Matematiklærerforeningens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper 4. Efteruddannelse 5. Økonomi 6. lærerforeningens Bogsalg 7. konkurrencer 8. Sekretariatet og LMFK-samarbejdet 9. Samarbejdet med andre foreninger og institutioner 10. Afslutning 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den medlemmer. Af disse er ca. 58% også medlemmer af en af de andre LMFK-foreninger. Styrelsen har i år bestået af: Marianne Kesselhahn, Stenløse Gymnasium og HF (Formand, kursusudvalg, LMFK-udvalg, Fagligt Forum, Pædagogisk Samarbejdsudvalg) Ulla Stampe Jakobsen, Herlev Gymnasium (kasserer, kursusudvalg, Danmarks Undervisnings Kommission) Carsten Olesen, Slagelse Gymnasium og HFkursus (næstformand, matematikkonkurrencer, redaktion af LMFK-bladet) Dorte Stockfi sch, VUC Århus (VESG-udvalg, regnskabsansvarlig for kurser, kursusudvalg) Mads Leth, Århus Statsgymnasium (kontakt til regionalledere, hjemmesiden) Birgit Lund Henriksen, Skt. Knuds Gymnasium (Formand for LMFK-udvalg, kursusudvalg) Suppleanter: Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (sekretær, Dansk Naturvidenskabelig Alliance) Morten Gjeddebæk, Svendborg Gymnasium og HF (sekretær, kursusudvalg) Styrelsen har i år afholdt 6 styrelsesmøder. 2. i gymnasiet og hf Styrelsens arbejde har i det sidste år naturligt nok været meget præget af reformen af ungdomsuddannelserne. Udviklingsprojekterne, kurserne, udgivelsespolitikken, offentliggørelse af gratis materiale på og samarbejdet med de andre faglige foreninger og universiteterne det hele har i langt overvejende grad været reformrettet. Efterårets regionalmøder havde alle et fast dagsordenspunkt, hvor man diskuterede erfaringer med at indgå i AT-forløb. Sådan må det nødvendigvis være i en reformtid, og det er vores hensigt i styrelsen at fortsætte med at prioritere det reformrettede arbejde højt. Vi mener dog også, at det stadig er vigtigt at inspirere og efteruddanne vores medlemmer mere bredt der skal være plads til at diskutere faget og lære nyt uden at hensigten er, at man går lige hjem og bruger det i undervisningen næste dag. Det er der ikke så meget plads til lige nu, men reformen bliver hverdag en dag, og så bliver der mere tid og flere ressourcer til disse aktiviteter. 3. Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper i almen studieforberedelse Den nedsatte arbejdsgruppe har holdt et startseminar, hvor forskellige oplægsholdere gav deres bud på, hvilke dele af matematisk teori og metode vi skal sikre plads i et 3-årigt AT-forløb. Der blev nedsat 3 undergrupper, som udarbejder skitser til undervisningsforløb. Gruppen mødes igen 1. september Tovholder er Marianne Kesselhahn. Statistik I starten af skoleåret 2006 afholdes et kursus for instruktører til de regionale kurser i statistik, som afholdes i uge 40 og uge 41. I alt 12 matematiklærere samles i Odense og udfærdiger materiale og program for disse kurser. Tovholder er Carsten Olesen. Samarbejde matematik og samfundsfag I efteråret 2005 afholdt vi i samarbejde med Foreningen af Lærere i Samfundsfag 7 regiona- LMFK-bladet 19

2 le en-dags kurser. I alt 144 matematik- og samfundsfagslærere deltog. Gruppen mødtes i foråret til et en-dags seminar for at diskutere erfaringerne og for at få nyt input fra Jesper Jespersen, professor i økonomi, RUC. På seminaret aftaltes 5 nye regionalkurser i efteråret Tovholder er Marianne Kesselhahn. Eksperimentel tilgang til matematik (XM) Den 24. maj 2006 afholdt lærerforeningen et heldagsseminar om XM. Der skal udvikles materiale, der tager afsæt i erfaringerne fra dette endags seminar, og som viser XM i matematikundervisningen på alle tre niveauer C, B og A og til henholdsvis hf og gymnasiet. De fagdidaktiske overvejelser skal også beskrives. I løbet af efteråret nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal på et to-dages seminar arbejde videre med XM. Tovholder er Olav Lyndrup. Samarbejde mellem matematik og fysik Vi har sammen med Fysiklærerforeningen afholdt et en-dags seminar i april. På seminaret blev der dannet fire arbejdsgrupper. Deltagerne mødes igen i september. Tovholder er Nils Fruensgaard. Evaluering af matematik C på stx og hhx Gymnasiereformen har for matematiks vedkommende blandt meget andet betydet, at matematik på C-niveau har fået en betydeligt ændret læreplan på hhx-området og er blevet etableret som et helt nyt fagligt niveau på stx-området. Disse nye elementer skal stå deres prøve allerede i dette skoleår. Center for Naturfagenes Didaktik ved KU og Metropolitanskolen har fået bevilget penge til et udviklingsprojekt, der skal evaluere det nye matematik C. Evalueringsgruppens medlemmer er: Christine Holm, Center for Naturfagenes Didaktik, KU Camilla Rump, Center for Naturfagenes Didaktik, KU Jesper Matthiasen, Århus Akademi Anne Marie Rask Svenningsen, Silkeborg Handelsskole Rasmus Axelsen, Handelsskolen Sjælland Syd, medlem af bestyrelsen for Handelsskolernes lærerforening Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole, medlem af lærerforeningens styrelse Hans Lindemann, rektor for Metropolitanskolen. Status for evalueringsarbejdet er primo august 2006, at: 1. Evalueringsgruppen har interviewet lærere og elever med matematik C erfaring på tre gymnasier og to handelsskoler. 2. Et elektronisk spørgeskema er sendt til 118 lærere, og 83 har besvaret spørgeskemaet. 3. I september og oktober bearbejdes interviews og spørgeskemaer. 4. Økonomi Bogsalgs økonomi lærerforeningens Bogsalg havde forrige regnskabsår et underskud på ca kr. Der er ikke blev solgt så meget som tidligere. I år er salget også mindre, og Bogsalg har et underskud på ca kr. Kursernes økonomi Kursusregnskabet udviser i år et underskud på ca kr., dels fordi ministeriet ikke giver tilskud til kurser mere, og dels fordi foreningen har investeret ca kr. i udviklingsprojekter. Foreningens økonomi Foreningens omkostninger er større end sidste år, hovedsageligt pga. udgifter til honorarer i forbindelse med udviklingsarbejde. I forhold til sidste år har LMFK et større overskud, og derfor er Mate matiklærerforeningens del af overskuddet, ca kr., større end sidste år, ca kr. Med kursernes, LMFKs og Bogsalgs resultat samt renter og skat har foreningen et underskud på ca kr. Foreningen havde sidste år et overskud på ca kr. 5. Efteruddannelse Kurser I år har der været afholdt følgende kurser: ken i København Årsmødet 2005 på Mulernes Legatskole 7 regionale kurser om Samarbejdet mellem 20 LMFK-bladet

3 samfundsfag og matematik. Disse kurser blev udbudt sammen med Foreningen af Lærere i Samfundsfag. Ligeledes har lærerforeningen udbudt efteruddannelseskurser, som kunne rekvireres til lokal afholdelse på en skole eller i en region: C-niveau på hf (ikke afholdt) Statistik (primært på C-niveau) (8 kurser afholdt). Efteruddannelsen, regionalt Der har været afholdt et regionalmøde i hver region i efteråret Der var på hvert møde et fagligt oplæg og et punkt, hvor man diskuterede bl.a. erfaringer med almen studieforberedelse. Fagkonsulenten deltog i møderne. Desuden deltog et styrelsesmedlem. De faglige oplæg var: Region 1: Vagn Lundsgaard: Fra otte til uendelig. Region 2: Hanne Hautop: og almen studieforberedelse. Region 3: Jørgen Schmidt: Om lige og ulige funktioner på baggrund af emnehæftet, han har skrevet. Region 4: Preben Blæsild: Spilteori og sandsynlighedsregning. Region 5: Susanne Ditlevsen: Om matematiske modeller i fysiologiske processer. Region 6: Carsten Thomasen: Grafteori med særligt fokus på emnets egnethed i gymnasieundervisningen. Region 7: Vagn Lundsgaard: Fra otte til uendelig. Grete Ridder Ebbesen gik af som regionalleder for region 7 i januar og afløses, indtil der kan vælges en ny i efteråret 2006, af Ulla Stampe Jakobsen. Lars Thams takkede af som regionalleder for region 4 på regionalmødet i efteråret Ole Bock blev valgt som ny regionalleder. En stor tak til Lars og Grete for en formidabel indsats gennem årene. LMFK-bladet 21

4 En tak til alle regionallederne for deres store indsats og en særlig tak for, at de påtog sig at arrangere efterårets regionale mat-samf-kurser. 6. lærerforeningens Bogsalg Foreningen fortsætter med flere udgivelser i serien Matematiske emner, der specielt egner sig til de valgfrie emneforløb. Konceptet er hæfter på 24 sider for 24 kr. ved køb af mere end 9 stk. I serien er der i årets løb udkommet: Kan det gøres bedre? Spil matematik Hvad skal det koste? To eksemplarer af hvert hæfte er udsendt til alle skoler. Samlet er der nu udgivet 9 hæfter i serien. Derudover er der udgivet et større hæfte: Vækst beregnet til C niveauet (udsendt til alle medlemmer). Endvidere er der udgivet vejledende opgavesamlinger til HF C og B niveau. Begge er blevet udsendt til medlemmerne. Alle hæfter og Bogsalgs øvrige udgivelser kan ses og bestilles på 7. konkurrencer lærerforeningen støtter Georg Mohr Konkurrencen. Georg Mohr gruppen har i år desuden afholdt Den Nordiske konkurrence, Den 47. Internationale olympiade, Baltic Way og flere træningsseminarier. Dette års GMkonkurrence har været opdelt i to runder, således at flere elever havde mulighed for at deltage. I styrelsen ser vi positivt på denne udvikling. Økonomisk støttes dette arbejde af flere donorer, og specielt har Carlsbergs Mindelegat besluttet at fortsætte med at støtte med et stort beløb. Styrelsen takker alle donorer for deres støtte. Styrelsen takker Georg Mohr Konkurrencens arbejdsgruppe: Marianne Terp, Kai Neergård, Kirsten Rosenkilde, Max Petersen, Jens-Søren Kjær Sørensen, Sven Toft Jensen, Ulrik Buchholtz, Anders Schack-Nielsen, Thomas Kragh og Rasmus Villemoes for dette store arbejde. Mere om Georg Mohr finder man på deres hjemmeside Der har i år ikke været nogen landsdækkende A- lympiade. Styrelsen beklager, at det ikke har været muligt at finde midler til at støtte denne konkurrence. Takket været Uwe Timm fra Christianshavns Gymnasium kunne vi med elever fra hans gymnasium udfylde den danske plads ved finalestævnet i Holland. 8. Sekretariatet og LMFK-samarbejdet Styrelsen takker sekretariatets medarbejdere Birgit Henckel, Gurli Ekstrand og Helle Larsen og studentermedhjælperne: Anne-Sofie Permin og Hans Bugge Grathwohl for omhyggelig og samvittighedsfuld indsats i det forløbne foreningsår. Sekretariatets medarbejdere har alle ydet et stort arbejde med at besvare forskelligartede henvendelser, udsende bøger o.a., administrere kurser, føre regnskaber osv. Tak til årsmødeudvalget og sekretariatet for planlægningen af årsmødet og fest, som i 2005 fandt sted på Mulernes Legatskole i Odense. Tak til Martin Kaihøj for det store arbejde med annoncer og udstillere til årsmødet. Styrelsen takker de øvrige LMFK-foreninger for samarbejdet i det forløbne år. Tak for godt samarbejde med redaktionsgruppen og specielt til Knud Erik Sørensen, der omhyggeligt sørger for LMFK-bladet. 9. Samarbejdet med andre foreninger og institutioner Marianne Kesselhahn har deltaget i Fagligt Forum og deltager i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Her har vi taget initiativ til at få lavet det samlede kursuskatalog, som kom som et indstik til Gymnasieskolen i starten af sommerferien. Foreningen er repræsenteret i Danmarks undervisningskommission, DMUK (ICMI- Danmark) ved Ulla Stampe Jakobsen og Morten Overgaard Nielsen. Formålet med kommissionen er bl.a. at virke som formidler af erfaringer fra, tendenser i og planer for matematikundervisning på alle undervisningsniveauer. DTU indbød igen i år styrelsen til et dialogmøde i januar, hvor der blev informeret om DTUuddannelserne og gymnasiereformen. 22 LMFK-bladet

5 Sammen med de faglige foreninger i biologi, fysik, geografi og kemi har lærerforeningen dannet Dansk Naturvidenskabelig Alliance (DNA), som er en udløber af Verdensklasseprojektet i hovedstadsområdet. Målet med DNA er udvikling af et website, hvor man sammenstykker flerfaglige forløb. Websitet ligger på dk. Websitet udvikles i samarbejde med Ebita og har Claus Jessen som chefredaktør og Peter Nørtoft som webmaster. I løbet af efteråret skal websitet lanceres. Olav Lyndrup deltager i møderne på foreningens vegne. Et vigtigt foreningsaktiv er matematikfagets hjemmeside, som redigeres af Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium. Vi takker Steen for det store arbejde med at holde hjemmesiden a jour. Erik von Essen har ydet en stor indsats som formand for foreningens kursusudvalg. Det vil vi gerne takke ham for. Kontakten til Undervisningsministeriet er hovedsageligt foregået gennem fagkonsulent Bjørn Grøn. Tak til Bjørn for godt samarbejde og et stort engagement i foreningens aktiviteter. 10. Afslutning Mads Leth udtræder af styrelsen pr. 1. september, da familien skal flytte til Cambodja, hvor både Mads og hans kone skal arbejde. Han afløses af Olav Lyndrup. Ulla Stampe Jakobsen og Carsten Olesen har meddelt, at de ikke genopstiller til styrelsen. En stor tak til alle tre for deres dygtige indsats og store engagement i styrelsesarbejdet. På styrelsens vegne Marianne Kesselhahn LMFK-bladet 23

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12.8.2012 1746 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand,

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011 lærerforeningens beretning 2010 2011 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2011 739 medlemmer, hvoraf 396 også var

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: Dagsorden for generalforsamlingen 2015 Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: 1. Valg af referent 2. Valg af ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning og diskussion

Læs mere

Udviklingsprojekter 2014/2015

Udviklingsprojekter 2014/2015 Udviklingsprojekter 2014/2015 I skoleåret 2014-2015 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, IT og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf 1 Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Generalforsamlingen fandt sted den 11. november 2009 kl. 19.30 på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden:

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 67 August 2009 Geo-Nyt 67, august 2009-1 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 67, august 2009-2 Anders Teglgaard Kjær kasserer Højslevgårdsvej 5, 7840 Højslev tlf. 97 52 35 99 tk@skivegym.dk

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

176» december 2009. samfundsfagsnyt. Columbus-prisen 2009. Aktionslæring og medborgerskab. Bestyrelsens beretning. foreningen af lærere i samfundsfag

176» december 2009. samfundsfagsnyt. Columbus-prisen 2009. Aktionslæring og medborgerskab. Bestyrelsens beretning. foreningen af lærere i samfundsfag 176» december 2009 samfundsfagsnyt Columbus-prisen 2009 Aktionslæring og medborgerskab Bestyrelsens beretning foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 177: 15. februar 2010 Indhold Redaktion:

Læs mere

Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006. Indledning

Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006. Indledning Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006 Indledning Studievejledningen har i det forløbne år været præget af evalueringer først Rambøll Managements evalueing af gennemførelsesvejledningen

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag 184» december 2011 samfundsfagsnyt Indtryk fra GFK Årets gang i bestyrelsen Dansen om EURO en foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 185: 15.02.2012 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Geo-Nyt 59, december 2004-1. Geo-Nyt 59. december 2004. Gullfoss, foto: Karsten Duus. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Geo-Nyt 59, december 2004-1. Geo-Nyt 59. december 2004. Gullfoss, foto: Karsten Duus. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 59, december 2004-1 Geo-Nyt 59 december 2004 Gullfoss, foto: Karsten Duus Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 59, december 2004-2 Jens Korsbæk Jensen kasserer Acaciavej 5, 1867

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. I

Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. I Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. I 7/1-99 17 elever deltog i Georg Mohr konkurrencen i matematik. Opgaven + løsningsark er udleveret til kolleger. Datamaskinen i nr.70 gik ned. Der er

Læs mere

Geo-Nyt 80. december 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 80. december 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 80 december 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken 4 2830 Virum tlf. 86 65 90 36 birgitjustesen@gmail.com Niels Vinther næstformand Lønstrupvej

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2014

Biofag. Nr.4 september 2014 Biofag Nr.4 september 2014 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer. FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere