Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen."

Transkript

1 MØDEREFERAT 27. maj 2013 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 24. maj 2013 kl. 9:00-11:30 Sted Deltagere HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggård, Henrik Gottlieb Hansen, Niels Præstkær Jørgensen, Thor Jensen, Marianne Pedersen, Poul-Erik Clausen, John Hermansen, Vibeke Jensen, Hanne Brink, Steffen Bjerregaard Holm, Niels Petterson, Merete Giehm-Reese, Lars Noesgaard og Annemarie Elverum Afbud Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen. Referat Pkt 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse af referatet fra mødet den 8. marts 2013 Referatet blev godkendt. Pkt. 3: Status for RKV indsatsen i VEU-centrene v. Lars Bylow Frandsen Lars præsenterede de seks indsatser (oplæg vedlægges), som netop nu finder sted på tværs i regionen: Opbygning af organisatorisk platform for IKV Kvalitetssikring af IKV-indsatsen Udvikling af uddannelsespakker mhp. at understøtte IKV Åben vejledning Øget udbudskoordinering Kompetenceplan / før-fasen Særligt arbejdet med at udforme uddannelsespakker og jobprofiler blev drøftet i Kompetencerådet, og især hvordan de synliggøres overfor målgruppen og hvordan man indretter et uddannelsesmiljø for de personer i målgruppen, der har et en bagage med fra tidligere erfaringer med uddannelsessystemet. RKV/IKV i forbindelse med opsagte og ledige blev også drøftet. Der var enighed om, at det er vigtigt, at alle tre politik-områder De tre ben (uddannelse, erhverv og beskæftigelse) bliver inddraget i arbejdet. Pkt. 4: Regional handlingsplan vedr. RKV v. Kirsten Aagaard, NVR og Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Kirsten startede med at sige, at selvom Kompetencerådet tidligere har drøftet den regionale handlingsplan, så tager arbejdet tid og fremdriften med selve arbejdet tager endnu mere tid. Kirsten gennemgik baggrunden for (oplæg vedlægges) det udsendte udkast til regional handlingsplan og Merete gennemgik derefter de konkrete forslag til handlinger og forslag til Kompetencerådets anbefalinger. Der var enighed om at lægge vægt på før-fasen og anmode Vækstforum om midler til denne indsats. 1/2

2 Pkt. 5: Drøftelse Der var enighed om, at der bør være vægt på det efterspørgselsrettede arbejde i virksomhederne og synliggørelse af virksomhedernes behov dvs. forfølge de allerede fastsatte mål i regionen. Det blev understreget, at RKV/IKV er et middel, hvor målene er kompetenceløft og det dobbelte kompetenceløft. Der var enighed om at handlingsplanen også inddrager ledige. Der var en god debat og der var enighed om, at Kirsten og Merete arbejder videre med handlingsplanen. Cases hertil modtages gerne! Kompetencerådet kommer til at godkende den endelige udgave. Pkt. 6: Status for drøftelserne om jobrotationsindsatsen v. Viggo Viggo gjorde kort rede for det afholdt møde den 8. april hos ham, hvor følgende blev aftalt: Der var enighed om, at jobrotation er et vigtigt redskab til vækst og til at skabe kompetenceløft. Der var desuden enighed om, at der ikke har været igangsat nok jobrotationsforløb i det private og at Kompetencerådet med hjælp af midler fra KOMPETENCEmidt kan sætte politisk fokus på dette redskab. Bl.a. til at udbrede det dobbelte kompetenceløft. Det blev aftalt, at det bør arrangeres tre højt profilerede møder - et for hvert af de tre VEU-områder. Her vil dagsordenen være en fælles indsats for, hvad kan der gøres og hvad er behovet i de enkelte områder. Udgangspunktet er samspillet mellem de tre politikområder og dermed på samspillet mellem både midlerne fra Prioritet 1 og Prioritet 2 i KOMPETENCEmidt. Møderne tager udgangspunkt i de jobcentre, som allerede har vist interesse for at deltage. Deltagere i sådanne møder skal være medlemmer af Vækstforum og regionsrådet f.eks. Henrik G. Hansen og Viggo Thinggård. Herudover deltagere fra Regional Udvikling, Bent Mikkelsen og Merete Giehm-Reese. Møder afholdes i samarbejde med Beskæftigelsesrådet (John Hermansen), LBR og Beskæftigelsesregionen. Desuden inviteres erhvervscentrene til møderne. Jobcentrene er leadpartnere i det nye Prioritet 2-projekt og der vil være behov for at konkretisere overfor disse, hvilket indhold Kompetencerådet ønsker af indsatsen, og sørge for at disse tager ejerskab og afsætter faglige nøglemedarbejdere til indsatsen. Merete og Annemarie udarbejder derfor en skitse til, hvad der er muligt (økonomisk og indholdsmæssigt) og ønskeligt af indsatsen både i forhold til de ledige og i forhold til de beskæftigede. Beskæftigelsesregionen inddrages i planlægningen og i forhold til oplægget. Der var enighed om, at indsatsen skal være additionel og dermed ikke være medvirkende til at opbygge parallelle systemer, men tværtimod supplerer og komplementere de eksisterende systemer og samarbejder. Merete meddelte, at der til at fortsætte og styrke arbejdet med jobrotation i kommunernes jobcentre formentlig er 5 til 7 millioner kr. på vej i såkaldte tilbageløbsmidler til Prioritet 2 i KOMPETENCEmidt. Det er disse midler, som der evt. kan afholdes stormøder angående. Men først skal det formelle skal naturligvis være på plads ansøgning og budget til Erhvervsstyrelsen. Viggo nedsatte en lille hurtigt arbejdende gruppe, som skal skabe baggrunden og planlægge - i form af slides - til møderne i VEU-centrenes geografiske oplande. Selve møderne afholdes, som aftalt, med de interesserede kommuner og i fællesskab med Beskæftigelsesregionen, Region Midtjylland, Kompetencerådet og KOMPETENCEmidt. Pkt. 7: Kort præsentation af en aktivitet i KOMPETENCEmidt: v. Niels Petterson, VEU-center Østjylland Niels gennemgik formål og muligheder i det elektroniske værktøj VirkMidt.dk, som er udviklet i forbindelse med KOMPETENCEmidt (se vedlagte oplæg), men som også anvendes af VEU-centrene og SKANkomp-projektet i regionen. VirkMidt.dk opfylder mange formål som både en database over besøgte virksomheder, et dokumentationsværktøj samt et katalog over den uddannelse, som virksomhederne efterspørger. Pkt. 8: Eventuelt Næste møde er den 6. september 2013 og afholdes på Herningsholm Erhvervsskole. På dagsordenen vil (formentlig) være evaluering af KOMPETENCEmidt /2

3 Status VEU-centrenes IKV-indsats i region Midtjylland Lars Bylow Frandsen Projekt- og udviklingsleder VEU-CENTER MIDTVEST

4 Indsatserne Opbygning af organisatorisk platform for IKV Bemanding Synliggørelse af praktikere Kvalitetssikring af IKV-indsatsen Beskrivelse af praksis, forretningsplaner Udvikling af uddannelsespakker mhp. at understøtte IKV Åben vejledning Øget udbudskoordinering Kompetenceplan / før-fasen

5 Opbygning af organisatorisk platform Alle uddannelsesinstitutioner har gennemført og beskrevet den organisatoriske platform ift. IKV. Ledere, praktikere og konsulenter - (administrative medarbejdere). Platformen omfatter ca. 200 medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne i regionens VEU-centre. Der udvikles på et interaktivt kort over IKV-praktikere (dem der konkret gennemfører IKV) på de enkelte uddannelsesinstitutioner til brug i vejledning og rådgivning. Skal anvendes af IKV-praktikere, konsulenter og administrative i vejledning og rådgivning. Skal anvendes ifm. Åben vejledning. Skal anvendes ift. servicering af øvrige aktører på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, herunder A-kasser, jobcentre.

6 Kvalitetssikring af IKV-indsatsen Uddannelsesinstitutionerne er ved at udvikle og beskrive procedurer for IKV (flow, interne procedurer): Hvem gør hvad,hvornår På institutionsniveau / afdelingsniveau Skal løftes til en regional kvalitetsstandard (minimumsmodel) Forventes færdiggjort inden sommerferien.

7 Uddannelsespakker Der arbejdes med uddannelsespakker på 2 fronter: A) Ift. uddannelsesmål gennemføres i samarbejde med relevante efteruddannelsesudvalg 3 områder: Bygge og anlæg (tømrer, murer, struktør) Industrien (industrioperatør, klejnsmed, automekaniker) HAKL - det merkantile område (detail) B) Ift. jobprofiler 3 områder: Bygge og anlæg (f.eks. struktør) Industrien (f.eks. medarbejder inden for lager og logistik, klejnsmed, vindmølleoperatør, maskinsnedker) HAKL - det merkantile område (f.eks. lønningsbogholder, projektsekretær, HR-assistent, call-centermedarbejder mv.) Flere målgrupper: ufaglærte, faglærte og ledige Forventes færdiggjort inden sommerferien Og så er det tid til praktikerne og konsulenterne! Opsøgende ift. virksomheder Udvikling af IKV ift. uddannelsespakker Praksisafprøvning i efteråret/vinter 2013

8 Åben Vejledning Hvem: Alle ansatte og ledige i region Midtjylland Hvor: Alle erhvervsskoler og VUC er dækkende alle byområder i hele region Midtjylland. Hvornår: Hver torsdag fra kl til kl (igangsat primo maj) Hvad: Vejledning for ansatte og ledige omkring mulighederne i VEU. Hvorfor: Supplement til den vejledning, der allerede i dag foregår i A-kasser og jobcentre samt ifm. uddannelsesinstitutionernes ordinære vejledningstilbud. Initiativet er markedsført lokalt over for i første omgang jobcentre og A-kasser Der sker en mindre registrering ifm. vejledning antal/målgruppe

9 Øget udbudskoordinering Ministerielt afsæt: Annonceringspligt ift. godkendte AMU-mål. VEU-center sekretariaterne i region Midtjylland har påtaget sig en koordinerende rolle ift. samarbejdet om udbud. Betydning ift. IKV: Regional og lokal koordinering af AMU-udbuddet medfører en større mulighed for faktisk gennemførelse af AMU-kurser og derfor øget mulighed for at gennemføre IKV i relation til disse kurser. Den øgede udbudskoordinering omfatter også uddannelsespakker, hvor IKV i endnu højere grad end ifm. enkeltstående AMU-kurser, giver mening for den enkelte og virksomheden.

10 Kompetenceplan / før-fasen Selvstændigt AMU-mål, uddannelsesnummer AMU dages varighed Fokus på før-fasen Deltagerne kan anvende værktøjer til at dokumentere og afklare egne kompetencer. Deltagerne er bevidste om og kan beskrive egne ønsker, potentialer og udviklingsområder ift. nuværende eller fremtidige job. Herunder kan deltageren vurdere, hvordan egne kompetencer kan bruges i en ny jobog branchesammenhæng. Deltagerne kender til mulighederne i uddannelsessystemet, herunder brug af IKV/RKV. Kompetenceplan anvendes ifm.: Åben vejledning (rekruttering af deltagere) Koordineret udbud af Kompetenceplan efterfølgende Åben vejledning.

11 Regional Handlingsplan om anerkendelse af realkompetencer Kompetencerådsmøde 24. Maj 2013 Kirsten Aagaard og Merete Giehm

12 Status maj 2013 Det tager tid! At udvikle brugen af RKV/IKV i uddannelsesinstitutionerne / VEU-centre At forankre muligheden for anerkendelse af realkompetencer hos relevante aktører virksomheder, jobcentre, a-kasser, fagforeninger, studievalg, tredje sektor At skabe en helhedsorienteret tilgang At kvalitetssikre, evaluere og kompetenceudvikle

13 Formål med en regional handlingsplan (1) At understøtte at indsatsen om anerkendelse af realkompetencer styrkes, og at der skabes større grad af synlighed i indsatsen. At styrke samarbejdet mellem de centrale aktører i arbejdet med RKV, det vil sige uddannelsesinstitutionerne, jobcentre, a-kasser, fagforeninger m.v. At styrke et sammenhængende perspektiv for uddannelse, job og beskæftigelse.

14 Formål med en regional handlingsplan (2) At styrke kvalitet og professionalisering af arbejdet med anerkendelse af realkompetencer At understøtte samarbejde om arbejdet med realkompetencer mellem forskellige aktører At bidrage til opmærksomhed på og udvikling af begreber og forståelser i teori og praksis af det samlede område At understøtte udviklingsinitiativer i sammenhæng med at drifte.

15 Handlingsplanens indhold Udgangspunkt i den nationale uddannelsespolitiske strategi og indsats Erfaringer fra hidtidige indsats i et fremadrettet perspektiv Forslag til konkrete indsatser Kompetencerådets anbefalinger

16 Den nationale handlingsplan (UVM) 1. Kortlægning af vejlednings- og rådgivningsaktiviteterne før en RKV (før-fasen). 2. Udredning af mulighederne for at RKV-ordningerne i uddannelserne kan få et bredere sigte, herunder et erhvervs- og beskæftigelses-sigte. 3. Kvalitetssikring af RKV-arbejdet med særligt fokus på udvikling af et kvalitetskodeks for anerkendelse af realkompetencer. 4. En styrket informationsindsats.

17 Forslag til konkrete indsatser 1. Styrket RKV-indsats i VEU-centrene og koordinering mellem uddannelsesinstitutionerne 2. Styrket samarbejde mellem jobcentre og andre vejledningsaktører og uddannelsesinstitutioner 3. Styrket samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner hvor IKV / RKV anvendes.

18 Kompetencerådets indstilling: At inddrage RKV i alle relevante indsatser iværksat af Region Midtjylland, dvs alle projekter støttet med regionale eller strukturfondsmidler. At RKV er et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte arbejdsstyrkens kompetenceniveau, herunder løftet fra ufaglært til faglært. At RKV kan bidrage til at arbejdsstyrken kan dokumentere sine kompetencer, også selv om de er erhvervet via arbejdserfaring og ikke gennem formel uddannelse.

19 Kompetencerådets anbefalinger: At der iværksættes arbejde med rkv i før-fasen dvs. afklaring før udarbejdelse af egentlig rkv/ikv. At der arbejdes med rkv i forhold til jobkompetenceprofiler på virksomhederne. At samarbejdet mellem aktørerne styrkes. At der arbejdes med organisering og kompetenceudvikling af fagpersonerne i de respektive institutioner.

20 Virk-midt.dk

21 Systemet overordnet Databasens formål er at sikre, at virksomhederne i regionen får tilbudt præcis den efteruddannelse, de og deres medarbejdere har brug for. Under KOMPETENCEmidt er der blevet udviklet og anvendt en registreringsdatabase over besøgte virksomheder i projektperioden. Dermed har projektet fået et unikt regionalt indblik i virksomhederne og deres uddannelsesbehov ikke mindst når det gælder de små virksomheder. Der er til registreringsdatabasen blevet udviklet og implementeret et efterspørgselskatalog, hvor virksomheder med et uopfyldt uddannelsesbehov kan registreres. EK er et redskab, som gør det muligt på regionsplan, at opsamle og afhjælpe virksomheder, der på grund af størrelse ikke tidligere har haft mulighed for at give deres medarbejdere efteruddannelse i tilstrækkelig omfang.

22 Virk-midt.dk Dokumentationssystem til en række projekter i Region Midtjylland KOMPETENCEmidt VEU Skankomp Konsulenterne registrerer deres projektaktiviteter hæftet op på den enkelte virksomhed Virksomhedernes kontaktkonsulenter kommer fra de indgange der har ansvaret for de respektive kommuner. Konsulenternes arbejde sker som udgangspunkt udelukkende inden for eget geografiske område. Konsulenter med særlig faglig indsigt fra andre områder kan inddrages efter behov.

23 Virksomheder i Virk-midt.dk Virk-midt.dk rummer i dag maj 2013 ca virksomheder hvorpå der er registreret: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4 VEU: Fase 5 VEU: Fase 4 Skankomp: Fase 5 Skankomp: 500

24 Opbygning - Hvilke rapporttyper Virksomhed baggrund Fase 1 Analyse af virksomhed KPm Fase 2 VEU Fase 4 KPm Fase 2 bemærkning VEU Fase 4 bemærkning KPm Fase 3 VEU Fase 5 KPm Fase 3 bemærkning VEU Fase 5 bemærkning KPm RKV KPm Rotationsordning Skankomp Fase 4 Skankomp Fase 4 bemærkning Skankomp Fase 5 Skankomp Fase 5 bemærkning

25 Opbygning frem til august 2012 nu sidder administrator i indgang Aarhus

26 Opbygning - virksomhedsoverblik

27 Opbygning virksomheden med rapporter

28 Muligheder i Virk-midt.dk Ud over at registrere aktiviteter i projekterne er der et par øvrige muligheder Trække tidsrapporter på den enkelte konsulent Trække tidsrapporter på den enkelte virksomhed Udfylde Analyse af virksomhed til gavn for det fremadrettede perspektiv i planlægning. Bag systemet som konsulenterne indtaster deres aktiviteter i ligger et større statistik-system, hvorfra koordinatorerne ved de enkelte indgange kan trække data ud fra rapporterne. Måltal Indhold i rapporter Tendenser og kurver i forbindelse med Analyse af virksomhederne

29 Jobrotation og KOMPETENCEmidt (Prioritet 2) Hvilke aktiviteter er der erfaringsmæssigt behov for? Kompetencerådet ser jobrotation som et redskab i arbejdet med det dobbelte kompetenceløft. Derfor vil udgangspunktet for alle aktiviteter være virksomhedernes og deres medarbejderes kompetencebehov. Her er jobrotation et vigtigt redskab, idet det åbner gode muligheder for virksomhederne for at få uddannet egne medarbejdere og samtidig ansætte vikarer, så der ikke bliver tale om produktionstab. Vikaransættelse giver de ledige mulighed for dels at vedligeholde eller tilegne sig nye kvalifikationer, idet de kan uddannes forud for vikaransættelsen, som giver dem mulighed for at vise, hvad de kan i praksis. Herved får virksomhederne gode muligheder for at rekruttere ny arbejdskraft på en kvalificeret måde, når det bliver aktuelt. Derfor satses der for tiden på jobrotation fra alle sider, hvorfor der er rigtig gode muligheder for virksomhederne for at gennemføre forløb uden økonomiske omkostninger. I beskæftigelsessystemet er der midler til uddannelse af ledige og ansættelse af vikarer mm., ligesom der er ansat særlige jobrotationskonsulenter i beskæftigelsesregionen, der udfører en stor informationsopgave. Uddannelsessystemet kan med taxameterfinansiering tilbyde stort set alle de uddannelser, der måtte være behov for. Er der så brug for mere, kan man spørge? Svaret er ja, idet forskellige evalueringer af jobrotationsindsatsen peger på områder, hvor det på trods af gode finansieringsmuligheder kan være svært at få indsatsen til at lykkes. Det er følgende: Den opsøgende indsats at få virksomhederne med på vognen, især de private At få lavet et sammenhængende projekt fra afklaring af virksomhedernes behov over udvælgelse og uddannelse af ledige til uddannelse af medarbejderne og implementering af deres nye kvalifikationer At finde de rette ledige til vikarjobbene At hjælpe virksomhederne med det administrative bøvl At overvåge projektet mens det kører og sikre samarbejdet mellem de forskellige aktører At samle op på projektet efter afslutning: sikre anvendelsen af de nye færdigheder blandt medarbejderne hvad fik virksomheden ud af det At samle op på de lediges udbytte af projektet og hjælpe dem videre. Erfaringerne fra bl.a. Skive og Randers peger på, at der udover et ledelsesmæssigt fokus vil være behov for en ekstra indsats, der kan kræve ekstern finansiering, på følgende områder: Koordinering systemerne imellem Sikring af samarbejdet mellem de tre politikområder helt ned til f.eks. fælles opsøgende indsats Ekstra indsats ifht. at finde de rigtige vikarer timer i jobcentrene Ekstra midler til uddannelse af ledige kontante tilskud til kommunerne Midler til opfølgningsindsatsen job- og VEU centre. Disse behov peger på behov for projektledere, der kan koordinere hele processen fra den opsøgende indsats til implementering af resultaterne hos virksomhederne og de ledige. Derudover peger erfaringerne fra Skive på, at det kan være udbytterigt at tænke jobrotation ind i organiseringen af jobcentrets hele indsats ifht. de ledige fx sådan at virksomhedspraktik bruges på den målgruppe, der også vil være relevant ifht. jobrotation. 1/3

30 Hvad kan KOMPETENCEmidt bruges til? Formålet med KOMPETENCEmidt 2.0 er at kunne binde aktiviteter for både ansatte og ledige sammen i jobrotationsforløb. Denne mulighed har tidligere manglet i KOMPETENCEmidt, men nu er der mulighed for at f.eks. en gruppe af virksomheder i en bestemt branche eller et bestemt område kan lave en samlet jobrotationsindsats naturligvis sammen med de ordinære nationale midler. Den primære opgave har været for VEU-centrene at udføre et opsøgende arbejde (Prioritet 1) og nu vil opgaven for jobcentrene være at købe erhvervsskolerne til at opkvalificere de ledige, som virksomhederne har udtrykt behov for og som mangler en konkret kompetence. For at jobcentrene kan indkøbe de rette kurser til de rette ledige er Jobcentrene nødt til at bygge videre på det opsøgende arbejde over for de SMV er, som VEU-centrene har allerede besøgt samt bygge på det opsøgende arbejde, som VEU-centrene fortsætter med. Der er derfor nødvendigt med et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne og jobcentrene om koordinationen af indsatsen. Partnerskabet vedr. Priortiet 2 er således: Som det ses, så er VEU-centrene og andre uddannelsesudbydere eksterne partnere (udenfor partnerskabet) på Prioritet 2. Alt salg af kurser mellem jobcentrene og VEU-centrene sker pr. faktura og efter en markedsperspektivering. Hvilke typer af udgifter er støtteberettigede i KOMPETENCEmidt? Alle udgifter, der ikke er et kommunalt budget til i forvejen. Det kan være: 1. Timer hos partnerne (jobcentrene) til at koordinere og igangsætte jobrotationsforløb sammen med erhvervsservicesystemet og erhvervsskolerne 2. Timer hos partnerne (jobcentrene) til opsøgende arbejde sammen med erhvervsservicesystemet og erhvervsskolerne 3. Køb af kurser hos erhvervsskolerne til ledige er oftest ikke additionelt, fordi sådanne køb af kurser ofte være en vigtig del af den kommunale beskæftigelsesstrategi. Køber jobcenteret kurser, som er relateret til den planlagte aktivitet i KOMPETENCEmidt, af eget budget, så vil udgiften kunne indgå i aktiviteten som en medfinansiering. 4. Køb af ikke-ordinære kurser (dvs. additionelle forløb for ledige) 5. Timer til ekstraordinær administration i forbindelse med de igangsatte initiativer 6. Timer til opfølgning 2/3

31 De ønskede aktiviteter skal medfinansieres med 50% og medfinansieringen kan bestå af egne udgifter i aktiviteten eller deltagerunderhold som nævnt i pkt. 3. Hvilke midler er til rådighed i KOMPETENCEmidt, Prioritet 2? Leadpartnere på dette projekt (Prioritet 2) vil være jobcentrene - og følgende har allerede udtrykt interesse: En samlet aktivitet med følgende partnere: Jobcenter Ringkøbing-Skjern Jobcenter Holstebro Jobcenter Struer Jobcenter Herning Jobcenter Ikast-Brande Reserveret ca. 2,9 mio. kr. til et samlet budget på 5,8 mio. kr. To selvstændige aktiviteter: Jobcenter Aarhus Reserveret ca. 1,0 mio. kr. til et samlet budget på ca. 2,0 mio. kr. Jobcenter Skive Reserveret ca. 2,9 mio. kr. til et samlet budget på 5,8 mio. kr. Der er et nuværende samlet budget på Prioritet 2 på 23 mio. kr. Dvs. der er 11,5 mio. kr. i EU tilskud til rådighed indtil Som det ses, er der, i skrivende stund, reserveret 6,8 mio. kr. Hertil skal lægges ca. 2 mio. kr., til administration og evaluering af projektet hos operatøren. Den resterende nuværende pulje er derfor knap 3 mio. kr. Andre jobcentre, end ovenstående, har udtrykt interesse, men det vil i første omgang blive undersøgt blandt ovenstående partnere om der her kan igangsættes jobrotationsforløb. 3/3

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

MØDEREFERAT 3. december 2012

MØDEREFERAT 3. december 2012 MØDEREFERAT 3. december 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 30. november 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Viggo Thinggård, Erik Krarup,

Læs mere

MØDEREFERAT 29. maj 2012

MØDEREFERAT 29. maj 2012 MØDEREFERAT 29. maj 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 25. maj 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Afbud REFERAT HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggaard, Ole V. Christiansen,

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

MØDEREFERAT 10. marts 2013 REFERAT

MØDEREFERAT 10. marts 2013 REFERAT MØDEREFERAT 10. marts 2013 Emne Mødedato Sted Deltagere Kompetencerådsmøde Fredag den 8. marts 2013 kl. 9:00-12:00 med efterfølgende frokost Randers Kommune, Laksetorvet, lokale E.3.16 Viggo Thinggård,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

MØDEREFERAT 8. oktober 2012

MØDEREFERAT 8. oktober 2012 MØDEREFERAT 8. oktober 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg. Viggo Thinggård, Ole V. Christiansen, John Hermansen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Forlængelse af KOMPETENCEmidt

Forlængelse af KOMPETENCEmidt Forlængelse af KOMPETENCEmidt Fortsat kvalificering og kompetenceudvikling af arbejdsstyrken i Region Midtjylland er en højt prioriteret indsat for Vækstforum. I erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 hedder

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning

Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Torsdag den 4. december 2008 Sted Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Deltagere Afbud Viggo Thinggaard, Aage Krogsdal, Henning Gjellerod, Aage

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

- Kvalitet, status og initiativer

- Kvalitet, status og initiativer Realkompetence i NVR - Kvalitet, status og initiativer DFS s forum for kompetencer/realkompetence Den 24. januar 2012 Ulla Nistrup NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence www.nvr.nu Program Kvalitet

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V København, den 27.august 2010 Danish Adult

Læs mere

REFERAT. Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Fredag den 30. maj 2008 Sted Deltagere

REFERAT. Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Fredag den 30. maj 2008 Sted Deltagere REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Fredag den 30. maj 2008 Sted Deltagere Afbud Erhvervsakademiet MidtVest, Valdemar Poulsensvej 4, 7500 Holstebro Viggo Thinggaard, Svend Skov Jensen, Birgit

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden 25. juni 2013 - kl. 12:00 13.00 Hotel Scandic Afbud: Find Poulsen, Jens Svenningsen, Lars Juul Jørgensen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 8. december 2010 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Uddannelsesplaner Samarbejde Virksomhedernes betingelser for brug af VEU Anbefalinger

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Partnere AOF Midt - Herning afdelingen (Projektleder) Att. Afdelingsleder Birgitte Frydensbjerg Gl. Landevej 3 7400 Herning Tlf. 2025 0622 eller bifr@aof.dk Erhvervsrådet

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Dagens program 9.50 - Velkomst v/ Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland, Repræsentant for Vidennet 10.00 - Hvordan får vi væksthjulet til at køre hurtigere?

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere