Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 I Norge, Sverige og Finland varer både de almene og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 3 år dog 4 år, hvis der indgår praktik på en virksomhed i Norge. Ungdomsuddannelserne gennemføres på adskilte institutioner for de almene og de erhvervsrettede i Finland men på fælles skoler i Norge og Sverige. Både i Norge og Sverige kan erhvervsrettede ungdomsuddannelser gennemføres på private skoler. Sammensætningen af uddannelseselementer i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser er især fleksibel i Norge og Sverige, hvor der også er fælles fag med de almene uddannelser. I Finland skal skolerne til gengæld samarbejde, så det er muligt for den studerende gennem sin individuelle uddannelsesplan at inddrage elementer fra de almene ungdomsuddannelser. Praktikken aftales i Norge mellem en studerende og en virksomhed, i Sverige er der arbejdspladsforlagt undervisning som en del af skoleuddannelsen, og i Finland sker aftalen om praktik mellem skolen og virksomheden. I Sverige og Finland kan uddannelsen dog også gennemføres som vekseluddannelse. Både i Sverige og Finland er der alternative forløb for unge og voksne som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. I Finland er der et ikke-lovreguleret forløb, der retter sig mod unge, der ikke kan følge et normalt forløb og er i risiko for at blive marginaliseret og mod voksne, som har forældede kvalifikationer. I Norge er der til gengæld en intensiv opfølgning af studerende, der falder fra ungdomsuddannelserne. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser er typisk styret gennem mål og rammer, og parterne har både formel indflydelse gennem råd og udvalg centralt og lokalt. II. Ungdomsuddannelserne i Norge a. Struktur og indhold Erhvervsrettede og almene ungdomsuddannelser er integrerede og betegnes videregående oplæring. Uddannelserne er i princippet alle 3-årige, men hovedvejen i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser er 4 år. De to første år gennemføres på skole med praktisk træning på skolen og korte virksomhedsophold. De sidste 2 år gennemføres på en virksomhed eller i en offentlig institution (2+2 modellen). I 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne. Informationerne er hentet fra Cedefops database om nationale erhvervsrettede uddannelsessystemer,

2 disse 2 år indgår uddannelse, der svarer til 1 år på skole. Hvis eleverne ikke kan få en praktikplads, kan de to års praktik erstattes af 1 år på skole. Alle unge har ret til en 3-årig ungdomsuddannelse. Der er 15 grundkurser af 1 års varighed. Indholdet er bygget op om: generelle fag, fag-specifikke fag og valgfag. Uddannelserne er bygget op i moduler. Eleven kan på et hvilket som helst tidspunkt få et kompetencedokument for de helt eller delvis gennemførte moduler. Eleven indgår en praktikkontrakt med virksomheden efter de første 2 år på skole. Virksomheden får et tilskud - svarende til et års tilskud til skolen - for at oplære eleven i det 3. uddannelsesår, eleven selv modtager først løn i det 4. år, hvor der bidrages til produktionen/merarbejde. I 2003 blev det muligt for elever at starte direkte i virksomheden, idet eleven også her er under oplæring af skolen, men der ydes ingen tilskud til virksomheden. Eleven skal blandt de 15 grundkurser pege på tre i prioriteret rækkefølge. Herefter er de garanteret optagelse på en af de tre valgte grundkurser. Langt de fleste bliver tilbudt deres første prioritet. Vejlederne på ungdomsuddannelserne skal kontakte elever, der er faldet fra ungdomsuddannelserne. Hvis det ikke lykkes at bringe eleven tilbage til studierne, vil fylkets (amt) opfølgningsservice tage over. Denne service fortsætter, indtil eleven har skrevet under på at have modtaget et tilbud eller ikke ønsker at have yderligere kontakt med opfølgningsservicen. Der følges også op på unge, der ikke er påbegyndt et ungdomsuddannelsesforløb. b. Styring Uddannelsernes indhold fastlægges centralt, men fylket har det fulde ansvar for ungdomsuddannelserne. Skolerne udbyder for størstepartens vedkommende både erhvervsrettede og almene ungdomsuddannelser. De fleste skoler er offentlige og ejes af fylkerne. De private skoler, som er godkendt af Undervisningsministeriet, får støtte på samme niveau som de offentlige skoler. Undervisningsministeriet har ansvar for de nationale regler for løbende vurdering og vurdering i forbindelse med eksaminer. Eksamination i erhvervsrettede emner tilrettelægges dog lokalt eller af fylket ud fra nationale retningslinjer. Den afsluttende praktiske eksamen tilrettelægges af eksperter fra det relevante fag udpeget af Yrkesopplæringsnemnden (svarende til et fagligt udvalg). Der er en lang tradition for samarbejde både formelt og uformelt mellem myndighederne og arbejdsmarkedets parter. Parterne og virksomhederne er centrale aktører og deltager aktivt i de fleste erhvervsuddannelser. Parterne er repræsenteret i og udgør majoriteten af: Rådet for fagopplæring i arbejdslivet. Rådgiver ministeren og fastlægger bl.a. rammerne for anerkendelse af fag/beskæftigelse og godkender nye fag. Formanden og næstformanden vælges altid blandt arbejdsmarkedets parter. Opplæringsrådene. Rådgiver ministeriet og Rådet for fagopplæring i arbejdslivet og repræsenterer forskellige sektorer og beskæftigelsesområder. Arbejdsområdet er kvalifikationsstandarder, udvikling af curricula, forslag om nye fag, anerkendelse af opnåede uddannelseskvalifikationer 2

3 andre steder inkl. udlandet, forberedelse af teoretisk eksamen og retningslinjer for den praktiske del af eksaminationen. Yrkesopplæringsnemnd. Rådgiver og er udpeget af - fylket og har ansvar for at implementere erhvervsuddannelserne. De godkender praktiksteder, elevernes kontrakter og har myndighed til at ophæve retten igen. De udsteder certifikater. Prøvenemnder findes i hver fylke for hvert erhverv dog fælles med andre fylker i tilfælde af uddannelser med få kandidater. Hvert nemnd har to medlemmer med formel kompetence inden for området. De tilrettelægger den praktiske del af eksamen og evaluerer resultaterne. III. Ungdomsuddannelserne i Sverige a. Struktur og indhold Ungdomsuddannelserne er 3-årige og bygger på et pointsystem. De erhvervsrettede og de almene ungdomsuddannelser har fælles kernefag. Der er 17 nationale uddannelsesprogrammer, hvoraf 15 er erhvervsrettede. Læreplanen giver eleverne stor indflydelse på, hvordan den konkrete uddannelse udformes, da de har ret til at vælge program og sammensætning. Kommunerne er forpligtet til at udbyde ungdomsuddannelser til alle, inden de er fyldt 20 år. Skolerne har ansvaret for at tilvejebringe arbejdspladsforlagt undervisning og for at vejlede de studerende. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser udgør en kombination af praktisk og teoretisk undervisning. Specialiseringen sker i det 2. eller 3. studieår. Alle skal deltage i mindst 15 ugers arbejdspladsforlagt undervisning svarende til mindst 15 pct. af uddannelsen - enten på en arbejdsplads eller som brobygning til en videregående uddannelse. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser giver en dobbeltkompetence både til arbejdsmarkedet og til at læse videre. For unge, der ikke kan optages eller ikke straks begynder i gymnasieskolen (fælles skole for alle ungdomsuddannelser), er der følgende muligheder: Specialudformede programmer er lokalt udformede programmer ud fra nationale mål - men med en mere utraditionel tilgang. De individuelle programmer har friere rammer og har ikke krav om bestemte fag. Sammensætningen og varigheden bestemmes af den enkelte studerendes skole. Det individuelle program kan skræddersys til indvandrere med f.eks. specialkurser i svensk som andet sprog og samfundslære. Kvalificeret yrkesutbildning er typisk for voksne med arbejdslivserfaring, som vil dygtiggøre sig yderligere. En tredjedel af uddannelsen foregår i en virksomhed. En variant er påbygningsutbildning inden for et erhverv/fag med en varighed på ½ til 1 år. 3

4 b. Styring Mål og regler fastlægges centralt. Skolverket udarbejder kursusplaner, kriterier for uddannelsesbeviser og udøver kvalitetskontrol gennem opfølgning, vurdering og tilsyn med uddannelserne. I en lokal skoleplan beskrives økonomi, organisation, udvikling og evaluering af skolernes aktiviteter. Skolens leder udarbejder en lokal arbejdsplan for skolen. Ungdomsuddannelserne er samlet på offentlige gymnasieskoler. De private skoler kan etableres med offentlig støtte. Skolverket tager stilling til, om en uafhængig skole kan få støtte eller ej. Der er ca. 520 kommunale skoler og ca. 200 private. Kommunerne er forpligtet til at betale for ungdomsuddannelse på tilsvarende private uddannelsesinstitutioner for egne borgere på samme måde som i de offentlige skoler eller hvis kommunen ikke udbyder den pågældende uddannelse. Der er ingen afsluttende eksamen i ungdomsuddannelserne. For at få uddannelsesbevis skal eleverne have færdiggjort uddannelsen og fået vurdering i alle fag såvel som i det projektarbejde, der indgår i uddannelsen. Eleven bedømmes med: Ikke godkendt, godkendt, väl godkendt eller mycket väl godkendt. Skolverket fastlægger kriterierne for de nationale kurser, mens de kommunale uddannelsesråd fastlægger kriterierne for de lokale kurser. Der er en lang tradition for både formelt og uformelt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Centralt rådgives undervisningsministeren af talsmænd fra arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne. Kommunerne er ansvarlige for samarbejdet med arbejdsmarkedets parter for at sikre sammenhæng til arbejdsmarkedet. Flertallet af kommuner har oprettet Yrkesråd eller Programråd, hvor skolerne samarbejder med de lokale virksomheder og f.eks. planlægger arbejdspladsforlagt undervisning. Der er desuden andre frivillige samarbejder mellem skolerne og erhvervslivet, f.eks. referencegrupper, uformelle netværk, seminarer og konferencer. III. Ungdomsuddannelserne i Finland a. Struktur og indhold Ungdomsuddannelserne varer generelt 3 år og er delt i to: De almene og de erhvervsrettede. De bygger på et pointsystem og har fælles almene fag. Begge uddannelsesretninger giver adgang til universiteter og højskoler. Der findes 75 erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Kvalifikationerne kan opnås ad forskellige veje: Skolebaseret uddannelse, vekseluddannelse eller gennem kompetencebaserede kvalifikationer: Skolebaserede uddannelser indeholder områdefag, specialefag samt valgfag. Valgfagene kan frit søges fra egen eller anden uddannelsesinstitution. Eleven får en individuel sammensat uddannelsesplan. Da forløbet bygger på kurser, kan uddannelserne gennemføres på både kortere og længere tid. Praktikken aftales i en kontrakt mellem virksomheden og skolen. Eleven får ikke løn. Vekseluddannelse kan gennemføres for alle skolebaserede erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Den studerende skal være over 15 år, når kontrakten underskrives men der er ingen maximumsalder. Kontrakten kan vare fra 1-3 år og skal godkendes af skolen. Virksomheden får et 4

5 tilskud, og eleven får løn. Der gennemføres teoretisk undervisning på godkendte skoler. I skoleperioderne modtager eleven støtte fra staten. Praktiktiden optager normalt pct. af uddannelsestiden. Kompetencebaserede kvalifikationer skal øge deltagelsen i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Målgruppen er voksne. Der er tre niveauer: erhvervsrettede ungdomsuddannelser, videregående erhvervsrettede uddannelser og specialistkvalifikationer. Denne vej giver ikke adgang til universitet og højere læreanstalter. Deltagerne kan opnå et kvalifikationsbevis, der godkender deres kvalifikationer uafhængigt af hvor og hvordan, de er opnået. Desuden gennemføres workshops for særlige målgrupper. Deltagerne er ofte unge, der har problemer med at deltage i almindelig uddannelse eller at finde et arbejde - på grund af dårlige resultater i skolen, forskellige sociale problemer o.l. De voksne deltagere er ofte langtidsledige med forældede kvalifikationer. b. Styring Mål og rammer for uddannelserne og for institutionerne fastlægges centralt. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser gennemføres på erhvervsskoler, mens de almene ungdomsuddannelser gennemføres på gymnasier. Skolerne har fælles tilrettelæggelse af undervisningen. Eleven kan gennemføre studentereksamen parallelt med gennemførelse af den erhvervsrettede ungdomsuddannelse - eller kombinere de to studieretninger. Eleverne får et kvalifikationscertifikat. For at bestå skal eleven have excellent (5), god (4-3) eller tilfredsstillende (2-1). I valgfagene kan man nøjes med bestået. Vejledning er en naturlig del af uddannelserne. De konkrete beslutninger om uddannelserne ligger i kommunerne og på skolerne. Skolerne ejes primært af kommunerne, men kommunerne kan købe uddannelser fra andre kommuner eller private udbydere. De private skoler udgør omkring 27 pct. af de erhvervsrettede institutioner, og eleverne udgør 17 pct. af de samlede antal elever på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. De private skoler får statsstøtte. Arbejdsmarkedets parter deltager i forskellige nationale råd og udvalg samt i bestyrelser og rådgivende komiteer på uddannelsesinstitutionerne: Det nationale uddannelsesråd godkender indholdet i kernefagene samt kravene til de kompetencebaserede kvalifikationer. Rådgivningen omfatter både de almene og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Rådet udpeger kvalifikationskomiteer. Rådet skal desuden stille forslag om udvikling af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser både kvantitativt og kvalitativt. Kvalifikationskomiteerne skal organisere og kontrollere kvalifikationerne for en eller flere uddannelser. De skal overvåge de kompetencebaserede tests, forestå aftaler med uddannelsesinstitutionerne om testene, og de skal stille forslag om at udvikle systemet og retningslinjerne. 5

6 Arbejdsmarkedets parter er repræsenteret i bestyrelserne på uddannelsesinstitutionerne. Desuden er parterne repræsenteret i de rådgivende komiteer, som institutionen kan vælge at nedsætte for bl.a. at fremme samarbejdet med det lokale arbejdsmarked. For eventuelle faktuelle spørgsmål: Undervisningskonsulent Philip Pedersen, Undervisningsministeriet, telefon

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE juni 2011 www.kum.dk Rapport om ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelser Juni 2011

Læs mere

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 14 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet : Monografi 7 Udgivet af: Islands Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Sölvhólsgata 4, IS-150 Reykjavík, Island

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Unge og uddannelse metodeudvikling

Unge og uddannelse metodeudvikling Unge og uddannelse metodeudvikling Københavner-processen Er et omfattende projekt der skulle styrke det europæiske samarbejde inden for erhvervsuddannelserne. Den udspringer af EU s overordnede målsætning

Læs mere

Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Udgivet af:

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne

Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne November 2005 Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne 2. De unge skal være tidligere færdige med deres uddannelser 3. De gymnasiale uddannelser

Læs mere

UDDANNELSE AF HAVNEARBEJDERE I

UDDANNELSE AF HAVNEARBEJDERE I UDDANNELSE AF HAVNEARBEJDERE I ØRESUNDSREGIONEN RAPPORT OM MULIGHEDEN FOR ET FÆLLES LÆNGEREVARENDE UDDANNELSESFORLØB FOR BESKÆFTIGEDE HAVNEARBEJDERE I ØRESUNDSREGIONEN STYREGRUPPEN FOR PROJETET UDDANNELSE

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Videregående uddannelser i verdensklasse

Videregående uddannelser i verdensklasse November 2005 Videregående uddannelser i verdensklasse - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 10.-11. november 2005 1 Strategi for videregående uddannelser i verdensklasse

Læs mere