Sprogpraktikforløbet på SCN i 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogpraktikforløbet på SCN i 2010."

Transkript

1 Sprogpraktikforløbet på SCN i I 2010 søgte og fik SCN midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre et forløb med sprogpraktik. Sprogpraktikken fandt sted fra august til december Deltagerne var indenfor denne periode i sprogpraktik i 13 uger. Praktikken lå de 2 dage om ugen, hvor kursisterne ikke var i ordinær undervisning og som regel i 3 4 timers per gang. Målgruppen var kursister på SPC der har opholdstilladelse som led i familiesammenføring. Sprogpraktikken havde derudover DU2 Modul 2 og 3 og DU3 Modul 2 som målgruppe. To vejledere varetog tilrettelæggelsen og gennemførslen af forløbet. Succeskriterier: At der blev gennemført 20 sprogpraktikforløb, fordelt på 10 praktikforløb på Hillerødafdelingen og 10 praktikpladser på Helsingørafdelingen. At effekten af sprogpraktikforløbet blev evalueret af praktiksteder og praktikanter At der blev etableret en jobbank til sprogpraktik bestående af et kvalificeret praktiknetværk af private og offentlige virksomheder i Nordsjælland, som ville være aktive og erfarne aktører i udarbejdelsen af en kvalificeret sprogpraktik. I Juni 2010 informerede vejlederne kursister og undervisere på SCN Helsingør og Hillerød afdeling om sprogpraktikken i rekrutteringsøjemed. De interesserede kursister var efterfølgende til individuelle samtaler med en af vejlederne for at afklare deres forventninger og sprogpraktikstedsønsker. Der var stor interesse fra kursisterne på Helsingør og Hillerød Sprogcenter, flere end 20 meldte sig som interesserede i forløbet, hvilket medførte en venteliste. (Se Bilag 1 for beskrivelse af sprogpraktikanternes profil). Valg af praktiksteder. Udgangspunktet for valget af praktiksted var sprogpraktikantens ønsker. Der var dog det kriterium, at der skulle være mulighed for kommunikation. Det var ikke jobmuligheden men samtalemuligheden der var i fokus. I den sammenhæng kan behovet for tydeligt at afstemme forventningerne til hvilken type praktik der er tale om ikke understreges nok. Flere sprogpraktiksteder lænede sig op ad deres tidligere erfaringer med arbejdsrelateret praktik og fandt først undervejs i forløbet frem til deres nye rolle og til sprogpraktikanternes lavere sproglige niveau i forhold til traditionelle arbejdsmarkedsrettede forløb. Praktikpladserne blev valgt ud fra følgende kriterier: 1

2 Kursistønske og relevans for kursisten Logistik hensyn (kursisten skulle selv stå for udgiften til transport til praktikstedet). Der skulle forekomme (arbejdsrelateret ) kommunikation hver dag på praktikstedet. Derefter opsøgte vejlederne sprogpraktiksteder. Den enkelte sprogpraktikant var til etablerende samtale på sprogpraktikstedet sammen med en repræsentant eller to fra sprogpraktikken (leder og / eller kontaktperson) og vejlederen. Samtalerne gennemførtes uden tolkebistand. Undervejs i sprogpraktikken havde vejlederne løbende kontakt med sprogpraktikanterne og sprogpraktikstederne af vejledende og sproglig karakter og i det omfang der var tid og behov, besøgte vejlederne sprogpraktikanterne på praktikstederne. Sprogpraktikforløbene blev afviklet på 22 forskellige arbejdspladser: 7 i børnehave (32 %) 4 i SFO (18 %) 4 på dagcenter tilknyttet plejecenter (18 %) 3 på plejecenter (14 %) 1 i køkken tilknyttet plejecenter (4,5 %) 1 på snedkerværksted (4,5 %) 1 i gymnasium (4,5 %) 1 i fagforening / 3F (4,5 %) At der er flere arbejdspladser end sprogpraktikanter afspejler, at nogle af sprogpraktikanterne skiftede sprogpraktiksted undervejs i forløbet. Der var blandede erfaringer med sprogpraktik i børnehaver. Mange personaleskift vanskeliggør i nogle tilfælde tilstedeværelsen af den samme kontaktperson hver gang. Det anbefales at det er meget klart for alle parter, hvem der er kontaktperson. Miljøet i en børnehave er nogle gange præget af travlhed og mange aktiviteter. Det er vores erfaring, at sprogpraktikanten skal være rimeligt udfarende og ekstrovert for at trives i miljøet. Så kan det til gengæld også være meget givende. Fra sprogpraktikkerne i dagcenter for ældre borgere var der meget positive tilbagemeldinger. Der blev meldt om tid, ro og gode samtalemuligheder. Det blev af alle vurderet positivt selv at have været med til at vælge sprogpraktiksted. 2

3 Sprogpraktikbank I forhold til at opbygge en sprogpraktikbank er det vores erfaring, at det tog tid at etablere sprogpraktikstederne og at det er svært at fastholde dem som bank, når sprogpraktikforløbene ikke fortsætter kontinuerligt. Fællesmøder. Undervejs i forløbet blev der afholdt tre fællesmøder for sprogpraktikanterne i grupper af 10 henholdsvis i Helsingør afdeling og Hillerød afdeling. (Se Bilag 3 og 4 for en oversigt over indhold i forøbet). Introduktionsmøde. Før sprogpraktikanterne havde 1. dag på deres sprogpraktiksteder, indkaldte vejlederne til to introduktionsdage på sprogskolen. Her blev sprogpraktikanterne forberedt på mødet med sprogpraktikstedet. Der blev arbejdet med arbejdsmarkedskendskab bl.a. regler på det danske arbejdsmarked. For sprogpraktikanter i børneinstitutioner var kendskab til straffeattest og tavshedserklæring f.eks. relevant. Der blev også talt om uskrevne regler og omgangstone på forskellige arbejdspladser, herunder f.eks. ironi. Sprogpraktikanternes kendskab til det konkrete sprogpraktiksted blev sikret bl.a. via hjemmesider og aftaler vedr. mødetider, sygemelding og beklædning blev afklaret. Endelig blev sprogpraktikanternes forventninger til karakteren af de opgaver og oplevelser de ville blive præsenteret for hørt, diskuteret og noteret til senere opfølgning. Sprogpraktikanterne forberedte en kort mundtlig præsentation af sig selv og skrev en præsentation med billede til at hænge op på sprogpraktikstedet. Sprogpraktikanterne fik udleveret en notesbog til brug som log bog og mulige anvendelsesformer blev diskuteret (til opfølgning på midtvejsmøde). Derudover fik sprogpraktikanterne udleveret et kamera (+ trænet i brug, da billedet til deres præsentation skulle tages). Bloggen blev introduceret for sprogpraktikanterne. Midsvejsmøde Midtvejs i forløbet blev sprogpraktikanterne igen samlet i de to sprogpraktikgrupper á 10 en fra Helsingør og en fra Hillerød. Indholdet var sprogpraktikanternes erfaringsudveksling og inspiration til at støtte den almene og fagrelaterede kommunikation f.eks. i form af teknikker til ordforrådstilegnelse, relevante sproghandlinger f.eks. spørgsmålsformulering, forberedelse af små interviews til kolleger og forslag til samtaleemner til pausesnak. Med andre ord strategier, som 3

4 gjorde sprogpraktikanterne i stand til at handle og ændre kurs og rette op på det, hvis, eller når? samtalen ikke fungerede i praksis. Afslutnings/ evalueringsmøde Afslutningsmødet omfattede en intern og en ekstern evaluering af forløbet. Forud for mødet var alle sprogpraktikanternes sprogpraktikforløb blevet evalueret individuelt mellem sprogpraktikant, sprogpraktiksted og vejleder. På mødet blev de enkeltes erfaringer hørt og drøftet i fællesskabet. Tove Rasmussen UCC varetog den eksterne evaluering (se Bilag 2). Resultater, erfaringer og anbefalinger. 20 gennemførte sprogpraktikforløbet i perioden august december Der var generelt interesse for at forlænge sprogpraktikforløbene, både fra sprogpraktikanternes og sprogpraktikstedernes side, men forsikringsspørgsmål afskar i de fleste tilfælde muligheden. En sprogpraktikant fortsatte i sprogpraktik på egen hånd efter forløbets afslutning. Sprogpraktikstederne udtrykte med undtagelse af én, interessere i yderligere deltagelse i sprogpraktikforløb. Undervejs og efter forløbet blev der generelt tilbagemeldt om tilfredshed fra både sprogpraktikanter og sprogpraktiksteder omkring sprogpraktikkerne. Der var dog en del vanskeligheder i starten af forløbene, med at komme i gang med at kommunikere og ikke bare iagttage for nogle af sprogpraktikanterne. Vi vurderer, at forventningsafstemning mellem sprogpraktikant og sprogpraktiksted er afgørende for et vellykket førløb, både hvad angår sprogpraktikantens sproglige niveau og praktikkens karakter af sprog rettet og ikke arbejdsrettet. Hvilket også er beskrevet i Den gode praktik (Tove Rasmussen UC2 Forlaget UCC 2008), hvor det angives, at det er afgørende at praktikstedet har en forståelse for praktikantens rolle og sin egen rolle som læringsrum. Der er brug for i de indledende samtaler med praktikstedet at få afklaret, hvor meget praktikanten reelt får mulighed for at bruge sproget i praksis og hvor mange ressourcer praktikstedet kan afsætte til at støtte sprogpraktikanten. Denne afklaring af praktikstedets anvendelighed som læringsrum kan være en svær balance, da det at stille krav til praktikstedet kan være problematisk, fordi de stiller gratis / frivilligt op. Det anbefales at det sproglige niveau ved start af sprogpraktikforløbet ikke er lavere end DU2 Modul 2 start og DU3 Modul 1 slut, for at det er muligt for sprogpraktikanten at kunne indgå i autentiske kommunikationssituationer. Sprogpraktikanterne vurderede dét, at sprogpraktikken lå 4

5 tidligt i danskuddannelsesforløbet positivt. Nogle af sprogpraktikstederne skulle have afstemt deres forventninger til sprogpraktikanternes sproglige niveau, men var derefter positive. Udover det sproglige niveau anbefales det ikke, at der opstilles yderligere kriterier for rekruttering af sprogpraktikanter. Der er ikke fremkommet et mønster i forhold til forløbets succes og sprogpraktikantens tilknytning til henholdsvis danskuddannelse 2 eller3. Ligeledes har nogle sprogpraktikanter der i udgangspunktet forekom svage blomstret og andre, der forventedes at være stærke, har haft mindre positive forløb. Den 13 ugers periode i 2 dage om ugen blev overvejende oplevet som for kort tid af alle parter. 3 4 timer per gang i sprogpraktik blev overvejende vurderet som tilpas. Det var ikke ideelt, at rekrutteringen foregik lige op til Sprogcenter Nordsjællands sommerferie og sprogpraktikforløbene derfor først begyndte efter ferien, men det lod sig gennemføre. Gruppetilhørsforholdet mellem sprogpraktikanterne og erfaringsudveksling undervejs i forløbet blev oplevet som meget værdifuldt af sprogpraktikanterne. Udvekslingen af erfaringer mellem sprogpraktikanterne og opmuntring og støtte til at fortsætte trods vanskeligheder blev betragtet som væsentlige for et vellykket forløb af flere af sprogpraktikanterne. For at understøtte muligheden for at udveksle erfaringer oprettede vi en blog for sprogpraktikanterne og vejlederne med det formål løbende at kunne udveksle oplevelser og erfaringer fra sprogpraktikken. Kommunikationen kunne foregå skriftligt, men der var også mulighed for at lægge billeder, videoklip og tale ud på bloggen. Det er vores erfaring, at det rent tekniske ved denne kommunikationsform for nogle af sprogpraktikanterne krævede tid til introduktion, udover hvad der var muligt i dette sprogpraktikforløb. Trods denne begrænsning fremstod kommunikationsformen som rummende et stort potentiale. Videodokumentation Som evalueringsform planlagdes en videodokumentation af deltagernes mundtlige præstationer. Sprogpraktikanterne blev videooptaget i monologer og dialoger svarende til det mundtlige niveau de var på i modultestsammenhæng før og efter sprogpraktikken. Monologerne og dialogerne omhandlede i første omgang sprogpraktikanternes s tidligere uddannelses og arbejdserfaringer og i anden omgang deres oplevelser og erfaringer fra sprogpraktikken. En helhedsvurdering af den sproglige progression ud fra optagelserne giver det indtryk, at sprogpraktikanterne efter sprogpraktikken taler i længere sætninger, med ledsætninger, med frekvent brug af meningsverber, hyppig korrektion af egne udtale og grammatiske fejl og mere ubesværet og frit end før sprogpraktikken. Deres fagrelaterede ordforråd er blevet udvidet og de har tydeligvis noget på hjerte, inspireret af de erfaringer de har gjort sig i sprogpraktikken. 5

6 Sprogpraktikanterne udtrykker kendskab til det danske arbejdsmarked gennem den konkrete arbejdsplads, hvor de havde været i forløbet. Ifølge sprogpraktikanternes og sprogpraktikstedernes udsagn er det afgørende at sprogpraktikanten udviser egen interesse og motivation i at bruge sproget og at sprogpraktikstedet inkluderer sprogpraktikanten i deres fællesskab og møder sprogpraktikanten som kompetent med de forudsætninger den enkelte har. Disse omstændigheder har det ikke været muligt at indfange i videoevalueringen. Videodokumentationen viste sig at være for ambitiøs indenfor projektets ramme og ud fra denne erfaring anbefales at fokusere på mere afgrænsede parametre i evalueringsøjemed. Kontakten med underviseren i den ordinære danskundervisning foregik gennem sprogpraktikanten. Flere af sprogpraktikanterne bestod modultest og skiftede derfor hold, eller fik af andre årsager en anden underviser undervejs i forløbet. Bl.a. uoverensstemmende tidshorisonter vanskeliggjorde samspil mellem modultest i den ordinære undervisning og sprogpraktikforløbet. Det fremgik af videooptagelserne, at sprogpraktikanterne fik opbygget et autentisk sprog og ordvalg relateret til deres sprogpraktiksted, som må forventes at have en positiv effekt på deres mundtlige præstation ved modultest. Undervejs og efter forløbet blev der generelt tilbagemeldt om tilfredshed fra både sprogpraktikanter og sprogpraktiksteder omkring sprogpraktikkerne, trods de beskrevne hurdler, eller måske på grund af, at de overvejende blev overvundet. 6

7 Bilag 1. Ud af de 20 deltagende sprogpraktikanter var 3 mænd. Aldersmæssigt fordelte de sig fra 23 år til 67 år, med flest midt i tyverne eller først i trediverne. Deres bopælskommuner var: Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Rudersdal, Allerød og Hørsholm. Sprogpraktikanterne er ankommet til Danmark fra 2007 og til 2009, overvejende i Sprogpraktikanternes nationale baggrund var Albanien, Tyrkiet, Litauen, Ukraine, Kina, Kosovo, Østrig, Polen, Slovakiet og Tjekkiet. Cirka halvdelen af sprogpraktikanterne gik på Danskuddannelse 2 modul 2 eller 3 og den anden halvdel gik på Danskuddannelse 3 modul 1 eller2 på rekrutteringstidspunktet. 3 sprogpraktikanter gik til aftenundervisning. Sprogpraktikanternes skolebaggrund fra hjemlandet spændte fra 9 års skolebaggrund til 12 års skole / studentereksamen. Ca. en tredjedel havde en universitetsuddannelse af 4 5 års varighed. Ca. en fjerdedel havde en faglært / mellemlang uddannelse. Resten var ufaglærte. En del havde arbejdserfaring fra hjemlandet bl.a. som lærer, revisor, kok, tømrer, mekaniker og sælger. Omkring halvdelen af sprogpraktikanterne havde haft eller har arbejde i Danmark bl.a. indenfor rengøring og pakkeriarbejde. 7

8 Bilag 2. Opsummering af interviews og møder ifm. evaluering af sprogpraktik på Sprogcenter Nordsjælland Interviews med kursisterne Fra et eksternt evaluator perspektiv er det interessant, at kursisternes forskellige meldinger er supplerende i forhold til hinanden. De forskellige kursister har lidt forskellige perspektiver på sprogpraktikkerne, hvilket er en naturlig følge af forskellige forudsætninger og erfaringer, men egentlige modsætninger i deres respons findes kun i detaljerne. Kursisterne er i deres meldinger til mig som ekstern evaluator optagede af, at sprogpraktikker er godt, fordi det giver dem mulighed for: At mødes med det autentiske sprog og dette går begge veje de lærer af at møde det autentiske sprog, som almindelige danskere taler det men de lærer også af at skulle udvise deres egen inter esse og motivation for at bruge sproget i helt autentiske kommunikationssituationer med helt auten tiske samtalepartnere. At opleve sproget som nødvendighed de gode praktikforløb indebærer, at sproget er nødvendigt, at det skal kunne fungere for at praktikken fungerer. At føle sig modtaget og støttet af praktikstedet de gode praktikforløb indebærer, at kursisten har følt sig mødt og modtaget som kompetent på den baggrund og med de forudsætninger, den enkelte nu engang har. 8

9 At opleve og være med til at skabe relationer og gensidig forståelse på forskellige niveauer giver nogle af kursisterne desuden udtryk for, at sprogpraktikker også er godt som ramme om mødet mel lem kursisterne som nye i det danske samfund og praktikstedernes medarbejdere som repræsentan ter for gammeldanskere. Kursisterne har givet udtryk for nogle meget fine nuancer i deres tanker om, hvad praktikkerne har givet dem og hvad der skal til, for at et praktikophold giver det bedste udbytte: konkrete anlednin ger til at tale sammen, et forløb hvor man får mulighed for gradvist at lære folk at kende, en ven skabelig relation, så man ikke kun taler om noget arbejdsrelateret, praktikpladser hvor det er en naturlig del af sproget på arbejdspladsen, at man taler bredt om forskellige hverdagsemner mm. Kursisterne italesætter sproget i praktikken som et andet sprog, end det de møder i undervisningen, men de omtaler de to sprog som komplementære størrelser (min tolkning er, at de opfatter begge dele som væsentlige). Interviews med lærerne Fra et eksternt evaluator perspektiv springer det i øjnene, at meldingerne fra lærerne i hhv. Helsing ør og Hillerød er meget forskellige næsten modsætningsfyldte, om end begge grupper er positive. Helsingør lærerne er éntydigt positive, nærmest begejstrede, og afviser på det kategoriske, at noget skulle/kunne have været gjort anderledes. Det centrale i deres meldinger er, at praktikforløbene har givet en synlig og mærkbar progression (synlig for lærerne og mærkbar for kursisterne). Hillerød lærerne har derimod præcise ønsker til et eventuelt senere praktikforløb, centreret om at de gerne ser underviserne med på råd i udvælgelse af kursister. De giver udtryk for, at de gerne havde villet støtte mere konkret op om praktikforløbene men at det ville have krævet en mere konkret in volvering. Mine helt umiddelbare konklusioner Interviewene og møderne bekræfter mig i mine forestillinger om, at sprogpraktikforløb er et godt og værdifuldt tilbud til kursisterne at praktiksteder skal udvælges med omhu at kursister skal forberedes godt 9

10 at undervisere med fordel kan inddrages at det er svært måske umuligt at måle det rent sproglige udbytte af praktikstederne at ambitionen om at knytte en før og efter måling af kursisternes sprog an til modultest systemet var en sympatisk, men nok for stor ambition at et forsøg på en sådan progressionsmåling ved senere lejlighed hellere skal gøres mere enkel Og desuden giver interviewene grundlag for at konkludere, at de afviklede forløb har været veltilrettelagte, velforberedte og velgennemførte. Jeg har spurgt efter kritikpunkter både i mine samtaler med kursisterne og lærerne, men der er ikke egentlig kritik at hente kun nogle forslag til ændret procedure fra lærerne plus et enkelt praktikforløb, som ikke gav kursisten det ønskede og forven tede udbytte. Godt gået ; ) Tove 13. december

11 Bilag 3. Dagsorden for introduktionsmødet. / De to introduktionsdage. Fælles morgenmad og præsentation af lærere og kursister. Forventninger til sprogpraktikken 3 minutters tænkepause. Introduktion af log / observationsbogen. Formelle papirerf.eks. når man er sprogpraktikant i en børneinstitution : Børneattest+tavshedspligt. Introduktion af kamera og udlånsseddel. Regler for brug af kamera på børneinstitutioner og plejehjem. Prøve at tage billeder, som man må på en institution. Lave en præsentation af sig selv med billede ud fra oplæg. Gruppearbejde: Hvordan lærer jeg i praktikken? Præsentation af bloggen. Introduktion af videointerviewet. Videointerviewet 11

12 Bilag 4. Sprogpraktikforløbets opbygning: Information om sprogpraktikken på lærerintra og til lærermøde. Informationsmøde med de relevante kursister / sprogpraktikanter. Individuelle samtaler med de interesserede kursister / sprogpraktikanter. Opsøgning af sprogpraktikpladser. Introduktionsdag for sprogpraktikanterne. Samtale på praktikstedet i forbindelse med praktikaftale mellem praktikant, praktikkontakt og vejleder. Opfølgning af praktikker. Løbende samtaler med sprogpraktikanterne. 1 dags midtvejsmøde med sprogpraktikanterne. Evaluering af forløbet mellem sprogpraktikant, praktikkontakt og vejleder. Evaluering, opfølgning og afslutning af forløbet med sprogpraktikanterne. Rapportering vedr. sprogpraktikforløbet. 12

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk Inspiration til jobcentre Dette katalog omhandler god praksis på arbejdsmarkedsrettede kurser for jobcentre, der vil igangsætte danskundervisning for flygtninge/indvandrere

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Uddannelsesindsats for unge flygtninge

Uddannelsesindsats for unge flygtninge Uddannelsesindsats for unge flygtninge Et Campus Køge samarbejde Børne og Uddannelses Forvaltningen (BUF) Perspektivet fra kommunen - Forberede unge flygtninge og indvandrere til uddannelse mhp. job -

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU2.1 Mål Modultest Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU2.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting i hverdagen Kan læse korte,

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Uddannelsesplan for pædagogstuderende i praktik Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Velkommen! Hermed byder vi dig velkommen som pædagogstuderende i Nørreskovskolens SFO. Skolegade 9 6430

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 3 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Formålet med beredskabsplanen er at sikre den enkelte elevs faglige læring, sociale udvikling og almene dannelse, som er gymnasiets kerneopgave. Vi

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere