Forslag til Tekniske Bestemmelser for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Tekniske Bestemmelser for Næstved Varmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for Næstved Varmeværk A.m.b.a., Åderupvej 22-24, 4700 Næstved, tlf , CVR nr , i det følgende benævnt VÆRKET. De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udf ø- relse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til VÆRKETS ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. 1.3 Aftalegrundlaget mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er fastlagt i: -Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering -Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering -Vedtægter -Takstblad -Aftale om fjernvarmelevering -Velkomstbrev. 1.4 INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i punkt 5.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 2. Etablering af fiernvarmetilslutninq. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed. 2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen". Der etableres normalt kun en stikledning pr. ejendom. Der kan, når særlige forhold taler herfor, træffes særskilt aftale om etablering af mere end en stikledning og betaling herfor. 2.3 For placering af stikledning træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og VÆRKETS repræsentant. Hovedhaner placeres af VÆRKET. Ved placering i udvendigt skab afsluttes med gevindender umiddelbart indenfor ydervæg. VÆRKET udarbejder et kort over stikledningens placering på ejendommen, og ejeren modtager en kopi heraf. Side 1 af 7

2 2.4 Dimensionering af stikledningen udføres af VÆRKET under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 5 og Reetablering efter fjernvarmearbejde Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejder foretager VÆRKETS entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret fyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs reetableres med græsfrø. DRIFTSBESTEMMELSER. 3.Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen. 3.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af VÆRKET reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende mellem 60 o og 95 o C i hovedledningsnettet. Fremløbstemperaturen til en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømning i stikledningen er relativ lille. 3.2 Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt, gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår skal være på mindst 30 C og returtemperaturen må ikke overstige 40 C. Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er VÆRKET berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. det til e n- hver tid gældende takstblad. 3.3 VÆRKET har pligt til at levere den varmeeffekt og fremløbstemperatur, der er abonneret på, jf. pkt. 2.1 og 3.1. Med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,3 bar. Det er en forudsætning, at VÆRKETS forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maximalt være 10 bar. 3.4 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav, jf Vedligeholdelse af hovedhaner udføres af VÆRKETs personale. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. 3.6 VÆRKET er tilsluttet FjR-ordningen i samarbejde med en række VVS-firmaer i forsyningsområdet. Det anbefales FORBRUGEREN at tilslutte sig en serviceaftale. Yderligere oplysninger om ordningen kan fås ved henvendelse til VÆRKET eller på hjemmesiden 3.7 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af VÆRKETs fjernvarmevand kun foretages af INSTALLATØREN efter aftale med VÆRKET. 3.8 Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af VÆRKET ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for FORBRUGERENS regning. 3.9 Ejendommens varmeinstallation skal være udstyret med afspærringsventiler, således at rensning af snavssamler, udskiftning og vedligehold på Side 2 af 7

3 måler kan udføres uden fare for skoldning m.m. Se principdiagram. Vedligehold af ventiler, armaturer, afkalkning af varmtvandsbeholdere og vekslere påhviler FORBRUGEREN. 4. Måling af fiernvarmeforbrug 4.1 VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGEREN og VÆRKET nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering 4.2 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af VÆRKET og udskiftes efter nærmere af VÆRKET fastsatte regler. Nettilslutning er nødvendig for målerens drift, VÆRKET betaler elinstallationen, og FORBRUGEREN betaler elforbruget. Såfremt FORBRUGEREN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende. 4.3 Måleudstyret, dettes placering, samt energiforsyningen til udstyret må ikke ændres eller slukkes uden VÆRKETs godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETs personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, annulleres målingen og VÆRKET beregner forbruget. Sådanne indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. 4.4 VÆRKET har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af VÆRKET. Ønsker FORBRUGEREN måleren flyttet, skal flytningen godkendes af VÆRKET. Udgiften til flytningen betales i så fald af FORBRUGEREN. 4.5 VÆRKET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre afprøvning af målere. FORBRUGEREN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET forlange at få målere afprøvet. Hvis de ved afprøvningen konstaterede målefejl er større end de nedenfor fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med måleafprøvningen af VÆRKET. Målere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning hos et akkrediteret målerværksted har en relativ målefejl, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser INSTALLATIONSBESTEMMELSER. 5. Udførelse af installationsarbejde (autorisation). 5.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS installatør. Firmaet bør endvidere være tilsluttet Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører. Det fremgår af hjemmesiden hvilke firmaer, der er tilsluttet ordningen. VÆRKET kan kontaktes for yderligere oplysninger. Er VVS-firmaet ikke autoriseret, skal der rettes henvendelse til VÆRKET for accept. 5.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes VÆRKET, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i VÆRKETs almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, jf Installationen skal iøvrigt være udført håndværksmæssigt korrekt. Side 3 af 7

4 Er installationerne ikke udført i overensstemmelse med ovenstående, kan VÆRKET kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er VÆRKET berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 5.3 Såfremt der på forbrugerens foranledning installeres komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlige tryk- eller temperaturforhold afvigende fra VÆRKETs normale driftsbestemmelser (se afsnit 3), er VÆRKET ikke forpligtet til at ændre driftstilstande og er ej heller ansvarlig for sådanne komponenters rette funktion. 5.4 Dispensationer for udførelse som ikke er i overensstemmelse med ovenstående, samt dispensation fra normalt tilslutningsarrangement søges skriftligt. 5.5 Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand. Alle radiatorer og gulvvarmekredse skal være udstyret med mængdebegrænser. 7. Etablering af måleudstyr. 7.1 INSTALLATØREN afhenter hos VÆRKET mod behørig anmeldelse pasrør og følerlommer. VÆRKET forestår montering af energimåler. Måleudstyret indbygges som vist på VÆRKETs principdiagrammer. Installationen skal være fastgjort til væg eller gulv, således at måleren frit kan demonteres. Det skal med installation af afspærringsventiler sikres mulighed for afspærring af energimåler, samt føler. Der skal monteres afspærringsventiler på hver side af passtykke/energimåler/føler. Måleren monteres så tæt på hovedhanerne som muligt. Hovedmåler og tilslutningsanlæg skal anbringes i et tørt rum og skal udføres let overskueligt og tilgængeligt. Alle reguleringsventiler skal ligeledes placeres let tilgængelige, og skal uproblematisk kunne betjenes af forbrugeren. Ved montering af måleren udenfor en skabsunit, skal måleren placeres mellem 0,8 og 1,2 m over færdigt gulvkote, og skal uhindret kunne aflæses og betjenes. Der skal overalt være mindst 0,7x0,7 m frit arbejdsområde foran og mindst 0,4 m frit arbejdsområde over måleren, således, at denne ved brug af almindeligt værktøj skal kunne udskiftes ukompliceret. Se i øvrigt principdiagrammer. 8. Projektering af varmeinstallation. 8.1 Dimensioneringsgrundlaq. Side 4 af 7

5 Varmeinstallationer skal dimensioneres i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement og bygningsreglement for småhuse samt VÆRKETs eventuelle særlige krav. De dimensioneringsgivende tekniske data fremgår af nærværende bestemmelsers afsnit 3.1, 3.2, 3.3. Som dimensioneringsgrundlag for varmeinstallationer henvises til punkt 3.1, dog må der ved dimensionering ikke regnes med højere fremløbstemperatur end 80 O C af hensyn til kommende krav vedr. lavtemperaturdrift. Normerne DS418 og DS469 anbefales som dimensioneringsgrundlag. Installationen for varmtvandstilberedning samt specielle anlæg, jf. 11.1, skal dimensioneres efter ovenstående bestemmelser, dog efter VÆRKETs minimum fremløbstemperatur i sommerperioden 60 O C, jf. afsnit Tilslutningsarrangement. 9.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningens stikledning med forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på VÆRKETs tegninger. Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med FORBRUGERENS varmeinstallation, skal udføres som indirekte anlæg, der opfylder dimensioneringskravene i afsnit 8.1, og efter VÆRKETS principdiagram. Det anbefales, at der altid anvendes units og pumper, som er A-mærkede eller energimæssigt er bedre end A-mærkning. Ved ombygning/ændring af mere end 25% af arealet i forhold til BBR, skal direkte anlæg ændres til indirekte. Tilslutningsarrangementet bør, så vidt det er muligt, anbringes i rum med gulvafløb, og med plads til udskiftningsarbejder. Placeres tilslutningsarrangementet i skab, skal skabet af hensyn til udskiftningsarbejder, kunne afmonteres problemfrit. Alle rørforbindelser skal udføres i stål eller kobber, og som synlig installation. Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Rustfri stålrør samles med preskoblinger. I ejendomme uden kælder vil stikindføring oftest blive udført med udvendigt ventilskab. 9.2 Det bemærkes, at der ved alle typer anlæg kræves trykdifferensregulator. Hvis der ønskes opsat brugsvandsvarmeveksler (gennemstrømningsvandvarmer) skal man være opmærksom på, at det ikke alle steder i fjernvarmenettet kan garanteres, at der vil kunne opnås tilstrækkeligt højt flow og differenstryk. Det anbefales derfor at kontakte VÆRKET inden installation etableres. Hvis installationen forsynes med boosterpumpe, vil dette kunne sikre tilstrækkeligt flow og differenstryk. 10. Interne rørledninger Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469 inkl. tillæg). Medierørerne skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Side 5 af 7

6 Alle rørforbindelser skal udføres i stål eller kobber, og som synlig installation. Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning, presfittings eller klemringsfittings. Rustfri stålrør samles med preskoblinger. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Ved rørbrud eller reparationer på rørsystemer hvor fjernvarmevand cirkulerer skal VÆRKET underrettes Anvendes stålrør, gælder kravene i Dansk Ingeniørforenings "Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg". Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansion, udluftning og aftapning i fornødent omfang. Der monteres snavssamler på returvandet fra radiatoranlægget for at beskytte varmeveksleren for urenheder. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe. 11. Specielle anlæg Tilslutning til VÆRKET af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et meget stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med VÆRKET. 12. Isolering I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings "Norm for termisk isolering af tekniske installationer"(ds 452). 13. Trykprøvning og idriftsættelse 13.1 Enhver udvidelse af en varmeinstallation, der er tilsluttet, skal af INSTALLATØREN trykprøves inden tilslutningen til VÆRKET Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i VÆRKETs forsyningsl edninger. Dog i øvrigt i overensstemmelse med Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter herom. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 10 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være Side 6 af 7

7 mindst 15 bar Ved trykprøve skal pasrør/måler være monteret Trykprøve skal foretages i overværelse af en repræsentant fra VÆRKET. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten berettiget til at påtale disse. Med VÆRKETs overværelse af trykprøve påtager VÆRKET sig iøvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde, efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Trykprøve rekvireres. Ved trykprøven afleveres de af VÆRKET krævede anmeldelsesblanketter. Ejendommens tilslutning til VÆRKET er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse eller efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles med vandværksvand og derefter aftappes. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen skal ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen Det påhviler INSTALLATØREN at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGEREN i varmeinstallationens drift. Ligeledes påhviler det INSTALLATØREN at sørge for, at FORBRUGEREN modtager en skriftlig brugervejledning. Vejledningen skal indeholde nødvendige tegninger og anvisninger om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse. 14. Ikrafttræden og ændringer af bestemmelserne Nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" er vedtaget af: Næstved Varmeværk den xx. xx.xxxx. og anmeldt til Energitilsynet VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne Ændringer Meddelelse om ændringer af Vedtægter, Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering, Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering og Takstblad sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via BETALINGSSERVICE- meddelelsen. Aktuel information om VÆRKETs til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på VÆRKETs hjemmeside på adressen eller fås ved henvendelse til VÆRKET Side 7 af 7

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Glyngøre Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Borup varmeværk a.m.b.a. Bækgårdsvej 16, 4140

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde.

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A.

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. RAVNHAVEVEJ 2, 6070 CHRISTIANSFELD, TLF.: 74561902 EMAIL: christiansfeld@fjernvarme.net,

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere