Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejnavne og adresser i kommunalreformen"

Transkript

1 ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen Formålet med denne skrivelse er, at orientere og vejlede kommunerne om situationen mht. vejnavne og adresser i forbindelse med kommunalreformen, og om de praktiske forberedelser, som forvaltninger og sammenlægningsudvalg skal gennemføre i Orienteringen er inddelt i fire afsnit: 1. Kommunens styrkede rolle som adressemyndighed 2. Konvertering af adressesystemets kommune- og vejkoder 3. Sammenlægning af vejnavne over gamle kommunegrænser 4. Vejnavne som findes flere gange i kommunen eller i postnummeret ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Yderligere information om sagen findes på den nye hjemmeside som Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kort & Matrikelstyrelsen netop har åbnet. Hjemmesiden vil bl.a. indeholde en række informationer, som henvender sig konkret til den enkelte sammenlægningskommune. vil i øvrigt blive opdateret og udbygget, med aktuel information og henvisning til lovgivning, vejledninger og andet materiale som er relevant i forbindelse med kommunernes opgaver som adressemyndighed. 1. Kommunens rolle som adressemyndighed er styrket Igennem de senere år er der sket en lovgivningsmæssig styrkelse af kommunens myndighed og ansvar på adresseområdet. Lovgivningen, som tidligere var spredt ud over forskellige lovgivningsområder, er i dag samlet i lov om bygnings- og boligregistrering, som henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002 med senere ændringer. Ifølge bestemmelserne i lovens 3 a 3 f er det kommunalbestyrelsen, som fastsætter alle vejnavne og husnumre, etage- og dørbetegnelser mv. indenfor kommunens område.

2 2/8 Det er ligeledes kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for, at de fastsatte adressebetegnelser mv. registreres fuldstændigt og rettidigt i de respektive basisregistre, digitale grundkort mv., og at de er til rådighed for de eksterne brugere via den offentlige informationsserver (OIS). De senere år har kommunernes adresser fået betydning for langt flere samfundsfunktioner end tidligere, hvor adresserne primært blev vedligeholdt af hensyn til CPR-systemet og ejendoms- og bygningsregistrene, ESR og BBR. Kommunernes registreringer af vejnavne indgår i dag i de systemer og løsninger som 112-alarmcentraler, politi, ambulance, postbefordring, mobiltjenester og en lang række trafik- og transportselskaber benytter. Korrekte og entydige adresser har derfor både i det daglige og når uheldet er ude en direkte betydning for kommunens borgere og virksomheder. Den fremtidige tilrettelæggelse af kommunens opgaver som adressemyndighed bør derfor ske under hensyntagen til, at adresserne på denne måde udgør en væsentlig del af samfundets fælles infrastruktur. 2. Konvertering af adressesystemets vejkoder 2.1 Hvilke kommuner og hvilke vejkoder er omfattet? I forbindelse med kommunalreformen skal hovedparten af landets vejkoder i CPR-systemet udskiftes (konverteres), således at de fremtidige vejkoder er entydige i de nye kommuner. Konverteringen vil omfatte alle vejkoder i de kommuner, som får nyt kommunenummer (kommunekode) eller hvor veje overføres til en eksisterende kommunekode. Der sker således ingen konvertering i kommuner, som ikke skal sammenlægges eller i kommuner, som er en del af en sammenlægning, men som bevarer den oprindelige kommunekode. Konverteringen af vejkoder vil blive foretaget maskinelt i CPR umiddelbart før 1. januar De nye koder vil automatisk indgå i andre centrale registre som drives af KMD, herunder Ejendoms Stamregisteret, (ESR), Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og krydsreferencesystemet (KRR). De nye kommune- og vejkoder må i øvrigt ikke forveksles med det fremtidige system af administrative vej- identifikationer (vejnumre), som Vejdirektoratet og vejsektoren har besluttet at indføre og som bl.a. vil blive anvendt af de kommunale vejforvaltninger. 2.2 Forberedelse af konverteringen mv. En vellykket gennemførelse af den automatiske konvertering forudsætter dog, at kommuner og sammenlægningsudvalgene på forhånd har gjort visse forberedelser.

3 3/8 Forberedelserne vedrører først og fremmest vejnavne på de veje, som krydser en kommunegrænse mellem to kommuner, der skal sammenlæ g- ges. Denne del af forberedelsen er omtalt nærmere nedenfor i afsnit 3. Herudover vil det, som led i den generelle forberedelse af kommunalreformen, være særligt vigtigt, at vejnavne- og adresseregistrene i alle kommuner er velordnede og ajourførte i Sammenlægning af vejnavne over kommunegrænser 3.1 Hvilke vejnavne skal sammenlægges? Når en vej med samme navn krydser grænsen mellem to kommuner, som skal lægges sammen, skal vejnavnet sammenlægges, således at det kun optræder én gang, med én kommune- og vejkode i den nye kommune. Hvis Høje Mølle Vej krydser grænsen mellem to sammenlægningskommuner, skal den således kun optræde som én Høje Mølle Vej i den nye kommunes adresseregistre. Heraf følger tillige, at veje som krydser kommunegrænsen, men som har hvert sit navn i de to kommuner, ikke skal sammenlægges. Sammenlægningen af vejnavne er en konsekvens af de eksisterende regler om, at adressesystemet skal være entydigt og om, at enhver navngiven vej i kommunen skal have én og kun én vejkode (jf. bl.a. 9 stk. 2 i Cirkulære om adresser, CIR nr. 137 af 11. december 2002 og tilsvarende ældre regler). Den tekniske sammenlægning af vejnavne vil ske automatisk i forbindelse med CPR systemets konvertering af kommune- og vejkoder umiddelbart før 1. januar 2007, men dette kan dog ikke i alle tilfælde ske uden forudgående kommunal medvirken. 3.2 Opgaver forud for sammenlægningen Før sammenlægningen kan ske, er det kommunens opgave at sørge for: a. at vejens navn er registreret helt ens i CPRs vejregister b. at der ikke er overlap i CPRs husnummerintervaller c. at husnumrene på vejen er fortløbende og uden modstridende numre Når disse betingelser er opfyldt, godkender kommunen, at de to vejnavne kan sammenlægges, ved at opdatere CPRs felt vej fortsætter til kommune eller vej kommer fra kommune. Det skal dog understreges at sammenlægningsudvalget altid som alternativ til en sammenlægning af to vejnavne kan fastsætte et helt nyt navn for den ene eller for begge dele af vejen. I så fald bortfalder de tre ovennævnte krav a. - c. ligesom felterne fortsætter til hhv. kommer fra ikke skal opdateres, men skal være blanke. Bemærk i øvrigt at den tilhørende vejkode opretholdes uanset om det eksisterende vejnavn ændres eller om vejen tildeles et helt nyt navn.

4 4/8 3.3 Lister med vejnavne som skal sammenlægges For hver sammenlægningskommune har Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kort & Matrikelstyrelsen udarbejdet en liste, som viser de vejnavne, der, ud fra de nuværende oplysninger, skal lægges sammen, men hvor det (jf. punkt a. og b.) er nødvendigt først at rette fejl eller mangler i stavemåde eller husnummerintervaller. På en anden liste vises de helt særlige tilfælde, hvor vejens husnumre (jf. punkt c.) er modstridende eller ikke-entydige typisk fordi hver af de gamle kommuner har fastsat husnumrene selvstændigt på hver del af vejen. De to lister er vedlagt denne orienteringsskrivelse. Er en liste tom, afspejler det, at der ikke på dette punkt er udestående opgaver for kommunen. En tredje liste viser de vejnavne, som er klar til sammenlæ gning. Alle tre lister kan ses og udskrives fra hjemmesiden på adressen - se under menupunktet Sammenlæg vejnavne. De lister som vises på hjemmesiden vil automatisk blive opdateret, efterhånden som kommunerne retter de forskellige uoverensstemmelser i CPRs vejregister. 3.4 Karakteren af de ændringer som skal foretages I de fleste tilfælde vil de ændringer, som kommunen skal foretage i CPRs vejregister, kunne betragtes som en teknisk berigtigelse, der ikke har nogen væsentlig betydning for andre parter. Sådanne rettelser kan foretages administrativt og vil ikke være omfattet af forvaltningslovens regler om forudgående partshøring mv. Dette gælder f.eks. ændringer som består i en rettelse af fejl i CPRs husnummerintervaller når ændringen består i at tilpasse intervallet til de faktiske husnumre, eller en rettelse af mindre staveforskelle i CPRs vejregister, f.eks. i forbindelse med forkortelser: Gl. Byvej hhv. Gammel Byvej. Medfører ændringen derimod: en ændring af et eller flere husnumre på den navngivne vej, en betydende ændring af et eksisterende vejnavn eller evt. fastsættelse af et helt nyt vejnavn, skal forvaltningslovens regler om partshøring mv. tages i anvendelse. I disse tilfælde kan sammenlægningsudvalget ikke træffe en endelig beslutning i sagen, før der er foretaget en høring af de berørte parter. En nærmere vejledning i, hvordan kommunen kan sondre mellem de to typer af ændringer, vil findes på info.dk/kommuner ligeledes under menupunkt Sammenlæg vejnavne.

5 5/8 3.5 Tidsplan og skæringsdatoer Erhvervs- og Byggestyrelsen vil anbefale, at de kommunale forvaltninger i deres forberedelse af sagen skelner mellem de to typer af sager, og søger at gennemføre de rent administrative rettelser af fejl, mv. på et så tidligt tidspunkt som muligt. Af hensyn til tidsplanen for CPRs og KMDs gennemførelse af prøvekonverteringer i foråret 2006, vil det være afgørende, at de nødvendige rettelser i CPRs vejregister mv. mht. sammenlægning af vejnavne, er afsluttet inden den 1. maj Erhvervs- og Byggestyrelsen er dog opmærksom på, at det ikke er muligt at overholde denne tidsfrist i visse situationer, hvor en ændring kræver partshøring. I så fald bør kommunerne tilstræbe, at disse rettelser er udført senest den 1. august CPR-kontoret lukker for alle indberetninger til CPRs vejregister forud for kommunesammenlægningen den 1. november Vejnavne som optræder flere gange i kommunen 4.1 Problemet og den vedtagne løsning Når den forestående kommunesammenlægning er gennemført, vil der være mange vejnavne, som findes mere end en gang i de nye kommuner. En arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen, CPRkontoret, Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening undersøgte i 2004 problemet og pegede i enighed på en løsning, som går ud på, at postnummeret bliver en del af den officielle adresse, på samme måde som når man adresserer et brev. Løsningen blev vedtaget af folketinget i juni 2005 gennem en ændring af BBR-lovens adressebestemmelser (Lov nr. 601 af 24. juni 2005 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering mv.). Lovændringen træder i kraft samtidig med kommunalreformen, dvs. den 1. januar Ændringen betyder, at postnummersystemet gøres til et bærende element i det danske adressesystem. En officiel adressebetegnelse vil ifølge lovens 3 e stk. 3 fremover bestå af postnummer, vejnavn samt husnummer inklusive eventuelt bogstav. Det er vigtigt at understrege, at lovændringen ikke ændrer i systemet med kommune- og vejkoder, som fortsat udgør den entydige, it- mæssige identifikation af vejnavnene. Ændringen berører heller ikke den konvertering af de gældende kommune- og vejkoder, som er beskrevet ovenfor i afsnit Hvad betyder løsningen? Lovændringen betyder, at der fremover godt kan være to eller flere forekomster af Lærkevej eller Vinkelvej i en kommune.

6 6/8 Når borger og forvaltning kommunikerer, skal begge parter blot være klar over, at de skal bruge postnummeret eller navnet på postdistriktet som supplerende oplysning, når de skal udpege den rigtige vej. Eksempelvis findes der i den nye Frederikssund kommune to Lærkeveje, nemlig: Lærkevej, (3630 Jægerspris) Lærkevej, (3600 Frederikssund) I forskellige artikler i dagblade og tidsskrifter har det bl.a. været skrevet at postnumrene nu skal indgå i vejnavnet eller at vejnavne skal have postnummer som efternavn. Da sådanne udsagn kan give anledning til misforståelser, bør det tydeliggøres, at løsningen ikke indebærer, at postnummeret skal indgå som en del af selve vejnavnet eller f.eks. medtages på vejnavneskiltene. Postnummer eller postdistrikt skal alene bruges som en ekstra, præciserende information, når det er nødvendigt ligesom det sker i en postadresse, hvor det er postnummeroplysningen, der fortæller, hvilken Lærkevej, brevet skal sendes til. Hensigten med den vedtagne løsning er netop, at det er de samme adresseoplysninger, man skal bruge, uanset om man henvender sig til det offentlige eller skal skrive et brev. 4.3 Postnummersystemet Det skal i øvrigt understreges, at Post Danmark, der nu i næsten 40 år har administreret det danske postnummersystem, ikke har planer om ændringer i postnumrene i forbindelse med kommunalreformen. Postnummerinddelingen er ikke baseret på eller afhængig af den kommunale inddeling, men på en rationel distribution af breve og pakker. I forbindelse med ændringen af BBR-loven har det offentlige sikret sig en indsigelsesret (vetoret) mod ændringer i postnummerinddelingen, som vil betyde, at vejnavne og adresser ikke længere er entydige. Indsigelsesretten er, med hjemmel i lov om postbefordring, fastlagt som et vilkår i Post Danmarks koncession og er derfor uafhængig af ejerforhold o.l. Hertil kommer at Post Danmark og den offentlige forvaltning har en fæ l- les og stærk interesse i, at postnummersystemet bevares som et stabilt og entydigt adresseringssystem. For at sikre, at alle parter på lige vilkår kan anvende postnumrene som grundlag for f.eks. it-systemer, registreringer, GIS mv., vil der i løbet af 2006 blive tilvejebragt et officielt, digitalt postnummerkort. 4.4 BBR-lovens nye regler om vejnavnes entydighed BBR-lovens bestemmelser om, at postnummeret fremover vil være en del af det officielle adressesystem, træder som nævnt i kraft 1. januar Erhvervs- og Byggestyrelsen skal dog anbefale kommunerne og de nye sammenlægningsudvalg at tage højde for de nye regler allerede i 2006.

7 7/8 Af BBR-lovens 3 a stk. 3 fremgår det først og fremmest, at kommunen ikke må fastsætte et vejnavn, hvis navnet allerede findes indenfor det pågældende postnummer. Da et postnummer i visse tilfælde berører mere end en kommune, betyder bestemmelsen, at kommunerne fremover må tage hensyn til de vejnavne, der findes i nabokommunerne. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bestemmelsen om vejnavnets entydighed indenfor postnummeret er en minimumsforudsætning, som kan suppleres af andre regler, f.eks. om at veje, som ligger tæt ved hinanden, ikke kan have samme eller enslydende vejnavn, selv om de ligger i hvert sit postnummer. Indtil sådanne mere præcise regler er udformet i en ny bekendtgørelse om adresser, som Erhvervs- og Byggestyrelsen vil udarbejde til erstatning for det nuværende adressecirkulære, bør kommunerne være opmærksomme på ikke at fastsætte nye vejnavne, som kan forveksles med andre vejnavne i området. Erhvervs- og Byggestyrelsen stræber efter at kunne informere om indho l- det af den nye adressebekendtgørelse i løbet af første kvartal af Veje som optræder flere gange indenfor postnummeret Den nye bestemmelse i BBR-lovens 3 a stk. 3 omfatter alene nye vejnavne, dvs. at den ikke i sig selv medfører, at de knap 1000 eksisterende vejnavne, som optræder mere end én gang inden for et postnummer, skal ændres. I følge de hidtidige regler i adressecirkulærets 10 skal kommunerne til hvert af disse særlige vejnavne, fastsætte et supplerende bynavn f.eks. således: Gl. Landevej 23, Kornerup, 4000 Roskilde Gl. Landevej 23, Roskilde By, 4000 Roskilde. hvor Kornerup hhv. Roskilde By udgør det supplerende bynavn. 4.6 Reglerne vedr. supplerende bynavn Reglerne om et supplerende bynavn er ikke ændret i forbindelse med kommunalreformen. Det er derfor fortsat kommunalbestyrelsens opgave at sørge for, at de nødvendige bynavne er fastsat og registreret i CPRs vejregister. Det er vigtigt at begge (alle) forekomster af vejnavnet er forsynet med et bynavn (som vist i eksemplet ovenfor). Hvis der er nærliggende risiko for forveksling af de to vejnavne kan sammenlægningsudvalget dog altid som en alternativ løsning overveje at fastsætte et nyt eller ændret navn for den ene eller evt. for begge veje. Supplerende bynavne kan i øvrigt fastsættes for alle andre vejnavne og adresser i kommunen. Selvom bynavnet i disse situationer ikke er nødvendigt for at sikre at vejnavnet er entydigt, vil det alligevel indgå i den

8 8/8 fuldstændige og officielle adresse, som f.eks. anvendes på sygesikringsbevis, officielle adresse-etiketter mv. 4.7 Liste med vejnavne som kræver supplerende bynavn For at give et bedre overblik over situationen i hver kommune, har Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kort & Matrikelstyrelsen ud arbejdet en liste ud fra de nuværende oplysninger, som viser de vejnavne, der forekommer mere end en gang indenfor postnummeret. Listen viser både de vejnavne, hvor der allerede er fastsat et bynavn og de situationer, hvor bynavnet mangler. Denne listen medsendes ikke, men findes ligesom det øvrige materiale på den nye hjemmeside på adressen under punktet Flertydige vejnavne. Listerne opdateres automatisk, efterhånden som kommunerne retter og opdaterer CPRs vejregister. 4.8 Nærmere undersøgelser af problemer med flertydige vejnavne Erfaringer viser, at de knap 1000 vejnavne som findes mere end en gang indenfor postnummeret, ofte giver anledning til forveksling og misforståelser. Det er således de færreste borgere, virksomheder og myndigheder, som er opmærksom på problemet og véd, at et ekstra bynavn i disse særlige situationer er nødvendigt for at finde frem til den rigtige adresse. Der er ligeledes mange it-systemer, som ikke indeholder elementet bynavn og som derfor ikke er i stand til at give en fuldstændig adresseinformation. Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og Post Danmark har besluttet i fællesskab at undersøge problemets omfang og de mulige løsninger. Undersøgelsen er ikke afsluttet, men parterne regner med at kunne informere om resultaterne i løbet af Også i dette tilfælde vil de generelle informationer og forskelligt supplerende materiale kunne ses på hjemmesiden Erhvervs- og Byggestyrelsen 3. januar 2006

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

Konsekvensvurdering Flertydige vejnavne. Konsekvensvurdering af forslag til løsning på problemet med flertydige vejnavne inden for postnumre

Konsekvensvurdering Flertydige vejnavne. Konsekvensvurdering af forslag til løsning på problemet med flertydige vejnavne inden for postnumre Flertydige vejnavne Konsekvensvurdering af forslag til løsning på problemet med flertydige vejnavne inden for postnumre 4. september 2006 Devoteam Consulting A/S 2006 Dette dokument er udarbejdet for Erhvervs-

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Fællesstaben Byrådssekretariatet 15.09.06/JP/KDR Rev. 23.01.07 Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Formål: I notatet informeres om ny valgkredsinddeling og

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Eksempelsamling Fastsættelse af vejnavne og adresser Eksempelsamling Marts 2009 , eksempelsamling Eksempelsamlingen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside:

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger V/ specialkonsulent Lars Misser Erhvervs- og Byggestyrelsen Vi fik et nyt BBR 1. december 2009 Fordele:

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Kommunale forhold CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere