BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10"

Transkript

1 BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG Side 1 af 10

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde Ejendomsret Brugsret Leasingydelsen Levering Opsigelse Leasinggivers ansvar Leasingtagers ansvar Service og vedligeholdelse Risiko Forsikring Oplysningspligt Misligholdelse Erstatning Tilbagelevering Overdragelse af leasingaftalen Force Majeure Lovvalg og værneting Side 2 af 10

3 1. Anvendelsesområde 1.1 Disse betingelser finder anvendelse ved aftale om leasing af personbiler, formidlet og/eller etableret gennem en bilforhandler, eller indgået direkte mellem parterne. 1.2 Ved billeasing forstås en transaktion, ved hvilken a) en part (herefter Leasinggiver ) indgår eller overtager en aftale (herefter Leasingaftalen ) med en anden part (herefter Leasingtager ), efter hvilken denne gives ret til at benytte den leasede bil (herefter Leasingbilen ) mod betaling af en løbende ydelse (herefter Leasingydelse ); b) Leasinggiver erhverver Leasingbilen ifølge aftale (herefter Købsaftalen ) med bilforhandleren (herefter Leverandøren ), som er bekendt med, at der er eller vil blive indgået en Leasingaftale, eller selv har indgået denne; c) Leasingtager vælger og specificerer selv Leasingbilen. 1.3 Betingelserne finder anvendelse på Leasingaftaler vedrørende biler, der er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse eller øvrige formål, som ligger indenfor den offentlige ordregivers almindelige virksomhed. 2. Ejendomsret 2.1 Leasingbilen er Leasinggivers ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over Leasingbilen. 2.2 Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af Leasingbilen, må ikke fjernes. 2.3 Ved registrering af Leasingbilen i Centralregisteret for Motorkøretøjer angives Leasinggiver som ejer og Leasingtager som bruger. Den originale registreringsattest opbevares hos Leasinggiver, som er forpligtet til at opbevare den forsvarligt, indtil leasingperiodens udløb eller ophør af Leasingaftalen. Leasingtager skal have on-line adgang til registreringsattesten. 2.4 Udstyr, der efter skriftlig aftale med Leasinggiver indføjes i eller erstatter dele af Leasingbilen, omfattes, medmindre andet aftales skriftligt, af Leasinggivers ejendomsret. 2.5 Såfremt Leasingtager uden skriftlig tilladelse har foretaget indføjelser/installeret udstyr i bilen eller erstattet dele af Leasingbilen, bevarer Leasingtager ejendomsretten til sådant udstyr/dele, såfremt Leasingtager for egen regning retablerer bilen til originalt udseende og med originalt udstyr. I modsat fald er Leasinggiver berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr/dele eller kræve udstyret/delene fjernet og retablering gennemført for Leasingtagers regning. 2.6 Leasinggiver har ret til at besigtige leasingbilen med et varsel på minimum 14 dage. Side 3 af 10

4 3. Brugsret 3.1 Føreren af Leasingbilen skal have gyldigt førerbevis. 3.2 Leasingbilen må ikke fremlejes. Leasingbilen må dog udlånes eller overlades til tredjemand. Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen herunder for, om der er forsikringsdækning for tredjemands brug af bilen. 3.3 Leasingbilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser. 3.4 Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. 4. Leasingydelsen 4.1 Som vederlag for brugen af Leasingbilen betaler Leasingtager en Leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af Leasingaftalen (bilag 3). I tillæg til Leasingydelsen betaler Leasingtager moms samt andre lovpligtige skatter og afgifter, herunder vægtafgift/ejerafgift og andre ydelser vedrørende brugen, der pålægges Leasingydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver tid gældende regler. Tilsvarende gælder ved eventuel indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedrørende brugen, som påhviler Leasinggiver. 4.2 Ændres de skatter og afgifter m.v., som leasinggiver har forudsat, således at den ved beregningen af leasingydelsen anvendte anskaffelsessum ændres, reguleres leasingydelsen forholdsmæssigt tilsvarende. 4.3 Ved forsinket betaling af leasingydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til leasingaftalen, er leasinggiver berettiget til at opkræve morarente og rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. 5. Levering 5.1 Ved levering af Leasingbilen skal Leasingtager inden rimelig tid foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt inden rimelig tid over for Leverandøren med kopi til Leasinggiver, jf. dog pkt I forbindelse med levering af bilen returnerer Leasingtager endvidere bilag 3.2, "Leverancegodkendelse" i underskrevet stand til Leasingiver. 5.2 Levering anses for sket, når Leasingtager har fået overdraget det indregistrerede køretøj, og alle til aftalen hørende dokumenter, herunder Leasingaftale med bilag, i underskrevet stand hvor det er relevant. 6. Opsigelse 6.1 Uanset at Leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan Leasingaftalen efter forløbet af 17 måneder opsiges af Leasingtager med 6 måneders varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden. Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til Leasinggiver, og skal ske skriftligt. Side 4 af 10

5 6.2 Under- eller overkørte kilometer jf. leasingaftalens pkt. 9 opgøres forholdsmæssigt og afregnes imellem Leasinggiver og Leasingtager. 6.3 Leasingaftalen er fra Leasinggivers side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse, jf. pkt Leasinggivers ansvar 7.1 Leasingtager har inden Leasingaftalens indgåelse udvalgt Leasingbilen og godkendt fabrikat og specifikationer. 7.2 Leasinggiver hæfter over for Leasingtager for mangels- og forsinkelseskrav vedrørende bilen svarende til de regler, som fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003 (Købeloven), på samme måde som hvis Leasingtager havde erhvervet bilen hos Leverandøren. 7.3 Leasinggiver transporterer herved som køber og ejer af bilen sine rettigheder over for Leverandøren vedrørende sådanne krav til Leasingtager, således at Leasingtager tillige kan gøre de nævnte mangels- og forsinkelseskrav gældende mod Leverandøren. 7.4 Leasinggiver hæfter ikke over for Leasingtager for erstatning på grund af afsavn af bilen eller andre indirekte tab. 7.5 Såfremt Leasingbilen er under reparation på grund af mangler eller lignende, som Leasingtager ikke bærer risikoen for jf. pkt. 10, påvirkes Leasingtagers pligt til betaling af Leasingydelser ikke af Leasingtagers afsavn af Leasingbilen i op til 1 hverdag. 7.6 Ved afsavn af Leasingbilen er Leasinggiver, uden for de i pkt. 10 nævnte tilfælde, forpligtet til at stille en bil til rådighed for Leasingtager indenfor 4 timer og afholde alle hermed forbundne omkostninger, indtil afhjælpning er sket. 7.7 Ved afsavn af Leasingbilen i mere end 1 hverdag, er Leasinggiver forpligtet til at reducere Leasingydelsen svarende til afsavnsperioden, såfremt Leasinggiver ikke stiller en bil til rådighed. 7.8 Leasinggiver er forpligtet til at montere en mærkat i leasingbilen med kontaktoplysninger til leasinggiver, bilens registreringsnummer og Leasingaftalens kontraktsnr. 7.9 Vedrørende produktansvar har Leasinggiver ikke yderligere forpligtelser over for Leasingtager, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning Opnår Leasingtager erstatning eller forholdsmæssigt afslag, tilfalder sådanne beløb fra Leverandøren Leasinggiver, men således at den fremtidige ydelse omberegnes i forhold til det beløb, Leasinggiver faktisk modtager fra Leverandøren, hvorved Leasingtager godskrives erstatningen. Side 5 af 10

6 7.11 Ophæves Leasingaftalen berettiget af Leasingtager på grund af mangler eller forsinkelse, tilfalder købesummen Leasinggiver, og Leasingtagers pligt til at betale yderligere Leasingydelser bortfalder Hvis Leverandøren tilbyder omlevering indenfor 14 dage, skal Leasingtager acceptere dette, og er i så fald afskåret fra at ophæve Leasingaftalen, med mindre der er tale om et gentagelsestilfælde I tilfælde af omlevering, er Leasingtager forpligtet til at orientere Leasinggiver og til at medunderskrive tillæg til aftalen, der identificerer den omleverede bil. 8. Leasingtagers ansvar 8.1 Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af Leasingbilen, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. 8.2 Leasingtager friholder Leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, Leasingtager gør af Leasingbilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet. 9. Service og vedligeholdelse 9.1 Service- og vedligeholdelsesaftale er en integreret og fast del af Leasingaftalen jf. bilag 3.3. De nærmere betingelser for service- og vedligehold fremgår af aftalen. 9.2 Omkostninger til service og vedligeholdelse er garanterede af Leasinggiver og indeholdt i den tilbudte Leasingydelse. Garantien dækker alle sliddele og nedbrud af dele på bilerne, undtaget herfor er dog udefra kommende skader som f.eks. forsikringsskader. 9.3 Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde Leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde. 9.4 Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra Leverandøren. 9.5 Ved vedligeholdelse og reparation af Leasingbilen må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af Leasingbilen. 9.6 På- og afmontering af tekststreamers og byvåben leveret af Leasingtager, sker uden beregning. 10. Risiko 10.1 Leasingtager bærer risikoen for Leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil Leasingbilen er tilbageleveret til Leasinggiver. Side 6 af 10

7 10.2 Hvis Leasingbilen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer - uanset af hvilken årsag skal Leasingtager straks underrette Leasinggiver herom Hvis Leasingbilen kan repareres, påhviler det Leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang reparation ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen Hvis Leasingbilen ikke kan repareres eller er bortkommet, ophører Leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i pkt. 14. Alternativt kan Leasinggiver vælge at tilbyde Leasingtager en tilsvarende bil, og såfremt Leasingtager accepterer dette fastholdes aftalen. 11. Forsikring 11.1 Leasingtager er forpligtet til for egen regning at tegne ansvarsforsikring af Leasingbilen og til ved eventuelle skader at underrette Leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet Leasinggiver er indforstået med, at Leasingtager er ansvars- og kaskoforsikret i Protector Forsikring Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af bilen tilkommer Leasinggiver Leasingtager er indforstået med, at Leasinggiver og det til enhver tid værende forsikringsselskab må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CVR/CPR nr., restancer mv. til brug for administrative og kreditmæssige formål Leasingtager er indforstået med, at Leasinggiver kan overføre alle typer oplysninger vedrørende leasingforholdet til et nyt forsikringsselskab, hvis Leasingtager flytter forsikringen til et andet forsikringsselskab Uanset ovenstående, er Leasinggiver uden indflydelse på og uden ansvar for den valgte forsikring, herunder præmieberegningen, størrelse af selvrisiko, dækningsomfanget, fastsættelse af eventuel skadeserstatning eller øvrige forsikringsforhold. Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den valgte forsikring. 12. Oplysningspligt 12.1 Leasingtager skal efter anmodning udlevere seneste årsregnskab, perioderegnskaber og budgetter. Leasingtager skal endvidere underrette Leasinggiver om forhold af væsentlig betydning for leasinggivers kreditrisiko. 13. Misligholdelse 13.1 Leasinggiver kan ophæve leasingaftalen, såfremt Leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at 1. Leasingtager undlader trods påkrav med en frist på 30 dage at betale behørigt fakturerede og forfaldne Leasingydelser eller andre skyldige beløb, herunder også beløb der ikke opkræves af Leasinggiver, men hvor Leasinggiver hæfter for Leasingtagers eventuelt Side 7 af 10

8 manglende betaling af bl.a. vægtafgift/ejerafgift samt gentagne undladelser af at betale P- afgifter; 2. Leasingtager i strid med pkt. 3.2 på uberettiget vis overlader brugen af Leasingbilen helt eller delvist til en anden; 3. Leasingtager anvender Leasingbilen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug; 4. Leasingtager undlader at tegne og opretholde ansvarsforsikring i henhold til pkt. 11; 5. Leasingtager undlader at returnere leverancegodkendelsen jf. pkt I de under pkt. 2-5 nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt Leasingtager ikke senest 8 dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør Leasingtager kan ophæve Leasingaftalen, såfremt Leasinggiver væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen og/eller service- og vedligeholdelsesaftalen. 14 Erstatning 14.1 I tilfælde af Leasingtagers misligholdelse af nærværende Leasingaftale, herunder i tilfælde hvor Leasinggiver hæver Leasingaftalen, samt i tilfælde hvor Leasingaftalen i øvrigt ophører før ordinært udløb, bortset fra eventuel opsigelse i medfør af pkt. 6 og de i pkt omhandlede tilfælde, er Leasingtager forpligtet til at betale erstatning til Leasinggiver for direkte tab, som Leasinggiver lider Såfremt Leasingtager ikke har misligholdt Leasingaftalen, kan Leasinggivers tab ved Leasingbilens total-skade eller bortkomst dog maksimalt udgøre Leasingbilens dagsværdi med tillæg af eventuelle over-kørte kilometer, forfaldne ubetalte Leasingydelser samt evt. andre forfaldne ubetalte skyldige beløb i henhold til Leasingaftalen. I de tilfælde, der er omtalt i pkt. 10.4, har Leasinggiver dog krav på nyværdierstatning. 15. Tilbagelevering 15.1 Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af Leasingaftalen, skal Leasinggiver afhente Leasingbilen på et af Leasingtager angivet sted inden for Aarhus Kommune, og Leasinggiver afholder alle hermed forbundne omkostninger Rettidig tilbagelevering af bilen ved Leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter Leasingperiodens udløb eller den dato, der er aftalt ved ophør før Leasingaftalens udløb. Såfremt Leasingaftalen udløber/ophører på en helligdag, en lørdag eller en søndag, er sidste rettidige tilbagelevering første hverdag efter leasingperiodens udløb/ophør Leasingtager accepterer, at Leasinggiver er berettiget til at opkræve en af Leasinggiver beregnet forholdsmæssig Leasingydelse samt andre omkostninger herunder Leasinggivers forøgede udgifter til registreringsafgift, såfremt forhold hos Leasingtager har medført for sen tilbagelevering af bilen. Betaling af denne forholdsmæssige Leasingydelse berettiger Side 8 af 10

9 ikke Leasingtager til at disponere over bilen efter aftalens ophør, dvs. ved udløbet af opsigelsen Leasingtager accepterer ligeledes, at Leasinggiver har op til 5 hverdages ekspeditionstid for aflevering af nummerplader efter Leasingtagers tilbagelevering af bilen, hvilket medfører, at Leasingtager får en slutafregning vedr. vægtafgift/ejerafgift og forsikringspræmie for en periode efter bilens tilbagelevering Bilen skal ved tilbageleveringen være i driftsmæssig klar og uskadt stand, og ved alle uacceptable mangler, dvs. mangler som ikke skyldes almindeligt slid og ælde, jf. definitionen af mangler i pkt. 15.7, er Leasingtager forpligtet til at afholde de beregnede omkostninger, eller selv at sikre istandsættelse i overensstemmelse med takseringen Taksering af køretøjet ved tilbagelevering foretages i samarbejde mellem repræsentanter for Leasingtager og Leasinggiver. Takseringen foretages på det af Leasingtager angivne afhentningssted. Såfremt der ikke kan opnås enighed om tilbageleveringsstanden, indkaldes en uvildig taksator. Omkostningerne til denne dækkes ligeligt af Leasingtager og Leasinggiver Mangler er defineret i bilag 3.4 Stand ved tilbagelevering. 16. Overdragelse af leasingaftalen 16.1 Leasinggiver er ikke berettiget til at overdrage rettighederne ifølge Leasingaftalen til tredjemand uden Leasingtagers samtykke. 17. Force Majeure 17.1 Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis Leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt Leasinggiver er dog ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og - hacking), og - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af lea-singgiver selv eller leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af leasinggiver Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. - Lovgivningen under alle omstændigheder gør Leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Side 9 af 10

10 17.4 Ovennævnte Force Majeure klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold. 18. Lovvalg og værneting 18.1 I tilfælde af tvister, der vedrører denne Leasingaftale eller fortolkning af bestemmelser heri, skal parterne søge sådanne tvister løst i mindelighed. Hvis det ikke er muligt at løse opståede tvister i mindelighed afgøres disse i første instans ved Retten i Aarhus. Retssproget skal være dansk, og tvister skal løses i henhold til dansk ret. Side 10 af 10

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Aftalenummer: 7022373 22-11-2011 Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere