INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008"

Transkript

1 Ü» ; ± íò µª îððè

2 Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger til resultatet Bestyrelsesbeslutninger Øvrige begivenheder Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Selskabsoplysninger Bestyrelsen for Gudme Raaschou Vision A/S har den 5. november 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 30. september Følgende hovedpunkter fremhæves: I tredje kvartal 2008 faldt den indre værdi fra 96,95 til 68,33, svarende til et fald på 29,5% efter omkostninger og skønnet skat. På datoen for offentliggørelsen af nærværende delårsrapport er indre værdi faldet yderligere til 45,68, svarende til et fald på 52,9% siden årets start. Resultatet i tredje kvartal 2008 er meget utilfredsstillende, men det skal ses i lyset af den omfattende krise på de finansielle markeder, som har ramt selskabets investeringer. Selskabet havde ved udgangen af tredje kvartal 2008 en portefølje med 69,2% obligationer, 18,8% aktier og 12,0% erhvervsobligationer (primært amerikanske). Beholdningen af egne aktier indgår ikke i denne opgørelse. Selskabet har i tredje kvartal anvendt en gearing på i gennemsnit godt fire gange egenkapitalen. Gearingen er vokset i takt med faldende egenkapital, men samtidig er gearingen løbende blevet nedbragt ved de periodevise forlængelser af lånets løbetid med henblik at på at bevare højst fire gange gearing. På aktiemarkederne faldt kurserne over hele verden meget voldsomt i september måned. På samme tid blev de normale sammenhænge mellem kursbevægelser på de forskellige aktivtyper elimineret i 3. kvartal, idet investeringerne i realkreditobligationer og erhvervsobligationer også gav negative afkast. På baggrund af den forstærkede uro på de finansielle markeder kan selskabet resultat for 2008 ikke meningsfuldt anslås inden for et snævert interval. Det vurdereres dog ikke sandsynligt at kunne opnå et resultat før skat i 2008 i niveauet -5 til -15 mio. kr., som hidtil forventet. Resultatet for hele 2008 vil være meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af året. Gudme Raaschou Vision A/S Udviklingen i den indre værdi pr. aktie siden etableringen 25. juni juni 03 september december marts 04 juni 04 september december marts 05 juni 05 september december marts 06 juni 06 september december marts 07 juni 07 september december marts 08 juni 08 september Side 1

3 Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. juli 30. september 2008 for Gudme Raaschou Vision A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som årsregnskabsloven og NASDAQ OMX Copenhagen stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Endvidere er delårsrapporten i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme. Delårarapporten er aflagt i overensstemmelse med åraregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Delårsrapporten er ligeledes aflagt i overensstemmelse med yderligere oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Nærværende delårsrapport er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. København, den 5. november 2008 I bestyrelsen: Flemming H. Jensen Niels Mazanti Michael Vilhelm Nielsen Formand I direktionen: David Huang, Direktør Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal kvartal kvartal Resultatopgørelse (angivet i kr.) Netto renteindtægter Netto kursreguleringer Udbytte i alt Resultat før omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Resultat efter skat Balance (angivet i kr.) Obligationer, inklusive vedhængende rente Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger o.a. kapitalandele Erhvervsobligationer og erhvervsobligationsbaserede investeringsforeninger Aktiekapital Egenkapital Aktiver Nøgletal Resultat før skat i pct. af egenkapital (i kr.) p.a. -150,79-2,57-81,89 6,89-0,29 Resultat efter skat i pct. af egenkapital (i kr.) p.a. -146,66-4,47-77,33 16,58 0,54 Resultat efter skat pr. antal aktier, ultimo (i kr.) p.a. -112,48-5,43-68,22 10,05 0,61 Resultat efter skat pr. gns. antal aktier ekskl. Egne aktier (i kr.) p.a. -120,15-5,80-72,87 10,73 0,65 Porteføljen Egenkapitalens gearing 4,9 2,8 4,9 2,8 3,0 Obligationer, inklusive vedhængende rente, i pct. af total portefølje opgjort til markedsværdi 69,2% 65,6% 69,2% 65,6% 64,5% Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger o.a. kapitalandele i pct. af total portefølje opgjort til markedsværdi 18,8% 22,3% 18,8% 22,3% 23,1% Erhvervsobligationer og erhvervsobligationsbaserede investeringsforeninger i pct. af total portefølje opgjort til markedsværdi 12,0% 12,1% 12,0% 12,1% 12,4% Antal aktier (angivet i stk.) Udestående antal aktier, ultimo Udestående antal aktier ekskl. egne aktier, ultimo Gns. antal udestående aktier ekskl. Egne aktier Pr. aktie á nom. 100 kr (angivet i kr.) Indre værdi (som indberettet til OMX Nordic Exchange Copenhagen, ultimo) 68,33 130,52 68,33 130,52 122,56 Indre værdi 66,91 129,46 66,91 129,46 121,56 Børskurs (seneste handel) 82,00 129,00 82,00 129,00 124,50 Børskurs / indre værdi 1,2256 0,9965 1,2256 0,9965 1,0242 Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Analytikerforenings anbefalinger.

4 LEDELSENS BERETNING Periodens resultat og investeringer Gudme Raaschou Vision A/S opnåede et resultat på -37,8 mio. kr. før skat i tredje kvartal 2008 og et resultat på -70,9 mio. kr. før skat i årets ni første måneder. Efter skat udgør resultatet i tredje kvartal -36,8 mio. kr. og -67,0 mio. kr. i årets ni første måneder, hvorefter selskabets egenkapital udgør 82,0 mio. kr. Resultatet er meget utilfredsstillende men skal naturligvis ses i lyset af krisen på de finansielle markeder. Fremmedkapital Selskabet havde i tredje kvartal en gearing af egenkapitalen på i gennemsnit godt fire gange. Dette gav et negativt bidrag til resultatet, idet selskabets samlede resultat langt fra opvejede finansieringsomkostningerne. Efter kvartalets udløb er låneomfanget nedbragt i flere omgange, hvor samarbejdet med selskabets långiver, Nordea, har været tilfredsstillende. USDrisikoen på investeringerne i amerikanske erhvervs-obligationer (også kaldet high yield-obligationer) var fortsat afdækket i tredje kvartal. I perioden blev der løbende optaget lån i CHF for ca. 60 mio. kr., hvilket bidrog negativt til afkastet. Makro og obligationer Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke kan blive værre. En lettere omskrivning af det gamle ordsprog beskriver meget godt udviklingen i tredje kvartal Hvis første halvår 2008 var en forfærdelig periode for langt de fleste aktivklasser, så blev tredje kvartal en decideret katastrofe med massiv finansiel uro og store kurstab. En situation, der på mange måder minder om 1930 ernes USA. Den nuværende krise hærger ligesom dengang langt uden for landets grænser: Det, der sidste sommer startede som en krise på det amerikanske marked for subprime-boliglån", har udviklet sig til en global finansiel krise i fuld udfoldelse med voldsomme følger for de helt fundamentale dele af økonomien. Forværringen af krisen gennem de seneste tre måneder har været specielt tydelig i det finansielle system, hvor likviditetsproblemer og gigantiske tab har resulteret i konkurser og nationaliseringer. Store, tidligere hæderkronede finansielle institutioner er blevet overtaget i 11. time. September bød uge efter uge på begivenheder, der for blot få måneder siden måtte betegnes som vanvittigt og urealistisk tankespind. I tredje kvartal fandt de mest spektakulære begivenheder sted i USA, herunder nationaliseringen af de to realkreditinstitutter Freddie Mac og Fannie Mae. Kendsgerningen, at to af verdens største realkreditinstitutter med et samlet udlån på mia. USD og en markedsandel på omkring 70% i USA i flere uger balancerede på afgrundens rand, sendte chokbølger gennem de globale finansielle markeder. På dette tidspunkt begyndte krisen for alvor at brede sig til de europæiske realkreditmarkeder, heriblandt i høj grad det danske. Centralbankerne på begge sider af Atlanten og i Asien har gennem længere tid pumpet likviditet ind i markedet og oprettet nye lånefaciliteter. Dels for at sikre pengemarkedets funktion, dels for at bringe de korte kreditspænd ned. USA har desuden lempet pengepolitikken markant ved at sænke renten meget kraftigt. Problemet med de mange tiltag er imidlertid, at de ikke havde nogen effekt på likviditetskrisen. Dag for dag blev pengemarkedet mere illikviditet, og kreditspændene steg. Aktier Tredje kvartal 2008 startede forholdsvis roligt på de globale aktiemarkeder med kursstigninger i juli og august, men september blev intet mindre end kaotisk. Det viste sig, at finanskrisen langt fra var ved at ebbe ud, hvilket frem til september ellers var den almene opfattelse blandt markedsdeltagerne. I løbet af september stod det klart, at bl.a. Lehman Brothers, Merrill Lynch og verdens største forsikringselskab, AIG, var i alvorlige vanskeligheder. AIG endte med at blive de facto nationaliseret, Bank of America overtog Merrill Lynch, mens det var noget af en overraskelse, at Lehman Brothers - med en gæld på 613 mia. USD - fik lov til at gå ned. Kollapset underminerede fuldstændig tilliden til det finansielle system, og den traditionelle amerikanske "Investment Bank" som forretningsmodel uddøde reelt i september. Bankerne, der i forvejen var tilbageholdne med at låne til hinanden, lukkede i praksis interbank-markedet helt ned. Konsekvensen på aktiemarkederne var en negativ spiral i kursdannelsen, der blev forstærket af stop-loss salg. Desuden er selv de mest optimistiske investorer nu også begyndt at forberede sig på markant lavere vækst i verdensøkonomien i årene fremover. Industriaktier med den største direkte eksponering til et lavere aktivitetsniveau faldt mest i kurs i september. Både indenfor og udenfor USA sås fuldstændige eller delvise nationaliseringer af finansielle institutioner. Dertil kom hundredevis af mindre banker og finansielle virksomheder, som gik konkurs eller blev overtaget - specielt i USA, men også i Europa. Det globale finansielle system var tæt på et egentligt sammenbrud, hvilket naturligvis, i fald det måtte ske, vil få uoverskuelige konsekvenser for både store og små virksomheder samt forbrugere verden over. I løbet af andet kvartal blev den globale aktieandel reduceret. Derimod blev andelen af danske aktier i porteføljen øget, omend kun med halvdelen af reduktionen i globale aktier. Den samlede aktieandel var ved udgangen af tredje kvartal ,8%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier. Erhvervsobligationer Kreditmarkederne verden over oplevede en af de værste perioder nogensinde i tredje kvartal Antallet af konkurser er fortsat på et meget lavt niveau. Med udgangen af august var den globale default-rate på 2,65%, mens den for Eurozonen var 0,67%. Set i lyset af finanskrisen og den makroøkonomiske udvikling forventes antallet af konkurser imidlertid at stige i de kommende måneder. Markedet peger i samme retning, idet andelen af distressed bonds (obligationer med kreditspænd på mere end basispoint) udgør i skrivende stund langt hovedparten mod blot 4,56% på samme tid sidste år. Det europæiske high yield-kreditspænd blev udvidet til basispoint ved udgangen af september, hvilket er mere end en fordobling siden udgangen af Udviklingen var ikke meget anderledes i USA, spændet steg til over basispoint. I september måned blev andelen af amerikanske erhvervsobligationer reduceret, mens den europæiske andel blev fastholdt. Ved udgangen af tredje kvartal 2008 var erhvervsobligationernes andel af porteføljen i alt 12,0%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier. Ved udgangen af tredje kvartal 2008 var obligationernes andel af porteføljen 69,2%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier i porteføljen. Side 3

5 PORTEFØLJENS SAMMENSÆTNING Porteføljens sammensætning pr. 30. september 2008 (valørdato) fremgår af nedenstående tabel, som er opgjort til markedsværdi. Beholdningen af egne aktier indgår ikke i opgørelsen nedenfor. BEHOLDNING ANSKF. MARKEDS KURSVÆRDI INKL. ANDEL PAPIRNAVN Stk. KURS KURS VEDH. RENTE I % (1.000 kr.) OBLIGATIONER KONVERTERBARE OBLIGATIONER 6,00% Unikred Nordea OA ,43 93, ,0% 6,00% Totalkr 111 C..s ,80 100, ,8% 7,00% Totalkr 111 C.s ,24 105, ,3% 6,00% DLR 42.s.A ,35 103, ,2% 10,00% JK 3.s ,00 104, ,1% 7,00% KD 23C s ,57 106, ,1% 8,00% KD 22C.s ,92 107, ,3% 8,00% KD 23C.s ,38 108, ,6% 7,00% KD 22D s ,72 106, ,2% 8,00% KD 23D s ,57 110, ,4% 6,00% KD 26D s ,14 101, ,6% 6,00% KD 22D s ,29 100, ,1% 7,00% KD 22D s ,24 107, ,8% 8,00% KD 23D s ,85 110, ,3% 7,00% KD 23S.S ,72 99, ,8% 8,00% BRFkred 111C ,80 109, ,4% 7,00% BRFkred 111.s ,38 106, ,9% 8,00% BRFkred ,25 111, ,5% 6,00% BRFkred 111 B ,72 101, ,4% 7,00% Nykred 3C s ,64 106, ,6% 9,00% Nykred 3C s ,12 114, ,5% 6,00% Nykred 2C s ,14 100, ,3% 7,00% Nykred 3C s ,65 106, ,6% 6,00% Nykred 73D OA ,99 95, ,4% 7,00% Nykred 01E DA ,89 98, ,6% VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER 5,58% Nykred 49D 6F OA ,05 97, ,8% 6,00% Nykred 21E600CF6DA ,14 90, ,7% 5,26% Scandi III S ,96 95, ,3% Depfa VAR ,00 90, ,0% FRN Sydbank A/S 2015(call2012) ,75 86, ,2% FRN Sydbank A/S 2049(call2017) ,50 73, ,2% FRN Jyske Bank 2016(call 2013) ,25 83, ,8% 4,35% DanicaPen (call2011) ,94 93, ,4% FRN Swedbank 2016(call 2011) ,19 83, ,1% OBLIGATIONER I ALT ,2% Heraf vedhængende rente UDTRUKNE OBLIGATIONER I ALT ,0% ERHVERVSOBLIGATIONER Gudme Raaschou Eur. High Yield ,45 87, ,6% Gudme Raaschou US High Yield , , ,4% ERHVERVSOBLIGATIONER I ALT ,0% AKTIER o.a. KAPITALANDELE Gudme Raaschou Selection ,25 42, ,7% Gudme Raaschou Nordic Alpha ,88 86, ,4% Gudme Raaschou Danske Aktier ,11 73, ,1% EJBO Holding ApS , , ,5% AKTIER I ALT ,8% KONTANT, LÅN, VALUTA I ALT ( ) TOTAL PORTEFØLJE ,0% Side 4

6 Forventninger til de finansielle markeder Makro- og renteforventninger - obligationer Redningspakkerne fra den amerikanske regering og EU-landenes regeringer kan vise sig at være de første, meget vigtige skridt hen imod en afslutning af kreditkrisen. Det kan kun tiden give svar på. Foruden diverse skattelettelser og støtteordninger er den amerikanske plans grundpille, at finansministeriet kan opkøbe dårlige lån og kreditprodukter for op til 700 mia. USD og dermed lette de finansielle institutioners balancer og minimere risikoen for yderligere tab. Såfremt planen lykkes, vil den hjælpe til med at genskabe den gensidige tillid i den finansielle sektor. Dette vil alt andet lige øge likviditeten på pengemarkedet og få kreditspændene til at falde. Tiltagene i USA kan medvirke til at forholdene på de finansielle markeder normaliseres og dermed at undgå en decideret credit crunch (at prisen på kredit eksploderer). I Europa er de nationale redningspakker primært rettet mod at sikre de almindelige bankkunders indskud og interbank-lån. Udviklingen i de underliggende økonomier er voldsomt påvirket af den igangværende krise. Arbejdsløsheden i både USA og Europa er begyndt at stige, privatforbruget er gået i stå, og forventningerne til fremtiden blandt virksomheder og forbrugere, målt ud fra diverse tillidsindeks, er styrtdykket. Boligpriserne er faldende verden over, og særligt i de amerikanske solskinsstater, i Storbritannien og i Spanien er prisfaldene særligt voldsomme. I resten af Europa, herunder Danmark, synes udviklingen i stigende grad at følge samme retning omend i et lavere tempo. I halvårsrapporten var det forventningen, at verden ikke var på vej ind i en lang recession; der var lys for enden af tunnelen. Dette udsagn presses naturligvis af finanskrisens voldsomme eskalering i gennemtredje kvartal og udviklingen efter kvartalets afslutning. Teorien om en blød landing i USA, og et Europa, der kunne stå på egne ben og ikke ville blive påvirket af krisen holder desværre ikke stik. Recessionen er uundgåelig i Europa og højst sandsynlig også i USA. Spørgsmålet er nu, om vi står foran en lang recession - som f.eks. perioden i midten af 1970'erne og de tidligere 1980'ere - eller om vi slipper med en relativt kort recession som i perioden efter 11. september Argumenterne for, at recessionen bliver meget lang er, at finanskrisen er blevet en akut samfundsøkonomisk krise. Det er en politisk udfordrding at sørge for, at krisen ikke bliver kronisk som i Japan i 1990'erne. De første politiske tiltag er kun førstehjælp til finanssektoren - det er ikke løsningen på den negative forventningsdannelse, der præger virksomhederne og de almindelige forbrugere. Argumenterne for, at recessionen denne gang bliver forholdsvis kort er, at økonomierne er langt mere robuste og fleksible end tidligere. Verden er blevet globaliseret på godt og ondt. Ledelsen og selskabets investeringsrådgiver forventer ikke en årelang dyb depression. Verdensøkonomien er trods den igangværende finansielle krises omfang mere robust end tidligere. Den rivende udvikling i Emerging Markets forventes ganske vist at blive bremset noget op, men det forventes ikke at lade sig stoppe af en lavere vækst i Vesten. De nye økonomier som Brasilien, Rusland, Indien og Kina vil naturligvis blive påvirket negativt af lavere vækst i Europa og i USA, men de vurderes at være mindre afhængige end tidligere af det vestlige økonomiske lokomotiv. Hertil kommer, at indsatsen med diverse hjælpepakker, skattelettelser, centralbankernes lånefaciliteter etc. må ventes at få en vis effekt. Samtidig konstateres det, at inflationen er hastigt på vej ned, både som følge af markante fald i råvarepriserne, men naturligvis også som følge af lavere økonomisk aktivitet. Dette vil give mulighed for rentenedsættelser, som vil være med til at genstarte økonomierne. Det forventes, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil bløde udmeldingerne yderligere op i takt med, at risikoen for inflation stille og roligt mindskes. Det vil føre til markante rentenedsættelser fra både ECB's og Danmarks Nationalbanks side. Aktier Når det gælder investeringsstrategien vil det dog ikke være klogt ensidigt at satse på, at vi hurtigt vender tilbage til de dominerende investeringstemaer fra 2007 og starten af Det skyldes dels den relativt høje usikkerhed om den globale økonomiske udvikling, dels usikkerheden om varigheden af en recession samt endelig de hastigt faldende priser på råvarer, herunder den faldende oliepris. Det er desværre umuligt at svare på, hvornår bunden på aktiemarkederne er nået. Stemningen blandt investorerne er i øjeblikket dyster og har i sig selv en selvforstærkende negativ effekt på udviklingen. Det er dog et faktum, at aktiekurserne er faldet meget, rigtig meget endda. Vi har beregnet, at der i aktiekurserne nu er indregnet, at indtjeningen i virksomhederne i 2009 skal falde med over 25% i forhold til i I et historisk perspektiv er dette et meget stort fald, som vi kun har set få gange før: 1943, 1982 og Aktierne har en meget lav værdiansættelse, men det er vigtigt at have for øje, at en lav værdiansættelse i sig selv ikke er nok til at initiere en vending. Der er brug for en periode med ro på finansmarkederne, dvs. de store, institutionelle tvangssalg skal ophøre, og risikoaversionen skal aftage. Den langsigtede investor, der er bevidst om sin risikoaversion, vil dog formentlig kunne gøre gode investeringer i skrivende stund. Erhvervsobligationer Holdningen til kreditmarkedet er, at afkastpotentialet synes meget attraktivt. Ved de aktuelle niveauer for kreditspændpå omkring basispoint og den høje direkte rente i niveauet 23% p.a. burde det være tid til at øge beholdningen af high yield-obligationer. Dog anerkender vi risikoen for, at den megen nervøsitet og uro på de finansielle markeder kan medføre yderligere udvidelser af kreditspændet. Især på kort sigt må volatiliteten forventes at være høj. Og det store kreditspænd er i sagens natur også udtryk for markedets vurdering af risikoen. Andelen af erhvervsobligationer i porteføljen fastholdes. Side 5

7 Asset allocation Ved valg af investering i den ene eller den anden aktivklasse, skelner man normalt til de historiske korrelationer aktivklasserne imellem. I løbet af de seneste måneder er disse korrelationer og dermed den traditionelle diversifikationstankegang imidlertid blevet sat ud af spil. Alle aktivklasser på nær statsobligationer er faldet i kurs. Med afsæt i de historiske modeller for prisfastsættelse af aktier burde aktieandelen øges, hvad enten man ser på den absolutte P/E eller den relative prisfastsættelse på aktier vs. obligationer. Men på grund af den ekstreme volatilitet og usikkerhed maner vi til forsigtighed og vil derfor endnu ikke øge aktieandelen. Bestyrelsesbeslutninger Der er i tredje kvartal 2008 ikke truffet beslutninger i bestyrelsen af en art, som vurderes at påkræve offentliggørelse i nærværende delårsrapport, ud over dem der relaterer sig til det investeringsmæssige. Ser vi på obligationssegmentet virker erhvervsobligationer som en særdeles attraktiv aktivklasse, hvor andelen i porteføljen fastholdes. Vi er særdeles positive på dansk realkredit, der i skrivende stund aldrig har været billigere. Det skal i den forbindelse nævnes, at dansk realkredit på ingen måde kan sammenlignes med Fannie Mae og Freddie Mac i USA. Gearings-aspektet er ikke til stede i dansk realkredit. Der findes ingen subprime-lånetyper i Danmark, og lån bliver på instituttets balance i dansk realkredit. Sidst, men ikke mindst anvender man i dansk realkredit det unikke balanceprincip, der sikrer seriesammenhæng mellem låntager på den ene side og investor på den anden. Der er dermed en helt anden risikoprofil på danske realkredit og eksempelvis amerikansk boligfinansiering. Øvrige begivenheder Forventninger til resultatet I tredje kvartal 2008 er der ikke indtruffet øvrige begivenheder, som vurderes at påkræve offentliggørelse i nærværende delårsrapport. Såfremt kursudsvingene frem til offentliggørelsen af nærværende delårsrapport fortsætter, kan der ske meget inden årets udgang. Der er i skrivende stund ikke indikationer på, at volatiliteten aftager, og i oktober måned var de kortsigtede kursudsving på de finansielle markeder sågar kraftigere end i september. På baggrund af den forstærkede uro på de finansielle markeder kan selskabet resultat for 2008 ikke meningsfuldt anslås inden for et snævert interval. Med udgangspunkt i udviklingen frem til offentliggørelsen af nærværende delårsrapport samt forventningerne til de finansielle markeder resten af året, vurdereres det dog ikke sandsynligt at kunne opnå et resultat før skat i 2008 i niveauet - 5 til -15 mio. kr., som hidtil forventet. Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning, som vurderes at rykke væsentligt ved det billede, som nærværende delårsrapport giver. Resultatet for 2008 vil være meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af året. Side 6

8 Resultatopgørelse (i kr.) 3. kvartal 3. kvartal kvartal kvartal Note RENTEINDTÆGTER Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Kursreguleringer Kursgevinster Kurstab Netto kursregulering Udbytte Udbytte Udbytte i alt Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Udgifter til personale og administration Andre ordinære udgifter Resultat før skat Skat af periodens resultat Resultat efter skat RESULTAT PR. AKTIE Periodens resultat pr. aktie -28,12-1,36-51,17 7,54 0,61 Udvandet resultat pr. aktie -28,12-1,36-51,17 7,54 0,61 Balance (i kr.) AKTIVER 30. september 30. september 31. december Note Langfristede aktiver Aktier, aktiebaserede investeringsforeninger og andre kapitalandele Udskudt skat Langfristede a ktiver Omsætningsaktiver Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER 30. september 30. september 31. december Egenkapital Aktiekapital Overført overskud Egenkapital i alt Kortfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 7

9 Egenkapitalopgørelse Egenkapital pr. 31. december 2007 (1.000 kr.) Aktiekapital Egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital pr. 31. december Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. * I overensstemmelse med ændringer i Aktieselskabsloven overføres overkurs ved emission til overført resultat. Egenkapital pr. 30. september 2008 (1.000 kr.) Aktiekapital Egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital pr. 31. marts Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Pengestrømsopgørelse (i kr.) 30. september 30. september 31. december Note Periodens resultat efter skat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Likvider ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af det offentliggjorte regnskab. Side 8

10 NOTER (i kr.) 3. kvartal 3. kvartal kvartal kvartal Rente indtægter Renteindtægter, obligationer Renteindtægter, øvrige Renteudgifter Renteudgifter, kreditinstitutter Netto kursreguleringer Netto fordeler kursreguleringerne sig således: Obligationer Obligationsbaserede investeringsforeninger Aktiebaserede investeringsforeninger Valuta Afledte finansielle instrumenter Medarbejderforhold Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse: Direktion Bestyrelse Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Andre omkostninger Andre omkostninger indeholder omkostninger til investeringsrådgivning, administration og øvrige relaterede omkostninger Heraf udgør honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: Revisionshonorar til Deloitte Andre ydelser, PricewaterhouseCoopers Aktier, aktiebaserede investeringsforeninger og andre kapitalandele Beholdningen af aktier, aktiebaserede investeringsforeninger og andre kapitalandele er specificeret i afsnittet "Porteføljens sammensætning". 7 Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger Beholdningen af obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger er specificeret i afsnittet "Porteføljens sammensætning".

11 Side 9 GUDME RAASCHOU VISION kvartal kvartal Andre tilgodehavender Tilgodehavende renter Positiv værdi af afledte finansielle instrumenter Øvrige aktiver Egenkapital Aktiekapital Egne aktier Overført resultat Gæld til kreditinstitutter Selskabet har indgået aftale med kreditinstituter om en kreditfacilitet med en ramme på i alt 600 mio. kr. Selskabet har pr. 30. september 2008 trukket 401 mio. kr. via denne kreditfacilitet, som forfalder inden for et år. Selskabet har stillet værdipapirer til en kursværdi af 443 mio. kr. til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter. Selskabet har optaget lån hos Nordea mod sikkerhedsstillelse i selskabets værdipapirdepot hos Nordea. Lånet er optaget på almindelige forretningsmæssige betingelser. Værdipapirbelåningsaftalen er i overensstemmelse med selskabets investeringsrammer, hvad angår værdipapirtyper, indlån og valuta. Hertil kommer rammen for anvendelse af finansielle instrumenter, som ligeledes er i overensstemmelse med selskabets investeringsrammer. De belånte finansielle instrumenter er indenfor Nordea Bank Danmarsks til enhver tid gældende positivliste. Såfremt selskabet misligholder den indgåede aftale om værdipapirbelåning, kan Nordea håndhæve sit pant. Lånet gælder intil videre, dog med årlig genforhandling. Lånerenten fastsættes løbende med op til et år frem ad gangen. Lånerenten er Nordeas basisrente, N-BOR, med et tillæg. 11 Pengestrømsopgørelse - reguleringer Urealiserede kursreguleringer (netto) Betalt skat Skat af årets resultat Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i gældsforpligtelser mv Nærtstående parter Selskabet har en nærtstående part med bestemmende indflydelse: Gudme Raaschou Bank A/S. Selskabet har indgået investeringsaftale med Gudme Raaschou Bank A/S. Selskabet har optaget lån hos Nordea Bank på markedsmæssige vilkår. Selskabet har indgået varemærkelicensaftale med Gudme Raaschou Bank A/S om brug af navnet "Gudme Raaschou" i selskabets navn. Såfremt samarbejdet mellem selskabet og Gudme Raaschou Bank A/S ophører, forpligter selskabet sig under den indgåede varemærkelicensaftale, til at fjerne Gudme Raaschou fra selskabets navn. Side 10

12 SELSKABSOPLYSNINGER Adresse Børsgade København K Telefon Telefax Hjemstedskommune København Hjemmeside Registreringsnumre Fondskode: DK CVR-nr.: Bestyrelse Flemming H. Jensen (Formand), født Valgt til bestyrelsen første gang i Direktør i Gudme Raaschou Bank A/S. Bestyrelsesmedlem i Gudme Raaschou Invest A/S (formand) og Nordic Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (formand). Niels Mazanti, født Valgt til bestyrelsen første gang i Finansdirektør, C. L. Davids Fond og Samling. Bestyrelsesmedlem i Livercyte Ltd. (UK). Desuden bestyrelsesformand i en række ikke-erhvervsdrivende fonde og legater. Michael Vilhelm Nielsen, født Valgt til bestyrelsen første gang i Advokat, Partner i Plesner. Bestyrelsesmedlem i Gudme Raaschou Bank A/S, TTIT A/S, TTIT Ejendomme A/S, Nerve A/S, Johs. Rasmussen, Svebølle Holding Aps, Svebølle Auto Service Aps. Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens fond, Sola Nordic A/S og Erik Magnussen Design, Klampenborg A/S. Depotselskab Nordea. Bankforbindelse Nordea. Aktiebog VP Aktiebog Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Deloitte blev genvalgt på den ordinære generalforsamling den 22. april Advokat Gorrissen Federspiel Kierkegaard Køb og salg af aktier Aktier i Gudme Raaschou Vision A/S kan handles som ethvert andet værdipapir. Det vil sige ved henvendelse til eget pengeinstitut eller børsmægler. Børskursen vil være resultatet af udbud og efterspørgsel på aktiemarkedet. Den indre værdi offentliggøres dagligt via NASDAQ OMX Copenhagen som en indikator på værdien af selskabets værdipapirportefølje efter alle omkostninger og estimeret skat. Online information om Gudme Raaschou Vision A/S På selskabets hjemmeside, offentliggøres årsog delårsrapporter. Via et direkte link til NASDAQ OMX Copenhagens hjemmeside kan børsinformation fås. Meddelelser om selskabets indre værdi kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside under menupunktet "Kurs". Direktion David Huang Direktør Side 11

13

14 Ù«¼³» Î ½ ±«Ê ±² ß ñí Ì» ¹»² Ø«Þ( ¹ ¼» ìóè ÜÕóïîïë Õ(¾»² ª² Õ Ü ²³ µ Ì» ò õìë íí ìì çð ðð Ú õìë íí ìì çï èì ÝÊÎ ² ò îê éç ïì ïí ò¹ ª ±²ò¼µ

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008 Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007. Hovedpunkter

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007. Hovedpunkter Q3 GUDME RAASCHOU VISION INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Revision Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007. Hovedpunkter

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007. Hovedpunkter Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008 Halvårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 28. august 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S Kigkurren

Læs mere

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ASA JYDERUP LYNG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2014 Torben Erichsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2009 er et overskud før skat på 27 tkr. og et overskud

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport Godkendt

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport 2015/16

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere