Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl, kasserer Bodil Madsen, medlem Jacobine Jørgensen og suppleant Jesper Lykke Clausen. Endvidere deltog ejendomsleder Tommy Høj Jensen og fra DAB forvaltningskonsulent Tormod Ousager og sekretær Birthe Gram. 1. Velkomst Formand for afdelingsbestyrelsen Claus Dahl bød velkommen til mødet. 2. Valg af dirigent Claus Dahl foreslog Tormod Ousager fra DAB som dirigent. Han blev valgt og takkede for dette. Herefter gennemgik han dagsordenen og konstaterede, at afdelingsmødet var indkaldt rettidigt og i henhold til boligselskabets vedtægter og dermed var beslutningsdygtigt. 3. Valg af referent Afdelingsbestyrelsen foreslog Birthe Gram fra DAB som referent, og hun blev valgt. 4. Valg af stemmeudvalg Til at bistå dirigenten i stemmeudvalget valgtes Ulla Hagen, B7, og ejendomsleder Tommy Høj Jensen. Til at indgå i stemmeudvalget i stedet for

2 Ulla Hagen ved afstemning om de af hende stillede forslag valgtes Gunver Pedersen, B7. 5. Afdelingsbestyrelsens beretning Claus Dahl fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning: 2014 blev et meget hektisk år på mange måder. En række forbedringsprojekter var sat i gang i 2013, og nu skulle de gennemføres. - Vinduesudskiftning i B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14 og B15 - Gavlisolering i B9, B12 og B14 - Nye tage i B8, B10, B13 og B15 samt - Facadeisolering på sydsiden af B12 og B13. Ikke alle disse projekter blev gennemført idet kommunen i april 2014 iværksatte et 14 forbud i planloven mod at igangsætte nye projekter, før der var vedtaget en lokalplan for området. Kommunen trak imidlertid det nedlagte forbud tilbage og gav os 5 uger til at igangsætte de udestående tagprojekter. Samlet betyder det, at alt andet end facadeisoleringen på B12 og B13 er blevet gennemført på nuværende tidspunkt. Tilbage står udskiftning af de sidste tre tage (B7, B9 og B14), og disse projekter er netop for få uger siden besluttet og godkendt af beboerne. Grunden til at kommunen forsøgte at stoppe vedligeholdelsesarbejderne fremgår af indledningen til lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget indeholder to begrænsninger; - Etablering af parkeringspladser på Lyngvej - Placering af et beboerhus i den grønne kile syd for legepladsen Jeg vil opfordre beboerne til at deltage i høringen vedr. lokalplanforslaget mandag den 22. juni 2015 klokken 1900 på Stadsbiblioteket. Efterfølgende står vi stærkest, hvis vi samlet indgiver bemærkninger til de dele af lokalplanen, som vi finder uhensigtsmæssige. Alle projekter er og vil blive gennemført med maks. 5% huslejestigning, primært fordi vi de foregående år har kørt en stram økonomi og dermed kunne spare op til disse arbejder. Tiden med krise har også hjulpet os til gode projekter til prisen. Nu mangler vi kun højhuset (B11) og her er projekteringen i gang skal det være en helhedsplan med handicap-boliger, hvor vi i tilgift kan få finansieret en stor del af et beboerhus, eller skal det være et selvfinansieret projekt, hvor vi selv bestemmer omfang og fokus.

3 Så længe renten er lav er begge muligheder i spil. Stiger renten, vil B11 ikke kunne finansiere et fornuftigt projekt, hvilket betyder, at eneste mulighed er en helhedsplan i formodentlig Kassen er herefter tom, men vi har fået isoleret lejlighederne og givet de enkelte afdelinger nyt liv i form af en nødvendig opdatering til nutidige standarder. Et andet område, som er meget nødlidende er parkeringsforholdene, og det er ikke blevet bedre af, at ansatte og elever på DTU har fået øje på de tomme dag-p-pladser. De eksisterer ikke længere, og hjemmegående har temmeligt svært ved at finde P-pladser i dagtimerne på Lyngvej. Vi har konsekvent afvist invalidepladser, idet de giver en yderst dårlig udnyttelse af de alt for få P-pladser i området. Skulle vi bare have én P-plads per lejlighed, mangler vi ca. 130 i dag. Lokalplanoplægget giver kun i begrænset omfang mulighed for at etablere disse på B s område hvorfor vi værner om pladserne til beboerne. Kommunens kommentarer til dette er en CAR Park ordning. Vi har konstateret, at en del beboere fra Grønnevang (de gule andelsboligerne mellem Lyngvej og Lundtoftevej), Afdeling A og Afdeling C benytter vores P- pladser og omvendt benytter B s beboere afdeling A s P-Pladser. Arbejdet med integration mellem afdeling A, B og D har været en blandet fornøjelse i modsætning til tidligere hvor der var god forståelse for hinandens udfordringer. Det har skabt stor splid i beboerdemokratiet med intriger og sladder til følge. Projektet fra 2003 med sammenlægning af ejendomskontoret byggede jo på at bibeholde de forskelligheder, som eksisterer i de tre afdelinger. Hvis vi renser den samlede omkostning i vores fælles ejendomskontor for inflation, er omkostningen steget ca. 25% over 13 år uden at vi har fået mere for pengene det er skræmmende. På DABs repræsentantskabsmøde i maj 2015 udtrykte formanden for DAB Henrik Berg direkte, at målsætningen for dem var et meget tættere samarbejde mellem DAB og ejendomskontorerne - hvorved DAB lettere kunne styre ejendomskontor og DAB under et. Problemet med dette er, at det samlede administrationsbidrag, hvorom der er særligt politisk fokus, i det skjulte løber løbsk med øget ineffektivitet til følge. Efterfølgende får vi en regning for at anvende den udvikling, som vi selv indirekte har været med til at finansiere gennem man power. F.eks. elektronisk flyttesyn og andet. Vores huslejer er heldigvis sat i bero ud fra den synsvinkel, at lønstigningerne i kriseårerne frem til 2014 har været meget små. Vi har

4 skiftet fokus med hensyn til huslejestigninger i fremtiden, da de typisk i fremtiden vil være i sammenhæng med større projekter. På varmefronten forventes fjernvarmen igangsat ultimo februar Vinteren kan dog udsætte dette, da den mest kritiske del af fjernvarmeprojektet (nedtagning af varmekedlen i varmecentralen) kommer til at foregå i februar, som er den koldeste måned. Fjernvarmerørene bliver lagt ind foran afdeling B12 for at undgå parkeringskaos på Lyngvej. Selve rørlægningen tager ca. 10 uger og 10 uger med 45 færre P-pladser er et NO GO. Det er bemærket, at aktiviteten i B har været væsentligt større på de grønne områder, hvilket er en positiv udvikling, tak for det, eller er der en sammenhæng med det forestående besøg af direktionen fra DAB? Som supplement til beretningen oplyste Bodil Madsen, at afdelingsbestyrelsen havde et antal kopier af lokalplan 256 med til mødet til udlevering til eventuelle interesserede beboere, og at lokalplan 256 også kan hentes på LyngbyTaarbæk Kommunes hjemmeside. Dirigenten gav herefter forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål til afdelingsbestyrelsens beretning. Preben Bøgvald, B10, spurgte, hvorfor ikke alle opgangsdøre er udskiftet. Claus Dahl svarede, at resterende opgangsdøre løbende udskiftes over de næste 1 2 år. Tommy Høj Jensen supplerede med at oplyse, at ejendomskontoret har udarbejdet et forslag til afdelingsbestyrelsen om udskiftning af opgangsdøre. Kjeld Hansen, B14, spurgte, hvorfor der ikke er blevet udskiftet til LED-lys i alle opgange. Claus Dahl oplyste, at dette for nogle opganges vedkommende er sket i forbindelse med, de er blevet renoveret og henviste herudover til ejendomskontoret. Kjeld Hansen gjorde opmærksom på, at i nogle opgange er lyset tændt hele døgnet. Tommy Høj Jensen svarede hertil, at det er vidt forskelligt, hvad de enkelte afdelinger har besluttet med hensyn til lys. Dirigenten ønskede oplyst for forsamlingen, om der er en politik for, at det er op til det enkelte hus tage beslutning med hensyn til lys.

5 Claus Dahl svarede hertil, at det har været op til det enkelte hus i samarbejde med ejendomskontoret at beslutte udskiftning af lys under forudsætning af, at der var råd til det på vedligeholdelsesbudgettet. Dunja Geran, B11, ønskede redegjort for en retssag vedrørende parkering af autocamper. Claus Dahl svarede hertil, at da det er en personsag, kan sagen ikke drøftes på afdelingsmødet, samt at sagen for øjeblikket behandles af advokater og ikke er afsluttet. Dunja Geran mente, at de beboere, der i sin tid havde bragt sagen op, burde orienteres om forløbet. Dunja Geran spurgte også om de 4 p-pladser, der er blevet nedlagt for at etablere en vendeplads ved B11. Claus Dahl svarede, at det var sket i samarbejde med brandvæsenet, da det ved en tidligere brand, havde vist sig nødvendigt at genetablere brandvendepladsen. Jørn Johansen, B11, oplyste, at det var ham, der havde anlagt retssagen mod Carlshøj B, og at Carlshøj B havde tabt sagen. Forhandlingsfristen var udløbet tidligere samme dag. I forbindelse med genetablering af vendeplads sagde Jørgen Johansen, at beboerne ikke havde vedtaget dette eller godkendt, at der blev brugt penge til dette. Hertil svarede Claus Dahl, at det i forbindelse med en række sager i 1990 og 1991 var blevet fastslået, at afdelingsbestyrelsen ikke skal spørge beboerne vedrørende projekter op til kr. Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Afdelingsmødet tog herefter beretningen til efterretning med applaus. 6. Forelæggelse af regnskaber 2014 til godkendelse Tormod Ousager oplyste, at afdelingsbestyrelsen havde bedt ham forelægge regnskaberne for de 9 B-afdelinger. Han gennemgik herefter den generelle procedure for udarbejdelse og godkendelse af afdelingernes regnskaber: Han oplyste, at DAB udarbejder regnskaberne, der efterfølgende gennemgås af boligselskabets revisor. Herefter sendes regnskaberne til gennemgang i afdelingsbestyrelsen, som kan stille spørgsmål eller foreslå justeringer, hvis der findes fejl.

6 Herefter forelægges regnskaberne til godkendelse på afdelingernes regnskabsmøde. Den endelige godkendelse sker i boligselskabet bestyrelse. Tormod Ousager bad afdelingsbestyrelsen redegøre for, hvorvidt den kunne anbefale beboerne at godkende afdelingernes regnskaber for Claus Dahl sagde, at det kunne afdelingsbestyrelsen, eftersom regnskaberne efter afdelingsbestyrelsens vurdering er retvisende om end fejl ikke kan undgås. Herefter gennemgik Tormod Ousager hver enkelt afdelings regnskab, herunder resultat (over-/underskud) og særlige forhold, der havde påvirket det. Endvidere fik beboere i den pågældende afdeling lejlighed til at få afklaret eventuelle spørgsmål til regnskabet. Afdeling B7 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Gunver Pedersen, B7, spurgte hvorfor en lejlighed havde stået tom i 3 måneder. Tommy Høj Jensen oplyste hertil, at lejemålet ikke stod tomt som sådan, men at kommunen disponerer over lejemålet og betaler huslejen. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B7 s regnskab: 18 husstande var repræsenteret med i alt 36 stemmer. 36 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B7 enstemmigt godkendt. Afdeling B8 Underskud kr., der er overført til konto for opsamlet resultat (underskudskonto). Tormod Ousager oplyste, at var sket en fejl i forbindelse med afdeling B8 s regnskab, idet indtægten fra afdelingens mødelokale kr. - var bogført i afdeling B15. Beløbet vil blive ført tilbage i regnskabet for Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B8 s regnskab: 6 husstande var repræsenteret med i alt 12 stemmer. 12 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B8 enstemmigt godkendt.

7 Afdeling B9 Underskud kr., der er overført til konto for opsamlet resultat (underskudskonto). Helle Kretzschmer, B9, spurgte om årsagen til underskuddet. Tormod Ousager oplyste, at det skyldtes en fejl i budgettet, idet indtægt fra garageleje var medregnet 2 gange renset for denne fejl, ville årets regnskab have et overskud på ca kr. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B9 s regnskab: 6 husstande var repræsenteret med i alt 12 stemmer. 12 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B9 enstemmigt godkendt. Afdeling B10 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B10 s regnskab: 4 husstande var repræsenteret med i alt 8 stemmer. 8 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B10 enstemmigt godkendt. Afdeling B11 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B11 s regnskab: 12 husstande var repræsenteret med i alt 24 stemmer. 24 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B11 enstemmigt godkendt Afdeling B12 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen.

8 Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B12 s regnskab: 7 husstande var repræsenteret med i alt 14 stemmer. 14 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B12 enstemmigt godkendt Afdeling B13 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Tormod Ousager oplyste, at overskuddet skyldes besparelser på vand og el samt større indtægter end ventet på lejetillæg. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B13 s regnskab: 5 husstande var repræsenteret med i alt 10 stemmer. 10 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B13 enstemmigt godkendt Afdeling B14 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B14 s regnskab: 1 husstand var repræsenteret med i alt 2 stemmer. 2 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B14 enstemmigt godkendt. Afdeling B15 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B15 s regnskab: 5 husstande var repræsenteret med i alt 10 stemmer. 10 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B15 enstemmigt godkendt

9 7. Behandling af indkomne forslag a. Indføring af parkeringskontrol (Preben Bøgvald) Preben Bøgvald motiverede sit forslag med, at det er svært for beboerne at finde en parkeringsplads selv i dagtimerne. Bluepark er det samme firma, som har parkeringskontrollen på Grønnevej. Claus Dahl oplyste, at et tidligere afdelingsmøde havde bedt afdelingsbestyrelsen om at undersøge muligheden for parkeringskontrol. Det skal være et system, hvor ejendomskontoret får mulighed for at slette bøden, hvis den ved en fejl er givet til en beboer. Claus Dahl oplyste, at der ikke er enighed i afdelingsbestyrelsen om parkeringskontrol og foreslog, at der skal være mulighed for en forsøgsordning alene for B-afdelingerne, da A-afdelingerne ikke er klar. Naboafdelingerne især Carlshøj A og C - vil ikke ofte penge på p-pladser. Carlshøj C har fået 8 pladser, så vi har givet dem nok. B-afdelingerne har forsøgt at optimere parkeringsforholdene på Lyngvej, men ikke på Poppelhegnet. Nogle familier har 3 biler - f.eks. en håndværkerbil og hver en personbil. Susanne Thiele, B12, spurgte om p-tilladelser. Preben Bøgvald oplyste, at beboerne ville få det antal, de skal bruge og nogle gæstetilladelser. Preben Bøgvald sagde endvidere, at da mange fra DTU bruger Carlshøj B s parkeringspladser og vil fortsætte med det hen over sommeren, synes han, at man skal afprøve systemet med parkeringskontrol allerede nu. Kirsten Skyhøj, B15, sagde, at hun er glad for, at man er holdt op med betaling for parkering i Lyngby, og at parkeringskontrol ikke giver flere ppladser. Carl Bidstrup Nielsen, B15, foreslog forslagsstiller et ændringsforslag om prøveordning. Jan Heckmann bemærkede, at han dagligt ser 6 biler, der parkerer i Carlshøj B, fordi det koster penge at parkere på Grønnevej. Tommy Høj Jensen præciserede, at det er vigtigt med fripas på ½ - 1 time af hensyn til hjemmeplejen o.lign. Jesper Lykke Clausen sagde, at idéen med prøveordning er, at faldgruber ved ordningen kan blive afklaret og rettet.

10 Dunja Geran, B11, spurgte om ordningen med parkeringskontrol ikke vil medføre skilte med, hvad det koster at parkere og om det ikke vil være nemmere bare at opsætte skilte med Privat parkering. Hertil oplyste Claus Dahl, at den mulighed har været undersøgt, og at den ikke er brugbar, da disse skilte ikke har nogen opsættende virkning. Tanken med parkeringskontrol er, at det er os beboere, der får gavn af p-pladserne i afdelingen. Dirigenten sammenfattede debatten og de forskellige synspunkter og foreslog følgende ændringsforslag: Der indgås en midlertidig aftale med et parkeringsselskab, som forestår etablering af skiltning og administration af beboerlicenser og gæsteparkeringstilladelse samt udfører parkeringskontrollen uden udgift for boligselskabet eller beboere. Det overlades til afdelingsbestyrelsen at udforme og aftale de nærmere regler under hensyn til beboere og deres gæster. Forsøget skal evalueres på afdelingsmødet i efteråret Preben Bøgvald erklærede sig enig i dette, og dirigenten satte herefter ændringsforslaget til afstemning ved håndsoprækning af stemmesedler. Stemmeudvalget konstaterede ændringsforslaget vedtaget med overvældende flertal. b. Lukning af skraldegård (Amin Benchaib) Dirigenten oplyste, at B-afdelingerne ikke kunne beslutte noget om skraldegården, eftersom den ligger på A s område og beslutninger derfor skal træffes i samråd med A. Forslaget kunne derfor ikke sættes til afstemning men blev afvist. Forslagsstiller var ikke til stede og kunne dermed ikke redegøre yderligere for sit synspunkt. Claus Dahl oplyste, at der i området nævnt i forslaget tidligere har været ppladser og henviste herudover forslagsstiller til at henvende sig til afdelingsbestyrelsen. Før behandling af de restende forslag blev Gunver Pedersen indsuppleret i stemmeudvalget i stedet for Ulla Hagen, der var forslagsstiller for de pågældende forslag c, d, e og f.

11 c. Tilladelse til indekat (Ulla Hagen) Ulla Hagen begrundede sit forslag med, at en indekat ikke kan skade og oplyste, at flere ulovligt holder kat. Hun oplyste, at hun tidligere i mange år har haft kat, nu har hun et lovligt marsvin kaldet Svinet som, hvis man ikke sørger for at holde rent omkring det, kan lugte lige så grimt som en kat. Louise Rud Brandt, B7, sagde, at katte-allergikere ikke kan bo i et lejemål i 10 år efter, der har været holdt kat. Claus Dahl oplyste, at afdelingsbestyrelsen har en klar holdning om, at der ikke skal være tilladelse til husdyr i B-afdelingerne bl.a. af hensyn til allergikere. Bestyrelsen under gerne lejerne at have husdyr, men ikke alle kan passe deres dyr ordentligt, og det er meget svært at sætte folk ud af deres lejemål. Der er andre regler i Carlshøj A og D, så man kan eventuelt flytte dertil, hvis man ønsker at holde kat. Efter debat satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning af stemmesedler. Stemmeudvalget konstaterede, at forslaget blev forkastet med overvældende flertal. d. Sand og net til sandkassen Lyngvej 31 (Ulla Hagen) Ulla Hagen oplyste, at efter hendes forslag var afleveret, var sandet i sandkassen udskiftet, og at hun derfor ændrede sit forslag til kun at omfatte forslag om net til sandkassen. Forespurgt af dirigenten oplyste ejendomsleder Tommy Høj Jensen, at sandet i sandkassen blev skiftet hvert andet år. Han tilføjede, at der tidligere havde været net på en anden sandkasse i området, men der havde været det problem, at ingen lagde nettet på igen efter brug. Claus Dahl fortalte, at der tidligere har været net på sandkassen, og at det fungerede ved, at beboerne selv gik ned og lagde nettet på om aftenen. Tommy Høj Jensen gjorde opmærksom på, at der er regler for indretning af legepladser herunder for net på sandkasser. Det betyder, at boligafdelingen har ansvaret, hvis et barn eller andre kommer til skade. En beboer foreslog, at man undersøger alternativer til net f.eks. låg.

12 Dirigenten konkluderede, at før der kan tages stilling til forslaget, så må spørgsmålet om ansvar afklares. Afdelingsmødet vedtog derfor at bede afdelingsbestyrelsen i samarbejde med ejendomskontoret og administrationen afklare spørgsmålet om net eller låg, sikkerhed og ansvar og fremlægge resultatet på det ordinære afdelingsmøde i efteråret d. Opstilling af bord- og bænkesæt (Ulla Hagen) Ulla Hagen oplyste, at hun havde konstateret, at der nu var kommet flere bord- og bænkesæt. Tommy Høj Jensen bemærkede hertil, at sættene ganske rigtigt var kommet ud på fællesarealerne, men at der blev flyttet rundt på dem i løbet af dagen. Tommy Høj Jensen oplyste, at der samme dag var kommet 2 nye sæt og idéen var, at beboerne skulle vælge, hvilken type, der skulle indkøbes. Claus Dahl oplyste, at hver afdeling kan beslutte at købe bord- bænkesat og man betaler selv. Det blev vedtaget, at ejendomskontoret sender materiale ud til beboerne om valg af type af bord- og bænkesæt. Ulla Hagen stillede sig tilfreds med dette og trak sit forslag med bemærkning om, at hun håber de nye bord- og bænkesæt snart kan blive indkøbt. Tommy Høj Jensen bemærkede hertil, at der er 12 ugers leveringstid på sættene. d. Trampolin (Ulla Hagen) 8. Eventuelt Ulla Hagen informerede om, at hun efter forslaget var afleveret, havde drøftet det forsikringsmæssige i forbindelse med opsætning af trampolin, og at hun derfor frafaldt forslaget. Dirigenten henviste til en artikel på DAB s hjemmeside, der omhandlede problematikken om ansvar for trampoliner i boligafdelinger.

13 Ulla Hagen spurgte om information i opgange, som er meget forskellig. Hvem har ansvaret herfor? Tommy Høj Jensen oplyste, at ejendomskontoret kun sætter deres vagtseddel op, og at de tager forældet materiale ned, når de kommer rundt. Der blev spurgt om, hvor motorcykler skal parkere. Tommy Høj Jensen oplyste, at der ikke er dedikerede motorcykel p-pladser. Claus Dahl gjorde opmærksom på, at parkeringsreglerne står i ordensreglementet, og at der ikke må parkeres udenfor de dertil beregnede områder. Det betyder, at parkering på grønne arealer, gangstier m.v. herunder også ved tørre- og bankestativer er forbudt. Preben Bøgvald bemærkede, at problemet med ulovligt parkerede motorcykler ville blive løst ved indførelse af parkeringskontrol. Lise Hansen, B12, spurgte om der var noget nyt vedrørende internet. Bodil Madsen oplyste, at det er et punkt til drøftelse på dagsordenen på repræsentantskabsmødet på torsdag den 22. juni Tommy Høj Jensen bemærkede, at installationen er fra ca eller 2005, og at kvaliteten af det nuværende internet er meget forskellig fra hus til hus. Bjørn, B7, nævnte, at en lejer i afdeling B10 er blevet bedt om at flytte, da vedkommende holder indekat og spurgte, om man gør noget ved en tilsvarende situation i afdeling B7. Claus Dahl oplyste, at når afdelingsbestyrelsen får kendskab til ulovligt husdyrhold, er der en procedure herfor. Helle, B9, spurgte om hastigheden på afdelingens veje var et relevant problem. Claus Dahl oplyste, at emnet har været oppe på et tidligere afdelingsmøde, hvor der ikke var flertal for at nedsætte hastigheden til 40 km/t og opsætte chikaner. Claus Dahl opfordrede til, at man stiller nyt forslag herom på næste afdelingsmøde. Dirigenten bemærkede, at der er mulighed for, at indbringe spørgsmålet om hastighed på vejene i forbindelse med den igangværende høringsfase for den kommende lokalplan. Han gentog, at der er høring om lokalplanen indtil 7. august 2015 og borgermøde om denne den 22. juni Lokalplanen kan hentes på ejendomskontoret og på kommunens hjemmeside. Preben Bøgvald spurgte om godkendelse af budgetter for 2016.

14 Claus Dahl oplyste, at det er under udarbejdelse og vil blive fremlagt til godkendelse på det næste ordinære afdelingsmøde, der holdes i efteråret Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet til eventuelt, og dirigenten konstaterede dermed dagsordenen for udtømt og gav ordet tilbage til afdelingsformand Claus Dahl. Claus Dahl takkede dirigenten for god mødeledelse og afdelingsmødet for god ro og orden og en lødig debat. Mødet sluttede kl Tormod Ousager Dirigent Birthe Gram Referent

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

4 SYD Afdelingsbestyrelsen

4 SYD Afdelingsbestyrelsen 4 SYD Afdelingsbestyrelsen Referat - Beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 28. april 2009 klokken 19:00 i beboerhuset Ørnen 1. Valg af dirigent Søren Mathiesen 2. Valg af referent Flemming V. Wallin

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Ballerup almennyttige Boligselskab

Ballerup almennyttige Boligselskab Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSBESTYRELSEN AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr.: 204-15-700 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Initialer: /BKo afholdt torsdag den 23.

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 17. september 2014 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret Deltagere Fra afdelingen: 15 lejemål repræsenteret Gæster: Camilla Wikke fra Assembly

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere