Projektforslag - Egedal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag - Egedal"

Transkript

1 a.m.b.a. 19. november 2013

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund... 4 Forhandling med berørte parter... 4 Retsvirkninger... 4 Redegørelse for projektforslaget... 5 Kommunal varmeplanlægning... 5 Arealafståelse... 5 Bebyggelse i området... 5 Tidsplan... 5 Distributionsnet i udstykningsområdet... 6 Tilknyttede projekter... 6 Projektbeskrivelse... 7 Referencesituation... 7 Projekt... 7 Forbrugerøkonomi... 8 Selskabsøkonomi Investeringer Driftsforhold Resultat Samfundsøkonomi Bilag Bilag 1 - Områdeafgrænsning Bilag 2 - Ledningsføring Bilag 3 - Transmissionsledning Bilag 4 - Forbrugerøkonomi Bilag 5 - Selskabsøkonomi Bilag 6 Samfundsøkonomi... 20

3 Resumé og indstilling Side 3 af 23 Resumé og indstilling Projektforslaget omhandler en udvidelse af s fjernvarmeområde, således at det omfatter et boligområde beliggende ved Egebjergvej i Egedal, som afgrænset i bilag 1. Området er planlagt i henhold til Egedal, Boligområde, Egebjerg. Lokalplan , Horsens. Området vil blive forsynet via en ny fjernvarmeledning, der tilsluttes det eksisterende træpilleanlæg på Egevej i Egebjerg. En del af området er i dag naturgas forsyningsområde. Det samlede område i lokalplanen ønskes ændret til fjernvarmeforsyningsområde. I området findes tre eksisterende ejendomme, som i dag bliver forsynet med naturgas. Disse ejendomme vil, såfremt de ønsker det, blive tilsluttet fjernvarmen. Konklusion En fjernvarmeforsyning af området vil være samfundsøkonomisk fordelagtig i forhold til opvarmning med individuelle luft/vand-varmepumper og naturgas. Den samfundsøkonomiske besparelse ved fjernvarmeforsyning contra luft-/vand-varmepumper og naturgas bliver 1,4 mio. kr. over 20 år. Den selskabsøkonomiske beregning for resulterer i et akkumuleret overskud på 1 mio. kr. over 20 år. Et parcelhus på 160 m 2 vil ved tilkobling til fjernvarme i forhold til opvarmning med individuel luft-/vand-varmepumpe, få en mindre merudgift svarende til 72 kr. årligt, mens et rækkehus på 106 m 2 opnår en besparelse på kr. Et eksisterende parcelhus på 155 m 2 vil årligt spare kr. ved tilkobling til fjernvarme i forhold til den eksisterende opvarmning med naturgasfyr. ansøger hermed om Horsens Kommunes godkendelse af nyt fjernvarmeområde i Egedal samt ændring af området fra naturgasforsynet område til fjernvarmeforsyningsområde, efter 4 i henhold til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr af 14. december 2011, idet der henvises til Energiministeriets Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 374 af 15. april Horsens Varmværk

4 Indledning Side 4 af 23 Indledning Ansvarlig Ansvarlig for gennemførelse af projektet er a.m.b.a., der ved dette projektforslag bistås af Plan & Projekt A/S. Formål Formålet med projektforslaget er at få godkendt fjernvarmeforsyning for de nye og eksisterende ejendomme i området ved Egedal i Egebjerg. Myndighedsbehandling Projektet er godkendelsespligtigt efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 374 af 15. april Byrådets behandling af projektforslaget foregår på følgende måde. Horsens Kommune behandler projektforslaget Projektforslaget sendes til høring i fire uger hos berørte parter, DONG Byrådet behandler de eventuelt indkomne kommentarer og kan efterfølgende godkende projektforslaget Baggrund Med forsyning af det nye fjernvarmeområde ved Egedal i Egebjerg ønsker at fastholde den tidligere byrådsbeslutning om udbygning af fjernvarmen i kommunen. Der er udarbejdet en lokalplan for det område, der med dette projektforslag for ny bebyggelse, ønskes godkendt til fjernvarmeforsyning jf. Egedal, Boligområde, Egebjerg. Lokalplan , Horsens. Forhandling med berørte parter Der har i forbindelse med udarbejdelse af dette projektforslag ikke været forhandlinger med berørte parter. Retsvirkninger får, ved en udlægning af området til fjernvarme, pligt til at forsyne nye bygninger med fjernvarme, såfremt de ønsker fjernvarme.

5 Redegørelse for projektforslaget Side 5 af 23 Redegørelse for projektforslaget Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med den hidtidige varmeplanlægning i Horsens Kommune, og en naturlig fortsættelse af den hidtidige strategi. Projektforslaget er således den, ifølge Varmeforsyningsloven, nødvendige opfølgning for en godkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven. Området, der ønskes udlagt til fjernvarmeforsyning, fremgår af bilag 1. Arealafståelse Etablering af distributionsnet i udbygningsområdet vil finde sted i tilknytning til de i området planlagte etablerede private vejanlæg. Adgang til dette distributionsnet vil blive tinglyst. Den påtænkte ledningsføring for de nye ledninger fremgår af bilag 2. Bebyggelse i området Ifølge lokalplanen planlægges området udstykket til 25 parcelhuse, eller 21 parcelhuse og 11 rækkehuse. I projektforslaget, er der taget udgangspunkt i udstykningen af 21 parcelhuse og 11 rækkehuse, samt de tre eksisterende naturgasfyrede huse. For parcelhusene, er der antaget en boligstørrelse på 160 m 2, idet bebyggelsesprocenten ifølge lokalplanen maksimum må være 25 % af grund på 800 m 2. For rækkehusene er der antaget en størrelse på 106 m 2, idet bebyggelsesprocenten ikke må overstige 35 % på en grund, der er 400 m 2, og der i tidligere projektforslag til Horsens Kommune er anvendt en boligstørrelse på 106 m 2 for tæt/lav boliger. De eksisterende huse er forudsat til 155 m 2. Varmebehovet er bestemt i henhold til erfaringstal for lavenergihuse, indsamlet af en række større forsyninger. Antal Boligareal i alt Specifikt varmebehov Varmebehov Parcelhuse m 2 76 kwh/m MWh Rækkehuse m 2 66 kwh/m 2 77 MWh Eksisterende huse m kwh/m 2 65 MWh Det samlede varmebehov til ejendommene efter fuld udbygning bliver 397 MWh. Det skal understreges, at den endelige udformning af bebyggelse af området ikke er fastlagt endnu, hvorfor der kan blive tale om afvigelser i forhold til, det her forudsatte. Tidsplan Fremførelse af ledning til området, og anlæggelse af distributionsnet i det nye område forventes realiseret i byggemodningsprocessen.

6 Redegørelse for projektforslaget Side 6 af 23 Bebyggelsen af boliger forventes gennemført i 2014 og 2015, og etableringen af stikledninger til de enkelte bygninger vil finde sted i takt med etableringen af de enkelte bygninger. Distributionsnet i udstykningsområdet I det samlede udstykningsområde er aftalt, at distributionsnettet betales af udstykker ved etablering af nettet. Distributionsnettet forventes etableret i Tilknyttede projekter Der skal ikke udarbejdes andre projekter i henhold til Varmeforsyningsloven.

7 Projektbeskrivelse Side 7 af 23 Projektbeskrivelse Referencesituation Matrikler omfattet af dette projektforslag er 8bb, 8bx, 9du, 8cd, 8aa, 8ø, 8bz, 2d og 8d, alle i ejerlavet Egebjerg By, Hansted. På nuværende tidspunkt er boliger på matrikel 8cd, 8aa og 8ø forsynet med naturgas. De øvrige matrikler er ubebyggede. Med dette projektforslag ønskes alle matrikler konverteret til fjernvarmeområde. Projekt Anlægsbeskrivelse I Egebjerg er der placeret en satellitcentral på Egevej, som forsyner nogle områder i Egebjerg med fjernvarme. Anlægget består af to 400 kw træpillekedler. Anlægget dækker hele varmebehovet inklusive spidssituationer, og har tilstrækkelig kapacitet til også at kunne fjernvarmeforsyne det nye område. Forsyningen af det nye område vil ske ved etablering af en 500 meter lang fjernvarmeledning Ø60,3 fra træpille-anlægget. Alle ledningsanlæg i det nye udbygningsområde etableres i vej- og stiarealer som twinrør og isolering efter serie 2, og anlægges inden der er etableret befæstede arealer. Placeringen af fjernvarmenettet i det nye område kan ses af bilag 2. Investeringer Forsyning af det nye område med fjernvarme medfører investeringer, som angivet i følgende tabel. Fjernvarmeforsyning Transmissionsledning Distributionsnet Stikledninger og målere Samlet Investering ved fjernvarmeforsyning kr kr kr kr. Hertil kommer investeringer i den enkelte bolig som forbrugerne selv står for. Disse investeringer fremgår i detaljer af bilag 4.

8 Forbrugerøkonomi Side 8 af 23 Forbrugerøkonomi I det følgende er der for et parcelhus og for et rækkehus foretaget sammenligning mellem de årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme og individuel luft-/vand-varmepumpe, mens der for et eksisterende hus er foretaget sammenligning mellem de årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme og naturgas. Fjernvarmetarif Den aktuelle fjernvarmetarif ved er oplyst i følgende tabel. Alle anvendte priser i forbrugerberegningerne er inklusive moms. Forbrugere i området tilbydes den til enhver tid gældende fjernvarmetarif: Varmepriser inkl. moms Varmepris 687,50 kr./mwh Målerleje 625,00 kr./år Fast bidrag pr. m² m 2 22,50 kr./m m 2 20,63 kr./m m 2 18,75 kr./m m 2 16,88 kr./m 2 Over m 2 15,31 kr./m 2 Tilslutningsbidrag Grundbeløb 4.500,00 kr. Rumbidrag m 2 62,34 kr./m m 2 50,44 kr./m m 2 37,83 kr./m 2 Over 400 m 2 25,23 kr./m 2 Stikledningsbidrag ø25 656,25 kr./lbm kanal I Egebjerg er NRGI leverandør af el. NRGI s elpris til forbrugere, der har varme baseret på el, benyttes i beregningerne. For individuel luft-/vand-varmepumpe er forudsat en årseffektivitet fra Energistyrelsens varmepumpeliste på 3,2. For opvarmning med naturgas er forudsat følgende priser fra DONG. Naturgas inklusive moms Naturgaspris inkl. afgifter 9,478 kr./m 3 Abonnement 150 kr./år Investeringer i forbrugerinstallationer fremgår af bilag 4. De afskrives over 15 år.

9 Forbrugerøkonomi Side 9 af 23 Den resulterende forbrugerøkonomi er vist i følgende tabel. Forbrugerøkonomi Parcelhus (160 m 2 ) Fjernvarme Luft-/vand-varmepumpe Besparelse Rækkehus (106 m 2 ) Fjernvarme Luft-/vand-varmepumpe Besparelse Eksisterende hus (155 m 2 ) Fjernvarme Naturgas Besparelse Årlige udgifter kr kr. -72 kr kr kr kr kr kr kr. Se bilag 4 for detaljerede beregninger af forbrugerøkonomien.

10 Selskabsøkonomi Side 10 af 23 Selskabsøkonomi Investeringer For at forsyne området ved Egedal med fjernvarme er det nødvendigt at etablere en ny transmissionsledning fra satellitcentralen på Egevej til området. Herudover skal etableres nyt distributionsnet og stikledninger i området. Der skal etableres i alt meter fjernvarmeledninger med et samlet tab på 95 MWh årligt. Investeringen i disse ledninger udgør 2,22 mio. kr., og afskrives over en periode på 30 år. Driftsforhold Varmeforsyningen til det nye område produceres på træpilleanlægget beliggende i Egebjerg. Ved fuld tilslutning i området forventes et samlet, årligt varmebehov på 397 MWh. Ledningstabet i fjernvarmeledninger og stikledninger er bestemt til 95 MWh, så det årlige varmeproduktionsbehov efter fuld tilslutning bliver 492 MWh. Resultat En fjernvarmeforsyning af området vil, over den 20-årige betragtningsperiode, medføre et samlet dækningsbidrag for på 1,036 mio. kr. De detaljerede selskabsøkonomiske beregninger ses af bilag 5.

11 Samfundsøkonomi Side 11 af 23 Samfundsøkonomi I beregningerne af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en fjernvarmeforsyning af udbygningsområdet, er fjernvarmeforsyningen sammenlignet med opvarmning med luft/vandvarmepumper i parcel- og rækkehusene, samt naturgasopvarmning i de eksisterende 3 naturgas-ejendomme. Den samfundsøkonomiske beregning af projektet er udført i henhold til Energistyrelsens beregningsmetode og forudsætninger, som disse fremgår af Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005 og Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 samt Opdateret tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference af den 12. juni 2013 fra Energistyrelsen. Mere detaljerede tal og beregninger kan ses af bilag 6. I henhold til Energistyrelsens vejledning og forudsætninger indgår, ud over investeringer, driftsudgifter, brændselsudgifter m.v. også energiafgifter og miljømæssige omkostninger i den samfundsøkonomiske beregning. Samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarme over 20 år Faste priser Nuværdi 2,817 mio. kr. 1,381 mio. kr.

12 Projektforslag - Egedal Bilag Side 12 af 23 Bilag Bilag 1 - Områdeafgrænsning Områdeafgrænsning

13 Bilag Side 13 af 23 Bilag 2 - Ledningsføring Ny distributionsledning Ny transmissionsledning

14 Bilag Side 14 af 23 Bilag 3 - Transmissionsledning Ny transmissionsledning Satellitcentral

15 Bilag Side 15 af 23 Bilag 4 - Forbrugerøkonomi Fjernvarme vs. luft-/vand-varmepumpe - parcelhus I nedenstående forbrugerøkonomi er der taget udgangspunkt i et parcelhus på 160 m 2 med et årligt varmebehov på 12,2 MWh. Beløbene er inklusive moms. Fjernvarme Investering i husinstallation Grundbeløb Rumbidrag (0-115 m 2 ) 115 m 2 á 62,34 kr./m 2 Rumbidrag ( m 2 ) 45 m 2 á 50,44 kr./m 2 Stikledningsbidrag 10 meter á 656,25 kr./m Samlet investering Årlig udgift ved fjernvarmeforsyning Varmekøb 12,16 MWh á 687,50 kr./mwh Fast bidrag (0-115 m 2 ) 115 m 2 á 22,50 kr./m 2 Fast bidrag ( m 2 ) 45 m 2 á 20,63 kr./m 2 Målerleje Finansiering af investering, 3,0 % i rente i 15 år (8,90 % p.a.) Samlet udgift ved fjernvarme Individuel luft-/vand-varmepumpe Investering Årlig udgift ved varmepumpe Elforbrug: kwh / 3,2 x 1,45 kr./kwh Drift og vedligehold inkl. lovpligtigt årligt eftersyn Finansiering af investering, 3,0 % i rente i 15 år (8,90 % p.a.) Samlet udgift ved varmepumpe kr kr kr kr kr kr kr kr. 928 kr. 625 kr kr kr kr kr kr kr kr. Fjernvarme vs. luft-/vand-varmepumpe - rækkehus I nedenstående er der taget udgangspunkt i et rækkehus på 106 m 2 med et årligt varmebehov på 6,7 MWh. Beløbene er inklusive moms. Fjernvarme Investering i husinstallation Grundbeløb Rumbidrag 106 m 2 á 62,34 kr./m 2 Stikledningsbidrag 10 meter á 656,25 kr./m Samlet investering Årlig udgift ved fjernvarmeforsyning Varmekøb 6,996 MWh á 687,5 kr./mwh Fast bidrag 106 m 2 á 22,50 kr./m 2 Målerleje Finansiering af investering, 3,0 % i rente i 15 år (8,90 % p.a.) Samlet udgift ved fjernvarme kr kr kr kr kr kr kr. 625 kr kr kr.

16 Bilag Side 16 af 23 Individuel luft-/vand-varmepumpe Investering Årlig udgift ved varmepumpe Elforbrug: kwh / 3,2 x 1,45 kr./kwh Drift og vedligehold inkl. lovpligtigt årligt eftersyn Finansiering af investering, 3,0 % i rente i 15 år (8,90 % p.a.) Samlet udgift ved varmepumpe kr kr kr kr kr. Fjernvarme vs. naturgasfyr - eksisterende hus I nedenstående er taget udgangspunkt i et eksisterende hus på 155 m 2 med naturgas som energikilde. Idet der højst sandsynligt vil være en reinvestering på naturgasfyret i løbet af de 15 år, er der i forbrugerøkonomien medtaget en investering på et nyt naturgasfyr. Det årlige varmebehov er 21,7 MWh. Beløbene er inklusive moms. Fjernvarme Investering i husinstallation Grundbeløb Rumbidrag (0-115 m 2 ) 115 m 2 á 62,34 kr./m 2 Rumbidrag ( m 2 ) 40 m 2 á 50,44 kr./m 2 Stikledningsbidrag 10 meter á 656,25 kr./m Afmelding Samlet investering Årlig udgift ved fjernvarmeforsyning Varmekøb 21,7 MWh á 687,5 kr./mwh Fast bidrag (0-115 m 2 ) 115 m 2 á 22,50 kr./m 2 Fast bidrag ( m 2 ) 40 m 2 á 20,63 kr./m 2 Målerleje Finansiering af investering, 3,0 % i rente i 15 år (8,90 % p.a.) Samlet udgift ved fjernvarme Individuelt naturgasfyr Investering Årlig udgift ved naturgas Naturgasforbrug: kwh / 11 kwh/m 3 x 9,478 kr./kwh kr./år Drift og vedligehold Finansiering af investering, 3,0 % i rente i 15 år (8,90 % p.a.) Samlet udgift ved naturgas kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 825 kr. 625 kr kr kr kr kr kr kr kr.

17 Bilag Side 17 af 23 Bilag 5 - Selskabsøkonomi

18 Bilag Side 18 af 23

19 Bilag Side 19 af 23

20 Bilag Side 20 af 23 Bilag 6 Samfundsøkonomi

21 Bilag Side 21 af 23

22 Bilag Side 22 af 23

23 Udarbejdet af Plan & Projekt A/S

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag Lergraven

Projektforslag Lergraven a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund... 4

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Porsbakkevej Auning Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Porsbakkevej Auning Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Porsbakkevej Auning Varmeværk a.m.b.a. Udarbejdet af Plan & Projekt A/S Februar 2017 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling...

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Projektforslag. Udvidelse af fjernvarmeområdet. Lokalplan Boligområde ved Hornshøj. Juni 2016

Projektforslag. Udvidelse af fjernvarmeområdet. Lokalplan Boligområde ved Hornshøj. Juni 2016 Projektforslag Udvidelse af fjernvarmeområdet Lokalplan 1119 Boligområde ved Hornshøj Juni 2016 Revideret 12. august 2016 Indholdsfortegnelse Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings-

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag. Udvidelse af fjernvarmeområde. Lokalplan 1114 Bydel ved Slagteriet i Holstebro. August 2016

Projektforslag. Udvidelse af fjernvarmeområde. Lokalplan 1114 Bydel ved Slagteriet i Holstebro. August 2016 Projektforslag Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1114 Bydel ved Slagteriet i Holstebro August 2016 Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S Udvidelse af fjernvarmeområdet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6 Side 1 af 6 Anmodning om tilslutningspligt på Kongevænget delområde 6 Projekt indsendt af: Side 2 af 6 Projekt for tilslutningspligt af Kongevænget delområde 6. Udgivelsesdato : 06-02-2017 Projekt : Kongevænget

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven

Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Redegørelse for projektet... 4 Ansvarlig... 4 Forhold til varmeplanlægningen...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 30. august 2011 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt

Projektforslag for forblivelsespligt Projektforslag for forblivelsespligt Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme af Plan & Projekt Oktober 2, Rev. juni 2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og indstilling... 3 2 Indledning... 4

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk. Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk

Kolind Fjernvarmeværk. Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk Kolind Fjernvarmeværk Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk 26. juni 2008 Kolind Fjernvarmeværk Projektforslag Nyt halmvarmeværk og forsyningsområde Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015 Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk AARS FJERNVARME Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk Maj 2015 Projektet er udført for Aars Fjernvarme A.m.b.a. af AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Telefon

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg AffaldVarme Aarhus Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg Fase 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere