Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole"

Transkript

1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1

2 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål med kvalitetsarbejdet i skolens kursusvirksomhed... 3 Indhold og pædagogik... 3 Praksisnær kompetenceudvikling... 3 Motiverende og aktiverende... 3 Tilpasset deltagergruppen Kvalificerede undervisere... 4 Undervisernes kompetenceudvikling... 4 Gæsteundervisere anvendes... 4 Organisatoriske rammer... 4 Undervisningsmiljø... 5 Administration og information... 5 Velkomstbrev... 5 Uddannelsesplan... 5 Kursusansvarlig... 6 Kursusmateriale... 6 Kursusbevis... 6 Evaluering... 6 Evalueringens praktiske gennemførelse:... 6 Opfølgning på evalueringerne:... 7 Økonomi og markedsføring... 7 Økonomi... 7 Markedsføring... 7 Tilsyn... 7 Opgaver og ansvarsfordeling

3 Overordnede mål med kvalitetsarbejdet i skolens kursusvirksomhed 1. at sikre en høj faglig og pædagogisk kvalitet, der kan matche arbejdsmarkedets forventninger og behov 2. at give kursisterne gode læringsoplevelser, som er relevante for deres faglige og personligudvikling, og som kan motivere til forsat udvikling og læring 3. Kvalitetsniveauet på alle AMU-uddannelser er mindst 4,0 4. at skolen overholder ministeriets regelsæt for AMU-kurser God kvalitet i AMU- uddannelser er at kursisterne erhverver sig de kompetencer, der er hensigten med de(n) arbejdsmarkedsuddannelse, de deltager i, og at disse kompetencer er i overensstemmelse med kursistens, virksomhedernes og/eller arbejdsmarkedets behov for viden og færdigheder (de relevante kompetencer). at gældende regler overholdes Til at understøtte kvalitetssikringen i forhold til overholdelse af AMU-regelsættet, er der udarbejdet en rolle- og ansvarsfordeling for kvalitetsarbejdet omkring en række konkrete opgaver, jf. side 8. Ved udlagte AMU-aktiviteter anvendes VEU-Center MidtØsts skabelon, bilag 2 Aftale om udlagt undervisning samt tilhørende tjekliste for tilsyn, bilag 3 og ved udliciterede AMUaktiviteter indgås konkrete kontrakter, jf. MBU s standardkontrakt, bilag 4 Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse (marts 2010) og aftaleforholdene kontrolleres ved tjekliste, bilag 5 Udlicitering. Indhold og pædagogik Formålet er, at kurser tilrettelægges, således at det opfylder arbejdsstedets og kursisternes behov for kompetenceudvikling. Den pædagogiske tilrettelæggelse skal have en tydelig sammenhæng med kursets formål og indhold. Dette gøres ved at sætte fokus på 3 relevante områder: Praksisnær kompetenceudvikling, motiverende og aktiverende undervisning og undervisning tilpasset deltagergruppen. Praksisnær kompetenceudvikling Undervisningen skal aktivt inddrage kursisternes erfaringer, og undervisningens teoretiske elementer skal tydeligt relateres til kursisternes praksis. Kursisterne skal have mulighed for at arbejde med eksempler fra deres egen praksis. Motiverende og aktiverende Kurser skal motivere kursisterne til aktiv deltagelse i læringsprocesser. Pædagogikken skal tage udgangspunkt i en anerkendelse af kursisternes ønsker og behov, og undervisningen skal lægge op til dialog og refleksion. Tilpasset deltagergruppen Kurser skal tilrettelægges med afsæt i deltagergruppens erfaringer, og undervisningen skal tage hensyn til deltagernes forudsætninger både mht. kursets faglige niveau og undervisningsformer. 3

4 Ved AMU-uddannelser sikres, at indhold og tilrettelæggelse sker i henhold til AMU-kursets handlingsorienterede målbeskrivelse og til gældende AMU lovgivning. Ved katalogkurser indhentes oplysninger om kompetenceudviklingsbehov på den første kursusdag - forventninger afstemmes. Ved virksomhedstilpassede kurser tilrettelægges kursusforløbet (indhold og pædagogik) i samarbejde med repræsentanter fra arbejdsstedet. Der oplyses om mulighed for individuel kompetencevurdering (IKV) i forhold til AMU mål. Kursisterne orienteres om muligheden for at få vurderet deres færdigheder i dansk og regning Kvalificerede undervisere Underviserne er fagligt kompetente, og de har et godt kendskab til praksisfeltet indenfor det pædagogiske arbejdsområde eller indenfor social- og sundhedsområdet. Underviserne har en evidensbaseret og best praktice viden og interesse for det / de emner, som de varetager kurser indenfor. Underviserne har pædagogisk videreuddannelse eller har på anden måde tilegnet sig nødvendig pædagogisk kompetence. Underviserne skal have kendskab til praksisnær kompetenceudvikling, og de skal have erfaring med forskellige undervisningsformer. Underviserne skal kunne fastholde det faglige fokus og samtidig kunne foretage løbende justeringer af kursets faglige indhold og undervisningsformer, sådan at undervisningen hele tiden opleves som fagligt og personligt relevant for kursisterne. Ved ansættelse af timelærere vedlægges lønaftalen et bilag med vilkår for undervisning på AMU-kurser. : Undervisernes kompetenceudvikling Undervisernes kompetenceudvikling kan ske indenfor et fagligt specialeområde, pædagogisk eller i forhold til kendskabet til praksisfeltet. Når et fagligt kursusemne forventes at få et så stort omfang, at det er relevant at have kompetencen i huset Når en viden eller kompetence skønnes at have anvendelsesmulighed både inden for grunduddannelser og kurser. Timelærere anvendes Hvis den nødvendige faglige viden ikke er til stede i undervisergruppen gerne fra praksis. Hvis det didaktisk skønnes relevant for at højne kvaliteten Timelærere, der har tilknytning til den virksomhed, der har rekvireret kurset, må maximalt undervise 5% af undervisningstiden Gæstelærere anvendes For eksempel ved rekvirerede kurser, hvor gæsteunderviseren kan eksemplificere emnet i et lokalt perspektiv. Skolens lærer er til stede og har ansvaret for den samlede undervisningen og fører protokollen Organisatoriske rammer Undervisernes tid tilrettelægges, sådan at tidsfrister og arbejdsbelastninger ikke forhindrer, at kvalitetsmålene kan realiseres. 4

5 Undervisningsmiljø Målt for undervisningsmiljøet er, at skolen tilbyder: gode fysiske rammer, rummelighed og engagement, et socialt miljø, der giver mulighed for trivsel, en god og imødekommende service støtte til kursister med særlige behov I indkaldelsesbreve gøres opmærksom på muligheden for støtte ved særlige behov. Servicemedarbejdere er informeret om aktiviteten og evt. særlige aftaler f.eks. vedr. forplejning Administration og information Målet er, at kursisterne får relevante informationer før og under kursusforløbet. Al administration og indberetninger foregår efter statens anvisninger. Skolen yder vederlagsfrit bistand ved digital tilmelding og ansøgning på efteruddannelse.dk og har ikke har ikke overtagelse af kursusadministration som et fokusområde. Der sættes fokus på 4 områder: Velkomstbrev, uddannelsesplan, kursusansvarlig og kursusmateriale. Velkomstbrev Målet er, at kursusdeltageren føler sig velkommen på skolen og får kendskab til indhold og tilrettelæggelse før kursusstart. Brevet er den første kontakt mellem skolen og kursist og skal fremme motivation og positive forventninger. Der sendes et velkomstbrev til den enkelte kursist senest 2 uger før kursusstart Der vedlægges AMU-uddannelsens målbeskrivelse Der vedlægges en folder med praktiske oplysninger Der vedlægges en folder med tilbud om FVU-test Der vedlægges evt. en uddannelsesplan Ved kursusaflysning udsendes aflysningsbrev med henvisning til at søge anden udbyder på efteruddannelse.dk eller søge optagelse på venteliste/næste optag Uddannelsesplan Mål med uddannelsesplanen er, at deltagerne har viden om kursets indhold og tilrettelæggelse. Om muligt sendes uddannelsesplan med indkaldelsesbrevet, ellers udleveres uddannelsesplanen ved kursusstart. Uddannelsesplanen matcher AMU-uddannelsens målbeskrivelse. Uddannelsesplanen beskriver indholdet i stikord på de enkelte dage. Uddannelsesplanen skal svare til kursets samlede varighed. Når kurset er afsluttet arkiveres uddannelsesplanen sammen med øvrigt udleveret materiale. 5

6 Kursusansvarlig Målet er, at kursisten oplever et veltilrettelagt, koordineret forløb både med hensyn til praktiske forhold og med hensyn til indhold og tilrettelæggelse. Den kursusansvarlige har ansvar for at indhold og metoder passer til kursets målbeskrivelse, og at der er fokus på praksisnær kompetenceudvikling. Desuden har vedkommende ansvar for og tager initiativ til koordinering med øvrige undervisere. Ansvarsområde, opgaver m.v. fremgår af bilag 6 Retningslinie for kursusaktiviteter. Nye kursusansvarlige introduceres til opgaven af en kursuskonsulent. Kursusmateriale Målet er at kursister har mulighed for at læse litteratur, som berører de emner/temaer som kurset omhandler. Der udleveres kopier af artikler og uddrag fra bøger i et rimeligt omfang, svarende til kursets længde Der kan udleveres litteraturforslag til yderligere selvstudie Et eksemplar af kursusmaterialet arkiveres sammen med uddannelsesplanen Kursusbevis Ved kursusafslutning udleveres AMU-bevis, hvis læreren bedømmer, at kursisten har nået AMU-uddannelses mål. Regler og Procedure for udlevering af kursusbevis fremgår af bilag 6 Retningslinie for kursusaktiviteter. Såfremt en kursist ikke når målene og således ikke får kursusbevis, redegør underviseren skriftlig for årsagen, jf. skabelon, bilag 7: Begrundelse for ikke udstedt AMU-bevis. Punktet indgår på administrativ tjekliste til de enkelte aktiviteter. Evaluering Målet er at dokumentere kvaliteten i de afholdte kurser, og at anvende resultaterne i en fremadrettet kvalitetsudvikling. Evalueringen indgår i skolens fortsatte kvalitetsudvikling Evalueringens praktiske gennemførelse: Alle AMU-aktiviteter evalueres i IV evalueres på et digitalt standardskema udarbejdet af skolen. Alle kurser evalueres på kursets sidste dag. Hvis kurset afholdes på skolen forgår evalueringen elektronisk. Desuden foretages en mundtlig evaluering. Ved den mundtlige evaluering kan underviseren stille uddybende spørgsmål i forhold til besvarelserne i evalueringsskemaet. Så vidt muligt gennemfører den kursusansvarlige evalueringen af kurset. Virksomhedsevaluering (Effektevaluering) foretages på udvalgte kurser. Statistik fra viskvalitet offentliggøres kvartalsvis på skolens hjemmeside. 6

7 Opfølgning på evalueringerne: Kursussekretær/servicemedarbejder mailer evalueringssammendrag til kursusansvarlig, konsulent, teamleder og uddannelseschef. Den kursusansvarlige sender evalueringer til underviserne. Ved kvalitetsniveau under 4,0 i gennemsnit, eller markante, negative udtalelser i kommentarerne, drøftes kurset af kursusansvarlige, uddannelseschef og konsulent. Konsulenten tager initiativ til drøftelsen Underviserne udfører selvevaluering af aktiviteterne (EKKu), skabelon bilag 8. o Den enkelte underviser reflekterer over egen undervisning, vejledning og o relationer mellem kursisterne, samt mellem underviseren selv og kursisterne I teamet (de undervisere, der har været involveret i kurset) tages en dialog omkring faglige og pædagogiske problemstillinger, som udmøntes i forslag til kvalitetsforbedringer På organisations-/ledelsesplan drøftes evalueringsresultater 1 x årligt, herunder evt. principielle pædagogiske og faglige problemstillinger. Uddannelsesudvalget drøfter evalueringerne for det sidste år på baggrund af udtrukne statistikker. Ved virksomhedstilrettelagte kurser tilbydes et evalueringsbesøg i virksomheden. Kursuskonsulent og evt. kursusansvarlig deltager i besøget. Økonomi og markedsføring Økonomi Der budgetteres med, at der er 20 deltagere på holdene. Der kan aftales en tillægspris for gennemførelse ved færre kursister (tompladsgebyr). På rekvirerede forløb er minimumsantallet 20 deltagere. Der er gebyr ved sen framelding og udeblivelse i henhold til gældende regler. Ved særlige former for tilrettelæggelse af AMU-uddannelser, opkræves der en tillægspris. Markedsføring Målet er at Randers Social- og Sundhedsskole har bredt udbud til skolens naturlige samarbejdspartnere. Udbuddet skal afspejle de kompetencebehov, som følger af arbejdsmarkedets udvikling, opgaveglidning, ny lovgivning, og områdernes faglige og organisatoriske udvikling. Alle AMU-uddannelser markedsføres efter gældende lovgivning Der udarbejdes kursuskatalog 2 x årligt Der laves opsøgende besøg til arbejdspladser i skolens optageområde Kursisterne tilmeldes digitalt via og optagelse sker efter først til mølle princippet Randers Social- og Sundhedsskole indgår i lokalt VEU-center samarbejde Internt tilsyn Til at understøtte, at de gældende regelsæt for afholdelse af AMU-kurser efterleves og at interne procedurer følges, gennemføres halvårligt intern tilsyn af en aktivitet, for så vidt angår hhv administrative rutiner, herunder markedsføring og aktivitetsgennemførelsen. Ved udlagte eller udliciterede aktiviteter gennemføres tilsyn jf. kvalitetsstander herfor, se s. 3. 7

8 Tilsyn administrative rutiner Den administrative gruppeleder forestår tilsyn, der gennemføres ved interview af kursussekretær på baggrund af kursussekretærens tjekliste for aktiviteten, jf. bilag 1 Tjekliste AMUaktiviteter ADM. Aktiviteten der er genstand for tilsyn, udvælges tilfældigt ud fra kursuslisten for det foregående halvår. Tilsyn gennemføres og rapporteres ved rapportskabelon, bilag 9 Tilsyn Administration Tilsyn aftales med kursussekretærer min. 1 uge før, således nødvendig dokumentation kan findes frem, jf. rapportskabelon. Rapporter fra tilsyn opbevares digitalt i skolens journalsystem SB-sys. Tilsyn aktivitetsgennemførelse. Uddannelseschefen forestår tilsyn, der gennemføres ved interview af kursusansvarlig underviser. Aktiviteten der er genstand for tilsyn, udvælges tilfældigt ud fra kursuslisten for det foregående halvår. Tilsyn gennemføres og rapporteres ved tjekliste, bilag 10 Tilsyn Aktivitetsgennemførelse. Tilsyn aftales med den kursusansvarlige underviser min. 1 uge før, således nødvendig dokumentation kan findes frem, jf. rapportskabelon. Rapporterne opbevares digitalt i skolens journalsystem SB-sys. Såfremt skolens ledelse finder anledning hertil, kan der efter varsel gennemføres overværelse af undervisning. nov/2013 8

9 Opgaver og ansvarsfordeling. Ansvarlig Termin Metode Nr Opgave Institutions Uddannelses Medarbejder -ledelsen -chef 1 Udbudspolitik *afdække regionale X Årligt December md. Forelægges LUU og vedtages på bestyrelsesmøde uddannelsesbehov *udliciteringspolitik 2 Geografisk udbudsforpligtelse X Årligt Jf. udbudspolitikken. 3 Minimumsaktivitet på FKB ere 2222 SOSU 2629 PÆD 4 Implementering af regelændringer X Kvartalsvis Børn og ungeministeriets kvartalsvise opgørelser over kernemålsaktiviteter. X X Kursuskonsulenter, adm-gruppeleder og kursussekretær 5 Markedsføringsregler Kursuskonsulenter og kursussekretær 6 Tilbud om vurdering af basale færdigheder (VEU-rådet følger op i ulige år.) Løbende Al info fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilgår relevante medarbejderne, der endvidere abonnerer på relevante nyhedsbreve, herunder fra adm-sys. Løbende Egenkontrol Jf. udbudspolitikken. Udbud via Kataloger følger årshjul for markedsføringen Kursussekretær Løbende Pjece sendes ud til alle kursister. Alle kursister underskriver blanket med tilbud. Egenkontrol ved tjekliste for alle kurser 7 Visitation Kursussekretær Løbende Vejledning ved henvendelser. Ansøgning sker i øvrigt digital. 8 Holdspecifikke aktiviteter Kursussekretær Hvert kursus Egenkontrol ved tjekliste 9 Intern tilsyn X Adm. gruppeleder Halvårligt Kvalitetspolitik for AMU jf. Side 6-7 Tjeklister 9

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 1. oktober 2014 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU... 2 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU... 5 2.1 Vejledning til hvordan

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014 01 UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Håndbog til faglærere Februar 2014 02 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN:

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Bilagsrapport. Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Bilagsrapport. Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Bilagsrapport Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere