Sprogpraktikforløbet på SCN i 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogpraktikforløbet på SCN i 2010."

Transkript

1 Sprogpraktikforløbet på SCN i I 2010 søgte og fik SCN midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre et forløb med sprogpraktik. Sprogpraktikken fandt sted fra august til december Deltagerne var indenfor denne periode i sprogpraktik i 13 uger. Praktikken lå de 2 dage om ugen, hvor kursisterne ikke var i ordinær undervisning og som regel i 3 4 timers per gang. Målgruppen var kursister på SPC der har opholdstilladelse som led i familiesammenføring. Sprogpraktikken havde derudover DU2 Modul 2 og 3 og DU3 Modul 2 som målgruppe. To vejledere varetog tilrettelæggelsen og gennemførslen af forløbet. Succeskriterier: At der blev gennemført 20 sprogpraktikforløb, fordelt på 10 praktikforløb på Hillerødafdelingen og 10 praktikpladser på Helsingørafdelingen. At effekten af sprogpraktikforløbet blev evalueret af praktiksteder og praktikanter At der blev etableret en jobbank til sprogpraktik bestående af et kvalificeret praktiknetværk af private og offentlige virksomheder i Nordsjælland, som ville være aktive og erfarne aktører i udarbejdelsen af en kvalificeret sprogpraktik. I Juni 2010 informerede vejlederne kursister og undervisere på SCN Helsingør og Hillerød afdeling om sprogpraktikken i rekrutteringsøjemed. De interesserede kursister var efterfølgende til individuelle samtaler med en af vejlederne for at afklare deres forventninger og sprogpraktikstedsønsker. Der var stor interesse fra kursisterne på Helsingør og Hillerød Sprogcenter, flere end 20 meldte sig som interesserede i forløbet, hvilket medførte en venteliste. (Se Bilag 1 for beskrivelse af sprogpraktikanternes profil). Valg af praktiksteder. Udgangspunktet for valget af praktiksted var sprogpraktikantens ønsker. Der var dog det kriterium, at der skulle være mulighed for kommunikation. Det var ikke jobmuligheden men samtalemuligheden der var i fokus. I den sammenhæng kan behovet for tydeligt at afstemme forventningerne til hvilken type praktik der er tale om ikke understreges nok. Flere sprogpraktiksteder lænede sig op ad deres tidligere erfaringer med arbejdsrelateret praktik og fandt først undervejs i forløbet frem til deres nye rolle og til sprogpraktikanternes lavere sproglige niveau i forhold til traditionelle arbejdsmarkedsrettede forløb. Praktikpladserne blev valgt ud fra følgende kriterier: 1

2 Kursistønske og relevans for kursisten Logistik hensyn (kursisten skulle selv stå for udgiften til transport til praktikstedet). Der skulle forekomme (arbejdsrelateret ) kommunikation hver dag på praktikstedet. Derefter opsøgte vejlederne sprogpraktiksteder. Den enkelte sprogpraktikant var til etablerende samtale på sprogpraktikstedet sammen med en repræsentant eller to fra sprogpraktikken (leder og / eller kontaktperson) og vejlederen. Samtalerne gennemførtes uden tolkebistand. Undervejs i sprogpraktikken havde vejlederne løbende kontakt med sprogpraktikanterne og sprogpraktikstederne af vejledende og sproglig karakter og i det omfang der var tid og behov, besøgte vejlederne sprogpraktikanterne på praktikstederne. Sprogpraktikforløbene blev afviklet på 22 forskellige arbejdspladser: 7 i børnehave (32 %) 4 i SFO (18 %) 4 på dagcenter tilknyttet plejecenter (18 %) 3 på plejecenter (14 %) 1 i køkken tilknyttet plejecenter (4,5 %) 1 på snedkerværksted (4,5 %) 1 i gymnasium (4,5 %) 1 i fagforening / 3F (4,5 %) At der er flere arbejdspladser end sprogpraktikanter afspejler, at nogle af sprogpraktikanterne skiftede sprogpraktiksted undervejs i forløbet. Der var blandede erfaringer med sprogpraktik i børnehaver. Mange personaleskift vanskeliggør i nogle tilfælde tilstedeværelsen af den samme kontaktperson hver gang. Det anbefales at det er meget klart for alle parter, hvem der er kontaktperson. Miljøet i en børnehave er nogle gange præget af travlhed og mange aktiviteter. Det er vores erfaring, at sprogpraktikanten skal være rimeligt udfarende og ekstrovert for at trives i miljøet. Så kan det til gengæld også være meget givende. Fra sprogpraktikkerne i dagcenter for ældre borgere var der meget positive tilbagemeldinger. Der blev meldt om tid, ro og gode samtalemuligheder. Det blev af alle vurderet positivt selv at have været med til at vælge sprogpraktiksted. 2

3 Sprogpraktikbank I forhold til at opbygge en sprogpraktikbank er det vores erfaring, at det tog tid at etablere sprogpraktikstederne og at det er svært at fastholde dem som bank, når sprogpraktikforløbene ikke fortsætter kontinuerligt. Fællesmøder. Undervejs i forløbet blev der afholdt tre fællesmøder for sprogpraktikanterne i grupper af 10 henholdsvis i Helsingør afdeling og Hillerød afdeling. (Se Bilag 3 og 4 for en oversigt over indhold i forøbet). Introduktionsmøde. Før sprogpraktikanterne havde 1. dag på deres sprogpraktiksteder, indkaldte vejlederne til to introduktionsdage på sprogskolen. Her blev sprogpraktikanterne forberedt på mødet med sprogpraktikstedet. Der blev arbejdet med arbejdsmarkedskendskab bl.a. regler på det danske arbejdsmarked. For sprogpraktikanter i børneinstitutioner var kendskab til straffeattest og tavshedserklæring f.eks. relevant. Der blev også talt om uskrevne regler og omgangstone på forskellige arbejdspladser, herunder f.eks. ironi. Sprogpraktikanternes kendskab til det konkrete sprogpraktiksted blev sikret bl.a. via hjemmesider og aftaler vedr. mødetider, sygemelding og beklædning blev afklaret. Endelig blev sprogpraktikanternes forventninger til karakteren af de opgaver og oplevelser de ville blive præsenteret for hørt, diskuteret og noteret til senere opfølgning. Sprogpraktikanterne forberedte en kort mundtlig præsentation af sig selv og skrev en præsentation med billede til at hænge op på sprogpraktikstedet. Sprogpraktikanterne fik udleveret en notesbog til brug som log bog og mulige anvendelsesformer blev diskuteret (til opfølgning på midtvejsmøde). Derudover fik sprogpraktikanterne udleveret et kamera (+ trænet i brug, da billedet til deres præsentation skulle tages). Bloggen blev introduceret for sprogpraktikanterne. Midsvejsmøde Midtvejs i forløbet blev sprogpraktikanterne igen samlet i de to sprogpraktikgrupper á 10 en fra Helsingør og en fra Hillerød. Indholdet var sprogpraktikanternes erfaringsudveksling og inspiration til at støtte den almene og fagrelaterede kommunikation f.eks. i form af teknikker til ordforrådstilegnelse, relevante sproghandlinger f.eks. spørgsmålsformulering, forberedelse af små interviews til kolleger og forslag til samtaleemner til pausesnak. Med andre ord strategier, som 3

4 gjorde sprogpraktikanterne i stand til at handle og ændre kurs og rette op på det, hvis, eller når? samtalen ikke fungerede i praksis. Afslutnings/ evalueringsmøde Afslutningsmødet omfattede en intern og en ekstern evaluering af forløbet. Forud for mødet var alle sprogpraktikanternes sprogpraktikforløb blevet evalueret individuelt mellem sprogpraktikant, sprogpraktiksted og vejleder. På mødet blev de enkeltes erfaringer hørt og drøftet i fællesskabet. Tove Rasmussen UCC varetog den eksterne evaluering (se Bilag 2). Resultater, erfaringer og anbefalinger. 20 gennemførte sprogpraktikforløbet i perioden august december Der var generelt interesse for at forlænge sprogpraktikforløbene, både fra sprogpraktikanternes og sprogpraktikstedernes side, men forsikringsspørgsmål afskar i de fleste tilfælde muligheden. En sprogpraktikant fortsatte i sprogpraktik på egen hånd efter forløbets afslutning. Sprogpraktikstederne udtrykte med undtagelse af én, interessere i yderligere deltagelse i sprogpraktikforløb. Undervejs og efter forløbet blev der generelt tilbagemeldt om tilfredshed fra både sprogpraktikanter og sprogpraktiksteder omkring sprogpraktikkerne. Der var dog en del vanskeligheder i starten af forløbene, med at komme i gang med at kommunikere og ikke bare iagttage for nogle af sprogpraktikanterne. Vi vurderer, at forventningsafstemning mellem sprogpraktikant og sprogpraktiksted er afgørende for et vellykket førløb, både hvad angår sprogpraktikantens sproglige niveau og praktikkens karakter af sprog rettet og ikke arbejdsrettet. Hvilket også er beskrevet i Den gode praktik (Tove Rasmussen UC2 Forlaget UCC 2008), hvor det angives, at det er afgørende at praktikstedet har en forståelse for praktikantens rolle og sin egen rolle som læringsrum. Der er brug for i de indledende samtaler med praktikstedet at få afklaret, hvor meget praktikanten reelt får mulighed for at bruge sproget i praksis og hvor mange ressourcer praktikstedet kan afsætte til at støtte sprogpraktikanten. Denne afklaring af praktikstedets anvendelighed som læringsrum kan være en svær balance, da det at stille krav til praktikstedet kan være problematisk, fordi de stiller gratis / frivilligt op. Det anbefales at det sproglige niveau ved start af sprogpraktikforløbet ikke er lavere end DU2 Modul 2 start og DU3 Modul 1 slut, for at det er muligt for sprogpraktikanten at kunne indgå i autentiske kommunikationssituationer. Sprogpraktikanterne vurderede dét, at sprogpraktikken lå 4

5 tidligt i danskuddannelsesforløbet positivt. Nogle af sprogpraktikstederne skulle have afstemt deres forventninger til sprogpraktikanternes sproglige niveau, men var derefter positive. Udover det sproglige niveau anbefales det ikke, at der opstilles yderligere kriterier for rekruttering af sprogpraktikanter. Der er ikke fremkommet et mønster i forhold til forløbets succes og sprogpraktikantens tilknytning til henholdsvis danskuddannelse 2 eller3. Ligeledes har nogle sprogpraktikanter der i udgangspunktet forekom svage blomstret og andre, der forventedes at være stærke, har haft mindre positive forløb. Den 13 ugers periode i 2 dage om ugen blev overvejende oplevet som for kort tid af alle parter. 3 4 timer per gang i sprogpraktik blev overvejende vurderet som tilpas. Det var ikke ideelt, at rekrutteringen foregik lige op til Sprogcenter Nordsjællands sommerferie og sprogpraktikforløbene derfor først begyndte efter ferien, men det lod sig gennemføre. Gruppetilhørsforholdet mellem sprogpraktikanterne og erfaringsudveksling undervejs i forløbet blev oplevet som meget værdifuldt af sprogpraktikanterne. Udvekslingen af erfaringer mellem sprogpraktikanterne og opmuntring og støtte til at fortsætte trods vanskeligheder blev betragtet som væsentlige for et vellykket forløb af flere af sprogpraktikanterne. For at understøtte muligheden for at udveksle erfaringer oprettede vi en blog for sprogpraktikanterne og vejlederne med det formål løbende at kunne udveksle oplevelser og erfaringer fra sprogpraktikken. Kommunikationen kunne foregå skriftligt, men der var også mulighed for at lægge billeder, videoklip og tale ud på bloggen. Det er vores erfaring, at det rent tekniske ved denne kommunikationsform for nogle af sprogpraktikanterne krævede tid til introduktion, udover hvad der var muligt i dette sprogpraktikforløb. Trods denne begrænsning fremstod kommunikationsformen som rummende et stort potentiale. Videodokumentation Som evalueringsform planlagdes en videodokumentation af deltagernes mundtlige præstationer. Sprogpraktikanterne blev videooptaget i monologer og dialoger svarende til det mundtlige niveau de var på i modultestsammenhæng før og efter sprogpraktikken. Monologerne og dialogerne omhandlede i første omgang sprogpraktikanternes s tidligere uddannelses og arbejdserfaringer og i anden omgang deres oplevelser og erfaringer fra sprogpraktikken. En helhedsvurdering af den sproglige progression ud fra optagelserne giver det indtryk, at sprogpraktikanterne efter sprogpraktikken taler i længere sætninger, med ledsætninger, med frekvent brug af meningsverber, hyppig korrektion af egne udtale og grammatiske fejl og mere ubesværet og frit end før sprogpraktikken. Deres fagrelaterede ordforråd er blevet udvidet og de har tydeligvis noget på hjerte, inspireret af de erfaringer de har gjort sig i sprogpraktikken. 5

6 Sprogpraktikanterne udtrykker kendskab til det danske arbejdsmarked gennem den konkrete arbejdsplads, hvor de havde været i forløbet. Ifølge sprogpraktikanternes og sprogpraktikstedernes udsagn er det afgørende at sprogpraktikanten udviser egen interesse og motivation i at bruge sproget og at sprogpraktikstedet inkluderer sprogpraktikanten i deres fællesskab og møder sprogpraktikanten som kompetent med de forudsætninger den enkelte har. Disse omstændigheder har det ikke været muligt at indfange i videoevalueringen. Videodokumentationen viste sig at være for ambitiøs indenfor projektets ramme og ud fra denne erfaring anbefales at fokusere på mere afgrænsede parametre i evalueringsøjemed. Kontakten med underviseren i den ordinære danskundervisning foregik gennem sprogpraktikanten. Flere af sprogpraktikanterne bestod modultest og skiftede derfor hold, eller fik af andre årsager en anden underviser undervejs i forløbet. Bl.a. uoverensstemmende tidshorisonter vanskeliggjorde samspil mellem modultest i den ordinære undervisning og sprogpraktikforløbet. Det fremgik af videooptagelserne, at sprogpraktikanterne fik opbygget et autentisk sprog og ordvalg relateret til deres sprogpraktiksted, som må forventes at have en positiv effekt på deres mundtlige præstation ved modultest. Undervejs og efter forløbet blev der generelt tilbagemeldt om tilfredshed fra både sprogpraktikanter og sprogpraktiksteder omkring sprogpraktikkerne, trods de beskrevne hurdler, eller måske på grund af, at de overvejende blev overvundet. 6

7 Bilag 1. Ud af de 20 deltagende sprogpraktikanter var 3 mænd. Aldersmæssigt fordelte de sig fra 23 år til 67 år, med flest midt i tyverne eller først i trediverne. Deres bopælskommuner var: Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Rudersdal, Allerød og Hørsholm. Sprogpraktikanterne er ankommet til Danmark fra 2007 og til 2009, overvejende i Sprogpraktikanternes nationale baggrund var Albanien, Tyrkiet, Litauen, Ukraine, Kina, Kosovo, Østrig, Polen, Slovakiet og Tjekkiet. Cirka halvdelen af sprogpraktikanterne gik på Danskuddannelse 2 modul 2 eller 3 og den anden halvdel gik på Danskuddannelse 3 modul 1 eller2 på rekrutteringstidspunktet. 3 sprogpraktikanter gik til aftenundervisning. Sprogpraktikanternes skolebaggrund fra hjemlandet spændte fra 9 års skolebaggrund til 12 års skole / studentereksamen. Ca. en tredjedel havde en universitetsuddannelse af 4 5 års varighed. Ca. en fjerdedel havde en faglært / mellemlang uddannelse. Resten var ufaglærte. En del havde arbejdserfaring fra hjemlandet bl.a. som lærer, revisor, kok, tømrer, mekaniker og sælger. Omkring halvdelen af sprogpraktikanterne havde haft eller har arbejde i Danmark bl.a. indenfor rengøring og pakkeriarbejde. 7

8 Bilag 2. Opsummering af interviews og møder ifm. evaluering af sprogpraktik på Sprogcenter Nordsjælland Interviews med kursisterne Fra et eksternt evaluator perspektiv er det interessant, at kursisternes forskellige meldinger er supplerende i forhold til hinanden. De forskellige kursister har lidt forskellige perspektiver på sprogpraktikkerne, hvilket er en naturlig følge af forskellige forudsætninger og erfaringer, men egentlige modsætninger i deres respons findes kun i detaljerne. Kursisterne er i deres meldinger til mig som ekstern evaluator optagede af, at sprogpraktikker er godt, fordi det giver dem mulighed for: At mødes med det autentiske sprog og dette går begge veje de lærer af at møde det autentiske sprog, som almindelige danskere taler det men de lærer også af at skulle udvise deres egen inter esse og motivation for at bruge sproget i helt autentiske kommunikationssituationer med helt auten tiske samtalepartnere. At opleve sproget som nødvendighed de gode praktikforløb indebærer, at sproget er nødvendigt, at det skal kunne fungere for at praktikken fungerer. At føle sig modtaget og støttet af praktikstedet de gode praktikforløb indebærer, at kursisten har følt sig mødt og modtaget som kompetent på den baggrund og med de forudsætninger, den enkelte nu engang har. 8

9 At opleve og være med til at skabe relationer og gensidig forståelse på forskellige niveauer giver nogle af kursisterne desuden udtryk for, at sprogpraktikker også er godt som ramme om mødet mel lem kursisterne som nye i det danske samfund og praktikstedernes medarbejdere som repræsentan ter for gammeldanskere. Kursisterne har givet udtryk for nogle meget fine nuancer i deres tanker om, hvad praktikkerne har givet dem og hvad der skal til, for at et praktikophold giver det bedste udbytte: konkrete anlednin ger til at tale sammen, et forløb hvor man får mulighed for gradvist at lære folk at kende, en ven skabelig relation, så man ikke kun taler om noget arbejdsrelateret, praktikpladser hvor det er en naturlig del af sproget på arbejdspladsen, at man taler bredt om forskellige hverdagsemner mm. Kursisterne italesætter sproget i praktikken som et andet sprog, end det de møder i undervisningen, men de omtaler de to sprog som komplementære størrelser (min tolkning er, at de opfatter begge dele som væsentlige). Interviews med lærerne Fra et eksternt evaluator perspektiv springer det i øjnene, at meldingerne fra lærerne i hhv. Helsing ør og Hillerød er meget forskellige næsten modsætningsfyldte, om end begge grupper er positive. Helsingør lærerne er éntydigt positive, nærmest begejstrede, og afviser på det kategoriske, at noget skulle/kunne have været gjort anderledes. Det centrale i deres meldinger er, at praktikforløbene har givet en synlig og mærkbar progression (synlig for lærerne og mærkbar for kursisterne). Hillerød lærerne har derimod præcise ønsker til et eventuelt senere praktikforløb, centreret om at de gerne ser underviserne med på råd i udvælgelse af kursister. De giver udtryk for, at de gerne havde villet støtte mere konkret op om praktikforløbene men at det ville have krævet en mere konkret in volvering. Mine helt umiddelbare konklusioner Interviewene og møderne bekræfter mig i mine forestillinger om, at sprogpraktikforløb er et godt og værdifuldt tilbud til kursisterne at praktiksteder skal udvælges med omhu at kursister skal forberedes godt 9

10 at undervisere med fordel kan inddrages at det er svært måske umuligt at måle det rent sproglige udbytte af praktikstederne at ambitionen om at knytte en før og efter måling af kursisternes sprog an til modultest systemet var en sympatisk, men nok for stor ambition at et forsøg på en sådan progressionsmåling ved senere lejlighed hellere skal gøres mere enkel Og desuden giver interviewene grundlag for at konkludere, at de afviklede forløb har været veltilrettelagte, velforberedte og velgennemførte. Jeg har spurgt efter kritikpunkter både i mine samtaler med kursisterne og lærerne, men der er ikke egentlig kritik at hente kun nogle forslag til ændret procedure fra lærerne plus et enkelt praktikforløb, som ikke gav kursisten det ønskede og forven tede udbytte. Godt gået ; ) Tove 13. december

11 Bilag 3. Dagsorden for introduktionsmødet. / De to introduktionsdage. Fælles morgenmad og præsentation af lærere og kursister. Forventninger til sprogpraktikken 3 minutters tænkepause. Introduktion af log / observationsbogen. Formelle papirerf.eks. når man er sprogpraktikant i en børneinstitution : Børneattest+tavshedspligt. Introduktion af kamera og udlånsseddel. Regler for brug af kamera på børneinstitutioner og plejehjem. Prøve at tage billeder, som man må på en institution. Lave en præsentation af sig selv med billede ud fra oplæg. Gruppearbejde: Hvordan lærer jeg i praktikken? Præsentation af bloggen. Introduktion af videointerviewet. Videointerviewet 11

12 Bilag 4. Sprogpraktikforløbets opbygning: Information om sprogpraktikken på lærerintra og til lærermøde. Informationsmøde med de relevante kursister / sprogpraktikanter. Individuelle samtaler med de interesserede kursister / sprogpraktikanter. Opsøgning af sprogpraktikpladser. Introduktionsdag for sprogpraktikanterne. Samtale på praktikstedet i forbindelse med praktikaftale mellem praktikant, praktikkontakt og vejleder. Opfølgning af praktikker. Løbende samtaler med sprogpraktikanterne. 1 dags midtvejsmøde med sprogpraktikanterne. Evaluering af forløbet mellem sprogpraktikant, praktikkontakt og vejleder. Evaluering, opfølgning og afslutning af forløbet med sprogpraktikanterne. Rapportering vedr. sprogpraktikforløbet. 12

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

WWW.KVINDERPAAVEJ.DK KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21

WWW.KVINDERPAAVEJ.DK KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21 WWW.KVINDERPAAVEJ.DK side 21 KVINDER PÅ VEJ Jobdesignmanual THE EUROPEAN UNION The European Social Fund Investing in your future CBSI BESKÆ BESKÆ INTE INTE side 2 Forord Denne manual til arbejdet med jobdesign

Læs mere

Det gode praktikophold

Det gode praktikophold Det gode praktikophold Drejebog for ingeniørvirksomheder En vejledning i, hvordan ingeniørvirksomheder kan sammensætte et spændende og relevant praktikophold for skoleelever og dermed fastholde deres interesse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere