Usaglig afskedigelse 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usaglig afskedigelse 1"

Transkript

1 Usaglig afskedigelse 1

2 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN CO-Meddelelse nr. 2009/092 CO-industri Vester Søgade 12, København V Telefon Fax:

3 Usaglig afskedigelse Det særlige hensyn der skal tages til medarbejdere med høj alder og anciennitet 3

4 Usaglig afskedigelse 4

5 Forord Der følger ofte store menneskelige omkostninger med, når en virksomhed fyrer medarbejdere, omstrukturerer eller flytter dele af produktionen til udlandet eller andre egne af landet. Ikke mindst for medarbejdere, der har været på den samme virksomhed i mange år. Mange virksomheder lever op til deres sociale og menneskelige ansvar og sørger for omskoling og omplacering af de ansatte til andre dele af produktionen, mens andre uden videre har fyret ældre medarbejdere uden hensyn til deres langvarige tilknytning til virksomheden. I en række konkrete sager er det gennem Afskedigelsesnævnet blevet slået fast, at virksomhederne har en særlig forpligtigelse til så vidt muligt at undlade at afskedige medarbejdere, som har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. CO-industri og medlemsforbundene har i lang tid ført sager om usaglig afskedigelse i Afskedigelsesnævnet og i andre tilfælde indgået forlig, der har sikret godtgørelser til de fyrede ældre medarbejdere. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne kender mulighederne for at rejse en sag for Afskedigelsesnævnet og også overholder de stramme tidsfrister, der er, hvis der skal rejses sager om usaglig afskedigelse. Med denne pjece forsøger vi at orientere om de regler, der gælder på området, ligesom pjecen omtaler en række af de sager, hvor ældre medarbejdere med lang anciennitet har fået tilkendt en godtgørelse for urimelig afskedigelse. Bemærk at pjecen er revideret i september 2009 med nye afsnit og ny praksis. Arne Sørensen organisationssekretær CO-industri 5

6 Beskyttelse mod usaglig afskedigelse Når der sker afskedigelser på en virksomhed, er det oftest for alle involverede parter en ubehagelig situation. For den enkelte medarbejder kan en afskedigelse få alvorlige konsekvenser. Medarbejdere er dog ikke uden beskyttelse i en situation, hvor der sker afskedigelser på en virksomhed. I Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) er der aftalt regler, som beskytter mod afskedigelse på usagligt grundlag. I særlig grad gælder der en afskedigelsesbeskyttelse, hvis den afskedigede er en ældre medarbejder med høj anciennitet. Denne pjece er en orientering om de grundlæggende regler om den særlige afskedigelsesbeskyttelse, der gælder for ældre medarbejdere med høj anciennitet. På den korte plads er det ikke muligt at give en fuldstændig beskrivelse af alle forhold vedrørende afskedigelser af ældre medarbejdere med høj anciennitet, men forhåbentlig kan pjecen være et redskab, når det skal vurderes, om der skal rejses en sag over for virksomheden. Reglerne om usaglig afskedigelse Det er kun medarbejdere, der er omfattet af enten reglerne i Hovedaftalen, Funktionærlovens regler eller tilsvarende regler om usaglig afskedigelse. På industriens område vil ansatte omfattet af Industriens Overenskomst kunne få behandlet en sag om usaglig afskedigelse med baggrund i Hovedaftalens regler, mens ansatte omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst vil kunne få behandlet en sag om usaglig afskedigelse med baggrund i Hovedaftalens regler eller med baggrund i Funktionærlovens regler. Usaglig afskedigelse 6

7 Hovedregel om ledelsesretten og usaglig afskedigelse Skal der på en virksomhed ske afskedigelser af medarbejdere, vil det som hovedregel være virksomheden, der egenhændigt kan beslutte, hvem der skal afskediges ud fra saglige hensyn, og hvem der fortsat skal være ansat på virksomheden. Ledelsesretten giver virksomheden denne ret. For at afskedigelser skal anses for saglige, må der stilles krav til, at der foreligger en god begrundelse for, hvorfor netop de berørte medarbejdere er blevet afskediget. Det står i reglerne: Af Hovedaftalen mellem DA og LO 4, stk. 3 fremgår bl.a.: Ved afskedigelse af en arbejdstager må vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede urimelige afskedigelser kan derfor behandles efter nedenstående regler Af Funktionærlovens 2 b fremgår bl.a.: Såfremt opsigelse af en funktionær, der er fyldt 18 år og som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse. Det er en betingelse for at en lønmodtager kan få behandlet en sag ved Afskedigelsesnævnet, at denne har været ansat i mindst 9 måneder. 7

8 Tillidsrepræsentantens opgave Forekommer en afskedigelse, der muligvis kan karakteriseres som usaglig, er det særdeles vigtigt, at der protesteres over dette hurtigst muligt. Det er tillidsrepræsentantens opgave, at dette sker. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er strenge tidsfrister, der skal overholdes, hvis sagen skal behandles af Afskedigelsesnævnet (se om Afskedigelsesnævnet senere i pjecen). Skal en sag indbringes for Afskedigelsesnævnet, skal den behandles og afsluttes ved lokalforhandling inden 14 dage efter afskedigelsen. Der skal altså protesteres over afskedigelsen senest 14 dage efter afskedigelsen har fundet sted, og de lokale forhandlinger skal altså afsluttes inden for denne frist. Parterne behøver ikke at opnå enighed ved de lokale forhandlinger. Har arbejdsgiveren opgivet urigtige oplysninger om grunden til afskedigelsen, kan fristen for de lokale forhandlinger forlænges op til maksimalt 3 måneder. Denne frist beregnes fra det tidspunkt, hvor afskedigelsen fandt sted. Det er i sådan en situation vigtigt, at tillidsrepræsentanten reagerer, lige så snart at denne bliver vidende om, at arbejdsgiveren har opgivet urigtige oplysninger. Ved den lokale forhandling skal der protesteres over afskedigelsens saglighed. Der er ikke noget krav om, at protesten skal munde ud i et skriftligt forhandlingsreferat, men det må anbefales, at der udfærdiges et skriftligt forhandlingsreferat. En lokalforhandling kan selvfølgelig resultere i, at virksomheden trækker afskedigelsen tilbage, men sker dette ikke, skal sagen indbringes for forbundet. På side 21 i denne pjece er optrykt et skema til brug for sager om usaglig afskedigelse. Det må anbefales, at man ved indbringelse for forbundet har fremskaffet de oplysninger, som dette skema opregner. Mæglingsmøde skal afholdes hurtigst muligt efter lokalforhandlingen, og inden 7 dage efter afslutningen af organisationernes forhandling skal sagen indbringes for Afskedigelsesnævnet. Usaglig afskedigelse 8

9 9

10 Usaglig afskedigelse Definitionen på en usaglig afskedigelse er en afskedigelse, der ikke er sagligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Saglig afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold kan bl.a. ske som følge af: Omstruktureringer Rationaliseringer Arbejdsmangel som følge af ordremangel eller krisetid Lønbesparelseshensyn Saglig afskedigelse begrundet i arbejdstagerens forhold kan bl.a. ske med baggrund i: Manglende arbejdsindsats kvalitativt/kvantitativt Manglende evner Konkurrerende virksomhed (illoyalitet) Samarbejdsvanskeligheder Udgangspunktet i sager om usaglig afskedigelse er, at det er den afskedigede, der skal bevise, at afskedigelsen er usaglig. I de fleste tilfælde vil virksomheden dog være nærmest til at ligge inde med oplysninger, der kan bruges som beviser i sagen, og derfor vil bevisbyrden i realiteten ofte i en vis grad være virksomhedens. I en afskedigelsesnævnssag har en arbejdsgiver som regel en pligt til at fremlægge de oplysninger, som arbejdstagerens repræsentant beder om. For så vidt angår sager om afskedigelse af medarbejdere med høj alder og en anciennitet på 25 år eller derover, påhviler bevisbyrden virksomheden. Denne 25 års-regel følger af Afskedigelsesnævnets praksis. I sådanne sager er der altså tale om omvendt bevisbyrde. Virksomheden skal bevise, at den ud fra afgørende hensyn har et sagligt grundlag for at afskedige den pågældende medarbejder i stedet for andre medarbejdere med lavere anciennitet. Virksomheden har med andre ord en særlig pligt til at holde på sådanne lønmodtagere i en afskedigelsessituation og må derfor så vidt muligt ikke afskedige disse. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan ske afskedigelse af medarbejdere med høj alder og lang anciennitet, hvis der er gode saglige begrundelser herfor. Usaglig afskedigelse 10

11 Medarbejdere der nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse Beskyttelse af tillidsrepræsentanter mv.: Tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af samarbejdsudvalg nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse i kraft af regler i overenskomst og lovgivning. Der skal ifølge Industriens Overenskomster være tvingende årsager til stede, hvis disse skal afskediges. Husk også, at der i lovgivningen og overenskomsten findes regler om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Anciennitet: Ud over de medarbejdergrupper, der er angivet ovenfor, er det som nævnt i praksis fastslået, at der skal tages et særligt hensyn til medarbejdere med en anciennitet på 25 år eller derover. Når en virksomhed vælger, hvem der skal afskediges, vil dette almindeligvis ske ved en vurdering af de ansatte medarbejderes kvalifikationer. Virksomheden har dog pligt til at tage andre momenter med i sine overvejelser om, hvem der skal afskediges. Alder En saglig afskedigelse af en medarbejder kan ikke begrundes i vedkommendes alder. Tværtimod kræves en ekstra god begrundelse, hvis der sker afskedigelse af en medarbejder med høj alder. At afskedigelsen angår en medarbejder med høj anciennitet, gør også, at kravet til begrundelsen skærpes, da medarbejderen der har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er svært at finde et nyt arbejde. Beskyttelsen af ældre medarbejdere med høj alder og anciennitet går endnu videre. Såfremt medarbejderens job i virksomheden bortfalder, og denne ikke har kvalifikationer til at bestride et andet job i virksomheden, så er virksomheden formentlig forpligtet til at forsøge en omskoling af medarbejderen, før vedkommende afskediges. Har en medarbejder en arbejdsskade, gælder der en særlig pligt for virksomheden til at tage hensyn til dette i forbindelse med afskedigelser. Pligten indebærer, at der så vidt muligt ikke skal ske afskedigelse af sådanne medarbejdere. 11

12 Procedure, Afskedigelsesnævn og domstole En sag om usaglig afskedigelse kan efter omstændighederne behandles både ved de almindelige domstole og ved det særlige Afskedigelsesnævn. Afskedigelsesnævnet er et organ, der er oprettet som følge af Hovedaftalens regler om usaglig afskedigelse. For medarbejdere der ikke er funktionærer behandles sagerne om usaglig afskedigelse af Afskedigelsesnævnet. Spørgsmål om usaglig afskedigelse af funktionærer, som er undergivet Hovedaftalens regler, kan behandles ved Afskedigelsesnævnet, men kan efter omstændighederne også behandles ved de almindelige domstole. Afskedigelsesnævnet er et domstolslignende organ, der består af 5 medlemmer (samt stedfortrædere for disse). 2 af nævnets medlemmer er udpeget af LO, og 2 er udpeget af DA. Det sidste medlem af Afskedigelsesnævnet er en højesteretsdommer. Højesteretsdommeren er formand for nævnet. Afskedigelsesnævnet virker stort set på samme måde som en faglig voldgift. Dvs. sagerne indledes med en skriftveksling mellem parterne. Sagerne procederes herefter for nævnet, og de relevante parter fremføres som vidner. Herefter afgør Afskedigelsesnævnet sagen. Husk, at Afskedigelsesnævnet ikke kan behandle spørgsmål om bortvisning af medarbejdere, medmindre overenskomstparterne aftaler det. Konsekvenser af at afskedigelsen er usaglig Hvis Afskedigelsesnævnet finder, at en afskedigelse er usaglig, er der mulighed for, at afskedigelsen bliver underkendt, eller mulighed for at tilkende den afskedigede en godtgørelse. Underkendelse af afskedigelser sker sjældent. Underkendelser forudsætter nemlig, at samarbejdet mellem den ansatte og arbejdsgiveren ikke har lidt væsentlig skade. Størrelsen af en tilkendt godtgørelse afhænger af sagens omstændigheder og ancienniteten af den afskedigede, men kan højst udgøre et beløb svarende til 52 ugers løn. Normalt vil godtgørelsen dog udgøre et noget mindre beløb ca. løn svarende til uger. Usaglig afskedigelse 12

13 Typisk sagsforløb i hovedtræk Virksomheden afskediger medarbejder inden 14 dage Medlemmet eller tillidsrepræsentanten protesterer mod afskedigelsen, og der afholdes lokal forhandling Sagen indbringes for forbundet af tillidsrepræsentanten. Husk at indhente oplysninger som opregnet i skemaet s. 21 i denne pjece Sagen behandles i det fagretlige system - Der afholdes mæglingsmøde og organisationsmøde inden 7 dage Sagen indbringes for Afskedigelsesnævnet Der udveksles processkrifter og afholdes forberedende retsmøde Sagen forhandles mundtligt for Afskedigelsesnævnet Sagen bliver afgjort på 1 af 3 måder: Der sker udbetaling af godtgørelse til den afskedigede Virksomheden frifindes Der sker genansættelse af medarbejderen Sagen kan naturligvis forliges og dermed afsluttes, inden sagsforløbet er tilendebragt. 13

14 Eksempler på sager ført for Afskedigelsesnævnet De følgende afskedigelsesnævnssager viser, at der tages et særligt hensyn til medarbejdere, der har været ansat i mindst 25 år. I visse af sagerne tilkendes medarbejdere med kortere anciennitet end 25 år godtgørelse, mens disse i andre sager ikke tilkendes godtgørelser. Nogen af sagerne viser desuden, at medarbejdere med en anciennitet på over 25 år godt kan afskediges, når der foreligger saglige grunde hertil. Sagerne er navnlig ført af CO-industri, mens to af sagerne er ført af 3F. Særligt henledes opmærksomheden på kendelsen af 4. august 2009, hvor godtgørelsesniveauet for usaglig afskedigelse ligger væsentligt højere end normalt i sager ved Afskedigelsesnævnet nemlig på kr. svarende til ca. 35 ugers løn. Denne sag viser muligvis en ny tendens ved udmåling af godtgørelse i Afskedigelsesnævnet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på opmandens begrundelse for resultatet, som er gengivet nedenfor. Thrige Electric A/S Sagen vedrørte 4 medarbejdere, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. De afskedigede var hhv. 59 år og med 34½ års anciennitet, 57 år med 31 års anciennitet, 53 år med 19 års anciennitet og 50 år med 11 års anciennitet. Særligt gjorde sig for den afskedigede med 19 års anciennitet gældende, at denne var blevet overført til andet arbejde i virksomheden kort forinden. Vedkommende var herefter blevet afskediget under sin oplæringsperiode med henvisning til, at denne ikke var i stand til at bestride sit nye arbejde. Opmanden udtalte bl.a.: Det følger af Afskedigelsesnævnets praksis, at der påhviler en virksomhed en særlig forpligtigelse til så vidt muligt at undlade at afskedige medarbejdere, som har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Ved arbejdsmangel må det påhvile den indklagede virksomhed at godtgøre, at afgørende hensyn til virksomheden har gjort det påkrævet at afskedige sådanne medarbejdere i stedet for medarbejdere med lavere anciennitet. Herefter fik de tre medarbejdere med længst anciennitet tilkendt en godtgørelse. Usaglig afskedigelse 14

15 Gram A/S Sagen vedrørte 3 medarbejdere, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. De afskedigede var hhv. 57 år og med 30 års anciennitet. 57 år med 29 års anciennitet og 53 år med 23 års anciennitet. For medarbejderen med 23 års anciennitet gjorde sig særligt gældende, at denne havde pådraget sig en arbejdsskade under sit arbejde på virksomheden. Opmanden udtalte bl.a.: Det er ubestridt, at afskedigelserne er sket som følge af arbejdsmangel. Efter Afskedigelsesnævnets praksis tilkommer det i en arbejdsmangelsituation som udgangspunkt en arbejdsgiver ud fra saglige hensyn at afgøre, hvem af de ansatte der skal afskediges. Der må imidlertid påhvile en virksomhed en forpligtigelse til at tage særlig hensyn til medarbejdere, der har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Om medarbejderen med arbejdsskaden udtalte opmanden særligt: Det må efter min opfattelse påhvile virksomheden at påvise at helt særlige og afgørende hensyn begrunder, at en sådan medarbejder bør afskediges i stedet for medarbejdere med væsentlig lavere alder og anciennitet. Alle tre medarbejdere fik herefter tilkendt godtgørelser. A/S Roulunds Fabriker Sagen vedrørte 2 medarbejdere, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. De afskedigede var hhv. 55 år og med 33 års anciennitet og 55 år med 21 års anciennitet. Det skal særligt bemærkes, at de berørte medarbejderes tillidsrepræsentant var bortrejst på tidspunktet for afskedigelsen. En anden tillidsrepræsentant på virksomheden gjorde imidlertid opmærksom på, at forholdene vedrørende afskedigelserne ville blive drøftet når den bortrejste tillidsrepræsentant kom tilbage 18 dage efter. 15

16 Usaglig afskedigelse 16

17 Opmanden udtalte bl.a.: Under disse omstændigheder finder jeg ikke at kunne give indklagede (virksomheden) medhold i påstanden om, at der skal ske afvisning efter Hovedaftalen 41, stk. 3, litra d, fordi lokalforhandlingen ikke er sket rettidigt. Det er ubestridt, at afskedigelserne er sket som følge af arbejdsmangel...(...).. Der må imidlertid påhvile en virksomhed en forpligtigelse til at tage særlige hensyn til medarbejdere, der har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Medarbejderen med anciennitet på over 25 år fik tilkendt en godtgørelse, mens den anden medarbejder ikke fik tilkendt en godtgørelse. A/S Chr. Fabers Fabriker Sagen vedrørte en medarbejder, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. Den afskedigede var 48 år og havde 31,8 års anciennitet. Medarbejderen havde været ansat på virksomheden i hele sit arbejdsliv, idet han var startet som arbejdsdreng på virksomheden. Virksomheden havde ikke foretaget noget forsøg på omplacering eller lign. af medarbejderen. På tidspunktet for nævnets behandling havde medarbejderen fået arbejde i anden virksomhed. Opmanden udtalte bl.a.: Efter Afskedigelsesnævnets praksis tilkommer det i en arbejdsmangelsituation som udgangspunkt en arbejdsgiver ud fra saglige hensyn at afgøre, hvem af de ansatte der skal afskediges. Der må imidlertid påhvile en virksomhed en forpligtigelse til at tage særlige hensyn til medarbejdere, der har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Medarbejderen fik herefter tilkendt en godtgørelse. 17

18 Royal Scandinavia A/S Sagen vedrørte 13 medarbejdere, hvoraf de 11 havde en anciennitet på mere end 25 år. På virksomheden var der foretaget en større mængde afskedigelser med baggrund i arbejdsmangel. Virksomheden havde i forbindelse med afskedigelserne iværksat en særlig procedure til udvælgelse af, hvem der skulle afskediges. Opmanden udtalte bl.a.: Der er tale om en virksomhed, der beskæftiger forholdsmæssigt mange medarbejdere med høj anciennitet. Henset til aldersfordelingen blandt de ansatte sammenholdt med aldersfordelingen blandt de afskedigede medarbejdere er der generelt ingen grund til at tro, at virksomheden ikke ved afskedigelserne har taget de nødvendige anciennitetsmæssige hensyn. Virksomheden blev herefter frifundet. Maxit A/S sag af 4. august 2009 På grund af ordremangel blev en række medarbejdere afskediget på virksomheden. Herunder blev en medarbejder med 35 års anciennitet afskediget. Han havde aldrig modtaget nogen former for påtaler under sin ansættelse. I forbindelse med afskedigelsen blev medarbejderen tilbudt en godtgørelse på kr., hvis han ikke prøvede sagen i det fagretlige system. Opmanden udtalte bl.a.: at der påhviler en virksomhed en særlig forpligtigelse til så vidt muligt at undlade at afskedige medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden den overvejende del af deres aktive arbejdsliv, og at det derfor påhviler en virksomhed ved afskedigelse af en medarbejder med 35 års anciennitet på opsigelsestidspunktet at godtgøre, at afgørende hensyn har gjort afskedigelse af en medarbejder med så høj anciennitet påkrævet. Maxit beskæftigede på tidspunktet for afskedigelsen af A den 1. oktober 2008 godt 60 ufaglærte og valgte at afskedige A, der var 57 år og havde 35 års anciennitet i virksomheden. Afgørende hensyn skal således have gjort det påkrævet at afskedige netop A frem for en anden medarbejder med en væsentlig lavere alder og anciennitet. Maxit var derfor forpligtet til inden afskedigelse nøje at undersøge mulighederne for fortsat at beskæftige ham ved omplacering. Usaglig afskedigelse 18

19 Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at der under virksomhedens fortsatte drift var adskillige arbejdsopgaver, som A ville være fuldt ud kvalificeret til at udføre, og at Maxit forud for afskedigelsen af ham overhovedet ikke gik ind i en nærmere overvejelse af mulighederne for at bevare ham som medarbejder ved hel eller delvis omplacering. Godtgørelsens størrelse Når en afskedigelse er urimelig og i strid med Hovedaftalens 4, stk. 3, og der ikke er spørgsmål om underkendelse af opsigelsen, følger det af bestemmelsen, at den afskedigede som udgangspunkt har krav på en godtgørelse, hvis størrelse skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede arbejdstager og ikke kan overstige 52 ugers løn. En sags omstændigheder kan således i sig selv begrunde en betydelig godtgørelse inden for den aftalte ramme på 52 ugers løn, og anciennitet er i sig selv en væsentlig udmålingsfaktor. I overensstemmelse hermed indgår der ved udmåling af godtgørelse efter Afskedigelsesnævnets praksis ud over ancienniteten en sags konkrete omstændigheder, herunder typeomstændigheder som f.eks., om virksomheden i opsigelsesperioden har tilbudt at trække opsigelsen tilbage, om den afskedigede straks er blevet fritstillet i en opsigelsesperiode af betydelig længde og har kunnet udnytte fritstillingen til indtjening ved andet arbejde uden modregning, og om den afskedigede i øvrigt har søgt og fået eller har rimelig udsigt til at få passende arbejde af varig karakter. I sager, hvor afskedigelsen vel er anset for usaglig, men hvor der ved bedømmelsen af den afskedigede med rimelighed har kunnet tages hensyn til negative forhold vedrørende den afskedigede, kan sådanne forhold indgå i afgørelsen om udmåling som en væsentlig reducerende faktor. Det er indbygget i bestemmelsens maksimering af godtgørelse til 52 ugers løn, at godtgørelsesudmåling skal følge lønudviklingen. En fast beløbsgrænse for alle eller en vis type af sager er allerede derfor uden mening. Den foreliggende sag angår en åbenbart urimelig afskedigelse af en 57-årig medarbejder, A, med 35 års anciennitet Maxit end ikke overvejede, om der gennem omplacering kunne være mulighed for fastholdelse af en mangeårig, særdeles pligtopfyldende medarbejder. Han blev ikke fritstillet i opsigelsesperioden, og virksomheden tilbød ikke efterfølgende at trække opsigelsen tilbage. Han har forgæves søgt andet arbejde. Virksomheden tilbød ham vel en godtgørelse på kr., men betinget af, at han gav afkald på at anfægte afskedigelsen. Herefter blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse på kr. 19

20 Et eksempel på afskedigelsessag, der er forligt inden behandling ved Afskedigelsesnævnet Elsam A/S I forbindelse med omstrukturering i den danske elsektor skete afskedigelse af en lang række medarbejdere. Der skete afskedigelse af en række medarbejdere med lang anciennitet og høj alder. Ved et forlig blev aftalt, at Elsam A/S skulle betale i alt 2 mio. kr. til fordeling blandt en række medarbejdere. Usaglig afskedigelse 20

21 Afskedigelse af medarbejder med høj anciennitet Skema til brug for sager om afskedigelse af ældre medarbejdere med høj anciennitet. Når en tillidsrepræsentant står over for en sag om en mulig usaglig afskedigelse, anbefales det, at nedenstående oplysninger tilvejebringes: Navn Forbund Født den Alder Berørte virksomhed Medarbejderens ansættelsesdato Ansættelsesform Timeløn Funktionær Funktionærlign. ansættelse Hvilke kvalifikationer/uddannelse har medarbejderen Tilbageværende medarbejdere i afdeling/virsomhed* se *næste side Bemærkninger 21

22 * Med tilbageværende medarbejdere i afdelingen menes, at der her skal fremgå oplysninger om, hvilke medarbejdere der fortsat er ansat i afdeiingen/virksomheden. Oplysningen skal bruges til at vurdere, hvorvidt der fortsat er arbejdsopgaver i virksomheden, den afskedigede kan bestride. Usaglig afskedigelse 22

23 23

24 Vester Søgade 12, København V Telefon Usaglig afskedigelse 24

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Udflytning giver ikke færre arbejdspladser En outsourcing eller etableringsproces, der sikrer virksomhedens globale konkurrenceevne, vil naturligt

Læs mere

Kendelse. Baggrunden for sagen A, B og C blev ansat i virksomheden henholdsvis den 29. juli 2002, 7. februar 2005 og 3. februar 2005.

Kendelse. Baggrunden for sagen A, B og C blev ansat i virksomheden henholdsvis den 29. juli 2002, 7. februar 2005 og 3. februar 2005. Kendelse i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20080318. Fagligt Fælles Forbund for A B og C mod Siemens Wind Power A/S Parternes påstande Klager har nedlagt påstand om, at indklagede, Siemens Wind Power A/S,

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt HR Jura Forlaget Andersen 8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt Af advokat Sofie Andersen, NJORD Law Firm san@njordlaw.com Indhold Denne artikel angående særligt beskyttede medarbejdergrupper og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere