Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl, kasserer Bodil Madsen, medlem Jacobine Jørgensen og suppleant Jesper Lykke Clausen. Endvidere deltog ejendomsleder Tommy Høj Jensen og fra DAB forvaltningskonsulent Tormod Ousager og sekretær Birthe Gram. 1. Velkomst Formand for afdelingsbestyrelsen Claus Dahl bød velkommen til mødet. 2. Valg af dirigent Claus Dahl foreslog Tormod Ousager fra DAB som dirigent. Han blev valgt og takkede for dette. Herefter gennemgik han dagsordenen og konstaterede, at afdelingsmødet var indkaldt rettidigt og i henhold til boligselskabets vedtægter og dermed var beslutningsdygtigt. 3. Valg af referent Afdelingsbestyrelsen foreslog Birthe Gram fra DAB som referent, og hun blev valgt. 4. Valg af stemmeudvalg Til at bistå dirigenten i stemmeudvalget valgtes Ulla Hagen, B7, og ejendomsleder Tommy Høj Jensen. Til at indgå i stemmeudvalget i stedet for

2 Ulla Hagen ved afstemning om de af hende stillede forslag valgtes Gunver Pedersen, B7. 5. Afdelingsbestyrelsens beretning Claus Dahl fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning: 2014 blev et meget hektisk år på mange måder. En række forbedringsprojekter var sat i gang i 2013, og nu skulle de gennemføres. - Vinduesudskiftning i B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14 og B15 - Gavlisolering i B9, B12 og B14 - Nye tage i B8, B10, B13 og B15 samt - Facadeisolering på sydsiden af B12 og B13. Ikke alle disse projekter blev gennemført idet kommunen i april 2014 iværksatte et 14 forbud i planloven mod at igangsætte nye projekter, før der var vedtaget en lokalplan for området. Kommunen trak imidlertid det nedlagte forbud tilbage og gav os 5 uger til at igangsætte de udestående tagprojekter. Samlet betyder det, at alt andet end facadeisoleringen på B12 og B13 er blevet gennemført på nuværende tidspunkt. Tilbage står udskiftning af de sidste tre tage (B7, B9 og B14), og disse projekter er netop for få uger siden besluttet og godkendt af beboerne. Grunden til at kommunen forsøgte at stoppe vedligeholdelsesarbejderne fremgår af indledningen til lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget indeholder to begrænsninger; - Etablering af parkeringspladser på Lyngvej - Placering af et beboerhus i den grønne kile syd for legepladsen Jeg vil opfordre beboerne til at deltage i høringen vedr. lokalplanforslaget mandag den 22. juni 2015 klokken 1900 på Stadsbiblioteket. Efterfølgende står vi stærkest, hvis vi samlet indgiver bemærkninger til de dele af lokalplanen, som vi finder uhensigtsmæssige. Alle projekter er og vil blive gennemført med maks. 5% huslejestigning, primært fordi vi de foregående år har kørt en stram økonomi og dermed kunne spare op til disse arbejder. Tiden med krise har også hjulpet os til gode projekter til prisen. Nu mangler vi kun højhuset (B11) og her er projekteringen i gang skal det være en helhedsplan med handicap-boliger, hvor vi i tilgift kan få finansieret en stor del af et beboerhus, eller skal det være et selvfinansieret projekt, hvor vi selv bestemmer omfang og fokus.

3 Så længe renten er lav er begge muligheder i spil. Stiger renten, vil B11 ikke kunne finansiere et fornuftigt projekt, hvilket betyder, at eneste mulighed er en helhedsplan i formodentlig Kassen er herefter tom, men vi har fået isoleret lejlighederne og givet de enkelte afdelinger nyt liv i form af en nødvendig opdatering til nutidige standarder. Et andet område, som er meget nødlidende er parkeringsforholdene, og det er ikke blevet bedre af, at ansatte og elever på DTU har fået øje på de tomme dag-p-pladser. De eksisterer ikke længere, og hjemmegående har temmeligt svært ved at finde P-pladser i dagtimerne på Lyngvej. Vi har konsekvent afvist invalidepladser, idet de giver en yderst dårlig udnyttelse af de alt for få P-pladser i området. Skulle vi bare have én P-plads per lejlighed, mangler vi ca. 130 i dag. Lokalplanoplægget giver kun i begrænset omfang mulighed for at etablere disse på B s område hvorfor vi værner om pladserne til beboerne. Kommunens kommentarer til dette er en CAR Park ordning. Vi har konstateret, at en del beboere fra Grønnevang (de gule andelsboligerne mellem Lyngvej og Lundtoftevej), Afdeling A og Afdeling C benytter vores P- pladser og omvendt benytter B s beboere afdeling A s P-Pladser. Arbejdet med integration mellem afdeling A, B og D har været en blandet fornøjelse i modsætning til tidligere hvor der var god forståelse for hinandens udfordringer. Det har skabt stor splid i beboerdemokratiet med intriger og sladder til følge. Projektet fra 2003 med sammenlægning af ejendomskontoret byggede jo på at bibeholde de forskelligheder, som eksisterer i de tre afdelinger. Hvis vi renser den samlede omkostning i vores fælles ejendomskontor for inflation, er omkostningen steget ca. 25% over 13 år uden at vi har fået mere for pengene det er skræmmende. På DABs repræsentantskabsmøde i maj 2015 udtrykte formanden for DAB Henrik Berg direkte, at målsætningen for dem var et meget tættere samarbejde mellem DAB og ejendomskontorerne - hvorved DAB lettere kunne styre ejendomskontor og DAB under et. Problemet med dette er, at det samlede administrationsbidrag, hvorom der er særligt politisk fokus, i det skjulte løber løbsk med øget ineffektivitet til følge. Efterfølgende får vi en regning for at anvende den udvikling, som vi selv indirekte har været med til at finansiere gennem man power. F.eks. elektronisk flyttesyn og andet. Vores huslejer er heldigvis sat i bero ud fra den synsvinkel, at lønstigningerne i kriseårerne frem til 2014 har været meget små. Vi har

4 skiftet fokus med hensyn til huslejestigninger i fremtiden, da de typisk i fremtiden vil være i sammenhæng med større projekter. På varmefronten forventes fjernvarmen igangsat ultimo februar Vinteren kan dog udsætte dette, da den mest kritiske del af fjernvarmeprojektet (nedtagning af varmekedlen i varmecentralen) kommer til at foregå i februar, som er den koldeste måned. Fjernvarmerørene bliver lagt ind foran afdeling B12 for at undgå parkeringskaos på Lyngvej. Selve rørlægningen tager ca. 10 uger og 10 uger med 45 færre P-pladser er et NO GO. Det er bemærket, at aktiviteten i B har været væsentligt større på de grønne områder, hvilket er en positiv udvikling, tak for det, eller er der en sammenhæng med det forestående besøg af direktionen fra DAB? Som supplement til beretningen oplyste Bodil Madsen, at afdelingsbestyrelsen havde et antal kopier af lokalplan 256 med til mødet til udlevering til eventuelle interesserede beboere, og at lokalplan 256 også kan hentes på LyngbyTaarbæk Kommunes hjemmeside. Dirigenten gav herefter forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål til afdelingsbestyrelsens beretning. Preben Bøgvald, B10, spurgte, hvorfor ikke alle opgangsdøre er udskiftet. Claus Dahl svarede, at resterende opgangsdøre løbende udskiftes over de næste 1 2 år. Tommy Høj Jensen supplerede med at oplyse, at ejendomskontoret har udarbejdet et forslag til afdelingsbestyrelsen om udskiftning af opgangsdøre. Kjeld Hansen, B14, spurgte, hvorfor der ikke er blevet udskiftet til LED-lys i alle opgange. Claus Dahl oplyste, at dette for nogle opganges vedkommende er sket i forbindelse med, de er blevet renoveret og henviste herudover til ejendomskontoret. Kjeld Hansen gjorde opmærksom på, at i nogle opgange er lyset tændt hele døgnet. Tommy Høj Jensen svarede hertil, at det er vidt forskelligt, hvad de enkelte afdelinger har besluttet med hensyn til lys. Dirigenten ønskede oplyst for forsamlingen, om der er en politik for, at det er op til det enkelte hus tage beslutning med hensyn til lys.

5 Claus Dahl svarede hertil, at det har været op til det enkelte hus i samarbejde med ejendomskontoret at beslutte udskiftning af lys under forudsætning af, at der var råd til det på vedligeholdelsesbudgettet. Dunja Geran, B11, ønskede redegjort for en retssag vedrørende parkering af autocamper. Claus Dahl svarede hertil, at da det er en personsag, kan sagen ikke drøftes på afdelingsmødet, samt at sagen for øjeblikket behandles af advokater og ikke er afsluttet. Dunja Geran mente, at de beboere, der i sin tid havde bragt sagen op, burde orienteres om forløbet. Dunja Geran spurgte også om de 4 p-pladser, der er blevet nedlagt for at etablere en vendeplads ved B11. Claus Dahl svarede, at det var sket i samarbejde med brandvæsenet, da det ved en tidligere brand, havde vist sig nødvendigt at genetablere brandvendepladsen. Jørn Johansen, B11, oplyste, at det var ham, der havde anlagt retssagen mod Carlshøj B, og at Carlshøj B havde tabt sagen. Forhandlingsfristen var udløbet tidligere samme dag. I forbindelse med genetablering af vendeplads sagde Jørgen Johansen, at beboerne ikke havde vedtaget dette eller godkendt, at der blev brugt penge til dette. Hertil svarede Claus Dahl, at det i forbindelse med en række sager i 1990 og 1991 var blevet fastslået, at afdelingsbestyrelsen ikke skal spørge beboerne vedrørende projekter op til kr. Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Afdelingsmødet tog herefter beretningen til efterretning med applaus. 6. Forelæggelse af regnskaber 2014 til godkendelse Tormod Ousager oplyste, at afdelingsbestyrelsen havde bedt ham forelægge regnskaberne for de 9 B-afdelinger. Han gennemgik herefter den generelle procedure for udarbejdelse og godkendelse af afdelingernes regnskaber: Han oplyste, at DAB udarbejder regnskaberne, der efterfølgende gennemgås af boligselskabets revisor. Herefter sendes regnskaberne til gennemgang i afdelingsbestyrelsen, som kan stille spørgsmål eller foreslå justeringer, hvis der findes fejl.

6 Herefter forelægges regnskaberne til godkendelse på afdelingernes regnskabsmøde. Den endelige godkendelse sker i boligselskabet bestyrelse. Tormod Ousager bad afdelingsbestyrelsen redegøre for, hvorvidt den kunne anbefale beboerne at godkende afdelingernes regnskaber for Claus Dahl sagde, at det kunne afdelingsbestyrelsen, eftersom regnskaberne efter afdelingsbestyrelsens vurdering er retvisende om end fejl ikke kan undgås. Herefter gennemgik Tormod Ousager hver enkelt afdelings regnskab, herunder resultat (over-/underskud) og særlige forhold, der havde påvirket det. Endvidere fik beboere i den pågældende afdeling lejlighed til at få afklaret eventuelle spørgsmål til regnskabet. Afdeling B7 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Gunver Pedersen, B7, spurgte hvorfor en lejlighed havde stået tom i 3 måneder. Tommy Høj Jensen oplyste hertil, at lejemålet ikke stod tomt som sådan, men at kommunen disponerer over lejemålet og betaler huslejen. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B7 s regnskab: 18 husstande var repræsenteret med i alt 36 stemmer. 36 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B7 enstemmigt godkendt. Afdeling B8 Underskud kr., der er overført til konto for opsamlet resultat (underskudskonto). Tormod Ousager oplyste, at var sket en fejl i forbindelse med afdeling B8 s regnskab, idet indtægten fra afdelingens mødelokale kr. - var bogført i afdeling B15. Beløbet vil blive ført tilbage i regnskabet for Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B8 s regnskab: 6 husstande var repræsenteret med i alt 12 stemmer. 12 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B8 enstemmigt godkendt.

7 Afdeling B9 Underskud kr., der er overført til konto for opsamlet resultat (underskudskonto). Helle Kretzschmer, B9, spurgte om årsagen til underskuddet. Tormod Ousager oplyste, at det skyldtes en fejl i budgettet, idet indtægt fra garageleje var medregnet 2 gange renset for denne fejl, ville årets regnskab have et overskud på ca kr. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B9 s regnskab: 6 husstande var repræsenteret med i alt 12 stemmer. 12 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B9 enstemmigt godkendt. Afdeling B10 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B10 s regnskab: 4 husstande var repræsenteret med i alt 8 stemmer. 8 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B10 enstemmigt godkendt. Afdeling B11 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B11 s regnskab: 12 husstande var repræsenteret med i alt 24 stemmer. 24 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B11 enstemmigt godkendt Afdeling B12 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen.

8 Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B12 s regnskab: 7 husstande var repræsenteret med i alt 14 stemmer. 14 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B12 enstemmigt godkendt Afdeling B13 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Tormod Ousager oplyste, at overskuddet skyldes besparelser på vand og el samt større indtægter end ventet på lejetillæg. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B13 s regnskab: 5 husstande var repræsenteret med i alt 10 stemmer. 10 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B13 enstemmigt godkendt Afdeling B14 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B14 s regnskab: 1 husstand var repræsenteret med i alt 2 stemmer. 2 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B14 enstemmigt godkendt. Afdeling B15 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B15 s regnskab: 5 husstande var repræsenteret med i alt 10 stemmer. 10 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B15 enstemmigt godkendt

9 7. Behandling af indkomne forslag a. Indføring af parkeringskontrol (Preben Bøgvald) Preben Bøgvald motiverede sit forslag med, at det er svært for beboerne at finde en parkeringsplads selv i dagtimerne. Bluepark er det samme firma, som har parkeringskontrollen på Grønnevej. Claus Dahl oplyste, at et tidligere afdelingsmøde havde bedt afdelingsbestyrelsen om at undersøge muligheden for parkeringskontrol. Det skal være et system, hvor ejendomskontoret får mulighed for at slette bøden, hvis den ved en fejl er givet til en beboer. Claus Dahl oplyste, at der ikke er enighed i afdelingsbestyrelsen om parkeringskontrol og foreslog, at der skal være mulighed for en forsøgsordning alene for B-afdelingerne, da A-afdelingerne ikke er klar. Naboafdelingerne især Carlshøj A og C - vil ikke ofte penge på p-pladser. Carlshøj C har fået 8 pladser, så vi har givet dem nok. B-afdelingerne har forsøgt at optimere parkeringsforholdene på Lyngvej, men ikke på Poppelhegnet. Nogle familier har 3 biler - f.eks. en håndværkerbil og hver en personbil. Susanne Thiele, B12, spurgte om p-tilladelser. Preben Bøgvald oplyste, at beboerne ville få det antal, de skal bruge og nogle gæstetilladelser. Preben Bøgvald sagde endvidere, at da mange fra DTU bruger Carlshøj B s parkeringspladser og vil fortsætte med det hen over sommeren, synes han, at man skal afprøve systemet med parkeringskontrol allerede nu. Kirsten Skyhøj, B15, sagde, at hun er glad for, at man er holdt op med betaling for parkering i Lyngby, og at parkeringskontrol ikke giver flere ppladser. Carl Bidstrup Nielsen, B15, foreslog forslagsstiller et ændringsforslag om prøveordning. Jan Heckmann bemærkede, at han dagligt ser 6 biler, der parkerer i Carlshøj B, fordi det koster penge at parkere på Grønnevej. Tommy Høj Jensen præciserede, at det er vigtigt med fripas på ½ - 1 time af hensyn til hjemmeplejen o.lign. Jesper Lykke Clausen sagde, at idéen med prøveordning er, at faldgruber ved ordningen kan blive afklaret og rettet.

10 Dunja Geran, B11, spurgte om ordningen med parkeringskontrol ikke vil medføre skilte med, hvad det koster at parkere og om det ikke vil være nemmere bare at opsætte skilte med Privat parkering. Hertil oplyste Claus Dahl, at den mulighed har været undersøgt, og at den ikke er brugbar, da disse skilte ikke har nogen opsættende virkning. Tanken med parkeringskontrol er, at det er os beboere, der får gavn af p-pladserne i afdelingen. Dirigenten sammenfattede debatten og de forskellige synspunkter og foreslog følgende ændringsforslag: Der indgås en midlertidig aftale med et parkeringsselskab, som forestår etablering af skiltning og administration af beboerlicenser og gæsteparkeringstilladelse samt udfører parkeringskontrollen uden udgift for boligselskabet eller beboere. Det overlades til afdelingsbestyrelsen at udforme og aftale de nærmere regler under hensyn til beboere og deres gæster. Forsøget skal evalueres på afdelingsmødet i efteråret Preben Bøgvald erklærede sig enig i dette, og dirigenten satte herefter ændringsforslaget til afstemning ved håndsoprækning af stemmesedler. Stemmeudvalget konstaterede ændringsforslaget vedtaget med overvældende flertal. b. Lukning af skraldegård (Amin Benchaib) Dirigenten oplyste, at B-afdelingerne ikke kunne beslutte noget om skraldegården, eftersom den ligger på A s område og beslutninger derfor skal træffes i samråd med A. Forslaget kunne derfor ikke sættes til afstemning men blev afvist. Forslagsstiller var ikke til stede og kunne dermed ikke redegøre yderligere for sit synspunkt. Claus Dahl oplyste, at der i området nævnt i forslaget tidligere har været ppladser og henviste herudover forslagsstiller til at henvende sig til afdelingsbestyrelsen. Før behandling af de restende forslag blev Gunver Pedersen indsuppleret i stemmeudvalget i stedet for Ulla Hagen, der var forslagsstiller for de pågældende forslag c, d, e og f.

11 c. Tilladelse til indekat (Ulla Hagen) Ulla Hagen begrundede sit forslag med, at en indekat ikke kan skade og oplyste, at flere ulovligt holder kat. Hun oplyste, at hun tidligere i mange år har haft kat, nu har hun et lovligt marsvin kaldet Svinet som, hvis man ikke sørger for at holde rent omkring det, kan lugte lige så grimt som en kat. Louise Rud Brandt, B7, sagde, at katte-allergikere ikke kan bo i et lejemål i 10 år efter, der har været holdt kat. Claus Dahl oplyste, at afdelingsbestyrelsen har en klar holdning om, at der ikke skal være tilladelse til husdyr i B-afdelingerne bl.a. af hensyn til allergikere. Bestyrelsen under gerne lejerne at have husdyr, men ikke alle kan passe deres dyr ordentligt, og det er meget svært at sætte folk ud af deres lejemål. Der er andre regler i Carlshøj A og D, så man kan eventuelt flytte dertil, hvis man ønsker at holde kat. Efter debat satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning af stemmesedler. Stemmeudvalget konstaterede, at forslaget blev forkastet med overvældende flertal. d. Sand og net til sandkassen Lyngvej 31 (Ulla Hagen) Ulla Hagen oplyste, at efter hendes forslag var afleveret, var sandet i sandkassen udskiftet, og at hun derfor ændrede sit forslag til kun at omfatte forslag om net til sandkassen. Forespurgt af dirigenten oplyste ejendomsleder Tommy Høj Jensen, at sandet i sandkassen blev skiftet hvert andet år. Han tilføjede, at der tidligere havde været net på en anden sandkasse i området, men der havde været det problem, at ingen lagde nettet på igen efter brug. Claus Dahl fortalte, at der tidligere har været net på sandkassen, og at det fungerede ved, at beboerne selv gik ned og lagde nettet på om aftenen. Tommy Høj Jensen gjorde opmærksom på, at der er regler for indretning af legepladser herunder for net på sandkasser. Det betyder, at boligafdelingen har ansvaret, hvis et barn eller andre kommer til skade. En beboer foreslog, at man undersøger alternativer til net f.eks. låg.

12 Dirigenten konkluderede, at før der kan tages stilling til forslaget, så må spørgsmålet om ansvar afklares. Afdelingsmødet vedtog derfor at bede afdelingsbestyrelsen i samarbejde med ejendomskontoret og administrationen afklare spørgsmålet om net eller låg, sikkerhed og ansvar og fremlægge resultatet på det ordinære afdelingsmøde i efteråret d. Opstilling af bord- og bænkesæt (Ulla Hagen) Ulla Hagen oplyste, at hun havde konstateret, at der nu var kommet flere bord- og bænkesæt. Tommy Høj Jensen bemærkede hertil, at sættene ganske rigtigt var kommet ud på fællesarealerne, men at der blev flyttet rundt på dem i løbet af dagen. Tommy Høj Jensen oplyste, at der samme dag var kommet 2 nye sæt og idéen var, at beboerne skulle vælge, hvilken type, der skulle indkøbes. Claus Dahl oplyste, at hver afdeling kan beslutte at købe bord- bænkesat og man betaler selv. Det blev vedtaget, at ejendomskontoret sender materiale ud til beboerne om valg af type af bord- og bænkesæt. Ulla Hagen stillede sig tilfreds med dette og trak sit forslag med bemærkning om, at hun håber de nye bord- og bænkesæt snart kan blive indkøbt. Tommy Høj Jensen bemærkede hertil, at der er 12 ugers leveringstid på sættene. d. Trampolin (Ulla Hagen) 8. Eventuelt Ulla Hagen informerede om, at hun efter forslaget var afleveret, havde drøftet det forsikringsmæssige i forbindelse med opsætning af trampolin, og at hun derfor frafaldt forslaget. Dirigenten henviste til en artikel på DAB s hjemmeside, der omhandlede problematikken om ansvar for trampoliner i boligafdelinger.

13 Ulla Hagen spurgte om information i opgange, som er meget forskellig. Hvem har ansvaret herfor? Tommy Høj Jensen oplyste, at ejendomskontoret kun sætter deres vagtseddel op, og at de tager forældet materiale ned, når de kommer rundt. Der blev spurgt om, hvor motorcykler skal parkere. Tommy Høj Jensen oplyste, at der ikke er dedikerede motorcykel p-pladser. Claus Dahl gjorde opmærksom på, at parkeringsreglerne står i ordensreglementet, og at der ikke må parkeres udenfor de dertil beregnede områder. Det betyder, at parkering på grønne arealer, gangstier m.v. herunder også ved tørre- og bankestativer er forbudt. Preben Bøgvald bemærkede, at problemet med ulovligt parkerede motorcykler ville blive løst ved indførelse af parkeringskontrol. Lise Hansen, B12, spurgte om der var noget nyt vedrørende internet. Bodil Madsen oplyste, at det er et punkt til drøftelse på dagsordenen på repræsentantskabsmødet på torsdag den 22. juni Tommy Høj Jensen bemærkede, at installationen er fra ca eller 2005, og at kvaliteten af det nuværende internet er meget forskellig fra hus til hus. Bjørn, B7, nævnte, at en lejer i afdeling B10 er blevet bedt om at flytte, da vedkommende holder indekat og spurgte, om man gør noget ved en tilsvarende situation i afdeling B7. Claus Dahl oplyste, at når afdelingsbestyrelsen får kendskab til ulovligt husdyrhold, er der en procedure herfor. Helle, B9, spurgte om hastigheden på afdelingens veje var et relevant problem. Claus Dahl oplyste, at emnet har været oppe på et tidligere afdelingsmøde, hvor der ikke var flertal for at nedsætte hastigheden til 40 km/t og opsætte chikaner. Claus Dahl opfordrede til, at man stiller nyt forslag herom på næste afdelingsmøde. Dirigenten bemærkede, at der er mulighed for, at indbringe spørgsmålet om hastighed på vejene i forbindelse med den igangværende høringsfase for den kommende lokalplan. Han gentog, at der er høring om lokalplanen indtil 7. august 2015 og borgermøde om denne den 22. juni Lokalplanen kan hentes på ejendomskontoret og på kommunens hjemmeside. Preben Bøgvald spurgte om godkendelse af budgetter for 2016.

14 Claus Dahl oplyste, at det er under udarbejdelse og vil blive fremlagt til godkendelse på det næste ordinære afdelingsmøde, der holdes i efteråret Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet til eventuelt, og dirigenten konstaterede dermed dagsordenen for udtømt og gav ordet tilbage til afdelingsformand Claus Dahl. Claus Dahl takkede dirigenten for god mødeledelse og afdelingsmødet for god ro og orden og en lødig debat. Mødet sluttede kl Tormod Ousager Dirigent Birthe Gram Referent

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Afholdt den: 23. marts 2011, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 71 stemmeberettigede beboere inkl. fuldmagter Repræsentantskab: Marie-Louise Kauman, (formand), Carsten Schiøler, Kaare

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere