Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejnavne og adresser i kommunalreformen"

Transkript

1 ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen Formålet med denne skrivelse er, at orientere og vejlede kommunerne om situationen mht. vejnavne og adresser i forbindelse med kommunalreformen, og om de praktiske forberedelser, som forvaltninger og sammenlægningsudvalg skal gennemføre i Orienteringen er inddelt i fire afsnit: 1. Kommunens styrkede rolle som adressemyndighed 2. Konvertering af adressesystemets kommune- og vejkoder 3. Sammenlægning af vejnavne over gamle kommunegrænser 4. Vejnavne som findes flere gange i kommunen eller i postnummeret ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Yderligere information om sagen findes på den nye hjemmeside som Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kort & Matrikelstyrelsen netop har åbnet. Hjemmesiden vil bl.a. indeholde en række informationer, som henvender sig konkret til den enkelte sammenlægningskommune. vil i øvrigt blive opdateret og udbygget, med aktuel information og henvisning til lovgivning, vejledninger og andet materiale som er relevant i forbindelse med kommunernes opgaver som adressemyndighed. 1. Kommunens rolle som adressemyndighed er styrket Igennem de senere år er der sket en lovgivningsmæssig styrkelse af kommunens myndighed og ansvar på adresseområdet. Lovgivningen, som tidligere var spredt ud over forskellige lovgivningsområder, er i dag samlet i lov om bygnings- og boligregistrering, som henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002 med senere ændringer. Ifølge bestemmelserne i lovens 3 a 3 f er det kommunalbestyrelsen, som fastsætter alle vejnavne og husnumre, etage- og dørbetegnelser mv. indenfor kommunens område.

2 2/8 Det er ligeledes kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for, at de fastsatte adressebetegnelser mv. registreres fuldstændigt og rettidigt i de respektive basisregistre, digitale grundkort mv., og at de er til rådighed for de eksterne brugere via den offentlige informationsserver (OIS). De senere år har kommunernes adresser fået betydning for langt flere samfundsfunktioner end tidligere, hvor adresserne primært blev vedligeholdt af hensyn til CPR-systemet og ejendoms- og bygningsregistrene, ESR og BBR. Kommunernes registreringer af vejnavne indgår i dag i de systemer og løsninger som 112-alarmcentraler, politi, ambulance, postbefordring, mobiltjenester og en lang række trafik- og transportselskaber benytter. Korrekte og entydige adresser har derfor både i det daglige og når uheldet er ude en direkte betydning for kommunens borgere og virksomheder. Den fremtidige tilrettelæggelse af kommunens opgaver som adressemyndighed bør derfor ske under hensyntagen til, at adresserne på denne måde udgør en væsentlig del af samfundets fælles infrastruktur. 2. Konvertering af adressesystemets vejkoder 2.1 Hvilke kommuner og hvilke vejkoder er omfattet? I forbindelse med kommunalreformen skal hovedparten af landets vejkoder i CPR-systemet udskiftes (konverteres), således at de fremtidige vejkoder er entydige i de nye kommuner. Konverteringen vil omfatte alle vejkoder i de kommuner, som får nyt kommunenummer (kommunekode) eller hvor veje overføres til en eksisterende kommunekode. Der sker således ingen konvertering i kommuner, som ikke skal sammenlægges eller i kommuner, som er en del af en sammenlægning, men som bevarer den oprindelige kommunekode. Konverteringen af vejkoder vil blive foretaget maskinelt i CPR umiddelbart før 1. januar De nye koder vil automatisk indgå i andre centrale registre som drives af KMD, herunder Ejendoms Stamregisteret, (ESR), Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og krydsreferencesystemet (KRR). De nye kommune- og vejkoder må i øvrigt ikke forveksles med det fremtidige system af administrative vej- identifikationer (vejnumre), som Vejdirektoratet og vejsektoren har besluttet at indføre og som bl.a. vil blive anvendt af de kommunale vejforvaltninger. 2.2 Forberedelse af konverteringen mv. En vellykket gennemførelse af den automatiske konvertering forudsætter dog, at kommuner og sammenlægningsudvalgene på forhånd har gjort visse forberedelser.

3 3/8 Forberedelserne vedrører først og fremmest vejnavne på de veje, som krydser en kommunegrænse mellem to kommuner, der skal sammenlæ g- ges. Denne del af forberedelsen er omtalt nærmere nedenfor i afsnit 3. Herudover vil det, som led i den generelle forberedelse af kommunalreformen, være særligt vigtigt, at vejnavne- og adresseregistrene i alle kommuner er velordnede og ajourførte i Sammenlægning af vejnavne over kommunegrænser 3.1 Hvilke vejnavne skal sammenlægges? Når en vej med samme navn krydser grænsen mellem to kommuner, som skal lægges sammen, skal vejnavnet sammenlægges, således at det kun optræder én gang, med én kommune- og vejkode i den nye kommune. Hvis Høje Mølle Vej krydser grænsen mellem to sammenlægningskommuner, skal den således kun optræde som én Høje Mølle Vej i den nye kommunes adresseregistre. Heraf følger tillige, at veje som krydser kommunegrænsen, men som har hvert sit navn i de to kommuner, ikke skal sammenlægges. Sammenlægningen af vejnavne er en konsekvens af de eksisterende regler om, at adressesystemet skal være entydigt og om, at enhver navngiven vej i kommunen skal have én og kun én vejkode (jf. bl.a. 9 stk. 2 i Cirkulære om adresser, CIR nr. 137 af 11. december 2002 og tilsvarende ældre regler). Den tekniske sammenlægning af vejnavne vil ske automatisk i forbindelse med CPR systemets konvertering af kommune- og vejkoder umiddelbart før 1. januar 2007, men dette kan dog ikke i alle tilfælde ske uden forudgående kommunal medvirken. 3.2 Opgaver forud for sammenlægningen Før sammenlægningen kan ske, er det kommunens opgave at sørge for: a. at vejens navn er registreret helt ens i CPRs vejregister b. at der ikke er overlap i CPRs husnummerintervaller c. at husnumrene på vejen er fortløbende og uden modstridende numre Når disse betingelser er opfyldt, godkender kommunen, at de to vejnavne kan sammenlægges, ved at opdatere CPRs felt vej fortsætter til kommune eller vej kommer fra kommune. Det skal dog understreges at sammenlægningsudvalget altid som alternativ til en sammenlægning af to vejnavne kan fastsætte et helt nyt navn for den ene eller for begge dele af vejen. I så fald bortfalder de tre ovennævnte krav a. - c. ligesom felterne fortsætter til hhv. kommer fra ikke skal opdateres, men skal være blanke. Bemærk i øvrigt at den tilhørende vejkode opretholdes uanset om det eksisterende vejnavn ændres eller om vejen tildeles et helt nyt navn.

4 4/8 3.3 Lister med vejnavne som skal sammenlægges For hver sammenlægningskommune har Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kort & Matrikelstyrelsen udarbejdet en liste, som viser de vejnavne, der, ud fra de nuværende oplysninger, skal lægges sammen, men hvor det (jf. punkt a. og b.) er nødvendigt først at rette fejl eller mangler i stavemåde eller husnummerintervaller. På en anden liste vises de helt særlige tilfælde, hvor vejens husnumre (jf. punkt c.) er modstridende eller ikke-entydige typisk fordi hver af de gamle kommuner har fastsat husnumrene selvstændigt på hver del af vejen. De to lister er vedlagt denne orienteringsskrivelse. Er en liste tom, afspejler det, at der ikke på dette punkt er udestående opgaver for kommunen. En tredje liste viser de vejnavne, som er klar til sammenlæ gning. Alle tre lister kan ses og udskrives fra hjemmesiden på adressen - se under menupunktet Sammenlæg vejnavne. De lister som vises på hjemmesiden vil automatisk blive opdateret, efterhånden som kommunerne retter de forskellige uoverensstemmelser i CPRs vejregister. 3.4 Karakteren af de ændringer som skal foretages I de fleste tilfælde vil de ændringer, som kommunen skal foretage i CPRs vejregister, kunne betragtes som en teknisk berigtigelse, der ikke har nogen væsentlig betydning for andre parter. Sådanne rettelser kan foretages administrativt og vil ikke være omfattet af forvaltningslovens regler om forudgående partshøring mv. Dette gælder f.eks. ændringer som består i en rettelse af fejl i CPRs husnummerintervaller når ændringen består i at tilpasse intervallet til de faktiske husnumre, eller en rettelse af mindre staveforskelle i CPRs vejregister, f.eks. i forbindelse med forkortelser: Gl. Byvej hhv. Gammel Byvej. Medfører ændringen derimod: en ændring af et eller flere husnumre på den navngivne vej, en betydende ændring af et eksisterende vejnavn eller evt. fastsættelse af et helt nyt vejnavn, skal forvaltningslovens regler om partshøring mv. tages i anvendelse. I disse tilfælde kan sammenlægningsudvalget ikke træffe en endelig beslutning i sagen, før der er foretaget en høring af de berørte parter. En nærmere vejledning i, hvordan kommunen kan sondre mellem de to typer af ændringer, vil findes på info.dk/kommuner ligeledes under menupunkt Sammenlæg vejnavne.

5 5/8 3.5 Tidsplan og skæringsdatoer Erhvervs- og Byggestyrelsen vil anbefale, at de kommunale forvaltninger i deres forberedelse af sagen skelner mellem de to typer af sager, og søger at gennemføre de rent administrative rettelser af fejl, mv. på et så tidligt tidspunkt som muligt. Af hensyn til tidsplanen for CPRs og KMDs gennemførelse af prøvekonverteringer i foråret 2006, vil det være afgørende, at de nødvendige rettelser i CPRs vejregister mv. mht. sammenlægning af vejnavne, er afsluttet inden den 1. maj Erhvervs- og Byggestyrelsen er dog opmærksom på, at det ikke er muligt at overholde denne tidsfrist i visse situationer, hvor en ændring kræver partshøring. I så fald bør kommunerne tilstræbe, at disse rettelser er udført senest den 1. august CPR-kontoret lukker for alle indberetninger til CPRs vejregister forud for kommunesammenlægningen den 1. november Vejnavne som optræder flere gange i kommunen 4.1 Problemet og den vedtagne løsning Når den forestående kommunesammenlægning er gennemført, vil der være mange vejnavne, som findes mere end en gang i de nye kommuner. En arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen, CPRkontoret, Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening undersøgte i 2004 problemet og pegede i enighed på en løsning, som går ud på, at postnummeret bliver en del af den officielle adresse, på samme måde som når man adresserer et brev. Løsningen blev vedtaget af folketinget i juni 2005 gennem en ændring af BBR-lovens adressebestemmelser (Lov nr. 601 af 24. juni 2005 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering mv.). Lovændringen træder i kraft samtidig med kommunalreformen, dvs. den 1. januar Ændringen betyder, at postnummersystemet gøres til et bærende element i det danske adressesystem. En officiel adressebetegnelse vil ifølge lovens 3 e stk. 3 fremover bestå af postnummer, vejnavn samt husnummer inklusive eventuelt bogstav. Det er vigtigt at understrege, at lovændringen ikke ændrer i systemet med kommune- og vejkoder, som fortsat udgør den entydige, it- mæssige identifikation af vejnavnene. Ændringen berører heller ikke den konvertering af de gældende kommune- og vejkoder, som er beskrevet ovenfor i afsnit Hvad betyder løsningen? Lovændringen betyder, at der fremover godt kan være to eller flere forekomster af Lærkevej eller Vinkelvej i en kommune.

6 6/8 Når borger og forvaltning kommunikerer, skal begge parter blot være klar over, at de skal bruge postnummeret eller navnet på postdistriktet som supplerende oplysning, når de skal udpege den rigtige vej. Eksempelvis findes der i den nye Frederikssund kommune to Lærkeveje, nemlig: Lærkevej, (3630 Jægerspris) Lærkevej, (3600 Frederikssund) I forskellige artikler i dagblade og tidsskrifter har det bl.a. været skrevet at postnumrene nu skal indgå i vejnavnet eller at vejnavne skal have postnummer som efternavn. Da sådanne udsagn kan give anledning til misforståelser, bør det tydeliggøres, at løsningen ikke indebærer, at postnummeret skal indgå som en del af selve vejnavnet eller f.eks. medtages på vejnavneskiltene. Postnummer eller postdistrikt skal alene bruges som en ekstra, præciserende information, når det er nødvendigt ligesom det sker i en postadresse, hvor det er postnummeroplysningen, der fortæller, hvilken Lærkevej, brevet skal sendes til. Hensigten med den vedtagne løsning er netop, at det er de samme adresseoplysninger, man skal bruge, uanset om man henvender sig til det offentlige eller skal skrive et brev. 4.3 Postnummersystemet Det skal i øvrigt understreges, at Post Danmark, der nu i næsten 40 år har administreret det danske postnummersystem, ikke har planer om ændringer i postnumrene i forbindelse med kommunalreformen. Postnummerinddelingen er ikke baseret på eller afhængig af den kommunale inddeling, men på en rationel distribution af breve og pakker. I forbindelse med ændringen af BBR-loven har det offentlige sikret sig en indsigelsesret (vetoret) mod ændringer i postnummerinddelingen, som vil betyde, at vejnavne og adresser ikke længere er entydige. Indsigelsesretten er, med hjemmel i lov om postbefordring, fastlagt som et vilkår i Post Danmarks koncession og er derfor uafhængig af ejerforhold o.l. Hertil kommer at Post Danmark og den offentlige forvaltning har en fæ l- les og stærk interesse i, at postnummersystemet bevares som et stabilt og entydigt adresseringssystem. For at sikre, at alle parter på lige vilkår kan anvende postnumrene som grundlag for f.eks. it-systemer, registreringer, GIS mv., vil der i løbet af 2006 blive tilvejebragt et officielt, digitalt postnummerkort. 4.4 BBR-lovens nye regler om vejnavnes entydighed BBR-lovens bestemmelser om, at postnummeret fremover vil være en del af det officielle adressesystem, træder som nævnt i kraft 1. januar Erhvervs- og Byggestyrelsen skal dog anbefale kommunerne og de nye sammenlægningsudvalg at tage højde for de nye regler allerede i 2006.

7 7/8 Af BBR-lovens 3 a stk. 3 fremgår det først og fremmest, at kommunen ikke må fastsætte et vejnavn, hvis navnet allerede findes indenfor det pågældende postnummer. Da et postnummer i visse tilfælde berører mere end en kommune, betyder bestemmelsen, at kommunerne fremover må tage hensyn til de vejnavne, der findes i nabokommunerne. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bestemmelsen om vejnavnets entydighed indenfor postnummeret er en minimumsforudsætning, som kan suppleres af andre regler, f.eks. om at veje, som ligger tæt ved hinanden, ikke kan have samme eller enslydende vejnavn, selv om de ligger i hvert sit postnummer. Indtil sådanne mere præcise regler er udformet i en ny bekendtgørelse om adresser, som Erhvervs- og Byggestyrelsen vil udarbejde til erstatning for det nuværende adressecirkulære, bør kommunerne være opmærksomme på ikke at fastsætte nye vejnavne, som kan forveksles med andre vejnavne i området. Erhvervs- og Byggestyrelsen stræber efter at kunne informere om indho l- det af den nye adressebekendtgørelse i løbet af første kvartal af Veje som optræder flere gange indenfor postnummeret Den nye bestemmelse i BBR-lovens 3 a stk. 3 omfatter alene nye vejnavne, dvs. at den ikke i sig selv medfører, at de knap 1000 eksisterende vejnavne, som optræder mere end én gang inden for et postnummer, skal ændres. I følge de hidtidige regler i adressecirkulærets 10 skal kommunerne til hvert af disse særlige vejnavne, fastsætte et supplerende bynavn f.eks. således: Gl. Landevej 23, Kornerup, 4000 Roskilde Gl. Landevej 23, Roskilde By, 4000 Roskilde. hvor Kornerup hhv. Roskilde By udgør det supplerende bynavn. 4.6 Reglerne vedr. supplerende bynavn Reglerne om et supplerende bynavn er ikke ændret i forbindelse med kommunalreformen. Det er derfor fortsat kommunalbestyrelsens opgave at sørge for, at de nødvendige bynavne er fastsat og registreret i CPRs vejregister. Det er vigtigt at begge (alle) forekomster af vejnavnet er forsynet med et bynavn (som vist i eksemplet ovenfor). Hvis der er nærliggende risiko for forveksling af de to vejnavne kan sammenlægningsudvalget dog altid som en alternativ løsning overveje at fastsætte et nyt eller ændret navn for den ene eller evt. for begge veje. Supplerende bynavne kan i øvrigt fastsættes for alle andre vejnavne og adresser i kommunen. Selvom bynavnet i disse situationer ikke er nødvendigt for at sikre at vejnavnet er entydigt, vil det alligevel indgå i den

8 8/8 fuldstændige og officielle adresse, som f.eks. anvendes på sygesikringsbevis, officielle adresse-etiketter mv. 4.7 Liste med vejnavne som kræver supplerende bynavn For at give et bedre overblik over situationen i hver kommune, har Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kort & Matrikelstyrelsen ud arbejdet en liste ud fra de nuværende oplysninger, som viser de vejnavne, der forekommer mere end en gang indenfor postnummeret. Listen viser både de vejnavne, hvor der allerede er fastsat et bynavn og de situationer, hvor bynavnet mangler. Denne listen medsendes ikke, men findes ligesom det øvrige materiale på den nye hjemmeside på adressen under punktet Flertydige vejnavne. Listerne opdateres automatisk, efterhånden som kommunerne retter og opdaterer CPRs vejregister. 4.8 Nærmere undersøgelser af problemer med flertydige vejnavne Erfaringer viser, at de knap 1000 vejnavne som findes mere end en gang indenfor postnummeret, ofte giver anledning til forveksling og misforståelser. Det er således de færreste borgere, virksomheder og myndigheder, som er opmærksom på problemet og véd, at et ekstra bynavn i disse særlige situationer er nødvendigt for at finde frem til den rigtige adresse. Der er ligeledes mange it-systemer, som ikke indeholder elementet bynavn og som derfor ikke er i stand til at give en fuldstændig adresseinformation. Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og Post Danmark har besluttet i fællesskab at undersøge problemets omfang og de mulige løsninger. Undersøgelsen er ikke afsluttet, men parterne regner med at kunne informere om resultaterne i løbet af Også i dette tilfælde vil de generelle informationer og forskelligt supplerende materiale kunne ses på hjemmesiden Erhvervs- og Byggestyrelsen 3. januar 2006

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Vejledning til ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN www.ebst.dk 18. december 2007 Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Rettet 3. januar 2008: Side 7 øverst Sag 07/04873 ke/mli 2/18 1. Indledning... 3 1.1 Om bekendtgørelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning )

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) 8. marts 2004 Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) Baggrund Cirkulære nr. 137 af 11. december 2002 om adresser (Adressecirkulæret) er en følge af den seneste ændring af lov om

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Synlige adresser. Danmarks vigtigste vejviser

Synlige adresser. Danmarks vigtigste vejviser ? Synlige adresser Danmarks vigtigste vejviser En korrekt adresse kan betyde alt I hverdagen kan en ukorrekt adresse være årsag til irritation og tidsspilde for mange. Men sker der en ulykke, regner vi

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen.

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen. Jette Madsen Ørrevej 46 7400 Herning Kontor Forvaltningsdata Dato 8. december 2016 J nr. KMS-661-00006 Afgørelse i klage over Herning Kommunes adresseændring af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej, 7400 Herning.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser BEK nr 436 af 02/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-754 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c, stk. 3, 3f og 4, stk. 1 i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 41 Offentlig Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om Elsparefonden,

Læs mere

Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang Brønshøj. Sagsnr Dokumentnr.

Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang Brønshøj. Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang 17 2700 Brønshøj 05-12-2016 Sagsnr. 2014-0037232 Dokumentnr. 2014-0037232-21

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til

Læs mere

Officielt postnummerkort

Officielt postnummerkort 01. august 2006 Sag D-4236-6 /mli Officielt postnummerkort - Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde Indhold RESUMÉ 2 1. INDLEDNING 3 1.1 BBR-loven og postnummersystemet 3 1.2 Arbejdsgruppen 3 2. BAGGRUND

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven 2016/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Side 1 af 91 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål og definitioner Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende system af vejnavne og adresser, som

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde 2005. Bilag A: Kommissorium af 9. februar 2005... 2. Bilag B: Postale begreber... 5

Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde 2005. Bilag A: Kommissorium af 9. februar 2005... 2. Bilag B: Postale begreber... 5 Bilag til afrapportering - Officielt postnummerkort Bilag s. 1 af 21 Officielt postnummerkort Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde 2005 BILAG Bilag A: Kommissorium af 9. februar 2005... 2 Bilag B:

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Lovforslaget har været sendt i høring hos de organisationer, ministerier og styrelser, som er nævnt sidst i notatet.

Lovforslaget har været sendt i høring hos de organisationer, ministerier og styrelser, som er nævnt sidst i notatet. Boligudvalget (2. samling) L 46 - Bilag 2 Offentligt 7. marts 2005 /ebst Høringsnotat vedrørende høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om kommuners og

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen fr 09-11-2007 15:12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen har bedt om Kort & Matrikelstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Værdien af danske adressedata

Værdien af danske adressedata 7. juli 2010 /mli-ebst ERHVERVS- OG Værdien af danske adressedata Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 Resumé Adresserne spiller en fundamental rolle i samfundet. Adresser anvendes

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Anvendelse af adresser i Danmark

Anvendelse af adresser i Danmark Anvendelse af adresser i Danmark Erfaringer med brug, genbrug, gevinster og omkostninger - samt planer for bedre kvalitet og tilgængelighed af adressedata Morten Lind, mli@mbbl.dk Tusind tak for invitationen

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler, principper, arkitektur

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 Dato Version Beskrivelse Applikation version 2016.08.17 1 Indsættes under CSC s dokstandard Reference Forfatter Godkender SER-609 Helle Nilausen Marie Hald/Søren

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.1 Kapitel 1-4 (FORELØBIGT TRYK) 13. maj 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Konsekvensvurdering Flertydige vejnavne. Konsekvensvurdering af forslag til løsning på problemet med flertydige vejnavne inden for postnumre

Konsekvensvurdering Flertydige vejnavne. Konsekvensvurdering af forslag til løsning på problemet med flertydige vejnavne inden for postnumre Flertydige vejnavne Konsekvensvurdering af forslag til løsning på problemet med flertydige vejnavne inden for postnumre 4. september 2006 Devoteam Consulting A/S 2006 Dette dokument er udarbejdet for Erhvervs-

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 004 26. april 2006 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering LBK nr 1080 af 05/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2722

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 15. juni 2017 Til landets kystkommuner Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 1. Indledning Med aftalen Danmark i bedre balance - bedre rammer for kommuner,

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

Høringssvar adressebekendtgørelse

Høringssvar adressebekendtgørelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. adresser@mbbl.dk Høringssvar adressebekendtgørelse KL s sekretariat har med interesse læst ministeriets udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 66 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til Adresseloven Kontor Forvaltningsdata Dato 25. oktober 2016 J nr. KMS-660-00004 Et udkast til forslag

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Januar 2000 1 q 5 a 5 b 4 l 2 ag 4 k 2 c 24 b For at opnå en entydig betegnelse af alle jordlodder i Danmark har Kort & Matrikelstyrelsen besluttet,

Læs mere

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Til Kommunerne, jobcentrene m.fl. Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 124). Folketinget vedtog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR Database- og feltbeskrivelse 20. november 2013 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. juni 2005 Kontor: 1.k.kt. J.nr.: 2004-2000-8 Sagsbeh.: jro Fil-navn: Lovforslag.indd./Ændringsforslag/

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 4.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014 Plan for grunddataforbedringer februar-april GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer februar-april Version:

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere