Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen."

Transkript

1 MØDEREFERAT 27. maj 2013 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 24. maj 2013 kl. 9:00-11:30 Sted Deltagere HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggård, Henrik Gottlieb Hansen, Niels Præstkær Jørgensen, Thor Jensen, Marianne Pedersen, Poul-Erik Clausen, John Hermansen, Vibeke Jensen, Hanne Brink, Steffen Bjerregaard Holm, Niels Petterson, Merete Giehm-Reese, Lars Noesgaard og Annemarie Elverum Afbud Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen. Referat Pkt 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse af referatet fra mødet den 8. marts 2013 Referatet blev godkendt. Pkt. 3: Status for RKV indsatsen i VEU-centrene v. Lars Bylow Frandsen Lars præsenterede de seks indsatser (oplæg vedlægges), som netop nu finder sted på tværs i regionen: Opbygning af organisatorisk platform for IKV Kvalitetssikring af IKV-indsatsen Udvikling af uddannelsespakker mhp. at understøtte IKV Åben vejledning Øget udbudskoordinering Kompetenceplan / før-fasen Særligt arbejdet med at udforme uddannelsespakker og jobprofiler blev drøftet i Kompetencerådet, og især hvordan de synliggøres overfor målgruppen og hvordan man indretter et uddannelsesmiljø for de personer i målgruppen, der har et en bagage med fra tidligere erfaringer med uddannelsessystemet. RKV/IKV i forbindelse med opsagte og ledige blev også drøftet. Der var enighed om, at det er vigtigt, at alle tre politik-områder De tre ben (uddannelse, erhverv og beskæftigelse) bliver inddraget i arbejdet. Pkt. 4: Regional handlingsplan vedr. RKV v. Kirsten Aagaard, NVR og Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Kirsten startede med at sige, at selvom Kompetencerådet tidligere har drøftet den regionale handlingsplan, så tager arbejdet tid og fremdriften med selve arbejdet tager endnu mere tid. Kirsten gennemgik baggrunden for (oplæg vedlægges) det udsendte udkast til regional handlingsplan og Merete gennemgik derefter de konkrete forslag til handlinger og forslag til Kompetencerådets anbefalinger. Der var enighed om at lægge vægt på før-fasen og anmode Vækstforum om midler til denne indsats. 1/2

2 Pkt. 5: Drøftelse Der var enighed om, at der bør være vægt på det efterspørgselsrettede arbejde i virksomhederne og synliggørelse af virksomhedernes behov dvs. forfølge de allerede fastsatte mål i regionen. Det blev understreget, at RKV/IKV er et middel, hvor målene er kompetenceløft og det dobbelte kompetenceløft. Der var enighed om at handlingsplanen også inddrager ledige. Der var en god debat og der var enighed om, at Kirsten og Merete arbejder videre med handlingsplanen. Cases hertil modtages gerne! Kompetencerådet kommer til at godkende den endelige udgave. Pkt. 6: Status for drøftelserne om jobrotationsindsatsen v. Viggo Viggo gjorde kort rede for det afholdt møde den 8. april hos ham, hvor følgende blev aftalt: Der var enighed om, at jobrotation er et vigtigt redskab til vækst og til at skabe kompetenceløft. Der var desuden enighed om, at der ikke har været igangsat nok jobrotationsforløb i det private og at Kompetencerådet med hjælp af midler fra KOMPETENCEmidt kan sætte politisk fokus på dette redskab. Bl.a. til at udbrede det dobbelte kompetenceløft. Det blev aftalt, at det bør arrangeres tre højt profilerede møder - et for hvert af de tre VEU-områder. Her vil dagsordenen være en fælles indsats for, hvad kan der gøres og hvad er behovet i de enkelte områder. Udgangspunktet er samspillet mellem de tre politikområder og dermed på samspillet mellem både midlerne fra Prioritet 1 og Prioritet 2 i KOMPETENCEmidt. Møderne tager udgangspunkt i de jobcentre, som allerede har vist interesse for at deltage. Deltagere i sådanne møder skal være medlemmer af Vækstforum og regionsrådet f.eks. Henrik G. Hansen og Viggo Thinggård. Herudover deltagere fra Regional Udvikling, Bent Mikkelsen og Merete Giehm-Reese. Møder afholdes i samarbejde med Beskæftigelsesrådet (John Hermansen), LBR og Beskæftigelsesregionen. Desuden inviteres erhvervscentrene til møderne. Jobcentrene er leadpartnere i det nye Prioritet 2-projekt og der vil være behov for at konkretisere overfor disse, hvilket indhold Kompetencerådet ønsker af indsatsen, og sørge for at disse tager ejerskab og afsætter faglige nøglemedarbejdere til indsatsen. Merete og Annemarie udarbejder derfor en skitse til, hvad der er muligt (økonomisk og indholdsmæssigt) og ønskeligt af indsatsen både i forhold til de ledige og i forhold til de beskæftigede. Beskæftigelsesregionen inddrages i planlægningen og i forhold til oplægget. Der var enighed om, at indsatsen skal være additionel og dermed ikke være medvirkende til at opbygge parallelle systemer, men tværtimod supplerer og komplementere de eksisterende systemer og samarbejder. Merete meddelte, at der til at fortsætte og styrke arbejdet med jobrotation i kommunernes jobcentre formentlig er 5 til 7 millioner kr. på vej i såkaldte tilbageløbsmidler til Prioritet 2 i KOMPETENCEmidt. Det er disse midler, som der evt. kan afholdes stormøder angående. Men først skal det formelle skal naturligvis være på plads ansøgning og budget til Erhvervsstyrelsen. Viggo nedsatte en lille hurtigt arbejdende gruppe, som skal skabe baggrunden og planlægge - i form af slides - til møderne i VEU-centrenes geografiske oplande. Selve møderne afholdes, som aftalt, med de interesserede kommuner og i fællesskab med Beskæftigelsesregionen, Region Midtjylland, Kompetencerådet og KOMPETENCEmidt. Pkt. 7: Kort præsentation af en aktivitet i KOMPETENCEmidt: v. Niels Petterson, VEU-center Østjylland Niels gennemgik formål og muligheder i det elektroniske værktøj VirkMidt.dk, som er udviklet i forbindelse med KOMPETENCEmidt (se vedlagte oplæg), men som også anvendes af VEU-centrene og SKANkomp-projektet i regionen. VirkMidt.dk opfylder mange formål som både en database over besøgte virksomheder, et dokumentationsværktøj samt et katalog over den uddannelse, som virksomhederne efterspørger. Pkt. 8: Eventuelt Næste møde er den 6. september 2013 og afholdes på Herningsholm Erhvervsskole. På dagsordenen vil (formentlig) være evaluering af KOMPETENCEmidt /2

3 Status VEU-centrenes IKV-indsats i region Midtjylland Lars Bylow Frandsen Projekt- og udviklingsleder VEU-CENTER MIDTVEST

4 Indsatserne Opbygning af organisatorisk platform for IKV Bemanding Synliggørelse af praktikere Kvalitetssikring af IKV-indsatsen Beskrivelse af praksis, forretningsplaner Udvikling af uddannelsespakker mhp. at understøtte IKV Åben vejledning Øget udbudskoordinering Kompetenceplan / før-fasen

5 Opbygning af organisatorisk platform Alle uddannelsesinstitutioner har gennemført og beskrevet den organisatoriske platform ift. IKV. Ledere, praktikere og konsulenter - (administrative medarbejdere). Platformen omfatter ca. 200 medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne i regionens VEU-centre. Der udvikles på et interaktivt kort over IKV-praktikere (dem der konkret gennemfører IKV) på de enkelte uddannelsesinstitutioner til brug i vejledning og rådgivning. Skal anvendes af IKV-praktikere, konsulenter og administrative i vejledning og rådgivning. Skal anvendes ifm. Åben vejledning. Skal anvendes ift. servicering af øvrige aktører på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, herunder A-kasser, jobcentre.

6 Kvalitetssikring af IKV-indsatsen Uddannelsesinstitutionerne er ved at udvikle og beskrive procedurer for IKV (flow, interne procedurer): Hvem gør hvad,hvornår På institutionsniveau / afdelingsniveau Skal løftes til en regional kvalitetsstandard (minimumsmodel) Forventes færdiggjort inden sommerferien.

7 Uddannelsespakker Der arbejdes med uddannelsespakker på 2 fronter: A) Ift. uddannelsesmål gennemføres i samarbejde med relevante efteruddannelsesudvalg 3 områder: Bygge og anlæg (tømrer, murer, struktør) Industrien (industrioperatør, klejnsmed, automekaniker) HAKL - det merkantile område (detail) B) Ift. jobprofiler 3 områder: Bygge og anlæg (f.eks. struktør) Industrien (f.eks. medarbejder inden for lager og logistik, klejnsmed, vindmølleoperatør, maskinsnedker) HAKL - det merkantile område (f.eks. lønningsbogholder, projektsekretær, HR-assistent, call-centermedarbejder mv.) Flere målgrupper: ufaglærte, faglærte og ledige Forventes færdiggjort inden sommerferien Og så er det tid til praktikerne og konsulenterne! Opsøgende ift. virksomheder Udvikling af IKV ift. uddannelsespakker Praksisafprøvning i efteråret/vinter 2013

8 Åben Vejledning Hvem: Alle ansatte og ledige i region Midtjylland Hvor: Alle erhvervsskoler og VUC er dækkende alle byområder i hele region Midtjylland. Hvornår: Hver torsdag fra kl til kl (igangsat primo maj) Hvad: Vejledning for ansatte og ledige omkring mulighederne i VEU. Hvorfor: Supplement til den vejledning, der allerede i dag foregår i A-kasser og jobcentre samt ifm. uddannelsesinstitutionernes ordinære vejledningstilbud. Initiativet er markedsført lokalt over for i første omgang jobcentre og A-kasser Der sker en mindre registrering ifm. vejledning antal/målgruppe

9 Øget udbudskoordinering Ministerielt afsæt: Annonceringspligt ift. godkendte AMU-mål. VEU-center sekretariaterne i region Midtjylland har påtaget sig en koordinerende rolle ift. samarbejdet om udbud. Betydning ift. IKV: Regional og lokal koordinering af AMU-udbuddet medfører en større mulighed for faktisk gennemførelse af AMU-kurser og derfor øget mulighed for at gennemføre IKV i relation til disse kurser. Den øgede udbudskoordinering omfatter også uddannelsespakker, hvor IKV i endnu højere grad end ifm. enkeltstående AMU-kurser, giver mening for den enkelte og virksomheden.

10 Kompetenceplan / før-fasen Selvstændigt AMU-mål, uddannelsesnummer AMU dages varighed Fokus på før-fasen Deltagerne kan anvende værktøjer til at dokumentere og afklare egne kompetencer. Deltagerne er bevidste om og kan beskrive egne ønsker, potentialer og udviklingsområder ift. nuværende eller fremtidige job. Herunder kan deltageren vurdere, hvordan egne kompetencer kan bruges i en ny jobog branchesammenhæng. Deltagerne kender til mulighederne i uddannelsessystemet, herunder brug af IKV/RKV. Kompetenceplan anvendes ifm.: Åben vejledning (rekruttering af deltagere) Koordineret udbud af Kompetenceplan efterfølgende Åben vejledning.

11 Regional Handlingsplan om anerkendelse af realkompetencer Kompetencerådsmøde 24. Maj 2013 Kirsten Aagaard og Merete Giehm

12 Status maj 2013 Det tager tid! At udvikle brugen af RKV/IKV i uddannelsesinstitutionerne / VEU-centre At forankre muligheden for anerkendelse af realkompetencer hos relevante aktører virksomheder, jobcentre, a-kasser, fagforeninger, studievalg, tredje sektor At skabe en helhedsorienteret tilgang At kvalitetssikre, evaluere og kompetenceudvikle

13 Formål med en regional handlingsplan (1) At understøtte at indsatsen om anerkendelse af realkompetencer styrkes, og at der skabes større grad af synlighed i indsatsen. At styrke samarbejdet mellem de centrale aktører i arbejdet med RKV, det vil sige uddannelsesinstitutionerne, jobcentre, a-kasser, fagforeninger m.v. At styrke et sammenhængende perspektiv for uddannelse, job og beskæftigelse.

14 Formål med en regional handlingsplan (2) At styrke kvalitet og professionalisering af arbejdet med anerkendelse af realkompetencer At understøtte samarbejde om arbejdet med realkompetencer mellem forskellige aktører At bidrage til opmærksomhed på og udvikling af begreber og forståelser i teori og praksis af det samlede område At understøtte udviklingsinitiativer i sammenhæng med at drifte.

15 Handlingsplanens indhold Udgangspunkt i den nationale uddannelsespolitiske strategi og indsats Erfaringer fra hidtidige indsats i et fremadrettet perspektiv Forslag til konkrete indsatser Kompetencerådets anbefalinger

16 Den nationale handlingsplan (UVM) 1. Kortlægning af vejlednings- og rådgivningsaktiviteterne før en RKV (før-fasen). 2. Udredning af mulighederne for at RKV-ordningerne i uddannelserne kan få et bredere sigte, herunder et erhvervs- og beskæftigelses-sigte. 3. Kvalitetssikring af RKV-arbejdet med særligt fokus på udvikling af et kvalitetskodeks for anerkendelse af realkompetencer. 4. En styrket informationsindsats.

17 Forslag til konkrete indsatser 1. Styrket RKV-indsats i VEU-centrene og koordinering mellem uddannelsesinstitutionerne 2. Styrket samarbejde mellem jobcentre og andre vejledningsaktører og uddannelsesinstitutioner 3. Styrket samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner hvor IKV / RKV anvendes.

18 Kompetencerådets indstilling: At inddrage RKV i alle relevante indsatser iværksat af Region Midtjylland, dvs alle projekter støttet med regionale eller strukturfondsmidler. At RKV er et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte arbejdsstyrkens kompetenceniveau, herunder løftet fra ufaglært til faglært. At RKV kan bidrage til at arbejdsstyrken kan dokumentere sine kompetencer, også selv om de er erhvervet via arbejdserfaring og ikke gennem formel uddannelse.

19 Kompetencerådets anbefalinger: At der iværksættes arbejde med rkv i før-fasen dvs. afklaring før udarbejdelse af egentlig rkv/ikv. At der arbejdes med rkv i forhold til jobkompetenceprofiler på virksomhederne. At samarbejdet mellem aktørerne styrkes. At der arbejdes med organisering og kompetenceudvikling af fagpersonerne i de respektive institutioner.

20 Virk-midt.dk

21 Systemet overordnet Databasens formål er at sikre, at virksomhederne i regionen får tilbudt præcis den efteruddannelse, de og deres medarbejdere har brug for. Under KOMPETENCEmidt er der blevet udviklet og anvendt en registreringsdatabase over besøgte virksomheder i projektperioden. Dermed har projektet fået et unikt regionalt indblik i virksomhederne og deres uddannelsesbehov ikke mindst når det gælder de små virksomheder. Der er til registreringsdatabasen blevet udviklet og implementeret et efterspørgselskatalog, hvor virksomheder med et uopfyldt uddannelsesbehov kan registreres. EK er et redskab, som gør det muligt på regionsplan, at opsamle og afhjælpe virksomheder, der på grund af størrelse ikke tidligere har haft mulighed for at give deres medarbejdere efteruddannelse i tilstrækkelig omfang.

22 Virk-midt.dk Dokumentationssystem til en række projekter i Region Midtjylland KOMPETENCEmidt VEU Skankomp Konsulenterne registrerer deres projektaktiviteter hæftet op på den enkelte virksomhed Virksomhedernes kontaktkonsulenter kommer fra de indgange der har ansvaret for de respektive kommuner. Konsulenternes arbejde sker som udgangspunkt udelukkende inden for eget geografiske område. Konsulenter med særlig faglig indsigt fra andre områder kan inddrages efter behov.

23 Virksomheder i Virk-midt.dk Virk-midt.dk rummer i dag maj 2013 ca virksomheder hvorpå der er registreret: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4 VEU: Fase 5 VEU: Fase 4 Skankomp: Fase 5 Skankomp: 500

24 Opbygning - Hvilke rapporttyper Virksomhed baggrund Fase 1 Analyse af virksomhed KPm Fase 2 VEU Fase 4 KPm Fase 2 bemærkning VEU Fase 4 bemærkning KPm Fase 3 VEU Fase 5 KPm Fase 3 bemærkning VEU Fase 5 bemærkning KPm RKV KPm Rotationsordning Skankomp Fase 4 Skankomp Fase 4 bemærkning Skankomp Fase 5 Skankomp Fase 5 bemærkning

25 Opbygning frem til august 2012 nu sidder administrator i indgang Aarhus

26 Opbygning - virksomhedsoverblik

27 Opbygning virksomheden med rapporter

28 Muligheder i Virk-midt.dk Ud over at registrere aktiviteter i projekterne er der et par øvrige muligheder Trække tidsrapporter på den enkelte konsulent Trække tidsrapporter på den enkelte virksomhed Udfylde Analyse af virksomhed til gavn for det fremadrettede perspektiv i planlægning. Bag systemet som konsulenterne indtaster deres aktiviteter i ligger et større statistik-system, hvorfra koordinatorerne ved de enkelte indgange kan trække data ud fra rapporterne. Måltal Indhold i rapporter Tendenser og kurver i forbindelse med Analyse af virksomhederne

29 Jobrotation og KOMPETENCEmidt (Prioritet 2) Hvilke aktiviteter er der erfaringsmæssigt behov for? Kompetencerådet ser jobrotation som et redskab i arbejdet med det dobbelte kompetenceløft. Derfor vil udgangspunktet for alle aktiviteter være virksomhedernes og deres medarbejderes kompetencebehov. Her er jobrotation et vigtigt redskab, idet det åbner gode muligheder for virksomhederne for at få uddannet egne medarbejdere og samtidig ansætte vikarer, så der ikke bliver tale om produktionstab. Vikaransættelse giver de ledige mulighed for dels at vedligeholde eller tilegne sig nye kvalifikationer, idet de kan uddannes forud for vikaransættelsen, som giver dem mulighed for at vise, hvad de kan i praksis. Herved får virksomhederne gode muligheder for at rekruttere ny arbejdskraft på en kvalificeret måde, når det bliver aktuelt. Derfor satses der for tiden på jobrotation fra alle sider, hvorfor der er rigtig gode muligheder for virksomhederne for at gennemføre forløb uden økonomiske omkostninger. I beskæftigelsessystemet er der midler til uddannelse af ledige og ansættelse af vikarer mm., ligesom der er ansat særlige jobrotationskonsulenter i beskæftigelsesregionen, der udfører en stor informationsopgave. Uddannelsessystemet kan med taxameterfinansiering tilbyde stort set alle de uddannelser, der måtte være behov for. Er der så brug for mere, kan man spørge? Svaret er ja, idet forskellige evalueringer af jobrotationsindsatsen peger på områder, hvor det på trods af gode finansieringsmuligheder kan være svært at få indsatsen til at lykkes. Det er følgende: Den opsøgende indsats at få virksomhederne med på vognen, især de private At få lavet et sammenhængende projekt fra afklaring af virksomhedernes behov over udvælgelse og uddannelse af ledige til uddannelse af medarbejderne og implementering af deres nye kvalifikationer At finde de rette ledige til vikarjobbene At hjælpe virksomhederne med det administrative bøvl At overvåge projektet mens det kører og sikre samarbejdet mellem de forskellige aktører At samle op på projektet efter afslutning: sikre anvendelsen af de nye færdigheder blandt medarbejderne hvad fik virksomheden ud af det At samle op på de lediges udbytte af projektet og hjælpe dem videre. Erfaringerne fra bl.a. Skive og Randers peger på, at der udover et ledelsesmæssigt fokus vil være behov for en ekstra indsats, der kan kræve ekstern finansiering, på følgende områder: Koordinering systemerne imellem Sikring af samarbejdet mellem de tre politikområder helt ned til f.eks. fælles opsøgende indsats Ekstra indsats ifht. at finde de rigtige vikarer timer i jobcentrene Ekstra midler til uddannelse af ledige kontante tilskud til kommunerne Midler til opfølgningsindsatsen job- og VEU centre. Disse behov peger på behov for projektledere, der kan koordinere hele processen fra den opsøgende indsats til implementering af resultaterne hos virksomhederne og de ledige. Derudover peger erfaringerne fra Skive på, at det kan være udbytterigt at tænke jobrotation ind i organiseringen af jobcentrets hele indsats ifht. de ledige fx sådan at virksomhedspraktik bruges på den målgruppe, der også vil være relevant ifht. jobrotation. 1/3

30 Hvad kan KOMPETENCEmidt bruges til? Formålet med KOMPETENCEmidt 2.0 er at kunne binde aktiviteter for både ansatte og ledige sammen i jobrotationsforløb. Denne mulighed har tidligere manglet i KOMPETENCEmidt, men nu er der mulighed for at f.eks. en gruppe af virksomheder i en bestemt branche eller et bestemt område kan lave en samlet jobrotationsindsats naturligvis sammen med de ordinære nationale midler. Den primære opgave har været for VEU-centrene at udføre et opsøgende arbejde (Prioritet 1) og nu vil opgaven for jobcentrene være at købe erhvervsskolerne til at opkvalificere de ledige, som virksomhederne har udtrykt behov for og som mangler en konkret kompetence. For at jobcentrene kan indkøbe de rette kurser til de rette ledige er Jobcentrene nødt til at bygge videre på det opsøgende arbejde over for de SMV er, som VEU-centrene har allerede besøgt samt bygge på det opsøgende arbejde, som VEU-centrene fortsætter med. Der er derfor nødvendigt med et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne og jobcentrene om koordinationen af indsatsen. Partnerskabet vedr. Priortiet 2 er således: Som det ses, så er VEU-centrene og andre uddannelsesudbydere eksterne partnere (udenfor partnerskabet) på Prioritet 2. Alt salg af kurser mellem jobcentrene og VEU-centrene sker pr. faktura og efter en markedsperspektivering. Hvilke typer af udgifter er støtteberettigede i KOMPETENCEmidt? Alle udgifter, der ikke er et kommunalt budget til i forvejen. Det kan være: 1. Timer hos partnerne (jobcentrene) til at koordinere og igangsætte jobrotationsforløb sammen med erhvervsservicesystemet og erhvervsskolerne 2. Timer hos partnerne (jobcentrene) til opsøgende arbejde sammen med erhvervsservicesystemet og erhvervsskolerne 3. Køb af kurser hos erhvervsskolerne til ledige er oftest ikke additionelt, fordi sådanne køb af kurser ofte være en vigtig del af den kommunale beskæftigelsesstrategi. Køber jobcenteret kurser, som er relateret til den planlagte aktivitet i KOMPETENCEmidt, af eget budget, så vil udgiften kunne indgå i aktiviteten som en medfinansiering. 4. Køb af ikke-ordinære kurser (dvs. additionelle forløb for ledige) 5. Timer til ekstraordinær administration i forbindelse med de igangsatte initiativer 6. Timer til opfølgning 2/3

31 De ønskede aktiviteter skal medfinansieres med 50% og medfinansieringen kan bestå af egne udgifter i aktiviteten eller deltagerunderhold som nævnt i pkt. 3. Hvilke midler er til rådighed i KOMPETENCEmidt, Prioritet 2? Leadpartnere på dette projekt (Prioritet 2) vil være jobcentrene - og følgende har allerede udtrykt interesse: En samlet aktivitet med følgende partnere: Jobcenter Ringkøbing-Skjern Jobcenter Holstebro Jobcenter Struer Jobcenter Herning Jobcenter Ikast-Brande Reserveret ca. 2,9 mio. kr. til et samlet budget på 5,8 mio. kr. To selvstændige aktiviteter: Jobcenter Aarhus Reserveret ca. 1,0 mio. kr. til et samlet budget på ca. 2,0 mio. kr. Jobcenter Skive Reserveret ca. 2,9 mio. kr. til et samlet budget på 5,8 mio. kr. Der er et nuværende samlet budget på Prioritet 2 på 23 mio. kr. Dvs. der er 11,5 mio. kr. i EU tilskud til rådighed indtil Som det ses, er der, i skrivende stund, reserveret 6,8 mio. kr. Hertil skal lægges ca. 2 mio. kr., til administration og evaluering af projektet hos operatøren. Den resterende nuværende pulje er derfor knap 3 mio. kr. Andre jobcentre, end ovenstående, har udtrykt interesse, men det vil i første omgang blive undersøgt blandt ovenstående partnere om der her kan igangsættes jobrotationsforløb. 3/3

MØDEREFERAT 8. oktober 2012

MØDEREFERAT 8. oktober 2012 MØDEREFERAT 8. oktober 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg. Viggo Thinggård, Ole V. Christiansen, John Hermansen,

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Projekt Samarbejde og Partnerskab

Projekt Samarbejde og Partnerskab EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk EUC Nord

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Dagens program i kort form Klokkeslæt Programindhold 09:00-09:30 Morgenbuffet og indskrivning Hvem 09:30-09:40 Velkomst Formand for Kompetencerådet Viggo

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere