Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba"

Transkript

1 Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf Fax Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby 09 JTD-ret-mtd- 1

2 Bestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Nærværende leveringsbestemmelser er gyldige for levering af drikkevand fra Vindeby Vandforsyning til forbrugere i det af Svendborg kommune udpegede forsyningsområde for Vindeby Vandforsyning. Bestemmelserne er gældende fra 1. jan og erstatter tidligere gældende regler. Forbrugere, der ønsker vand fra selskabets forsyningsnet, skal anmode en autoriseret Vvs-installatør om at ansøge om tilslutning. Dette skal ske på blanketten Begæring om vand. Blanketten udleveres på selskabets kontor. Inden der på ejendommen begyndes anlæg af jordledning, skal det samlede tilslutningsbidrag jf. takstbladet være indbetalt. Der må påregnes 14 arbejdsdage fra indbetaling af bidraget til anlæg af stikledning og stophane. Hvor tilslutning kræver anlæg af hovedledning, aftales dette i hvert enkelt tilfælde. Vindeby Vandforsyning anlægger hovedledning samt afsætter stophane ved ejendommens nærmeste matrikelskel i forhold til hovedledning. Det påhviler ejeren at afsætte gældende skel. Ved udstykning af flere ejendomme, betaler udstykker gravearbejdet ved anlæg af hovedledninger samt stikledning inkl. stophane indenfor udstykningsområdet samt tilslutning til ekset. net, dog max 10m. uden for egen udstykning. Stophanen placeres 0.5 m. fra skellet. Hvor andet ikke aftales, anlægges en Ø 40 PE-stikledning. Stophanen placeres med synligt stophanedæksel. Der monteres 2 m. Ø 40 PE-ledning til ejendommen. Stophanen tilhører og vedligeholdes af vandforsyningen. Stophanen må ikke anvendes af andre, end de af vandforsyningen autoriserede personer. Ethvert brug af stophanen skal før brug, anmeldes til vandforsyningen. Enhver fejl eller mangel ved stophane, afmærkning eller dæksel skal anmeldes til vandforsyningen. Forbrugeren anlægger jordledning fra skellet til ejendommen efter gældende regler. Der skal inden for 1.5 m. fra stophanen anlægges en VAgodkendt PE-målerbrønd med målebøjle til måling af alt vandforbrug på ejendommen samt afspærringshane på til- og afgangssiden. Målerbrønden tilhører og skal vedligeholdes af ejendommens ejer. Målerbrønden skal renholdes og være let tilgængelig. Målerplacering må ikke sidde dybere end 0.5 m. målt fra færdig jordhøjde. Der må ikke bruges vand, før måleren 2

3 er placeret. Jordledning anlægges og vedligeholdes af ejendommens ejer. Ved indføring i ejendommen skal der placeres en frostfri afspærringshane udført som kuglehane. Efter afspærringshanen skal der indbygges en kontraventil. Begge dele skal være let tilgængelige og udskiftelige. Mellem afspærringshane og kontraventil skal der være min.190 mm. vandret rør. Vindeby Vandforsyning tilstræber at levere vand med min. 1.5 bars tryk. Hvor der kræves højere tryk, påhviler det forbrugeren selv at udføre trykforøgning. Hvor trykket er højere end ønsket i ejendommen, påhviler det ejendommens ejer at montere trykreduktion. I begge tilfælde skal der forinden montering ansøges om tilladelse til montering af udstyr til disse formål. Vindeby Vandforsyning tilstræber ved planlagte afbrydelser af forsyningen at meddele forbrugeren, at der sker afbrydelse af vandforsyningen. Ved ikke planlagte afbrydelser, såsom ledningsbrud e. lign, betragtes dette som force majeure. Disse afbrydelser samt evt. følgevirkninger skal forbrugeren tåle. Følgevirkninger af sådanne brud sker uden ansvar for vandforsyningen. Vindeby Vandforsyning monterer måler til hver ejendom. Det er vandforsyningen, der fastsætter målerstørrelse og type. Ved udskiftning af måler fra én type til en anden, der medfører ombygning af målefeltet, betales dette af vandforsyningen. Forbrugeren kan kun én gang pålægges montering af målefelt. Hvor vandforsyningen omlægger hovedledninger, der medfører montering af målerbrønde, anlægges målerbrønde, der betales af vandforsyningen. Ved nyanlæg af vandforsyning til en ejendom, anlægges og betales målersystemet af forbrugeren. I begge tilfælde overgår målerbrønden til ejendommens ejer, når arbejdet afsluttes. Vandmåler monteret til forbrugsafregning tilhører og vedligeholdes af vandforsyningen. Ved fejl i måleren udskifter vandforsyningen den uden omkostninger for forbrugeren. Ved efterfølgende regulering af forbrug, sker det med baggrund i gennemsnittet af de sidste tre års forbrug. Hvor dette ikke kan ske, sættes forbruget skønsmæssigt i samråd med ejendommens bruger. Er forbrugeren ikke enig i det satte forbrug, kan der klages til bestyrelsen. A`conto-forbruget fastsættes ud fra følgende: Der sættes 25 m3 til ejendommen samt 50 m3 pr. voksen. 3

4 Vandforsyningen monterer plomber på måleren. Det påhviler ejendommens ejer at sikre plomben er ubrudt. Sker der brud på plomben, skal dette anmeldes til vandforsyning. Det påhviler ejendommens ejer at aflæse vandforbruget én gang om året. Vandforsyningen udsender aflæsningskort til brug ved aflæsning. Afleveres aflæsningen ikke rettidigt, jf. afleveringsfristen på det udsendte kort, kan der opkræves et gebyr jf. takstbladet. Ved overtagelse af en ejendom i Vindeby Vandforsynings forsyningsområde, påhviler det ejeren, at informere køber om forpligtigelser for tilslutning til Vindeby Vandforsyning. Ny ejer indtræder i de forpligtigelser, der er pålagt ejendommen. Ønsker en forbruger at nedlægge et vandstik skal anboringen fjernes fra hovedledningen. Demontering af anboring og stophane udføres af vandforsyningen på forbrugerens regning. Alle omkostninger ved demontering af tilslutningen betales af forbrugeren. Tilslutningsbidraget refunderes ikke. Definitioner: Forbrugssted Den matrikel, der ønskes forsynet med vand fra Vindeby Vandforsyning. Skel Matrikelskel. Hovedledning Forsyningsledning i vej. Stikledning Ledning fra hovedledning til skel. Jordledning Ledning fra skel til ejendom. Målerbrønd Plastbrønd med målebøjle til montering af måler. 4

5 Til Erhvervsdrivende i Vindeby Vandforsynings forsyningsområde. Vindeby den Vedr. Leveringsbestemmelser for forsyning af drikkevand. Gældende for alle erhvervsdrivende, som forsynes med vand fra Vindeby Vandforsyning I det af kommunen godkendte regulativ beskrives retten til forsyning af vand. Det fremgår ligeledes af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v. Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Vi skal gøre opmærksom på lovkrav om sikring mod tilbagestrømning. Kontroller egen installation, for sikring mod tilbagestrømning, feks. med kontraventil efter DS Vi anbefaler at De får en VVS installatør til at kontroller Deres tilbagestrømnings sikringen hvert år. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring. Med venlig hilsen Vindeby Vandforsyning. Har De spørgsmål til dette, er De velkommen til at kontakt Vindeby Vandforsyning på eller på telefon Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg T: mail:

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4.1 UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3 Takster...

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Direkte kundeforhold... 4 1.3 Andels-

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering

ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Øvrige kundeforhold...6

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. Forsyningsselskaber 1.1 Navn på værk Tlf. nr. Hjemmeside Bjerringbro Varmeværk 86 68 14 22 www.bjerringbro-varme.dk

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. fra Verdo Varme A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. fra Verdo Varme A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Verdo Varme A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Direkte kundeforhold...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere