INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008"

Transkript

1 Ü» ; ± íò µª îððè

2 Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger til resultatet Bestyrelsesbeslutninger Øvrige begivenheder Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Selskabsoplysninger Bestyrelsen for Gudme Raaschou Vision A/S har den 5. november 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 30. september Følgende hovedpunkter fremhæves: I tredje kvartal 2008 faldt den indre værdi fra 96,95 til 68,33, svarende til et fald på 29,5% efter omkostninger og skønnet skat. På datoen for offentliggørelsen af nærværende delårsrapport er indre værdi faldet yderligere til 45,68, svarende til et fald på 52,9% siden årets start. Resultatet i tredje kvartal 2008 er meget utilfredsstillende, men det skal ses i lyset af den omfattende krise på de finansielle markeder, som har ramt selskabets investeringer. Selskabet havde ved udgangen af tredje kvartal 2008 en portefølje med 69,2% obligationer, 18,8% aktier og 12,0% erhvervsobligationer (primært amerikanske). Beholdningen af egne aktier indgår ikke i denne opgørelse. Selskabet har i tredje kvartal anvendt en gearing på i gennemsnit godt fire gange egenkapitalen. Gearingen er vokset i takt med faldende egenkapital, men samtidig er gearingen løbende blevet nedbragt ved de periodevise forlængelser af lånets løbetid med henblik at på at bevare højst fire gange gearing. På aktiemarkederne faldt kurserne over hele verden meget voldsomt i september måned. På samme tid blev de normale sammenhænge mellem kursbevægelser på de forskellige aktivtyper elimineret i 3. kvartal, idet investeringerne i realkreditobligationer og erhvervsobligationer også gav negative afkast. På baggrund af den forstærkede uro på de finansielle markeder kan selskabet resultat for 2008 ikke meningsfuldt anslås inden for et snævert interval. Det vurdereres dog ikke sandsynligt at kunne opnå et resultat før skat i 2008 i niveauet -5 til -15 mio. kr., som hidtil forventet. Resultatet for hele 2008 vil være meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af året. Gudme Raaschou Vision A/S Udviklingen i den indre værdi pr. aktie siden etableringen 25. juni juni 03 september december marts 04 juni 04 september december marts 05 juni 05 september december marts 06 juni 06 september december marts 07 juni 07 september december marts 08 juni 08 september Side 1

3 Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. juli 30. september 2008 for Gudme Raaschou Vision A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som årsregnskabsloven og NASDAQ OMX Copenhagen stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Endvidere er delårsrapporten i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme. Delårarapporten er aflagt i overensstemmelse med åraregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Delårsrapporten er ligeledes aflagt i overensstemmelse med yderligere oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Nærværende delårsrapport er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. København, den 5. november 2008 I bestyrelsen: Flemming H. Jensen Niels Mazanti Michael Vilhelm Nielsen Formand I direktionen: David Huang, Direktør Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal kvartal kvartal Resultatopgørelse (angivet i kr.) Netto renteindtægter Netto kursreguleringer Udbytte i alt Resultat før omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Resultat efter skat Balance (angivet i kr.) Obligationer, inklusive vedhængende rente Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger o.a. kapitalandele Erhvervsobligationer og erhvervsobligationsbaserede investeringsforeninger Aktiekapital Egenkapital Aktiver Nøgletal Resultat før skat i pct. af egenkapital (i kr.) p.a. -150,79-2,57-81,89 6,89-0,29 Resultat efter skat i pct. af egenkapital (i kr.) p.a. -146,66-4,47-77,33 16,58 0,54 Resultat efter skat pr. antal aktier, ultimo (i kr.) p.a. -112,48-5,43-68,22 10,05 0,61 Resultat efter skat pr. gns. antal aktier ekskl. Egne aktier (i kr.) p.a. -120,15-5,80-72,87 10,73 0,65 Porteføljen Egenkapitalens gearing 4,9 2,8 4,9 2,8 3,0 Obligationer, inklusive vedhængende rente, i pct. af total portefølje opgjort til markedsværdi 69,2% 65,6% 69,2% 65,6% 64,5% Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger o.a. kapitalandele i pct. af total portefølje opgjort til markedsværdi 18,8% 22,3% 18,8% 22,3% 23,1% Erhvervsobligationer og erhvervsobligationsbaserede investeringsforeninger i pct. af total portefølje opgjort til markedsværdi 12,0% 12,1% 12,0% 12,1% 12,4% Antal aktier (angivet i stk.) Udestående antal aktier, ultimo Udestående antal aktier ekskl. egne aktier, ultimo Gns. antal udestående aktier ekskl. Egne aktier Pr. aktie á nom. 100 kr (angivet i kr.) Indre værdi (som indberettet til OMX Nordic Exchange Copenhagen, ultimo) 68,33 130,52 68,33 130,52 122,56 Indre værdi 66,91 129,46 66,91 129,46 121,56 Børskurs (seneste handel) 82,00 129,00 82,00 129,00 124,50 Børskurs / indre værdi 1,2256 0,9965 1,2256 0,9965 1,0242 Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Analytikerforenings anbefalinger.

4 LEDELSENS BERETNING Periodens resultat og investeringer Gudme Raaschou Vision A/S opnåede et resultat på -37,8 mio. kr. før skat i tredje kvartal 2008 og et resultat på -70,9 mio. kr. før skat i årets ni første måneder. Efter skat udgør resultatet i tredje kvartal -36,8 mio. kr. og -67,0 mio. kr. i årets ni første måneder, hvorefter selskabets egenkapital udgør 82,0 mio. kr. Resultatet er meget utilfredsstillende men skal naturligvis ses i lyset af krisen på de finansielle markeder. Fremmedkapital Selskabet havde i tredje kvartal en gearing af egenkapitalen på i gennemsnit godt fire gange. Dette gav et negativt bidrag til resultatet, idet selskabets samlede resultat langt fra opvejede finansieringsomkostningerne. Efter kvartalets udløb er låneomfanget nedbragt i flere omgange, hvor samarbejdet med selskabets långiver, Nordea, har været tilfredsstillende. USDrisikoen på investeringerne i amerikanske erhvervs-obligationer (også kaldet high yield-obligationer) var fortsat afdækket i tredje kvartal. I perioden blev der løbende optaget lån i CHF for ca. 60 mio. kr., hvilket bidrog negativt til afkastet. Makro og obligationer Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke kan blive værre. En lettere omskrivning af det gamle ordsprog beskriver meget godt udviklingen i tredje kvartal Hvis første halvår 2008 var en forfærdelig periode for langt de fleste aktivklasser, så blev tredje kvartal en decideret katastrofe med massiv finansiel uro og store kurstab. En situation, der på mange måder minder om 1930 ernes USA. Den nuværende krise hærger ligesom dengang langt uden for landets grænser: Det, der sidste sommer startede som en krise på det amerikanske marked for subprime-boliglån", har udviklet sig til en global finansiel krise i fuld udfoldelse med voldsomme følger for de helt fundamentale dele af økonomien. Forværringen af krisen gennem de seneste tre måneder har været specielt tydelig i det finansielle system, hvor likviditetsproblemer og gigantiske tab har resulteret i konkurser og nationaliseringer. Store, tidligere hæderkronede finansielle institutioner er blevet overtaget i 11. time. September bød uge efter uge på begivenheder, der for blot få måneder siden måtte betegnes som vanvittigt og urealistisk tankespind. I tredje kvartal fandt de mest spektakulære begivenheder sted i USA, herunder nationaliseringen af de to realkreditinstitutter Freddie Mac og Fannie Mae. Kendsgerningen, at to af verdens største realkreditinstitutter med et samlet udlån på mia. USD og en markedsandel på omkring 70% i USA i flere uger balancerede på afgrundens rand, sendte chokbølger gennem de globale finansielle markeder. På dette tidspunkt begyndte krisen for alvor at brede sig til de europæiske realkreditmarkeder, heriblandt i høj grad det danske. Centralbankerne på begge sider af Atlanten og i Asien har gennem længere tid pumpet likviditet ind i markedet og oprettet nye lånefaciliteter. Dels for at sikre pengemarkedets funktion, dels for at bringe de korte kreditspænd ned. USA har desuden lempet pengepolitikken markant ved at sænke renten meget kraftigt. Problemet med de mange tiltag er imidlertid, at de ikke havde nogen effekt på likviditetskrisen. Dag for dag blev pengemarkedet mere illikviditet, og kreditspændene steg. Aktier Tredje kvartal 2008 startede forholdsvis roligt på de globale aktiemarkeder med kursstigninger i juli og august, men september blev intet mindre end kaotisk. Det viste sig, at finanskrisen langt fra var ved at ebbe ud, hvilket frem til september ellers var den almene opfattelse blandt markedsdeltagerne. I løbet af september stod det klart, at bl.a. Lehman Brothers, Merrill Lynch og verdens største forsikringselskab, AIG, var i alvorlige vanskeligheder. AIG endte med at blive de facto nationaliseret, Bank of America overtog Merrill Lynch, mens det var noget af en overraskelse, at Lehman Brothers - med en gæld på 613 mia. USD - fik lov til at gå ned. Kollapset underminerede fuldstændig tilliden til det finansielle system, og den traditionelle amerikanske "Investment Bank" som forretningsmodel uddøde reelt i september. Bankerne, der i forvejen var tilbageholdne med at låne til hinanden, lukkede i praksis interbank-markedet helt ned. Konsekvensen på aktiemarkederne var en negativ spiral i kursdannelsen, der blev forstærket af stop-loss salg. Desuden er selv de mest optimistiske investorer nu også begyndt at forberede sig på markant lavere vækst i verdensøkonomien i årene fremover. Industriaktier med den største direkte eksponering til et lavere aktivitetsniveau faldt mest i kurs i september. Både indenfor og udenfor USA sås fuldstændige eller delvise nationaliseringer af finansielle institutioner. Dertil kom hundredevis af mindre banker og finansielle virksomheder, som gik konkurs eller blev overtaget - specielt i USA, men også i Europa. Det globale finansielle system var tæt på et egentligt sammenbrud, hvilket naturligvis, i fald det måtte ske, vil få uoverskuelige konsekvenser for både store og små virksomheder samt forbrugere verden over. I løbet af andet kvartal blev den globale aktieandel reduceret. Derimod blev andelen af danske aktier i porteføljen øget, omend kun med halvdelen af reduktionen i globale aktier. Den samlede aktieandel var ved udgangen af tredje kvartal ,8%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier. Erhvervsobligationer Kreditmarkederne verden over oplevede en af de værste perioder nogensinde i tredje kvartal Antallet af konkurser er fortsat på et meget lavt niveau. Med udgangen af august var den globale default-rate på 2,65%, mens den for Eurozonen var 0,67%. Set i lyset af finanskrisen og den makroøkonomiske udvikling forventes antallet af konkurser imidlertid at stige i de kommende måneder. Markedet peger i samme retning, idet andelen af distressed bonds (obligationer med kreditspænd på mere end basispoint) udgør i skrivende stund langt hovedparten mod blot 4,56% på samme tid sidste år. Det europæiske high yield-kreditspænd blev udvidet til basispoint ved udgangen af september, hvilket er mere end en fordobling siden udgangen af Udviklingen var ikke meget anderledes i USA, spændet steg til over basispoint. I september måned blev andelen af amerikanske erhvervsobligationer reduceret, mens den europæiske andel blev fastholdt. Ved udgangen af tredje kvartal 2008 var erhvervsobligationernes andel af porteføljen i alt 12,0%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier. Ved udgangen af tredje kvartal 2008 var obligationernes andel af porteføljen 69,2%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier i porteføljen. Side 3

5 PORTEFØLJENS SAMMENSÆTNING Porteføljens sammensætning pr. 30. september 2008 (valørdato) fremgår af nedenstående tabel, som er opgjort til markedsværdi. Beholdningen af egne aktier indgår ikke i opgørelsen nedenfor. BEHOLDNING ANSKF. MARKEDS KURSVÆRDI INKL. ANDEL PAPIRNAVN Stk. KURS KURS VEDH. RENTE I % (1.000 kr.) OBLIGATIONER KONVERTERBARE OBLIGATIONER 6,00% Unikred Nordea OA ,43 93, ,0% 6,00% Totalkr 111 C..s ,80 100, ,8% 7,00% Totalkr 111 C.s ,24 105, ,3% 6,00% DLR 42.s.A ,35 103, ,2% 10,00% JK 3.s ,00 104, ,1% 7,00% KD 23C s ,57 106, ,1% 8,00% KD 22C.s ,92 107, ,3% 8,00% KD 23C.s ,38 108, ,6% 7,00% KD 22D s ,72 106, ,2% 8,00% KD 23D s ,57 110, ,4% 6,00% KD 26D s ,14 101, ,6% 6,00% KD 22D s ,29 100, ,1% 7,00% KD 22D s ,24 107, ,8% 8,00% KD 23D s ,85 110, ,3% 7,00% KD 23S.S ,72 99, ,8% 8,00% BRFkred 111C ,80 109, ,4% 7,00% BRFkred 111.s ,38 106, ,9% 8,00% BRFkred ,25 111, ,5% 6,00% BRFkred 111 B ,72 101, ,4% 7,00% Nykred 3C s ,64 106, ,6% 9,00% Nykred 3C s ,12 114, ,5% 6,00% Nykred 2C s ,14 100, ,3% 7,00% Nykred 3C s ,65 106, ,6% 6,00% Nykred 73D OA ,99 95, ,4% 7,00% Nykred 01E DA ,89 98, ,6% VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER 5,58% Nykred 49D 6F OA ,05 97, ,8% 6,00% Nykred 21E600CF6DA ,14 90, ,7% 5,26% Scandi III S ,96 95, ,3% Depfa VAR ,00 90, ,0% FRN Sydbank A/S 2015(call2012) ,75 86, ,2% FRN Sydbank A/S 2049(call2017) ,50 73, ,2% FRN Jyske Bank 2016(call 2013) ,25 83, ,8% 4,35% DanicaPen (call2011) ,94 93, ,4% FRN Swedbank 2016(call 2011) ,19 83, ,1% OBLIGATIONER I ALT ,2% Heraf vedhængende rente UDTRUKNE OBLIGATIONER I ALT ,0% ERHVERVSOBLIGATIONER Gudme Raaschou Eur. High Yield ,45 87, ,6% Gudme Raaschou US High Yield , , ,4% ERHVERVSOBLIGATIONER I ALT ,0% AKTIER o.a. KAPITALANDELE Gudme Raaschou Selection ,25 42, ,7% Gudme Raaschou Nordic Alpha ,88 86, ,4% Gudme Raaschou Danske Aktier ,11 73, ,1% EJBO Holding ApS , , ,5% AKTIER I ALT ,8% KONTANT, LÅN, VALUTA I ALT ( ) TOTAL PORTEFØLJE ,0% Side 4

6 Forventninger til de finansielle markeder Makro- og renteforventninger - obligationer Redningspakkerne fra den amerikanske regering og EU-landenes regeringer kan vise sig at være de første, meget vigtige skridt hen imod en afslutning af kreditkrisen. Det kan kun tiden give svar på. Foruden diverse skattelettelser og støtteordninger er den amerikanske plans grundpille, at finansministeriet kan opkøbe dårlige lån og kreditprodukter for op til 700 mia. USD og dermed lette de finansielle institutioners balancer og minimere risikoen for yderligere tab. Såfremt planen lykkes, vil den hjælpe til med at genskabe den gensidige tillid i den finansielle sektor. Dette vil alt andet lige øge likviditeten på pengemarkedet og få kreditspændene til at falde. Tiltagene i USA kan medvirke til at forholdene på de finansielle markeder normaliseres og dermed at undgå en decideret credit crunch (at prisen på kredit eksploderer). I Europa er de nationale redningspakker primært rettet mod at sikre de almindelige bankkunders indskud og interbank-lån. Udviklingen i de underliggende økonomier er voldsomt påvirket af den igangværende krise. Arbejdsløsheden i både USA og Europa er begyndt at stige, privatforbruget er gået i stå, og forventningerne til fremtiden blandt virksomheder og forbrugere, målt ud fra diverse tillidsindeks, er styrtdykket. Boligpriserne er faldende verden over, og særligt i de amerikanske solskinsstater, i Storbritannien og i Spanien er prisfaldene særligt voldsomme. I resten af Europa, herunder Danmark, synes udviklingen i stigende grad at følge samme retning omend i et lavere tempo. I halvårsrapporten var det forventningen, at verden ikke var på vej ind i en lang recession; der var lys for enden af tunnelen. Dette udsagn presses naturligvis af finanskrisens voldsomme eskalering i gennemtredje kvartal og udviklingen efter kvartalets afslutning. Teorien om en blød landing i USA, og et Europa, der kunne stå på egne ben og ikke ville blive påvirket af krisen holder desværre ikke stik. Recessionen er uundgåelig i Europa og højst sandsynlig også i USA. Spørgsmålet er nu, om vi står foran en lang recession - som f.eks. perioden i midten af 1970'erne og de tidligere 1980'ere - eller om vi slipper med en relativt kort recession som i perioden efter 11. september Argumenterne for, at recessionen bliver meget lang er, at finanskrisen er blevet en akut samfundsøkonomisk krise. Det er en politisk udfordrding at sørge for, at krisen ikke bliver kronisk som i Japan i 1990'erne. De første politiske tiltag er kun førstehjælp til finanssektoren - det er ikke løsningen på den negative forventningsdannelse, der præger virksomhederne og de almindelige forbrugere. Argumenterne for, at recessionen denne gang bliver forholdsvis kort er, at økonomierne er langt mere robuste og fleksible end tidligere. Verden er blevet globaliseret på godt og ondt. Ledelsen og selskabets investeringsrådgiver forventer ikke en årelang dyb depression. Verdensøkonomien er trods den igangværende finansielle krises omfang mere robust end tidligere. Den rivende udvikling i Emerging Markets forventes ganske vist at blive bremset noget op, men det forventes ikke at lade sig stoppe af en lavere vækst i Vesten. De nye økonomier som Brasilien, Rusland, Indien og Kina vil naturligvis blive påvirket negativt af lavere vækst i Europa og i USA, men de vurderes at være mindre afhængige end tidligere af det vestlige økonomiske lokomotiv. Hertil kommer, at indsatsen med diverse hjælpepakker, skattelettelser, centralbankernes lånefaciliteter etc. må ventes at få en vis effekt. Samtidig konstateres det, at inflationen er hastigt på vej ned, både som følge af markante fald i råvarepriserne, men naturligvis også som følge af lavere økonomisk aktivitet. Dette vil give mulighed for rentenedsættelser, som vil være med til at genstarte økonomierne. Det forventes, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil bløde udmeldingerne yderligere op i takt med, at risikoen for inflation stille og roligt mindskes. Det vil føre til markante rentenedsættelser fra både ECB's og Danmarks Nationalbanks side. Aktier Når det gælder investeringsstrategien vil det dog ikke være klogt ensidigt at satse på, at vi hurtigt vender tilbage til de dominerende investeringstemaer fra 2007 og starten af Det skyldes dels den relativt høje usikkerhed om den globale økonomiske udvikling, dels usikkerheden om varigheden af en recession samt endelig de hastigt faldende priser på råvarer, herunder den faldende oliepris. Det er desværre umuligt at svare på, hvornår bunden på aktiemarkederne er nået. Stemningen blandt investorerne er i øjeblikket dyster og har i sig selv en selvforstærkende negativ effekt på udviklingen. Det er dog et faktum, at aktiekurserne er faldet meget, rigtig meget endda. Vi har beregnet, at der i aktiekurserne nu er indregnet, at indtjeningen i virksomhederne i 2009 skal falde med over 25% i forhold til i I et historisk perspektiv er dette et meget stort fald, som vi kun har set få gange før: 1943, 1982 og Aktierne har en meget lav værdiansættelse, men det er vigtigt at have for øje, at en lav værdiansættelse i sig selv ikke er nok til at initiere en vending. Der er brug for en periode med ro på finansmarkederne, dvs. de store, institutionelle tvangssalg skal ophøre, og risikoaversionen skal aftage. Den langsigtede investor, der er bevidst om sin risikoaversion, vil dog formentlig kunne gøre gode investeringer i skrivende stund. Erhvervsobligationer Holdningen til kreditmarkedet er, at afkastpotentialet synes meget attraktivt. Ved de aktuelle niveauer for kreditspændpå omkring basispoint og den høje direkte rente i niveauet 23% p.a. burde det være tid til at øge beholdningen af high yield-obligationer. Dog anerkender vi risikoen for, at den megen nervøsitet og uro på de finansielle markeder kan medføre yderligere udvidelser af kreditspændet. Især på kort sigt må volatiliteten forventes at være høj. Og det store kreditspænd er i sagens natur også udtryk for markedets vurdering af risikoen. Andelen af erhvervsobligationer i porteføljen fastholdes. Side 5

7 Asset allocation Ved valg af investering i den ene eller den anden aktivklasse, skelner man normalt til de historiske korrelationer aktivklasserne imellem. I løbet af de seneste måneder er disse korrelationer og dermed den traditionelle diversifikationstankegang imidlertid blevet sat ud af spil. Alle aktivklasser på nær statsobligationer er faldet i kurs. Med afsæt i de historiske modeller for prisfastsættelse af aktier burde aktieandelen øges, hvad enten man ser på den absolutte P/E eller den relative prisfastsættelse på aktier vs. obligationer. Men på grund af den ekstreme volatilitet og usikkerhed maner vi til forsigtighed og vil derfor endnu ikke øge aktieandelen. Bestyrelsesbeslutninger Der er i tredje kvartal 2008 ikke truffet beslutninger i bestyrelsen af en art, som vurderes at påkræve offentliggørelse i nærværende delårsrapport, ud over dem der relaterer sig til det investeringsmæssige. Ser vi på obligationssegmentet virker erhvervsobligationer som en særdeles attraktiv aktivklasse, hvor andelen i porteføljen fastholdes. Vi er særdeles positive på dansk realkredit, der i skrivende stund aldrig har været billigere. Det skal i den forbindelse nævnes, at dansk realkredit på ingen måde kan sammenlignes med Fannie Mae og Freddie Mac i USA. Gearings-aspektet er ikke til stede i dansk realkredit. Der findes ingen subprime-lånetyper i Danmark, og lån bliver på instituttets balance i dansk realkredit. Sidst, men ikke mindst anvender man i dansk realkredit det unikke balanceprincip, der sikrer seriesammenhæng mellem låntager på den ene side og investor på den anden. Der er dermed en helt anden risikoprofil på danske realkredit og eksempelvis amerikansk boligfinansiering. Øvrige begivenheder Forventninger til resultatet I tredje kvartal 2008 er der ikke indtruffet øvrige begivenheder, som vurderes at påkræve offentliggørelse i nærværende delårsrapport. Såfremt kursudsvingene frem til offentliggørelsen af nærværende delårsrapport fortsætter, kan der ske meget inden årets udgang. Der er i skrivende stund ikke indikationer på, at volatiliteten aftager, og i oktober måned var de kortsigtede kursudsving på de finansielle markeder sågar kraftigere end i september. På baggrund af den forstærkede uro på de finansielle markeder kan selskabet resultat for 2008 ikke meningsfuldt anslås inden for et snævert interval. Med udgangspunkt i udviklingen frem til offentliggørelsen af nærværende delårsrapport samt forventningerne til de finansielle markeder resten af året, vurdereres det dog ikke sandsynligt at kunne opnå et resultat før skat i 2008 i niveauet - 5 til -15 mio. kr., som hidtil forventet. Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning, som vurderes at rykke væsentligt ved det billede, som nærværende delårsrapport giver. Resultatet for 2008 vil være meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af året. Side 6

8 Resultatopgørelse (i kr.) 3. kvartal 3. kvartal kvartal kvartal Note RENTEINDTÆGTER Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Kursreguleringer Kursgevinster Kurstab Netto kursregulering Udbytte Udbytte Udbytte i alt Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Udgifter til personale og administration Andre ordinære udgifter Resultat før skat Skat af periodens resultat Resultat efter skat RESULTAT PR. AKTIE Periodens resultat pr. aktie -28,12-1,36-51,17 7,54 0,61 Udvandet resultat pr. aktie -28,12-1,36-51,17 7,54 0,61 Balance (i kr.) AKTIVER 30. september 30. september 31. december Note Langfristede aktiver Aktier, aktiebaserede investeringsforeninger og andre kapitalandele Udskudt skat Langfristede a ktiver Omsætningsaktiver Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER 30. september 30. september 31. december Egenkapital Aktiekapital Overført overskud Egenkapital i alt Kortfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 7

9 Egenkapitalopgørelse Egenkapital pr. 31. december 2007 (1.000 kr.) Aktiekapital Egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital pr. 31. december Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. * I overensstemmelse med ændringer i Aktieselskabsloven overføres overkurs ved emission til overført resultat. Egenkapital pr. 30. september 2008 (1.000 kr.) Aktiekapital Egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital pr. 31. marts Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Pengestrømsopgørelse (i kr.) 30. september 30. september 31. december Note Periodens resultat efter skat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Likvider ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af det offentliggjorte regnskab. Side 8

10 NOTER (i kr.) 3. kvartal 3. kvartal kvartal kvartal Rente indtægter Renteindtægter, obligationer Renteindtægter, øvrige Renteudgifter Renteudgifter, kreditinstitutter Netto kursreguleringer Netto fordeler kursreguleringerne sig således: Obligationer Obligationsbaserede investeringsforeninger Aktiebaserede investeringsforeninger Valuta Afledte finansielle instrumenter Medarbejderforhold Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse: Direktion Bestyrelse Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Andre omkostninger Andre omkostninger indeholder omkostninger til investeringsrådgivning, administration og øvrige relaterede omkostninger Heraf udgør honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: Revisionshonorar til Deloitte Andre ydelser, PricewaterhouseCoopers Aktier, aktiebaserede investeringsforeninger og andre kapitalandele Beholdningen af aktier, aktiebaserede investeringsforeninger og andre kapitalandele er specificeret i afsnittet "Porteføljens sammensætning". 7 Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger Beholdningen af obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger er specificeret i afsnittet "Porteføljens sammensætning".

11 Side 9 GUDME RAASCHOU VISION kvartal kvartal Andre tilgodehavender Tilgodehavende renter Positiv værdi af afledte finansielle instrumenter Øvrige aktiver Egenkapital Aktiekapital Egne aktier Overført resultat Gæld til kreditinstitutter Selskabet har indgået aftale med kreditinstituter om en kreditfacilitet med en ramme på i alt 600 mio. kr. Selskabet har pr. 30. september 2008 trukket 401 mio. kr. via denne kreditfacilitet, som forfalder inden for et år. Selskabet har stillet værdipapirer til en kursværdi af 443 mio. kr. til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter. Selskabet har optaget lån hos Nordea mod sikkerhedsstillelse i selskabets værdipapirdepot hos Nordea. Lånet er optaget på almindelige forretningsmæssige betingelser. Værdipapirbelåningsaftalen er i overensstemmelse med selskabets investeringsrammer, hvad angår værdipapirtyper, indlån og valuta. Hertil kommer rammen for anvendelse af finansielle instrumenter, som ligeledes er i overensstemmelse med selskabets investeringsrammer. De belånte finansielle instrumenter er indenfor Nordea Bank Danmarsks til enhver tid gældende positivliste. Såfremt selskabet misligholder den indgåede aftale om værdipapirbelåning, kan Nordea håndhæve sit pant. Lånet gælder intil videre, dog med årlig genforhandling. Lånerenten fastsættes løbende med op til et år frem ad gangen. Lånerenten er Nordeas basisrente, N-BOR, med et tillæg. 11 Pengestrømsopgørelse - reguleringer Urealiserede kursreguleringer (netto) Betalt skat Skat af årets resultat Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i gældsforpligtelser mv Nærtstående parter Selskabet har en nærtstående part med bestemmende indflydelse: Gudme Raaschou Bank A/S. Selskabet har indgået investeringsaftale med Gudme Raaschou Bank A/S. Selskabet har optaget lån hos Nordea Bank på markedsmæssige vilkår. Selskabet har indgået varemærkelicensaftale med Gudme Raaschou Bank A/S om brug af navnet "Gudme Raaschou" i selskabets navn. Såfremt samarbejdet mellem selskabet og Gudme Raaschou Bank A/S ophører, forpligter selskabet sig under den indgåede varemærkelicensaftale, til at fjerne Gudme Raaschou fra selskabets navn. Side 10

12 SELSKABSOPLYSNINGER Adresse Børsgade København K Telefon Telefax Hjemstedskommune København Hjemmeside Registreringsnumre Fondskode: DK CVR-nr.: Bestyrelse Flemming H. Jensen (Formand), født Valgt til bestyrelsen første gang i Direktør i Gudme Raaschou Bank A/S. Bestyrelsesmedlem i Gudme Raaschou Invest A/S (formand) og Nordic Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (formand). Niels Mazanti, født Valgt til bestyrelsen første gang i Finansdirektør, C. L. Davids Fond og Samling. Bestyrelsesmedlem i Livercyte Ltd. (UK). Desuden bestyrelsesformand i en række ikke-erhvervsdrivende fonde og legater. Michael Vilhelm Nielsen, født Valgt til bestyrelsen første gang i Advokat, Partner i Plesner. Bestyrelsesmedlem i Gudme Raaschou Bank A/S, TTIT A/S, TTIT Ejendomme A/S, Nerve A/S, Johs. Rasmussen, Svebølle Holding Aps, Svebølle Auto Service Aps. Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens fond, Sola Nordic A/S og Erik Magnussen Design, Klampenborg A/S. Depotselskab Nordea. Bankforbindelse Nordea. Aktiebog VP Aktiebog Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Deloitte blev genvalgt på den ordinære generalforsamling den 22. april Advokat Gorrissen Federspiel Kierkegaard Køb og salg af aktier Aktier i Gudme Raaschou Vision A/S kan handles som ethvert andet værdipapir. Det vil sige ved henvendelse til eget pengeinstitut eller børsmægler. Børskursen vil være resultatet af udbud og efterspørgsel på aktiemarkedet. Den indre værdi offentliggøres dagligt via NASDAQ OMX Copenhagen som en indikator på værdien af selskabets værdipapirportefølje efter alle omkostninger og estimeret skat. Online information om Gudme Raaschou Vision A/S På selskabets hjemmeside, offentliggøres årsog delårsrapporter. Via et direkte link til NASDAQ OMX Copenhagens hjemmeside kan børsinformation fås. Meddelelser om selskabets indre værdi kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside under menupunktet "Kurs". Direktion David Huang Direktør Side 11

13

14 Ù«¼³» Î ½ ±«Ê ±² ß ñí Ì» ¹»² Ø«Þ( ¹ ¼» ìóè ÜÕóïîïë Õ(¾»² ª² Õ Ü ²³ µ Ì» ò õìë íí ìì çð ðð Ú õìë íí ìì çï èì ÝÊÎ ² ò îê éç ïì ïí ò¹ ª ±²ò¼µ

Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Halvårsrapport 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal 4 Selskabets profil 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 8 Regnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Indhold. Indhold. Årsregnskab Resultatopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Oversigt over noter 30

Indhold. Indhold. Årsregnskab Resultatopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Oversigt over noter 30 Årsrapport 2007 Indhold Indhold Ledelsens beretning Finansielle hoved- og nøgletal 3 Beretning 4 Porteføljens sammensætning pr. 31. december 2007 10 Forventninger 11 Risikofaktorer 14 Øvrige forhold 16

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere