Kickstart af virksomhedernes mangfoldighedsinteresser og strategier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kickstart af virksomhedernes mangfoldighedsinteresser og strategier"

Transkript

1 Kickstart af virksomhedernes mangfoldighedsinteresser og strategier Evaluering af projekt: Kickstart din arbejdsplads, LO Undersøgelse af virksomhedernes interesser og vilkår for at rekruttere og fastholde personale med ikke dansk og ikke vestlig baggrund. LG Insight

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål og metode... 4 Evaluering af KickStart projektet... 4 Undersøgelse af virksomhedernes mangfoldighedsinteresser... 4 Resultater i hovedtræk... 7 Del 1: Evaluering af KickStart din arbejdsplads Indledning Baggrund for KickStart din arbejdsplads KickStartprojektets faglige indhold Målsætninger for projektet Projektets organisering, bemanding og periode Forløb, erfaringer og projektjusteringer KickStartprojektets resultater Årsag resultatsammenhænge Del 2: Resultater af virksomhedsundersøgelsen Indledning Kort karakteristik af virksomhederne i undersøgelsen Virksomhedernes mangfoldighedsinteresser Virksomhedernes syn på de ansattes forudsætninger Har virksomhederne allerede særlige mangfoldighedsstrategier? Virksomhedernes interesse i yderligere mangfoldighedsinitiativer Virksomhedernes mangfoldighedskompetencer Vil virksomhederne samarbejde med andre aktører? På hvilke vilkår vil virksomhederne samarbejde? LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 2

3 INDLEDNING Undersøgelser har tidligere dokumenteret, at virksomheder i stigende grad ønsker at rekruttere og fastholde personale med etnisk minoritetsbaggrund. De seneste fem år er målsætninger også omsat i faktiske handlinger. Mere end flygtninge og indvandrere har opnået beskæftigelse, heraf mere end personer fra ikke vestlige lande. LO har i samarbejde med DA, DI, CO I, Dansk Byggeri, BAT kartellet og Handelskartellet med støtte fra Integrationsministeriet gennemført Projekt KickStart. Projektets målsætning var at sætte mangfoldighed på dagsordenen på danske arbejdspladser og nedbryde eventuelle barrierer i forhold til ansættelse af personer med ikke dansk baggrund både på ledelsesgangen og i kantinen. Målsætningen skulle opnås gennem etablering af et rollemodelkorps, der, med dialogværktøjer, skulle kickstarte en drøftelse i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på 100 arbejdspladser. Drøftelserne skulle tage udgangspunkt i oplevede mangfoldighedssituationer på arbejdspladserne bl.a. bederum, fredagsøl, sprog, madvaner m.m. LG Insight har fra start været tilknyttet KickStart projektet som evaluator. Undervejs i projektperioden blev evalueringsmetoderne udvidet med en mindre virksomhedsundersøgelse, der indbefattede interview med en række virksomheder. Undersøgelsen omhandler bredt virksomhedernes interesser og vilkår i forhold til at indgå i mangfoldighedsinitiativer. Interview med 62 ledelsesrepræsentanter har primært haft til formål at afdække deres umiddelbare vurderinger af KickStart konceptet. I nærværende rapport formidles resultater af både interviewundersøgelse af virksomhedernes mangfoldighedsstrategier og evaluering af projektet KickStart din arbejdsplads. Resultater og erfaringer fra KickStart projektet er meget lærerige for andre aktører, der samarbejder med virksomhederne omkring mangfoldighedsindsatser. Tilsvarende bibringer virksomhedsundersøgelsen selvstændig ny viden om virksomhedernes interesser og muligheder for at styrke mangfoldighedsindsatsen. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 3

4 FORMÅL OG METODE EVALUERING AF KICKSTART PROJEKTET Første del af rapporten omhandler en evaluering af KickStart projektet. Det vedrører det faglige indhold i KickStart projektet (KickStart møder, rollemodeller og dialogværktøjer), kontaktformer til virksomhederne og virksomhedernes interesse i at samarbejde med projektet omkring mangfoldighedstiltag. Evalueringen omfatter desuden opgørelser over væsentlige aktiviteter i projektet og projektets resultater. I forbindelse med interviewundersøgelsen er de 62 virksomhederne kort blevet præsenteret for Kickstartprojektet, og deres umiddelbare vurderinger af tilbuddet er blevet inddraget i evalueringsgrundlaget. Tilsvarende omhandler en række af spørgsmålene i virksomhedsundersøgelsen emner med stor relevans i forhold til KickStart projektet. Det omfatter bl.a. virksomhedernes oplevede behov for forskellige mangfoldighedsindsatser (bl.a. sproglige barrierer, holdninger, arbejdspladskulturer og diskrimination m.m.) og deres interesse i samarbejde med eksterne aktører. Evalueringen af KickStart projektet bygger også på interview med projektparterne, materialestudier og enkelte interview med rollemodeller og lokale faglige organisations og tillidsrepræsentanter. UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES MANGFOLDIGHEDSINTERESSER Anden del af rapporten omhandler en undersøgelse af virksomhedernes mangfoldighedsinteresser, kompetencer og vilkår både i forhold til rekruttering af ansatte med ikke dansk baggrund og i forhold til at kompetenceudvikle og personalepleje allerede ansatte med ikke dansk baggrund. Undersøgelsen afdækker desuden virksomhedernes interesser i at samarbejde med eksterne aktører omkring mangfoldighedstiltag. Undersøgelsen er baseret på interview med 62 virksomheder. Der er tale om private og overvejende små/mellemstore virksomheder. Virksomhederne dækker brancher som detailsektoren, hotel/restauration, fremstillingserhverv, transportsektoren og serviceerhverv m.m. Temaer for interviewundersøgelsen har bl.a. været virksomhedernes generelle mangfoldighedsinteresser, men også virksomhedernes oplevelser eller konkrete erfaringer med forskellige indsatser er blevet belyst. Et vigtigt tema har været virksomhedernes aktuelle forudsætninger for at udvikle LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 4

5 (nye) personalestrategier bl.a. i et samarbejde med eksterne aktører. Her undersøges bl.a. tesen om, at virksomhederne på grund af højkonjunkturen har haft for travlt til at kunne udvikle nye personalestrategier og/eller at dyrke nye samarbejdsrelationer med eksterne samarbejdspartnere. Undersøgelsens resultater repræsenterer en væsentlig værdi i sig selv. Samtidigt er spørgsmålene udformet med henblik på at kunne forklare virksomhedernes interesse for KickStarttilbuddet. Resultaterne af interviewundersøgelsen har bred interesse for aktører, der samarbejder med virksomheder omkring mangfoldighedsstrategier, og undersøgelsens del 2 kan læses uafhængigt af evalueringen af KickStart projektet. Undersøgelsen omfatter kun et mindre antal virksomheder, ligesom der ikke i udvælgelsen af virksomheder er søgt repræsentation i forhold til størrelse og branchefordeling. Endelig er interviewrammen i nogen grad designet til at evaluere KickStart tilbuddet. Resultaterne af virksomhedsanalysen skal derfor tolkes med rette forbehold i forhold til generelt at konkludere noget om virksomhedernes brede mangfoldighedsinteresser. KickStart projektets kontakt til virksomhederne gik via de faglige tillidsfolk. Igennem kontakten til godt 500 tillidsfolk over hele landet har projektparterne fået tillidsfolkenes vurderinger af virksomhedernes mangfoldighedsinteresser og muligheder, herunder deres vurdering af KickStart tilbuddet. LG Insights virksomhedsundersøgelse har suppleret tillids repræsentanternes meninger med vurderinger fra personaleansvarlige i 62 virksomheder. Undersøgelsen viser, at der er stort sammenfald i de udsagn, der kommer fra de personaleansvarlige og fra tillidsfolkene. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 5

6 Fakta om Projekt KickStart din arbejdsplads KickStart er et samarbejdsprojekt mellem LO, DA, DI, CO I, Dansk Byggeri, BAT kartellet og Handelskartellet. Formålet med projektet var at starte en dialog på arbejdspladserne omkring mangfoldighedsspørgsmål bl.a. barrierer eller problemstillinger i forholdet mellem arbejdspladsens kultur og traditioner og medarbejdere med ikke dansk baggrund. Det omhandler bl.a. humor, sprog, bederum, madvaner og fredagsøl. Der blev uddannet et rollemodelkorps på 25 personer med anden etnisk baggrund end dansk, som ud fra egne erfaringer skulle fortælle om mangfoldighedsoplevelser på arbejdsmarkedet. Der blev desuden udviklet dialogværktøjer bl.a. en pjece og en video der skulle være med til at KickStarte dialogen på arbejdspladserne. Målsætningen var fra start at besøge 100 virksomheder med KickStartmøder, og at (mindst) 25 af disse efterfølgende skulle være startet på dialog og mangfoldighedsindsatser på arbejdspladsen. Projektet blev iværksat af Fagbevægelsens Integrationsnetværk (FVI), som var en enhed med speciale i integration i LO familien. Læs mere om KickStart projektet side 10. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 6

7 RESULTATER I HOVEDTRÆK Målt på antal KickStartmøder på virksomhederne har KickStart projektet ikke nået de fastlagte målsætninger. Kun på to virksomheder har der været gennemført møder ud af de oprindeligt planlagte 100 møder. Resultatet er overraskende set i lyset af projektparternes store indsats i forhold til at skabe kontakt til virksomhederne og interesse for KickStartprojektet. Godt 300 virksomheder har været kontaktet (via tillidsrepræsentanten), og samlet er mere end 500 tillidsfolk blevet orienteret om KickStart tilbuddet. Der er uddannet 25 rollemodeller, og dialogværktøjet er trykt i 3000 eksemplarer og distribueret til virksomheder, tillidsfolk og faglige organisationer over hele landet. Den lave interesse for KickStart møder er også overraskende, fordi projektparterne normalt nyder stor anerkendelse og imødekommenhed blandt virksomhedsaktørerne de personaleansvarlige og tillidsfolk. LO har tidligere med succes gennemført mangfoldighedsindsatser i samarbejde med virksomheder og tillidsfolk landet over. Uafhængigt af det lave antal KickStart møder på virksomhederne kan der alligevel peges på en række erfaringer og ny viden opnået i kraft af projektet og virksomhedsundersøgelsen. Det vurderes, at disse erfaringer og resultater kan være til stor gavn for projektparternes fremtidige indsatser på området, ligesom erfaringerne kan være til nytte for andre aktører, der samarbejder med virksomhederne omkring mangfoldighedsindsatser. De vigtigste resultater er: Et positivt mangfoldighedsklima på danske arbejdspladser: Sammenvejet tegner KickStart projektets erfaringer og virksomhedsundersøgelsen et positivt billede af mangfoldighedskulturen på de danske arbejdspladser. Der er generelt stor imødekommenhed i forhold til ansættelse af etniske minoriteter, og både de personaleansvarlige og tillidsfolkene giver udtryk for, at de etniske minoriteter er godt integreret i arbejdspladsens sociale fællesskab. Eventuelle problemstillinger kan let ordnes gennem samarbejde om eksisterende personalefaglige indsatser på virksomhederne. Virksomhedernes mangfoldighedsinteresser er emneafhængige og virksomhederne vil helst iværksætte nye indsatser i forhold til at rekruttere personale med ikke dansk baggrund. Lidt færre ser behov for at arbejde LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 7

8 med introduktion og oplæring af nyansatte med ikke dansk baggrund, mens stort set ingen finder behov for at have særlige indsatser i forhold til holdningsspørgsmål eller egentlig diskrimination på arbejdspladsen. Virksomhedsundersøgelsen bekræfter disse projekterfaringer. Hele 70 pct. af de personaleansvarlige fandt behov for at eksperimentere med nye rekrutteringsformer og samarbejdspartnere bl.a. i samarbejde med vikarbureauer, de faglige organisationer og lokale etniske foreninger/netværk m.m. Godt en tredjedel af virksomhederne vil gerne udvikle nye oplæringsforløb for nyansatte, mens kun 7 pct. fandt behov for at gøre noget særligt for at fremme det sociale og kulturelle arbejdspladsmiljø. Virksomhederne har fokus på nyansatte, hvor de primært gerne vil udvikle nye introduktions og oplæringsforløb for nyansatte med ikke dansk baggrund. Derimod oplever virksomhederne ikke, at fastansatte med ikkedansk baggrund har særlige problemer af hverken social, kulturel eller faglig karakter som adskiller dem fra andre personalegrupper. Virksomhedsundersøgelsen viser, at de personaleansvarlige næsten alene finder behov for at iværksætte nye personaletiltag for nyansatte med ikkedansk baggrund. Det er fortrinsvis sproglige tilbud og typisk i relation til introduktion og oplæring til de faglige funktioner. Derimod er der ingen behov for særlige tilbud og indsatser til fastansatte, hvor virksomhederne finder, at de ansatte med ikke dansk baggrund efter introduktionsperioden klare sig lige så godt som ansatte med dansk baggrund. Stor forskel på virksomheder med eller uden erfaring: Det er især virksomheder uden erfaring med ansættelse af personale med ikke dansk baggrund, som antager, at etniske minoriteter har specielle problemer og indsatsbehov. Derimod finder de erfarne virksomheder, at alene sproglige problemer kan have betydning for deres faglige oplæring, mens sociale, kulturelle eller religiøse forhold ingen betydning spiller. Virksomhedsundersøgelsen viste, at godt 1/3 af de ikke erfarne virksomheder antager, at ansatte med ikke dansk baggrund har brug for særlige tilbud og/eller har særlige kulturelle/religiøse interesser. Modsvarende fandt kun 3 pct. af de erfarne virksomheder at dette er tilfældet. Der ligger således en vigtig opgave i at formidle de erfarne virksomheders positive oplevelser og budskaber til de ikke erfarne virksomheder. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 8

9 Højkonjunktur og travlhed har også haft betydning for virksomhedernes KickStart interesse: KickStart ilbuddet blev præsenteret for virksomhederne i en periode, hvor langt hovedparten af virksomhederne havde meget travlt og oplevede problemer med at rekruttere arbejdskraft. Virksomhederne var selvsagt meget prioriterende i deres valg af nye personalefaglige strategier. En forklaring på KickStarttilbuddets ringe attraktivitet hos virksomhederne er derfor også, at virksomhederne i højkonjunkturen ikke havde kapacitet til nye personaleindsatser udover rekrutteringsindsatser. Virksomhedsundersøgelsen viste også, at virksomhederne er meget kritiske og fordringsfulde i forhold til nye projekter og indsatser i perioder med stor travlhed. Handling og resultater bliver vægtet, mens tilbud præget af undersøgelser og dialog ikke bliver prioriteret. Virksomhederne vil helst samarbejde med andre virksomheder om nye mangfoldighedsindsatser: Mere end 3/4 af virksomhederne fremhæver i interviewundersøgelsen, at de er selvkørende og godt tilfredse med egen indsats på mangfoldighedsområdet. De virksomheder som gerne vil samarbejde med eksterne parter vil helst samarbejde med andre virksomheder, som ligner dem selv, og som har gjort erfaringer og skabt løsninger, som evt. kunne overføres til deres virksomhed. LG Insights virksomhedsundersøgelse viser også, at vikarbureauer og de faglige organisationer også står i høj kurs hos virksomhederne. Derimod møder jobcentrene og uddannelsesinstitutioner mistillid hos de personaleansvarlige, hvilket er overraskende i betragtning af virksomhedernes store fokus på rekrutteringsopgaven og opkvalificeringsopgaven. Indsatser skal nøje afstemmes efter virksomhedernes individuelle behov KickStart projektet har vist, at etablering af samarbejde med virksomhederne går via meget personlige og tålmodige kontaktformer. Samarbejdsopgaven skal tage et meget direkte udgangspunkt i oplevede behov på virksomhederne og skal indeholde klare indsatser og målsætninger. Virksomhederne vil helst selv tage initiativet i MED/SU udvalg og så inddrage relevante værktøjer og eventuelle eksterne samarbejdspartnere efter behov. Distance til forretningsprægede strategier spores fortrinsvis hos de små og mellemstore virksomheder. Der er i Danmark en lang tradition for, at ledelse, medarbejdere og tillidsfolk/organisationer i tæt dialog udarbejder etniske ligestillingspolitikker i personalepolitikken. Det er ikke professionelle ledelsesteorier og forretningsprægede argumenter, der er drivende motiver, LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 9

10 og mangfoldighedsindsatser skal ikke sælges med managementlogik men med idéer om tolerance, rummelighed og frisind. Sammenfattende om KickStart projektets resultater og erfaringer: I pindeform kan følgende centrale erfaringer og konklusioner fremtrækkes: Samlet har KickStart projektet ikke været tilfredsstillende. Der var overraskende kun to virksomheder, der havde brug for de udviklede værktøjer, så de faktiske resultater under projektperioden har været meget begrænsede. Fraværet af resultater skyldes imidlertid flere forhold især at virksomhederne kun ser få problemer, som de i høj grad selv kan håndtere i samarbejde på arbejdspladserne hvilket må betragtes som positivt. Det er målsætningen for projektparterne, at såvel rollemodeller som dialog værktøjet skal nyttiggøres i fremtidige indsatser. Det giver håb om, at KickStart projektet har udviklet redskaber og samarbejdsrelationer til aktører og redskaber som måske kan vise resultater på længere sigt f.eks. på uddannelsesområdet. Virksomhederne vil gerne ansætte personale med ikke dansk baggrund, men de efterspørger viden og samarbejde omkring rekrutteringsopgaven. Virksomhederne vil gerne eksperimentere med nye rekrutteringsveje i samarbejde med bl.a. faglige organisationer og etniske netværk/foreninger i lokalsamfundet m.m. En stor gruppe virksomheder vil også gerne udvikle nye faglige og sproglige introduktionsforløb for nyansatte med ikke dansk baggrund. Virksomhederne finder derimod ikke, at der er særlige behov for indsatser overfor fastansatte med ikke dansk baggrund. Der er behov for erfaringsudveksling mellem erfarne og ikke erfarne virksomheder. De erfarne virksomheders positive og problemfrie budskaber skal spredes til de ikke erfarne virksomheder Samarbejdet med virksomhederne skal nøje afstemmes efter deres individuelle interesser, behov og vilkår. Indsatserne skal være meget handlingsorienterede, og det er bedst, at virksomhederne selv tager teten og på eget initiativ efterspørger støtte og rådgivning. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 10

11 DEL 1: EVALUERING AF KICKSTART DIN ARBEJDSPLADS INDLEDNING Projekt KickStart din arbejdsplads er et initiativ gennemført af LO i samarbejde med bl.a. CO Industri, DA, DI, Dansk Byggeri, BAT kartellet og Handelskartellet. Projektet blev forberedt til formel start ultimo 2006 med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og blev forankret i Fagbevægelsens Videnscenter for Integration (FVI), som medio 2006 flyttede fra lokaler i 3F til LO. I dette afsnit gives en generel beskrivelse af KickStart projektet og dets resultater, ligesom årsags virkningssammenhænge afdækkes. Evalueringen bygger på interview med virksomheder, som afslog KickStart møder (10 virksomheder), med projektaktører og enkelte interview med organisationsfolk og rollemodeller. Desuden inddrages forskelligt materiale i evalueringsgrundlaget (referater, statusopgørelser, dialogværktøjer m.m.). I forbindelse med virksomhedsundersøgelsen er de interviewede virksomheder ligeledes kort introduceret til KickStarttilbuddet, og der er herigennem indhentet viden om tilbuddets interesse for virksomhederne. Det omfatter både projektets faglige fokus, KickStartmødeformen og dialogværktøjer og interessen for samarbejde med projektparterne. BAGGRUND FOR KICKSTART DIN ARBEJDSPLADS Under den beskæftigelsesmæssige vækstperiode fra er der ansat mange med ikke dansk baggrund på det private arbejdsmarked. Fremgangen har primært været begrundet i virksomhedernes store behov for arbejdskraft, men også i virksomhedernes samfundsansvar og udbredelse af mangfoldighedstanken som en ledelsesform. I perioden er mere end personer med minoritetsbaggrund blevet integreret på arbejdsmarkedet, og det er især de private virksomheder, som har været førende. Undersøgelser har vist, at der blandt ansatte på arbejdspladserne generelt er stor accept af kollegaer med ikke dansk baggrund. En undersøgelse gennemført af LO i Århus viste, at godt 70 pct. af tillidsrepræsentanterne var positivt indstillede overfor ansættelse af etniske minoriteter. Undersøgelsen fra LO i Århus, ligesom LG Insights undersøgelser af Mangfoldighed på virksomheder (2006) og Religion på arbejdsmarkedet (2007), pegede LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 11

12 imidlertid også på, at der er udfordringer, når arbejdspladstraditioner og kulturer møder ansatte med andre baggrunde og interesser. Det er en tradition på danske virksomheder, at vigtige personalefaglige spørgsmål bliver drøftet og besluttet i tæt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte og deres tillidsrepræsentanter. Undersøgelser har vist, at tillidsfolk positivt kan være en vigtig medspiller, idet tillidsfolk i meget høj grad er kulturambassadører på mange arbejdspladser. Udbredelse af etnisk ligestilling på arbejdspladserne må ske gennem sympati og støtte hos både ledelsen, de ansatte og de faglige tillidsrepræsentanter. Blandt ansatte kan barrierer grunde i bekymring om, hvorvidt kollegaer med anden kultur og andet sprog også kan passe ind i det sociale liv og fællesskab, som de værdsætter. Det kan være sociale arrangementer på arbejdspladsen (personalefester eller den berømte fredagsøl ) eller sociale relationer uden for normal arbejdstid. Bekymringen kan også omfatte faglige spørgsmål både om de nyansatte fastholder faglige standarder og uddannelsesmæssige krav til arbejdsfunktionen men også, om de kan indgå i det fagpolitiske fællesskab mellem de fagligt organiserede ansatte. KickStart din arbejdsplads tog udgangspunkt i konstateringen af, at dialogen på arbejdspladserne skulle omfatte både ledelse og ansatte, men også at dialogen skulle omfatte de nære og sociale emner. Det omfatter bl.a. spørgsmål vedrørende sprog og kultur, og hvordan arbejdspladsen kan tilpasses, så sociale og kulturelle forhold tilgodeser alle ansatte uanset kulturel baggrund. Det var desuden en vigtig målsætning, at konceptet skulle kunne skræddersys til de enkelte arbejdspladsers behov, og at virksomhederne selv skulle bestemme målsætninger, indhold og tempo. Projektparterne har alle stor kontakt til projektets målgrupper (virksomheder, ledelse, ansatte og tillidsfolk), ligesom parterne, hver for sig og i samarbejde, tidligere med succes har gennemført en række projekter og initiativer i forhold til kulturel mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Parterne havde derfor, som udgangspunkt, de bedste forudsætninger for både at identificere mangfoldighedsbehov, interesser og muligheder blandt aktørerne på arbejdspladserne og gode forudsætninger for at opnå kontakt til relevante virksomheder for projektet. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 12

13 KICKSTART PROJEKTETS FAGLIGE INDHOLD KickStarttilbuddet var et mødekoncept som skulle igangsætte den indledende dialog omkring relevante mangfoldighedstemaer mellem ledelse og ansatte på de deltagende virksomheder. Som udgangspunkt var tænkt følgende faglige grundelementer og set up i KickStart møderne: Kontakten til virksomhederne blev etableret gennem samarbejdspartnernes lokale netværk af organisationer og fagforeninger. FVI/LO tog kontakt til et stort antal tillidsfolk over hele landet. Tillidsfolkene skulle præsentere KickStarttilbuddet for virksomhedernes ledelse og MED/SU udvalg, og herigennem skabe interesse for mangfoldighedstiltag. Rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund blev uddannet til at fortælle om egne oplevelser og erfaringer med ansættelse på danske arbejdspladser. Det omhandlede bl.a. temaer som sproglige vanskeligheder, om at blive introduceret til virksomhedernes formelle og uformelle regler, traditioner og kulturer på arbejdspladsen og integration i det sociale arbejdspladsmiljø. Rollemodellernes erfaringsbaggrunde skulle så vidt muligt matche de besøgende virksomheder, og de skulle derfor også udvælges på baggrund af deres erhvervserfaring, branchekendskab og uddannelse. På baggrund af oplæg fra rollemodellerne skulle KickStart mødet bestå af en dialog mellem repræsentanter fra virksomhedens ledelse, ansatte og tillidsfolk. Drøftelsen skulle omhandle forhold vedrørende ansættelse af personale med ikke dansk baggrund f.eks. sprog og kultur, arbejdspladsens rummelighed og tolerance i forhold til etniske minoriteter m.m. Dialogværktøjer: For at igangsætte dialogen og sætte fokus på vigtige problemstillinger i mødet mellem arbejdspladskultur og ansatte med ikkedansk kultur og sprog, blev udviklet et dialogværktøj. Værktøjet består både af en DVD video og en pjece, hvor seks almindelige cases og problemstillinger præsenteres. Det omhandler: Sprog, humor, jargon og diskrimination, det sociale liv på arbejdspladsen, særlige behov hos personale med ikke dansk baggrund og mødet med det nye og det anderledes. Præsentation af andre værktøjer og tilgange: På møderne kunne også deltage repræsentanter fra projektparterne og/eller fra FVI. Disse repræsentanter skulle bl.a. præsentere andre mulige samarbejdstilgange og hjælpeværktøjer, som kunne være relevante for de pågældende arbejdspladser i deres videre mangfoldigheds arbejde. Det kunne LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 13

14 eksempelvis være selvvurderingsværktøjet, dialogværktøjet, trappemodellen og samarbejdskonsulenter fra organisationerne. Efterfølgende proces: Efter KickStart mødet var det op til parterne på virksomhederne at samarbejde om det videre forløb. Virksomhederne var altså ikke på forhånd forpligtet til at skulle iværksætte efterfølgende initiativer, men dette kunne eventuelt tilrettelægges i samarbejdsudvalget el.lign. De deltagende virksomheder ville også blive tilbudt konsulentbistand fra organisationerne og/eller fra FVI, hvis de havde brug for rådgivning eller støttebehov efter KickStart mødet. Mødeformen var tænkt som et frokost eller fyraftensmøde, som kunne tilrettelægges efter virksomhedens behov. Store arbejdspladser kunne afholde stormøder med karakter af konference, mens parterne i de mindre virksomheder måske kunne rummes omkring et bord. Mødeformen kunne afholdes individuelt. Det eneste krav til de deltagende virksomheder var, at både ledelse og medarbejdere skulle deltage i mødet. MÅLSÆTNINGER FOR PROJEKTET Fra start formulerede projektparterne følgende kvantitative og kvalitative målsætninger for projekt KickStart din arbejdsplads : Der skulle afholdes 100 KickStart møder på private virksomheder i hele landet. Virksomhederne skulle bredt afspejle erhvervsstrukturen (virksomhedsstørrelse og branche), ligesom der kunne være virksomheder med forskellige udgangsforudsætninger og erfaringer i forhold til ansættelse af etniske minoriteter. Efter KickStart møderne skulle (minimum) 25 virksomheder gøre en aktiv og konkret indsats i forhold til at iværksætte forskellige mangfoldighedsstrategier. Hovedparten af de 100 KickStart besøgte virksomheder skulle efterfølgende være positivt stemte i forhold til ansættelse af personale med ikke dansk baggrund. Der skulle udvikles erfaringer og værktøjer med bred værdi for mangfoldighedsindsatsen på danske virksomheder. Projektparterne skulle gennem egne netværk udbrede kendskabet og brugen af værktøjerne udover projektets planlagte indsats og tidsramme. Der skulle gennemføres evaluering af projektet, hvorved resultater blev dokumenteret og succesfulde indsatser afdækket. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 14

15 Projektets målsætninger blev senere justeret som følge af virksomhedernes manglende efterspørgsel efter KickStarttilbuddene. Målsætningen om antallet af KickStart møder blev nedjusteret til 25 møder. Samtidig blev der åbnet op for alternative faglige arrangementer, hvor KickStart materialet kunne præsenteres ligesom evalueringsmetoden blev tilpasset med henblik på at kunne uddrage læringspotentialet i de udviklede værktøjer på anden vis, herunder ved en virksomhedsundersøgelse. PROJEKTETS ORGANISERING, BEMANDNING OG PERIODE Projektet blev organisatorisk forankret i Fagbevægelsens Videnscenter for Integration, FVI. Fordelen ved denne organisering var bl.a., at FVI havde et stort kontaktnetværk internt i fagbevægelsen og havde erfaring med rekruttering og uddannelse af rollemodeller. Projektet blev dimensioneret med 1 projektansat/leder og en halvtidsansat assistent, ligesom det blev forudsat, at projektparterne skulle deltage med konsulenttimer i forbindelse med opsøgning og kontakt til lokale afdelinger og virksomheder, deltagelse i KickStart møder m.m. Det var forudsat, at parternes organisationer og afdelinger skulle engageres og spille en aktiv rolle i projektet (ledere, fagforeninger og tillidsfolk). Fornuften var både, at de lokale aktører havde en lettere adgang til virksomhederne men også, at projektets resultater og værktøjer herigennem ville blive spredt og forankret hos vigtige aktører. Projektperioden var oprindeligt fra ultimo 2006 til udgangen af december På grund af vanskeligheder med at få kontakt til virksomheder blev projektet sidenhen revideret og forlænget til udgangen af år UDDYBENDE BESKRIVELSE AF PROJEKTETS FAGLIGE ELEMENTER ROLLEMODELLER Som tidligere fremhævet bestod tilbuddet af et mødekoncept bestående af rollemodeloplæg og præsentation af dialog og hjælpeværktøjer. Rollemodellerne blev uddannet i præsentationsteknik og i storytelling, så deres præsentationer havde relevans, karakter og gennemslagskraft. Udvælgelsen af rollemodellerne blev foretaget af projektlederen i FVI på baggrund af interview med rollemodellerne og ud fra kriterier om geografisk og brancheerfaringsmæssig spredning af rollemodellerne. Efter udvælgelsen LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 15

16 deltog alle rollemodeller i et kursus på én dag i præsentationsteknik og i en temadag. Der blev udvalgt og uddannet i alt 25 rollemodeller. Fælles for alle rollemodellerne er, at de har en ikke dansk baggrund og har arbejdsmarkedserfaring. Spredningen i alder, køn og nationalitet var stor: 12 mænd og 13 kvinder, aldersspænd mellem år, baggrund fra Afrika, Mellemøsten, Tyrkiet, Pakistan m.m. og med flere forskellige fag og branchebaggrunde (tømrer, butiksassistent, social og sundhedshjælpere, kontor, jern/metal, receptionist, blik og rør m.m.). DIALOGVÆRKTØJER Fokus på KickStart møderne var forskellige mangfoldighedstemaer vedr. ansættelse af personer med minoritetsbaggrund, herunder spørgsmål vedr. arbejdspladsens sociale og kulturelle miljø. Der blev til møderne udarbejdet et dialogværktøj bestående af både en DVD video og en pjece, der viste realistiske situationer inden for følgende områder: Sprog, hvor der blev sat opmærksomhed på at give og forstå instruktioner, hvordan kommunikationen kan gøres enklere og mere forståelig, og hvordan kollegaer kan hjælpe hinanden til at overvinde forskellige sproglige barrierer i de faglige og sociale relationer. At sige fra og til og tale åbent om forhold, der måske ikke er hensigtsmæssige eller som ikke forstås hvad enten det er den ansatte med ikke dansk baggrund eller andre (ansatte og ledere) på arbejdspladsen. At sige fra og til er både relateret til faglige og sociale sammenhænge og situationer. Humor, jargon og oplevet diskrimination handler om, at humor og jargon kan opfattes på forskellig måde af personer med dansk og ikke dansk baggrund. Under dette tema opfordres parterne på arbejdspladsen til at overveje, hvordan arbejdspladsens humor og jargon kan virke på andre, herunder hvad der er diskrimination eller måske fejlagtigt opleves som diskrimination af ansatte med ikke dansk baggrund. Det sociale liv på arbejdspladsen handler om virksomhedens sociale traditioner og arrangementer f.eks. personalefester m.m. Både videocases og pjece giver anledning til drøftelse af, om alle sociale LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 16

17 arrangementer i indhold og tid er lige interessante og mulige for alle ansatte f.eks. om der nydes alkohol el.lign. Særlige behov rejser spørgsmålet, om alle ansatte har samme interesser eller behov. Muslimske kvindelige ansatte har måske andre interesser i forhold til deres beklædning, ligesom der kan være meget troende medarbejdere, der gerne vil bede i arbejdstid. Under dette tema drøftes tolerancen til disse forskelligheder, og om der er en accept af, at ansatte med særlige behov skal imødekommes med særlige hensyn/tilbud. Det nye og anderledes handler om angst for det nye, fordomme og om at tænke og reagere positivt på kollegaer med andre baggrunde. Det handler også om åbenhed i forhold til at tale om forskellighed og om at være åben overfor fordomme, bekymringer m.m. Dialogværktøjet består af en dvd video, hvor der spilles 6 cases inden for ovenstående tema område. Scenerne er mellem sekunder lange og er fra autentiske arbejdspladsmiljøer (kontor, rengøring, værksted, o. lign.). De seks cases rummer alle realistiske konflikter/problemer, og både videoen og pjecen lægger op til en løsningsorienteret, anerkendende og værdsættende dialogform mellem aktører på arbejdspladsen. Temaerne i dialogværktøjet blev testet blandt ca. 30 tillidsfolk forud for færdiggørelsen af materialet. Tilbagemeldingerne fra tillidsfolkene var, at materialet var godt tænkt, og at de konstruerede cases var realistiske og dækkede vigtige mangfoldighedssituationer på arbejdspladserne. FORLØB, ERFARINGER OG PROJEKTJUSTERINGER Projektets indledende aktiviteter er forløbet planmæssigt. Det omfatter etablering af et rollemodelkorps bestående af etniske minoriteter rekrutteret fra fagbevægelsens eget system og med relevante erfaringsbaggrunde. Tilsvarende blev også gennemført det planlagte kursus for rollemodellerne, hvor de blev skolet i præsentationsteknik m.m. Endelig blev der som planlagt udviklet et dialogværktøj bestående af både en pjece og en professionelt fremstillet dvd video. Udvikling af dialogværktøjet og etableringen af rollemodelkorpset betød, at projektaktørerne først var klar til at påbegynde kontakten til virksomheder, tillidsfolk og organisationer tæt på industriferien i sommeren Disse LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 17

18 grunde var også en vigtig forklaring på projektets forsinkelse og senere forlængelse af projektperioden til udgangen af Forskellige kontaktformer er undervejs i projektperioden blev anvendt. Den indledende kontaktform har været indgangen til virksomhederne via tillidsrepræsentanterne. Tillidsfolk og aktører fra virksomheder, organisationer, fagforeninger m.m. er desuden blevet informeret om projektet gennem breve, materiale og telefonisk kontakt, ligesom der er blevet afholdt en lang række informationsmøder for projektparternes netværk. Afslutningsvis i projektet er tillidsvalgte på virksomheder og fagforeninger personligt blevet besøgt af repræsentanter fra LO. På møderne er virksomhedernes generelle mangfoldighedsinteresser og vilkår blevet drøftet som en anledning til præsentation af KickStart konceptet og KickStart tilbuddet. Projektparterne har haft en bred kontakt til både virksomheder, lokale organisationer og tillidsfolk, og mere end 500 virksomheder er blevet kontaktet (indirekte via tillidsrepræsentanten). Det er vurderingen, at tilbuddet er blevet formidlet med rette styrke og til rette målgruppe. Erfaringen er dog også, at tillidsrepræsentanten ikke altid er den tilrådelige indgang til dialog og samarbejde med virksomheder omkring personalefaglige spørgsmål. Tillidsfolkene henviste således flere gange til personalechefen som den formelle entré til virksomheden. Som resultat af den manglende interesse for KickStart tilbuddet blandt virksomhederne er der undervejs sket tilpasninger af især kontaktformer til virksomheder, mens KickStart konceptets faglige fokusområder og elementer er fastholdt. Der er samtidigt blevet justeret på ambitionerne for antal virksomheder (nedjusteret fra 100 til 25 KickStart møder). KICKSTART PROJEKTETS RESULTATER I skemaet på næste side er projektets resultater sammenfattet. Der har som planlagt været uddannet og etableret et rollemodelkorps og der er udviklet et dialogværktøj. Derimod er der kun gennemført få af de planlagte KickStart møder på virksomheder. Blot 12 virksomheder har umiddelbart tilkendegivet nogen interesse for KickStart konceptet, men kun 4 var reelt interesserede, og halvdelen har efterfølgende takket nej. Kun to virksomheder har gennemført KickStart mødet, som de generelt fandt tilfredsstillende, men som ikke (endnu) har givet anledning til yderligere mangfoldighedsinitiativer på virksomheden. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 18

19 Aktivitetsområder Rollemodeller Virksomhedskontakter Kontakter til organisationsrepræsentanter Afholdte KickStartmøder Udbredelse/anvendelse af dialogværktøjer Spredning og forankrings initiativer Resultater Der er uddannet i alt 25 rollemodeller med anden etnisk baggrund end dansk. Rollemodellerne har, som tilstræbt, brede erfaringsbaggrunde med stor relevans for mange virksomhedstyper. Rolle modellerne har alle gennemført et kursus på en dag omhandlende formidlingsteknik, storytelling og personlig præsentationsformer m.m. Igennem hele projektperioden har der været kontakt til mere end 400 virksomheder. Kontaktformer har været justeret undervejs i projektperioden og har omfattet skriftlige former og personlige både telefoniske kontakter og ved besøg på virksomheden. Et stort antal organisationsfolk (lokale tillidsfolk, organisationer og fagforeninger) har været involveret i projektet. Det skønnes, at godt 500 personer har været introduceret til KickStartprojektet og tilbuddet om KickStart møder gennem skriftligt materiale, og 300 personer er desuden orienteret om projektet ved faglige møder el.lign. Der har været 12 virksomheder, som har udtrykt positiv interesse for et KickStart møder og/eller dialogværktøjet, men der har kun været afholdt to KickStart møder. Det afholdte KickStart møde har ikke resulteret i yderligere initiativer på virksomheden. Dialogværktøjet er blevet publiceret i eksemplarer og sendt ud til virksomheder, organisationer, fagforeninger og tillidsfolk over hele landet. Samtidig har dialogværktøjet været tilgængeligt på projektets egen hjemmeside (FVI) og har kunnet downloades herfra. Ingen af de virksomheder, som er blevet interviewet i forbindelse med evalueringen, kendte redskabet og/eller havde ikke fundet det interessant. Der er ikke blandt projektparterne planer om at ville forankre og videreføre KickStartmøde konceptet. Derimod er det sandsynligt, at rollemodellerne og dialogværktøjet også vil blive benyttet i forskellige sammenhænge i organisationer og virksomheder efter projektophør. Der er dog ikke på forhånd udarbejdet nogen sprednings eller forankringsstrategi med henblik på spredning og udnyttelse af hverken korpset af rollemodeller eller dialogværktøjet. I forbindelse med uddannelse af fagbevægelsens undervisere vil DVD videoen blive anvendt i undervisningen på kurset Etnisk Mainstreaming, hvorpå kursusdeltagerne kan anvende den i deres egen undervisning af tillidsrepræsentanter. Herved søges uddannelsespotentialet i de udviklede værktøjer bragt i anvendelse udenfor arbejds pladsen i læringssituationer for de daglige aktører der siden indgår i samarbejdet på deres arbejdspladser. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 19

20 ÅRSAG RESULTATSAMMENHÆNGE Gennem kontakten til tillidsfolk, organisationer og virksomheder har LO fået tilbagemeldinger med forklaringer på den manglende interesse for KickStart tilbuddet. Tilsvarende har LG Insights interviewundersøgelse med 62 virksomheder (Jf. del 2) afdækket en række forhold med forklaringsværdi i relation til KickStart projektets resultater. Sammenvejet peger både vurderinger fra tillidsfolk og personaleansvarlige på, at projektresultaterne kan forklares ud fra årsager knyttet til både KickStart tilbuddets faglige indhold og virksomhedernes generelle mangfoldighedsstrategier og vilkår under højkonjunkturens personalemangel og travlhed. Der kan fornemmes en mæthed blandt både ledere og tillidsfolk i forhold til mangfoldighedstemaet. Der har de senere år været talt meget om etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet, og det er indtrykket, at mange virksomheder også har iværksat mange initiativer. Aktørerne på arbejdspladsen har ikke tid til at selvanalysere og tale om problemer (som de ikke altid anerkender), men vil have konkret handling med tilbud om løsning på rekrutteringen, som det virksomhederne udpeger som den største udfordring. I de senere år er et stort antal etniske minoriteter kommet ind på arbejdsmarkedet. Flere virksomheder har derfor allerede erfaring med ansættelse af etniske minoriteter. Budskabet fra disse virksomheder er i stor udstrækning, at de etniske minoriteter ikke udgør nogen særlig vanskelig personalegruppe, og at virksomhederne langt hen ad vejen selv kan håndtere opgaverne med samarbejde om eksisterende personalefaglige redskaber. Flere virksomhedsrepræsentanter rejser en bekymring om, at en overfokusering på flygtninge og indvandrere som særligt problematiske kan skade integrationen. Ansatte med ikke dansk baggrund er ifølge enkelte personaleansvarlige selv ved at frabede sig indsatser med dem i hovedrollen som særlig anderledes. Det er også vurderingen, at selv virksomheder uden erfaring i ansættelse af etniske minoriteter har været engagerede i den generelle personalefaglige dialog omkring integration af personer med ikke dansk baggrund på arbejdsmarkedet. De kender godt grundproblemstillingerne og også i nogen grad indsatsredskaberne. Eksterne aktører skal derfor være meget påpasselige med at servere for elementære analyser, anbefalinger og værktøjskasser for begyndere. Flere virksomheder finder, at de er kommet længere og har brug for mere substans og handling i de initiativer de i givet fald skal samarbejde med eksterne aktører om. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 20

21 Det er også vigtigt at lytte til virksomhedernes budskab om, at de ikke oplever store problemer med ansættelse af etniske minoriteter, og at de også er godt integrerede i arbejdspladsernes sociale liv og fællesskab (jf. interviewundersøgelsens resultater del 2.). Hvis dette udsagn antages som korrekt, så er det måske resultatet af mange års indsats omkring udvikling af socialt ansvar på virksomhederne og traditionen med, at parterne på arbejdspladserne i dialog og samarbejde udvikler personalepolitikken og de faglige indsatser. Virksomhederne kan langt hen ad vejen håndtere de personalefaglige indsatser selv. Virksomhederne ser primært en stor udfordring i at få kontakt til jobsøgende med etnisk minoritetsbaggrund. Det er næppe tvivl om, at mange af de mindre virksomheder uden professionel ledelses og personalefunktion mangler viden og kompetencer i forhold til at magte mangfoldighedsstrategier. Her har det været en særlig vanskelig og udfordrende opgave for projektparterne at skabe kontakt, idet disse virksomheder ikke har tillidsfolk og kun et begrænset samarbejde med de faglige aktører. Kontakten og samarbejdet er da heller ikke lykkedes, og vi mangler således fortsat gode erfaringer og bud på, hvordan eksterne beskæftigelses og integrationsfaglige aktører kan få etableret et samarbejde med de små virksomheder omkring mangfoldighedsindsatser. Sammenhænge mellem årsager og resultater kan findes i forhold knyttet til virksomhederne og forhold i tilknytning til KickStart projektet. Årsager knyttet til KickStart konceptet er: Fagligt fokus: Interviewundersøgelsen viser, at virksomhederne generelt har meget lidt interesse i mangfoldighedsindsatser med fokus på arbejdspladsens generelle sociale og kulturelle rummelighed. Den manglende interesse skyldes primært, at hovedparten af virksomhederne ikke (aner)kender, at der er et problem, som virksomhederne ikke kan håndtere på egen hånd i det interne samarbejde på arbejdspladsen. Derimod viste interviewundersøgelsen, at flere virksomheder efterspørger løsninger på sproglige træningstilbud i forbindelse med den faglige introduktion. Dette aspekt omfattede KickStarttilbuddet også, men de personaleansvarlige efterlyste meget konkrete redskaber og metoder i oplæring af social og faglig arbejdspladsdansk for nyansatte med ikke dansk baggrund. Projektets faglige indhold: Virksomhederne giver i interview klart udtryk for, at de ikke vil deltage i initiativer, der er for dialogprægede uden klare og dokumenterede målsætninger for indsatsen. KickStart tilbuddet ligger trods LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 21

22 dialogværktøjets struktur med 6 cases for meget op til ustruktureret dialog, hvor for meget var overladt til virksomhederne selv og der ikke efter mødet er fastlagt nogen proces eller indsats med synlig værdi for de deltagende virksomheder. Hvis tilbuddet i langt højere grad havde fokuseret på resultaterne af en medvirken, ville flere virksomheder måske have været interesserede. Tilbuddets faglige niveau: Det faglige indhold i dialogværktøjet er for elementært og mangler substans med værdi for flere af især de større virksomheder. Mange af de kontaktede virksomheder gav i interview udtryk for, at de fagligt var kommet videre og, at dialog værktøjet derfor ikke var interessant. De fandt heller ikke nytte i ekstern konsulentbistand i at rådgive dem om hjælpeværktøjer eller støttemidler m.m. Tilsvarende fandt flere virksomheder heller ikke rollemodellerne særligt interessante, mens flere ville have foretrukket en rollemodel virksomhed, hvor en repræsentant fra en anden tilsvarende virksomhed kunne fortælle om egne erfaringer og gode anbefalinger til løsninger. Projektets vilkår: KickStart projektet blev forsinket i forhold til kontakten til virksomheder og tillidsrepræsentanter m.m. Projektperioden var oprindeligt alene primært år 2007, men blev senere udsat til udgangen af 2008, fordi første halvår blev anvendt til etablering af rollemodelkorps og udvikling af dialogværktøj. Den første kontakt til virksomheder og tillidsfolk kunne først reelt påbegyndes efter industrisommerferien i år Projektets kontaktform: Der er undervejs i projektet blevet eksperimenteret med nye kontaktformer til virksomhederne. I starten af projektperioden var kontaktformen af mere generel karakter, hvor virksomheder og lokale organisationsfolk og tillidsfolk blev kontaktet telefonisk og orienteret ved hjælp af skriftligt materiale, møder m.m. Senere blev tillidsvalgte på virksomhederne besøgt af repræsentanter fra LO, og denne kontaktform gav anledning til en mere grundig afdækning af virksomhedernes interesser og behov og en mere uddybende præsentation af KickStart tilbuddet. Den personlige kontaktform har klare resultater, hvor langt flere virksomheder gav tilbuddet en overvejelse. Desværre blev virksomhedsbesøgene iværksat for sent i perioden til at de fik betydning for projektets resultater. Årsager knyttet til virksomhederne er: Virksomhedernes travlhed: Det er et klassisk paradoks, at virksomhederne i vækstperioder har mindst kapacitet til at samarbejde med eksterne aktører LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 22

23 om forhold med stor betydning for deres konkurrencebetingelser bl.a. rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. Eventuelle samarbejdsinitiativer må derfor målrettes og præsenteres meget direkte i forhold til virksomhedernes behov og vilkår. Virksomhedernes kompetencer: Virksomhedsundersøgelsen viste, at flere af de mellemstore og store virksomheder allerede er tilfredse og selvkørende i forhold til håndtering af samarbejde om personalefaglige opgaver vedr. holdninger, sociale og kulturelle forhold m.m. Disse virksomheder ser kun begrænset behov for at samarbejde med eksterne aktører herom. Virksomhederne savner viden om kontaktformer til jobsøgende med ikkedansk baggrund. De lytter med interesse til offentlige udsagn om skjulte arbejdskraftreserver blandt etniske minoriteter, men deres egne rekrutteringsstrategier herunder deres samarbejde med jobcentrene har utilstrækkelig succes med at ansætte etniske minoriteter. Virksomhederne efterlyser derfor nye redskaber i deres rekruttering, ligesom de ser behov for at samarbejde med bl.a. etniske netværk/foreninger herom. Indgangen til samarbejde med virksomhederne: Det er desuden en lære af KickStart projektet, at indgangen til drøftelser og samarbejde med virksomhederne omkring mangfoldighedstiltag ikke (udelukkende) bør gå gennem tillidsrepræsentanten. På hovedparten af virksomhederne er den officielle indgang gennem ledelsen og den personaleansvarlige leder/funktion på virksomheden. Flere af de kontaktede tillidsfolk henviste således til personalelederen som den formelle og korrekte indgang. LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 23

24 DEL 2: RESULTATER AF VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSEN INDLEDNING I dette afsnit gives en uddybende fremstilling af resultaterne fra interviewundersøgelsen af virksomhedernes mangfoldighedsinteresser og strategier. Undersøgelsen omfatter 62 virksomheder, som er blevet telefoninterviewet i perioden august december Der er gennemført interview med både tillidsrepræsentanter (6 personer) og personaleansvarlige på de deltagende virksomheder i undersøgelsen. Forud for interviewet er interviewpersonerne blevet introduceret til begrebet mangfoldighed. Det er præciseret, at mangfoldighed omfatter: Virksomhedens rekruttering af personale med ikke dansk baggrund. Det vedrører, om virksomheden har særlig interesse i at rekruttere fra denne personalemålgruppe, og om virksomheden eventuelt benytter særlige kanaler, redskaber eller metoder i rekrutteringsindsatsen. Virksomhedens faglige uddannelse af medarbejdere med ikke dansk baggrund. Det dækker over både den indledende faglige introduktion og oplæring og den efterfølgende ansættelseslange opkvalificering. Indsatser i forhold til social integration af personale med ikke dansk baggrund på arbejdspladsen. Det omfatter deltagelse i det sociale liv og fællesskab på arbejdspladsen bl.a. ved personalefester, julefrokoster, fredagsøl og andre sociale arrangementer. At tilgodese religiøst/kulturelt betingede interesser og behov: Det kan være påklædning (f.eks. tørklæde el.lign. til muslimske kvinder), bederum og fri/feriedage i forbindelse med religiøse højtider m.m. Virksomhederne er blevet bedt om at sondre mellem, hvad de gør for alle ansatte, og hvad virksomheden gør specifikt for ansatte med ikke dansk baggrund. Tilsvarende er den interviewede forud for spørgsmål informeret om, at virksomheden skal måle indsatsen op imod den almindelige personalefaglige indsats for eksempelvis personer med dansk baggrund f.eks. om virksomheden gør en særlig indsats for personale med ikke dansk baggrund, som adskiller sig fra indsatsen for den øvrige personalegruppe? LG Insight KickStart mangfoldighedsindsatsen 24

Evaluering. RekrutteringsCenteret. Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet. LG Insight januar 2009

Evaluering. RekrutteringsCenteret. Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet. LG Insight januar 2009 Evaluering RekrutteringsCenteret Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet Udviklingsprojekt i Center for Afklaring og Beskæftigelse, Københavns Kommune. Støttet af Ministeriet

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland Tove Rasmussen, april 2008 Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC 2 Indledning 2 Resumé med anbefalinger 3 Evalueringens fokus

Læs mere

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Fastholdelseskaravanen Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Analytisk vurdering af behov for en fortsat fremadrettet indsats LG Insight for Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

Giv racismen det røde kort

Giv racismen det røde kort Evaluering af kampagnen Giv racismen det røde kort Spillerforeningen i Danmark [December 2011] Giv racismen det røde kort [Indholdsfortegnelse] Indledning 2 Hovedkonklusioner og anbefalinger 3 Evalueringens

Læs mere

Coachordning v/ Sønderbro Kulturhus Fond

Coachordning v/ Sønderbro Kulturhus Fond EVALUERINGSRAPPORT Coachordning v/ Sønderbro Kulturhus Fond August 2007 LG Insight LG Insight Kongensgade 66-68, DK-5000 Odense C. Tlf. 66 12 08 15 www.lg-insight.dk LG-Insight Evaluering af Coachordning

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen RAPPORT LO medlemmers modtagelse af indvandrere på Januar 2005 Forord LO Århus har gennem mange år været engageret i problematikkerne omkring flygtninge og indvandreres plads i det danske samfund i almindelighed

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere