Usaglig afskedigelse 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usaglig afskedigelse 1"

Transkript

1 Usaglig afskedigelse 1

2 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN CO-Meddelelse nr. 2009/092 CO-industri Vester Søgade 12, København V Telefon Fax:

3 Usaglig afskedigelse Det særlige hensyn der skal tages til medarbejdere med høj alder og anciennitet 3

4 Usaglig afskedigelse 4

5 Forord Der følger ofte store menneskelige omkostninger med, når en virksomhed fyrer medarbejdere, omstrukturerer eller flytter dele af produktionen til udlandet eller andre egne af landet. Ikke mindst for medarbejdere, der har været på den samme virksomhed i mange år. Mange virksomheder lever op til deres sociale og menneskelige ansvar og sørger for omskoling og omplacering af de ansatte til andre dele af produktionen, mens andre uden videre har fyret ældre medarbejdere uden hensyn til deres langvarige tilknytning til virksomheden. I en række konkrete sager er det gennem Afskedigelsesnævnet blevet slået fast, at virksomhederne har en særlig forpligtigelse til så vidt muligt at undlade at afskedige medarbejdere, som har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. CO-industri og medlemsforbundene har i lang tid ført sager om usaglig afskedigelse i Afskedigelsesnævnet og i andre tilfælde indgået forlig, der har sikret godtgørelser til de fyrede ældre medarbejdere. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne kender mulighederne for at rejse en sag for Afskedigelsesnævnet og også overholder de stramme tidsfrister, der er, hvis der skal rejses sager om usaglig afskedigelse. Med denne pjece forsøger vi at orientere om de regler, der gælder på området, ligesom pjecen omtaler en række af de sager, hvor ældre medarbejdere med lang anciennitet har fået tilkendt en godtgørelse for urimelig afskedigelse. Bemærk at pjecen er revideret i september 2009 med nye afsnit og ny praksis. Arne Sørensen organisationssekretær CO-industri 5

6 Beskyttelse mod usaglig afskedigelse Når der sker afskedigelser på en virksomhed, er det oftest for alle involverede parter en ubehagelig situation. For den enkelte medarbejder kan en afskedigelse få alvorlige konsekvenser. Medarbejdere er dog ikke uden beskyttelse i en situation, hvor der sker afskedigelser på en virksomhed. I Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) er der aftalt regler, som beskytter mod afskedigelse på usagligt grundlag. I særlig grad gælder der en afskedigelsesbeskyttelse, hvis den afskedigede er en ældre medarbejder med høj anciennitet. Denne pjece er en orientering om de grundlæggende regler om den særlige afskedigelsesbeskyttelse, der gælder for ældre medarbejdere med høj anciennitet. På den korte plads er det ikke muligt at give en fuldstændig beskrivelse af alle forhold vedrørende afskedigelser af ældre medarbejdere med høj anciennitet, men forhåbentlig kan pjecen være et redskab, når det skal vurderes, om der skal rejses en sag over for virksomheden. Reglerne om usaglig afskedigelse Det er kun medarbejdere, der er omfattet af enten reglerne i Hovedaftalen, Funktionærlovens regler eller tilsvarende regler om usaglig afskedigelse. På industriens område vil ansatte omfattet af Industriens Overenskomst kunne få behandlet en sag om usaglig afskedigelse med baggrund i Hovedaftalens regler, mens ansatte omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst vil kunne få behandlet en sag om usaglig afskedigelse med baggrund i Hovedaftalens regler eller med baggrund i Funktionærlovens regler. Usaglig afskedigelse 6

7 Hovedregel om ledelsesretten og usaglig afskedigelse Skal der på en virksomhed ske afskedigelser af medarbejdere, vil det som hovedregel være virksomheden, der egenhændigt kan beslutte, hvem der skal afskediges ud fra saglige hensyn, og hvem der fortsat skal være ansat på virksomheden. Ledelsesretten giver virksomheden denne ret. For at afskedigelser skal anses for saglige, må der stilles krav til, at der foreligger en god begrundelse for, hvorfor netop de berørte medarbejdere er blevet afskediget. Det står i reglerne: Af Hovedaftalen mellem DA og LO 4, stk. 3 fremgår bl.a.: Ved afskedigelse af en arbejdstager må vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede urimelige afskedigelser kan derfor behandles efter nedenstående regler Af Funktionærlovens 2 b fremgår bl.a.: Såfremt opsigelse af en funktionær, der er fyldt 18 år og som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse. Det er en betingelse for at en lønmodtager kan få behandlet en sag ved Afskedigelsesnævnet, at denne har været ansat i mindst 9 måneder. 7

8 Tillidsrepræsentantens opgave Forekommer en afskedigelse, der muligvis kan karakteriseres som usaglig, er det særdeles vigtigt, at der protesteres over dette hurtigst muligt. Det er tillidsrepræsentantens opgave, at dette sker. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er strenge tidsfrister, der skal overholdes, hvis sagen skal behandles af Afskedigelsesnævnet (se om Afskedigelsesnævnet senere i pjecen). Skal en sag indbringes for Afskedigelsesnævnet, skal den behandles og afsluttes ved lokalforhandling inden 14 dage efter afskedigelsen. Der skal altså protesteres over afskedigelsen senest 14 dage efter afskedigelsen har fundet sted, og de lokale forhandlinger skal altså afsluttes inden for denne frist. Parterne behøver ikke at opnå enighed ved de lokale forhandlinger. Har arbejdsgiveren opgivet urigtige oplysninger om grunden til afskedigelsen, kan fristen for de lokale forhandlinger forlænges op til maksimalt 3 måneder. Denne frist beregnes fra det tidspunkt, hvor afskedigelsen fandt sted. Det er i sådan en situation vigtigt, at tillidsrepræsentanten reagerer, lige så snart at denne bliver vidende om, at arbejdsgiveren har opgivet urigtige oplysninger. Ved den lokale forhandling skal der protesteres over afskedigelsens saglighed. Der er ikke noget krav om, at protesten skal munde ud i et skriftligt forhandlingsreferat, men det må anbefales, at der udfærdiges et skriftligt forhandlingsreferat. En lokalforhandling kan selvfølgelig resultere i, at virksomheden trækker afskedigelsen tilbage, men sker dette ikke, skal sagen indbringes for forbundet. På side 21 i denne pjece er optrykt et skema til brug for sager om usaglig afskedigelse. Det må anbefales, at man ved indbringelse for forbundet har fremskaffet de oplysninger, som dette skema opregner. Mæglingsmøde skal afholdes hurtigst muligt efter lokalforhandlingen, og inden 7 dage efter afslutningen af organisationernes forhandling skal sagen indbringes for Afskedigelsesnævnet. Usaglig afskedigelse 8

9 9

10 Usaglig afskedigelse Definitionen på en usaglig afskedigelse er en afskedigelse, der ikke er sagligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Saglig afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold kan bl.a. ske som følge af: Omstruktureringer Rationaliseringer Arbejdsmangel som følge af ordremangel eller krisetid Lønbesparelseshensyn Saglig afskedigelse begrundet i arbejdstagerens forhold kan bl.a. ske med baggrund i: Manglende arbejdsindsats kvalitativt/kvantitativt Manglende evner Konkurrerende virksomhed (illoyalitet) Samarbejdsvanskeligheder Udgangspunktet i sager om usaglig afskedigelse er, at det er den afskedigede, der skal bevise, at afskedigelsen er usaglig. I de fleste tilfælde vil virksomheden dog være nærmest til at ligge inde med oplysninger, der kan bruges som beviser i sagen, og derfor vil bevisbyrden i realiteten ofte i en vis grad være virksomhedens. I en afskedigelsesnævnssag har en arbejdsgiver som regel en pligt til at fremlægge de oplysninger, som arbejdstagerens repræsentant beder om. For så vidt angår sager om afskedigelse af medarbejdere med høj alder og en anciennitet på 25 år eller derover, påhviler bevisbyrden virksomheden. Denne 25 års-regel følger af Afskedigelsesnævnets praksis. I sådanne sager er der altså tale om omvendt bevisbyrde. Virksomheden skal bevise, at den ud fra afgørende hensyn har et sagligt grundlag for at afskedige den pågældende medarbejder i stedet for andre medarbejdere med lavere anciennitet. Virksomheden har med andre ord en særlig pligt til at holde på sådanne lønmodtagere i en afskedigelsessituation og må derfor så vidt muligt ikke afskedige disse. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan ske afskedigelse af medarbejdere med høj alder og lang anciennitet, hvis der er gode saglige begrundelser herfor. Usaglig afskedigelse 10

11 Medarbejdere der nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse Beskyttelse af tillidsrepræsentanter mv.: Tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af samarbejdsudvalg nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse i kraft af regler i overenskomst og lovgivning. Der skal ifølge Industriens Overenskomster være tvingende årsager til stede, hvis disse skal afskediges. Husk også, at der i lovgivningen og overenskomsten findes regler om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Anciennitet: Ud over de medarbejdergrupper, der er angivet ovenfor, er det som nævnt i praksis fastslået, at der skal tages et særligt hensyn til medarbejdere med en anciennitet på 25 år eller derover. Når en virksomhed vælger, hvem der skal afskediges, vil dette almindeligvis ske ved en vurdering af de ansatte medarbejderes kvalifikationer. Virksomheden har dog pligt til at tage andre momenter med i sine overvejelser om, hvem der skal afskediges. Alder En saglig afskedigelse af en medarbejder kan ikke begrundes i vedkommendes alder. Tværtimod kræves en ekstra god begrundelse, hvis der sker afskedigelse af en medarbejder med høj alder. At afskedigelsen angår en medarbejder med høj anciennitet, gør også, at kravet til begrundelsen skærpes, da medarbejderen der har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er svært at finde et nyt arbejde. Beskyttelsen af ældre medarbejdere med høj alder og anciennitet går endnu videre. Såfremt medarbejderens job i virksomheden bortfalder, og denne ikke har kvalifikationer til at bestride et andet job i virksomheden, så er virksomheden formentlig forpligtet til at forsøge en omskoling af medarbejderen, før vedkommende afskediges. Har en medarbejder en arbejdsskade, gælder der en særlig pligt for virksomheden til at tage hensyn til dette i forbindelse med afskedigelser. Pligten indebærer, at der så vidt muligt ikke skal ske afskedigelse af sådanne medarbejdere. 11

12 Procedure, Afskedigelsesnævn og domstole En sag om usaglig afskedigelse kan efter omstændighederne behandles både ved de almindelige domstole og ved det særlige Afskedigelsesnævn. Afskedigelsesnævnet er et organ, der er oprettet som følge af Hovedaftalens regler om usaglig afskedigelse. For medarbejdere der ikke er funktionærer behandles sagerne om usaglig afskedigelse af Afskedigelsesnævnet. Spørgsmål om usaglig afskedigelse af funktionærer, som er undergivet Hovedaftalens regler, kan behandles ved Afskedigelsesnævnet, men kan efter omstændighederne også behandles ved de almindelige domstole. Afskedigelsesnævnet er et domstolslignende organ, der består af 5 medlemmer (samt stedfortrædere for disse). 2 af nævnets medlemmer er udpeget af LO, og 2 er udpeget af DA. Det sidste medlem af Afskedigelsesnævnet er en højesteretsdommer. Højesteretsdommeren er formand for nævnet. Afskedigelsesnævnet virker stort set på samme måde som en faglig voldgift. Dvs. sagerne indledes med en skriftveksling mellem parterne. Sagerne procederes herefter for nævnet, og de relevante parter fremføres som vidner. Herefter afgør Afskedigelsesnævnet sagen. Husk, at Afskedigelsesnævnet ikke kan behandle spørgsmål om bortvisning af medarbejdere, medmindre overenskomstparterne aftaler det. Konsekvenser af at afskedigelsen er usaglig Hvis Afskedigelsesnævnet finder, at en afskedigelse er usaglig, er der mulighed for, at afskedigelsen bliver underkendt, eller mulighed for at tilkende den afskedigede en godtgørelse. Underkendelse af afskedigelser sker sjældent. Underkendelser forudsætter nemlig, at samarbejdet mellem den ansatte og arbejdsgiveren ikke har lidt væsentlig skade. Størrelsen af en tilkendt godtgørelse afhænger af sagens omstændigheder og ancienniteten af den afskedigede, men kan højst udgøre et beløb svarende til 52 ugers løn. Normalt vil godtgørelsen dog udgøre et noget mindre beløb ca. løn svarende til uger. Usaglig afskedigelse 12

13 Typisk sagsforløb i hovedtræk Virksomheden afskediger medarbejder inden 14 dage Medlemmet eller tillidsrepræsentanten protesterer mod afskedigelsen, og der afholdes lokal forhandling Sagen indbringes for forbundet af tillidsrepræsentanten. Husk at indhente oplysninger som opregnet i skemaet s. 21 i denne pjece Sagen behandles i det fagretlige system - Der afholdes mæglingsmøde og organisationsmøde inden 7 dage Sagen indbringes for Afskedigelsesnævnet Der udveksles processkrifter og afholdes forberedende retsmøde Sagen forhandles mundtligt for Afskedigelsesnævnet Sagen bliver afgjort på 1 af 3 måder: Der sker udbetaling af godtgørelse til den afskedigede Virksomheden frifindes Der sker genansættelse af medarbejderen Sagen kan naturligvis forliges og dermed afsluttes, inden sagsforløbet er tilendebragt. 13

14 Eksempler på sager ført for Afskedigelsesnævnet De følgende afskedigelsesnævnssager viser, at der tages et særligt hensyn til medarbejdere, der har været ansat i mindst 25 år. I visse af sagerne tilkendes medarbejdere med kortere anciennitet end 25 år godtgørelse, mens disse i andre sager ikke tilkendes godtgørelser. Nogen af sagerne viser desuden, at medarbejdere med en anciennitet på over 25 år godt kan afskediges, når der foreligger saglige grunde hertil. Sagerne er navnlig ført af CO-industri, mens to af sagerne er ført af 3F. Særligt henledes opmærksomheden på kendelsen af 4. august 2009, hvor godtgørelsesniveauet for usaglig afskedigelse ligger væsentligt højere end normalt i sager ved Afskedigelsesnævnet nemlig på kr. svarende til ca. 35 ugers løn. Denne sag viser muligvis en ny tendens ved udmåling af godtgørelse i Afskedigelsesnævnet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på opmandens begrundelse for resultatet, som er gengivet nedenfor. Thrige Electric A/S Sagen vedrørte 4 medarbejdere, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. De afskedigede var hhv. 59 år og med 34½ års anciennitet, 57 år med 31 års anciennitet, 53 år med 19 års anciennitet og 50 år med 11 års anciennitet. Særligt gjorde sig for den afskedigede med 19 års anciennitet gældende, at denne var blevet overført til andet arbejde i virksomheden kort forinden. Vedkommende var herefter blevet afskediget under sin oplæringsperiode med henvisning til, at denne ikke var i stand til at bestride sit nye arbejde. Opmanden udtalte bl.a.: Det følger af Afskedigelsesnævnets praksis, at der påhviler en virksomhed en særlig forpligtigelse til så vidt muligt at undlade at afskedige medarbejdere, som har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Ved arbejdsmangel må det påhvile den indklagede virksomhed at godtgøre, at afgørende hensyn til virksomheden har gjort det påkrævet at afskedige sådanne medarbejdere i stedet for medarbejdere med lavere anciennitet. Herefter fik de tre medarbejdere med længst anciennitet tilkendt en godtgørelse. Usaglig afskedigelse 14

15 Gram A/S Sagen vedrørte 3 medarbejdere, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. De afskedigede var hhv. 57 år og med 30 års anciennitet. 57 år med 29 års anciennitet og 53 år med 23 års anciennitet. For medarbejderen med 23 års anciennitet gjorde sig særligt gældende, at denne havde pådraget sig en arbejdsskade under sit arbejde på virksomheden. Opmanden udtalte bl.a.: Det er ubestridt, at afskedigelserne er sket som følge af arbejdsmangel. Efter Afskedigelsesnævnets praksis tilkommer det i en arbejdsmangelsituation som udgangspunkt en arbejdsgiver ud fra saglige hensyn at afgøre, hvem af de ansatte der skal afskediges. Der må imidlertid påhvile en virksomhed en forpligtigelse til at tage særlig hensyn til medarbejdere, der har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Om medarbejderen med arbejdsskaden udtalte opmanden særligt: Det må efter min opfattelse påhvile virksomheden at påvise at helt særlige og afgørende hensyn begrunder, at en sådan medarbejder bør afskediges i stedet for medarbejdere med væsentlig lavere alder og anciennitet. Alle tre medarbejdere fik herefter tilkendt godtgørelser. A/S Roulunds Fabriker Sagen vedrørte 2 medarbejdere, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. De afskedigede var hhv. 55 år og med 33 års anciennitet og 55 år med 21 års anciennitet. Det skal særligt bemærkes, at de berørte medarbejderes tillidsrepræsentant var bortrejst på tidspunktet for afskedigelsen. En anden tillidsrepræsentant på virksomheden gjorde imidlertid opmærksom på, at forholdene vedrørende afskedigelserne ville blive drøftet når den bortrejste tillidsrepræsentant kom tilbage 18 dage efter. 15

16 Usaglig afskedigelse 16

17 Opmanden udtalte bl.a.: Under disse omstændigheder finder jeg ikke at kunne give indklagede (virksomheden) medhold i påstanden om, at der skal ske afvisning efter Hovedaftalen 41, stk. 3, litra d, fordi lokalforhandlingen ikke er sket rettidigt. Det er ubestridt, at afskedigelserne er sket som følge af arbejdsmangel...(...).. Der må imidlertid påhvile en virksomhed en forpligtigelse til at tage særlige hensyn til medarbejdere, der har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Medarbejderen med anciennitet på over 25 år fik tilkendt en godtgørelse, mens den anden medarbejder ikke fik tilkendt en godtgørelse. A/S Chr. Fabers Fabriker Sagen vedrørte en medarbejder, som var blevet afskediget, fordi der var arbejdsmangel på virksomheden. Den afskedigede var 48 år og havde 31,8 års anciennitet. Medarbejderen havde været ansat på virksomheden i hele sit arbejdsliv, idet han var startet som arbejdsdreng på virksomheden. Virksomheden havde ikke foretaget noget forsøg på omplacering eller lign. af medarbejderen. På tidspunktet for nævnets behandling havde medarbejderen fået arbejde i anden virksomhed. Opmanden udtalte bl.a.: Efter Afskedigelsesnævnets praksis tilkommer det i en arbejdsmangelsituation som udgangspunkt en arbejdsgiver ud fra saglige hensyn at afgøre, hvem af de ansatte der skal afskediges. Der må imidlertid påhvile en virksomhed en forpligtigelse til at tage særlige hensyn til medarbejdere, der har været beskæftiget i en virksomhed i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv og derfor har nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde. Medarbejderen fik herefter tilkendt en godtgørelse. 17

18 Royal Scandinavia A/S Sagen vedrørte 13 medarbejdere, hvoraf de 11 havde en anciennitet på mere end 25 år. På virksomheden var der foretaget en større mængde afskedigelser med baggrund i arbejdsmangel. Virksomheden havde i forbindelse med afskedigelserne iværksat en særlig procedure til udvælgelse af, hvem der skulle afskediges. Opmanden udtalte bl.a.: Der er tale om en virksomhed, der beskæftiger forholdsmæssigt mange medarbejdere med høj anciennitet. Henset til aldersfordelingen blandt de ansatte sammenholdt med aldersfordelingen blandt de afskedigede medarbejdere er der generelt ingen grund til at tro, at virksomheden ikke ved afskedigelserne har taget de nødvendige anciennitetsmæssige hensyn. Virksomheden blev herefter frifundet. Maxit A/S sag af 4. august 2009 På grund af ordremangel blev en række medarbejdere afskediget på virksomheden. Herunder blev en medarbejder med 35 års anciennitet afskediget. Han havde aldrig modtaget nogen former for påtaler under sin ansættelse. I forbindelse med afskedigelsen blev medarbejderen tilbudt en godtgørelse på kr., hvis han ikke prøvede sagen i det fagretlige system. Opmanden udtalte bl.a.: at der påhviler en virksomhed en særlig forpligtigelse til så vidt muligt at undlade at afskedige medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden den overvejende del af deres aktive arbejdsliv, og at det derfor påhviler en virksomhed ved afskedigelse af en medarbejder med 35 års anciennitet på opsigelsestidspunktet at godtgøre, at afgørende hensyn har gjort afskedigelse af en medarbejder med så høj anciennitet påkrævet. Maxit beskæftigede på tidspunktet for afskedigelsen af A den 1. oktober 2008 godt 60 ufaglærte og valgte at afskedige A, der var 57 år og havde 35 års anciennitet i virksomheden. Afgørende hensyn skal således have gjort det påkrævet at afskedige netop A frem for en anden medarbejder med en væsentlig lavere alder og anciennitet. Maxit var derfor forpligtet til inden afskedigelse nøje at undersøge mulighederne for fortsat at beskæftige ham ved omplacering. Usaglig afskedigelse 18

19 Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at der under virksomhedens fortsatte drift var adskillige arbejdsopgaver, som A ville være fuldt ud kvalificeret til at udføre, og at Maxit forud for afskedigelsen af ham overhovedet ikke gik ind i en nærmere overvejelse af mulighederne for at bevare ham som medarbejder ved hel eller delvis omplacering. Godtgørelsens størrelse Når en afskedigelse er urimelig og i strid med Hovedaftalens 4, stk. 3, og der ikke er spørgsmål om underkendelse af opsigelsen, følger det af bestemmelsen, at den afskedigede som udgangspunkt har krav på en godtgørelse, hvis størrelse skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede arbejdstager og ikke kan overstige 52 ugers løn. En sags omstændigheder kan således i sig selv begrunde en betydelig godtgørelse inden for den aftalte ramme på 52 ugers løn, og anciennitet er i sig selv en væsentlig udmålingsfaktor. I overensstemmelse hermed indgår der ved udmåling af godtgørelse efter Afskedigelsesnævnets praksis ud over ancienniteten en sags konkrete omstændigheder, herunder typeomstændigheder som f.eks., om virksomheden i opsigelsesperioden har tilbudt at trække opsigelsen tilbage, om den afskedigede straks er blevet fritstillet i en opsigelsesperiode af betydelig længde og har kunnet udnytte fritstillingen til indtjening ved andet arbejde uden modregning, og om den afskedigede i øvrigt har søgt og fået eller har rimelig udsigt til at få passende arbejde af varig karakter. I sager, hvor afskedigelsen vel er anset for usaglig, men hvor der ved bedømmelsen af den afskedigede med rimelighed har kunnet tages hensyn til negative forhold vedrørende den afskedigede, kan sådanne forhold indgå i afgørelsen om udmåling som en væsentlig reducerende faktor. Det er indbygget i bestemmelsens maksimering af godtgørelse til 52 ugers løn, at godtgørelsesudmåling skal følge lønudviklingen. En fast beløbsgrænse for alle eller en vis type af sager er allerede derfor uden mening. Den foreliggende sag angår en åbenbart urimelig afskedigelse af en 57-årig medarbejder, A, med 35 års anciennitet Maxit end ikke overvejede, om der gennem omplacering kunne være mulighed for fastholdelse af en mangeårig, særdeles pligtopfyldende medarbejder. Han blev ikke fritstillet i opsigelsesperioden, og virksomheden tilbød ikke efterfølgende at trække opsigelsen tilbage. Han har forgæves søgt andet arbejde. Virksomheden tilbød ham vel en godtgørelse på kr., men betinget af, at han gav afkald på at anfægte afskedigelsen. Herefter blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse på kr. 19

20 Et eksempel på afskedigelsessag, der er forligt inden behandling ved Afskedigelsesnævnet Elsam A/S I forbindelse med omstrukturering i den danske elsektor skete afskedigelse af en lang række medarbejdere. Der skete afskedigelse af en række medarbejdere med lang anciennitet og høj alder. Ved et forlig blev aftalt, at Elsam A/S skulle betale i alt 2 mio. kr. til fordeling blandt en række medarbejdere. Usaglig afskedigelse 20

21 Afskedigelse af medarbejder med høj anciennitet Skema til brug for sager om afskedigelse af ældre medarbejdere med høj anciennitet. Når en tillidsrepræsentant står over for en sag om en mulig usaglig afskedigelse, anbefales det, at nedenstående oplysninger tilvejebringes: Navn Forbund Født den Alder Berørte virksomhed Medarbejderens ansættelsesdato Ansættelsesform Timeløn Funktionær Funktionærlign. ansættelse Hvilke kvalifikationer/uddannelse har medarbejderen Tilbageværende medarbejdere i afdeling/virsomhed* se *næste side Bemærkninger 21

22 * Med tilbageværende medarbejdere i afdelingen menes, at der her skal fremgå oplysninger om, hvilke medarbejdere der fortsat er ansat i afdeiingen/virksomheden. Oplysningen skal bruges til at vurdere, hvorvidt der fortsat er arbejdsopgaver i virksomheden, den afskedigede kan bestride. Usaglig afskedigelse 22

23 23

24 Vester Søgade 12, København V Telefon Usaglig afskedigelse 24

Kendelse. af 4. august 2009 i Afskedigelsesnævnets sag nr. 20081168:

Kendelse. af 4. august 2009 i Afskedigelsesnævnets sag nr. 20081168: Kendelse af 4. august 2009 i Afskedigelsesnævnets sag nr. 20081168: Fagligt Fælles Forbund 3F for A mod DI Organisation for erhvervslivet for Maxit A/S Børglumvej 13 8240 Risskov Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B mod Dansk Byggeri for Spæncom A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. maj 2012 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som nævnsformand og

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse HR Jura Forlaget Andersen 8.3 Urimelig/usaglig opsigelse Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående urimelig/usaglig opsigelse - har følgende indhold:

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand.

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand. TILKENDEGIVELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20081089 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet for A og B (advokat Stephan Agger) mod DI for Gumlink A/S (advokat Morten Eisensee) Sagen drejer sig

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (sag nr. 2010-00183) (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst I for Dansk Overflade Teknik A/S (sag nr. 2010-293-01480)

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

LOs juridiske informationsservice

LOs juridiske informationsservice LOs juridiske informationsservice Hovedaftale for Kooperationen Aftale af 26. marts mellem Det Kooperative Fællesforbund og Landsorganisationen i Danmark med ændringerne pr. 1 april 1993 Principudtalelse

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Udflytning giver ikke færre arbejdspladser En outsourcing eller etableringsproces, der sikrer virksomhedens globale konkurrenceevne, vil naturligt

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven?

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? Indhold: 1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? 2. Principiel sag om gratis medarbejderaktier skal afgøres af Sø- og Handelsretten 3. Højesteret tilkender

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod. 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod. 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Afskedigelse Unges 1

Afskedigelse Unges 1 Unges 1 Overordnet Institutionen er den ansættende myndighed og de ansætter og afskediger medarbejderne Det er lederen, der udvælger til afsked, dog begrænsninger i love og aftaler Tillidsrepræsentanten

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Kendelse. Baggrunden for sagen A, B og C blev ansat i virksomheden henholdsvis den 29. juli 2002, 7. februar 2005 og 3. februar 2005.

Kendelse. Baggrunden for sagen A, B og C blev ansat i virksomheden henholdsvis den 29. juli 2002, 7. februar 2005 og 3. februar 2005. Kendelse i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20080318. Fagligt Fælles Forbund for A B og C mod Siemens Wind Power A/S Parternes påstande Klager har nedlagt påstand om, at indklagede, Siemens Wind Power A/S,

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere