Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse"

Transkript

1 Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007

2 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir nr. 16 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed Kopiering af dette notat må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Adresse: Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistik Sejrøgade 11 DK-2100 København Ø Tlf Fax E-post: Hjemmeside: ISBN ISSN Oktober 2007 Oplag: 600 Tryk: Narayana Press, Gylling Distribution: Rockwool Fondens Forskningsenhed

3 Forord 3 Forord I 2005 besluttede Rockwool Fonden via dens forskningsenhed at indlede et projekt, der skulle afdække betydningen for det danske arbejdsmarked af indvandringen af udenlandsk arbejdskraft. Et projekt af en sådan karakter blev i særlig grad aktualiseret af udvidelsen i 2004 af EU med en række østeuropæiske lande, og arbejdskraftvandringer og integration på arbejdsmarkedet var i forvejen en af fondens højest prioriterede temaer. Rockwool Fondens Forskningsenhed indgik herefter i et samarbejde med Centre for Economic and Business Research (CEBR) ved Handelshøjskolen i København. Fra CEBR gennemførte forskerne Nikolaj Malchow-Møller (forskningschef), Jakob Roland Munch (lektor) og Jan Rose Skaksen (professor) herefter det omfattende arbejde med indsamling og analyse af de tilgængelige data. Interessen blev især lagt på den effekt, indvandringen af arbejdskraft fra de nye EU-lande kan forventes at få på løn og beskæftigelse i Danmark, men også betydningen af den globale indvandring indgår i analyserne: Hvad sker der med danskernes løn og beskæftigelse ved indvandringen til Danmark af østeuropæisk arbejdskraft, og hvad sker der i øvrigt med løn og beskæftigelse som følge af indvandringen til Danmark af arbejdskraft fra fattigere lande? Med denne publikation fremlægges nu en række hovedresultater midtvejs i projektet. Her fokuserer vi i høj grad på nogle af de potentielle konsekvenser af indvandring, som normalt overses i litteraturen. Det drejer sig om omkostninger ved indvandring for de herboende beskæftigede personer på især kort sigt. Er der sådanne tilpasningsomkostninger? Og hvis der er, hvem vinder, og hvem taber da på kort sigt mht. løn og beskæftigelse? Vi vil senere supplere med analyser af effekterne for landet som helhed (såkaldte makroeffekter). Da arbejdskraftvandringerne i forbindelse med EU-udvidelsen kun har haft kort tid at virke i, har det i arbejdspapiret alene været muligt at følge konsekvenserne af indvandringen frem til og med 2004, og her fylder selve udvidelsen naturligvis kun ganske lidt. Projektets afsluttende publicering omkring årsskiftet vil imidlertid kunne underbygge og nuancere de nu fremlagte resultater. Udover de nævnte forskere vil jeg fra CEBR takke Vibeke Borchsenius, Jonas Helth Lønborg og David Tønners for en særdeles kompetent forskningsassistance. Adjunkt Anna Piil Damm fra Aarhus Universitet, professor Peder J. Pedersen fra Aarhus Universitet og lektor Michael Svarer fra Aarhus Universitet takkes for deres kvalificerede kommentarer til forskernes analyser. I Forskningsenheden har sekretær Mai-britt Sejberg bistået ved korrekturlæsningen. Som enhedens øvrige projekter er arbejdet her gennemført i fuldstændig videnskabelig uafhængighed også af Rockwool Fonden, der imidlertid sædvanen

4 4 Forord tro har givet projektet ressourcemæssigt tilfredsstillende rammer. Forskergruppen og undertegnede skylder derfor Fondens personale, inklusive direktør Elin Schmidt, og ikke mindre Fondens bestyrelse med direktør Tom Kähler som formand, en varm tak for et godt samarbejde! København, oktober 2007 Torben Tranæs

5 Indhold 5 Indholdsfortegnelse Forord Introduktion Hvem er kommet og hvor arbejder de? Indvandrernes oprindelse Indvandreres og indfødte danskeres ansættelser Hvem konkurrerer indvandrerne med? Indvandrernes lønniveau Indvandrere i højrisikojob Løneffekter af indvandring Data og afgrænsninger Uddannelses-erfaringsgrupper Geografiske områder Diskussion Løneffekter af indvandrere på virksomhedsniveau Beskæftigelseseffekter af indvandring Indvandrere i landbrugssektoren Konklusion Referencer Litteratur fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Rockwool Fondens Forskningsenhed på internettet... 37

6

7 Introduktion 7 1. Introduktion Hvad er konsekvenserne for det danske arbejdsmarked af tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft? I 2005 påbegyndte en gruppe af forskere tilknyttet CEBR et projekt sammen med Rockwool Fondens Forskningsenhed, hvis formål var at besvare dette spørgsmål. Dette papir giver en oversigt over de resultater, der indtil videre er opnået. Projektet er i høj grad inspireret af, at EU i 2004 blev udvidet med en række østeuropæiske lande. En udvidelse, der blev imødeset med en vis bekymring i Danmark og de andre gamle EU-lande. I de nye EU-lande er lønningerne betragteligt lavere, end tilfældet er i de gamle EU-lande, og da en hjørnesten i EU er arbejdskraftens frie bevægelighed, er der en frygt for, at lønmodtagere fra Østeuropa vil strømme til de gamle EU-lande og her underminere de relativt høje lønninger og gunstige arbejdsvilkår. Der er kommet østeuropæere til Danmark efter østudvidelsen, men hvor mange, der er kommet, er der ikke nogen, der ved med sikkerhed. Vi ved dog, at der for tiden er ca aktive tilladelser til at arbejde i Danmark givet til østeuropæere heraf de til polakker. Når vi ikke ved præcist, hvor mange østeuropæere, der opholder sig i Danmark, skyldes det bl.a., at der ikke er opgørelser over, hvor mange der er udstationeret af østeuropæiske virksomheder. For så vidt angår de aktive arbejdstilladelser, svarer det til 0,4 % af arbejdsstyrken i Danmark. Det er flere, end der er kommet til fx Tyskland, men langt færre end der er kommet til Irland, hvor antallet snarere svarer til 7,5 % af arbejdsstyrken (se OECD, 2006). Konsekvenserne af en øget indvandring fra Østeuropa har fået stor opmærksomhed i Danmark også blandt politikere. Det afspejles i, at Danmark fra starten af østudvidelsen lagde visse begrænsninger på mulighederne for, at lønmodtagere fra de nye østeuropæiske EU-lande kunne søge job i Danmark. De konkrete muligheder blev formuleret i den såkaldte Østaftale. Denne aftale er blevet ændret af flere omgange, hvor begrænsningerne for østeuropæernes adgang til det danske arbejdsmarked er blevet lempet. Så sent som i slutningen af juni 2007 blev regeringen enige med et bredt flertal i Folketinget om yderligere at lempe betingelserne i aftalen. De nye betingelser betyder reelt, at overenskomstdækkede virksomheder har samme muligheder for at ansætte østeuropæiske EU-borgere som danskere fra 1. januar En analyse af arbejdsmarkedskonsekvenserne af indvandring kræver data, som først bliver indsamlet og offentliggjort med en vis forsinkelse. Analyserne i projektet bygger derfor især på data frem til og med Da analyserne går ud på at identificere generelle effekter af indvandring, vil de dog også give væsentlig information om konsekvenserne af indvandringen i de seneste par år. I projektet skelnes mellem indvandrere fra forskellige lande. Motivationen for dette er for det første, at indvandrere fra forskellige dele af verden er kommet

8 8 Introduktion til Danmark af vidt forskellige årsager. Mange af de indvandrere, der er kommet fra udviklingslande, er enten flygtninge eller familiesammenførte. De, der kommer fra udviklede lande, vil i højere grad være kommet til Danmark med det formål at arbejde; se DA (2006). For det andet vil indvandrere fra forskellige dele af verden have forskellige kvalifikationer, hvoraf nogle er svært målelige. For det tredje vil personer fra forskellige dele af verden ikke have de samme muligheder for at emigrere til Danmark. Borgere fra de gamle EU-lande og fra de nordiske lande har fri adgang til det danske arbejdsmarked. Borgere fra østeuropæiske EU-lande har siden 2004 haft adgang til det danske arbejdsmarked, men med visse restriktioner. Hvad angår personer fra lande uden for EU, har de kun adgang til det danske arbejdsmarked under særlige omstændigheder, fx som flygtninge. Opdelingen af indvandrere efter hvilke typer af lande, de kommer fra, viser sig at være relevant. Fx tjener indvandrere fra de gamle EU-lande i gennemsnit 11 % mere end danskerne, hvilket dog skyldes, at de er ansat i job, hvor lønningerne generelt er forholdsvis høje. Den løn, de får i givne job, svarer til gengæld ret præcist til den løn, danskerne får. For indvandrere fra mindre udviklede lande gælder det omvendt, at de får i gennemsnit 10 % lavere løn end danskerne. En del af denne lønforskel skyldes, at indvandrere fra mindre udviklede lande er ansat i job, hvor lønningerne er forholdsvis lave. En del af forklaringen er dog også, at deres løn faktisk er 4 % lavere end lønnen til danskere i tilsvarende job. En vigtig del af projektet er at afklare, hvorvidt løn og beskæftigelse for danskere bliver påvirket af indvandring. Det er en udbredt opfattelse, at den uddannelsesmæssige sammensætning af indvandrerne har afgørende betydning for, hvem der vinder og taber som følge af indvandring. Denne opfattelse bekræftes i projektet. Vi finder således, at en stigning i indvandrernes andel af personer i arbejdsstyrken med en given kombination af erfaring og uddannelse på 1 procentpoint giver anledning til et fald i lønnen for danskere med en tilsvarende kombination af erfaring og uddannelse på op til 0,8 %. På basis af disse beregninger finder vi fx, at danskere i aldersgruppen 25 til 41 år, der kun har en folkeskoleuddannelse, får en løn, der er mellem 1 % og 4,5 % lavere som følge af udviklingen i koncentrationen af indvandrere i perioden 1995 til Sådanne beregninger skal naturligvis tages med et vist forbehold. For det første tages der kun hensyn til den mest direkte effekt på arbejdsmarkedet for personer med en given erfaring og uddannelse. Der tages således ikke hensyn til, at danskere med en given uddannelse og erfaring ikke kun er påvirket af indvandring af personer med samme uddannelses- og erfaringsbaggrund, men også af andre typer af indvandrere. Man kan fx forestille sig, at indvandring af højtuddannede betyder en lidt lavere løn for højtuddannede, men til gengæld har den effekt, at lavtuddannede får højere løn. For det andet er beregningerne foretaget på et aggregeret niveau, hvilket kan skjule nogle lokale konsekvenser af indvandring, der viser sig i de virksomheder, hvor indvandrerne ansættes. Derfor har en væsentlig del af projektet også været at analysere på løn og beskæftigelse for danskere i de virksomheder, der ansætter indvandrere. I afsnit 4 og 5 opsummeres kort

9 Introduktion 9 resultaterne af disse analyser. Det viser sig fx, at lønnen til danskere tenderer til at vokse i de virksomheder, der ansætter østeuropæisk arbejdskraft. Indholdet af resten af dette papir er som følger: I afsnit 2 præsenteres på baggrund af eksisterende datakilder beskrivende statistik for, hvor mange indvandrere, der er kommet til Danmark, og hvilke lande de kommer fra. Vi ser også på, i hvilke typer af job indvandrerne har fået beskæftigelse. I afsnit 3 ser vi på, i hvor høj grad indvandringen har påvirket indfødte danskeres lønninger inden for forskellige uddannelses- og erfaringsgrupper. I afsnit 4 og 5 opsummeres som sagt resultaterne af analyser, der tager udgangspunkt i de virksomheder, der ansætter indvandrere. I afsnit 6 opsummeres resultaterne af en analyse af anvendelsen af indvandrere inden for landbruget. Landbruget er en interessant branche, da der her har været en bemærkelsesværdig stor stigning i brugen af indvandrere som arbejdskraft. Endelig har vi en opsamling og konklusion i afsnit 7.

10 10 Hvem er kommet og hvor arbejder de? 2. Hvem er kommet og hvor arbejder de? I dette afsnit belyser vi, hvor mange indvandrere, der er kommet til Danmark, og hvad de er beskæftiget med. Af figur 1 fremgår det, at indvandrernes andel af befolkningen er steget markant siden midten af 1980 erne. Andelen af indvandrere blandt lønmodtagerne er derimod først for alvor begyndt at vokse fra midt i 1990 erne. Figur 1: Udviklingen i indvandrernes andel af befolkningen og lønmodtagerne % Andel af befolkningen Kilde: Statistikbanken og IDA-databasen, Danmarks Statistik. Andel af lønmodtagere 2.1 Indvandrernes oprindelse Siden år 2000 er det ikke blot østudvidelsen af EU, der kan have påvirket tilstrømningen af indvandrere til Danmark. Ændringer i den danske udlændingepolitik i løbet af perioden har givetvis også spillet en stor rolle, og det har bl.a. ændret sammensætningen af de lande, indvandrerne kommer fra. Vi vil derfor i det følgende se på forskelle mellem indvandrere, der kommer fra forskellige dele af verden. Til det formål vil vi inddele indvandrerne i følgende fire grupper: 1 1. Indvandrere er i det følgende defineret som personer født uden for Danmark af ikke-danske forældre, dvs. forældre der ikke har dansk statsborgerskab eller selv er født uden for Danmark. Hvis information om forældrene ikke er tilgængelig, betragtes en person født uden for Danmark også som indvandrer. Som en konsekvens heraf betragtes alle individer født i Danmark som indfødte danskere, uanset forældrenes status, ligesom alle individer født i udlandet, hvor mindst én af forældrene er dansk, betragtes som indfødte danskere.

11 Hvem er kommet og hvor arbejder de? 11 - Gruppe 1: EU-15 lande, Norge og Island - Gruppe 2: De 10 EU-lande optaget i EU 1. maj, Gruppe 3: Alle øvrige udviklede lande ifølge FNs definition, dvs. øvrige europæiske lande samt Nordamerika, Australien, New Zealand og Japan. - Gruppe 4: Alle øvrige, primært mindre udviklede, lande. I figur 2 er vist indvandrernes fordeling på de fire grupper af oprindelseslande. Figur 2: Fordelingen af indvandrere på oprindelseslande i 2000 (bestanden), (tilgangen) og (tilgangen). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Gruppe 4 Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 1 30% 20% 10% 0% Kilde: IDA-databasen og Befolkningsstatistikregisteret, Danmarks Statistik. Vi ser, at sammensætningen af indvandrere har ændret sig i de senere år. De, der kom til Danmark i perioden , ligner rent oprindelsesmæssigt dem, der allerede var her i I perioden udgør indvandrere fra EU-lande (både nye og gamle) imidlertid en betragteligt større andel. Ikke mindst de nye EU-lande har øget deres andel i den samlede indvandring. 2.2 Indvandreres og indfødte danskeres ansættelser Som et første skridt i en vurdering af, hvorvidt indvandrerne har påvirket indfødte danskeres vilkår på arbejdsmarkedet, vil vi i det følgende se på, i hvilke job indvandrerne er blevet ansat. Vi vil her benytte os af to opdelinger. For det første vil vi se på, hvorvidt indvandrere ansættes i de samme brancher som indfødte danskere. Vi vil her benytte os af en opdeling på 111 brancher, der følger Dansk Branchekode Dette siger dog ikke nødvendigvis så meget om, hvorvidt

12 12 Hvem er kommet og hvor arbejder de? indvandrere arbejder i de samme typer af job som indfødte danskere, da der i de forskellige brancher er vidt forskellige typer af job. Vi vil derfor også udnytte, at lønmodtageres job i Danmark er fagklassificeret efter den såkaldte DISCO, der er den danske version af International Labour Office og EU s officielle nomenklatur for arbejdsfunktioner: ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations). Anvendelsen af denne gør det muligt at sammenligne lønmodtagere med samme arbejdsfunktion uanset deres formelle titel og uddannelse. 2 Ulempen ved anvendelsen af DISCO er, at det ikke er alle lønmodtagere, der har fået tildelt en DISCO-kode. Fx er der en del nyankomne indvandrere på det danske arbejdsmarked, der (endnu) ikke har fået en DISCO-kode knyttet til deres beskæftigelse. Hvis vi i første omgang benytter DISCO kan man ved hjælp af den andel af danskerne, der arbejder i de forskellige DISCO-koder, udregne et spredningsmål for danskernes beskæftigelse. Spredningsmålet udregnes som det såkaldte Simpson s Diversity Index : 3 D = n 2 p i i= 1 hvor n er antallet af DISCO-koder, og p i er andelen af individer i DISCO-kode i i et givet år. Dette indeks vil antage værdier mellem 1/n og 1, hvor den førstnævnte værdi antages, hvis individerne er spredt ligeligt over de n DISCO-koder, mens værdien 1 antages, hvis alle individer er koncentreret inden for en enkelt kode. Simpson-indekset er i tabel 1 udregnet for indfødte danske lønmodtagere for 2004, når der anvendes en DISCO-klassificering på et 3-cifret niveau, hvilket giver 111 forskellige DISCO-grupper, dvs. n = 111. Endvidere er Simpson-indekset udregnet for indvandrere i Danmark i På tilsvarende måde er Simpsonindekset udregnet, hvor indfødte og indvandrere er opdelt efter brancher i stedet for DISCO-koder også her er n = 111. Brancheinddelingen og DISCO-inddelingen viser stort set det samme billede. For det første, at danskere har en større jobspredning end indvandrere. For det andet, at det især er indvandrere fra mindre udviklede lande (gruppe 4), der klumper sig sammen i færre jobkategorier og i færre brancher. 2. Se fx Varedeklaration: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) på Danmarks Statistiks hjemmeside, for en beskrivelse af DISCO. DISCO-oplysninger er desværre kun tilgængelige for mellem 2/3 og 3/4 af lønmodtagerne i hvert år, fordi mindre arbejdspladser ikke har indberetningspligt. 3. For en beskrivelse af Simpson s Diversity Index og dets anvendelser, se fx Malchow-Møller og Svarer (2005).

13 Hvem er kommet og hvor arbejder de? 13 Tabel 1: Indfødte og indvandreres beskæftigelsesspredning (Simpson-indeks), DISCO Brancher Danskere 0,032 0,026 Alle indvandrere 0,058 0,035 Gruppe 1 0,031 0,030 Gruppe 2 0,058 0,039 Gruppe 3 0,055 0,030 Gruppe 4 0,100 0,050 Note: Der er anvendt hovedbeskæftigede lønmodtagere i IDA. Kigger man nærmere på de underliggende koder, viser det sig, at 27 % af indvandrerne fra gruppe 4 landene arbejder med rengøring og køkkenhjælpsarbejde og 13 % arbejder med omsorgs- og plejearbejde. For yderligere at belyse, hvor indvandrere er ansat i forhold til danskere, kan vi beregne korrelationen mellem den andel af danskerne, der arbejder i de forskellige brancher og de forskellige typer af job, og den andel af indvandrerne, der gør det. Disse korrelationer er angivet i tabel 2. Tabel 2: Korrelationer mellem indfødtes og indvandreres beskæftigelsesandele, DISCO Brancher Alle indvandrere 0,699 0,727 Gruppe 1 0,912 0,900 Gruppe 2 0,803 0,754 Gruppe 3 0,648 0,689 Gruppe 4 0,570 0,552 Note: Der er anvendt hovedbeskæftigede lønmodtagere i IDA. Vi ser igen, at det især er indvandrere fra gruppe 1 og 2, der minder mest om indfødte danskere. Korrelationen mellem beskæftigelsen for indvandrere fra gruppe 1 og for indfødte danskere er således 0,9, både når der benyttes DISCO-koder og branche-inddeling. Den gruppe, der mindst ligner indfødte danskere, er indvandrere fra mindre udviklede lande (gruppe 4). Dvs. indvandrere fra denne gruppe udfører i højere grad opgaver på det danske arbejdsmarked, som indfødte danskere ikke udfører.

14 14 Hvem er kommet og hvor arbejder de? Der knytter sig naturligvis en speciel interesse til de østeuropæere, der for tiden kommer ind på det danske arbejdsmarked. De senest ankomne af disse indgår ikke i de data, der ligger i IDA-databasen, som er vores primære datakilde. Til gengæld er der en registrering af de arbejdstilladelser, der er givet til østeuropæiske EU-borgere, der har beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. I figur 3 er vist udviklingen i antallet af aktive arbejdstilladelser. Vi ser, at der har været et jævnt voksende antal af disse. De aktive arbejdstilladelser er brancheinddelt dog kun på 27 brancher. Diversifikationsindekset, der blev anvendt ovenfor, kan naturligvis udregnes baseret på de udstedte arbejdstilladelser i disse 27 brancher. Udviklingen i dette indeks er angivet i figur 4 sammen med det tilsvarende indeks for beskæftigelsen af indfødte danskere i de 27 brancher. Figur 3: Udviklingen i antallet af aktive arbejdstilladelser til personer fra de nye EU lande efter østudvidelsen af EU i kv kv kv kv-2 Kilde: Nøgletal for arbejdsmarkedet efter EU-udvidelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, dk. Vi ser, at i starten er østeuropæerne koncentreret i få brancher (landbrug og byggeri), men der er en klar tendens til, at de spreder sig til en større del af økonomien. I figur 5 er der suppleret med udviklingen i korrelationen mellem østeuropæernes beskæftigelse og indfødte danskeres beskæftigelse. Denne figur viser også, at der er en klar tendens til, at østeuropæernes beskæftigelse i højere og højere grad ligner indfødte danskeres. Det er dog værd at bemærke, at korrelationen stadigvæk er under 0,25, hvilket skyldes, at østeuropæerne fortsat hovedsageligt ansættes inden for byggeri og landbrug.

15 Hvem er kommet og hvor arbejder de? 15 Figur 4: Beskæftigelsesspredning (brancher) for danskere og indvandrere fra de nye EU-lande. 0,800 0,700 Indvandrere Danskere 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0, kv kv kv kv-2 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik og Nøgletal for arbejdsmarkedet efter EU-udvidelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Figur 5: Korrelationen imellem beskæftigelsesandele for indfødte danskere og indvandrere fra de nye EU lande. 0,25 0,2 0,15 0,1 0, kv kv kv kv kv kv-4-0,05 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik og Nøgletal for arbejdsmarkedet efter EU-udvidelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen,

16 16 Hvem er kommet og hvor arbejder de? 2.3 Hvem konkurrerer indvandrerne med? Hvem er det, indvandrerne potentielt konkurrerer med blandt de indfødte danskere? Specielt interessant er det måske at se på, om det er lavtuddannede eller højtuddannede. I tabel 3 er angivet, hvorledes indfødte danskere og indvandrere, der er lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, er fordelt på personer med videregående uddannelse, personer med en erhvervsuddannelse og ufaglærte personer. For så vidt angår indvandrerne, anvendes oplysninger om selvrapporteret medbragt uddannelse ud over uddannelse opnået i Danmark. Ifølge Velfærdskommissionen (2005) er der derfor tale om forholdsvis usikre tal og der er formodentlig en tendens til, at indvandrernes uddannelsesniveau overvurderes. Tabel 3: Lønmodtageres fordeling på udannelsestyper (procent) samt gennem - snitsløn i forhold til indfødte danskeres gennemsnitsløn (i parentes). Videregående udd. Erhvervsuddannelse Ufaglærte Danskere 27,9 (1,00) 37,1 (1,00) 35,0 (1,00) Alle indvandrere 24,4 (0,94) 24,1 (0,94) 51,5 (1,12) Gruppe 1 35,2 (1,02) 27,4 (1,03) 37,5 (1,33) Gruppe 2 28,5 (0,89) 29,0 (0,91) 42,5 (1,34) Gruppe 3 23,8 (0,90) 29,0 (0,91) 47,2 (1,19) Gruppe 4 17,2 (0,85) 19,5 (0,88) 63,3 (1,00) Kilde: Egne beregninger på IDA-databasen 2004 tal. Indvandrere fra gruppe 1 landene kan faktisk siges at være bedre uddannede end indfødte danskere, idet en større andel har en videregående uddannelse. Indvandrerne fra gruppe 2 og 3 landene er derimod lidt dårligere uddannede end indfødte danskere, mens indvandrerne fra gruppe 4 landene er væsentligt dårligere uddannede end indfødte danskere. Dette bekræfter billedet fra foregående afsnit: Det er indvandrerne fra gruppe 4, der ligner indfødte danskere mindst med hensyn til deres beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Det peger dog også i retning af, at det især er ufaglærte indfødte danskere, der konkurrerer med indvandrere fra gruppe 4 landene mens det i højere grad er højtuddannede danskere, der konkurrerer med indvandrere fra gruppe 1 landene. Indvandrere fra gruppe 2 og 3 landene er spredt mere jævnt ud på alle uddannelsesgrupper med en lidt større koncentration blandt personerne med en videregående uddannelse og blandt de ufaglærte end tilfældet er for indfødte danskere. I parenteserne i tabel 3 er angivet, hvad gennemsnitslønnen er for de forskellige

17 Hvem er kommet og hvor arbejder de? 17 typer af indvandrere i forhold til gennemsnitslønnen for danskere med samme uddannelsesniveau. 4 Hvad angår personer med en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse, ser vi, at indvandrere fra gruppe 1 lande (EU-15) får en anelse højere løn end indfødte danskere. Indvandrere fra gruppe 2 (Østeuropa) og gruppe 3 (øvrige udviklede lande) tjener ca. 10 % mindre end indfødte danskere og indvandrere fra gruppe 4 (mindre udviklede lande) tjener igen lidt mindre. Hvis vi til gengæld ser på de ufaglærte, er billedet meget anderledes. De, der her er lavest lønnede, er indfødte danskere samt indvandrere fra gruppe 4 landene. De øvrige indvandrere får en væsentligt højere løn. Disse tal skal fortolkes med forsigtighed, idet de kan afspejle, at uddannelsesniveauet for visse indvandrertyper er dårligt registreret. Dvs. når ufaglærte østeuropæere i gennemsnit får 34 % højere løn end indfødte danskere, kan det til en vis grad afspejle, at østeuropæernes uddannelsesniveau er dårligt registreret. Et alternativ til at anvende den registrerede uddannelse for indvandrere er at opdele de forskellige jobtyper (defineret ud fra DISCO-koderne) i hvilke uddannelsesmæssige færdigheder, de typisk kræver af de indfødte danskere, samt hvilken løn danskere normalt får i disse job. I tabel 4 er bl.a. angivet, hvor stor en andel af henholdsvis indvandrerne og danskerne, der befinder sig i jobtyper (dvs. DISCO-koder), der normalt kræver en videregående uddannelse. Disse jobtyper er defineret som DISCO-koder, hvor mindst 50 % af de indfødte danskere havde en videregående uddannelse i I parentes er endvidere angivet indvandrernes gennemsnitlige løn for de pågældende jobtyper i forhold til danskernes gennemsnitlige løn. På tilsvarende måde er angivet, hvor stor en andel, der befinder sig i jobtyper, der normalt kræver en mellemlang uddannelse, samt de jobtyper, der normalt besættes med ufaglært arbejdskraft. Jobtyper, der normalt kræver mellemlang uddannelse, er defineret som job, hvor mere end 50 % af de indfødte danskere i 2004 havde en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse, men hvor færre end 50 % havde en videregående uddannelse. Endelig er de tilsvarende andele for jobtyper, der normalt besættes af ufaglærte, defineret som job, hvor færre end 50 % af de indfødte i 2004 havde en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det overordnede billede i tabel 4 minder en del om det fra tabel 3. Indvandrere fra gruppe 1 landene får en højere løn end indfødte danskere og indvandrere fra gruppe 4 landene får en lavere løn. Forskellene mellem danskeres og indvandreres lønninger er dog noget mindre end det, der blev antydet i tabel 3. Fx viser tabel 3, at ufaglærte indvandrere fra gruppe 1 lande i gennemsnit får en løn, der er 33 % højere end ufaglærte danskere. Disse tal baserer sig på, at 37,5 % af indvandrerne fra gruppe 1 landene er ufaglærte. Tabel 4 viser til gengæld, at kun 19,5 % af indvandrerne fra gruppe 1 landene arbejder i job, der normalt besættes med ufaglært arbejdskraft og i disse job får indvandrere fra gruppe 1 landene kun 4 % højere løn end indfødte danskere. Den tilsvarende tendens ses for de andre indvandrertyper. Med andre ord, det tyder på, at indvandreres 4. Gennemsnitslønnen er beregnet ud fra IDA-timelønnen.

18 18 Hvem er kommet og hvor arbejder de? uddannelse ikke er vurderet korrekt i de dataoplysninger, der er til rådighed, eller at indvandrere er underuddannede i de job, de besætter. Tabel 4: Lønmodtageres fordeling på jobtyper inddelt efter det normale uddannelsesniveau for beskæftigede danskere samt gennemsnitsløn i forhold til danskeres gennemsnitsløn (i parentes). Lang uddannelse Ml.lang uddannelse Ufaglært Danskere 29,3 (1,00) 48,3 (1,00) 22,4 (1,00) Alle indvandrere 24,9 (1,03) 36,6 (1,01) 38,5 (0,99) Gruppe 1 40,2 (1,07) 40,3 (1,12) 19,5 (1,04) Gruppe 2 27,0 (1,02) 41,5 (0,98) 31,5 (0,96) Gruppe 3 22,5 (1,03) 34,9 (0,93) 42,6 (0,99) Gruppe 4 15,2 (0,95) 34,2 (0,97) 50,6 (0,98) Note: Job, der kræver videregående uddannelse, er defineret som DISCO-koder, hvor mindst 50 % af de indfødte danskere i 2004 havde en videregående uddannelse. Job, der kræver mellemlang uddannelse, er defineret som DISCO-koder, hvor mindst 50 % af de indfødte danskere i 2004 havde en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, men hvor færre end 50 % havde en videregående uddannelse. Job, der kræver ufaglært arbejdskraft, er defineret som DISCO-koder, hvor mindre end 50 % af de indfødte danskere i 2004 havde en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. 2.4 Indvandrernes lønniveau Af tabel 3 og 4 fremgik det, hvad den gennemsnitlige løn er for indvandrere i forhold til danskere inden for forskellige uddannelses- og jobgrupper. Disse gennemsnitlige lønninger kan naturligvis dække over, at sammensætningen af indvandrere på fx alder, køn, branche og bopæl afviger fra sammensætningen af danskere inden for disse grupper. Hvis man ønsker at finde den reelle forskel i lønninger mellem danskere og indvandrere, er man derfor nødt til at kontrollere for disse forskelle. I tabel 5, anden søjle, er angivet lønforskellene mellem danskere og indvandrere, når der kontrolleres for alder, køn, udannelse, branche og jobtype. 5 I tabellens første søjle er det til gengæld angivet, hvad den gennemsnitlige løn er, når der ikke kontrolleres for disse forskelle. 5. Den løn, der benyttes, er IDA-timelønnen, dvs. uden pension, men resultaterne bliver stort set de samme, hvis lønninger inklusive pension anvendes.

19 Hvem er kommet og hvor arbejder de? 19 Tabel 5: Indvandreres løn i forhold til danskeres løn i Ukorrigeret relativ løn Korrigeret relativ løn Gruppe 1 1,11 0,99 Gruppe 2 0,97 0,96 Gruppe 3 0,94 0,97 Gruppe 4 0,90 0,96 Note: Beregningerne er foretaget på basis af IDA-databasen. Den korrigerede relative løn er estimeret på basis af en OLS-regression, hvor der kontrolleres for alder, køn, uddannelse, branche, jobtype og bopæl. Vi ser, at indvandrere fra gruppe 1 i gennemsnit får 11 % mere i løn end danskere. Den korrigerede løn er dog stort set den samme. Det viser, at årsagen til, at indvandrere fra gruppe 1 overordnet set får højere løn end danskerne, er, at de i gennemsnit har højere kvalifikationer/andre observerbare karakteristika end danskerne. Indvandrere fra gruppe 4 får i gennemsnit 10 % lavere løn end danskerne. Den korrigerede løn er dog kun 4 % lavere end danskernes. Dvs. 4 % af lønforskellen mellem danskere og indvandrere fra gruppe 4 kan ikke umiddelbart forklares med en forskel i observerbare karakteristika. Tilsvarende forholder det sig med indvandrere fra gruppe 2 (østeuropæerne). 2.5 Indvandrere i højrisikojob Der er naturligvis mange andre dimensioner end uddannelse og løn, der kan være med til at beskrive, hvilke typer af job, indvandrere varetager. Det kunne fx være interessant at vide, om indvandrere i særlig grad varetager job, der er risikofyldte og/eller nedslidende. Et mål for, om et job er nedslidende, kunne være andelen af personer i den pågældende jobtype, som hvert år overgår til førtidspension. Et sådant mål er naturligvis ikke uden problemer. Ét problem er, at en tildeling af førtidspension ikke nødvendigvis er en konsekvens af forhold, der har noget med arbejdet at gøre. Et andet problem er, at en nedslidning ikke nødvendigvis er en konsekvens af forhold i det sidste job, lønmodtageren har haft inden førtidspensionering. Som en grov indikator vælger vi dog at klassificere job, hvor specielt mange går på førtidspension, som højrisikojob. Vi har valgt at give betegnelsen højrisikojob til de jobtyper (DISCO-koder) med størst overgang til førtidspension fra 2003 til 2004 således at disse jobtyper tilsammen dækker ca. 5 % af de indfødte danskere i De jobtyper, vi klassificerer som højrisikojob, er: rengørings- og køkkenhjælpsarbejde, manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren, skind-, læder- og skotøjsarbejde, budtjeneste, vagtarbejde samt arbejde med måleraflæsning med videre.

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Nikolaj Malchow-Møller, CEBR og Syddansk Universitet Jakob Roland Munch, Københavns Universitet og CEBR Jan Rose Skaksen, Copenhagen Business School og CEBR Dansk abstract:

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i landbruget: Omfang, udvikling og konsekvenser

Udenlandsk arbejdskraft i landbruget: Omfang, udvikling og konsekvenser Arbejdspapir nr. 17 Udenlandsk arbejdskraft i landbruget: Omfang, udvikling og konsekvenser Claus Aastrup Jensen Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Øget ulighed som følge af indvandring

Øget ulighed som følge af indvandring Nyt fra Oktober 2007 Øget ulighed som følge af indvandring Yngre danskere, uden uddannelse, tjener i dag mindre, end de ville have gjort, hvis der ingen indvandring havde været de foregående ti år. De

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger

Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger 1 Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger I den internationale debat om arbejdsmarkedet i de industrialiserede lande og udviklede økonomier, har man længe peget på, at middelklassen er

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Januar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 Resumé: INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Indvandrere har større ledighed, mindre erhvervsdeltagelse og dermed lavere beskæftigelse end

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Indvandreres beskæftigelse i Danmark. jan rose skaksen

Indvandreres beskæftigelse i Danmark. jan rose skaksen Indvandreres beskæftigelse i Danmark jan rose skaksen arbejdspapir 46 oktober 2016 Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 46 Indvandreres beskæftigelse i Danmark Jan Rose Skaksen København 2016

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

Sort arbejde i Tyskland

Sort arbejde i Tyskland Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 26 Sort arbejde i Tyskland Lars P. Feld og Claus Larsen Syddansk Universitetsforlag Odense 2012 Sort arbejde i Tyskland Arbejdspapir nr. 26 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND 13. oktober 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen, direkte tlf. 33557721/30687095 Resumé: SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040

UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040 Februar 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040 Interessen for, hvorledes arbejdsstyrken udvikler sig de næste 40 år, er stor. Og med rette. Muligheden for at finansiere

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Estimation af lønpræmier

Estimation af lønpræmier d. 16.11.2005 LS Estimation af lønpræmier Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, efterår 2005, kapitel II Dette notat beskriver estimationen bag og beregningen af lønpræmier i Nationalregnskabets Adam erhverv.

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 74,00

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere