VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder."

Transkript

1 VURDERINGSRAPPORT Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg. Arealer: Boligareal 712 m² Kælder 256 m² Grundareal 898 m² Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder. Det skal dog anføres, at ejendommen, til stadighed fremstår i en særdeles god vedligeholdelsesmæssig stand. Ejendommen fremtræder velordnet og kvaliteten af de enkelte boliger, som er besigtiget må betegnes som god. Det er forudsat at samtlige indvendige bygningsændringer/forbedringer, som andelshaverne har foretaget er lovligt udført og anmeldt/godkendt hos kommunen.

2 INDLEDNING: MÆGLER: EJENDOMMEN: EJERFORHOLD: REKVIRENT: FORMÅL: BESIGTIGELSE: VURDERINGSRAPPORT TILSENDT: Morten Ristock-Poulsen, Ejendomsmægler & Valuar. Tinghusvej 10A-10B. A/B Tinghusvej 10A-10B Tinghusvej 10A-10B 3480 Fredensborg. A/B Tinghusvej 10A-10B v/bjørn Cordius Hansen Tinghusvej 10A, st.th Fredensborg Formålet med nærværende vurdering er at fastsætte ejendommens værdi som boligudlejningsejendom i forbindelse med beregning af andelskronens værdi. Besigtigelse er foretaget den Tilstede var for Andelsboligforeningen Bjørn Cordius Hansen m.fl. tillige med undertegnede Morten Ristock-Poulsen Vurderingsrapporten er udfærdiget i et eksemplar, der er tilsendt elektronisk. Endvidere beror et eksemplar hos andelsvurderinger.dk TEMA / FORUDSÆTNING TEMA FOR VURDERING: Kontantværdiansættelse af ejendommens værdi pr som boligudlejningsejendom, jf. 5, stk. 2, litra B i "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber", med én ledig gennemsnitlig lejlighed. Denne vurderingsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med de principper, som er fastsat af Dansk Ejendomsmæglerforening for vurdering af andelsboligforeningsejendomme. Det betyder bl.a., at ejen dommen er vurderet som om den var en boligudlejningsejendom og aldrig har været andet. Det betyder desuden, at den pris, som er anført i nærværende rapport, kan være forskellig fra den pris, som andelsboligforeningen kan sælge ejendommen til på det frie marked. Desuden er den vurderet efter samme principper, der anvendes når en sådan ejendom skal sælges til en investor / køber, hvilket betyder, at den vurderes inklusive visse forbedringer, herunder forbedringer foretaget af den enkelte andelshaver. Det betyder, at andelsboligforeningen skal trække værdien af disse forbedringer ud af kontantværdien inden den anvendes i foreningens regnskab. 2

3 Det er i rapporten anført hvilke forbedringer der er taget hensyn til i forbindelse med vurderingen. Der er desuden anført en pris på ejendommen hvor der ikke er taget hensyn til forbedringerne, men det skal understreges, at denne pris efter valuarens opfattelse heller ikke kan anvendes direkte i foreningens regnskab, idet værdien af forbedringerne (lig med forskellen mellem de to priser) er opgjort efter prin cipperne i lejelovgivningen, mens den værdi af forbedringerne, som skal trækkes ud af kontantprisen inden anvendelse i foreningens regnskab, skal opgøres efter principperne fastsat i andelsboligloven. Det skal endelig bemærkes, at det faktum, at ejendommen er vurderet som udlejningsejendom og som om den aldrig har været andet, betyder at den kontantpris, som er anført i nærværende rapport kan være forskellig fra den pris, som andelsboligforeningen vil kunne sælge ejendommen til på det åbne marked. Forudsætningen skyldes en fortolkning af andelsboligloven, som Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget. FORUDSÆTNINGER: Det er i nærværende vurdering forudsat: at rekvirenten ved levering af bilagsmateriale derved har opfyldt sin oplysningspligt, i henhold til sædvane overfor vurderingsmanden, at ejendommen er lovlig opført, indrettet og benyttet, at ejers dispositioner vedrørende ejendommen ikke er begrænset af privatretlige bestemmelser, såsom forkøbsret, lejeaftaler og lign., udover, hvad der er oplyst i vurderingstemaet, at ejendommens installationer er lovlige og funktionsdygtige, med respekt af slid og ælde, at en byggeteknisk gennemgang af ejendommen ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger, at ejendommen kan bygningskaskoforsikres, herunder mod angreb af svamp og insekter, uden væsentlige forbehold eller at en forsikring vil kunne forsætte på uændrede vilkår, og/eller at en ny ejer vil kunne tegne ny ligelydende forsikring til normal præmie, at ejendommens fundamenter er bæredygtige, at der ikke hos offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber eller i grundejerforening er pålagt udgift til vej, vand, kloak, varme, m.m., idet det bemærkes at kommunalt ejendomsoplysningsskema ikke er rekvireret, men at området er vurderingsmanden meget bekendt, at ejendommens servitutter, brugsrettigheder og/eller andre byrder ikke på nogen måde begrænser ejendommens værdi i forbindelse med den fremtidige anvendelse, at de anførte driftsudgifter for så vidt angår vedligeholdelse og renholdelse m.m. er anslåede og at ejendommens udgifter til vand/afledning betales af de enkelte lejere efter forbrug, at ejendommen overtages i overensstemmelse med det i vurderingsrapporten anførte, herunder at der skønsmæssigt er anslået kr. 800,00 i leje pr. m2 for samtlige bolig m2 i ejendommen samt kr pr. kvm. for en ledig lejlighed på 70 kvm. 3

4 at ejendommen ikke er forurenet, at der ikke verserer sager og/eller påbud vedrørende ejendommen, udover det eventuelt under gennemgangen oplyste, at ejendommens værdi er fastsat ud fra de nugældende markedsvilkår samt kurs- og renteniveau. VURDERINGSANSÆTTELSE VURDERINGSSUM: Kontantpris kr KAPITALBEHOV: Udbetaling kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Refusion forudbetalt leje kr Anslået kapitalbehov kr LEJEINDTÆGTER/ DRIFTSUDGIFTER: Samlede årlige lejeindtægter udgør kr , fordelt som følger: Boliglejemål, 642 m² a 800 kr ledig lejl. på 70 m² a kr Årlige leje indtægter: kr DRIFTSUDGIFTER: Samlede årlige driftsudgifter andrager anslået kr som følger: Ejendomsskatter 2015 kr Renovation / miljøafgifter kr Vand / vandafl. / el, fælles ansl. kr Renholdelse / vicevært kr Vedligeholdelse, afsat kr Administration, anslået kr Forsikring, anslået kr Driftsudgifter år 2015, i alt ansl. kr ØVRIGE FORHOLD: Udgiften til renholdelse, vicevært, vedligeholdelse, administration og forsikringspræmien er anslået. Købers fremtidige udgift afhænger bl.a. af ejendommens anvendelse. 4

5 ÅRLIG NETTEINDTÆGT: Lejeindtægter: kr Driftsudgifter: kr Årlige nettoindtægt: kr STARTFORRENTNING: Startforrentningen for en investor vil ca. andrage som følger: Nettoindtægt*100 kr / anslået kapitalbehov kr Forrentning til en investor ca. 5,46 % EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED: Adresse: MATR:NR.: KOMMUNE: ANVENDELSE: Ejendomstype Anvendelse Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg 13 b Fredensborg Fredensborg-Humlebæk Boligudlejningsejendom Boligudlejning OPFØRT / OMBYGGET: Opførelsesår 1948 AREALER: Grundareal 898 m², heraf vej 0 m² (ifølge BBR) Bebygget areal 256 m² Boligareal 712 m² Samlet bygningsareal 512 m² Sekundært areal (kælder) 256 m² OFFENTLIG VURDERING: År 2012 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FORSIKRINGSFORHOLD: Ikke oplyst 5

6 ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Ejendommen energimærkes ved salg hvis gyldigt energimærke ikke foreligger. GENEREL BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE: Rødstensejendom fra 1948 i tre etager (excl. Kælder) med nyt tegltag), naturgas og termovinduer. Ejendommen ligger centralt med kort afstand til bl.a. offentlig transport og slottet. Ejendommen består af 12 lejligheder der alle har køkken og bad. Lejlighederne er ifølge BBR fra 50 til 70. Der ligger i den kommende tid nogle vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, bl.a. faldstammer og rep. af sokkel Der er fællesvaskeri i kælderen, ligesom hver lejlighed har adgang til 2 kælderrum. Vedligeholdelsesstandarden på ejendommen må betegnes som god. Og ejendommens beliggenhed må betragtes som rigtig god. Det er forudsat at samtlige indvendige bygningsændringer/forbedringer, som andelshaverne har foretaget er lovligt udført og anmeldt/godkendt hos kommunen. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS: KLOAKFORHOLD: OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD: BRANDMÆSIGE FORHOLD: SERVITUTTER: Ejendommen er beliggende i byzone. Kloakforholdene er noteret som offentlig. Der er ikke tinglyst lokalplan for området. Det er forudsat, at ejendommen er brandsikret i henhold til forskrifter Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som tingbogsattest af

7 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE EL, VAND OG VARME: Boligerne er tilsluttet elværket og vandværket. Boligerne opvarmes med naturgas. LØSØRE OG INVENTAR Ejendommen er vurderet inklusive visse forbedringer, herunder evt. forbedringer foretaget af den enkelte andelshaver. Sidstnævnte kan andelshaveren forlange særskilt betaling for i forbindelse med salg af andelen, og beløbet bør derfor ikke medtages i andelsboligforeningens regnskab. Der er i rapporten ikke taget højde for forbedringer der foretaget af den enkelte andelshaver. Det skal præciseres, at den værdi disse er tillagt i forbindelse med vurderingen er værdien opgjort efter reglerne i Lejeloven. Det er ikke den samme værdi, som andelshaveren kan kræve i forbindelse med et salg af andelen, og andelsboligforeningen skal derfor beregne denne værdi separat inden fradrag i vurderingssummen foretages. MILJØFORHOLD MILJØFORHOLD, DRIFT I følge tingbogsattest er grunden ikke registreret med dokumenteret forurening (kortlagt på vidensniveau 2 eller registreret affaldsdepot). BILAG - VURDERINGSRAPPORT MODTAGNE BILAG / INDHENTEDE OPLYSNINGER: Til brug for vurdering er modtaget eller fremskaffet BBR-meddelelse Offentlig ejendomsvurdering 2012 Regnskab 2013 Tingbogsattest af Ejendomsskatter

8 HABILITET / UNDERSKRIFT HABILITET: Denne vurdering er foretaget ud fra mit indgående kendskab til omsætning af denne type ejendomme, og i øvrigt efter skøn og bedste overbevisning. Samtidig erklærer undertegnede, at jeg ikke har personlig tilknytning til ejeren eller parter i sagen, ligesom jeg ikke har personlig interesse i vurderingssummens størrelse. UNDERSKRIFT: Borup, den Andelsvurderinger.dk Ejendomsmægler & Valuar, Morten Ristock-Poulsen Mobil

9 9

VURDERINGSRAPPORT. Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk

VURDERINGSRAPPORT. Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk Hyrebakken 12, 3460 Birkerød Tlf.: 48 17 28 08 ravnshoj@post6.tele.dk VURDERINGSRAPPORT Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk Sag 12-4101 INDLEDNING MÆGLER: EJENDOMMEN: EJERFORHOLD: John Lindgreen,

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F - SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Arealer Etageareal 1.116 m 2 Grundareal 1.038 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.900.000,- INVESTERINGSEJENDOM I NYKØBING F. 3 erhvervslejemål Beliggende tæt ved

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

V U R D E R I N G S R A P P O R T

V U R D E R I N G S R A P P O R T Sag 13539 HH/MEC Dato 30. juni 2014 Rev.nr.: A1427 Dok. id:673950 V U R D E R I N G S R A P P O R T Sag: 13539 Vurderingsdato: 30. juni 2014 Ejendommen: A/B Frederiksbo, Frederikssundsvej 67, 2400 København

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Velholdt ejendomskompleks bestående af 3 ejendomme. 7 boliglejemål og 1 erhvervslejemål

SALGSPROSPEKT. Velholdt ejendomskompleks bestående af 3 ejendomme. 7 boliglejemål og 1 erhvervslejemål Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Velholdt ejendomskompleks bestående af 3 ejendomme. 7 boliglejemål og

Læs mere

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ ½- SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Arealer Etageareal 3.080 m 2 Grundareal 6.263 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 18.750.000,- Ca. 9,32 % VELBELIGGENDE NYERE INVESTERINGSEJENDOM

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 Nørregade 15 A-F, 6740 Bramming Udlejningsejendom med central beliggenhed i Bramming Pris kontant: Kr. 12.000.000 Afkast 1. år, anslået: 7,2% Årlig lejeindtægt

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

pr. 31. december 2012 af: A/B Haraldsted 2200 København N Matr. nr.: 5691 Udenbys Klædebo Kvarter

pr. 31. december 2012 af: A/B Haraldsted 2200 København N Matr. nr.: 5691 Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Haraldsted 2200 København N Matr. nr.: 5691 Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rummelig udlejningsejendom med tre lejemål og fælles gårdhave Dampmøllegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe Arealer Etageareal 752 m 2 Grundareal 3.554 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 6.925.000,- Ca. 9,62 % INVESTERINGSEJENDOM I RINGE Fuldt udlejet discountforretning

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere