banken fremadrettet«47-årige Kent Jacobsen er landmand i Hundslev nær Augustenborg, gift og far til tre børn. Han blev valgt ind i aktionærrådet i region Sønderjylland på regionens aktionærmøde i marts Kent Jacobsen har valgt at blive en del af Andelskassens aktionærråd, fordi familien har været kunde i Andelskassen siden 2001, og efterhånden syntes han, at det kunne være sjovt at få lidt mere indblik i, hvordan man egentlig driver en bank, bl.a. i forhold til hele det bagvedliggende set-up. Udover at få en dybere indsigt håber jeg på muligheden for at kunne være med til at påvirke banken fremadrettet ved at give min mening om tingene til kende. Samtidig synes jeg, at det giver stor værdi med den gode snak, vi har hen over bordet, når vi mødes i aktionærrådene, og selv om jeg kun har nået at være med et par gange, har jeg fået et meget positivt indtryk af møderne. Den ene gang havde vi en ekstern indlægsholder, hvilket var rigtig godt og inspirerende det er jo altid spændende også at høre om nogle andre brancher, uddyber Kent Jacobsen. 14 Aktionær september/2015

15 Aktionærrådsformanden:»Dialogen med ledelsen er et vigtigt incitament for mig«allan Kirk Jensen, 42 år, er aktionærrådsformand i bankens region Midtjylland, bor med sin kone og to børn i Ikast og arbejder til daglig som logistikchef ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning. Han har valgt at bruge en del af sin fritid på posten som aktionærrådsformand af flere årsager. Helt fra barnsben har jeg haft en personlig tilknytning til Bording Andelskasse, og derfor har det været helt naturligt for mig at stille mig til rådighed i et formandsvalg, siger Allan Kirk Jensen. Posten skal desuden ses som en naturlig udvikling i et forløb, hvor jeg sidst i halvfemserne blev valgt ind i repræsentantskabet i Bording Andelskasse og endte i bestyrelsen i Andelskassen MidtVest forud for omdannelsen af andelsselskabet til et aktieselskab. Men der er selvfølgelig også andre gode grunde til, at jeg har valgt at engagere mig i Andelskassens aktionærråd, fortsætter aktionærrådsformanden. Først og fremmest er den direkte og positive dialog med den lokale og regionale ledelse såvel som den centrale ledelse vigtig for mig. Jeg sætter stor pris på muligheden for at give min mening til kende i spørgsmål, der er væsentlige for mig og den måde, som jeg ser banken på bl.a. i forhold til den lokale forankring og historik. En anden side af samme sag er muligheden for at blive orienteret om bankens virksomhed mere aktivt end blot ved at være almindelig kunde, så jeg kan føle mig godt klædt på til at gå ud og være en god ambassadør for banken i lokalområdet. Og så er der selvfølgelig hele det sociale aspekt med samvær, oplevelser og udveksling af synspunkter med de øvrige medlemmer af aktionærrådet i region Midtjylland. Sidst, men ikke mindst, giver posten som aktionærrådsformand mig mulighed for at holde øje med bankens ledelse, siger Allan Kirk Jensen med et glimt i øjet. Aktionær september/

16 Andelskassens Energilån kan bl.a. bruges til: Tag Vinduer Efterisolering Udskiftning af varmekilde til ny energibesparende varmekilde Jordvarme Solcelleanlæg og solfangere Gør din bolig mere værd Lån til energiforbedringer af din bolig, så den får en bedre energimærkning Andelskassen genindfører det populære energilån, som kan bruges til alle former for energiforbedringer på dit hus, sommerhus eller din lejlighed. Vi vil gerne støtte energirigtige løsninger, og vi vil gerne støtte vores kunder i at foretage gode investeringer. Derfor giver vi mulighed for fleksibel finansiering, så investeringen hænger sammen på både kort og lang sigt. Den rigtige løsning giver besparelser på energiregningen år efter år. Samtidig er en energioptimeret bolig altså lettere at sælge, den er mere værd, og ofte har den også et bedre indeklima - uden kolde ydervægge, kuldebroer og træk og med mindre risiko for fugt, skimmelsvamp og råd. Oven i købet kan forbedringerne sikre, at din bolig får en bedre energimærkning. Et godt energimærke på boligen giver både højere kvadratmeterpris og mindre nedslag i prisen, når boligen skal sælges. Udnyt håndværkerfradraget Lige nu er det ekstra attraktivt at lave energiforbedringer, idet Folketinget har genindført BoligJobordningen (det såkaldte "håndværkerfradrag"). Det betyder, at man i 2015 kan opnå et fradrag på kr. pr. person på arbejdsløn til håndværksarbejde. Fra 2016 ændres ordningen, så den understøtter grøn omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsats. Derfor indføres en todelt BoligJobordning, der giver mulighed for et fradrag på kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på kr. pr. person. Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon CVR nr Aktionær september/2015

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013 Danske Andelskassers Bank Generalforsamling, 29. april 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Indhold. Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Revisor... 4 Generalforsamling... 4

Indhold. Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Revisor... 4 Generalforsamling... 4 2014 Årsrapport Indhold Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Revisor... 4 Generalforsamling... 4 Kære aktionær... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisorernes

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2014 den 31. marts 2014 GarantNyt 2014 6,25% Tilmelding til garantfesten Vigtigt nyt om garantbeviser Væsentlige personalerokeringer 2013 blev tilfredsstillende

Læs mere