INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE"

Transkript

1 Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 29 mio. kr. (2010) Skolens samlede udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser udgjorde i 2010 ca. 11 mio. kr. fordelt på ca. 300 leverandører. Indkøbene foretages overvejende af medarbejdere med budgetansvar for fagområderne. Der behandles ca faktureringer pr. år. Skolen er gennem FFD medlem af SKI med medlemsnr.: xxxxxx Skolen er tilmeldt indkøbsaftaler gennem Økonomistyrelsens Indkøbssekretariat Statens Indkøb. Skolen modtager faktura på mail: eller EAN: Indkøbspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med MHEs indkøbspolitik er at skabe rammer for, at skolen kan købe alle nødvendige varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige betingelser. MHE ønsker at minimere antallet af leverandører, så vidt muligt at indkøbe gennem e-handel og elektronisk modtagelse af fakturaer. Koordinering af indkøbene sikrer, at MHE optræder som én kunde over for leverandørerne og herigennem opnår forretningsmæssige og administrative fordele. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser sker i henhold til gældende lovgivning, og MHE ønsker at optræde som en redelig samhandelspartner. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning Indkøbspolitikken omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser, der foretages på MHE. Alle udbud koordineres og foranstaltes af de budgetansvarlige med støtte af forretningsfører. Alle indkøbsaftaler med leverandører indgås med de budgetansvarlige, og underskrives af forretningsfører. Indkøbsdisponering foretages decentralt indenfor de indgåede aftaler. Indkøbspolitikkens indhold Der søges indgået aftaler med leverandører med henblik på: at opnå de bedst mulige priser for den rette kvalitet at sikre udnyttelse af kvantumsrabatter at køre en stram lagerstyring og sikre at varer er tilgængelige fra leverandørerne inden for kort leveringstid (Vi bestiller just in time og vore leverandører leverer hovedsagelig fra dag til dag ) at sikre leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser at opnå bedst mulig service at opnå det enkleste administrative flow ved brug af elektroniske bestillinger, ordrehåndtering og elektronisk betaling (e-handel) at opnå bedst mulige betalingsbetingelser Side 1

2 Indkøbsprincipper Økonomisk indkøb MHE tilstræber at foretage sine indkøb så økonomisk som muligt, således at indkøb af varer og tjenesteydelser foretages til den bedst mulige pris under hensyntagen til det formål, der indkøbes til, idet samtlige omkostninger ved indkøb inddrages i vurderingen. Effektivt indkøb MHE tilstræber at foretage sine indkøb så effektivt som muligt, hvor ressourceindsatsen i forbindelse med indkøbet løbende afvejes over for det besparelsespotentiale, som kan realiseres gennem opnåelse af lavere priser og/eller etablering af effektive indkøbsprocesser. Vi vil derfor også fortløbende overveje fordele/ulemper ved e-handel og e-fakturering. Miljø- og energirigtige indkøb MHE tilstræber at tage miljø- og energimæssige hensyn i sine indkøb. Dette gælder både ved valg af leverandør og ved valg af produkter, herunder miljøbelastningen i forbindelse med produktionen af varer og tjenesteydelser og den efterfølgende anvendelse heraf. Etiske hensyn Som et element i de etiske spilleregler ønsker MHE at leve op til de aftalte forudsætninger, hvilket bl.a. vil sige, at vi lever op til det indkøb, som er grundlag for leverandørens tilbud herunder, at det over for leverandøren i forbindelse med indhentning af tilbud er tilkendegivet, at indkøbsaftalen har en vis volumen og typisk en varighed på mellem 1-3 år. Æstetiske og funktionelle hensyn MHE tilstræber at tage æstetiske og funktionelle hensyn i sine indkøb, herunder at institutionen fremtræder flot og funktionel såvel over for medarbejdere, studerende, elever som andre interessenter. Prioritering Prioriteringen af ovennævnte hovedområder bør i første række sigte på, at indkøb foretages så økonomisk og effektivt som muligt. Dette skal gennemføres ved den størst mulige grad af standardisering af varer og leverandører, således at der kan opnås de bedst mulige leveringsforhold, herunder den bedst mulige pris. Under hensyntagen til ovennævnte bør det i alle tilfælde, hvor det er muligt, tilses, at der ved indkøb af varer og tjenesteydelser tages hensyn til det fysiske miljø og til begrænsningen i forbruget af energi ressourcer. En beskeden merpris kan accepteres, såfremt den miljø- og energimæssige belastning reduceres. Lokale leverandører har ingen fortrinsstilling. Side 2

3 Gennemførelse af indkøb Gennemførelse af indkøb skal ske i overensstemmelse med MHEs indkøbspolitik, og nedenstående retningslinier for valg af leverandør og varer er den praktiske vejledning heri. Valg af leverandør For at opnå de bedste priser, begrænse antallet af leverandører og minimere antallet af fakturaer, som vi administrativt skal håndtere, vil vi indgå indkøbsaftaler med en række leverandører, som vil blive oplistet i et Leverandørregister. Indkøbsaftalen kan være på basis af en SKI-rammeaftale eller FM-aftale. Disse leverandører kan ikke fravælges uden dialog med forretningsfører. Konstateres andre behov for indkøbsaftaler, underrettes forretningsfører herom. I de fleste tilfælde vil en ny leverandør meget hurtigt kunne tilføjes leverandørregisteret. Udvælgelse af leverandører i forbindelse med éngangskøb sker efter samme principper, som er gældende for indkøb under Indkøbsaftaler, der oprettes blot en leverancespecifik aftale. Engangsindkøb vil typisk dreje sig om større anskaffelser, som ikke for den enkelte vare gentages så jævnligt, at en løbende indkøbsaftale giver mening. Alle køb som ikke er omfattet af indkøbsaftaler kræver ved indkøbssum på kr inkl. moms alternativt tilbud for at sikre dokumentation for god forvaltning. Valg af varer Såfremt det er muligt, skal valg af varer ske fra en af de leverandører, som vi har indkøbsaftale med, jf. afsnittet om valg af leverandør. Hvis det ikke er muligt at finde den ønskede vare hos vores leverandører, kan den under hensyntagen til indkøbspolitikken købes andet steds. Forretningsfører bør underrettes med henblik på beslutning om udvidelse af vores indkøbsaftaler. Køb af IT-udstyr er omfattet af de samme regler som andre indkøb. Medarbejderes adfærd i forbindelse med indkøb Almindeligt gældende habilitetsregler skal iagttages, hvorfor som minimum indkøb hos familie og venner altid skal ske med nærmeste foresattes godkendelse. Det forudsættes, at ingen ansat ved privat handel hos en af MHEs leverandører opnår eller modtager bedre samhandelsvilkår end de vilkår, der er gældende for MHE. Side 3

4 Målsætning for effektivisering af Indkøb. I bestræbelserne på at optimere MHEs indkøb og dermed reducere udgifter til indkøb (varens pris) og de administrative omkostninger (medgået tid) har MHE sat interne mål for effektivisering af indkøbene. Resultatmål MHE opstiller økonomiske mål for indkøbseffektiviseringen. De specifikke besparelsesmål er opdelt på hvert enkelt ansvarsområde. Anvendelse af Indkøbsaftaler Alle indkøb skal være omfattet af en Indkøbsaftale eller en anden aftale mellem en af skolens budgetansvarlige og leverandøren. Aftalerne kan være indgået med én eller flere leverandører på hvert vare-/tjenesteydelses-område. Aftaleperioderne afhænger at varetype, økonomiske og servicemæssige betingelser og endelig af eventuelle projektlængder. Forslag til etablering af fælles Indkøbsaftaler kan komme fra de enkelte områder/afdelinger. Forretningsfører tager også selv initiativ til etablering af Indkøbsaftaler på områder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. I disse situationer involveres en eller flere budgetansvarlige. Service- & abonnementsaftaler Alle løbende aftaler om service og abonnement godkendes og underskrives af forretningsfører. Af hensyn til løbende opfølgning og registrering af opsigelsesvilkår oprettes Abonnementsoversigt. Aftalerne behandles i øvrigt som alle øvrige indkøb. Politik på lagerområdet Det er forbundet med store omkostninger at opretholde lagre, hvorfor lagrene indskrænkes til det allermest nødvendige. Lagerføring søges i stedet placeret hos leverandørerne, hvorfor en kort leveringstid kan være et væsentligt indkøbsparameter. Forhold til leverandører Samarbejdet med leverandørerne betragtes som et strategisk samarbejde, hvor vi samarbejder om løsning af de indkøbsmæssige spørgsmål. Der udveksles gerne indkøbsstatistikker med leverandører for at følge op på udnyttelse af aftaler. Side 4

5 Regler for indkøb og udbud Alle offentlige myndigheder skal overholde en række love og regler i forbindelse med indkøb. Der er både tale om danske love og regler fra EU, som bl.a. skal sikre fri konkurrence. I indkøbssammenhæng betragtes MHE som privat selvejende institution på trods af en offentlig tilskudsandel på over 50% jvfr. nedenstående. LBK nr 689 af 22/06/2011 om Frie Kostskoler 6. Frie kostskoler skal opfylde nedennævnte betingelser: 1) Skolen skal være en privat selvejende institution, som er omfattet af 1, og hvis forhold er reguleret i vedtægtsbestemmelser, der godkendes af ministeren. 2) Skolen skal i sit virke som selvejende undervisningsinstitution være uafhængig, og skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Som konsekvens af dette er skolen ikke underlagt reglerne omkring EU-udbud og annonceringspligt, men er ikke undtaget fra forpligtelsen til at vise god forvaltning af tilskudsmidler. Statens Indkøb (FM) og SKI udbyder indkøbs- og rammeaftaler på vegne af staten. Formålet er en effektivisering af det statslige indkøb, som skal sikres ved at standardisere, koordinere og forpligte de statslige aftaler. Ved brug af disse aftaler er udbuds- og annonceringspligten endvidere afløftet. Side 5

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere