NR RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE"

Transkript

1 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR Placering af sten i rabatten er ikke tilladt 3 Infomøde og workshop om regnvand i Trørød 4 Nye broer og ramper i motorvejsprojektet 5 2. etape af cykelstier på Dronninggårds Allé 6 Forår betyder beskæring og renholdelse 7 Tema om private fællesveje 8

2 GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal Kommune. Infobrevet udkommer fire gange om året - næste gang i juni. Infobrevet udgives af Teknik og Miljø, og målet er at sætte fokus på aktuelle temaer, samtidig med at vi bringer andre historier af interesse for boligejere. Denne gang sætter vi fokus på private fællesveje, ligesom du kan læse om sten på vejen og i rabatten, klimatilpasning og meget andet. God læselyst! Udgives af Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Øverødvej Holte Ansvarshavende redaktør Henrik Møller [ ] Layout Henrik Møller [ ] Foto Peter Jørgensen, Birkerød Colourbox Rudersdal Kommune Indhold Skribent Henrik Møller [ ] Har du ris og ros, så kontant Henrik Møller [ ] Placering af sten i rabatten er ikke tilladt 3 Infomøde og workshop om regnvand i Trørød 4 Nye broer og ramper i motorvejsprojektet 5 2. etape af cykelstier på Dronninggårds Allé 6 Forår betyder beskæring og renholdelse 7 Tema om private fællesveje 8-10

3 Placering af sten i vejrabatten er kun tilladt i ganske særlige tilfælde Sten i vejrabatten kan være flotte at se på, men de må ikke bare blive placeret uden videre. De kræver en tilladelse fra kommunen, og en sådan gives kun undtagelsesvist, i ganske særlige tilfælde, f.eks. hvis der er tale om en mindesten. Desuden skal stenen være tydeligt afmærket og mindst ligge en meter fra kanten af kørebanen. Nu da foråret er her, og alle er mere ude, både til fods og på cykel, er det aktuelt at fortælle om rammerne for at anvende den del af vejarealet, der befinder sig ved siden af vejen, i mange tilfælde en bred græsrabat. Denne er er altid en del af vejarealet. Skal man have en container eller sten liggende i dette areal i en periode, skal man søge kommunen om tilladelse til det, som kaldes for råden over vej. Tilsvarende gælder, hvis man har brug for at opstille byggemateriel, skurvogn el. lign. Uheld betyder erstatningsansvar Genstande i rabatten, herunder sten, må nemlig ikke være til fare for gående og cyklende eller til gene for bilister og afviklingen af trafikken. - Vi har dårlige erfaringer med sten, der alt for tit anbringes meget tæt på kørebanekanten eller på hjørner, fortæller Michael Didrichsen, trafikteknisk sagsbehandler i Rudersdal Kommune. Dels kan det være farligt, dels skal rabatten kunne fungere som vigebane ved risiko for påkørsel af modkørende. Dette er yderligere problematisk og farligt om vinteren, hvor stenene ofte er dækket af sne, så de ikke kan ses, og det samme kan være tilfældet ved høj bevoksning. Michael Didrichsen understreger, at hvis en ulovligt placeret sten medfører skade på person eller materiel, er stenens ejer erstatningspligtig, hvis der rejses et civilt søgsmål. Kommunen ser på de konkrete sager Da det ofte er en balancegang mellem den enkeltes ret til at passe på sin ejendom og de gener, dette kan føre med sig, samt hensynet til effektiv brug af de offentlige ressourcer, har Rudersdal Kommune valgt ikke at føre et opsøgende tilsyn med sten i rabatter i byzone, hvor den lovlige hastighed er 50 km/t eller lavere. - Men hvis vi får konkrete anmeldelser om gener på grund af genstande i rabatten, f.eks. sten, foretager vi en konkret vurdering, og det vil som oftest betyde, at genstanden skal fjernes eller flyttes, siger Michael Didrichsen videre. Erfaringsmæssigt er grundejerne flinke til selv at fjerne ulovligt placerede sten, kun i et enkelt tilfælde har det været nødvendigt, at Rudersdal Kommune måtte fjerne stenen og sende regningen til grundejeren. Gennem tiden har der heldigvis kun været ganske få anmeldte uheld, en-to om året, fordi personer eller biler er stødt ind i sten, som ikke har været til at se. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR

4 Fokus på stigende regnmængder Klimaændringerne sender regnvand over os i et omfang, som kloakkerne ikke er dimensioneret til. Samtidig bliver der flere og større arealer med fliser og asfalt, hvor vandet ikke kan sive ned. De to udfordringer medvirker til, at håndtering af regnvand på offentlige arealer og private grunde er kommet i fokus og aktuelt skaber en række aktiviteter. Rudersdal Kommunes udkast til klimatilpasningsplan har netop været i offentlig høring, og Trørød var i marts centrum for et stort infomøde om, hvordan kommunen ser udfordringerne, og hvilke muligheder den enkelte har for selv at lade vandet nedsive. Afkobling af regnvand i Holmebjerg-området I april gjaldt det mere specifikt Holmebjerg i Trørød, hvor Rudersdal Kommune vil afkoble regnvandet fra kloakken og i stedet lade det nedsive gennem jorden til gavn for miljøet. På en workshop fik Rudersdal Kommune beboernes egne bud på, hvordan området kan forskønnes ved at indtænke regnvandet. Holmebjerg er valgt, fordi vejen ligger højt og sender regnvand til de lavere liggende områder, hvilket giver problemer ved kraftig regn. Ved at afkoble Holmebjerg hjælper vi på sigt områderne omkring, så vi undgår våde kældre samt overløb og lugtgener i Maglemoserenden. En fælles opgave med flere fordele Håndtering af regnvand er en fælles opgave, et fælles ansvar, der kan give et område en række fordele: Regnvandet håndteres, så det ikke forsager skader. Projekter kan forskønne området og øge dets værdi. Konkrete initiativer kan gavne naboskabet. Du kan selv sikre din ejendom ved at anlægge høje kanter ved kældernedgang, lyskasser m.v. Læs mere på rudersdal.dk/klima

5 Vejdirektoratets (VD) arbejde med at udvide Helsingørmotorvejen fra fire til seks spor skrider frem, her får du en status på projektet. Cykelstier Strækningen mellem Elleslettegårdsvej og Egebækvej er lukket - sandsynligvis frem til august Cyklisterne henvises til at køre ad Vejdammen og Gl. Holtegade. Når stien åbnes, vil stien langs motorvejen mellem Gøngehusvej og Elleslettegårdsvej blive lukket. Nye broer og ramper på motorvejen Sandbjergvej Første broarbejde færdigt, læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside. Elleslettegårdsvej Det gamle tilslutningsanlæg er væk, og VD er i gang med at bygge et nyt (inklusive bro). Det åbner i sommeren Gøngehusvej VD lukker tilslutningsanlægget (på nær tilkørslen til København) i sommeren 2014, river broen ned, og derefter bygges en ny bro. Gl. Holtevej Broen udskiftes i to etaper. Første halvdel af den nye bro er færdig og taget i brug. VD er i gang med at bygge anden halvdel, som står færdig i sommeren Når det sker, åbnes for trafik i passagen under broen - pt. kan kun busser og bløde trafikanter passere. VD bygger en ny tilslutningssti mellem Gl. Holtevej og cykelstien langs motorvejen. Øverødvej Der bygges nye nordvendte ramper, som åbner sommeren Når det er sket, lukkes de sydvendte ramper for at bygge nye. Direktoratet er i gang med at bygge to tredjedele af den nye bro, som åbner sommeren Når denne del åbner for trafik, rives den eksisterende bro ned, og sidste tredjedel af den nye bro bygges. Egebækvej Den gamle bro er væk, og en midlertidig stibro er opført. VD er i gang med at bygge en ny bro, der åbner sommeren Støjskærme Arbejdet med at opføre støjskærme begynder i andet halvår af 2014 og varer til udgangen af Læs mere om udbygningen af Helsingørmotorvejen på rudersdal.dk/motorvej

6 2. etape af cykelsti på Dronninggårds Allé Teknik- og Miljøudvalget besluttede sidste år, at der skal anlægges cykelsti og fortov på Dronninggårds Allé på strækningen fra Norske Allé til Parcelvej. Dermed gennemføres 2. etape af det samlede cykelstiprojekt, der blev startet i Der anlægges cykelsti i begge sider og med fast fortov på sydsiden. Arbejdet begynder i maj og er færdigt før starten af det nye skoleår. Sommermånederne er erfaringsmæssigt den bedste tid til denne slags projekter, fordi der er mindst mulig gene for beboerne og for afvikling af trafikken. Haveaffald må ikke afbrændes Det varmer, det er måske lidt hyggeligt og i hvert fald dejligt nemt, men afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone og i sommerhusområder og har været det siden 1. januar Afbrænding er forbudt af hensyn til naboer og miljø, og når man i stedet genbruger haveaffaldet, er gevinsten, at der kommer ny god dansk jord ud af det. Det er kun tilladt at afbrænde tørt haveaffald på ejendomme i landzonen og kun i perioden fra 1. december til 1. marts. Dog er bål tilladt ved særlige lejligheder. Tilbud om afhentning af haveaffald Fra 1. april til 30. november tilbyder Rudersdal Kommune afhentning af haveaffald en gang om ugen. Det koster 525 kr. for en hel sæson. Beløbet opkræves via ejendomsskatten. Læs mere om pris og vilkår på rudersdal.dk/haveaffald Asfaltarbejder tidligt fra start Forårets kommen betyder, at vi sætter gang i en række asfaltarbejder, og starten gik i år meget tidligere end vanlig pga. det milde vejr. For nylig gjaldt det cykelstien på Gammel Holtevej i Trørød på strækningen fra Langhaven til motorvejsbroen. Tilsvarende udføres arbejde på bl.a. cykelstien på Ravnsnæsvej i Birkerød fra Dambakken til Birkeporten, p-pladserne bag Hovedgaden i Birkerød ved Wilhelm La Cours Vej og ligeledes i Birkerød på Bakkevej, det sidste stykke vej ned til Jægerhytten. I maj følger disse arbejder: Skodsborgvej, cykelstien, mellem Bredevej og Langebjerg, den sydøstlige side: Nyt asfaltslidlag. Varighed: To dage. Skodsborgvej, strækningen fra Bøllemosevej til jernbanen: Nyt asfaltslidlag på cykelsti og kørebane. Varighed: To-tre dage. P-plads, hjørnet af Nærumgårdsvej og Alleen: Nyt asfaltslidlag.

7 Forår betyder beskæring og renholdelse Foråret er over os, og haven kalder. Træer og buske vokser hastigt, og det betyder, at der ikke kun er en masse, man gerne vil nå, men at der også er ting, der skal klares. I forhold til alt det grønne gælder det de forpligtelser, du som grundejer har til at beskære din beplantning mod vejen. Som grundejer har du nemlig ansvaret for, at beplantningen er beskåret mod fortov, vej og sti, så postbuddet, skraldemanden og alle andre medborgere kan passere. Der skal være fri passage for trafikken på både fortove, veje og stier samt gode oversigtsforhold fra sideveje og private grunde. Det betyder, at beplantningen skal beskæres helt ind til skel som vist på skitsen nederst th. på denne side. Belysning Pligten til at beskære beplantningen gælder også omkring gadebelysning og vejskilte. Belysningen skal uhindret kunne nå ned til vejbanen, ligesom vejskilte altid skal være synlige. Af hensyn til sikkerheden skal brandhaner altid holdes fri for beplantning. Tilsyn Rudersdal Kommune fører tilsyn med, om beplantningen mod vej er til gene eller fare for trafikken. Hvis vi konstaterer, at f.eks. en hæk er til gene for færdslen, får den pågældende grundejer en anmodning fra os om at foretage beskæring inden en fastsat tidsfrist på normalt tre uger. Hvis denne varsling ikke efterkommes, udstedes et påbud. Sker beskæringen stadig ikke, vil Rudersdal Kommune med hjemmel i vejlovgivningen foretage den nødvendige beskæring for grundejerens regning. Renholdelse af fortove En anden vigtig del af grundejerens forpligtelser er fortovet ud for ejendommen. Det skal holdes fri for ukrudt, fortov med fast belægning skal fejes, ligesom der naturligvis ikke må ligge affald etc. Endelig skal trapper til ejendommen renholdes. Læs mere på rudersdal.dk/veje

8 30 private fællesveje skal istandsættes i år I 2014 skal en lang række private fællesveje, ca. 30, istandsættes. Rudersdal Kommune er i fuld gang med at planlægge processen med at orientere og involvere de berørte grundejerforeninger / grundejere. Det er nemlig beboerne selv, der skal betale for at bringe vejen i en forsvarlig stand. Derfor afholdes der informationsmøder i løbet af det tidlige forår, hvor beboerne kan stille spørgsmål til repræsentanter for Vejafdelingen og høre om pligter og rettigheder. Vejens stand vurderes af eksternt firma I hvilken rækkefølge istandsættelsen skal foregå afhænger af den stand, de enkelte veje er i. Dette vurderes af en ekstern part, det rådgivende firma Grontmij, som Rudersdal Kommune samarbejder med. Selv bidrager kommunen med juridisk sagsbehandling, mens NCC udfører det konkrete arbejde med at udbedre vejene, så de kommer i forsvarlig stand. De røde markeringer viser de private fællesveje, hvor der i år skal gennemføres istandsættelse. NCC er valgt, fordi de kom med det billigste tilbud ved et udbud, Rudersdal Kommune har gennemført. Nye aftaler for serviceordninger på private fællesveje Serviceordningerne for vejvedligeholdelse og vintervedligeholdelse blev oprettet i 1991 i Søllerød Kommune. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 vedtog det daværende sammenlægningsudvalg så, at alle ejere på private fællesveje i Rudersdal Kommune skulle have mulighed for at tilslutte sig ordningen. De nuværende aftaler er indgået over en lang årrække, og de foreliggende aftaler har derfor et meget varieret indhold, ligesom mange af de personer, der i sin tid indgik aftalerne, siden er fraflyttet. Det tidligere Teknik- og Miljøudvalg besluttede derfor på sit møde i august 2013, at alle nuværende aftaler skulle opsiges og reviderede aftaler samtidig udsendes. Formålet er at sikre ensartethed i aftalerne, bedre forventningsafstemning og ajourføring af aftalerne. Detaljeret info om de enkelte aftaletyper og tidstermin for opsigelse af de eksisterende aftaler vil tilgå de enkelte grundejerforeninger / grundejere og vejlaug direkte.

9 Sådan foregår istandsættelsen Selv om det er beboernes eget ansvar at holde en privat fællesvej i forsvarlig stand, sørge for snerydning, saltning etc., er hensynet til trafiksikkerhed og trafikafvikling kommunens ansvar. Derfor kan kommunen påbyde en istandsættelse, når en vej er så slidt, at den kan være til gene eller decideret fare for trafikanterne. Påbuddet meddeles skriftligt grundejerforeningen / den enkelte grundejer i form af en kendelse. Grundejerne kan klage over kendelsen Grundejerne kan i mindst tre uger komme med bemærkninger til forslag til kendelse og fordeling af udgifter, f.eks. informationer omkring ejendommens brug af vejen. Når grundejerne har modtaget den endelige kendelse, har de fire uger til at klage til Vejdirektoratet. Her har de mulighed for at klage over sagens retlige aspekter, herunder kommunens sagsbehandling. Vejdirektoratet kan ikke tage stilling til kommunens faglige skøn i sagen, herunder fordelingen af udgifter. Rudersdal Kommune bruger en ekstern samarbejdspartner, det rådgivende ingeniørfirma Grontmij, til at vurdere vejens tilstand og komme med forslag til, hvilke arbejder der er nødvendige for at bringe vejen tilbage i god og forsvarlig stand. Grontmij kommer herefter med et samlet tilbud baseret på de listepriser, som entreprenørfirmaet NCC er kommet med. Efter et udbud har kommunen valgt NCC til at udføre de konkrete arbejder, da firmaet kom med det billigste tilbud. Beboerne skal selv betale Det er de grundejere med vej-ret (se næste side), der skal betale for istandsættelsen. I forhold til betaling er der ingen forskel på private grundejer og en offentlig institution: Begge parter skal betale. Fordelingen af udgifterne sker i henhold til Privatvejsloven og efter en fordelingsnøgle, hvor man bl.a. ser på den enkelte ejendoms facadelængde mod vejen, areal samt benyttelsesgrad. Beboerne / grundejerforeningen kan dog vælge at anmode Rudersdal Kommune om at stå for istandsættelsen, læs mere på foregående side. Grundig information inden istandsættelse begynder Men inden noget som helst går i gang, informerer Rudersdal Kommune de grundejerforeninger og beboere, hvis veje står for tur til at blive sat i stand. I foråret fortæller kommunens eksperter om, hvad der skal ske, hvordan udgifterne fordeles, og naturligvis hvornår arbejdet udføres.

10 Om vej-ret Begrebet vej-ret handler om den ret, ejeren af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende vej eller sti som færdselsareal for ejendommen. Vej-ret = pligt til vedligeholdelse, renholdelse m.v. Hvis du har vej-ret til en privat fællesvej- eller sti, har du pligt til at sørge for vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse. Men du skal ikke vedligeholde forskellige ledninger (hovedkloakledninger, hovedvandledninger, kabler m.v.) eller foretage retablering efter ledningsarbejder, dette er ledningsejerens ansvar. Man har dog pligt til at vedligeholde vejens udstyr som f.eks. kantsten eller kloakriste. Hvis du som grundejer mener, at du ikke har vej-ret til en privat fællesvejeller sti, skal du overfor Rudersdal Kommune som vejmyndighed kunne dokumentere, at du ikke har vej-ret til en tilgrænsende privat fællesvej eller sti. Tildeling af vej-ret: En privatretlig sag Tildeling af vej-ret er som udgangspunkt et privatretligt anliggende mellem ejeren af den ejendom, vejen ligger på, og ejeren af den ejendom, der ønsker at bruge eller faktisk bruger vejen / stien som adgangsvej til sin ejendom. Derfor kan hverken Rudersdal Kommune eller Vejdirektoratet tage stilling til spørgsmål om, hvem der har vej-ret. I tilfælde af uenighed mellem sagens parter skal sagen afgøres ved domstolene.

11 Vi vil gerne leje med dig vil du leje os? Vi har lokaler der rummer personer, rigeligt med gratis p-pladser, lys, lyd og service i verdensklasse. Vi lejer allerede med bl.a. TDC, Rotary og Furesø Golfklub. skal vi også leje med dig? Ring til kunstnerisk leder Asger Ahn for din næste lejeaftale Se mere på Mantzius.Rudersdal.dk Ja Måske Nej... et koncert- og kulturhus der gerne vil lejes Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød 3 min. fra Birkerød Station

12 RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf Fax Teknik og Miljø Øverødvej Holte Tlf Udgivet

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 1 - JANUAR 2015 Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 30. april 2014 Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Maj 2011. Privatvejsloven Side 3. Repræsentantskabsmødet. i Grundejeren.dk Side 4-5. Klimakaos i København Side 6-7

Maj 2011. Privatvejsloven Side 3. Repræsentantskabsmødet. i Grundejeren.dk Side 4-5. Klimakaos i København Side 6-7 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 17 Maj 2011 Privatvejsloven Side 3 Repræsentantskabsmødet i Grundejeren.dk Side 4-5 Klimakaos i København Side

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør LEJEPLADSEN Det frie elvalg Den 1. januar 2005 blev det frie elmarked introduceret. Med indførelse af det frie elmarked kan alle elforbrugere frit vælge deres eget elselskab og dermed elleverandør til

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 LEJEPLADSEN Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 nr. 13 november 2005 2 LEJEPLADSEN Hvad er Dan-Ejendomme as rolle? Vi modtager ofte henvendelser fra lejere, der har svært ved at forstå Dan-Ejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore.

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 15 November 2010 Grundejermødet i Prøvehallen side 4-7 Indhold: Den lyse ide blev skudt ned af både grundejere og lokale politikere. Sagen ligger nu

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere