Usaglig afskedigelse 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usaglig afskedigelse 1"

Transkript

1 Usaglig afskedigelse 1

2 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN CO-Meddelelse nr. 2009/092 CO-industri Vester Søgade 12, København V Telefon Fax:

3 Usaglig afskedigelse Det særlige hensyn der skal tages til medarbejdere med høj alder og anciennitet 3

4 Usaglig afskedigelse 4

5 Forord Der følger ofte store menneskelige omkostninger med, når en virksomhed fyrer medarbejdere, omstrukturerer eller flytter dele af produktionen til udlandet eller andre egne af landet. Ikke mindst for medarbejdere, der har været på den samme virksomhed i mange år. Mange virksomheder lever op til deres sociale og menneskelige ansvar og sørger for omskoling og omplacering af de ansatte til andre dele af produktionen, mens andre uden videre har fyret ældre medarbejdere uden hensyn til deres langvarige tilknytning til virksomheden. I en række konkrete sager er det gennem Afskedigelsesnævnet blevet slået fast, at virksomhederne har en særlig forpligtigelse til så vidt muligt at undlade at afskedige medarbejdere, som har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. CO-industri og medlemsforbundene har i lang tid ført sager om usaglig afskedigelse i Afskedigelsesnævnet og i andre tilfælde indgået forlig, der har sikret godtgørelser til de fyrede ældre medarbejdere. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne kender mulighederne for at rejse en sag for Afskedigelsesnævnet og også overholder de stramme tidsfrister, der er, hvis der skal rejses sager om usaglig afskedigelse. Med denne pjece forsøger vi at orientere om de regler, der gælder på området, ligesom pjecen omtaler en række af de sager, hvor ældre medarbejdere med lang anciennitet har fået tilkendt en godtgørelse for urimelig afskedigelse. Bemærk at pjecen er revideret i september 2009 med nye afsnit og ny praksis. Arne Sørensen organisationssekretær CO-industri 5

6 Beskyttelse mod usaglig afskedigelse Når der sker afskedigelser på en virksomhed, er det oftest for alle involverede parter en ubehagelig situation. For den enkelte medarbejder kan en afskedigelse få alvorlige konsekvenser. Medarbejdere er dog ikke uden beskyttelse i en situation, hvor der sker afskedigelser på en virksomhed. I Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) er der aftalt regler, som beskytter mod afskedigelse på usagligt grundlag. I særlig grad gælder der en afskedigelsesbeskyttelse, hvis den afskedigede er en ældre medarbejder med høj anciennitet. Denne pjece er en orientering om de grundlæggende regler om den særlige afskedigelsesbeskyttelse, der gælder for ældre medarbejdere med høj anciennitet. På den korte plads er det ikke muligt at give en fuldstændig beskrivelse af alle forhold vedrørende afskedigelser af ældre medarbejdere med høj anciennitet, men forhåbentlig kan pjecen være et redskab, når det skal vurderes, om der skal rejses en sag over for virksomheden. Reglerne om usaglig afskedigelse Det er kun medarbejdere, der er omfattet af enten reglerne i Hovedaftalen, Funktionærlovens regler eller tilsvarende regler om usaglig afskedigelse. På industriens område vil ansatte omfattet af Industriens Overenskomst kunne få behandlet en sag om usaglig afskedigelse med baggrund i Hovedaftalens regler, mens ansatte omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst vil kunne få behandlet en sag om usaglig afskedigelse med baggrund i Hovedaftalens regler eller med baggrund i Funktionærlovens regler. Usaglig afskedigelse 6

7 Hovedregel om ledelsesretten og usaglig afskedigelse Skal der på en virksomhed ske afskedigelser af medarbejdere, vil det som hovedregel være virksomheden, der egenhændigt kan beslutte, hvem der skal afskediges ud fra saglige hensyn, og hvem der fortsat skal være ansat på virksomheden. Ledelsesretten giver virksomheden denne ret. For at afskedigelser skal anses for saglige, må der stilles krav til, at der foreligger en god begrundelse for, hvorfor netop de berørte medarbejdere er blevet afskediget. Det står i reglerne: Af Hovedaftalen mellem DA og LO 4, stk. 3 fremgår bl.a.: Ved afskedigelse af en arbejdstager må vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede urimelige afskedigelser kan derfor behandles efter nedenstående regler Af Funktionærlovens 2 b fremgår bl.a.: Såfremt opsigelse af en funktionær, der er fyldt 18 år og som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse. Det er en betingelse for at en lønmodtager kan få behandlet en sag ved Afskedigelsesnævnet, at denne har været ansat i mindst 9 måneder. 7

8 Tillidsrepræsentantens opgave Forekommer en afskedigelse, der muligvis kan karakteriseres som usaglig, er det særdeles vigtigt, at der protesteres over dette hurtigst muligt. Det er tillidsrepræsentantens opgave, at dette sker. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er strenge tidsfrister, der skal overholdes, hvis sagen skal behandles af Afskedigelsesnævnet (se om Afskedigelsesnævnet senere i pjecen). Skal en sag indbringes for Afskedigelsesnævnet, skal den behandles og afsluttes ved lokalforhandling inden 14 dage efter afskedigelsen. Der skal altså protesteres over afskedigelsen senest 14 dage efter afskedigelsen har fundet sted, og de lokale forhandlinger skal altså afsluttes inden for denne frist. Parterne behøver ikke at opnå enighed ved de lokale forhandlinger. Har arbejdsgiveren opgivet urigtige oplysninger om grunden til afskedigelsen, kan fristen for de lokale forhandlinger forlænges op til maksimalt 3 måneder. Denne frist beregnes fra det tidspunkt, hvor afskedigelsen fandt sted. Det er i sådan en situation vigtigt, at tillidsrepræsentanten reagerer, lige så snart at denne bliver vidende om, at arbejdsgiveren har opgivet urigtige oplysninger. Ved den lokale forhandling skal der protesteres over afskedigelsens saglighed. Der er ikke noget krav om, at protesten skal munde ud i et skriftligt forhandlingsreferat, men det må anbefales, at der udfærdiges et skriftligt forhandlingsreferat. En lokalforhandling kan selvfølgelig resultere i, at virksomheden trækker afskedigelsen tilbage, men sker dette ikke, skal sagen indbringes for forbundet. På side 21 i denne pjece er optrykt et skema til brug for sager om usaglig afskedigelse. Det må anbefales, at man ved indbringelse for forbundet har fremskaffet de oplysninger, som dette skema opregner. Mæglingsmøde skal afholdes hurtigst muligt efter lokalforhandlingen, og inden 7 dage efter afslutningen af organisationernes forhandling skal sagen indbringes for Afskedigelsesnævnet. Usaglig afskedigelse 8

9 9

10 Usaglig afskedigelse Definitionen på en usaglig afskedigelse er en afskedigelse, der ikke er sagligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Saglig afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold kan bl.a. ske som følge af: Omstruktureringer Rationaliseringer Arbejdsmangel som følge af ordremangel eller krisetid Lønbesparelseshensyn Saglig afskedigelse begrundet i arbejdstagerens forhold kan bl.a. ske med baggrund i: Manglende arbejdsindsats kvalitativt/kvantitativt Manglende evner Konkurrerende virksomhed (illoyalitet) Samarbejdsvanskeligheder Udgangspunktet i sager om usaglig afskedigelse er, at det er den afskedigede, der skal bevise, at afskedigelsen er usaglig. I de fleste tilfælde vil virksomheden dog være nærmest til at ligge inde med oplysninger, der kan bruges som beviser i sagen, og derfor vil bevisbyrden i realiteten ofte i en vis grad være virksomhedens. I en afskedigelsesnævnssag har en arbejdsgiver som regel en pligt til at fremlægge de oplysninger, som arbejdstagerens repræsentant beder om. For så vidt angår sager om afskedigelse af medarbejdere med høj alder og en anciennitet på 25 år eller derover, påhviler bevisbyrden virksomheden. Denne 25 års-regel følger af Afskedigelsesnævnets praksis. I sådanne sager er der altså tale om omvendt bevisbyrde. Virksomheden skal bevise, at den ud fra afgørende hensyn har et sagligt grundlag for at afskedige den pågældende medarbejder i stedet for andre medarbejdere med lavere anciennitet. Virksomheden har med andre ord en særlig pligt til at holde på sådanne lønmodtagere i en afskedigelsessituation og må derfor så vidt muligt ikke afskedige disse. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan ske afskedigelse af medarbejdere med høj alder og lang anciennitet, hvis der er gode saglige begrundelser herfor. Usaglig afskedigelse 10

11 Medarbejdere der nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse Beskyttelse af tillidsrepræsentanter mv.: Tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af samarbejdsudvalg nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse i kraft af regler i overenskomst og lovgivning. Der skal ifølge Industriens Overenskomster være tvingende årsager til stede, hvis disse skal afskediges. Husk også, at der i lovgivningen og overenskomsten findes regler om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Anciennitet: Ud over de medarbejdergrupper, der er angivet ovenfor, er det som nævnt i praksis fastslået, at der skal tages et særligt hensyn til medarbejdere med en anciennitet på 25 år eller derover. Når en virksomhed vælger, hvem der skal afskediges, vil dette almindeligvis ske ved en vurdering af de ansatte medarbejderes kvalifikationer. Virksomheden har dog pligt til at tage andre momenter med i sine overvejelser om, hvem der skal afskediges. Alder En saglig afskedigelse af en medarbejder kan ikke begrundes i vedkommendes alder. Tværtimod kræves en ekstra god begrundelse, hvis der sker afskedigelse af en medarbejder med høj alder. At afskedigelsen angår en medarbejder med høj anciennitet, gør også, at kravet til begrundelsen skærpes, da medarbejderen der har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er svært at finde et nyt arbejde. Beskyttelsen af ældre medarbejdere med høj alder og anciennitet går endnu videre. Såfremt medarbejderens job i virksomheden bortfalder, og denne ikke har kvalifikationer til at bestride et andet job i virksomheden, så er virksomheden formentlig forpligtet til at forsøge en omskoling af medarbejderen, før vedkommende afskediges. Har en medarbejder en arbejdsskade, gælder der en særlig pligt for virksomheden til at tage hensyn til dette i forbindelse med afskedigelser. Pligten indebærer, at der så vidt muligt ikke skal ske afskedigelse af sådanne medarbejdere. 11

12 Procedure, Afskedigelsesnævn og domstole En sag om usaglig afskedigelse kan efter omstændighederne behandles både ved de almindelige domstole og ved det særlige Afskedigelsesnævn. Afskedigelsesnævnet er et organ, der er oprettet som følge af Hovedaftalens regler om usaglig afskedigelse. For medarbejdere der ikke er funktionærer behandles sagerne om usaglig afskedigelse af Afskedigelsesnævnet. Spørgsmål om usaglig afskedigelse af funktionærer, som er undergivet Hovedaftalens regler, kan behandles ved Afskedigelsesnævnet, men kan efter omstændighederne også behandles ved de almindelige domstole. Afskedigelsesnævnet er et domstolslignende organ, der består af 5 medlemmer (samt stedfortrædere for disse). 2 af nævnets medlemmer er udpeget af LO, og 2 er udpeget af DA. Det sidste medlem af Afskedigelsesnævnet er en højesteretsdommer. Højesteretsdommeren er formand for nævnet. Afskedigelsesnævnet virker stort set på samme måde som en faglig voldgift. Dvs. sagerne indledes med en skriftveksling mellem parterne. Sagerne procederes herefter for nævnet, og de relevante parter fremføres som vidner. Herefter afgør Afskedigelsesnævnet sagen. Husk, at Afskedigelsesnævnet ikke kan behandle spørgsmål om bortvisning af medarbejdere, medmindre overenskomstparterne aftaler det. Konsekvenser af at afskedigelsen er usaglig Hvis Afskedigelsesnævnet finder, at en afskedigelse er usaglig, er der mulighed for, at afskedigelsen bliver underkendt, eller mulighed for at tilkende den afskedigede en godtgørelse. Underkendelse af afskedigelser sker sjældent. Underkendelser forudsætter nemlig, at samarbejdet mellem den ansatte og arbejdsgiveren ikke har lidt væsentlig skade. Størrelsen af en tilkendt godtgørelse afhænger af sagens omstændigheder og ancienniteten af den afskedigede, men kan højst udgøre et beløb svarende til 52 ugers løn. Normalt vil godtgørelsen dog udgøre et noget mindre beløb ca. løn svarende til uger. Usaglig afskedigelse 12

13 Typisk sagsforløb i hovedtræk Virksomheden afskediger medarbejder inden 14 dage Medlemmet eller tillidsrepræsentanten protesterer mod afskedigelsen, og der afholdes lokal forhandling Sagen indbringes for forbundet af tillidsrepræsentanten. Husk at indhente oplysninger som opregnet i skemaet s. 21 i denne pjece Sagen behandles i det fagretlige system - Der afholdes mæglingsmøde og organisationsmøde inden 7 dage Sagen indbringes for Afskedigelsesnævnet Der udveksles processkrifter og afholdes forberedende retsmøde Sagen forhandles mundtligt for Afskedigelsesnævnet Sagen bliver afgjort på 1 af 3 måder: Der sker udbetaling af godtgørelse til den afskedigede Virksomheden frifindes Der sker genansættelse af medarbejderen Sagen kan naturligvis forliges og dermed afsluttes, inden sagsforløbet er tilendebragt. 13

14 Eksempler på sager ført for Afskedigelsesnævnet De følgende afskedigelsesnævnssager viser, at der tages et særligt hensyn til medarbejdere, der har været ansat i mindst 25 år. I visse af sagerne tilkendes medarbejdere med kortere anciennitet end 25 år godtgørelse, mens disse i andre sager ikke tilkendes godtgørelser. Nogen af sagerne viser desuden, at medarbejdere med en anciennitet på over 25 år godt kan afskediges, når der foreligger saglige grunde hertil. Sagerne er navnlig ført af CO-industri, mens to af sagerne er ført af 3F. Særligt henledes opmærksomheden på kendelsen af 4. august 2009, hvor godtgørelsesniveauet for usaglig afskedigelse ligger væsentligt højere end normalt i sager ved Afskedigelsesnævnet nemlig på kr. svarende til ca. 35 ugers løn. Denne sag viser muligvis en ny tendens ved udmåling af godtgørelse i Afskedigelsesnævnet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på opmandens begrundelse for resultatet, som er gengivet nedenfor. Thrige Electric A/S Sagen vedrørte 4 medarbejdere, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. De afskedigede var hhv. 59 år og med 34½ års anciennitet, 57 år med 31 års anciennitet, 53 år med 19 års anciennitet og 50 år med 11 års anciennitet. Særligt gjorde sig for den afskedigede med 19 års anciennitet gældende, at denne var blevet overført til andet arbejde i virksomheden kort forinden. Vedkommende var herefter blevet afskediget under sin oplæringsperiode med henvisning til, at denne ikke var i stand til at bestride sit nye arbejde. Opmanden udtalte bl.a.: Det følger af Afskedigelsesnævnets praksis, at der påhviler en virksomhed en særlig forpligtigelse til så vidt muligt at undlade at afskedige medarbejdere, som har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Ved arbejdsmangel må det påhvile den indklagede virksomhed at godtgøre, at afgørende hensyn til virksomheden har gjort det påkrævet at afskedige sådanne medarbejdere i stedet for medarbejdere med lavere anciennitet. Herefter fik de tre medarbejdere med længst anciennitet tilkendt en godtgørelse. Usaglig afskedigelse 14

15 Gram A/S Sagen vedrørte 3 medarbejdere, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. De afskedigede var hhv. 57 år og med 30 års anciennitet. 57 år med 29 års anciennitet og 53 år med 23 års anciennitet. For medarbejderen med 23 års anciennitet gjorde sig særligt gældende, at denne havde pådraget sig en arbejdsskade under sit arbejde på virksomheden. Opmanden udtalte bl.a.: Det er ubestridt, at afskedigelserne er sket som følge af arbejdsmangel. Efter Afskedigelsesnævnets praksis tilkommer det i en arbejdsmangelsituation som udgangspunkt en arbejdsgiver ud fra saglige hensyn at afgøre, hvem af de ansatte der skal afskediges. Der må imidlertid påhvile en virksomhed en forpligtigelse til at tage særlig hensyn til medarbejdere, der har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Om medarbejderen med arbejdsskaden udtalte opmanden særligt: Det må efter min opfattelse påhvile virksomheden at påvise at helt særlige og afgørende hensyn begrunder, at en sådan medarbejder bør afskediges i stedet for medarbejdere med væsentlig lavere alder og anciennitet. Alle tre medarbejdere fik herefter tilkendt godtgørelser. A/S Roulunds Fabriker Sagen vedrørte 2 medarbejdere, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. De afskedigede var hhv. 55 år og med 33 års anciennitet og 55 år med 21 års anciennitet. Det skal særligt bemærkes, at de berørte medarbejderes tillidsrepræsentant var bortrejst på tidspunktet for afskedigelsen. En anden tillidsrepræsentant på virksomheden gjorde imidlertid opmærksom på, at forholdene vedrørende afskedigelserne ville blive drøftet når den bortrejste tillidsrepræsentant kom tilbage 18 dage efter. 15

16 Usaglig afskedigelse 16

17 Opmanden udtalte bl.a.: Under disse omstændigheder finder jeg ikke at kunne give indklagede (virksomheden) medhold i påstanden om, at der skal ske afvisning efter Hovedaftalen 41, stk. 3, litra d, fordi lokalforhandlingen ikke er sket rettidigt. Det er ubestridt, at afskedigelserne er sket som følge af arbejdsmangel...(...).. Der må imidlertid påhvile en virksomhed en forpligtigelse til at tage særlige hensyn til medarbejdere, der har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Medarbejderen med anciennitet på over 25 år fik tilkendt en godtgørelse, mens den anden medarbejder ikke fik tilkendt en godtgørelse. A/S Chr. Fabers Fabriker Sagen vedrørte en medarbejder, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. Den afskedigede var 48 år og havde 31,8 års anciennitet. Medarbejderen havde været ansat på virksomheden i hele sit arbejdsliv, idet han var startet som arbejdsdreng på virksomheden. Virksomheden havde ikke foretaget noget forsøg på omplacering eller lign. af medarbejderen. På tidspunktet for nævnets behandling havde medarbejderen fået arbejde i anden virksomhed. Opmanden udtalte bl.a.: Efter Afskedigelsesnævnets praksis tilkommer det i en arbejdsmangelsituation som udgangspunkt en arbejdsgiver ud fra saglige hensyn at afgøre, hvem af de ansatte der skal afskediges. Der må imidlertid påhvile en virksomhed en forpligtigelse til at tage særlige hensyn til medarbejdere, der har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Medarbejderen fik herefter tilkendt en godtgørelse. 17

18 Royal Scandinavia A/S Sagen vedrørte 13 medarbejdere, hvoraf de 11 havde en anciennitet på mere end 25 år. På virksomheden var der foretaget en større mængde afskedigelser med baggrund i arbejdsmangel. Virksomheden havde i forbindelse med afskedigelserne iværksat en særlig procedure til udvælgelse af, hvem der skulle afskediges. Opmanden udtalte bl.a.: Der er tale om en virksomhed, der beskæftiger forholdsmæssigt mange medarbejdere med høj anciennitet. Henset til aldersfordelingen blandt de ansatte sammenholdt med aldersfordelingen blandt de afskedigede medarbejdere er der generelt ingen grund til at tro, at virksomheden ikke ved afskedigelserne har taget de nødvendige anciennitetsmæssige hensyn. Virksomheden blev herefter frifundet. Maxit A/S sag af 4. august 2009 På grund af ordremangel blev en række medarbejdere afskediget på virksomheden. Herunder blev en medarbejder med 35 års anciennitet afskediget. Han havde aldrig modtaget nogen former for påtaler under sin ansættelse. I forbindelse med afskedigelsen blev medarbejderen tilbudt en godtgørelse på kr., hvis han ikke prøvede sagen i det fagretlige system. Opmanden udtalte bl.a.: at der påhviler en virksomhed en særlig forpligtigelse til så vidt muligt at undlade at afskedige medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden den overvejende del af deres aktive arbejdsliv, og at det derfor påhviler en virksomhed ved afskedigelse af en medarbejder med 35 års anciennitet på opsigelsestidspunktet at godtgøre, at afgørende hensyn har gjort afskedigelse af en medarbejder med så høj anciennitet påkrævet. Maxit beskæftigede på tidspunktet for afskedigelsen af A den 1. oktober 2008 godt 60 ufaglærte og valgte at afskedige A, der var 57 år og havde 35 års anciennitet i virksomheden. Afgørende hensyn skal således have gjort det påkrævet at afskedige netop A frem for en anden medarbejder med en væsentlig lavere alder og anciennitet. Maxit var derfor forpligtet til inden afskedigelse nøje at undersøge mulighederne for fortsat at beskæftige ham ved omplacering. Usaglig afskedigelse 18

19 Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at der under virksomhedens fortsatte drift var adskillige arbejdsopgaver, som A ville være fuldt ud kvalificeret til at udføre, og at Maxit forud for afskedigelsen af ham overhovedet ikke gik ind i en nærmere overvejelse af mulighederne for at bevare ham som medarbejder ved hel eller delvis omplacering. Godtgørelsens størrelse Når en afskedigelse er urimelig og i strid med Hovedaftalens 4, stk. 3, og der ikke er spørgsmål om underkendelse af opsigelsen, følger det af bestemmelsen, at den afskedigede som udgangspunkt har krav på en godtgørelse, hvis størrelse skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede arbejdstager og ikke kan overstige 52 ugers løn. En sags omstændigheder kan således i sig selv begrunde en betydelig godtgørelse inden for den aftalte ramme på 52 ugers løn, og anciennitet er i sig selv en væsentlig udmålingsfaktor. I overensstemmelse hermed indgår der ved udmåling af godtgørelse efter Afskedigelsesnævnets praksis ud over ancienniteten en sags konkrete omstændigheder, herunder typeomstændigheder som f.eks., om virksomheden i opsigelsesperioden har tilbudt at trække opsigelsen tilbage, om den afskedigede straks er blevet fritstillet i en opsigelsesperiode af betydelig længde og har kunnet udnytte fritstillingen til indtjening ved andet arbejde uden modregning, og om den afskedigede i øvrigt har søgt og fået eller har rimelig udsigt til at få passende arbejde af varig karakter. I sager, hvor afskedigelsen vel er anset for usaglig, men hvor der ved bedømmelsen af den afskedigede med rimelighed har kunnet tages hensyn til negative forhold vedrørende den afskedigede, kan sådanne forhold indgå i afgørelsen om udmåling som en væsentlig reducerende faktor. Det er indbygget i bestemmelsens maksimering af godtgørelse til 52 ugers løn, at godtgørelsesudmåling skal følge lønudviklingen. En fast beløbsgrænse for alle eller en vis type af sager er allerede derfor uden mening. Den foreliggende sag angår en åbenbart urimelig afskedigelse af en 57-årig medarbejder, A, med 35 års anciennitet Maxit end ikke overvejede, om der gennem omplacering kunne være mulighed for fastholdelse af en mangeårig, særdeles pligtopfyldende medarbejder. Han blev ikke fritstillet i opsigelsesperioden, og virksomheden tilbød ikke efterfølgende at trække opsigelsen tilbage. Han har forgæves søgt andet arbejde. Virksomheden tilbød ham vel en godtgørelse på kr., men betinget af, at han gav afkald på at anfægte afskedigelsen. Herefter blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse på kr. 19

20 Et eksempel på afskedigelsessag, der er forligt inden behandling ved Afskedigelsesnævnet Elsam A/S I forbindelse med omstrukturering i den danske elsektor skete afskedigelse af en lang række medarbejdere. Der skete afskedigelse af en række medarbejdere med lang anciennitet og høj alder. Ved et forlig blev aftalt, at Elsam A/S skulle betale i alt 2 mio. kr. til fordeling blandt en række medarbejdere. Usaglig afskedigelse 20

21 Afskedigelse af medarbejder med høj anciennitet Skema til brug for sager om afskedigelse af ældre medarbejdere med høj anciennitet. Når en tillidsrepræsentant står over for en sag om en mulig usaglig afskedigelse, anbefales det, at nedenstående oplysninger tilvejebringes: Navn Forbund Født den Alder Berørte virksomhed Medarbejderens ansættelsesdato Ansættelsesform Timeløn Funktionær Funktionærlign. ansættelse Hvilke kvalifikationer/uddannelse har medarbejderen Tilbageværende medarbejdere i afdeling/virsomhed* se *næste side Bemærkninger 21

22 * Med tilbageværende medarbejdere i afdelingen menes, at der her skal fremgå oplysninger om, hvilke medarbejdere der fortsat er ansat i afdeiingen/virksomheden. Oplysningen skal bruges til at vurdere, hvorvidt der fortsat er arbejdsopgaver i virksomheden, den afskedigede kan bestride. Usaglig afskedigelse 22

23 23

24 Vester Søgade 12, København V Telefon Usaglig afskedigelse 24

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark

OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark VERENKMT 0 mellem Dansk Industri for Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark og id Industri (Emballage) HK/Privat VERENKMT 0 Grafisk tilrettelæggelse: Concordia a-s Tryk: Hafnia Grafisk/ Bogbind:

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere