Økonomididaktik. Problemer og muligheder for undervisning i nationaløkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomididaktik. Problemer og muligheder for undervisning i nationaløkonomi"

Transkript

1 Økonomididaktik Problemer og muligheder for undervisning i nationaløkonomi Birgitte Sloth Økonomisk Institut, Københavns Universitet Studiestræde 6, 1455 København Birgitte Denne udgave: Februar 2002 Kommentarer er meget velkomne 1

2 Indledning 1 Inden for nationaløkonomi har vi ikke rigtigt tradition for fagdidaktisk diskussion. Det hænger utvivlsomt sammen med at nationaløkonomi ikke er et skolefag og heller ikke forekommer på ret mange ungdomsuddannelser. Undervisning i nationaløkonomi er stort set altid voksenundervisning, i hvert fald i Danmark. Der undervises i nationaløkonomi på universitetsstudier koncentreret om faget (cand.polit. og cand.oecon., som element i en række bredere universitetsuddannelser i samfundsfag, statskundskab, administration, erhvervsøkonomi, jordbrugsøkonomi m.v., og som element i erhvervsrettede uddannelser og efteruddannelser for eksempel HD, forvaltningshøjskolens diplomuddannelser, bankskolerne og masteruddannelser i offentlig administration. Traditionelt har pædagogisk forskning ikke været rette mod voksenundervisning, og da slet ikke mod undervisning ved universiteterne. Det der kendetegnede den gode universitetslærer var, at han var en højt kvalificeret ekspert inden for sit fagområde, og i hvert fald var det vanskeligt at se, hvilket tilskud en udefra kommende pædagogisk ekspert kunne tilføje undervisningen (Wagner(1994), s. 15). Denne holdning er imidlertid ikke længere så fremherskende. Der er foretaget undersøgelser af universitetsundervisning, der er udkommet lærebøger og de fleste højere læreranstalter har oprettet pædagogiske centre eller andre institutter der har til opgave at undervise i og eventuelt også forske i universitetsundervisning. Samtidigt er der kommet fokus på universitetslæreres pædagogiske kvalifikationer med introduktion af en formaliseret adjunktuddannelse og ved øget vægt på pædagogiske kvalifikationer ved besættelse af stillinger. Det er anerkendt at der er forskellige problemer og fænomener knyttet til undervisning i forskellige fag, og der er derfor knyttet forskellige pædagogiske traditioner og forskellige sæt af metoder til forskellige fag. Man kan tale om danskfagets didaktik, musikdidaktik og fremmedsprogspædagogik. Dette har givet et udgangspunkt for den pædagogiske diskussion for disse fagområder også på universitetsniveau. Gabrielsen & Laursen (1998) og Wagner (1995) giver nogle danske bud på fagdidaktik for henholdsvis humanistiske og naturvidenskabelige fag på universitetsniveau. Fagområder der ikke findes i grundskolen, for eksempel økonomi, har ikke haft samme grundlag og må derfor i højere grad begynde forfra. Denne artikel skal ses som et forsøg på at formulere et grundlag for en dansk didaktik for økonomi, hvor didaktik skal forstås i bred forstand (jf. Laursen, 1999, s. 171), og altså omfatter både undervisningens formål, mål og indhold (didaktik i snæver forstand) og undervisningens form og metode (metodik). I de senere år har der været en vis diskussion blandt universitetsøkonomer om indholdet af nationaløkonomiundervisning (se fx Jespersen (1998)), specielt om hvilke typer modeller der bør vægtes ved undervisning i makroøkonomiske sammenhænge, altså specielt i form af en faglig diskussion om undervisningens indhold. Denne diskussion er naturligvis vigtig, men vil ikke blive fulgt op her. I stedet vil jeg fokusere på forholdet mellem undervisningens mål og undervisningsmetoderne for undervisning i nationaløkonomi i forholdsvis bred forstand. Altså undervisning der har til formål at give deltagerne viden om det økonomiske systems funktionsmåde på mikro- og makroplan, der muliggør forudsigelse af den økonomiske udvikling og bedømmelse af effekten af indgreb i systemet, og som bygger på et forholdsvist stabilt teoretisk fundament hvis kerneantagelser om rationalitet og ligevægt. 1 Denne artikel er en viderebearbejdning af min afslutningsopgave ved Voksenunderviseruddannelsen, Københavns Dag- og AftenSeminarium, Juni Jeg vil gerne takke Anders Davidsen, Anders Hansen, Thomas Harboe, Lisbeth Funding La Cour, Lars Otto, Christian Schultz, samt seminardeltagere ved seminarer på Københavns Universitet (2000), Forvaltningshøjskolen (2000), Roskilde Universitetscenter (2000) og Nationaløkonomisk Forenings Koldingfjordmøde (2002), for at have bidraget med mange, og meget forskellige, nyttige kommentarer og interessante synspunkter til mit arbejde med artiklen. Synspunkterne i artiklen står naturligvis helt for min egen regning. 2

3 Jeg vil søge at identificere nogle af de særlige problemer der knytter sig til undervisning i økonomi, og give nogle bud på hvordan de bedst kan afhjælpes. Jeg har taget udgangspunkt i overvejelser og teorier fra generel universitetspædagogisk og almen pædagogisk litteratur og i den eksisterende udenlandske, overvejende amerikanske, specifikt litteratur om økonomiundervisning. Siden sin grundlæggelse i 1885 har American Economic Association prioriteret uddannelse og taget forskellige initiativer til undersøgelse og forbedring af uddannelsen i økonomi på universitetsniveau. 2 Der er løbende blevet publiceret undersøgelser og artikler om universitetsundervisning i foreningens tidsskrift American Economic Review og siden 1969 har der også eksisteret et USA-baseret specialtidsskrift om økonomiundervisning, Journal of Economic Education. Det er ikke klart hvilken gyldighed amerikanske undersøgelser og overvejlser har for økonomiundervisning i Danmark. Opbygningen af videregående uddannelser er anderledes i USA end i Danmark, idet de fleste starter med et forholdsvist bredt fireårigt college-program, hvor økonomi kan indgå enten som et enkelt eller et par kurser (principles) sammen med fra andre fagområder, som en specialisering (major) hvor der udbygges med videregående (intermediate) og anvendte kurser (field courses), eller som hovedfag ved et dybgående studium på videregående niveau (graduate). I USA er der også i et vist omfang økonomiundervisning på gymnasialt niveau (K-12). På den anden side er der i stigende grad sket en internationalisering af økonomisk teori, og selve det faglige indhold i økonomiuddannelser og kurser er temmeligt ens i Danmark og USA. Dette fremgår også tydeligt af den udbredte anvendelse af amerikanske lærerbøger på danske økonomiuddannelser og -kurser. De systematiserede overvejelser og diskussioner fra den amerikanske litteratur vil blive suppleret med eksempler og overvejelser om økonomiundervisning i Danmark hentet fra mine egne erfaringer og observationer og fra Evalueringscenterets evalueringen af økonomiuddannelserne i 1998 og den efterfølgende, korte, debat om økonomiundervisning (Brink (1998), Callesen & Thomsen (1998), Nielsen (1998) og Aage (1998)), men jeg har ikke foretaget nogen egentlig undersøgelse af økonomiundervisningen i Danmark. I afsnit 2 argumenteres for at de undervisningsformer der oftest anvendes ved nationaløkonomiundervisning ikke forekommer specielt velegnede til at nå de relevante læringsmål. I afsnit 3 og 4 diskuteres en række mulige forklaringer på dette misforhold mellem mål og midler, og på denne baggrund peges i afsnit 5 på nogle mulige forbedringer af økonomiundervisning. Disse forslag har karakter af eksempler på undervisningsmetoder der kan inddrages i undervisningen, og dermed sætte en udvikling i gang, hvor økonomiundervisere og -undervisningsinstitutioner får flere erfaringer og mulighed for at udvikle deres læringssyn til gavn for al undervisningen. 2. Målsætning og metoder 2.1 Målsætninger Helt generelt må målet for universitetsundervisning være at skabe den højeste grad af forståelse for studiets fagområde. 2 For en kort oversigt over den historiske udvikling i den økonomipædagogiske forskning og debat i USA og specielt Amerian Economic Association, se Hinshaw & Siegfried (1991). Mere omfattende gennemgange af nyere økonomipædagogiske forskningsresultater er Siegfried & Fels (1979) og Becker (1997). 3

4 Med en almindelig terminologi for universitetsundervisning, se fx Ramsden (1992), må målet være at der ikke kun opnås overfladelæring, men også dybdelæring, der indebærer at den lærende forstår stoffet på en måde så det kan anvendes i forskellige sammenhænge, at han kan sætte nye ideer i relation til den eksisterende viden og foretage selvstændige analyser og vurderinger udfra sine kundskaber. Forskellige forfattere opererer med forskellige klassifikationer for grader af forståelse. Disse klassifikationer kan opfattes som en forfining og operationalisering af den simple sondring mellem overflade- og dybdelæring. Den mest kendte er den såkaldte Bloom-taxonomi der blev foreslået i 1956 af en gruppe undervisningspsykologier under ledelse af Benjamin Bloom. Den bestående af seks trin (viden, forståelse, anvendelse, analyse, syntese og vurdering) og har vundet vid udbredelse udbredelse og bliver hyppigt brugt ved formel formulering af mål for uddannelser og eksamenskrav også i Danmark. Et nyere eksempel på en tilsvarende klassifikation af forståelse er den såkaldte SOLO-taxonomi (Structure of the Observed Learning Outcome) foreslået af Biggs & Collis (1982) på baggrund af empiriske undersøgelser af læringsudbytte. Inden for økonomi henvises ofte til en klassifikation af kvalifikationerne for economic majors opstillet Hansen (1986) s, nemlig: 3 1. Kunne søge information om eksisterende økonomisk viden 2. Have kendskab til eksisterende økonomisk viden 3. Kunne forklare indholdet af eksisterende viden 4. Kunne anvende eksisterende viden til at undersøge nye forhold 5. Kunne skabe ny viden. Hansen siger selv at these proficiencies probably strike most of us as being quite reasonable, og det er vel også svært at være uenig i at disse krav er fornuftige. De seneste års forskning i universitetsundervisning og studerendes læring har vist at de studerendes studiestrategi ( approach ) er afgørende for niveauet for læringen, se fx Ramsden (1992) og den litteratur der resumeres heri. Dybdeforståelse og læring på de høje niveauer kan kun nås hvis de studerende anvender en dybdestrategi, at de faktisk søger at dybdeforstå undervisningsstoffet. De studerendes studiestrategi afhænger af deres opfattelse af kravene (især de opfattede eksamenskrav), af deres tidligere erfaringer og deraf følgende studieorientering og af læringskonteksten. Dybdestrategier fremmes blandt andet ved teaching and assessment methods that foster active and long-term engagement with learning tasks og interest in and background knowledge of the subject matter, hvorimod overfladestrategier fremmes ved blandt andet poor or absent feed back on progress og lack of independence in studying (Ramsden, 1992, s. 81). Derfor gælder at sound teaching strategies encourage students to relate to the subject matter they are studying in a purposeful way (ibid., s. 151, kildens fremhævelse). Også mange andre forfattere fremhæver nødvendigheden af at de studerende er aktive og kan sætte stoffet ind i en sammenhæng, se fx udbredte universitetsundervisningslærebøger som Herskin (1995), Hofset (1992) og McKeachie (1994). Udover de mål der handler om beherskelse af økonomisk teori og tankegang, kan økonomiundervisning også havde som mål at udvikle andre, mere almene kvalifikationer. Evalueringsrapporten fremhæves således kvalifikationer af almen akademisk karakter såsom problemformulering 3 Selvom parallellen til Blooms taxonomi er åbenlys, er der ikke noget i Hansens artikel der tyder på at han har taget udgangspunkt i eller blot har kendt Bloom. 4

5 og strukturering, analytisk evne og kritisk sans og mundtlig og skriftlig formidlingsevne (Evalueringsrapporten, s. 51). Ifølge rapporten vurderer aftagerne at der i stigende grad vil blive lagt vægt på såkaldt bløde kvalifikationer som modenhed og samarbejdsevne. Dette er ikke noget særligt for økonomiuddannelser, bløde kvalifikationer efterspørges i stigende grad af alle dele af arbejdsmarkedet, også fordi at viden og specifikke faglige kvalifikationer forældes hurtigt, så evnen til hele tiden at lære nyt bliver tilsvarende vigtigt (Udvikling af personlige kvalifikationer i uddannelsessystemet, s. 1). For at nå sådanne mål er det også nødvendigt med undervisningsmetoder hvor de studerende selv arbejder aktivt med stoffet og sætter det ind i en sammenhæng. Spørgsmålet er nu om økonomiundervisningen som den fx foregår ved danske og udenlandske økonomistudier er egnet til at hjælpe de studerende på vej mod dybdelæring og de øvrige ønskede kvalifikationer. 2.2 Metode: Tavleundervisning Det er et gennemgående resultat i undersøgelser af amerikanske universiteters undervisning at økonomiundervisning primært benytter sig af tavleundervisning, en undervisningsform hvor de studerende er forholdsvis passive. Især Becker & Watts (1996) s undersøgelse af metoder blandt 625 økonomiundervisere ved forskellige typer af institutioner har påkaldt sig opmærksomhed. Hovedresultatet er at omkring 80% af tiden bruges til traditionel tavleundervisning. Det skal forstås helt bogstaveligt, for eksempel er brug af overheadprojektorer ikke ret udbredt. Tværgående undersøgelser af undervisningsmetoder ved forskellige fagområder tyder også på at økonomi benytter et specielt snævert spektrum af metoder, og at økonomiundervisning som følge heraf bliver særligt kritiseret : Unflattering critiques of college teaching appear regulary [...] economists as particularly contemptuous of teaching (Becker (1997), s.1347). Også ved dansk økonomiundervisning er tavleundervisning og forelæsninger udbredt. De danske universitetsuddannelser i økonomi benytter i høj grad forelæsningsformen (se Evalueringsrapport for Økonomiuddannelserne s ). Dette begrundes ofte med ressourcehensyn, hvilket dog må ses i lyset af at disse uddannelser har et meget stort antal konfrontationstimer, især på de første studieår. Også andre steder (fx ved nationaløkonomiundervisning på HD og HA) er tavleundervisning udbredt, og nok forholdsvis mere udbredt end ved undervisning i andre discipliner. Naturligvis findes der undtagelser. Evalueringsrapporten peger på at selvstændigt projektarbejde er meget mere udbredt ved økonomistudiet ved Aalborg Universitet end ved de øvrige universiteter (jf. også Brink (1998), og Aage (1998)). Sådant projektarbejde er også meget udbredt ved økonomiundervisning ved Roskilde Universitetscenter (RUC). RUC har ikke nogen decideret uddannelse i økonomi, men økonomi indgår sammen med andre discipliner i en række bredere og tværvidenskabelige samfundsvidenskabelige uddannelser. 2.3 Indhold: Teori Økonomisk teori handler om en økonomisk virkelighed, og skal bruges til at forstå og analysere denne virkelighed. Man kan ikke sige at forstå økonomiske teorier, hvis man ikke kan koble disse teorier til den økonomiske virkelighed. På denne baggrund forekommer det naturligt at undervis- 5

6 ning i økonomi omfatter både teorier og disses anvendelse til analyse af den økonomiske virkelighed. Økonomiundervisning skal sætte de studerende i stand til at skabe explicit conections between theory and its emprical counterparts, to help students appraise the importance of theoretical constructs, provide a basis for selecting assumptions, and show that theory is relevant (Sigefried, et.al. 1991, s. 216). Endda kan man have som målsætning at de studerende ikke bare skal være istand til at apply the core principles to observations end experience, but also to have an inclination to do so (Frank, 1998, p. 15). Men økonomiundervisning kritiseres ofte for at være alt for koncentreret om teorierne, således at anvendelser og den økonomiske virkelighed får meget lille plads. Dette gælder ikke mindst begynderundervisning, hvor der ofte fokuseres på teorier og modeller der så kan anvendes i senere kurser. There are three main objectives to the elementary course in economics: to master economic principles; to acquire skill in applying the principles to reality; and to learn to analyze policy issues systematically. The usual textbook and the usual course overemphasize the first, under emphasize the other two (Fels & Buckles, 1981, efter Buckles, 1998). Den manglende kobling af teori og anvendelser, og placeringen af anvendelserne (længe) efter teorien giver også mulighed for en decideret adskillelse af teori og anvendelser: some students postpone taking the theory courses. Knowing that some of their students have yet to take intermediate theory, field course instructors avoid using theory. Hearing that theory is not used in many field courses further encourages students to postpone taking theory courses. This vicious cycle causes field courses that should be demanding to be watered down (Salemi & Siegfried, 1999). Evalueringen af de danske universiteters økonomiuddannelser fremhæver at ved Københavns Universitet og også ved den nationaløkonomiske linie ved Aarhus Universitet vægtes de teoretiske metoder og analyseredskaber tungt (Evalueringsrapporten, s. 40), og det betyder at der lægges mindre vægt på anvendelse og tolkning af resultaterne i forhold til praktiske økonomiske problemstillinger. Det afspejler sig blandt andet i eksamensopgaverne ved KU, hvor der ved introducerende kurser i høj grad lægges vægt på at de studerende demonstrerer at de kan resonere inden for en given økonomisk model. Denne betoning af teori uafhængigt af anvendelse opfattes som problematisk af aftagerne, der oplever at kandidaterne mangler grundlæggende forståelse i forhold til konkrete problemstillinger. Også internt giver vægtningen af teori problemer. De studerende giver i forskellig sammenhænge udtryk for utilfredshed med studiemiljøet, og lærere bemærker at vi forlanger at de unge mennesker skal sidde i årevis at lære svære og abstrakte metoder, alene fordi vi siger til dem at det lønner sig i det lange løb (Tranæs, 2000). En konsekvens er at mange studerende fravælger videregående teorikurser, således at der også her sker en adskillelse af teori og anvendelser. Men sammenkoblingen af teori og praksis er tydeligvis svær, især på de første studieår. Fag der er knyttet til virkeligheden som for eksempel samfundsbeskrivelse, kritiseres for at være overfladiske og uden teoritilknytning, men samtidigt kniber det med at introducere anvendelser i teorikurserne. Pensumændringer betoner altid at det er vigtigt at inddrage flere anvendelser i teorikurserne, men når det kommer til gennemførelsen, er der en klar tendens til at anvendelserne betones mindre. Også nationaløkonomi på HD må betragtes som et rent teorifag, der ikke er koblet særligt nøje til bestemte anvendelser. Det er betegnede at kursets indhold svarer helt til indholdet i andre introducerende økonomikurser, og at også på dette kursus prøver eksamen primært deltagernes evne til at ræsonnere inden for givne modelrammer. Det har ikke spillet nogen rolle for stofudvælgelsen at nationaløkonomi her må betragtes som et støttefag for de mere erhvervsøkonomiske discipliner. Opdelingen af de studerende på mange hold gør det i princippet muligt at differentiere nationaløkonomien i forhold til forskellige deltageres interesser (for eksempel nationaløkonomi for revisionselever som noget andet end nationaløkonomi for kommende virksomhedsledere), men dette sker 6

7 ikke. Undervisningen er alene differentieret i forhold til de forskellige gruppers studieforudsætninger. For de mere projektorienterede uddannelser opleves det som et problem af mange undervisere at den tværfaglige studietilrettelæggelse med stor valgfrihed i emner og metoder giver problemer med det enkeltfaglige niveau (Simonsen, 1997, side 95). Jeg har indtryk af at dette er særligt udtalt blandt økonomiunderviserne. Den projektorienterede undervisningsform har en række svagheder. Den synes for eksempel ikke i så høj grad at være velegnet til at give de studerende et overblik og kendskab til et bredt teoretisk felt (Evalueringsrapporten, s. 50). Yderligere sat på spidsen af Aage (1998): "... mine erfaringer fra RUC, hvor projektarbejde som oftest består i endeløse diskussioner om, hvad man skal lave, efterfulgt af hektisk skriveri i de sidste uger, idet de færreste studerende magter at disponere den forudsatte meget store arbejdsindsats, og hvor undervisningen udarter til en vejledning i, hvordan man skriver lange rapporter om ting, man ikke har forstand på, altså nærmest det modsatte af videnskabelig uddannelse." Tilsyneladende er det sådan at den anderledes undervisningsform hvor udgangspunktet er anvendelse i praksis, skabes problemer i forhold til teorien, således at der også opstår en adskillelse af teori og anvendelse. 3. Hvorfor der det så svært at undervise i økonomi? 3.1 Økonomiske modeller er komplekse I forhold til modeller i andre samfundsvidenskabelige fag er økonomiske teorier og modeller komplicerede fordi de netop søger at give en samlet analyse af samspil mellem mange forskellige agenter og markeder. En økonomisk model der i praksis kan bruges til analyse af et konkret problem, omfatter typisk mange økonomiske principper og vekselvirkningen mellem disse. Modellen er dermed i sig selv svær at få overblik over. Det forekommer mange naturligt at starte med teorier og modeller, indtil det teoretiske niveau er blevet tilstrækkeligt sofistikeret til at det virkeligt kan anvendes til at analysere den økonomiske virkelighed. Dette afspejler sig typisk også i at opgaver (inklusive eksamensopgaver) ikke drejer sig om at anvende økonomisk teori på faktiske forhold, men især om at udtale sig om hvad en given model eller teoritype siger om et givet problem. Når den introducerende undervisning alene fokuserer på modeller og ikke på disses anvendelse, har dette betydning for undervisningen og læringen også på videregående kurser, fordi de studerendes studiestrategi påvirkes af deres læringserfaringer. Det er ikke svært at forestille sig at de studerende vendes til at målet er at kunne ræsonnere inden for givne modeller, og ikke at kunne anvende modeller eller for eksempel kunne vælge mellem forskellige modeller af det samme økonomiske problem. Traditionel økonomiundervisning indledes med simple modeller der omfatter få elementer og principper, dels modeller for små delmængder af økonomien i form af modeller for enkeltmarkeder (mikro), og dels meget grove modeller for den samlede økonomi (makro). Dette apparat udbygges og forfines så gradvist. Det betyder at de modeller man starter med, er de mindst virkelighedsnære, og derfor specielt vanskelige at anvende. Begrebsapparatet i modellerne er meget forgrovet og derfor vanskeligt at relatere til beskrivelser virkeligheden (for eksempel i form af statistiske oplysninger om den økonomiske udvikling eller økonomisk-politisk debat). Introducerende modeller kan for eksempel operere med to typer fordringer kaldet penge og obligationer, hvor virkeligheden har alle mulige typer fordringer med forskellige likviditets- og kursusikkerhedskarakteristika, såle- 7

8 des at det er svært at have nogen fornemmelse af hvad der er penge, og hvad er obligationer, og hvad der bare ikke er med. Dette er et helt generelt problem i økonomisk teori, der altid indebærer en forenkling og dermed en forståelse, men det er særligt grelt i forhold til de introducerende modeller, og begynderstuderende er særligt dårligt rustede til at tackle det. De simple introducerende modeller kan eventuelt godt bruges til at uddrage konklusioner om for eksempel økonomisk politik, men sådanne konklusioner vil som oftest være stærkt problematiske, og vil ikke opleves som relevante af de studerende. 3.2 Økonomi ligner naturvidenskab Økonomilærere nævner hyppigt at økonomi ligner naturvidenskab, og bruger dette som begrundelse for at benytte bestemte undervisningsformer, især tavleundervisning. Der er også mange ligheder mellem moderne økonomisk teori og naturvidenskab. Sammenlignet med andre samfundsvidenskaber er økonomisk teori kendetegnet ved en forholdsvis høj grad af konsensus om i hvert fald de grundlæggende metoder og antagelser. Whereas economics can be likened to a tree, other social sciences have a more hedge-like structure of separate and largely independet subfields with their own content and methodology (Siegfried, 1998, p. 63). Dette afspejles også i at introducerende lærerbøger i økonomi som oftest ikke indeholder ret megen teorihistorie. Det vigtigste er modellerne og resultaterne, ikke hvor de kommer fra eller hvad man tidligere har ment. Ligesom naturvidenskabelige modeller formuleres økonomiske modeller typisk ved hjælp af matematik, således at matematiske resultater kan anvendes ved analyse af modellerne. Den forholdsvis komplicerede teoretiske struktur hvor der holdes styr på en vekselvirkning mellem en række forskellige effekter, svarer også til beskrivelser af naturvidenskabelige fag som langt stærkere bundet i et hierarkisk system, hvor en videnstilegnelse på dybdeniveau om fænomenet X er betinget af, at man har forstået begreberne Y og Z. (Wagner, 1995, s. 26). Men selvom der er ligheder mellem økonomi og naturvidenskab er det svært at se dette som begrundelse for udelukkende at benytte tavleundervisning. Naturvidenskabelige fag bruger jo ikke (kun) tavleundervisning, men i høj grad også eksperimenter og empiriske undersøgelser og observationer. Naturvidenskabsdidaktik er ikke læren om tavleundervisning. Betragtet som naturvidenskab er økonomi ikke et specielt eksperimentielt fag, og ligner dermed snarere naturvidenskabelige fag som astronomi, geologi, økologi, zoologi, botanik og human biologi end eksperimentielle fag som fysik og kemi. Man kan imidlertid mistænke at fordi økonomiske modeller ofte er formuleret i matematiske termer og fordi økonomi ofte bruger statistiske metoder (økonometri), så opfattes økonomi som særligt beslægtet med matematik og teoretisk statistik. Matematik og statistik er abstrakte (ikke empiriske) fag, der som økonomi er kendetegnede ved megen tavleundervisning og opgaveløsning der handler om at finde ud af hvad der kan siges inden for en given model, og netop ikke hvad denne model kan anvendes til. Men økonomi er ikke et abstrakt fag, økonomi er et empirisk fag, og man kan endda sige at den matematik, der bruges, er forholdsvis ydmyg (Keiding, 1999, p. 24). Argumentet økonomi ligner naturvidenskab kan derfor hverken at der ikke indgår ret megen økonomisk virkelighed i traditionel indledende økonomiundervisning eller den udbredte brug af tavleundervisning. 3.3 Projektarbejde kan ikke dække alt Økonomilærere forsvarer af og til deres brug af tavleundervisning, lærerbøger og regneopgaver med at projektarbejde nok kan sikre en aktiv og anvendelsesorienteret tilegnelse af stoffet, men at. For 8

9 mig at se bygger denne opfattelse på en definition af projektorienteret der indebærer at de studerende har stor indflydelse på valget af emner og metoder, således at der ikke er noget der sikrer at et fags centrale emnekredse eller væsentligste metoder dækkes af et givet forløb. Denne opfattelse af projektarbejde findes i projektpædagogikken på RUC: udbredt på RUC er nok den forståelse af deltagerstyring hvor de studerende selv vælger emne, problemfelt, problemstilling og efterfølgende problemformulering (Ulriksen 1997, s. 29), deltagerstyringen er en meget væsentlig del af den RUC ske selvforståelse bl.a. fastholdt i slagordet om det frie projektvalg (ibid., s. 30). Fravalget af den problembaserede studieform som alternativ til traditionelle forelæsninger (Evalueringsrapporten, s. 50), er måske især et fravalg af den projektpædagogik der er fremherskende på RUC og til en vis grad ved Aalborg Universitet. Det er imidlertid vanskeligt at se dette som tilstrækkeligt argument for at fravælge andre former for problembaseret undervisning, endsige generelt at fravælge undervisningsformer der indebærer aktiv og anvendelsesorienteret tilegnelse af stoffet. 4. Hvorfor har økonomer så svært ved at undervise? Undervisning i økonomi er altså vanskelig fordi det begrebs- og modelapparat der skal læres, er komplekst og især for begyndermodellerne svært direkte at anvende til forståelse og analyse af konkret økonomiske problemer. Men de andre argumenter for at vælge traditionelle undervisningsmetoder, at økonomi ligner naturvidenskab, og at projektarbejde ikke kan sikre at der indlæres teori, må karakteriseres som ugyldige. Økonomers undervisningsmetoder svarer ikke særligt godt til undervisningsmetoder i sammenlignelig naturvidenskab og projektarbejde er ikke det eneste alternativ til forelæsninger. Det er således svært at se at selve det faglige indhold i økonomi i sig selv kan begrunde traditionel undervisnings fokusering på teori, og endnu sværere at set at det kan begrunde udbredt brug af forelæsninger og tavleundervisning. Især fordi generel litteratur om universitetsundervisning samtidigt entydigt anbefaler undervisning der aktiverer de studerende, undervisning der tilgodeser studerende med forskellig læringsstil, undervisning der giver de studerende feedback og som giver de studerende mulighed for refleksion, undervisning hvor metoder og begreber sættes i relation til anvendelser. Undervisning der vægter forståelse og dybdeindlæring. Denne erkendelse findes også i udenlandsk litteratur med anbefalinger specielt for økonomiundervisning, for eksempel i Walstad & Saunders (1998) og i Becker & Watts (1998), hvis anbefalinger svarer ret nøje til forslagene i udbredte generelle universitetspædagogiske værker som Herskin (1995), Hofset (1992), McKeachie (1994) og Ramsden (1992). I dette afsnit analyseres nogle andre mulige forklaringer på traditionelle økonomilæreres valg af indhold og metode. 4.1 Økonomer kender ikke alternativerne Den amerikanske litteratur er tilbøjelig til at se økonomiunderviseres snævre metodevalg som udtryk for en forholdsvis ringe interesse for undervisningslære. Economists are noticeably absent from groups formed to advance college teaching. For instance, of more than 1,000 individuals listed in the Directory of Cooperative Learning Practitioners in Higher Education only a dozen or so are economists. (Becker, 1997, s.1354) Jeg kan ikke rigtigt vurdere om disse amerikanske erfaringer også har gyldighed i Danmark, men i hvert fald er manglende viden om alternative metoder eller manglende indsigt i læringsprocesser og undervisningsteori ikke tilstrækkeligt til at forklare valg af bestemte 9

10 undervisningsformer. Den universitetspædagogiske litteratur eksisterer, også i en udgave hvor den er omsat til konkrete anbefalinger for økonomiundervisning. Hvis økonomilærere er særligt dårligt informerede og særligt lidt reflekterende, er det ikke nogen rammebetingelse, men må det ses som udtryk for et valg der så må forklares. 4.1 Læringssyn Som påpeget af fx Ramsden (1982) afhænger en undervisers valg af konkret indhold og undervisningsmetoder af hans generelle undervisningssyn ( theory of teaching ) der indgår i et samspil med rammebetingelser i form af de overordnede regler uddannelsen, kultur og traditioner på undervisningsstedet, de studerendes forudsætninger og forventninger, og så videre. Læringssynet kan udvikles ved refleksion over erfaringer fra gennemført undervisning. Også andre forfattere peger på underviserens læringssyn som afgørende for undervisningen. Hofset (1992) bruger Handal og Lauvås begreb praksisteori om underviseres læringssyn og påpeger at alle har en prakisteori, også de som stolt hevder at de er rene praktikere. Men praksisteorien kan være mer eller mindre bevisst. (Hofset, p. 12). Han påpeger videre at den konkrete praksis, den faktiske undervisning, er situationsafhængig og at praksisteorien kan udvikles ved at bruke vår sunne fornuft og reflektere over det vi gjør (ibid. p. 13). I resten af dette afsnit diskuteres om man kan forestille sig at økonomer har et særligt læringssyn, et økonomlæringssyn, der kan forklare de karakteristiske træk ved traditionel økonomiundervisning. I økonomisk teori betragtes uddannelse som en produktionsproces. Ved brug af deltagernes tid og andre ressourcer (lærere, skoler, bøger og så videre) produceres et investeringsgode humankapital, det vil sige nogle kvalifikationer der giver større velfærd fordi de kan anvendes til at producere andre goder (for eksempel forbrugsvarer), eller eventuelt fordi de i sig selv er gavnlige for dem der besidder dem eller eventuelt for samfundet som helhed. I forlængelse af denne tankegang er det naturligt at opfatte de studerende som en skal hvori produktionen foregår, eller måske ligefrem som et input i en produktions proces hvor der produceres økonomer. Udtryk for denne opfattelse kan findes i mange økonomiunderviseres beskrivelser og analyser af økonomiundervisning, for eksempel bruger McConnell (1998) udtryk som input og output om undervisningsprocessen. Produktionstankegangen kan også genfindes i mange kvantitative undersøgelser af økonomiundervisning. Her bruges økonometriske metoder til at analysere effekten af forskellige input og hermed finde empiriske produktionsfunktioner for økonomiundervisning, hvor output typisk måles ved de studerendes resultater ved standardiserede testes. Eksempler på denne tilgang er Allgood and Walstad (1999), Bosshardt & Watts (1990), Lynch (1990), Miller & Westmoreland (1998) og Walstad (1984). Tilgangen er imidlertid omdiskuteret også indenfor økonomisk teori, blandt andet med henvisning til at en del oberserverede og uobserverede input er endogene, altså konsekvense af valg truffet af undervisere og deltagere 4 (Becker, 1986), og at der er forskellige statistiske problemer på grund af ophør (endogent) og små populationer, se Becker (1997, s ) for en diskussion. Inden for denne opfattelse må undervisning opfattes som en proces hvor underviseren leverer et input til de studerende, der så er passive modtagere. Et læringssyn afledt af økonomisk teori på denne måde, bliver dermed et læringssyn hvor tavleundervisning opfattes som naturlig. Man kan 4 Becker (1982) argumenterer for at de studerende for eksempel kan tilpasse deres egen indsats efter den modtagne undervisning. Resultatet af bedre undervisning kan derfor være mere fritid til de studerende i stedet for bedre prøveresultater. Man kan derfor ikke afgøre om en given ændring af undervisningen er en forbedring blot ved at se på prøveresultaterne. 10

11 lære de studerende økonomisk teori blot ved at præsentere dem for teorien (levere inputtet). Det er ikke nogen forudsætning for at deltagerne opnår en forståelse at teorien sættes ind i en sammenhæng,eller at deltagerne selv arbejder aktivt med at anvende den. Sådanne undervisningsformer vil tværtimod være ueffektivte ( inefficiente ), de studerende vil skulle bruge mere tid på at gennemgå en given mængde teori, og det er ikke sikkert at deres fremstilling af teorien, som den måske giver sig udtryk i projektrapporter og foredrag, er helt præcis. Det vil være langt mere effektivt at underviseren, der jo behersker stoffet, direkte leverer teorierne i deres mest abstrakte og generelle form. Dette læringssyn udvides lidt hvis man også betragter deltagerne som nogen der bidrager med input til produktionsprocessen. Dermed bliver de studerendes forudsætninger og læringsstrategier relevante og samtidigt sættes fokus på de studerendes motivation. I økonomisk teori antages generelt at økonomiske agenter, også studerende, er (mål)rationelle. Samtidig antages normalt at det giver disnytte at levere en arbejdsindsats, for eksempel en studieindsats. Dette fører til den opfattelse at ydre motivation er vigtig. En studerende ønsker ikke at levere større indsats end nødvendig for at opnå sine mål med studiet, i form af en bestemt eksamen eller eventuelt i form af nogle bestemte kvalifikationer. Et undervisningssyn afledt af dette giver ikke plads til undervisningsformer der bygger på at de studerende bidrager til hinandens læring for eksempel dialogpædagogik, eller projektarbejde og andre former for gruppearbejde. Hvis studerende for eksempel får en fælles bedømmelse på baggrund af en kollektiv indsats, vil dette læringssyn forudsige at de enkelte deltagere vil være tilbøjelige til at free ride på hinanden, og dermed bidrage mindre end hvis bedømmelserne er individuelle. Man kan sige at en organisationsteori der er afledt af økonomisk teori på denne måde svarer til McGregor (1960) s teori X (der indebærer at mennesker har en medfødt modvilje mod at arbejde og må tvinges, styres og kontrolleres) snarere end til McGregors teori Y (der indebærer at fysisk og mental udfoldelse i form af arbejde og studier er lige så naturlige som leg og hvile, og at mennesker er villige til at påtage sig ansvar og leve op til disse). Nu kan man jo ikke slutte at blot fordi der kan afledes et bestemt menneske- eller undervisningssyn af økonomisk teori, så har økonomer nødvendigvis selv dette syn, men det er en mulighed. Samtidigt er det også er en mulighed at økonomistuderende i løbet af deres opnår et lærings- og undervisningssyn der svarer til McGregors teori X. I en lidt anden sammenhæng har Frank, Gilovich & Regan (1993) argumenteret for at økonomistuderende faktisk er mere tilbøjelige end andre studerende til at free ride, men det er omdiskuteret, se også Yezer, Goldfarb & Poppen (1996). 4.2 Kan læringssynet ændres? Hvis traditionel økonomiundervisnings brug af bestemte undervisningsmetoder (tavleundervisning) og et bestemt indhold (overvejende teori), er afledt af et økonomisk læringssyn som skitseret ovenfor, så må dette læringssyn ændres hvis økonomiundervisningen skal ændres. En sådan ændring af økonomiundervisere og studerendes læringssyn kræver en ændring i deres holdninger. Det er derfor ikke nogen let opgave. Hvis mange undervisere og studerende har fælles læringssyn, bliver det særligt vanskeligt, fordi der så er nogle selvforstærkende mekanismer der bidrager til at opretholde dette læringssyn. Det økonomiske læringssyn indvirker på undervisningen og bedømmelseskrav, og herved på de studerendes studiestrategie og læring og på deres forventninger til fremtidig undervisning. Det indvirker på arbejdet i de kollegiale organer der er med til at definere rammebetingelser for fremtidig undervisning i form af pensums- og eksamenskrav. 11

12 Da økonomilærere jo desuden rekrutteres blandt uddannede økonomer, endda blandt økonomer uden særlig pædagogisk uddannelse, kan læringssynet og den deraf følgende pædagogiske praksis få præg af at være en tradition, som for eksempel foreslået ved evalueringen af økonomiuddannelserne (Evalueringsrapporten, s. 49). Det betyder desuden at læringssynet ved institutioner der uddanner mange økonomiundervisere, kan spredes til andre institutioner. Ændring af læringssyn og undervisningsmetoder skal derfor ske samtidigt for hele institutioner, måske endda for flere institutioner på en gang. Man kan forestille sig dette kan støttes ved pædagogisk uddannelse af økonomilærere som foreslået i Evalueringsrapporten (s. 80), men et mindst ligeså vigtigt element må være pædagogisk udviklingsarbejde, hvor lærere og studerende sammen planlægger og gennemfører alternative undervisnings- og eksamensformer, eventuelt under medvirken af eksterne pædagogiske konsulenter. Samtidigt må resultaterne løbende evalueres og debatteres, så erfaringerne gøres fælles og kommer til at præge den videre udvikling. For at starte på en sådan proces er det nødvendigt at kunne tilbyde alternative undervisningsformer og forslag til indhold af økonomikurser, der ikke blot svarer til anbefalingerne i den generelle pædagogiske litteratur, men som også troværdigt tager højde for de særlige problemer der er ved at undervise i faget økonomi, især kompleksiteten af de modeller der er gode til at beskrive virkelige økonomier, og de deraf følgende problemer med at kunne anvende og relatere de modeller der indgår i introducerende undervisning. Det er vigtigt at for eksempel udefrakommende konsulenter ikke bare møder op med standardiserede anbefalinger fra den universitetspædagogiske litteratur. Så vil de universitetsundervisere med rette kunne afvise forslagene som irrelevante for deres specielle situation, og måske også endnu engang føle at de har fået bekræftet deres opfattelse af at undervisning i økonomi minder om naturvidenskab og derfor må have en bestemt form, og at vi i øvrigt ikke kan bruge selvstændigt projektarbejde til noget før de studerende har opnået en tilstrækkelig teoretisk niveau. Næste afsnit giver nogle bud på hvad der kunne være indholdet af en sådan særlig økonomididaktik. 5. Elementer til en økonomididaktik Da det store problem ved økonomiundervisning er at etablere sammenhængen mellem teori og anvendelser, må tilrettelæggelsen af økonomiundervisning hele tiden have øje for dette problem. Koblingen til praksis skal ske tidligst muligt, så de studerende ikke vendes til at lære teori adskilt fra anvendelse og ikke vendes til kun at ræsonnere inden for bestemte modeller. For at sikre motivation og forståelse er det nødvendigt at den økonomiske teori kan anvendes. Økonomisk teori skal fremstå som et forståelsesværktøj for den økonomiske virkelighed, ikke som en abstraktion uden praktisk relevans. For at sikre dette må man acceptere at de samme grundbegreber og modeltyper introduceres og forfines igen og igen. Man kan ikke først bruge to år til at introducere den mest generelle abstrakte model og så bagefter benytte denne til at analysere den økonomiske virkelighed. Teori og anvendelse må bygges op ved siden af hinanden og i sammenhæng. Man kan se det som en slags spiral: the economics major is a helix plowing the same ground repeatedly but at progressively greater depth. It goes beyond a simple accumulation of exposure to successively more topics. Basic principles introduced in the beginning courses are reinforced ad refined in intermediate theory courses and the rediscovered and extended in elective courses. This repetition and apparent redundancy is essential since application of economic principles (in contrast to the learning of economic technique ) is very difficult to master, and pedagogically it requires practice over an extended period of time, and across several courses. (Siegfried, 1998, s. 63). 12

13 Da introducerende økonomiske modeller nødvendigvis må være forholdsvis simple, må en kobling mellem teori og anvendelse især ske ved at der findes eller opfindes en virkelighed der passer til modellerne. I det følgende vil jeg give eksempler på nogle undervisningsmetoder der giver en kobling mellem teori og anvendelse, og som kan bruges ved introducerende økonomiundervisning. Nogle af metoderne bygger på udvælgelse af dele af virkeligheden, hvor de simple modeller har særlig relevans, mens andre søger at skabe en mere eller mindre kunstig virkelighed, der er særligt simpel. 5.1 Metoder fra traditionel naturvidenskabsundervisning Hvis det er rigtigt at økonomi ligner naturvidenskab, må det jo være oplagt at kopiere nogle centrale elementer fra naturvidenskabsdidaktik. Her vil jeg pege på tre elementer, der er centrale i traditionel naturvidenskabsundervisning og som umiddelbart er anvendelige i økonomiundervisning: Eksperimenter Som nævnt er økonomi ikke noget særligt eksperimentielt fag, men der er i de senere år lavet mange eksperimenter inden for forskellige økonomiske discipliner, især beslutningsteori og spilteori. Der er også lavet en del eksperimenter der direkte drejer sig om hele markeders funktion. Sådanne eksperimenter kan også gennemføres som led undervisning, og i de senere år er der kommet en del artikler med konkrete anvisninger til dette. Se fx Bergstrom & Miller for et forslag til introducerende mikroøkonomiundervisning der tager udgangspunkt i eksperimenter, og Holt & McDaniel, 1998, for en oversigt og referencer. Noussair & Walker (1998) og Rubinstein (1999) er eksempler på hvordan internettet giver nye muligheder på dette område. Undervisningseksperimenter er små, interaktive øvelser designet til at skabe forståelse af nøglebegreber i økonomi. Ved undervisningseksperimenter skabers en kunstig lille afgrænset og veldefineret verden, der passer bedre til de introducerende lærebogsmodeller. Samtidigt indebærer eksperimenter at de studerende selv træffer økonomiske beslutninger og dermed gør sig egne erfaringer, således at de får langt bedre mulighed for at forstå og vurdere modellernes forudsætninger. 5 Feltstudier I de naturvidenskabelige fag hvor der ikke kan foretages eksperimenter, kan man i stedet benytte observationer af den natur der er fagets genstandsfelt. Det kan være astronomiske observationer eller det kan være feltstudier med henblik på at beskrive et områdes geologi eller økosystemet på en given biotop. Denne metode kan også benyttes i økonomi, hvor man kan lave sådanne feltstudier af enkelte markeder og eventuelt også bestemte økonomier, med henblik på at forstå og fortolke de observationerne ved hjælp af økonomisk teori. Metoden kan anvendes allerede med udgangspunkt i simple økonomiske modeller, blot man sikrer at de udvalgte områder af økonomien er eksemplariske i forhold til den teori der er skal anvendes. Dette indebærer at underviseren skal udvælge de områder der studeres, og at man ikke nødvendigvis kan starte med de områder, de studerende finder mest interessante. Arbejdsmarkedet er mere kompliceret end markedet for gulerødder på grøntorvet. Dette kan naturligvis give problemer for den oplevede relevans og dermed for motivationen og forståelse. Eventuelt kan man afhjælpe dette ved at forsøge at finde markeder der forventes at interessere målgruppen. Til unge (mandlige?) universitetsstuderende foreslår Siegfried & Sanderson 5 Hvis læseren selv skulle have lyst at forsøge med denne undervisningsform kan det foreslås at starte med det såkaldte pit-markeds-spil af Holt (1996). Dansksprogede udgaver af de skemaer der skal bruges til dette eksperiment, kan fås ved henvendelse til undertegnede. 13

14 (1998) eksempler fra sportsverden, men det afhænger naturligvis af hvilke studerende der deltager. Til revisionselever kunne man for eksempel forestille sig at man særligt studerer de markeder og virksomheder disse elever kender fra deres daglige arbejde, samt de finansielle markeder. Feltstudier kan have mange former. Det kan være længere projektlignende forløb hvor de studerende selv indsamler data og informationer, eller det kan være kortere opgavelignende forløb hvor de studerende får udleveret relevante informationer og data som de så selv analyserer. Det kan foregå individuelt eller i grupper. Det er imidlertid vigtigt at de studerende selv gennemfører analyser og at de undersøgte markeder er virkelige og ikke konstruerede eksempler, således at de studerende selv kommer til at anvende økonomisk teori og tankegang på økonomiske problemer. Tekstbogseksempler hvor teori illustreres med regneeksempler eller beskrivelser af konkrete markeder, er ikke tilstrækkeligt til at sikre dette. Opgaver Som økonomiundervisning betjener naturvidenskabsundervisning sig af opgaveløsning der bidrager til de studerendes læring. Wagner (1995, s. 21) sammenligner opgaveløsning med ægte eksperimenter, hvor man heller ikke kender udfaldet på forhånd. Opgaveløsning indebærer at den lærende skal ræsonnere over opgaven og dens løsning. Opgaveløseren opstiller og afprøver forskellige hypoteser om hvordan opgaven kan løses, og når dermed frem til både en løsning. Ved opgaveløsning sikres således en vis forståelse af den bagvedliggende teori, i hvert fald hvis der bruges opgaver hvis løsning kræver at man anvender sin forståelse, og ikke bare indsætter tal i en kendt formel eller følger en given kogebog. Wagner mener ligefrem at opgaveløsning kan føre til ny viden og erkendelse hos den studerende. Der kan både være tale om en viden i form af data og om en viden, der består i at gamle kognitive strukturer erstattes af nye, hvori den tilkomne viden indlejres. 5.2 PBL: En ny metode fra naturvidenskabsundervisning En del institutioner (på universitetsniveau dog især i udlandet) der underviser i naturvidenskabelige fag, især på professionsuddannelser som ingeniøruddannelser og sundhedsuddannelser, har ændret deres undervisningstilrettelæggelse total og introduceret såkaldt problembaseret læring (PBL). Ved PBL organiseres de studerende i grupper, der selv tilrettelægger deres studieaktivitet med henblik på at forstå/løse en række problemer, som de præsenteres for. Problemer behøver ikke at være problemer i problemformuleringsforstand, PBL er ikke projektarbejde, og problemerne er formuleret af underviseren. Et problem til introducerende økonomiundevisning kunne for eksempel være det klassiske vand-diamant-paradoks: Hvorfor er vand, der er nyttigt og endda livsvigtigt, meget billigt, og diamanter, der ikke er specielt nyttige, er dyre? Med udgangspunkt i et sådant problem og adgang til bibliotek og andre informationskilder, skal de studerende så selv finde frem til en forklaring. Først afklarer gruppen hvad man allerede ved og herefter søges nye informationer fra relevante kilder. Læringsprocessen foregår altså som en forskningsproces hvor der opstilles og afprøves hypoteser indtil en fornuftigt forklaring er fundet. Tilrettelæggelsen i grupper fremmer metarefleksion og sikrer et højt aktivitetsniveu for den enkelte. For en introduktion til PBL med særligt henblik på sundhedsuddannelserne, se Hård af Segerstad et.al.(1997). Metoden forekommer attraktiv og kan også tænkes anvendt til økonomi. Jeg har dog ikke har kendskab til at der findes økonomiundervisning der er tilrettelagt på denne måde. Det vil derfor være noget af et eksperiment, hvis en dansk økonomiuddannelse skulle tilrettelægges som PBL. Desuden er det problematisk at implementering af PBL princippielt kræver at hele uddannelsen ændres på en gang. Det er en voldsom forandring der i en startsfase stiller meget store krav til institutionen. Der 14

15 skal formuleres et sæt af problemer, som er relevante og interessante for de studerende, og som sikrer en faglig progression og dækker alle centrale pointer i stoffet. Desuden skal lærerene påtage sig en helt ny underviserrolle, da undervisning erstattes af vejledning af grupperne, og der stilles nye krav til lokaler og biblioteksfaciliteter. Indførelse af PBL kræver derfor en meget bred opbakning blandt de involverede undervisere og studerende, og vil derfor ikke umiddelbart kunne implementeres på institutioner med traditionel økonomiundervisning og heller ikke på for eksempel RUC, hvor der lægges stor vægt på de studerendes frie valg af projektemner. 5.3 Metoder fra andre samfundsvidenskaber Som nævnt benytter undervisning inden for andre samfundsvidenskabelige fag end økonomi sig typisk et lidt bredere udvalg af metoder end traditionel økonomiundervisning. I hvert fald nogle af de benyttede metoder indebærer en kobling af teori og anvendelse, eller i hvert fald anvendelse teori, på en måde der kan overføres til økonomiundervisning. Caseundervisning I erhvervsøkonomi, jura og psykologi benyttes undervisning med udgangspunkt i cases. De studerende præsenteres for en beskrivelse af en situation hvor faglige indsigter er relevante. Det kan være en kortere tekst eller et kan være et mere omfattende materiale. Casen kan følges af et eller flere problematiserende spørgsmål. Et case i økonomiundervisning kunne for eksempel være en beskrivelse af og data for den økonomiske situation i et land på et givet tidspunkt, og det tilhørende problem hvilken økonomisk politik landet bør føre. Det er vigtigt at materialet er ægte, og ikke konstrueret. Casen diskuteres så i en plenumsdiskussion, hvor læreren søger at trække de centrale argumenter frem. Caseundervisning indebærer en direkte anvendelse af økonomisk teori på virkelige problemer. Metoden kan også bruges som en første introduktion til nye teorier. Da underviseren vælger cases, er det muligt at sikre at disse passer til det givne teoretiske niveau. Som ved feltstudier bør der vælges emner der interesserer de pågældende studerende. En generel introduktion til caseundervisning og skrivning af cases findes hos Kjellén, Lundberg & Myrman (1994). Buckles (1998) giver en diskussion af metodens anvendelse i økonomiundervisning. Simulationer I erhvervsøkonomi benyttes ofte såkaldte virksomhedsspil, der bygger på en konkret, kompleks (computer-) model af samspillet mellem en række markeder. Spillet foregår mellem grupper af studerende der hver leder en virksomhed og træffer beslutninger for denne. Konsekvenserne af beslutningerne afhænger så af de andre gruppers beslutninger og af de økonomiske sammenhæge i modellen. Typisk forløber det i en række runder, således at man lige som i virkeligheden kan justere sine handlinger løbende. Det bliver hermed muligt for de studerende at få erfaringer om en models funktionsmåde, uden at de kender, endsige forstår, denne models strukturer. Dette kan i princippet direkte anvendes som nationaløkonomiundervisning, nationaløkonomi handler jo om samspil mellem markeder, og bruges da også lidt ved økonomiuddannelsen på Odense Universitet. I økonomi kan metoden kan også have udgangspunkt i makroøkonomiske modeller (økonometriske, kalibrerede eller fiktive) hvor de studerende så træffer beslutninger på vegne af makroøkonomiske agenter som folketinget, nationalbanken og parterne på arbejdsmarkedet, og herved influerer økonomiens udvikling. Metoden er interessant, men det er vigtigt især hvis der benyttes økonometriske eller kalibrerede modeller for konkrete økonomier at gøre de studerende klart at der er tale om en kunstig virkelighed, der kan bruges til at få en vis forståelse for de makroøkonomiske sammenhænge, men at den rigtige virkelighed har flere sammenhænge og også på andre måder afviger fra modellen. Denne afstandstagen kan føre til at simulationsundervisning opleves som noget kun- 15

16 stigt adskilt fra virkeligheden, og at man derfor ikke opnår den forståelse for teoriernes anvendelse der var formålet. Rollespil og argumentationsøvelser Især i juraundervisning trænes de studerende i at argumentere for bestemte faglige synspunkter. En særlig form er de såkaldte processpil, hvor grupper af studerende spiller advokater for forskellige parter i (oftest fiktive) retsager. I politologi kan man tilsvarende benytte rollespil hvor studerende repræsenterer forskellige grupper ved forhandlinger, for eksempel forskellige lande ved internationale freds- eller handelsforhandlinger, og skal argumentere for deres synspunkter. Selvom der er tale om en kunstig virkelighed, opleves den interessant fordi modparterne jo er virkelige nok, og kravene til argumentation tydeligt modsvarer kravene i tilsvarende virkelige situationer. Denne metode kan også anvendes i økonomiundervisning, for eksempel ved at lade forskellige grupper af studerende repræsentere forskellige befolkningsgrupper i et parlament der skal fastsætte den økonomiske politik på et bestemt område. Dialogundervisning og argumentationsøvelser kan i det hele taget anvendes til at sikre at de studerendes forståelse og vise at de er i stand til at benytte økonomisk teori til at analysere økonomiske spørgsmål. Argumentationsøvelser kan også være skriftlige, for eksempel ved at lade studerende skrive læserbreve der argumenter for bestemte synspunkter ved brug af argumenter fra økonomisk teori. Forskellige studerende (eller grupper af studerende) kan indgå i en skriftelig diskussion, eventuelt på et internet-forum, hvorved forståelsen kan blive dybere. Også ved denne metode skal underviseren søge at vælge emner og problemer der kan analyseres med de modeller og metoder der er indeholdt i undervisningen, og som samtidigt opleves som relevante eller i hvert fald interessante af de studerende. 6. Konklusioner og perspektiver I denne artikel har jeg argumenteret for at der er særlige problemer knyttet til undervisning i økonomi, fordi det inden for dette fag er specielt vanskeligt at give sammenhængende undervisning i teori og anvendelse af teori på det introducerende niveau. For at kunne give en økonomiundervisning der sigter mod forståelse, er det nødvendigt at inddrage anvendelser. Afsnit 5 gav nogle forslag til metoder der vil kunne anvendes specielt til dette formål. Dette viser at det ikke er nødvendigt at introducerende økonomiundervisning udelukkende fokuserer på teori, og at der er alternativer til tavleundervisning der kan anvendes til teoriundervisning. Introduktion af sådanne metoder vil sætte fokus på koblingen af teori og anvendelse, og dermed give grundlag for at økonomistuderede udvikler dybdestrategier og økonomiundervisere udvikler læringssyn der er mindre præget af produktionstankegangen og McGregors teori X. Dette kan så gøre det muligt også at introducere andre undervisningsprincipper og -metoder, der yderligere kan fremme de studerendes læring og tilegnelsen af såvel specifikke kvalifikationer inden for økonomi, som generelle akademiske og personlige kvalifikationer. Den universitetspædagogiske og almenpædagogiske litteratur indeholder mængder af overvejelser om principper og metoder der kan være relevante, lige fra generelle undervisningsprincipper (for eksempel ansvar for egen læring, erfaringspædagogik, helhedsorientering, forståelsespædagogik, feed-back, undervisningsdifferentiering) over konkrete principper for undervisningstilrettelæggelse (for eksempel kooperativ læring, projektundervisning) og til helt konkrete undervisningsmetoder (gruppearbejde, dialogundervisning, specialevejledning, writing-through-curriculum og studiedagbøger, og forelæsninger). Det vil også give et nyt og bedre grundlag for at diskutere andre aspekter af økonomiundervisning, ikke mindst eksamensformer og antallet af emner (pensumbredden) må løbende overvejes. 16

17 En sådan ny økonomiundervisning vil sandsynligvis falde forskelligt ud i forskellige sammenhænge. Det er bestemt ikke sikkert at der skal benyttes de samme metoder eller det samme indhold på efteruddannelser som HD-studiet som på generelle samfundsvidenskabelige uddannelser eller på specialiserede uddannelser i økonomi. Forskellige uddannelser har forskellige deltagere med forskellige behov, forudsætninger og erfaringer, og forskellige læringsønsker og behov. For nogen indgår økonomiundervisningen i noget der må betegnes som en professionsuddannelse, rettet mod et bestemt erhverv, og for andre er det et akademisk studium defineret udfra et bestemt fag. Der er ikke nogen grund til at tro at de skal undervises på præcist samme måde. Det gælder naturligvis også inden for de enkelte grupper. En mere fleksibel økonomiundervisning og et ændret undervisnings- og læringssyn vil også gøre det muligt at tilpasse undervisning til grupper med nye behov og forventninger, hvad enten der er tale om ændringer hos hidtidige deltagergrupper, eller helt nye grupper, for eksempel på nye efteruddannelser. Og det vil gøre det muligt at udnytte nye muligheder, for eksempel den nye informationsteknologi (IT) på en frugtbar måde. Præsentationsværktøjer kan bruges i stedet for tavler i traditionel økonomiundervisning, men det er ikke klart at det overhovedet er en forbedring, med mindre der er så mange studerende at de ikke kan se hinanden. Men IT-værktøjer kan bruges til mange andre ting i et bredere spektrum af undervisningsmetoder. 17

18 Litteratur Becker, William E. (1997): Teaching Economics to Undergraduates, Journal of Economic Literature 35, Becker, Willian E., & Michael Watts (1996): Chalk and talk: A National Survey on Teaching Undergraduate Economis, Teaching Methods in Undergraduate Economics, American Economic Review 86, Becker, William E., & Michael Watts (eds.) (1998): Teaching economics to undergraduates: alternatives to chalk and talk, Northampton, MA: Elgar. Bergstrom, Theodore, & John H. Miller (1997): Experiments with Economic Principles: Microeconomics, 2nd Edition, New York: McGraw Hill Bloom, Benjamin (1956): Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman. Bosshardt, W., & Michael Watts (1990): Instructor effects and their determinants in precollege economic education Journal of Economic Education 20, Biggs, John.B., & Kevin F. Collis (1982): Evaluating the Quality of Learning. The SOLO Taxonomy New York: Academic Press. Brink, Helge (1998): "Fokus på økonomiuddannelserne", Nationaløkonomisk Tidsskrift 136, Buckles, Stephen (1998): Using cases as an effective active learning technique kapitel 11 i William E. Becker & Michael Watts (eds.) (1998): Teaching economics to undergraduates: alternatives to chalk and talk, Northampton, MA: Elgar. Callesen, Per & Jens Thomsen (1998): "Økonomiuddannelser i form", Nationaløkonomisk Tidsskrift 136, Evalueringsrapport for Økonomiuddannelserne (1998), Evalueringscenteret, København: Statens Information. Frank, Robert H. (1998).: Some Thoughts on the Micro Principles Course kapitel 2 i William B. Walstad & Phillip Saunders: Teaching Undergraduate Economics a handbook for instructors. Boston: Irving/McGraw-Hill. Frank, Robert H., Thomas Gilovich & Dennis T. Regan (1993): Does Studying Economics Inhibit Cooperation, Journal of Economic Perspectives 7, Gabrielsen, Tone Saugstad & Per Fibæk Laursen (red.) (1998): At undervise i Humaniora. København: Samfundslitteratur. Hansen, W. Lee (1986): "What knowledge is most worth knowing for economic majors," American Economic Review 76,

19 Herskin, Bjarne (1995): Undervisningsteknik for universitetslærere. København: Samfundslitteratur. Hinshaw, E. Elton, & John J. Siegfried (1991): The Role of the American Economic Association in Economic Education: A Brief History, Journal of Economic Education 22, Hofset, Arnold (1992): Å undervise studenter. Oslo: Universitetsforlaget. Holt, Charles A. (1996): Classroom games: Trading in a pit market, Journal of Economic Perspectives 10, Holt, Charles A., & Tanga McDaniel: Experimental Economics in the Classroom, kapitel 17 i William B. Walstad & Phillip Saunders: Teaching Undergraduate Economics a handbook for instructors. Boston: Irving/McGraw-Hill. Jespersen, Jesper (1998): "Økonomiens elendighed", Information, 16. januar, med efterølgende debatindlæg sammesteds af Henrik Jensen, Torben Tranæs & Christian Schultz (2. februar), Lars Haagen Pedersen (5. februar), Helge Brink (12. februar) og Jesper Jespersen (26. marts). Kjellén, Bengt, Konrad Lundberg & Yngve Myrman (1994): Casemetodik, Stockholm: Högskolans Grundutbildningråd. Keiding, Hans (1999): Udvikling i økonomisk teori og dens genspejling i politstudiet, kapitel III i Lotte Langhoff-Roos (red.): Socialøkonomisk debat gennem 25 år, København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Laursen, Per Fibæk (1999): Didaktik og kognition. En grundbog. København: Gyldendal. Lynch, G.J. (1990): The effects of teacher course work on student learning: Evidence from the TEL Journal of Economic Education 21, McConnell, Cambel R. (1998): Reflections on the priciples course, kapitel 4 i i William B. Walstad & Phillip Saunders: Teaching Undergraduate Economics a handbook for instructors. Boston: Irving/McGraw-Hill. McGregor, Douglas (1960): The Human Side of Enterprise, New York: McGraw Hill. McKeachie, Wilbert J. (1994): Teaching Tips. Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers, 9 th ed. Lexington, Mass: D.C. Heath and Company. Miller, Ellen & Geraldine Westmoreland (1998): Student Respnse to Seletive Grading in College Economic Courses, Journal of Economic Education 29, Nationaløkonomi Studiemateriale, 1.del , Institut for Nationaløkonomi, Handelshøjskolen i København. 19

20 Nielsen, Peter Erling (1998): "En evaluering af en evaluering", Nationaløkonomisk Tidsskrift 136, Noussair, Charles, & James Walker (1998): Student Decision Making as Active Learning: Experimental Economics in the Classroom kapitel 4 i William E. Becker & Michael Watts (eds.) (1998): Teaching economics to undergraduates: alternatives to chalk and talk, Northampton, MA: Elgar. Ramsden, Paul (1992): Learning to Teach in Higher Education. London: Routledge. Rubinstein, Ariel (1999): Experience from a Course in Game Theory: Pre- and Postclass Problem Sets as a Didactic Device, Games and Economic Behavior 28, Salemi, Michael K., & John J. Siegfried (1999): The State of Economic Education Amerincan Economic Review 89, Saunders, Phillip, & William B. Walstad (eds.) (1998): Teaching undergraduate economics: A handbook for instructors. New York: Irwin/McGraw-Hill. Hård af Segerstad,, Helene, Marianne Helgesson, Magnus Ringborg & Lena Svedin (1997): Problembaseret lärande idén, handledren och gruppen. Stockholm: Liber. Siegfried, John J.(1998): Goals and objectives of economics major, kapitel 6 i William B. Walstad & Phillip Saunders: Teaching Undergraduate Economics a handbook for instructors. Boston: Irving/McGraw-Hill. Siegfried, John J., & Rendings Fels (1979): Research on teaching college economics: A survey", Journal of Economic Literature 16, Siegfried, John J., & Allan R. Sanderson (1998): Using sports to teach economics, kapitel 8 i William E. Becker & Michael Watts (eds.): Teaching economics to undergraduates: alternatives to chalk and talk, Northampton, MA: Elgar. Siegfried, John J., Robin L Bartlett, W. Lee Hansen, Alleb C. Kelley, Dierdra N. McCloskey & T.H.Tietenberg (1991): The status and prospects of the economics major, Journal of Economic Education 22, Simonsen, Birgitte (1997): Lærer på RUC himmel og helvede. Publikation nr. 8 fra Unipædprojektet. Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen. Roskilde Universitetscenter. Simonsen, Birgitte, & Lars Ulriksen (1999): Universitetsstudier i krise. Fag, projekter og moderne studenter. Roskilde Universitetscenter. Tranæs, Torben (2000): Ville Hans Tausen have læst polit? Oplæg til Temadag om polit.studiet, Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Udvikling af personlige kvalifikationer i uddannelsessystemet. Undervisningsministeriet,

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Læringsmål. og læringsudbyttebeskrivelse

Læringsmål. og læringsudbyttebeskrivelse Læringsmål og læringsudbyttebeskrivelse Formiddagens program Anne Mette Mørcke Lektor i sundhedsvidenskabelig fagdidaktik ved Center for Medicinsk Uddannelse Studieleder, lægeuddannelsen Aarhus Universitet

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Mads Hovgaard, Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. DUN Konference

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Gymnasier får øjnene op for evidens

Gymnasier får øjnene op for evidens 26 Gymnasier får øjnene op for evidens Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning, lyder det fra professor Lars

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 - de studerendes bud på fremtidens uddannelser Vi er som studerende på vej mod en ny verden. En verden, hvor information, viden og uddannelse

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere