Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen."

Transkript

1 MØDEREFERAT 27. maj 2013 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 24. maj 2013 kl. 9:00-11:30 Sted Deltagere HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggård, Henrik Gottlieb Hansen, Niels Præstkær Jørgensen, Thor Jensen, Marianne Pedersen, Poul-Erik Clausen, John Hermansen, Vibeke Jensen, Hanne Brink, Steffen Bjerregaard Holm, Niels Petterson, Merete Giehm-Reese, Lars Noesgaard og Annemarie Elverum Afbud Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen. Referat Pkt 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse af referatet fra mødet den 8. marts 2013 Referatet blev godkendt. Pkt. 3: Status for RKV indsatsen i VEU-centrene v. Lars Bylow Frandsen Lars præsenterede de seks indsatser (oplæg vedlægges), som netop nu finder sted på tværs i regionen: Opbygning af organisatorisk platform for IKV Kvalitetssikring af IKV-indsatsen Udvikling af uddannelsespakker mhp. at understøtte IKV Åben vejledning Øget udbudskoordinering Kompetenceplan / før-fasen Særligt arbejdet med at udforme uddannelsespakker og jobprofiler blev drøftet i Kompetencerådet, og især hvordan de synliggøres overfor målgruppen og hvordan man indretter et uddannelsesmiljø for de personer i målgruppen, der har et en bagage med fra tidligere erfaringer med uddannelsessystemet. RKV/IKV i forbindelse med opsagte og ledige blev også drøftet. Der var enighed om, at det er vigtigt, at alle tre politik-områder De tre ben (uddannelse, erhverv og beskæftigelse) bliver inddraget i arbejdet. Pkt. 4: Regional handlingsplan vedr. RKV v. Kirsten Aagaard, NVR og Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Kirsten startede med at sige, at selvom Kompetencerådet tidligere har drøftet den regionale handlingsplan, så tager arbejdet tid og fremdriften med selve arbejdet tager endnu mere tid. Kirsten gennemgik baggrunden for (oplæg vedlægges) det udsendte udkast til regional handlingsplan og Merete gennemgik derefter de konkrete forslag til handlinger og forslag til Kompetencerådets anbefalinger. Der var enighed om at lægge vægt på før-fasen og anmode Vækstforum om midler til denne indsats. 1/2

2 Pkt. 5: Drøftelse Der var enighed om, at der bør være vægt på det efterspørgselsrettede arbejde i virksomhederne og synliggørelse af virksomhedernes behov dvs. forfølge de allerede fastsatte mål i regionen. Det blev understreget, at RKV/IKV er et middel, hvor målene er kompetenceløft og det dobbelte kompetenceløft. Der var enighed om at handlingsplanen også inddrager ledige. Der var en god debat og der var enighed om, at Kirsten og Merete arbejder videre med handlingsplanen. Cases hertil modtages gerne! Kompetencerådet kommer til at godkende den endelige udgave. Pkt. 6: Status for drøftelserne om jobrotationsindsatsen v. Viggo Viggo gjorde kort rede for det afholdt møde den 8. april hos ham, hvor følgende blev aftalt: Der var enighed om, at jobrotation er et vigtigt redskab til vækst og til at skabe kompetenceløft. Der var desuden enighed om, at der ikke har været igangsat nok jobrotationsforløb i det private og at Kompetencerådet med hjælp af midler fra KOMPETENCEmidt kan sætte politisk fokus på dette redskab. Bl.a. til at udbrede det dobbelte kompetenceløft. Det blev aftalt, at det bør arrangeres tre højt profilerede møder - et for hvert af de tre VEU-områder. Her vil dagsordenen være en fælles indsats for, hvad kan der gøres og hvad er behovet i de enkelte områder. Udgangspunktet er samspillet mellem de tre politikområder og dermed på samspillet mellem både midlerne fra Prioritet 1 og Prioritet 2 i KOMPETENCEmidt. Møderne tager udgangspunkt i de jobcentre, som allerede har vist interesse for at deltage. Deltagere i sådanne møder skal være medlemmer af Vækstforum og regionsrådet f.eks. Henrik G. Hansen og Viggo Thinggård. Herudover deltagere fra Regional Udvikling, Bent Mikkelsen og Merete Giehm-Reese. Møder afholdes i samarbejde med Beskæftigelsesrådet (John Hermansen), LBR og Beskæftigelsesregionen. Desuden inviteres erhvervscentrene til møderne. Jobcentrene er leadpartnere i det nye Prioritet 2-projekt og der vil være behov for at konkretisere overfor disse, hvilket indhold Kompetencerådet ønsker af indsatsen, og sørge for at disse tager ejerskab og afsætter faglige nøglemedarbejdere til indsatsen. Merete og Annemarie udarbejder derfor en skitse til, hvad der er muligt (økonomisk og indholdsmæssigt) og ønskeligt af indsatsen både i forhold til de ledige og i forhold til de beskæftigede. Beskæftigelsesregionen inddrages i planlægningen og i forhold til oplægget. Der var enighed om, at indsatsen skal være additionel og dermed ikke være medvirkende til at opbygge parallelle systemer, men tværtimod supplerer og komplementere de eksisterende systemer og samarbejder. Merete meddelte, at der til at fortsætte og styrke arbejdet med jobrotation i kommunernes jobcentre formentlig er 5 til 7 millioner kr. på vej i såkaldte tilbageløbsmidler til Prioritet 2 i KOMPETENCEmidt. Det er disse midler, som der evt. kan afholdes stormøder angående. Men først skal det formelle skal naturligvis være på plads ansøgning og budget til Erhvervsstyrelsen. Viggo nedsatte en lille hurtigt arbejdende gruppe, som skal skabe baggrunden og planlægge - i form af slides - til møderne i VEU-centrenes geografiske oplande. Selve møderne afholdes, som aftalt, med de interesserede kommuner og i fællesskab med Beskæftigelsesregionen, Region Midtjylland, Kompetencerådet og KOMPETENCEmidt. Pkt. 7: Kort præsentation af en aktivitet i KOMPETENCEmidt: v. Niels Petterson, VEU-center Østjylland Niels gennemgik formål og muligheder i det elektroniske værktøj VirkMidt.dk, som er udviklet i forbindelse med KOMPETENCEmidt (se vedlagte oplæg), men som også anvendes af VEU-centrene og SKANkomp-projektet i regionen. VirkMidt.dk opfylder mange formål som både en database over besøgte virksomheder, et dokumentationsværktøj samt et katalog over den uddannelse, som virksomhederne efterspørger. Pkt. 8: Eventuelt Næste møde er den 6. september 2013 og afholdes på Herningsholm Erhvervsskole. På dagsordenen vil (formentlig) være evaluering af KOMPETENCEmidt /2

3 Status VEU-centrenes IKV-indsats i region Midtjylland Lars Bylow Frandsen Projekt- og udviklingsleder VEU-CENTER MIDTVEST

4 Indsatserne Opbygning af organisatorisk platform for IKV Bemanding Synliggørelse af praktikere Kvalitetssikring af IKV-indsatsen Beskrivelse af praksis, forretningsplaner Udvikling af uddannelsespakker mhp. at understøtte IKV Åben vejledning Øget udbudskoordinering Kompetenceplan / før-fasen

5 Opbygning af organisatorisk platform Alle uddannelsesinstitutioner har gennemført og beskrevet den organisatoriske platform ift. IKV. Ledere, praktikere og konsulenter - (administrative medarbejdere). Platformen omfatter ca. 200 medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne i regionens VEU-centre. Der udvikles på et interaktivt kort over IKV-praktikere (dem der konkret gennemfører IKV) på de enkelte uddannelsesinstitutioner til brug i vejledning og rådgivning. Skal anvendes af IKV-praktikere, konsulenter og administrative i vejledning og rådgivning. Skal anvendes ifm. Åben vejledning. Skal anvendes ift. servicering af øvrige aktører på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, herunder A-kasser, jobcentre.

6 Kvalitetssikring af IKV-indsatsen Uddannelsesinstitutionerne er ved at udvikle og beskrive procedurer for IKV (flow, interne procedurer): Hvem gør hvad,hvornår På institutionsniveau / afdelingsniveau Skal løftes til en regional kvalitetsstandard (minimumsmodel) Forventes færdiggjort inden sommerferien.

7 Uddannelsespakker Der arbejdes med uddannelsespakker på 2 fronter: A) Ift. uddannelsesmål gennemføres i samarbejde med relevante efteruddannelsesudvalg 3 områder: Bygge og anlæg (tømrer, murer, struktør) Industrien (industrioperatør, klejnsmed, automekaniker) HAKL - det merkantile område (detail) B) Ift. jobprofiler 3 områder: Bygge og anlæg (f.eks. struktør) Industrien (f.eks. medarbejder inden for lager og logistik, klejnsmed, vindmølleoperatør, maskinsnedker) HAKL - det merkantile område (f.eks. lønningsbogholder, projektsekretær, HR-assistent, call-centermedarbejder mv.) Flere målgrupper: ufaglærte, faglærte og ledige Forventes færdiggjort inden sommerferien Og så er det tid til praktikerne og konsulenterne! Opsøgende ift. virksomheder Udvikling af IKV ift. uddannelsespakker Praksisafprøvning i efteråret/vinter 2013

8 Åben Vejledning Hvem: Alle ansatte og ledige i region Midtjylland Hvor: Alle erhvervsskoler og VUC er dækkende alle byområder i hele region Midtjylland. Hvornår: Hver torsdag fra kl til kl (igangsat primo maj) Hvad: Vejledning for ansatte og ledige omkring mulighederne i VEU. Hvorfor: Supplement til den vejledning, der allerede i dag foregår i A-kasser og jobcentre samt ifm. uddannelsesinstitutionernes ordinære vejledningstilbud. Initiativet er markedsført lokalt over for i første omgang jobcentre og A-kasser Der sker en mindre registrering ifm. vejledning antal/målgruppe

9 Øget udbudskoordinering Ministerielt afsæt: Annonceringspligt ift. godkendte AMU-mål. VEU-center sekretariaterne i region Midtjylland har påtaget sig en koordinerende rolle ift. samarbejdet om udbud. Betydning ift. IKV: Regional og lokal koordinering af AMU-udbuddet medfører en større mulighed for faktisk gennemførelse af AMU-kurser og derfor øget mulighed for at gennemføre IKV i relation til disse kurser. Den øgede udbudskoordinering omfatter også uddannelsespakker, hvor IKV i endnu højere grad end ifm. enkeltstående AMU-kurser, giver mening for den enkelte og virksomheden.

10 Kompetenceplan / før-fasen Selvstændigt AMU-mål, uddannelsesnummer AMU dages varighed Fokus på før-fasen Deltagerne kan anvende værktøjer til at dokumentere og afklare egne kompetencer. Deltagerne er bevidste om og kan beskrive egne ønsker, potentialer og udviklingsområder ift. nuværende eller fremtidige job. Herunder kan deltageren vurdere, hvordan egne kompetencer kan bruges i en ny jobog branchesammenhæng. Deltagerne kender til mulighederne i uddannelsessystemet, herunder brug af IKV/RKV. Kompetenceplan anvendes ifm.: Åben vejledning (rekruttering af deltagere) Koordineret udbud af Kompetenceplan efterfølgende Åben vejledning.

11 Regional Handlingsplan om anerkendelse af realkompetencer Kompetencerådsmøde 24. Maj 2013 Kirsten Aagaard og Merete Giehm

12 Status maj 2013 Det tager tid! At udvikle brugen af RKV/IKV i uddannelsesinstitutionerne / VEU-centre At forankre muligheden for anerkendelse af realkompetencer hos relevante aktører virksomheder, jobcentre, a-kasser, fagforeninger, studievalg, tredje sektor At skabe en helhedsorienteret tilgang At kvalitetssikre, evaluere og kompetenceudvikle

13 Formål med en regional handlingsplan (1) At understøtte at indsatsen om anerkendelse af realkompetencer styrkes, og at der skabes større grad af synlighed i indsatsen. At styrke samarbejdet mellem de centrale aktører i arbejdet med RKV, det vil sige uddannelsesinstitutionerne, jobcentre, a-kasser, fagforeninger m.v. At styrke et sammenhængende perspektiv for uddannelse, job og beskæftigelse.

14 Formål med en regional handlingsplan (2) At styrke kvalitet og professionalisering af arbejdet med anerkendelse af realkompetencer At understøtte samarbejde om arbejdet med realkompetencer mellem forskellige aktører At bidrage til opmærksomhed på og udvikling af begreber og forståelser i teori og praksis af det samlede område At understøtte udviklingsinitiativer i sammenhæng med at drifte.

15 Handlingsplanens indhold Udgangspunkt i den nationale uddannelsespolitiske strategi og indsats Erfaringer fra hidtidige indsats i et fremadrettet perspektiv Forslag til konkrete indsatser Kompetencerådets anbefalinger

16 Den nationale handlingsplan (UVM) 1. Kortlægning af vejlednings- og rådgivningsaktiviteterne før en RKV (før-fasen). 2. Udredning af mulighederne for at RKV-ordningerne i uddannelserne kan få et bredere sigte, herunder et erhvervs- og beskæftigelses-sigte. 3. Kvalitetssikring af RKV-arbejdet med særligt fokus på udvikling af et kvalitetskodeks for anerkendelse af realkompetencer. 4. En styrket informationsindsats.

17 Forslag til konkrete indsatser 1. Styrket RKV-indsats i VEU-centrene og koordinering mellem uddannelsesinstitutionerne 2. Styrket samarbejde mellem jobcentre og andre vejledningsaktører og uddannelsesinstitutioner 3. Styrket samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner hvor IKV / RKV anvendes.

18 Kompetencerådets indstilling: At inddrage RKV i alle relevante indsatser iværksat af Region Midtjylland, dvs alle projekter støttet med regionale eller strukturfondsmidler. At RKV er et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte arbejdsstyrkens kompetenceniveau, herunder løftet fra ufaglært til faglært. At RKV kan bidrage til at arbejdsstyrken kan dokumentere sine kompetencer, også selv om de er erhvervet via arbejdserfaring og ikke gennem formel uddannelse.

19 Kompetencerådets anbefalinger: At der iværksættes arbejde med rkv i før-fasen dvs. afklaring før udarbejdelse af egentlig rkv/ikv. At der arbejdes med rkv i forhold til jobkompetenceprofiler på virksomhederne. At samarbejdet mellem aktørerne styrkes. At der arbejdes med organisering og kompetenceudvikling af fagpersonerne i de respektive institutioner.

20 Virk-midt.dk

21 Systemet overordnet Databasens formål er at sikre, at virksomhederne i regionen får tilbudt præcis den efteruddannelse, de og deres medarbejdere har brug for. Under KOMPETENCEmidt er der blevet udviklet og anvendt en registreringsdatabase over besøgte virksomheder i projektperioden. Dermed har projektet fået et unikt regionalt indblik i virksomhederne og deres uddannelsesbehov ikke mindst når det gælder de små virksomheder. Der er til registreringsdatabasen blevet udviklet og implementeret et efterspørgselskatalog, hvor virksomheder med et uopfyldt uddannelsesbehov kan registreres. EK er et redskab, som gør det muligt på regionsplan, at opsamle og afhjælpe virksomheder, der på grund af størrelse ikke tidligere har haft mulighed for at give deres medarbejdere efteruddannelse i tilstrækkelig omfang.

22 Virk-midt.dk Dokumentationssystem til en række projekter i Region Midtjylland KOMPETENCEmidt VEU Skankomp Konsulenterne registrerer deres projektaktiviteter hæftet op på den enkelte virksomhed Virksomhedernes kontaktkonsulenter kommer fra de indgange der har ansvaret for de respektive kommuner. Konsulenternes arbejde sker som udgangspunkt udelukkende inden for eget geografiske område. Konsulenter med særlig faglig indsigt fra andre områder kan inddrages efter behov.

23 Virksomheder i Virk-midt.dk Virk-midt.dk rummer i dag maj 2013 ca virksomheder hvorpå der er registreret: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4 VEU: Fase 5 VEU: Fase 4 Skankomp: Fase 5 Skankomp: 500

24 Opbygning - Hvilke rapporttyper Virksomhed baggrund Fase 1 Analyse af virksomhed KPm Fase 2 VEU Fase 4 KPm Fase 2 bemærkning VEU Fase 4 bemærkning KPm Fase 3 VEU Fase 5 KPm Fase 3 bemærkning VEU Fase 5 bemærkning KPm RKV KPm Rotationsordning Skankomp Fase 4 Skankomp Fase 4 bemærkning Skankomp Fase 5 Skankomp Fase 5 bemærkning

25 Opbygning frem til august 2012 nu sidder administrator i indgang Aarhus

26 Opbygning - virksomhedsoverblik

27 Opbygning virksomheden med rapporter

28 Muligheder i Virk-midt.dk Ud over at registrere aktiviteter i projekterne er der et par øvrige muligheder Trække tidsrapporter på den enkelte konsulent Trække tidsrapporter på den enkelte virksomhed Udfylde Analyse af virksomhed til gavn for det fremadrettede perspektiv i planlægning. Bag systemet som konsulenterne indtaster deres aktiviteter i ligger et større statistik-system, hvorfra koordinatorerne ved de enkelte indgange kan trække data ud fra rapporterne. Måltal Indhold i rapporter Tendenser og kurver i forbindelse med Analyse af virksomhederne

29 Jobrotation og KOMPETENCEmidt (Prioritet 2) Hvilke aktiviteter er der erfaringsmæssigt behov for? Kompetencerådet ser jobrotation som et redskab i arbejdet med det dobbelte kompetenceløft. Derfor vil udgangspunktet for alle aktiviteter være virksomhedernes og deres medarbejderes kompetencebehov. Her er jobrotation et vigtigt redskab, idet det åbner gode muligheder for virksomhederne for at få uddannet egne medarbejdere og samtidig ansætte vikarer, så der ikke bliver tale om produktionstab. Vikaransættelse giver de ledige mulighed for dels at vedligeholde eller tilegne sig nye kvalifikationer, idet de kan uddannes forud for vikaransættelsen, som giver dem mulighed for at vise, hvad de kan i praksis. Herved får virksomhederne gode muligheder for at rekruttere ny arbejdskraft på en kvalificeret måde, når det bliver aktuelt. Derfor satses der for tiden på jobrotation fra alle sider, hvorfor der er rigtig gode muligheder for virksomhederne for at gennemføre forløb uden økonomiske omkostninger. I beskæftigelsessystemet er der midler til uddannelse af ledige og ansættelse af vikarer mm., ligesom der er ansat særlige jobrotationskonsulenter i beskæftigelsesregionen, der udfører en stor informationsopgave. Uddannelsessystemet kan med taxameterfinansiering tilbyde stort set alle de uddannelser, der måtte være behov for. Er der så brug for mere, kan man spørge? Svaret er ja, idet forskellige evalueringer af jobrotationsindsatsen peger på områder, hvor det på trods af gode finansieringsmuligheder kan være svært at få indsatsen til at lykkes. Det er følgende: Den opsøgende indsats at få virksomhederne med på vognen, især de private At få lavet et sammenhængende projekt fra afklaring af virksomhedernes behov over udvælgelse og uddannelse af ledige til uddannelse af medarbejderne og implementering af deres nye kvalifikationer At finde de rette ledige til vikarjobbene At hjælpe virksomhederne med det administrative bøvl At overvåge projektet mens det kører og sikre samarbejdet mellem de forskellige aktører At samle op på projektet efter afslutning: sikre anvendelsen af de nye færdigheder blandt medarbejderne hvad fik virksomheden ud af det At samle op på de lediges udbytte af projektet og hjælpe dem videre. Erfaringerne fra bl.a. Skive og Randers peger på, at der udover et ledelsesmæssigt fokus vil være behov for en ekstra indsats, der kan kræve ekstern finansiering, på følgende områder: Koordinering systemerne imellem Sikring af samarbejdet mellem de tre politikområder helt ned til f.eks. fælles opsøgende indsats Ekstra indsats ifht. at finde de rigtige vikarer timer i jobcentrene Ekstra midler til uddannelse af ledige kontante tilskud til kommunerne Midler til opfølgningsindsatsen job- og VEU centre. Disse behov peger på behov for projektledere, der kan koordinere hele processen fra den opsøgende indsats til implementering af resultaterne hos virksomhederne og de ledige. Derudover peger erfaringerne fra Skive på, at det kan være udbytterigt at tænke jobrotation ind i organiseringen af jobcentrets hele indsats ifht. de ledige fx sådan at virksomhedspraktik bruges på den målgruppe, der også vil være relevant ifht. jobrotation. 1/3

30 Hvad kan KOMPETENCEmidt bruges til? Formålet med KOMPETENCEmidt 2.0 er at kunne binde aktiviteter for både ansatte og ledige sammen i jobrotationsforløb. Denne mulighed har tidligere manglet i KOMPETENCEmidt, men nu er der mulighed for at f.eks. en gruppe af virksomheder i en bestemt branche eller et bestemt område kan lave en samlet jobrotationsindsats naturligvis sammen med de ordinære nationale midler. Den primære opgave har været for VEU-centrene at udføre et opsøgende arbejde (Prioritet 1) og nu vil opgaven for jobcentrene være at købe erhvervsskolerne til at opkvalificere de ledige, som virksomhederne har udtrykt behov for og som mangler en konkret kompetence. For at jobcentrene kan indkøbe de rette kurser til de rette ledige er Jobcentrene nødt til at bygge videre på det opsøgende arbejde over for de SMV er, som VEU-centrene har allerede besøgt samt bygge på det opsøgende arbejde, som VEU-centrene fortsætter med. Der er derfor nødvendigt med et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne og jobcentrene om koordinationen af indsatsen. Partnerskabet vedr. Priortiet 2 er således: Som det ses, så er VEU-centrene og andre uddannelsesudbydere eksterne partnere (udenfor partnerskabet) på Prioritet 2. Alt salg af kurser mellem jobcentrene og VEU-centrene sker pr. faktura og efter en markedsperspektivering. Hvilke typer af udgifter er støtteberettigede i KOMPETENCEmidt? Alle udgifter, der ikke er et kommunalt budget til i forvejen. Det kan være: 1. Timer hos partnerne (jobcentrene) til at koordinere og igangsætte jobrotationsforløb sammen med erhvervsservicesystemet og erhvervsskolerne 2. Timer hos partnerne (jobcentrene) til opsøgende arbejde sammen med erhvervsservicesystemet og erhvervsskolerne 3. Køb af kurser hos erhvervsskolerne til ledige er oftest ikke additionelt, fordi sådanne køb af kurser ofte være en vigtig del af den kommunale beskæftigelsesstrategi. Køber jobcenteret kurser, som er relateret til den planlagte aktivitet i KOMPETENCEmidt, af eget budget, så vil udgiften kunne indgå i aktiviteten som en medfinansiering. 4. Køb af ikke-ordinære kurser (dvs. additionelle forløb for ledige) 5. Timer til ekstraordinær administration i forbindelse med de igangsatte initiativer 6. Timer til opfølgning 2/3

31 De ønskede aktiviteter skal medfinansieres med 50% og medfinansieringen kan bestå af egne udgifter i aktiviteten eller deltagerunderhold som nævnt i pkt. 3. Hvilke midler er til rådighed i KOMPETENCEmidt, Prioritet 2? Leadpartnere på dette projekt (Prioritet 2) vil være jobcentrene - og følgende har allerede udtrykt interesse: En samlet aktivitet med følgende partnere: Jobcenter Ringkøbing-Skjern Jobcenter Holstebro Jobcenter Struer Jobcenter Herning Jobcenter Ikast-Brande Reserveret ca. 2,9 mio. kr. til et samlet budget på 5,8 mio. kr. To selvstændige aktiviteter: Jobcenter Aarhus Reserveret ca. 1,0 mio. kr. til et samlet budget på ca. 2,0 mio. kr. Jobcenter Skive Reserveret ca. 2,9 mio. kr. til et samlet budget på 5,8 mio. kr. Der er et nuværende samlet budget på Prioritet 2 på 23 mio. kr. Dvs. der er 11,5 mio. kr. i EU tilskud til rådighed indtil Som det ses, er der, i skrivende stund, reserveret 6,8 mio. kr. Hertil skal lægges ca. 2 mio. kr., til administration og evaluering af projektet hos operatøren. Den resterende nuværende pulje er derfor knap 3 mio. kr. Andre jobcentre, end ovenstående, har udtrykt interesse, men det vil i første omgang blive undersøgt blandt ovenstående partnere om der her kan igangsættes jobrotationsforløb. 3/3

MØDEREFERAT 3. december 2012

MØDEREFERAT 3. december 2012 MØDEREFERAT 3. december 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 30. november 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Viggo Thinggård, Erik Krarup,

Læs mere

MØDEREFERAT 8. oktober 2012

MØDEREFERAT 8. oktober 2012 MØDEREFERAT 8. oktober 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg. Viggo Thinggård, Ole V. Christiansen, John Hermansen,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Dagens program 9.50 - Velkomst v/ Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland, Repræsentant for Vidennet 10.00 - Hvordan får vi væksthjulet til at køre hurtigere?

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Styregruppen - KOMPETENCEmidt 8 Uddannelsesinstitutioner 3 Erhvervsråd 4 Jobcentre 2 repræs. fra hver af de fire lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

KompetenceMidt Koordineret indsats i fem kommuner i MidtVest. SLUTRAPPORT

KompetenceMidt Koordineret indsats i fem kommuner i MidtVest. SLUTRAPPORT KompetenceMidt Koordineret indsats i fem kommuner i MidtVest. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt er en del af EU- strukturfondsprogram. Dette indeholder en række forskellige prioriteter vedr. menneskelige ressourcer.

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Jette Christensen, Vibeke Ranch

Jette Christensen, Vibeke Ranch REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Torsdag den 28. februar 2008 Sted Deltagere Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Viggo Thinggaard, Svend Skov Jensen, Birgit Otkjær, Ole V.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup

Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup Efteruddannelseschef Leif Kloster Herningsholm Erhvervsskole LK 140515 1 Hvad kan virksomhederne bruge erhvervsskolen

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 2 Hvad sker fra centralt hold Leo Larsen: Offensiv virksomhedsservice 3 Formålet med det koordinerede

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere