Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015"

Transkript

1 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat Direkte: Resume Signalerne har været skuffende fra USA s økonomi i starten af 2015, og BNPvæksten bliver sandsynligvis væsentlig lavere i første kvartal end de foregående kvartaler. Den sløve start på året har fået nogle markedsiagttagere til at frygte, at USA står foran en ny, længerevarende økonomisk nedtur. Den frygt deler vi ikke. Vi vurderer, at væksten igen i år er blevet ramt af forbigående forhold i starten af året (hårdt vintervejr ligesom i 2014, samt langvarig havnearbejderstrejke på vestkysten). Det påvirker økonomien negativt i første kvartal, men økonomien ventes at vende tilbage til sit grundlæggende solide vækstspor de kommende måneder, når de midlertidige forhold har udspillet sin rolle. Ses på de enkelte dele af økonomien skønnes privatforbruget og boliginvesteringerne at trække op i væksten, mens finanspolitikken vurderes at være neutral. De tre ting udgør tilsammen mere end tre-fjerde del USA s økonomi. Derimod er der lidt usikkerhed om den sidste fjerdedel. Dels udgøres dels af eksport, hvor den høje USD-kurs giver usikkerhed, dels af erhvervsinvesteringerne, hvor olieinvesteringerne giver usikkerhed. Sløv start på 2015 Den løbende strøm af økonomiske tal har været skuffende svage i januar og februar, og der er udsigt til en lavere BNP-vækst 1. kvartal end de foregående. Flere af de udenlandske finanshuse har udarbejdet tracking -modeller for BNP-væksten, hvor de fortløbende beregner et BNP-tal ud fra de helt aktuelle nøgletal. Disse tracking-modeller peger p.t. på en BNP-vækst i 1. kvartal på mellem 0 og 1½%, hvor BNP-væksten var 2,2% p.a. i 4. kvartal. Hertil kommer, at den amerikanske centralbank (Fed) er trukket lidt i land med hensyn til de kommende forhøjelser af den pengepolitiske rente. Eksempelvis mener rådsmedlemmerne nu, at den ledende rente bør være 0,77% (gennemsnittet af deres bud) ultimo 2015, hvor deres vurdering for et kvartal siden lød på 1,1% i snit. Den sløve start på året har fået nogle markedsiagttagere til at frygte for en ny, længerevarende nedtur for amerikansk økonomi efter tre år med en pæn og stabil BNP-vækst på omkring 2¼ - 2½ %. Side 1 af 7

2 Vores vurdering er, at den sløve start på året skyldes forbigående forhold, og at amerikansk økonomi fortsat er på vækstsporet og måske endda med udsigt til et endnu højere væksttempo end i de foregående år. Vores hovedscenario er en BNP-vækst på omkring 3% i både 2015 og Midlertidige forhold har trukket ned i aktiviteten først på året Tre forhold har trukket ned i væksttempoet først på året, hvoraf de to er af forbigående karakter. De er: igen i år har vinteren været hårdere end normalt over det meste af USA (forbigående) langvarig havnearbejderstrejke på vestkysten har forstyrret eksporten (forbigående) færre investeringer i olieindustrien Vintervejret har igen drillet amerikanerne, ligesom tilfældet også var i starten af Ifølge det amerikanske energiagentur har temperaturen i januar og februar været lavere end normalt over det meste af USA på nær i vest og sydvest. Vintervejret har forstyrret detailhandlen og handlen med biler og boliger, ligesom den forstyrrer forsyningskæden til virksomhederne. Når vinteren er overstået, forventer vi en indhentning af tabt aktivitet den følgende tid, ligesom i Oven i det kom en langvarig havnearbejderstrejke i de store udskibningshavne langs USA s vestkyst, der sluttede i februar. Havnene håndterer årligt gods for over mia. USD, og strejken har forstyrret USA s eksport. Igen venter vi indhentning af tabt aktivitet de kommende måneder. Den tredje faktor, der har trukket ned i væksttempoet, er sandsynligvis færre investeringer i USA s olieindustri. Et stort antal oliebrønde er blevet lagt i mølpose de seneste måneder fordi de lave oliepriser har gjort olieudvindingen urentabel fra dem. Ifølge nationalregnskabet udgør investeringerne i mining, som olieindustrien er den største del af, knap 10% af de samlede erhvervsinvesteringer. Hertil kommer investeringer i lastbiler og jernbanevogne, som en stor del af olien fragtes rundt i. Vi skønner, at de midlertidige forhold har udspillet deres rolle i marts. Havnearbejderstrejken er som nævnt slut, og foråret nærmer sig. De tidligste økonomiske indikatorer for marts tyder da også på tiltagende aktivitet denne måned. Det er signalerne fra eksempelvis PMIerhvervsbarometrene. På den baggrund ser vi stor sandsynlighed for et rebound i økonomien i marts, og at BNP-tallet for 1. kvartal dermed ikke bliver så svagt, som tallene for januar og februar lægger op til. For de øvrige kvartaler i 2015 ser vi gode muligheder for et højt væksttempo, dels begrundet i indhentningseffekten, dels fordi de grundlæggende økonomiske forhold peger i retning af solid vækst. Disse fundamentale forhold argumenterer vi for i de følgende. Privatforbruget støttes af stigende beskæftigelse og lav inflation Privatforbruget udgør knap 70% af USA s økonomi, og er dermed en væsentlig drivkraft for væksten. I de seneste 5 år har privatforbruget gennemsnitligt leveret et vækstbidrag på 1,7 procentpoint ud af den gennemsnitlige BNP-vækst på 2,3% i perioden. De fundamentale forhold taler for en fortsat robust udvikling i privatforbruget: For det første er beskæftigelsen stigende, hvilket er lig med stigende indkomster. Side 2 af 7

3 For det andet er inflationen meget lav, så selv om lønstigningstakten fortsat er overraskende moderat, så vokser amerikanernes købekraft alligevel. For det tredje er nettoformuerne fortsat stigende i husholdningssektoren. Beskæftigelsen er det seneste års tid steget usædvanlig stærkt, nemlig med godt nye arbejdspladser pr. måned. Det er et tempo, som ellers kun er set under højkonjunkturer, eksempelvis sidst i 1990 erne og midt i 00 erne. Jobvæksten vil sandsynligvis gå ned i tempo i takt med at opsvinget i økonomien modnes, men vil alligevel være høj nok til at sikre et fortsat fald i arbejdsløsheden. Som en tommelfingerregel skal der skabes omkring jobs pr. måned i snit for at holde trit med befolkningsvæksten. Timelønningerne vokser i øjeblikket med 2 2¼ % på årsbasis, men da inflationen er tæt på 0%, fører det til en solid fremgang i borgernes købekraft. Længere ind i 2015 vil inflationen sandsynligvis begynde at tage gradvist til, men uden at nå op på 2% foreløbig. Hertil kommer, at lønstigningstakten sandsynligvis vil begynde at tage til på et tidspunkt i talt med, at konkurrencen skærpes om arbejdskraften. Nettoformuerne i husholdningssektoren er høj, takket være et miks af gældsreduktion finanskrisen, og stigende værdier af fast ejendom og aktier. Stigende formue er godt for privatforbruget. Formuekurven vil først knække, når borgerne igen kaster sig ud i et nyt låneeventyr og/eller der kommer et kollaps på boligmarkedet eller i aktiekurserne. Ingen af delene ser sandsynlige ud foreløbig. Erhvervsinvesteringerne støttes af lav rente og opsving Erhvervsinvesteringerne udgør knap 13% af BNP, når der ses bort fra boligbyggeri. Flere forhold taler for stigende erhvervsinvesteringer den kommende tid, om end der også er flere usikkerhedsfaktorer. Disse forhold taler for stigende erhvervsinvesteringer: lave finansieringsomkostninger som følge af lav rente og høje kurser på aktier og erhvervsobligationer; gode udsigter for samfundsøkonomien, hvilket vejer tungt i virksomhedernes investeringsbeslutninger. Samtidig er der dog også forhold, som giver usikkerhed om styrken af erhvervsinvesteringerne: Side 3 af 7

4 aktuelt er erhvervsinvesteringerne lidt højere end normalt. Fra 1990 og frem har de gennemsnitligt udgjort 12,5% af BNP, hvor procenten aktuelt er på knap 13%; desuden er der usikkerhed om investeringerne i olieindustrien, som står for ca. 10% af de samlede erhvervsinvesteringer. De lave oliepriser har ført til nedgang i investeringerne i branchen, hvortil kommer anden runde effekter i form af eksempelvis færre investeringer i lastbiler blandt de vognmænd, der transporterer olien rundt; sluttelig er den høje dollar-kurs sandsynligvis negativt for erhvervsinvesteringerne i en periode, fordi det gør (eksport)virksomhederne usikre på de fremtidige afsætningsmuligheder. Boliginvesteringerne bør stige Boliginvesteringerne udgør godt 3% af BNP, hvilket er langt mindre end før finanskrisen. Boligmarkedet har med andre ord haft svært ved at komme rigtig på fode igen, hvilket kan overraske set i lyset af en voksende befolkning, lav rente og generelt bedre tilstande i husholdningsøkonomien. Det er svært at sige, hvad der holder boliginvesteringerne nede. Som udgangspunkt må det dog antages, at boliginvesteringerne gradvist tager til, ikke mindst på grund af det voksende folketal. USA s befolkning vokser aktuelt med ¾% om året, svarende til 2 millioner nye borgere pr. år. Side 4 af 7

5 Eksporten hæmmes formentlig af den stærke USD På kort sigt kan eksporten få et boost af den afsluttede havnearbejderstrejke på vestkysten. Men på lidt længere sigt vil den stigende dollar give eksporten udfordringer. Eksport udgør 13½ % af BNP. Den effektive (handelsvægtede) USD er steget 20% siden sommeren Ifølge OECD s Interlinkmodel vil det tage et helt procentpoint ud af BNP-vækstraten efter et år. Men det er den isolerede effekt, der ikke tager hensyn til, at den stigende effektive dollar også giver lavere inflation end ellers og dermed giver højere privatforbrug end ellers. Fordelingen af USA s eksport er Nord og Sydamerika: 45% Asien: 27% Europa 21% Resten af verden 7% Under alle omstændigheder udfordres eksporten af den stærke USD. Effekten viser sig formentlig først på erhvervsinvesteringerne, idet eksportvirksomhederne bliver lidt mere forsigtige i deres investeringsbeslutninger. Først på lidt længere sigt slår valutaeffekterne igennem på varestrømmene. En indikation på, at det tager tid for valutakursændringer at slå igennem på varestrømmene ses i tallene for eurozonens import fra USA. Umiddelbart skulle man forvente, at lavere euro Side 5 af 7

6 mod dollar skulle medføre stigende import fra varer fra USA, men det er faktisk meget svært at se nogen som helst effekt i tallene indtil videre: Finanspolitikken er neutral Der er ingen større dramatik omkring de amerikanske statsfinanser i øjeblikket, bortset fra den rituelle dans, når gældsloftet skal forhøjes. Det skal senest (igen) ske til oktober i år. Underskuddet på USA s føderale finanser er moderat, knap 3% af BNP, og der er dermed ikke behov for finanspolitiske tilpasninger. USA skal have ny præsident i januar 2017, men det er endnu for tidligt at spå om, hvad det kommer til at betyde for finanspolitikken. Summa summarum: Flere plusser end minusser for væksten Konkluderende skønner vi, at USA s økonomi fortsat er på vækstsporet, trods den sløve start på året. I skemaet nedenfor har vi sammenfattet gennemgangen af nationalregnskabets forskellige efterspørgselsposter, hvor pil op betyder, at faktoren trækker op i BNP-væksten osv. Side 6 af 7

7 vægt i BNP* virkning på væks ten privatforbrug 70% erhvervs inves teringer (excl. bolig) 13% boliginves teringer 3% eks port 13% offentlig efters pørgs el 15% * Giver mere end 100%, men importen skal trækkes fra Risikofaktorer Vores hovedscenario er, at USA s økonomi vil vokse med knap 3% i 2015 og 2016, hvilket er over den potentielle vækstrate. Den ligger et sted mellem 2,2 % (Fed s skøn) og 2,4% (OECD s skøn). Der er nogle risikofaktorer, der kan give lavere vækst end forventet. De vigtigste er: hvordan vil aktiemarkedet reagere, når Fed med stor sandsynlighed begynder at hæve sin ledende pengepolitiske rente senere i år? I vort hovedscenario venter vi, at det ikke fører til en nedadgående korrektion i aktiekurserne oliepriserne. Markedsforventningen er en stigning i prisen på Brent Oil fra ca. 55 $/tønde i dag til omkring 65 $/tønde om et år. Men dybest set er prisudviklingen uforudsigelig, og en markant prisstigning vil fjerne en del af stimulansen til privatforbruget. Investeringerne i USA s olieindustri. Selv om oliebranchens investeringer kun udgør omkring 10% af de samlede erhvervsinvesteringer ved ingen, hvor meget en større nedgang vil smitte af de investeringerne i andre brancher, og hvor meget det vil påvirke beskæftigelsen. Den stærke USD skal selvfølgelig også nævnes som en risikofaktor, der kan få større betydning for erhvervsinvesteringer og eksport end forventet. Udarbejdet af chefanalytiker Bjarne Kim Kogut, Økonomisk Sekretariat, tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 7 af 7

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 27. januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Her i starten af 2015 tegner der

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4 24. januar 2014, uge 4 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% 1.828

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9 28. februar 2014, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,8%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere