Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. 100 års jubilæum. Halvårsregnskab Husstandsvindmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. 100 års jubilæum. Halvårsregnskab 2015. Husstandsvindmøller"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S 100 års jubilæum Andelskassens jubilæum blev fejret i alle filialer 10. juli. Halvårsregnskab 2015 Positive takter trods lavere nettorenter og faldende kursreguleringer. Husstandsvindmøller Investér i egen vindmølle

2 Indhold: 1. halvår i 100 års jubilæets tegn Kort nyt... 3 Positive takter trods lavere netto renter og faldende kursreguleringer... 4 Få din egen vindmølle års jubilæum... 8 Se dig godt for, når du låner penge til at købe bil Aktionærråd hvem, hvad, hvorfor? Gør din bolig mere værd Vi er godt og vel halvvejs inde i bankens jubilæumsår, og vi kan se tilbage på en række hyggelige og gode jubilæumsarrangementer både lokalt og regionalt. I marts gjaldt det de seks årlige aktionærmøder med mere end deltagere, og i juni kunne 800 kunder opleve et storslået show med de verdensberømte Flying Superkids i et kæmpetelt i Esbjerg. Den 10. juli, da banken officielt fyldte 100 år, mødte kunderne talstærkt op i bankens filialer og fejrede dagen med jubilæumskage og et gratis eksemplar af bankens jubilæumsbog. I august og et stykke ind i september har omkring kunder haft fornøjelsen af at deltage i en række underholdende Cirkus Krone-forestillinger, som har været et stort hit hos især de yngste. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra vores kunder, og tilslutningen har været over al forventning, hvilket vi er meget taknemmelige for. Vi håber på lige så stor opbakning til vores jubilæumsaktiviteter i resten af Redaktion: Kommunikationskonsulent Mia Krog Pedersen, kommunikationsmedarbejder Christian Holst Haarsløv og kommunikationschef Tine Martlev Pallesen Layout: Grafisk designer Rikke Risager Tryk: Ricken Ansvarshavende: Kommunikationschef Tine Martlev Pallesen Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Redaktionen er afsluttet den 26. august Årgang 5 blad nr. 9 - september Aktionær udkommer 2 gange årligt. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Men alt er selvfølgelig ikke festivitas, og der ligger masser af hårdt arbejde bag alle de afholdte jubilæumsaktiviteter. Det samme gælder i forhold til bankens halvårsregnskab, som blev offentliggjort i slutningen af august og beskrives nærmere på side 4 her i bladet. Kort fortalt kommer Danske Andelskassers Bank A/S ud af 1. halvår 2015 med et samlet set acceptabelt resultat på 2 mio. kr. før skat et resultat, som primært er påvirket af lavere nettorenter og faldende kursreguleringer. Til den positive side viser resultatet, at vores nedskrivninger på udlån er faldet og gebyr- og provisionsindtægterne steget, samt at vi er godt på vej til at få stabiliseret de seneste års fald i udlånet. Der har været meget stor aktivitet på konverteringsområdet i hele første halvår, og travlheden er blevet håndteret effektivt på trods af, at vores organisation i dag har færre medarbejdere, end vi havde ved halvåret Udover artiklen om regnskabet og en masse herlige billeder fra en række af årets jubilæumsaktiviteter indeholder denne udgave af aktionærbladet blandt andet også en artikel om mulighederne i at investere i sin egen husstandsvindmølle. God læsning! På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Aktionærmøder i 2016 I foråret havde vi fornøjelsen af gæster til bankens aktionærmøder, som blev afholdt i de seks aktionærkredse. Banken indbyder også i 2016 til aktionærmøder i marts. Datoerne ligger endnu ikke fast, men der vil blive udsendt invitationer i begyndelsen af det nye år. På møderne uddeler vi blandt andet Andelskasseprisen Allerede i november åbner vi for indstil linger til prisen, som alle vil kunne indsende via andelskassen.dk. Pension: Husk at indbetale Danskernes gennemsnitlige levetid stiger, og i fremtiden bliver vi endnu flere ældre. Så der er god grund til at spare op til pensionen, så du kan sikre din økonomi også når du forlader arbejdsmarkedet. Indbetal senest 30. december for at udnytte beløbsgrænser og skattefordele fuldt ud i Du kan maksimalt indbetale: kr. på aldersopsparing kr. på ratepension På livrente er der ingen øvre grænse. Ved indbetaling på ratepension og livrente kan du trække indbetalingen fra i skat. Danmark på Vippen: Høring om hvidbog var en succes Foreningen Danmark på Vippen, som Andelskassen er medstifter af, fremlagde ved en velbesøgt høring på Christiansborg tirsdag den 8. september en hvidbog med videnskabelige analyser, der viser, at Danmark vil blive rigere, hvis vi satser på at udvikle hele landet og ikke kun de to store byområder. Fremlæggelsen af hvidbogen satte gang i en god, saglig debat i salen, hvor mange journalister og repræsentanter fra interesseorganisationer, kommuner, foreninger, virksomheder foruden 16 folketingspolitikere deltog. Hvis du har lyst til at dykke nærmere ned i hvidbogens videnskabelige forskning og foreningens anbefalinger til, hvordan vi kan skabe et Danmark i balance, kan hvidbogen downloades gratis eller købes i bogform på hjemmesiden Aktionær september/2015 3

4 Positive takter trods lavere nettorenter og faldende kursreguleringer Danske Andelskassers Bank opnåede i 1. halvår 2015 et resultat på 2 mio. kr. før skat. Resultatet er primært påvirket af lavere nettorenter og faldende kursreguleringer. Til den positive side viser resultatet, at bankens nedskrivninger på udlån er faldet og gebyr- og provisionsindtægterne steget. Samtidig er banken godt på vej til at få stabiliseret det fald i udlånet, man har oplevet de seneste år. Resultatet for 1. halvår betegnes som acceptabelt. Resultatopgørelse DKK 1. halvår halvår 2014 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance DKK 1. halvår halvår 2014 Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Kapitalprocent (solvensprocent) 14,5% 12,6% Eventualforpligtelser Antal medarbejdere Den 25. august 2015 offentliggjorde Danske Andelskassers Bank sin rapport for 1. halvår 2015 på bankens hjemmeside, ligesom bankens risikorapport og udlånsredegørelse blev offentliggjort samme sted. Først og fremmest er der naturligvis selve resultatet for halvåret, som lander på 2 mio. kr. før skat mod et resultat på 57 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatudviklingen på -55 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2014 skyldes primært en nedgang i nettorenter på 44 mio. kr. og faldende kursreguleringer på 40 mio. kr. Dette modsvares delvist af stigende gebyrog provisionsindtægter på 14 mio. kr. som følge af en høj konverteringsaktivitet på realkreditlån samt lavere nedskrivninger på udlån på 17 mio. kr. i forhold til 1. halvår Basisindtjeningen blev på 51 mio. kr. mod 95 mio. kr. i 1. halvår Årsagen til dette er faldende nettorenter med 44 mio. kr. som følge af lavere udlån og det generelt lavere renteniveau samt Nationalbankens negative indskudsbevisrente. 4 Aktionær september/2015

5 Nedskrivninger pr. halvår (Mio. kr.) Den kapitalmæssige overdækning var pr. 30. juni ,1 procentpoint mod 0,1 procentpoint pr. 30. juni 2014 og 2,7 procentpoint pr. 31. december Det er hensigten at øge den kapitalmæssige overdækning, og vi fortsætter derfor arbejdet med forskellige elementer af bankens kapitalplan. Indlånsoverskuddet er fortsat betydeligt, og vi har en væsentlig likviditetsmæssig overdækning på 191 % mod 194 % pr. 30. juni Danske Andelskassers Bank overholder således samtlige grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Selv om vi har valgt at betegne resultatet for 1. halvår 2015 som acceptabelt, er et overskud på 2 mio. kr. naturligvis ikke godt nok. Banken vil derfor fortsætte med at tilpasse sin struktur og organisation med det formål at sikre, at banken også i fremtiden vil være en god, rentabel bank, som er endnu mere kundeorienteret og slagkraftig, end vi er i dag Ind- og udlån (Mio. kr.) Indlån Udlån Solvensbehov og kapitalprocent 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% Kapitalprocent Solvensbehov 6,0% Stadig udfordringer på udlånssiden Som resultatet viser, har banken fortsat nogle udfordringer på udlånssiden, og hvor bankens udlån og tilgodehavender pr. 30. juni 2014 lød på mio. kr., var det pr. 30. juni 2015 på mio. kr. Det opsving med stigende udlånsaktivitet til følge, som med jævne mellemrum omtales i medierne, er således en udvikling, der desværre lader vente på sig i vores markedsområder, hvor udlånsaktiviteten fortsat er begrænset, ligesom landbruget, der udgør en væsentlig del af bankens forretning, stadig oplever store udfordringer. Kombineret med det generelt meget lave renteniveau giver det udfordringer på indtægtssiden, og det er vores forventning, at aktiviteten og udlånsefterspørgslen også i den nærmeste fremtid vil være på et relativt lavt niveau i de områder, hvor vi driver pengeinstitut. Samtidig kan det dog konstateres, at udlånet kun er faldet marginalt i forhold til niveauet pr. 31. december 2014, hvilket vidner om, at banken er godt på vej til at få stabiliseret udlånet. Faldende omkostninger På omkostningssiden ses stadig et fald, både på udgifter til personale og administration og på øvrige driftsomkostninger. Dette på trods af, at banken i 2. kvartal 2015 har haft nogle forhøjede omkostninger i form af ændret periodisering af personaleforpligtelser (-8 mio. kr.) og nedskrivning af ejendomme (-5 mio. kr.). Udgifterne til personale og admi Aktionær september/2015 5

6 Aktiekurs nistration var i 1. halvår 2015 således på 226 mio. kr. mod 230 mio. kr. i samme periode 2014, hvilket svarer til et fald på 1 %. Det generelle fald i omkostningerne understreger effekten af den løbende tilpasning og optimering af organisationen, der er sket de seneste år. I første halvår 2015 er tilpasningerne primært sket gennem sammenlægning af filialer, nedlæggelse af stillinger og en fortsat effektivisering af bankens processer og arbejdsgange samt udvikling af medarbejdernes kompetencer gennem eksempelvis videre- og efteruddannelse, således at både kvalitet og effektivitet er øget. Antallet af medarbejdere er faldet fra 419 personer ved udgangen af 1. halvår 2014 til 386 personer ved udgangen af 1. halvår Antallet af filialer talte ved halvåret Kursen på Danske Andelskassers Banks aktie var pr 30. juni 2015 på 9,55 mod 7,90 pr 1. januar Det svarer til en stigning på 21%. Tilsynsdiamanten pr. 30. juni % 190% 160% 130% 100% 70% 40% 10% -20% <125% Store engagementer Finanstilsynet <100% 51,1% 57,2% Fundingratio Danske Andelskassers Bank <20% Udlånsvækst 1,6% <25% 9,1% Ejendomseksponering >50% Likviditetsoverdækning 191,1% i alt 26 filialer, heraf 23 fuldtidsåbne og 3 deltidsåbne afdelinger, samt fire erhvervscentre. Hertil kommer, at filialen i Voldby i juni flyttede til Grenaa, mens filialerne i Egebæk-Hviding og på Rømø i slutningen af september lægges sammen i en ny, centralt beliggende filial i Ribe. Dette skyldes, at vi ønsker at placere vores filialer der, hvor vækstmulighederne er bedre, og hvor beliggenheden tilgodeser flest mulige kunder, hvilket er noget, vi vurderer på løbende, så vores organisering hele tiden passer til markedet og den måde, som kunderne bruger banken på. Lavere nedskrivninger trods fortsat krise i landbruget Bankens nedskrivninger er faldet fra 89 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 71 mio. kr. i 1. halvår 2015, og udviklingen går dermed i den rigtige retning. Imidlertid ligger nedskrivningerne for 1. halvår 2015 over bankens forventninger for perioden, hvilket hovedsageligt skyldes den fortsatte krise inden for dansk landbrug. I øjeblikket er det generelt alle produktionsgrene inden for dansk landbrug, der oplever udfordringer, og det kan naturligvis mærkes i en bank som Danske Andelskassers Bank, der har en mangeårig, tæt tilknytning til landbruget. Vi følger naturligvis situationen nøje og har en tæt dialog med bankens landbrugskunder, hvilket gør det muligt at lave de nødvendige tiltag. Trods bankens tiltro til, at de politiske vilkår snart vil blive forbedret, så danske landmænd fremover i højere grad kan konkurrere på lige fod med deres europæiske kolleger, er det vores forventning, at dansk landbrug vil opleve en fortsat negativ udvikling i indtjeningen i resten af Forventninger til 2015 Danske Andelskassers Bank fastholder forventningerne til en basisindtjening på mio. kr. i Dog betyder de forhøjede omkostninger i 2. kvartal 2015 samt lavere nettorenter, at vi forventer en basisindtjening i den lave ende af intervallet. Banken vil i 2015 fortsat have stort fokus på at nedbringe omkostningerne og øge indtjeningen, og vi vil fortsætte med at tilpasse bankens struktur, så vi i endnu højere grad kan være kundeorienterede og konkurrencedygtige i et foranderligt marked og dermed sikre en tilfredsstillende indtjening på længere sigt. 6 Aktionær september/2015

7 Få din egen vindmølle Husstandsvindmøller er en grøn investeringsmulighed for både private og virksomheder. Mange danske boligejere har fået øjnene op for fordelen i at gøre boligen mere energivenlig. I lang tid har der været fokus på løsninger som solceller og jordvarmeanlæg, men nu vinder husstandsvindmøllen frem. Efterspørgslen på vindmøller til private stiger ikke kun i Danmark, men i hele verden. Hver dag bliver vi bekræftet i, at energipriser er flygtige størrelser, og energien bliver ikke billigere. En husstandsmølle er en inflationssikret investering, siger Jesper Elkær, som er filialdirektør i Andelskassen i Koldby. De små husstandsvindmøller bliver mere og mere populære, fordi de næsten uanset vejret kan fremstille bæredygtig elektricitet. Møllen producerer energi til en fast, lav inflationssikret pris, understreger han. I Danmark udleder vi hver især en meget stor mængde CO 2 hvert år. Man kan gøre en konkret og effektiv forskel med en husstandsvindmølle. En 10 kw husstandsvindmølle producerer under ideelle forhold op til kwt om året. Det betyder faktisk, at du kan spare klimaet for en årlig udledning på over 30 tons CO 2. En husstandsvindmølle er således en god investering både for miljøet og for ejerens økonomi. Samtidig er det en langsigtet løsning, idet en husstandsvindmølle holder i år. Kan det betale sig for din husstand? Går du med overvejelser om at investere i en husstandsvindmølle, skal du først og fremmest vurdere, om det kan betale sig for dig og din familie rent økonomisk. Er dine forhold gode nok til at installere og udnytte vindenergi, så er vindmøllen en investering, som hurtigt tjener sig selv hjem igen. Desuden kan man som vindmølleejer sælge eventuelt overskydende strøm til det kollektive el-net: En revisor kan hurtigt udregne, om salg til produktion eller eget forbrug er mest optimal for den enkelte investor, siger Jesper Elkær. Tag naboen med på råd Godt naboskab er som bekendt guld værd. Derfor bør du tage hensyn til og gå i dialog med din nabo, hvis du overvejer at få en husstandsvindmølle. Hvis du informerer alle parter tidligt i forløbet, mindsker du risikoen for fremtidige konflikter. I Danmark er der massiv folkelig opbakning til vindenergi, så chancen for, at du møder velvilje, er heldigvis stor. Krav til husstandsvindmøller Før du køber en husstandsvindmølle, skal du kontakte din kommune, som skal godkende opsætningen. Der er bl.a. en række afstandskrav, der skal opfyldes: Mindst 200 meter til nærmeste nabo Mindst 300 meter til den nærmeste kirke og større skove Mindst 100 meter til fortidsminder og strande Mindst 150 meter til søer og åer Attraktiv finansiering I Andelskassen har vi stort kendskab til husstandsvindmøller gennem et flerårigt samarbejde med en af Danmarks førende producenter på området. Derfor kan vi give kompetent rådgivning om finansiering af sådanne møller, og vi finder ofte en yderst attraktiv finansieringsløsning, siger Jesper Elkær. Han anbefaler, at man kontakter sin lokale rådgiver i Andelskassen, hvis man er interesseret i at høre mere om finansieringen af en husstandsvindmølle. Også virksomheder kan få gevinster fra en husstandsvindmølle Andelskassen yder lån til såvel private som erhvervskunder. Aktionær september/2015 7

8 Outrup Andelskasse, ca års jubilæum Andelskassen fejrer i år, at det er 100 år siden, den første danske andelskasse så dagens lys. Det var den 10. juli 1915, at en række fremsynede, sydvestjyske landmænd stiftede Andelskassen for Outrup Sogn med nærmeste Omegn. Generalforsamling i Andelskassen, ca Hermed skabte de fundamentet for det, der 100 år senere er blevet til Danske Andelskassers Bank, som i dag har 26 filialer i Jylland og på Fyn alle under navnet Andelskassen. 8 Aktionær september/2015

9 Andelskassens jubilæumsbog uddeles i Ølgod. Jubilæumsdagen Selve jubilæumsdagen blev fejret med Åbent Hus i filialerne fredag den 10. juli med sodavand, kaffe og lækker jubilæums kage til alle. I Outrup, hvor det hele startede, bakkede byens øvrige handelsdrivende op om arrangementet. De besøgende kunne prøve forskellige lege og sjove aktiviteter fra gamle dage, og efterfølgende samledes byen til grillfest ved Dagli Brugsen. Medarbejderne i Outrup var klædt ud i dagens anledning. I Hobro fik dagens gæster en jubilæumsbog og lækker kage.

10 Flying Superkids i Esbjerg Lørdag den 27. juni fik 800 kunder i Andelskassen en flyvende opvisning, leveret af de verdensberømte Flying Superkids. Jubilæumsårets største arrangement målt på antallet af deltagere fandt sted i et kæmpetelt i Esbjerg. Inden det to timer lange show havde gæsterne mulighed for at boltre sig i Flying Superkids Kia Family Park. Her kunne de prøve kræfter med trampoliner og hoppeborge og forsøge sig med nogle af de tricks, Flying Superkids udfører. 10 Aktionær september/2015

11 Stur, stur nummer med Andelskassen i cirkus Det var et stort hit hos de yngste, da Andelskassen i august inviterede østjyske kunder og deres familier til Cirkus Krones forestilling i Randers. Klovnen Alando gik lige i lattermusklerne hos børnene, og dygtige akrobater og artister fik både store og små til at spærre øjnene op. Aktionær september/

12 Se dig godt for, når du låner penge til at købe bil En lav rente og en lav ydelse på et billån kan virke attraktivt, men det er ikke altid det rigtige at vælge. Man skal se sig godt for i trafikken. Det ved alle bilister ja, vi lærer det allerede som børn, længe inden vi selv skal vælge mellem Ford, Opel og Toyota, stationcar, hatchback og sedan, og mellem benzin, diesel og el. Men ser vi os godt nok for, når vi skal vælge, hvordan bilen skal finansieres? Som i alle andre sammenhænge er det i hvert fald en god idé ikke bare at tage imod det første tilbud. For det kan jo være, at det kan gøres billigere og/eller bedre et andet sted. Drømmebilen skulle jo helst ikke blive en unødvendig dyr fornøjelse. Hvad skal man så kigge efter, når man skal finde frem til det rigtige billån? Umiddelbart skulle man tro, at det er lige til. Hvad er renten på lånet, og hvor stor er ydelsen altså hvor mange penge skal der op ad lommen hver måned? Årlige Omkostninger i Procent Så simpelt er det bare ikke. En rente på 2 procent er ikke nødvendigvis at foretrække fremfor én på 4 procent. For det koster også penge at oprette et lån, og ofte er der løbende omkostninger i en låneaftale. Heldigvis findes der et godt værktøj at benytte, når man vil sammenligne prisen på lån af penge. Mens man i valget af bil skal forholde sig til ABS, GTi og TDi, er den gyldne forkortelse omkring lån af penge ÅOP. Det står for Årlige Omkostninger i Procent. Det tager højde for alle omkostninger omkring et lån både renter, stiftelsesprovision, løbende provision og gebyrer. ÅOP er populært sagt kiloprisen på lånte penge. Dog skal det understreges, at man kun kan sammenligne ÅOP direkte, hvis lånebeløb og løbetid er den samme i de lån, man holder op mod hinanden. Hvis man forventer at beholde sin bil i mange år, kan det være fristende at have en lang løbetid på lånet for at holde den månedlige ydelse nede, men det betyder naturligvis, at der løber flere renter på, end hvis man afvikler lånet over færre år. Pas på med ydelsen Netop en lav månedlig ydelse er det ønske, vi i Andelskassen oftest bliver præsenteret for, når vi taler lånemuligheder med vores kunder. Det er jo fornuftigt, at man ønsker at holde de faste udgifter så langt nede som muligt, så der er luft i økonomien til uforudsete udgifter, opsparing eller til ferier og andre glæder. 12 Aktionær september/2015

13 Men her er det vigtigt at være særligt opmærksom, når det drejer sig om billån. Langt hovedparten af de lån, der ydes af banker og finansieringsselskaber er nemlig såkaldte annuitetslån. For et sådant lån gælder det, at der betales et fast beløb altså ydelse på hver terminsdato. Beløbet skal dække både renter og afdrag på gælden. I starten vil en betydelig del af ydelsen være renteomkostninger, men en stadigt større del af ydelsen vil med tiden blive afdrag på gælden. Omvendt er det med bilens værdi. Den falder modsat restgælden på lånet mest i starten. Og det er her, man skal passe på. Ønsker man at skifte sin bil ud med en nyere efter for eksempel tre år, risikerer man, at der er mere gæld i bilen, end den kan indbringe ved et salg. Med andre ord kan man stå med en ekstraregning, når bilen skal skiftes ud. Tal med din rådgiver Hvordan klarer man så den udfordring? Der er flere muligheder. Hvis ens økonomi tillader det, kan det være en god ide at betale en større del af bilens pris kontant. Jo større udbetaling, desto mindre bliver gælden i bilen, og derfor vil forskellen mellem restgælden på lånet og bilens værdi aldrig være voldsomt stor. En anden mulighed er på forhånd at overveje nøje, hvor længe man forventer at have sin bil og justere lånets løbetid derefter. Ved man, at bilen skal skiftes ud efter tre år, er det sjældent en god idé at vælge et otteårigt lån. Medmindre altså at man er klar til at tage ekstraregningen ved næste bilskifte. Samtidig er det værd at notere sig, hvor omkostningerne ud over renter og afdrag ligger. Er omkostningerne særligt høje ved stiftelsen af lånet, er de penge brugt, når man sætter sig bag rattet i sin nye bil. Ligger de mere ligeligt fordelt over lånets løbe tid, bliver de penge sparet, hvis man indfrier lånet før tid. Uanset hvad, er det naturligvis som i alle andre økonomiske forhold en god idé at tage sin bankrådgiver med på råd. Han eller hun kan ikke vælge, om du skal køre tysk, fransk eller japansk, men din rådgiver kan bringe dig på sikker kurs, når det gælder ÅOP, løbetid og månedlig ydelse. God køretur i det smukke efterårslandskab! Aktionær september/

14 Aktionærråd hvem, hvad, hvorfor? Danske Andelskassers Bank er geografisk delt op i seks regioner, der hver har et aktionærråd tilknyttet. Aktionærrådenes rolle er at medvirke til at sikre bankens forankring i lokalområdet og lokalområdets forankring i banken. Eller sagt på en anden måde: Aktionærrådene er bankens ører og stemmer i lokalsamfundene. Derudover fungerer aktionærrådene også som fora og netværk for et godt samarbejde mellem aktionærrådsmedlemmerne, som via forskellige aktiviteter kan mødes om den fælles opgave, der ligger i at udvikle sit lokalområde. Størrelsen af aktionærrådene varierer fra 15 til 30 medlemmer, der vælges af aktionærerne i den enkelte aktionærkreds på bankens årlige aktionærmøder. Medlemmerne vælges forskudt for 2 år ad gangen, således at halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år. Vi har spurgt en aktionærrådsformand fra Ikast og et nyvalgt aktionærrådsmedlem fra det sønderjyske, hvad der har fået dem til at gå ind i bankens aktionærråd. Svarene kan du læse nedenfor. Aktionærrådsmedlemmet:»Jeg håber på at kunne være med til at påvirke banken fremadrettet«47-årige Kent Jacobsen er landmand i Hundslev nær Augustenborg, gift og far til tre børn. Han blev valgt ind i aktionærrådet i region Sønderjylland på regionens aktionærmøde i marts Kent Jacobsen har valgt at blive en del af Andelskassens aktionærråd, fordi familien har været kunde i Andelskassen siden 2001, og efterhånden syntes han, at det kunne være sjovt at få lidt mere indblik i, hvordan man egentlig driver en bank, bl.a. i forhold til hele det bagvedliggende set-up. Udover at få en dybere indsigt håber jeg på muligheden for at kunne være med til at påvirke banken fremadrettet ved at give min mening om tingene til kende. Samtidig synes jeg, at det giver stor værdi med den gode snak, vi har hen over bordet, når vi mødes i aktionærrådene, og selv om jeg kun har nået at være med et par gange, har jeg fået et meget positivt indtryk af møderne. Den ene gang havde vi en ekstern indlægsholder, hvilket var rigtig godt og inspirerende det er jo altid spændende også at høre om nogle andre brancher, uddyber Kent Jacobsen. 14 Aktionær september/2015

15 Aktionærrådsformanden:»Dialogen med ledelsen er et vigtigt incitament for mig«allan Kirk Jensen, 42 år, er aktionærrådsformand i bankens region Midtjylland, bor med sin kone og to børn i Ikast og arbejder til daglig som logistikchef ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning. Han har valgt at bruge en del af sin fritid på posten som aktionærrådsformand af flere årsager. Helt fra barnsben har jeg haft en personlig tilknytning til Bording Andelskasse, og derfor har det været helt naturligt for mig at stille mig til rådighed i et formandsvalg, siger Allan Kirk Jensen. Posten skal desuden ses som en naturlig udvikling i et forløb, hvor jeg sidst i halvfemserne blev valgt ind i repræsentantskabet i Bording Andelskasse og endte i bestyrelsen i Andelskassen MidtVest forud for omdannelsen af andelsselskabet til et aktieselskab. Men der er selvfølgelig også andre gode grunde til, at jeg har valgt at engagere mig i Andelskassens aktionærråd, fortsætter aktionærrådsformanden. Først og fremmest er den direkte og positive dialog med den lokale og regionale ledelse såvel som den centrale ledelse vigtig for mig. Jeg sætter stor pris på muligheden for at give min mening til kende i spørgsmål, der er væsentlige for mig og den måde, som jeg ser banken på bl.a. i forhold til den lokale forankring og historik. En anden side af samme sag er muligheden for at blive orienteret om bankens virksomhed mere aktivt end blot ved at være almindelig kunde, så jeg kan føle mig godt klædt på til at gå ud og være en god ambassadør for banken i lokalområdet. Og så er der selvfølgelig hele det sociale aspekt med samvær, oplevelser og udveksling af synspunkter med de øvrige medlemmer af aktionærrådet i region Midtjylland. Sidst, men ikke mindst, giver posten som aktionærrådsformand mig mulighed for at holde øje med bankens ledelse, siger Allan Kirk Jensen med et glimt i øjet. Aktionær september/

16 Andelskassens Energilån kan bl.a. bruges til: Tag Vinduer Efterisolering Udskiftning af varmekilde til ny energibesparende varmekilde Jordvarme Solcelleanlæg og solfangere Gør din bolig mere værd Lån til energiforbedringer af din bolig, så den får en bedre energimærkning Andelskassen genindfører det populære energilån, som kan bruges til alle former for energiforbedringer på dit hus, sommerhus eller din lejlighed. Vi vil gerne støtte energirigtige løsninger, og vi vil gerne støtte vores kunder i at foretage gode investeringer. Derfor giver vi mulighed for fleksibel finansiering, så investeringen hænger sammen på både kort og lang sigt. Den rigtige løsning giver besparelser på energiregningen år efter år. Samtidig er en energioptimeret bolig altså lettere at sælge, den er mere værd, og ofte har den også et bedre indeklima - uden kolde ydervægge, kuldebroer og træk og med mindre risiko for fugt, skimmelsvamp og råd. Oven i købet kan forbedringerne sikre, at din bolig får en bedre energimærkning. Et godt energimærke på boligen giver både højere kvadratmeterpris og mindre nedslag i prisen, når boligen skal sælges. Udnyt håndværkerfradraget Lige nu er det ekstra attraktivt at lave energiforbedringer, idet Folketinget har genindført BoligJobordningen (det såkaldte "håndværkerfradrag"). Det betyder, at man i 2015 kan opnå et fradrag på kr. pr. person på arbejdsløn til håndværksarbejde. Fra 2016 ændres ordningen, så den understøtter grøn omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsats. Derfor indføres en todelt BoligJobordning, der giver mulighed for et fradrag på kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på kr. pr. person. Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon CVR nr Aktionær september/2015

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Det simple liv Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Tættere på erhvervskunderne Nye erhvervscentre giver unikke muligheder Indhold: Forandre for at

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Et stærkt, lokalt pengeinstitut. Aktionær i Danske Andelskassers Bank

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Et stærkt, lokalt pengeinstitut. Aktionær i Danske Andelskassers Bank Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Et stærkt, lokalt pengeinstitut Interview med administrerende direktør Jan Pedersen Aktionær i Danske Andelskassers Bank Hvad betyder det? Aktionær 01-11

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv.

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv. GarantenForår 2011 MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi www.sparv.dk FLOT OVERSKUD i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Klokkerholm projekt

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB

ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB M E R K U R A N D E L S K A S S E ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB 02 ÅRSRAPPORT 2014 MERKUR ANDELSKASSE MERKUR ANDELSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 03 HOVEDAKTIVITET Merkur Andelskasses hovedaktivitet er at

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

TEMA: FRIVILLIGT ARBEJDE MERE END BARE GRATIS ARBEJDSKRAFT MERKUR I 2013 UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01

TEMA: FRIVILLIGT ARBEJDE MERE END BARE GRATIS ARBEJDSKRAFT MERKUR I 2013 UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01 PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 1 2 0 1 4 FODBOLD FOR FRED 04 Play31 er baseret på frivillig arbejdskraft og har tiltrukket sig international

Læs mere

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 2012 01.01.2012-30.06.2012

Halvårsrapport 2012 01.01.2012-30.06.2012 Halvårsrapport 2012 01.01.2012-30.06.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere